Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:"

Transkript

1 Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology Faculty of Business and Management Tuto přednášku jsem vytvořil v rámci řešení u ESF Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského stud. programu Ekonomika a management na FP VUT v Brně (CZ / /0284). rostoucí konkurence zkracování životních cyklů výrobků globální konkurence nové objevy vědy nároční zákazníci představují stále rostoucí výzvy pro řízení výzkumu a v podnicích Dlouhodobě nejvýznamnější silnou stránkou podniku je jeho schopnost diferenciace od konkurence vynikajícími výrobky a výkony na atraktivních trzích ch. Řízení mám mimořádný význam pro prosperitu podniku, pro růst produktivity a efektivnosti. Výzkum a vývoj mám nesporně zvláštní strategické postavení. Nedostatky ve vývoji - Vývojové záměry jsou pozdě zahajovány, trvají dlouho, jsou drahé, jsou opožděně zaváděny ta trh. - Zvyklosti rozhodování z minulosti, malá znalost trhu, výroba dává přednost dosavadním známým výkonům před novými produkty. - Strach z rizika významně působí na rozhodování ve vývoji. - Není jasné jaká kvalita je a bude požadována trhem. - Malé znalosti požadavků trhu vedou k vysokým nákladům na produkty. - Nejasné cíle produktů a ů způsobují změny fází, odchylky termínů, zvýšené náklady ů. - Nerealistické termíny jako důsledek malých zkušeností a nedostatečného hodnocení rizika. - Velmi opožděná zjištění a poznání odchylek od cílů mají vliv na výnosy, znemožňují včasná nápravná opatření. - Propočtové kalkulace (předkalkulace) jsou značně optimistické. Chybí v nich využitelné rezervy pro odchylky nutně vznikající v průběhu. se musí zaměř ěřovat na tyto nedostatky. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: stálý růst výdajů na výzkum a vývoj zkracování životního cyklu produktů (výrobků, služeb) rozhodující část nákladů výroby a provozu výrobků je možné ovlivnit jen v etapě technického období aplikovaného rozhoduje o okamžiku uvedení nového produktu na trh a tedy i o potenciálu tržeb a příjmů inovace zajišťují trvání úspěchu na trhu a jsou tedy rozhodným strategickým faktorem. Z toho plyne nutnost u a jeho strategický význam pro podnik. Vznik a vývoj u je součástí procesu diferenciace a specializace v u. se týká problémů především strategického charakteru, ale také z toho plynoucích problémů operativního charakteru. Klíčové problémy technický pokrok výrobků tématika úkolů, ů, procesů výzk. a, problémy finančního zabezpečení ů operativní jednotlivých ů výzk. a operativní výzk. a jako celku, programu ů na trh a zákazníky zaměřený výzk. a strategický výzk. a inovačních procesů. Mimořádný význam u plyne zejména z následujícího 1. Dosáhnout vyšší než velmi malé rentability lze jen výkony lepšími než konkurence, uspokojujícími požadavky zákazníků vynikajícím způsobem 2. Klesání počtu patentových přihlášek podniků v mezinárodním srovnání vede k malé nebo žádné výrazné diferenciaci výrobků vzhledem ke konkurenci a k vysoké prioritěřízení nákladů. 3. Bez nových výrobků dochází každoročně ke snižování obratu. To způsobují nekonkurenční produkty. Rozdíl mezi skutečným m a cílem obratu je strategickou mezerou. 4. V různých fázích životního cyklu trhů je investování do je různě vysoké. Životní cyklus odráží také pozici technologie na trzích, technické riziko, rozsah oblastí využití, bariéry vstupu. 5. Je nutné stále sledovat, zda podnik správně investuje do. [Vhodný nástroj: matice portfolia atraktivita jednotlivých trhů / výzkumný a vývojový potenciál.] nutnost rozhodných strategických směrů inovací výrobků k diferenciaci od konkurence 1

2 nákladů na výzkum a vývoj se soustřeďuje svými funkcemi (plánováním, výkaznictvím, analýzou a kontrolou, řízením k dodržování kurzu) zejména na následující oblasti: 1. Druhy nákladn kladů Náklady na výzkum a vývoj jsou začleněny do běžného členění nákladů. 2. Náklady podle míst m vzniku Rozpočet je účelné rozdělit na rozpočty míst vzniku nákladů, aby bylo možné podle nich provádět účinný nákladový. 3. Náklady podle ů Doporučuje se evidovat výkony na jednotlivé výzkumné a vývojové y. nákladů je zde vztažený na jednotlivé výnosy s využitím známých ových nástrojů. Projekty (tj. nové, časově omezené úkoly v podniku s určeným termínem začátku a určeným termínem konce) většinou zapojují více funkčních oblastí probíhají v týmu pomocí ového managementu mají nový a jednorázový charakter (proto potřebují k úspěšnému prosazení většinou více něž jedno období a procházejí tedy přes běžná rozpočtová období, týkají se několika odborných oblastí). Časté změny externích rámcových podmínek a interních určení cílů vedou k tomu, že ový management je velmi často používán. Mářešit nové, komplexní a inovativní problémové stavy v podniku, které jsou v dané organizační struktuře podniku těžkořešitelné. Vyznačuje se velkou flexibilitou, je ideálním nástrojem k prosazení cíle u přes funkční oblasti. Projekty je možné formulovat pro různé úkoly. Projektový je pro různé úkoly univerzálně použitelný. Požadavky u na y pracovníci musí znát podstatu, nástroje a prostředky ového managementu, jsou v této problematice vyškoleni je formulována směrnice pro ový management, objasňující pravidla v konkrétních podmínkách podniku pro každý je stanoven jasný cíl (cíle), který je v průběhu času zpřesňován a je operativní ový tým je určován vedením podniku vedoucí týmu je vybaven všemi kompetencemi k dosažení cílů u na základě cíle (cílů) u je formulován ový příkaz a vytvořen síťový plán prací na u obsahuje termíny a odpovědné pracovníky, jejichž pracovním postupům poskytuje vedení podniku nutnou podporu vedoucí ového týmu podává běžně zprávy o u práce ového týmu jsou zaměřeny na dosažení cíle; rozpočet u má závazný charakter. Projekty musí být odsouhlaseny se strategií rozvoje podniku (musí tvořit dílčí kroky k jejímu prosazení). Projekt je zahajován ovým příkazem vedení podniku. Projektový příkaz p mám minimálně obsahovat: cíl u závaznou prognózu tržeb jednotlivých provozních oblastí vztaženou na přiměřené strategie tržeb a cen jednotlivých výrobků první předkalkulace, které vycházejí z cílů přínosů u do výsledku hospodaření podniku analýzu bodu zvratu výpočty příspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku, výpočty ziskovosti (rentability) závazný údaj o investicích souvisejících s em v potřebném členění náklady a výdaje na výzkum a vývoj v jednotlivých letech v potřebném členění konkrétníčasové ohodnocení (termíny). Projekty jsou spojeny s vázaností kapitálu v několika obdobích mohou poskytovat úspěch ve formě čistého cash-flow a zisku několik let po výdaji odpovídajících finančních zdrojů. Projektový musí zajišťovat, že nositelé rozhodování dostávají nutné zprávy o u, aby využití zdrojů a řízení zdrojů mohlo probíhat efektivně. Proto musí zajišťovat pravidelnou (obvykle měsíční) objektivní informovanost vedení podniku o stavu vývojových ů, zda y probíhají plánovitě nebo zda a jaké vznikají odchylky. Při odchylkách musí být informace podrobná. Podmínky úspěšné podpory ového managementu em Projekt obsahuje již při definování u nutné kvantitativní určení cílů, z něhož je jasný závazný charakter opatření. Mimo ový tým dostávají ostatní nositelé rozhodování v podniku přehled o: - zdrojích vázaných v u - pokroku u - pravděpodobnosti úspěchu u. 2

3 Projekty je třeba dobře koordinovat s ohledem na řízení zdrojů. Všichni manažeři jsou velmi citliví na na operativní a strategický význam ů. Projektový odstraňuje možnosti vzniku negativních překvapení u ů,, u nichž je je jasné, že že cíle u nebudou dosaženy. Vzhledem k ům m je je včas v aktivizován n duševní potenciál l podniku s možností v průběhu prací na na u provést nutné korektury, když se se ukazuje, že že e kvantitativní cíle u nejsou dosažitelné. Doporučuje se pro y v určených etapách posuzovat, zda v u pokračovat. Úkolem ového u je řídit všechny v potřebn ebné zdroje k cíli u. Rostoucí komplexnost ů a rostoucí spotřeba zdrojů vedou k nutnosti procesního u. Procesní zvyšuje efektivnost výzkumných a vývojových procesů. Cílovými veličinami jsou především: průběžná doba procesu kvalita procesu. Nástroje procesního u: srovnávací testy s konkurencí (Benchmarking) procesní analýza měření výkonnosti (Performance Measurement). Možnosti úspor a zlepšov ování ve vývoji podle zahraničních výzkumů (Singer, S.): nájemné z pozemků je možné redukovat o 30% až 50% základní technologie a základní komponenty s účastí je možné až do 50% zadat externě redukce nehospodárných ů je možná od 50% do 90% zákazníky neplaceným funkcím produktu je možné se vyhnout z 5% až 40% mnohotvárnost produktů a součástí je možné snížit o 50% až 80% překračování termínu vstupu na trh je možné snížit až o 50% překračování cílů nákladů produktu je možné odstranit až ze 40% celkového růstu nákladů vývojové procesy je možné zkrátit až o 50%. Doporučen ení pro úspěch u (vyplývající ze zahraničních zkušeností) zaměřit na obchodní cíle cílové úkoly orientovat na trh a konkurenci úzce zaměřit zdroje na technologie, komponenty a funkce produktu, které způsobují konkurenční výhody spojovat a koordinovat celý tvůrčí proces spojovat čas a kvalitu procesu jako cílové veličiny v procesním u, v ovém u využívat termíny a kvalitu produktu i náklady produktu jako cílové veličiny integrovat ový a výrobkový integrovat výrobkový a oborový vytvářet přehled pomocí měření výkonnosti (Performance Measurement) umožňovat sebekontrolu pomocí rychlých zpětných vazeb a vizualizace výsledků práce zkoumat podstatu a příčiny odchylek, odstraňovat slabá místa důsledně používat robustní a flexibilní metody. Dobře řízený výzk. a obsahuje současně všechny uvedené vývojové stupně zaměření a tvoří integrovaný systém článků u výzk. a. Postupně se měnily hlavní články u výzk. a : - od u u - přes jako celku a programu ů - přes zaměření u na trh, zákazníky a s tím spojené procesy - přes strategický - až ke u inovačního procesu. Strategický management inovačních procesů (dílčí aspekt strategického u) [5] Strategie výzkumu a Strategický [4] Tržně orientované cíle produktů Na trh a na zákazníky zaměřený [3] Program jako celku a programu ů [2] Projekty ů [1] Výroba a podej Klasický 3

4 Zaměření u Operativní jednotlivých ů výzk.. a Operativní výzk.. a jako celku, programu ů výzk.. a marketingově orientovaný na produkty, které mají být vyvíjeny Strategický výzk.. a inovačních procesů Ukazatele výdaje a náklady jednotlivých ů termíny kvalita produktu výdaje a náklady výzk. a, kapacity výzk. a tržby náklady průběžné doby výroby jakost výsledek hospodaření podniku za období potenciály růstu a úspěchu podniku Nástroje ekonomické výpočty k posouzení a selekci hodnotové ování řízení jednotlivých ů rozpočet plány kapacit ekonomické výpočty týkající se programu ů target costing (cílové náklady) výpočty nákladů procesů ukazatele kritéria času náklady životního cyklu performance measurement portfolios shareholder value analysis potřeba návrhy náměty I hlavní funkce objektivní a obslužné funkce II náměty návrhy objektivní funkce = koncepční obslužné a = hlavní funkce funkčních částí funkce funkčních částí III náměty návrh koncepční funkce funkčních koncepční obslužné a částí fce součástí + výrobní = hlavní funkce součástí funkce součástí IV náměty návrh hlavní koncepční, obslužné a hlavní výrobních fce výrobní fce součástí fází, zařízení, operací, hlavní fce technolog. přeměn úkonů zkoušky základního modelu optimální varianta výrobní funkce a parametry zkoušky funkčního modelu optimální varianta parametry funkčních částí prototypové zkoušky optimální varianta prototypu parametry součástí optimální varianty technologických přeměn koncepční a výrobní funkce principu koncepce prototypu technologické přípravy výroby I HODNOTOVÉ PROJEKTOVÁNÍ VÝZKUMU VÝROBKU Cílem této fáze je najít, ověřit a schválit princip. Fáze výzkumu je nutná jen tehdy, jestliže je třeba hledat princip zcela nového nebo najít změnu principu již existujícího, popř. některé jeho funkční části. V jednotlivých etapách této fáze se postupuje takto: I. etapa Výběr objektu 1. krok: Rekapitulace základních technických podmínek - zpřesnění potřeb a požadavků, které je třeba splnit, - zjištění dalších údajů doplňujících základní technické podmínky, - rekapitulace cílů řešení. 2. krok: Vytvoření řešitelských týmů - určení hlavního koordinačního týmu, - určení řešitelských týmů. 3. krok: Vypracování harmonogramu prací - stanovení lhůt výzkumu (vypracování síťového grafu). II. etapa Sběr informací 1. krok: Sběr analytických a námětových informací - zajištění a analýza základních technických podmínek, - studium literatury, - průzkum trhu, - posouzení trhu, - patentový průzkum. 2. krok: Verifikace informací 3. krok: Zpracování informací - selekce a třídění informací, - předběžné stanovení opakovanosti výroby, - zpřesnění cílů řešení. III. etapa Funkční analýza 1. krok: Analýza funkcí - změna formulace zákazníkovy potřeby do podoby hlavní funkce, - změna formulace požadavků a podmínek realizace hlavní funkce do podoby vedlejších objektivních funkcí, je-li to vůbec z dostupných informací možné, - definování podmínek a způsobu využívání hlavní funkce pomocí vedlejších obslužných funkcí, je-li to vůbec z dostupných informací možné. V tomto kroku lze využít japonské metody QFD (Quality Function Deployment).[1] [1] Tato metoda vznikla v r v Japonsku, v r pronikla do USA a v letech 1987 až 1989 do Evropy. Základem této metody je propracovaný systém promítnutí a uplatnění potřeb zákazníků jako rozhodující výchozí informace pro navazující metodiku tvorby nových výrobků a procesů. 2. krok: Specifikace funkcí - určení důležitých technických parametrů hlavní funkce. 3. krok: Uspořádání funkcí - vytvoření logických skupin funkcí (jsou-li vůbec definovány), - stanovení hierarchie vedlejších funkcí a zpracování modelu funkcí (existují-li vůbec soubory vedlejších funkcí). IV. etapa Tvorba námětů 1. krok: Formulace zadání - definování hlavní funkce jako formulace úkolu řešení. 2. krok: Týmové tvoření námětů - hledání a vytváření námětů na řešení principu hlavní funkce. 3. krok: Posouzení námětů - hledání a vytváření námětů na řešení principu hlavní funkce a jejich roztřídění na reálné (+) a nereálné (-). 4. krok: Výběr námětů - výběr několika (3 až 5) nejvýhodnějších reálných námětů na řešení principu hlavní funkce. V. etapa Zpracování a hodnocení návrhů 1. krok: Dodatková funkční analýza - zjištění objektivních a obslužných funkcí dodatečně analyzovaných na námětech přijatých principů řešení hlavní funkce. Bez takto dodatečně zjištěných objektivních a obslužných funkcí by nebylo možné konkretizovat náměty na řešení principu hlavní funkce v návrhy jako reálné varianty, - specifikace funkcí, - uspořádání funkcí. 2. krok: Zpracování návrhů - přeměna námětů na řešení principu řešení hlavní funkce v návrhy za pomoci objektivních a obslužných funkcí definovaných v dodatkové funkční analýze. 3. krok: Posouzení realizovatelnosti návrhů - ověření reálnosti a realizovatelnosti navrženého principu řešení hlavní funkce, a to pomocí zkoušky jeho činnosti provedené na tzv. základním modelu. Základním modelem se rozumí improvizované řešení principu hlavní funkce nebo jeho funkční části, které není schopno samostatně plnit požadovanou funkci v plném rozsahu, tzn. s přihlédnutím k ostatním vedlejším funkcím. Zkoušky základního modelu se uskutečňují v těchto činnostech: a) příprava základního modelu, b) výroba a oživení základního modelu, c) zkoušky základního modelu, d) vyhodnocení zkoušek základního modelu. 4. krok: Zpřesnění návrhů - zpracování a zpřesnění nejnadějnějších návrhů, - odstranění nedostatků, na které upozornily zkoušky základního modelu. 5. krok: Hodnocení návrhů - propočet modifikovaného ukazatele hodnoty (Hj). Včitateli je uveden stupeň splnění jen hlavní funkce. Chybějící údaje o nákladech jsou ve jmenovateli nahrazeny bodovými hodnotami stupně splnění výrobních funkcí, kterými se vyjadřují nároky hodnocené varianty na materiál, energii, pracnost atd. Lepší řešení, tj. řešení méně náročné na spotřebu živé a zvěcnělé práce, se vyjadřuje nižšími bodovými hodnotami a naopak. VI. etapa Projekt optimální varianty 1. krok: Určení optimální varianty - výběr varianty, která má nejvyšší hodnotu ukazatele Hj a která má také předpoklady pro relativně nejsnadnější realizaci. 2. krok: Zpřesnění optimální varianty - zdokonalení principu optimální varianty. 3. krok: Vyhodnocení optimální varianty 4. krok: Zpracování ové dokumentace VII. etapa Projednání a schválení u 1. krok: Interní projednání 2. krok: Externí projednání 3. krok: Příprava podkladů 4. krok: Schválení u Tato fáze hodnotového ování nepřichází v úvahu tam, kde je princip znám a není třeba ho měnit. Podle uvedeného metodického postupu se mohou řešit principy funkčních částí, tzn. principy hlavních funkcí sestav a podsestav. Podobným způsobem jsou členěny další fáze hodnotového ování (F ( II, III, IV). 4

5 Obecné úkoly: Na výsledek orientované systematické řízení (plánování, informace pro rozhodování, analýza, kontrola, nápravná opatření) všech procesů k vytváření nových poznatků ve vztahu k oblastem použití, k produktům a postupům. Speciální úkoly pravidelné: spolupráce při strategickém a operativním programovém plánování (přijetí, pokračování, přerušení výzkumných a vývojových ů; určování priorit), posuzování návrhů ů (včetně úvodních rozborů efektivnosti a z nich plynoucích závěrů), spolupráce při plánování integrovaných produktů a postupů, spolupráce při plánování využití kapacit a opatření v oblasti, plánování rozpočtů a jejich kontrola podle nákladových druhů, útvarů, ů, výpočty příspěvků ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku, sledování plnění termínů ů, sledování dosahování cílů ů v jejich průběhu (včetně výchozích a základních rozborů efektivnosti), sledování výsledků ů (včetně kontrolních rozborů efektivnosti), určování a kontrola ukazatelů pro potřeby řízení ů a jako celku, ale i pro vedení podniku, informace výzkumných a vývojových pracovníků o ekonomických ukazatelích. Speciální úkoly nepravidelné: vypracování zásad a postupů, koncepce a implementace dalšího plánovacích a kontrolních systémů ově zaměřených a na výzkum a vývoj, spolupráce na analýzách konkurence (produkty, postupy, technologie), zvláštní provozně ekonomické úkoly (např. spolupráce při posuzování efektivnosti produktů / ů; příprava rozhodnutí zda vyvíjet sami nebo si nechat vyvinout; řešení ekonomických problémů licencí), spolupráce při plánování produktů (zjišťování nákladů na výzkum a vývoj pro dlouhodobé kalkulace zakázek, přínosy výsledků ). Proces u výzk. a se orientuje na plánování a na etapy ů. Pro každý musí být určeny termíny a manažer u. Controller výzk. a koordinuje proces plánování a kontroly a zajišťuje řízení informacemi. Tento proces musí být sladěn s plánováním podniku. Podstatný význam má organizace vzájemného působení mezi manažery výzk. a, výzkumnými a vývojovými pracovníky a controllerem. se uskutečňuje ve spolupráci manažerů s controllerem. Rámec pro všechny operativní vědeckovýzkumné a vývojové činnosti poskytuje rozpočet. Rozpočtování (tj. na výsledek orientované plánování) se v souladu se strategií rozvoje podniku zpracovává na několik let v ročním členění. Základní otázkou je, jak dlouhodobě určit optimální rozpočet pro dosažení optimálního výsledku. V praxi se mnohdy při určování rozpočtu se nesprávně vychází z údajů o minulosti, ačkoliv je logické, aby východiskem a orientací při určování rozpočtu byla strategie dalšího rozvoje podniku a strategické mezery podniku. Z celkového rozpočtu jsou odvozovány rozpočty jednotlivých ů a útvarů. Úspěšným podnikům se daří na základě jasných strategických úkolů zvyšovat svou inovační sílu uplatňováním výzk. a. Ten v úspěšných podnicích obsahuje: metodiky selekce ů a analýzy efektivnosti jako základu rozhodnutí o přijetí, pokračování nebo zastavení u, koncepce inovačního u k zasíťování útvarů podniku, účinný ů a účinnou koordinaci jednotlivých ů, organizaci u, která přispívá k pozitivnímu vztahu výzkumných a vývojových pracovníků ke u. 5

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN

OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 5. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Plánování druhy plánů Plánování = manažerská funkce, která zahrnuje proces

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem 1. Název programu Centra kompetence (dále jen program )

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Pavel Fučík

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Pavel Fučík Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Pavel Fučík 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Diplomová práce Pavel Fučík

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 5 8 Ing. Boris Popesko,

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Manažer velkoobchodního skladu Kvalifikační úroveň NSK

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Organizování. Kontrola

Organizování. Kontrola 18) Manažerské činnosti Funkce managementu: základní, průběžné a podpůrné. Plánování, druhy plánů. Organizování, typy organizačních struktur, formální a neformální organizační struktury. Rozhodování a

Více

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N)

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Program Klastry kritéria pro výběr projektu. Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry

Program Klastry kritéria pro výběr projektu. Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry Program Klastry kritéria pro výběr projektu Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry A. Kritéria nutná musí být splněna (ANO/NE) Žadatel disponuje písemným vyjádřením zájmu o zpracování

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P pro pojištění prospekce zahraničních trhů Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Vodičkova

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY 3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ Plánování kvalita kvantita prostředky čas kompetence a odpovědnost 2 Podnikové strategické plánování poslání podniku obory podnikání alokace prostředků politika zaměstnanosti 3 ové

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. UDRŽITELNOST PROJEKTU, PRINCIP A FORMY ZAJIŠTĚNÍ KONTROLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.: kapitoly 13 a 20, obrázky 9.1 9.5, příkladová část kapitoly 9

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.: kapitoly 13 a 20, obrázky 9.1 9.5, příkladová část kapitoly 9 Autorský kolektiv: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.: kapitoly 1 8, 10 12, 14 18 (s výjimkou textů zpracovaných Ing. Menšíkem a Ing. Wagnerem), textová část kapitoly 9, glosář, celková redakce textu Ing. Libuše

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie 1/Cíle Cíle Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z globální strategie podporující dosažení

Více

Životní cyklus podniku

Životní cyklus podniku Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Stabilizace Krize Růst Zánik Založen ení,, vznik Čas Základní fáze životního cyklu podniku: založení, růst, stabilizace, krize a zánik Jsou odrazem - vývoje makroekonomického

Více

Management. Stanovování, monitorování a měření cílů v organizaci - metody

Management. Stanovování, monitorování a měření cílů v organizaci - metody Management Stanovování, monitorování a měření cílů v organizaci - metody Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Tento výstup byl vytvořen v rámci realizace projektu Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení Návrh na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP Byly zpracovány 3 variantní návrhy úpravy systému podpory zaměstnávání

Více

FINprojekt 2016 - Přihláška

FINprojekt 2016 - Přihláška FINprojekt 2016 - Přihláška Projekt roku 2016 v podnikových financích 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI Název společnosti: Red Media s.r.o. (redmedia.cz, kindredgroup.cz) Adresa společnosti: Drtinova 557/10,

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B.

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Plnění A: KA 2 - Strategie rozvoje úřadu a města Současný stav: Město má zpracovaný Strategický plán rozvoje města

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 18. 02. 2014 24. 04. 2014, 09:30 16:30 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje a další činnosti v roce 2010

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje a další činnosti v roce 2010 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje a další činnosti v roce 2010 PRAHA 2010 Obsah: PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE A DALŠÍ ČINNOSTI V ROCE 2010...

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku Zásobovací funkce Obsah přednášky Pojmy zásobování všeobecně a v projektu Cíl zásobování Pozice zásobování (atd.) z pohledu trhu a okolí Pozice zásobování z pohledu

Více

Příručka pro uchazeče. (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

Příručka pro uchazeče. (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Č. j.: TACR/10441/2013 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA 2014 Číslo formuláře:

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV TECHNICKÉHO

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2006 ŘÍJEN 2005 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, INFO@VSEM.CZ, WW.VSEM.CZ Obsah 1 ÚVOD 1.1 Základní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Studijní opora Ing. Josef Bulíček, Ph.D. 2011 Propustnost železniční dopravy OBSAH SEZNAM SYMBOLŮ A ZNAČEK... 4 1 ZÁKLADNÍ DEFINICE A TERMINOLOGIE... 6 1.1 Charakteristika

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ. Moje vedení. Moje řízení. Moji zákazníci. Moje výsledky. Můj prodej. Moje schopnosti

NABÍDKA PROGRAMŮ. Moje vedení. Moje řízení. Moji zákazníci. Moje výsledky. Můj prodej. Moje schopnosti Moje řízení Moje vedení Moji zákazníci Moje výsledky Můj prodej Moje schopnosti NABÍDKA PROGRAMŮ Můžete řídit jen to, co dokážete efektivně změřit Dlouhodobější projekty rozvoje a vzdělávání dokážeme s

Více

BIM. Bossard Inventory Management

BIM. Bossard Inventory Management Bossard Inventory Management Bossard Inventory Management Snižte své náklady! Zredukujte svůj sklad! Zvyšte svou produktivitu! Racionalizace C díly způsobují velké náklady při pořizování, skladování a

Více

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Náklady představují jednu ze základních ekonomických kategorií, která by měla být obsahově správně vnímána, využívána v různých aspektech podnikatelského

Více

Přednáška č. 2 Poslání podniku. Teze pro přednášku :

Přednáška č. 2 Poslání podniku. Teze pro přednášku : Přednáška č. 2 Poslání podniku Teze pro přednášku : Strategické řízení, strategie, hierarchie strategií Strategické cíle podniku Poslání firmy, firemní principy a elementární hodnoty Strategické obchodní

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

Manažerská ekonomika. Pavel Kova ík MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

Manažerská ekonomika. Pavel Kova ík MANAŽERSKÁ EKONOMIKA 2015 Manažerská ekonomika Pavel Kovaík MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Manažerská ekonomika Vysoká škola ekonomie a managementu 2015 Manažerská ekonomika Ing. Pavel Kovařík Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Název diplomové práce: Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG Vypracovala: Michaela Doležalová

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 1 - Základní pojmy a

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

CHARAKTERISTIKA STŘEDISEK A PRINCIPY JEJICH ŘÍZENÍ VE STAVEBNÍ FIRMĚ

CHARAKTERISTIKA STŘEDISEK A PRINCIPY JEJICH ŘÍZENÍ VE STAVEBNÍ FIRMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku CHARAKTERISTIKA STŘEDISEK A PRINCIPY JEJICH ŘÍZENÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů Analysis and following optimalization of business processes Bc. Tereza PUDILOVÁ

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

Strategický scénář rychlého rozvoje podnikatelského subjektu LOGIKA HODNOTOVÉ INOVACE

Strategický scénář rychlého rozvoje podnikatelského subjektu LOGIKA HODNOTOVÉ INOVACE Strategický scénář rychlého rozvoje podnikatelského subjektu LOGIKA HODNOTOVÉ INOVACE Níže uvedený scénář představuje ve své podstatě specifickou formu procesu strategického řízení, který autor považuje

Více

Controlling pohledávek

Controlling pohledávek ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Controlling pohledávek Controlling of outstandings Bc. Iveta Skopová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE verze ke dni 3.9.2007 OBSAH: 1 Obecná upřesnění příloh k Formuláři žádosti (vydání Rozhodnutí a uzavření Smlouvy)... 2 1.1

Více

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Politiky EU Výlučné EU přijímá a určuje pravidla a členské státy mohou v těchto oblastech zasahovat

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 15. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 15. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 15. 12. 2013 BSC Opakování Test Nástroj implementace a hodnocení výkonnosti podniku Komplexní měřítko Norton, Kaplan 4 perspektivy Finanční Zákaznická Interních

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ Název šetření: Podoba formuláře: Roční šetření o výzkumu a vývoji Výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5 01 je distribuován ve dvou mutacích podle sektorů provádění VaV: mutace (a)

Více

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 Předmluva ke třetímu přepracovanému vydání... VII Seznam obrázků... XVII Seznam tabulek... XXI 1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 2. Strategické řízení, strategie, hierarchie

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více