STANDARD DÍL 3 SVAROVÉ SPOJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD DÍL 3 SVAROVÉ SPOJE"

Transkript

1 Mondi Štětí a. s., STANDARD DÍL 3 SVAROVÉ SPOJE

2 STANDARD 3 Strana: 1/34 STANDARD DÍL 3 SVAROVÉ SPOJE PROVÁDĚNÍ, PODMÍNKY, KVALITA, PŘEDPISY, NORMY, USTANOVENÍ Zpracoval: Ověřil: Schválil: jméno: Ing.Turek jméno: Ing. Králová jméno: Ing. Turek funkce: vedoucí údržby funkce: specialista IMS funkce: vedoucí údržby podpis: Turek, v. r. podpis: Ing. Králová, v. r. podpis: Ing. Turek, v. r. Platnost od: dnem schválení

3 STANDARD 3 Strana: 2/34 OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 2. ROZSAH POVINNOSTÍ A PRÁV PŘI PROVÁDĚNÍ SVÁŘEČSKÝCH PRACÍ 3. TEHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ 4. KONTROLA SVARŮ 5. SVAŘOVACÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 6. PROVÁDĚNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ V Mondi Štětí a.s. 7. ÚPRAVA SVAROVÝCH SPOJŮ PO DOKONČENÍ 8. ÚPRAVA SVAROVÝCH SPOJŮ PO DOKONČENÍ U VYSOKOLEGOVANÝCH KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ 9. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH SOUVISEJÍCCÍH NOREM A SMĚRNIC 10. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ SVÁŘEČŮ SE ZÁKLADNÍ A ÚŘEDNÍ ZKOUŠKOU PŘÍLOHY označování zkoušek svářeče dle ČSN EN a jejich rozsahy.

4 STANDARD 3 Strana: 3/34 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Specifické poměry chemické výroby v oblasti celulózopapírenského průmyslu se zvláštním důrazem na agresivitu prostředí ve výrobních zařízeních, halách, vlastní atmosféra uvnitř i vně budov bezpodmínečně vyžadují, aby tyto okolnosti byly vzaty v úvahu a byly dodržovány odpovídající požadavky na kvalitu svarových spojů. Toto platí nejenom pro stavby nových zařízení, ale ve stejné míře i pro rekonstrukce a opravy výrobních zařízení již provozovaných. Tento standard stanoví podmínky platné nejen pro případ, kdy novou investici, opravu nebo rekonstrukci realizuje společnost vlastními zdroji, ale i pro případ realizace smluvním partnerem samotným nebo jeho subdodavateli samostatně v daných podmínkách. Platnost tohoto standardu není omezena pouze na dodavatele tuzemské, nýbrž stejnou měrou platí a je v celém rozsahu závazná i pro dodavatele zahraniční. Základem při tvorbě tohoto standardu se staly všechny příslušné normy, směrnice a předpisy, platné v ČR a dále pak směrnice a normy, platné v Mondi Štětí a.s. Bude-li dodavatelem zjištěn prokazatelný rozpor mezi smluvními dokumenty a platnými normami, směrnicemi a předpisy, je dodavatel povinen před zahájením dodávky písemnou formou informovat pověřeného zástupce odběratele. V souladu s normou ISO 9002 je dodavatel povinen na požádání prokázat a dokumentovat svůj vnitřní systém jakosti a ještě před uzavřením smluvního vztahu, bude-li to shledáno nezbytným, předložit rovněž další dokumenty, dokladující jeho schopnost provést zadanou zakázku a to včetně svých subdodavatelů. Celková zodpovědnost za dodržování kvality všech dodávek a montážních prací až po uvedení zařízení do provozu a závěrečné přejímce odběratelem spočívá na dodavateli, (není-li smluvně sjednáno jinak). Dodavatel rovněž při realizaci smluvně dojednaných prací ve výrobním areálu odběratele určí (v závislosti na velikosti dodávek nebo jiném parametru) minimálně jednoho kvalifikovaného odborníka, který je pověřen kontrolou kvality a úplnosti dodávek včetně dokumentace a dokladů o jakosti pro zajištění celkové kvality dodávky. Dodavatel rovněž v plném rozsahu zodpovídá za škody, prokazatelně způsobené nedostatky při balení, nakládce, protikorozní ochraně nebo jiné neodborně provedené činnosti.

5 STANDARD 3 Strana: 4/34 Dodavatel je povinen během realizace zakázky předložit na požádání pověřeného zástupce odběratele jakýkoliv dokument, dokladující kvalitu části dodávky v případě, že vznikne na straně odběratele sebemenší pochybnost. Korozivzdorný materiál, používaný na novou výstavbu, opravy nebo rekonstrukce (potrubí, plechy, příslušenství) nesmí být dopravován v nechráněním styku společně s jiným materiálem z uhlíkové oceli nebo přijít do styku se zkorodovaným materiálem. Rovněž při balení a přípravě na transport se musí dbát na to, aby obalové upevňovací pásky z uhlíkové oceli nepřišly do přímého dotyku s kyselinovzdorným materiálem. Při přepravě na místě stavby (opravy, rekonstrukce) nesmí tento materiál přijít do styku např. s vidlicemi vysokozdvižného vozíku. Rovněž při zdvihání nelze použít ocelová lana nebo řetězy, ale lana z jiného materiálu. K zakrytí tohoto materiálu lze použít výhradně folie bez halogenoidů, např. folie z polyethylenu, zásadně ne však z PVC nebo gumy. Skladování kyselinovzdorných materiálů je třeba provést zásadně oddělené od ostatních z uhlíkové oceli. Korozivzdorné materiály je třeba chránit před jakýmkoliv kontaktem s materiálem, způsobujícím kontaktní korozi. Je nepřípustné používat stejné nástroje pro opravování uhlíkových ocelí a kyselinovzdorných a korozivzdorných ocelí. Pro rovnání plechů používat pouze kladiva z umělých hmot, případně kovová, opatřená plátováním z odpovídajícího materiálu. Čelisti svěráků musejí být obloženy Cr-Ni ocelí.

6 STANDARD 3 Strana: 5/34 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Svářečské práce jsou oprávněna provádět pouze ta pracoviště, která: - mají svářeče s platným oprávněním, - mají odpovídající strojní vybavení pro předepsanou přípravu svařovaných materiálů, - mají svařovací zařízení odpovídající bezpečnostním a provozním předpisům, - mají pracoviště odpovídající příslušným normám, zejména: ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování. Projektování a příprava pracovišť. ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování. Provoz. ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kovů. ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování kovů elektrickým obloukem. ČSN EN Bezpečnostní požadavky pro zařízení k obloukovému svařování. Část 1: Zdroje svařovacího proudu. 1.2 Odborným rozhodováním v oblasti svařování je pověřen svářecí technolog údržby. 1.3 Výcvik a zkoušky svářečů a svářečských dělníků pro Mondi Štětí a.s. smluvně zajišťuje školní oddělení personálního útvaru společnosti se svářečskými školami a odbornými pracovníky v rozsahu jejich pravomocí a pověření zkušební organizací. 1.4 Dozor nad prováděním svářečských prací zajišťuje mistr příslušné dílny, při výrobě a opravách vyhrazených technických zařízení dle vyhlášek č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 20/1979 Sb. v platném znění musí na svařování dohlížet odborník pro svařování (svářečský technik). 1.5 V Mondi Štětí a.s. mohou svařovat, řezat kyslíkem nebo obsluhovat svařovací (řezací) zařízení pouze osoby, které k tomu mají platné oprávnění, byl k tomu společností určeni a jsou evidováni na školním oddělení. Platným oprávněním se rozumí průkaz svářeče, řezače kovů nebo svářečského dělníka. 1.6 Průkaz svářeče obdrží zaměstnanec, který s úspěchem vykonal zkoušku svářeče. Průkaz má své evidenční číslo, obsahuje osobní data zaměstnance a údaje o vykonaných zkouškách a o zdravotním stavu zaměstnance. Průkaz svářeče je uložen na školním oddělení a při ukončení pracovního poměru ve společnosti je zaměstnanec povinen si jej vyzvednout. Průkaz svářeče vydává SVÚM a.s. Praha nebo jiná oprávněná zkušební organizace a průkaz má platnost v celé ČR. Jako doklad o provedených zkouškách a o periodickém přezkušování svářečů je svářečům vydáváno Potvrzení o převzetí svářečského průkazu, které je každý svářeč při provádění svářečských prací povinen mít u sebe. V Potvrzení o převzetí svářečského průkazu svářeče s úřední zkouškou je uvedena i značka přiděleného razidla.

7 STANDARD 3 Strana: 6/ Průkaz řezače kovů (svářečského dělníka) obdrží ve svářečské škole zaměstnanec, který s úspěchem vykonal zkoušku řezače kovů (svářečského dělníka). Průkaz má své evidenční číslo, obsahuje osobní data zaměstnance, údaje o vykonaných zkouškách a o zdravotním stavu zaměstnance. Průkaz platí pouze v Mondi Štětí a.s.. Při provádění svářečských prací nebo řezání kovů je každý řezač kovů (svářečský dělník) povinen jej mít u sebe. 1.8 Svářeči (řezači kovů) externích podniků, firem a společnosti mohou svařovat (řezat) v a.s. pouze po ověření příslušných platných oprávnění. 1.9 Podle platných ČSN se svářeči dělí na svářeče s úřední zkouškou, svářeče se základní zkouškou, řezače kovů a svářečské dělníky Úřední zkoušky svářečů se označují značkou tvořenou dvěma písmeny a třemi číslicemi. První písmeno značí stupeň a hodnocení zkoušky. Pro ruční metody svařování jsou tři stupně hodnocení zkoušky (A,B,C). Stupeň hodnocení zkoušky požadovaný pro prováděné práce určují příslušná technická pravidla. Druhé písmeno značí metodu svařování: G - svařování plamenem, E - svařování elektrickým obloukem (obalenou elektrodou, kromě elektrod s celulózovým obalem), C - svařování elektrickým obloukem elektrodou s celulózovým obalem, T - svařování v ochranné atmosféře plynů netavící se elektrodou (TIG), M - svařování v ochranné atmosféře plynů tavící se elektrodou (MIG), P - svařování pod tavidlem, S - svařování elektrostruskové, R - svařování odporem, I - jiné způsoby. K datu je v platnosti v ČR norma ČSN EN ( ) Evropská norma zkoušky svářečů část 1: oceli. Podle této normy se v Mondi Štětí a.s. od vyžadují zkoušky svářečů, které jsou uznávány všemi orgány technického dozoru. V zájmu zajištění jednotného přístupu k externím dodavatelům, jejichž se ustanovení zmíněných norem týkají, uplatní Mondi Štětí a.s. následující postup. Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci svářečů a pověřený zástupce odběratele písemně odsouhlasí navržené svářečské zkoušky v souladu s normami a směrnicemi platnými v a.s. Bližší informace ke zkouškám dle ČSN EN jsou v přílohách 1 až 7.

8 STANDARD 3 Strana: 7/34 První číslice značí druh základního materiálu: 1 - nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující při svařování nad 0 C předehřev, 2 - nelegované a legované oceli vyžadující při svařování nad 0 C předehřev, 3 - vysokolegované austenitické oceli, 4 - neobsazeno, 5 - slitiny niklu, 6 - měď, 7 - hliník, 8 - ostatní neželezné kovy. Druhá číslice značí tvar zkušebního vzorku a polohu svařování: 0 - plechy, trubky, tyče základní poloha při svařování automatem, 1 - plechy poloha vodorovná, 2 - plechy poloha svislá, vodorovná shora a vodorovná na svislé ploše, 3 - plechy poloha svislá, vodorovná shora, nad hlavou a vodorovná na svislé ploše, 4 - trubky trubka upnutá ve vodorovné poloze, 5 - trubky trubky upnuté ve vodorovné poloze a ve svislé poloze, 6 - tyče poloha vodorovná shora, 7 - tyče poloha vodorovná shora a vodorovná na svislé ploše. Třetí číslice určuje rozměry zkušebního vzorku: u plechů 1 - plechy s tloušťkou do 3 mm, 2 - plechy s tloušťkou 3 6 mm, 3 - plechy s tloušťkou nad 3 mm, u trubek 1 - trubky do 20 mm s tloušťkou stěny do 3 mm, 2 - trubky do 20 mm s tloušťkou stěny 3-6 mm, 3 - trubky do 20 mm s tloušťkou stěny nad 3 mm, 4 - trubky mm s tloušťkou stěny do 3 mm, 5 - trubky mm s tloušťkou stěny 3-6 mm, 6 - trubky mm s tloušťkou stěny nad 3 mm, 7 - trubky nad 80 mm s tloušťkou stěny do 3 mm, 8 - trubky nad 80 mm s tloušťkou stěny 3 6 mm, 9 - trubky nad 80 mm s tloušťkou stěny nad 3 mm,

9 STANDARD 3 Strana: 8/34 u tyčí 1 tyče do 20 mm, 2 tyče mm Rozsah oprávnění svářeče ručními metodami svařování upravuje ČSN následovně: Zkouška provedená metodou G (plamenem) nebo T (v ochranné atmosféře netavicí se elektrodou TIG) na plechách a trubkách: - s tloušťkou do 3 mm opravňuje svářeče svařovat materiály do tloušťky 3 mm, - s tloušťkou 3 6 mm opravňuje svářeče svařovat materiály do tloušťky 6 mm, - s tloušťkou nad 3 mm opravňuje svářeče svařovat materiály do tloušťky zkušebního vzorku Zkouška provedená ostatními ručními metodami na plechách a trubkách: - s tloušťkou do 3 mm opravňuje svářeče svařovat materiály do tloušťky 4 mm, - s tloušťkou 3 6 mm opravňuje svářeče svařovat materiály od tloušťky 3 do 7 mm, - s tloušťkou nad 3 mm opravňuje svářeče svařovat materiály s tloušťkou nad 3 mm Zkouška provedená metodou G (plamenem) na trubkách a tyčích: - průměru do 20 mm opravňuje svářeče svařovat trubky a tyče do průměru 20 mm, - průměru mm opravňuje svářeče svařovat trubky a tyče do průměru 80 mm, - průměru nad 80 mm opravňuje svářeče svařovat trubky a tyče nad průměr 20 mm Zkouška provedená ostatními ručními metodami na trubkách a tyčích: - průměru do 20 mm opravňuje svářeče svařovat trubky a tyče do průměru 30 mm, - průměru mm opravňuje svářeče svařovat trubky a tyče průměru od 20 do 160 mm, - průměru nad 80 mm opravňuje svářeče svařovat trubky průměru nad 80 mm Zkouška na trubkách opravňuje svářeče svařovat i plechy za stejných podmínek svařování a za stejného nebo nižšího stupně hodnocení Zkouška na plechách opravňuje svářeče svařovat i trubky průměru nad 800 mm za stejných podmínek svařování a stejného nebo nižšího stupně hodnocení Svářeči se zkouškou pro svařování materiálu skupin 2 nebo 3 mohou svařovat příslušnou metodou materiály skupiny Podrobný slovní výklad rozsahu oprávnění pro jednotlivé úřední zkoušky je uveden v bodě 10 této normy.

10 STANDARD 3 Strana: 9/ Svářeči se základní zkouškou jsou zařazení do skupin podle druhu absolvovaného základního kurzu a druhu základního materiálu, na němž vykonali zkoušku. Druhy základních kurzů svařování: Z-G: kurz svařování plamenem, Z-L: kurz pájení plamenem, Z-E: kurz ručního svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou, Z-T: kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, Z-M: kurz svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou, Z-P: kurz svařování pod tavidlem, Z-S: kurz elektrostruskového svařování, Z-R: kurz odporového svařování, Z-U: kurz svařování plastických látek. Druhy základního materiálu: 1 - nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev, 2 - nelegované a nízkolegované oceli vyžadující předehřev, 3 - vysokolegované austenitické oceli, 4 - šedá litina, 6 - měď a její slitiny, 7 - hliník a jeho slitiny, 8 - ostatní neželezné kovy, 9 - jiné materiály Svářeči se základním kurzem svařování jsou oprávněni svařovat pouze zařízení, která nepatří do vyhrazených technických zařízení dle vyhlášek č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 20/1979 Sb. a 21/1979 Sb. v platném znění Pracovní zkoušku vykoná svářeč podle rozhodnutí technologa svařování především v těchto případech: - při svařování za obtížných podmínek (např. kotlové trubky), - při svařování potrubí průměru nad 800 mm, pokud má svářeč zkoušku pro plechy, - pokud svářeč delší dobu (maximálně 1 rok) nesvařoval, - pokud svářeč provádí delší dobu svary nevyhovující jeho kvalifikaci, - v těch případech, kdy je pracovní zkouška předepsána normou pro tlakové nádoby ČSN , kotle ČSN nebo jinou normou.

11 STANDARD 3 Strana: 10/ Navrhování součinitelé svarového spoje (koeficientu svaru) a jeho změny je nutno konzultovat předem s technologem svařování společnosti. Hodnota součinitele svarového spoje musí odpovídat používané technologii svařování ve společnosti. 2. ROZSAH POVINNOSTÍ A PRÁV PŘI PROVÁDĚNÍ SVÁŘEČSKÝCH PRACÍ 2.1 Povinnosti a práva svářecího technologa Povinnosti: - zpracovávat, schvalovat, popř. posuzovat složitější technologický postupy svařování, - zpracovávat odborné posudky v oboru svařování, - rozhodovat o způsobu oprav svařování u vyhrazených technických zařízení dle vyhlášek č. 18/1979 Sb., - rozhodovat z hlediska svařování o technické dokumentaci vyráběných nebo rekonstruovaných vyhrazených technických zařízení, - řídit vývojové a pokusné práce ve svařování, - vypracovat nebo schvalovat návrhy norem společnosti pro svařování, - spolupracovat při tvoření norem a předpisů o bezpečnosti práce, - udržovat styk s ústředními institucemi a výzkumnými ústavy a pečovat o výměnu zkušeností v oboru svařování, - spolupodílet se na odborné úrovni svářečských kádrů ve společnosti tak, aby bylo zajištěno kvalitní provádění svarů a neustálý růst úrovně svařování, - navrhovat nebo schvalovat objednání nových svařovacích strojů, přídavných materiálů a pomocného zařízení, - navrhovat zavádění a používání přípravků a polohovadel pro svařování, - zajistit namátkovou kontrolu pracovišť svářečů po stránce dodržování technologické disciplíny, - sledovat vývoj nových metod svařování a zavádět vhodné metody na pracovištích společnosti, - kontrolovat uplatnění ČSN z oboru svařování ve společnosti a vypracovávat připomínky k návrhům ČSN.

12 STANDARD 3 Strana: 11/ Práva: - nařídit přerušení svářečských prací při nesprávné přípravě pro svařování, při nedodržování technických zásad svařování nebo předepsaného technologického postupu svařování, není-li svářecí zařízení v náležitém stavu nebo nejsou-li dodrženy bezpečnostní předpisy, - nařídit odvolání nebo přezkoušení svářeče na jednotlivých pracích, - odebrat v odůvodněných případech svářečský průkaz, - odmítnout použití nevhodného nebo vadného základního nebo přídavného materiálu, - přikázat provedení pracovní zkoušky, - přikázat vyříznutí svaru k dalšímu vyhodnocení, - nařídit další zkoušky nebo kontroly svarů i tehdy, nejsou-li tyto zkoušky a kontroly předepsány jiným předpisem Technolog svařování může pověřit výkonem některých svých práv nebo povinností jiné odborníky ve svařování (např. další technology svařování). 2.2 Povinnosti mistrů údržeb Mondi Štětí a.s. a externích firem - zajistit provádění svářečských prací svářeči s předepsanou kvalifikací a platnou periodickou zkouškou, - u vyhrazených technických zařízení zajistit provádění svářečských prací dle svářecího postupu, - zajistit značení svarů ihned po dohotovení značkou svářeče nebo dle čl , - provést vizuální prohlídku každého svaru dle oddílu 4.2 této normy, - zajistit další kontroly svarů (předepsané svářecím postupem nebo vyplývající ze souvisejících norem předpisů), - zajistit vyhovující stav svářecích strojů a pracoviště svářečů dle oddílů 5 a 6 této normy, - zajistit používání hospodárných způsobů svařování, - hlásit přestup a propuštění svářečů školnímu oddělení Mondi Štětí a.s., - zajistit provádění svářečských prací tak, aby byla provedena řádná příprava pro svar a pracoviště, svařovací zařízení a osobní ochranné pomůcky nebyly v rozporu s platnými předpisy. 2.3 Povinnosti svářečů - provádět práce v rozsahu své platné kvalifikace, - podrobit se každé dva roky periodické zkoušce, - provádět svařování pouze tehdy, když je příprava pro svar provedena v souladu s platnými zásadami svařování,

13 STANDARD 3 Strana: 12/34 - provádět svařování takovým způsobem, aby svar nevykazoval vnější a vnitřní vady a byla dodržena předepsaná velikost svaru, - odstranit případné vnější vady svarů před provedením dalších zkoušek svarů, - svářeči s úřední zkouškou jsou povinni označit svým razidlem svary s výjimkou dle čl , - dodržovat bezpečnostní ustanovení uvedená v ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , - předložit při periodické zkoušce svářečský průkaz nebo potvrzení o jeho převzetí, občanský průkaz a výsledek lékařské prohlídky. 3. TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ 3.1 Svářecí postupy Svářečské práce se provádějí dle svářečských postupů. Složitější svářecí postupy vypracovává svářecí technolog včetně svářecích postupů pro opravy a výrobu vyhrazených technických zařízení. Tyto svářecí postupy se vypracovávají pouze na podkladě písemného požadavku obsahujícího základní údaje o zařízení (provozní tlak, provozní teplota, medium) a o základních materiálech. U tlakových nádob je třeba v objednávce uvést výrobní a registrační číslo Strojní konstrukce vypracovává svářecí postup formou výkresu. Výkresy vyhrazených technických zařízení musejí být schváleny technologem svařování společnosti. Při vypracovávání výkresové dokumentace složitějších svařenců se na požádání vedoucích konstrukčních skupin strojní konstrukce zúčastňuje technolog svařování přípravné práce na výkresech formou konzultace technologie svařování Technici údržby nebo externích firem (např. mistr, pracovník přípravy práce) vypracovávají svářecí postupy pro běžné svářečské práce kromě postupů pro vyhrazená technická zařízení Svářecí postup musí minimálně obsahovat druh základního materiálu, druh a velikost svaru, druh přídavného materiálu a způsob (rozsah) kontroly svary Příprava svarových ploch Příprava svarových ploch se provádí dle ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy

14 STANDARD 3 Strana: 13/ Svarové plochy se upravují přednostně strojním opracováním, je však pro méně náročné spoje dovoleno používat i jiných metod, jako řezání kyslíkem, plazmou, drážkování uhlíkovou elektrodou a drážkování kyslíkem. Upravují-li se svarové plochy řezáním kyslíkem, musí být oblast řezu u ocelí vyžadujících při svařování předehřev, předehřátá stejným způsobem jako pro svařování. Svarové plochy u materiálů určených pro zařízení, které podléhá tech. dozoru, je možno upravovat pouze mechanickým opracováním Dělicí řezy u nízkolegovaných ocelí lze provádět kyslíkem, avšak s přiměřeným přídavkem na mechanické obrobení (nejméně 5 mm od paty úkosu) Při řezání plazmou musí být u vysokolegovaných ocelí (tř. 17) ponechán přídavek min. 1 mm na mechanické opracování Svarové plochy připravené řezáním kyslíkem a drážkováním musejí být zbaveny okují a větších nerovností, popř. se čistě obrousí Bezprostředně před svařováním musejí být svarové plochy a jejich okolí očištěny (od rzi, okují, nečistot atd.). a to pro ruční svařování v šířce min. 10 mm, pro svařování austenitických ocelí a neželezných kovů 50 mm od hrany svarové plochy, pro svařování pod tavidlem 20 mm. U svařovaných součástí, jejichž povrch je opatřen ochranným povlakem, musí být okolí svarových ploch očištěno do takové vzdálenosti, aby roztavených povlak nemohl ovlivňovat jakost svarového spoje. 3.3 Přídavný materiál Přídavný materiál se volí podle příslušných ČSN. Pro základní materiály, u nich nejsou v ČSN potřebné údaje, se musejí dodržovat směrnice výrobce materiálu Přídavné materiály musejí být skladovány v suché uzavřené místnosti při nejnižší teplotě + 10 C a relativní vlhkosti vzduchu maximálně 50 % a v neporušeném původní balení Elektrody musejí být před použitím vždy vysušeny dle předpisu výrobce Sušení elektrod plamenem, zkratem a podobnými způsoby není dovoleno Ke svařování vyhrazených technických zařízení se mohou používat pouze přídavné materiály s osvědčením o jakosti.

15 STANDARD 3 Strana: 14/ Tepelné zpracování pro svařování Druh a způsob tepelného zpracování svaru je určen svářecím postupem, příp. výkresem v souladu s ČSN , , a Kontrola žíhací teploty se provádí termočlánkem s registrací průběhu teploty nebo termokřídami Kontrola teploty podle zabarvení základního materiálu není povolena. 3.5 Svařování za nepříznivých povětrnostních podmínek Za nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, vítr, sněžení) se mohou svářečské práce konat jen tehdy, jestliže se učiní opatření, aby svar byl chráněn před bezprostředním vlivem povětrnosti Svařování v zimě se má provádět v prostředí s teplotou okolí pokud možno vyšší než 0 C. Při svařování za nižší teploty než 0 C je nutné místně svar předehřívat na teplotu nejméně 100 C, a to i oceli, u nichž předehřev při svařování za teplot nad 0 C není předepsán. 3.6 Značení svarů Každý svarový spoj na vyhrazených technických zařízeních a tlakovém potrubí musí být opatřen značkou svářeče, který svar provedl. Ve zvláštních případech (zařízení pro provoz za nízkých teplot, potrubí malých světlostí apod.) se značky svářečů nevyrážejí na zařízení, ani na přivařený štítek, ale v průvodní dokumentaci k zařízení se svary číslují a u každého svaru se uvádí jméno a značka svářeče, který svar provedl Značky se vyrážejí na přivařený štítek vzdálený od svaru nejméně 10 mm a umístěný do míst, kde je možná jeho snadná kontrola. Materiál štítku musí odolávat korozívním účinkům prostředí U svarů provedených jedním svářečem na potrubní větvi postačí umístit značku svářeče na prvním a posledním přírubovém spoji, popř. na rozhraní dalších částí potrubní větve Přidělení značek (razidel) pro úřední svářeče vydává technolog svařování, který je též eviduje. Při ukončení pracovního poměru svářeče ve společnosti musí být značka vrácena zpět (v jiné organizaci neplatí).

16 STANDARD 3 Strana: 15/34 4. KONTROLA SVARŮ 4.1 Všeobecné pokyny Každý svarový musí být podroben kontrole. Rozsah a druh kontroly svarů musí být uveden v technologickém postupu nebo na výrobním výkrese Svarový spoj se kontroluje a zkouší těmito způsoby: - vizuální prohlídkou, - zkouška celistvosti svarového spoje bez porušení, - mechanickými a technologickými zkouškami, - tlakovými a těsnostními zkouškami, - zvláštními zkouškami Svary nebo části svarů, u kterých se zjistí nepřípustné vady, musejí být odborně opraveny a znovu zkoušeny Odchylky od předepsaného rozsahu kontroly svarů popř. změny klasifikace povoluje ve výjimečných případech technolog svařování údržby V odůvodněných případech může být z rozhodnutí technologa svařování a u vyhrazených technických zařízení příslušného revizního technika na základě nedestruktivních zkoušek požadováno vyříznutí hotového svaru k provedení mechanických zkoušek. 4.2 Vizuální prohlídka Vizuální prohlídce podléhají všechny svarové spoje. Vizuální prohlídkou provádí mistr a u vyhrazených technických zařízení i příslušný revizní technik. Ve zvláštních případech na požádání provádějí vizuální prohlídku pracovníci nedestruktivní defektoskopie Povrch svarového spoje nesmí vykazovat trhliny, otevřené póry, vruby, nadprůměrné převýšení (nad 3 mm), velkou šířku krycí vrstvy a nestejnoměrný povrch. Je-li přístup ke kořenu svaru, prohlíží se svarový spoj i z této strany Vizuální prohlídkou se rovněž zjišťují úchylky rozměrů svaru a zlomy v místě svaru.

17 STANDARD 3 Strana: 16/ Zkoušky celistvosti svarového spoje Rozsah kontroly svarů prozářením, ultrazvukem, popř. jinými nedestruktivními defektoskopickými metodami je dán příslušnými technickými pravidly (vyhlášky, ČSN, předpisy, směrnice) Zjistí-li se při kontrole nevyhovující svarový spoj, rozšíří se kontrola na dvojnásobný rozsah. Zjistí-li se při tomto zvětšeném rozsahu další nevyhovující spoj, je nutno zkoušet všechny svarové spoje zkoušené skupiny Kontrolou svarových spojů prozářením se zjišťují vady ve svaru a povrchové vady nepřístupné vizuální prohlídce. Kontrola prozářením se provede až po odstranění zjevných vad zjištěných vizuální prohlídkou. 4.4 Mechanické a technologické zkoušky Mechanické a technologické zkoušky se provádějí v případě vyříznutí hotových svarových spojů ve smyslu čl této normy a při výrobě tlakových nádob dle ČSN Zkouška tvrdosti svaru po tepelném zpracování se provede pouze u slitinových ocelí podle ČSN V případě nevyhovujícího výsledku musí být svar odborně přežíhán a znovu zkontrolován. 4.5 Tlakové zkoušky pevnosti a těsnosti Tlaková nebo těsnostní zkouška pro kontrolu jakosti svarových spojů se provádí u těch zařízení, pro která je požadována příslušnými technickými předpisy nebo je-li vyžadována svářecím postupem. 4.6 Zvláštní zkoušky Zvláštní zkoušky se provádějí tehdy, jestliže k ověření jakosti svarových spojů nebo příčiny vzniku vad a určení jejich rozsahu nestačí výše uvedené zkoušky nebo jsou-li zvláštní zkoušky předepsány jinými předpisy.

18 STANDARD 3 Strana: 17/ Dokumentace o provedených zkouškách Protokoly (zápisy) o provedených zkouškách musejí být řádně vyplněny a opatřeny výraznými jednoznačným vyjádřením o výsledku zkoušky, jménem, datem, podpisem a razítkem. Dokumentace o zkouškách obsahuje: - osvědčení o jakosti materiálu, - zkušební protokoly, - kontrolní list o protikorozní ochraně, - certifikáty kvality (dodávka odpovídá podmínkám ustanovením a podmínkám objednávky), - další nezbytné protokoly o provedených zkouškách. 5. SVAŘOVACÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 5.1 Svařovací stroje a zařízení používané v provozech a.s. musejí odpovídat ČSN , ČSN , ČSN EN , ČSN Pro používání speciálních svařovacích strojů a zařízení musejí být vypracovány zvláštní předpisy schválené technologem svařování. 5.2 Pro zapojení, manipulaci a údržbu svařovacích strojů a zařízení musejí být splněny požadavky ČSN , ČSN , ČSN a ČSN PROVÁDĚNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ V Mondi Štětí a.s. METODY A ZÁSADY 6.1 Konstrukční oceli uhlíkové (třída 10, 11, 12) Svarové spoje jsou prováděny plamenem (G), elektrickým obloukem obalenou elektrodou (E), poloautomatem v ochranné atmosféře CO2 nebo směsí plynů (MAG) Výběr nejvhodnější metody je odvislý od několika hledisek, především pak: - tvar a rozměr svařovaných materiálů, - velikost a délka svaru, - přístupnost místa, - přípustnost deformace a pnutí.

19 STANDARD 3 Strana: 18/ Pro náročné provozní a montážní podmínky se pro metodu E používají točivé svařovací zdroje (např. K 220, RK 320), v normálních provozních a dílenských podmínkách pak svařovací usměrňovače (např. ZU , KS 350, WTU , SMA 250.1). Pro metodu MAG poloautomaty (např. WLSP 315, UNIMIG 200, PP ). Poznámka: Při používání a obsluze svářecích zařízení je svářeč povinen respektovat návod výrobce pro obsluhu a použití daného zařízení. 6.2 Nízkolegované oceli (třída 13, 14, 15, 16) Svarové spoje se provádějí stejnými metodami, které jsou uvedeny v bodě a navíc lze v určitých konkrétních případech použít metodu TIG (svařování v ochranné atmosféře argonu netavící elektrodou). Aby bylo dosaženo kvalitního svarového spoje, zaručujícího kvalitní prověření kořene svaru, se u ocelí tř. 15 doporučuje provádět kořenovou vrstvu metodou TIG a výplň svaru provádět metodou MIG (resp. MAG) nebo E. Není-li z technických důvodů možné chránit kořen plynem, možno jej po schválení technologa svařování chránit formovací pastou, např. CHEM-WELD 2800 nebo WELDECFLUX. Pasta se používá i pro ochranu kořene při svařování dodanou elektrodou (E) Zdroje pro sváření se používají stejné, jak je uvedeno v bodě Při použití metody TIG je třeba pracovat pouze se zdroji vhodnými a výrobcem určenými (např. usměrňovač SMA a WTU ), které jsou doplněny přídavným zařízením TIG 20 nebo TIG 30. Pro menší svářečské práce je určen střídačový zdroj přenosný SMA Vysokolegované oceli (tř. 17) Svarové spoje se provádějí poloautomatem v ochranné atmosféře Ar (případně směsí plynů) metodou MIG, náročné spoje s pulzací elektrického oblouku, dále metodou TIG, která je pro tyto materiály z uvedených metod z hlediska kvality svarového spoje nejvhodnější. Proto se tato metoda používá výhradně u svarových spojů, kde síla stěny (tloušťka materiálu) nepřesáhne 3 mm. Svarové spoje prováděné ručně elektrickým obloukem obalenou elektrodou (E) budou pro každý jednotlivý případ schvalovány písemnou formou pověřeným zástupcem odběratele (svářecích technologem).

20 STANDARD 3 Strana: 19/ Při provádění svarových spojů u těchto materiálů je třeba nezbytně dodržovat: - přísnou technologickou kázeň, - odbornou kvalifikaci provádějícího zaměstnance k dané metodě, - pečlivou přípravou materiálu před svařováním, - povrchovou úpravu dohotoveného svaru. 6.4 Titan Svarové spoje v titanu se provádějí výhradně metodou TIG (v ochranné atmosféře netavící elektrodou). Svařování vyžaduje dokonalou ochranu inertním plynem (argon min. 99,99 % případně argon 4.8), neboť je nezbytné zabránit jakémukoliv přístupu atmosférického vzduchu do svaru Svarový spoj smí provádět pouze zaměstnanec s předepsanou kvalifikací k dané činnosti, která je uvedena v technologickém postupu, Svařování titanu vyžaduje věnovat mimořádnou pozornost čistotě po celou dobu svařování Posuzování kvality svaru vizuálním způsobem vychází ze zásady, že celý povrch svarového spoje musí mít stříbřitý nádech, což dokumentuje optimální ochranu inertním plynem a předepsané parametry sváření. Nedostatečná ochrana způsobí ztvrdnutí spoje a nebezpečí praskání. Při kontrola tvrdosti nesmí být překročena hodnota 250 HB. 7. ÚPRAVA SVAROVÝCH SPOJŮ PO DOKONČENÍ 7.1 Podle druhu svarového spoje a základního materiálu, případně technologického postupu se provádí tyto druhy úprav: - sekání, - oklepávání, - kartáčování, - moření, - broušení, - leštění, - základní nátěr, - kombinace dle pracovního (technologického postupu). 7.2 Barevné naběhnutí materiálu vedle svaru se musí odstranit buď mořením nebo mechanicky.

21 STANDARD 3 Strana: 20/ Menší svařence se ponořují celé do mořicí lázně, u velkých se svarový spoj potře mořidlem. Před provedením moření musí dojít k důkladnému odmaštění tak, aby moření bylo plně účinné. Pro oceli třídy 17 (vysokolegované oceli) je třeba připravit mořicí roztok, který je tvořen směsí kyseliny dusičné, kyseliny fluorovodíkové a vody, přičemž 1 l roztoku se skládá z 0,15 l kyseliny dusičné, 0,05 l kyseliny fluorovodíkové a 0,82 l vody. Po provedení moření je třeba provést neutralizaci oplachem vodou, pak 10% roztokem sody a na konec opět vodou. 7.4 Při mechanickém čištění korozivzdorných ocelí je třeba používat pouze kartáčů s drátky z korozivzdorné oceli. 7.5 Při úpravě povrchu svarového spoje broušením se nesmí výrazně tlačit na kotouč, protože může dojít k přehřátí materiálu a tím k jeho okysličení. Brusný kotouč nesmí obsahovat železo. 7.6 Svářečská oklepávací kladívka musejí být zhotovena z korozivzdorných ocelí proto, aby nedocházelo ke znečištění povrchu částicemi ocelí nelegovaných (platí pro nízko a vysokolegované oceli). 7.7 Svarové spoje žáruvzdorných ocelí se neupravují mořením a broušením. 8. ÚPRAVA SVAROVÝCH SPOJŮ PO DOKONČENÍ U VYSOKOLEGOVANÝCH KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ 8.1 Po dokončení svarů vysokolegovaných korozivzdorných ocelí je nutné odstranit zbytky strusky nebo tavidla, rozstříknuté kapky kovu a vrstvu kysličníků vedle svaru. Nejvyšší chemickou odolnost má povrch hladký a dokonale vyleštěný K zabránění rozstříkání kapek kovů při svařování je nutné nastříknout na ohrožené místo ochranný povlak nebo přilepit ochranné pásky Při konečné úpravě svarů se použije dle náročnosti na povrch oceli kombinace - odstranění strusky, - broušení u případných nerovností, - moření svarů, - čištění kartáči, - leštění.

22 STANDARD 3 Strana: 21/ Důkladné odstranění strusky - svářečská kladívka musejí být z korozivzdorných ocelí Broušení případných nerovností - broušení musí být pozvolné, nesmí dojít k přehřátí a okysličení povrchu, - kotouče nesmí obsahovat železo a nesmí se ani používat kotoučů, kterými byla broušena nelegovaná nebo nízkolegovaná ocel. Doporučení: lamelový brusný kotouč CHEM-WELD 2638, případně stejné kvality Moření svarů - před mořením je třeba místa odmastit, - na spoje se nanese mořicí roztok, dle uvedení výrobce se nechá určenou dobu působit (bývá 20 až 30 min.), - po moření je nutné místa zneutralizovat (roztok sody asi 10% a nakonec opláchnout čistou vodou. Doporučení: pasta CHEM-WELD 2600, případně jiné stejné kvality Mechanické čistění - provádí se speciálními brusnými kotouči na nerez oceli nebo drátěnými kartáči nebo kotouči, které musejí mít drátky z korozivzdorné oceli Leštění povrchu - je poslední fáze mechanické úpravy a provádí se pro nejvyšší požadavky protikorozní ochrany, - používají se speciální vysokoporézní lešticí kotouče z plastické hmoty,které zajišťují, že se leštěný materiál nezahřívá, je zrcadlově lesklý a bez škodlivých příměsí. Doporučení:lešticí kotouč CHEM-WELD 2604, případně jiné stejné kvality. 8.2 Všechna tato opatření jsou zvláště důležitá u korozivzdorných ocelí s velmi malým obsahem uhlíku (0,03 %) mater. např , V některých případech a se souhlasem korozního technika lze moření vypustit a provádět pouze mechanické čištění. 8.4 V případě pasivování lze doporučit pasivační pastu CHEM-WELD 2612 nebo jiné pasty srovnatelné kvality.

23 STANDARD 3 Strana: 22/34 9. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH NOREM A SMĚRNIC ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování kovů. Projektování a příprava pracovišť. ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování kovů. Provoz. ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kovů. ČSN Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektrickým obloukem. ČSN Předpisy pro základní zkoušky svářečů. ČSN EN Nedestruktivní zkoušení svárů stupně přípustnosti. ČSN Technické požadavky a metody zkoušení. ČSN Výroba parních a horkovodních kotlů. ČSN Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla. ČSN Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Technická pravidla. ČSN Potrubí. Technické předpisy. ČSN Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování. ČSN Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování. Část 1: Společná ustanovení. ČSN ISO Jeřáby. Bezpečné používání - všeobecně ČSN Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí tř. 11 a 12 a ocelí na odlitky tř. 26. ČSN Předpisy pro zpracování legovaných ocelí tř. 13 a 15 a ocelí na odlitky tř. 27 a 28. ČSN Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 6.2: Svařování. ČSN EN ISO 5817 Svarové spoje ocelí zhotovené tavným svařováním ČSN EN Zkoušky svářečů, tavné svařování. Část 1: Oceli. ČSN EN Stanovení a schvalování postupů svařování. Část 2: Stanovení postupu obloukového svařování. ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy. ČSN EN Bezpečnostní požadavky pro zařízení k obloukovému svařování. Část 1: Zdroje svařovacího proudu.

24 STANDARD 3 Strana: 23/ ROZSAH OPRÁVNĚNÍ SVÁŘEČŮ SE ZÁKLADNÍ A ÚŘEDNÍ ZKOUŠKOU Druh zkoušky Z-G 1 Z-E 1 Z-M 1 D-G D-L D-E B-E 123 Svářeč se základním kurzem svařování plamenem pro materiály z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, nevyžadujících předehřev, kde se nevyžaduje úřední zkouška podle ČSN Jako u Z G 1, ale elektrickým obloukem. Svářeč jako u Z G 1, ale svařování v ochranné atmosféře argonu netavící se elektrodou pro vysokolegované austenitické oceli. Svářeč dělník plamenem může provádět práce podle stupně zařazení: D-G 1 - stehování plamenem, D-G 2 - řezání a drážkování kyslíkem, D-G 3 - rovnání plamenem, D-G 4 - žíhání plamenem, D-G 5 - povrchové kalení, D-G 6 - svařování nízkotavitelných kovů, D-G 9 - svařování a navařování na jednoúčelových zařízeních. Pájení plamenem. Svářeč dělník el. obloukem může provádět práce podle stupně zařazení: D-E 1 stehování el. obloukem, D-E 2 řezání a drážkování el. obloukem, D-E 3 rovnání uhlíkovou (grafitovou) elektrodou, D-E 4 řezání plazmou, D-E 9 svařování a navařování na jednoúčelových zařízeních. Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat plechy v poloze vodorovné shora a v poloze svislé o tloušťce nad 3 mm z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev (uhlíkaté oceli), rovněž může svařovat potrubí nad 80 mm z uvedených ocelí.

25 STANDARD 3 Strana: 24/34 B-E 133 A-E 323 B-E 166 Rozsah oprávnění jako svářeč s kvalifikací B-E 123, navíc může provádět svary v poloze vodorovné na svislé stěně. Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat plechy v poloze vodorovné shora a v poloze svislé o tloušťce nad 3 mm z vysoce legovaných austenitických ocelí, dále je oprávněn svařovat v rozsahu kvalifikace B-E 123. Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky od 20 do 80 mm s tloušťkou stěny nad 3 mm z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev. B-E 169 Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky nad 80 mm s tloušťkou stěny nad 3 mm z nelegovaných ocelí nevyžadujících předehřev (uhlíkaté oceli). Rovněž může svařovat plechy v rozsahu kvalifikace B-E 133. B-M 123 A-E 266 Jako B-E 123, ale v ochranné atmosféře plynů tavící se elektrodou (MIG). Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky od 20 do 80 mm s tloušťkou stěny nad 3 mm z materiálů nelegovaných a legovaných vyžadujících předehřev (oceli tř. 15). Dále může svařovat v rozsahu kvalifikace B-E 166. A-E 269 Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky na 80 mm s tloušťkou stěny nad 3 mm z nelegovaných a legovaných ocelí vyžadujících předehřev (oceli tř. 15), dále může svařovat v rozsahu kvalifikace B-E 169. A-E 366 Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky od 20 do 80 mm s tloušťkou stany nad 3 mm z vysokolegovaných austenitických ocelí. Zároveň může svařovat v rozsahu kvalifikace B-E 166. A-E 369 Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky nad 80 mm s tloušťkou stěny nad 3 mm z vysokolegovaných austenitických ocelí, dále v rozsahu kvalifikace B-E 169. B-G 161 Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky do 20 mm a do tloušťky stěny 3 mm z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev. B-G 165 Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky do 80 mm s tloušťkou stěny do 6 mm z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev.

26 STANDARD 3 Strana: 25/34 B-G 265 Svářeč je oprávněn svařovat trubky do 80 mm s tloušťkou stěny do 6 mm z nelegovaných a legovaných ocelí vyžadujících předehřev (oceli tř. 15), dále je oprávněn svařovat v rozsahu kvalifikace B-G 165. B-G 169 Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky nad 20 mm a tloušťkou stěny nad 3 mm z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev. A-T 161 Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky do 20 mm s tloušťkou stěny do 3 mm v ochranné atmosféře plynů netavící se elektrodou z materiálů nelegovaných a nízkolegovaných nevyžadujících předehřev. A-T 361 Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky do 20 mm s tloušťkou stěny do 3 mm v ochranné atmosféře plynů netavící se elektrodou z vysokolegovaných austenitických ocelí. Dále může svařovat v rozsahu kvalifikace A-T 161. A-T 366 Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky do 20 mm s tloušťkou stěny nad 3 mm v ochranné atmosféře argonu netavící se elektrodou z vysokolegovaných austenitických ocelí. Dále může svařovat v rozsahu kvalifikace A-T 166. A-T 369 Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat trubky od 80 mm do tloušťky stěny 7 mm v ochranné atmosféře plynů netavící se elektrodou (argonu) z vysokolegovaných austenitických ocelí. B-T 723 Svářeč s uvedenou kvalifikací je oprávněn svařovat plechy tloušťky nad 3 mm z hliníku v ochranné atmosféře argonu ručně v poloze vodorovné shora a na svislé stěně.

27 STANDARD 3 Strana: 26/34 Porovnání některých úředních zkoušek ČSN ČSN EN B-E 123 A-E 269 C-G 165 B-G 168 A-T 358 A-T 369 B-M 223 B-M 369 ČSN EN P BW W01 B t10 PF ss nb A + ČSN EN P FW W01 B t10 PF ČSN EN T BW W02 B t10 D 150 PF ss nb A + ČSN EN T BW W02 B t10 D 150 PC ss nb A + ČSN EN P FW W02 t10 PD ČSN EN T BW W01 wm t04 D50 PF ss nb + ČSN EN T BW W01 wm t04 D50 PC ss nb + ČSN EN P FW W01 wm t04 PD ČSN EN T BW W01 wm t04 D150 PF ss nb A + ČSN EN T BW W01 wm t04 D150 PC ss nb A + ČSN EN P FW W01 wm t04 PD ČSN EN T BW W11 wm t04 D150 PF ss nb A + ČSN EN P FW W11 wm t04 PD ČSN EN T BW W11 wm t10 D150 PF ss nb A + ČSN EN T BW W11 wm t10 D150 PC ss nb A + ČSN EN P FW W11 wm t10 PD ČSN EN P BW W02 wm t08 PF ss nb A + ČSN EN P FW W02 wm t08 PF ČSN EN T BW W11 wm t10 D150 PF ss nb A + ČSN EN T BW W11 wm t10 D150 PC ss nb A + ČSN EN P FW W11 wm t10 PD

28 STANDARD 3 Strana: 27/34 PŘÍLOHY označování zkoušek svářeče dle ČSN EN a jejich rozsahy. Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Příloha 7 Příklad označení zkoušky. Metody svařování. Polotovar, druh svaru, skupina základního materiálu. Přídavný materiál. Poloha svařování. Zhotovení svaru. Tloušťky a průměry zkušebních kusů a rozsah platnosti.

29 STANDARD 3 Strana: 28/34 Příloha 1 Příklad označení zkoušky Norma 1 Metoda svařování ČSN EN T BW W01 B t06 D60 PA ss nb 9, 10 - Zhotovení svaru 8 Poloha svařování 2 Polotovar 3 Druh svaru 4 Skupina základního materiálu 7 Průměr zkuš. kusu D 6 Tloušťka zkuš. kusu t 5 Přídavný materiál

30 STANDARD 3 Strana: 29/34 Příloha 2 Metody svařování 111 ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 114 svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu 121 svařování pod tavidlem s drátovou elektrodou 131 obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG) 135 obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG) 136 obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu 137 obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu 141 obloukové svařování wolframovou elektrodou v ochraně inertního plynu (TIG) 15 plazmové svařování 311 kyslíko-acetylénové svařování

31 STANDARD 3 Strana: 30/34 Příloha 3 Polotovar, druh svaru, skupina základního materiálu Polotovar P plechy T trubky Druh svaru BW tupé svary FW koutové svary Skupina základního materiálu W 01 W 02 W 03 W 04 nelegované nízkouhlíkové (C-Mn) oceli nebo nízkolegované oceli; do této skupiny patří jemnozrnné oceli s mezí kluzu Re 355 MPa Cr-Mo oceli nebo žárupevné (odolné proti tečení) CrMoV-oceli normalizačně žíhané, zušlechťované jemnozrnné oceli a tepelněmechanicky zpracované oceli s mezí kluzu ReH 355 MPa, jakož i podobné svařitelné Ni-oceli s obsahem Ni = 2 až 5 % nerezavějící feritické nebo martenzitické oceli s 12 až 20 % Cr W 11 nerezavějící feriticko-austenitické nebo čisté austenitické CrNi-oceli

32 STANDARD 3 Strana: 31/34 Příloha 4 Přídavný materiál nm bez přídavného materiálu wm s přídavným materiálem A kyselý obal B bazický obal R rutilový obal RA rutil-kyselý obal RB rutil-bazický RC rutil-celulózový obal RR rutilový obal (tlustý) S ostatní typy

33 STANDARD 3 Strana: 32/34 Příloha 5 Poloha svařování P plechy T - trubky BW FW BW FW PA 45 svarek se otáčí PB svarek se otáčí PC PD PE PF PG H-LO45 45 J-LO45 45

34 STANDARD 3 Strana: 33/34 Příloha 6 Zhotovení svaru ss svařování z jedné strany bs oboustranné svařování nb svařování bez podložky mb svařování na podložce ng bez drážkování nebo vybroušení gg vydrážkování nebo vybroušení kořenové vrstvy

35 STANDARD 3 Strana: 34/34 Příloha 7 Tloušťky a průměry zkušebních kusů a rozsah platnosti a) Tloušťky zkušebních kusů a rozsah platnosti tloušťka t (mm) t 3 t až 2t * 3 < t 12 od 3 mm do 2t zkušební kus 5 mm a více t > 12 rozsah platnosti * až 1,5 t pro metodu 311 (svařování plamenem) b) Průměry zkušebních kusů a rozsah platnosti průměr D (mm) D 25 od D do 2D 25 < D 150 min. 25 mm 0,5 D až 2D D > 150 zkušební kus nad 0,5 D rozsah platnosti

36

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016 Označení normy Název normy Poznámky ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost ČSN EN

Více

Odborná způsobilost ve stupni 0

Odborná způsobilost ve stupni 0 Zkou ky sváfieãû Odborná způsobilost ve stupni 0 Svářeči a zaškolení pracovníci, pro jejichž činnost postačuje odborná způsobilost ve stupni 0, se připravují na národní úrovni a jsou zkoušeni v souladu

Více

Bezpečnost práce při svařování

Bezpečnost práce při svařování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 10 Bezpečnost práce při svařování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 4. DOKUMENTACE VE SVAŘOVÁNÍ Ing. Miroslav Grach Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KA19-DOKUMENTACE VE SVAŘOVÁNÍ

Více

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE Nikl a jeho slitiny Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE NIKL A JEHO SLITINY Nikl je drahý feromagnetický kov s velmi dobrou korozní odolností. Podle pevnosti by patřil spíš do skupiny střední (400 450 MPa),

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Ocelový tubusový stožár

Ocelový tubusový stožár Ocelový tubusový stožár Je v Evropě nejčastěji používaným typem stožáru pro větrnou elektrárnu. Stožáry mají výšku většinou 40 105m, výjimečně i více. V těchto délkách by je nebylo možné přepravovat a

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby...

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a pomůcky, postup při

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání,

Více

Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou

Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Úroveň přístupu B Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou

Více

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test. Č.programu CZ.1.07/1.1.36/01.0004 Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice IČO: 00055069, tel.: 568 421 496, fax: 568 420 117 webové stránky školy:

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky technologičnost konstrukce odlitků, výhody a nevýhody slévání v porovnání s ostatními technologiemi, slévárenské materiály - vlastnosti a podmínky odlévání, technologické

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA POVLAKOVANÉ PLECHY Určené pro střešní krytiny Comax. DOKUMENT č: OS - Q - 007

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA POVLAKOVANÉ PLECHY Určené pro střešní krytiny Comax. DOKUMENT č: OS - Q - 007 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA POVLAKOVANÉ PLECHY Určené pro střešní krytiny Comax DOKUMENT č: OS - Q - 007 MTC Vypracoval Ověřil Schválil Vydal Jméno Jaroslav Masopust Ing. Zd. Podivínský Ing. Zdeněk Kieryk Jaroslav

Více

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Evidenční číslo školy: 2-402 (v systému ANB) 3026-040 (v systému Stavcert) Poskytované služby: Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705 Zaškolení svářečů

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 24. června 2013 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 24. června 2013 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení 76 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 24. června 2013 Základní požadavky k zajištění bezpečnosti určených technických zařízení a jejich provozu K zabezpečení jednotného postupu při zajištění bezpečnosti

Více

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ verze 6 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... - 2-2. BEZPEČNOST PRÁCE... - 3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 3-4. TECHNICKÁ DATA... - 4-5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

Studijní text - Svařovna

Studijní text - Svařovna Studijní text - Svařovna Určeno pro vnitřní potřebu žáků školy Bc. Vladimír Čečrdle Obsah: 1. Bezpečnost práce při svařování 2. Svařování elektrickým obloukem svařovací zdroje 3. Přídavné materiály pro

Více

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE Datum poslední revize: 1 leden 2012 OBSAH...1 1 VÝMĚNÍK VTXDR...1 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE...1 1 Datum poslední revize: 1 leden 2012...1 Obsah...2 1.

Více

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE 1 MOLDMAXXL 2 Charakteristika MOLDMAX XL je vysoce pevná slitina mědi s vysokou vodivostí, vyrobená firmou Brush Wellman Inc. MOLDMAX XL se používá pro výrobu různých tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími

Více

Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 podle TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování.

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování. Svařování plamenem Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování. Využívá teplo dodávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku pro natavení svarových ploch a roztavení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů Kapitola 6.6 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů 6.6.1 Všeobecně 6.6.1.1 Požadavky této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11. 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou.

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11. 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou. KURZ průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou. Průvarová technologie umožňuje bodové spojení tenkých ocelových

Více

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli Výtah z normy vysvětlující jednotlivé proměnné 1) Metoda svařování : metody svařování definované v normě ČSN EN ISO 857-1 a označení dle ČSN EN

Více

Bezpečnostní značky a signály

Bezpečnostní značky a signály Strana: 1 z: 7 Schválil: Ing. Josef Liška, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno

Více

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu B ČD V99/1 Účinnost od 1.12.2010 České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

Vliv geometrie svarů na jejich pevnost

Vliv geometrie svarů na jejich pevnost Vliv geometrie svarů na jejich pevnost Ing.Pavel Vinarský, ČSSP Praha Úvod Název je poněkud obecný. Je potřeba rozlišit mezi geometrií sváru a geometrií svařovaných dílů. První souvisí s druhým jako jeho

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 343905 1. vydání Svařování. Obloukové svařování vysokopevnostních ocelí ve výrobě konstrukcí vojenské techniky 2. Oprava č. 1

Více

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky.

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky. Svařování tlakové Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 platný od 2.ledna 2013 (uvedené ceny jsou bez 21% DPH) Kontakt: Stanislav NĚMEC, vedoucí svářečské školy tel. +420474651848 fax +420474651849 mob. +420606345468

Více

Směrnice pro provádění činností, u nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Směrnice pro provádění činností, u nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru Směrnice pro provádění činností, u nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 7.4.2009 7.4.2009 1 Zpracovatel: František Přibyl Schválil: Roman Laur a František

Více

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Stupeň Znak Číslo Název Dat. vydání Účinnost Změny ČSN EN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Pájení a lepení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Pájení a lepení Princip pájení: Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pájení a lepení Pájením získáváme pevné nerozebíratelné spoje součástí ze stejnorodého a často

Více

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů Kapitola 6.6 Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů 6.6.1 Všeobecné 6.6.1.1 Ustanovení této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

Nerez ocel. Zodpovědné zpracování

Nerez ocel. Zodpovědné zpracování Nerez ocel Zodpovědné zpracování CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI Austenitická struktura (Ni > 8%) Slitina železa (Fe) a legujících prvků (Cr, Ni, Mo) Obsah uhlíku C = 0,03% V pasivním stavu (Obsah Cr > 12,5

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvíhací a plynová..., účinnost od 1.1.2008 392 VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)*

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* Kapitola 6.5 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* * Pro účely českého vydání se takto překládá anglický výraz "Intermediate Bulk Conteiner" Nadále bude užívána

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. VÍT MOTYČKA, CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 9 PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ -NÁTĚRY 2005 STUDIJNÍ

Více

Izolační povlaky jako základní součást protikorozní

Izolační povlaky jako základní součást protikorozní Ladislav HRBÁČEK* Porovnaní izolací ocelových potrubí používaných v českém plynárenství Izolační povlaky jako základní součást protikorozní ochrany (dále jen PKO) plynovodů musí zajišťovat jejich dlouhodobý

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Hlavní materiály pro stavbu kotlů jsou: materiály kovové trubky prvky nosné konstrukce materiály keramické šamotové cihly, šamotové tvarovky žárobeton Specifické

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/7 Datum vytištění: 5. 4. 2017 VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.7.2012 Správce

Více

S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í

S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í WELDING OF R E I N F O R C I N G S T E E L ECONOMICAL SOLUTION J IŘÍ ŠMEJKAL, J AROSLAV PROCHÁZKA Předpisy a podmínky pro vytvoření hospodárného plnohodnotného

Více

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N 15 010 Sekce technické služby kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace,

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik ŠVP: Zámečník důlní provozy 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a

Více

MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTO TŘINEC v souladu se směrnici č. 10/2009 (dále jen směrnice ) a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TEORIE SLÉVÁNÍ : Zásady metalurgické přípravy oceli na odlitky a zásady odlévání. Tavení v elektrických indukčních pecích, zvláštnosti vedení tavby slitinových ocelí, desoxidace, zásady odlévání oceli.

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112 tel: 491

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Pájení. Ke spojení dojde vlivem difuze a rozpustnosti pájky v základním materiálu.

Pájení. Ke spojení dojde vlivem difuze a rozpustnosti pájky v základním materiálu. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001. Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny

SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001. Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001 Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, TPO, ředitel KMZ Zpracovala: Libuše Křesálková Anotace: Pokyny k obsluze jsou zpracovány

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

Přípravky na zjišťování povrchových trhlin 9536 Vyvolávací sprej - bílý 39 9534 Násakový sprej - červený 39 9528 Sprej na hledání netěsností 39

Přípravky na zjišťování povrchových trhlin 9536 Vyvolávací sprej - bílý 39 9534 Násakový sprej - červený 39 9528 Sprej na hledání netěsností 39 Obsah: Strana Tavidla 100 Prášek SH2 pro mosazné pájky 39 102 Pasta SH2 pro mosazné pájky 39 110 Pasta SH1 pro stříbrné pájky 39 111 Pasta SH1 pro stříbrné fólie 39 112 Tekutina SH1 pro stříbrné pájky

Více

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější.

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější. 4. Způsoby výroby nenormalizovaných polotovarů Polotovary vyráběné tvářením za tepla Nenormalizované polotovary vyráběné tvářením za tepla se vyrábí nejčastěji kováním. Při kování měníme tvar budoucího

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 11 Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Pracoviště Světlá nad Sázavou

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Pracoviště Světlá nad Sázavou Evidenční číslo školy: 742 Sídlo svářecí školy: Zámecká 33, 582 91 Světlá nad Sázavou Personální zabezpečení: Vedoucí svářecí školy: Ing. Jiří Zajíc tel.: Svářecí technolog školy: Ing. Jan Rajdl IWT tel.:

Více

Svařování svazkem elektronů

Svařování svazkem elektronů Svařování svazkem elektronů RNDr.Libor Mrňa, Ph.D. 1. Princip 2. Interakce elektronů s materiálem 3. Konstrukce elektronové svářečky 4. Svařitelnost materiálů, svařovací parametry 5. Příklady 6. Vrtání

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚDRŽBY A OPRAV STŘEŠNÍCH KRYTIN

TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚDRŽBY A OPRAV STŘEŠNÍCH KRYTIN Den Braven production TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚDRŽBY A OPRAV STŘEŠNÍCH KRYTIN UNIVERZÁLNÍM HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM S - T4 -2- Obsah: 1. Úvod 2. Použitelnost technolog. postupu 3. Názvosloví 4. Informace o

Více

MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ

MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1.1. Měkké pájení Měkké pájení (do 450 C) je jednou z metalurgických metod spojování. V montáži elektronických obvodů a zařízení je převažující technologií.

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 101. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666,

Více

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/7 Datum vytištění: 17. 4. 2019 Rozsah platnosti: UNIPETROL RPA, s.r.o. (bez odštěpných závodů a bez Jednotek Rafinérie Litvínov/Kralupy) VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

Více

P O D N I K O V Á N O R M A. Vrstvené izolanty. Desky z tvrzené skleněné tkaniny LAMPLEX T

P O D N I K O V Á N O R M A. Vrstvené izolanty. Desky z tvrzené skleněné tkaniny LAMPLEX T Změna: 0 Strana 1 z 9 P O D N I K O V Á N O R M A Schválil: Ing. František Procházka, jednatel firmy Lamitec Czech Určeno jen pro vnitropodnikovou potřebu. Předávání, rozmnožování a sdělení obsahu není

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F.

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F. Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 4 Zveřejněno dne 8. dubna 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 34/13 o určených normách 2 ÚNMZ č. 35/13 o zrušených

Více

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA KAPITOLA 6.9 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNAČENÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A VÝMĚNNÝCH CISTERNOVÝCH

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Všeobecné podmínky firmy AMAKO, spol. s r.o. - platné od 9.2.2014

Všeobecné podmínky firmy AMAKO, spol. s r.o. - platné od 9.2.2014 Všeobecné podmínky firmy AMAKO, spol. s r.o. - platné od 9.2.2014 Název firmy: AMAKO, spol. s r.o. IČ: 64827224 Adresa: AMAKO, spol. s r.o., Havlíčkova 1023, 538 03 Heřmanův Městec v Heřmanově Městci dne:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Slévárenství

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Slévárenství Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Slévárenství Odlitky tvoří převážnou část kovových strojů. Slévárenství je způsob výroby kovových součástí,

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD Strana: 1/8 Zpracoval: Marek Libotovský G 32 100 Bezpečnost práce a životní prostředí Schválil: 30. 4. 2015 Petra Holubcová vedoucí sekce G 32 000 Lidské zdroje, 28. 4. 2015 Milan Hampl ředitel PREdi,

Více