Návod k Použití. Příprava Instalace Použití Údržba. Součástí tohoto návodu k použití je také záruční list.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k Použití. Příprava Instalace Použití Údržba. Součástí tohoto návodu k použití je také záruční list."

Transkript

1 Návod k Použití Příprava Instalace Použití Údržba Součástí tohoto návodu k použití je také záruční list. Přečtěte si, prosím, tento návod před instalací a spuštěním bidetu.

2 TENTO VÝrOBEk JE UrČEN POUZE PrO POUŽITÍ V DOMáCNOSTECH. PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NáVOD k POUŽITÍ PŘED INSTaLaCÍ PŘÍDaVNÉHO BIDETU. Důležité upozornění: 1. Tento výrobek musí být nainstalován v souladu s tímto návodem. 2. Přečtěte si tento návod pečlivě a postupujte přesně podle jednotlivých bodů. 3. Návod si uchovejte pro případ, že ho budete potřebovat. 4. Servis tohoto zařízení může provádět pouze autorizovaný servis. V případě neautorizovaného pokusu o servis, automaticky ztrácíte na zařízení záruku. 2

3 OBSAH OBSAH OBSAH 1. Safety Bezpečnostní upozornění Představení produktu Popis částí Instalace Zkouška funkcí Použití Údržba a čištění Než zavoláte servis Technické údaje Poznámky Záruka a záruční list Příprava Instalace Použití Údržba 3

4 Bezpečnostní upozornění Tyto symboly mají následující význam: Upozornění Pozor Riziko smrti nebo vážného zranění při nedodržení instrukcí Riziko zranění nebo materiální škody při nedodržení instrukcí Používané piktogramy a jejich význam: Zákazy Požadavky Nerozebírejte Nepolévejte vodou Nedotýkejte se mokrýma rukama Všeobecný zákaz Nepoužívejte otevřený oheň Důležité upozornění Uzemněná přípojka Nerozebírejte a neprovádějte žádné úpravy. Nebezpečí požáru nebo poranění elektrickým proudem. Nedotýkejte se zástrčky, kabelu ani zásuvky mokrou nebo vlhkou rukou. Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Těleso bidetu ani zástrčku kabelu nepolévejte vodou. Nebezpečí požáru nebo poranění elektrickým proudem. Pokud je přívodní kabel nebo zástrčka poškozena, nezapojujte ji do zásuvky. Nebezpečí požáru nebo poranění elektrickým proudem. 4

5 Upozornění Zásuvka musí být řádně uzemněna. Zásuvka musí být 3-kolíková. Pokud není uzemněna, proveďte uzemnění samostatně. Pokud nebude bidet správně uzemněn, může způsobit zranění elektrickým proudem. Zásuvka musí mít napětí V V opačném případě může dojít k požáru. Příprava Hořlavé a hořící předměty nepřibližujte k bidetu. Připojte pouze na řádné kanalizační přípojky. Připojte do zásuvky až po kompletní instalaci a napojení na vodu. Pokud je přívodní kabel poškozen, kontaktujte servisní firmu. Štěrbina vyústku sušení nesmí být ničím blokována. Týká se pouze modelu DB -1300, 1500 Při demontáži bidetu ho nejprve vypojte ze zásuvky. 5

6 Bezpečnostní upozornění Pozor Na sedáku ani krytu nestůjte nebo jej nadměrně nezatěžujte.nebezpečí požáru nebo poranění elektrickým proudem. Na samovolné pomalé sklápění sedáku a krytu nevyvíjejte žádný tlak. Hrozí poškození. Neopírejte se o odklopený kryt sedáku. K čištění nepoužívejte agresivní chemické prostředky ani abraziva. Na připojovací hadici nesmí být ostré ohyby. Pozor na přehřátí kůže. Pokud je bidet používán dětmi, seniory nebo osobami se sníženou mobilitou, nastavte teplotu sedáku na nejnižší úroveň, nebo ji zcela vypněte. Při dlouhém sezení může dojít k přehřátí kůže. 6

7 Pozor Pokud není výrobek delší dobu používán, odpojte přívodní kabel a vypusťte vodu. Pokud výrobek signalizuje závadu, nebo nereaguje správně: Vypojte jej ze zásuvky. Kontaktujte servis. Příprava Při instalaci zasuňte bidet na montážní platformu až uslyšíte zřetelné cvaknutí. Demontovaný bidet neotáčejte vzhůru nohama. 7

8 Představení produktu Přídavný bidet má tyto základní funkce : Průběžný proud omývací vody Omývací program proudem teplé vody. Zesílený proud Proud vody o vyšším tlaku pro hygienu celého konečníku. Perlící proud vody Omývací program s provzdušněnou vodou zvýší komfort omývání. Masáž Tryska se při omývání pohybuje tam a zpět a rozšiřuje masírovanou plochu. Pulsní mytí Tlak omývací vody se zvyšuje a snižuje. Uhlíkový filtr (pouze DobiDos DB ) Filtruje pachy v prostoru toalety. Funkce úspory energie V době, kdy bidet obvykle nepoužíváte, šetří energii předehřevu vody a sedáku. Dětský program Nastaví kratší polohu trysky a nižší tlak omývací vody. 8

9 Příprava Popis částí Těleso elektronického bidetu Zástrčka Kryt sedáku Štěrbina sušáku Senzor přítomnosti uživatele Omývací tryska Ovládací panel Bidetová tryska (pro ženy) Předehřátý sedák 9

10 Popis částí Ovládací panel Ukončí probíhající funkci nebo vypne bidet (při stisknutí 3 sekundy) Spustí funkci bidet pro ženskou hygienu Při probíhající funkci změní omývací program na pulsní mytí Program pro děti sníží tlak omývací vody Tlačítka pro Ve třech krocích umožní změnu polohy nastavit teplotu sedáku trysky 34 C / 38 C / 42 C Signalizace dětského programu Spustí funkci omývání Spustí funkci zesíleného proudu. Nelze v dětském programu. Spustí funkci MASÁŽ Spustí program sušení pouze DB DB Nastavení tlaku vody Rozsah pohybu trysky lze v programu masáž nastavit (pouze DB -1100) Teplota vody Režim úspory elektrické energie Příslušenství Šrouby Matice Podložky Kuželové Posuvné Montážní deska podložky kolejnice Náhradní matice Připojovací hadice (toaleta) a podložka Filtr (pouze BD -1500) T- rozbočka Připojovací hadice (Bidet) Náplň uhlíkového filtru Filtr (pouze BD -1500) 10

11 Instalace Instalaci Upozornění provádějte v tomto pořadí Demontujte stávající sedák toalety. Odšroubujte matice ze spodní strany mísy. Uzavřete ventil přívodu vody a následně spláchněte (vyprázdníte nádržku na vodu a tím uvolníte tlak z přívodního systému). Instalace Demontujte přívodní hadici a nahraďte ji přiloženou hadicí k bidetu. Připojte hadici ke splachování. Přívodní hadice Pancéřová hadice T- rozbočka Matice Podložka 11

12 Instalace Upevněte montážní desku na mísu. Nasuňte těleso bidetu na montážní desku. Šroub Posuvné kolejnice Montážní deska Toaleta Kuželové podložky Podložky Matice Před konečným utažením nastavte polohu. Nasuňte až uslyšíte zřetelné cvaknutí. Připojte hadici k bidetu a do T- rozbočky. Instalujte náplň uhlíkového filtru. (pouze DB -1500) Šroub T- rozbočka Filtr (pokud je potřeba) 12

13 Zkouška funkcí Zkoušku Upozornění provádějte v tomto pořadí Otevřete přívodní ventil. Zkontrolujte, zda neuniká voda z připojení. Instalace Zapojte do zásuvky. Rozsvítí se LED kontrolka, tryska se vysune a opět zasune. Nezapojujte zástrčku pokud jsou Vaše ruce mokré. Položte ruku na sedák do místa, kde je senzor a zkontrolujte, zda se LED ukazatel u nastavení tlaku rozsvítí a tryska se v tělese automaticky omyje (1-3 s.) Senzor přítomnosti uživatele 13

14 Použití Používání funkcí Posaďte se na sedák. Pokud nesedíte na sedáku (holou kůží), nebude žádná funkce spuštěna. Spusťte vybranou funkci. Funkci zvýšeného tlaku ENEMA nelze spustit při zapnutém dětském programu. Funkce ENEMA provede klystýr a očištění vnitřních stěn konečníku. Senzor přítomnosti uživatele Sušení teplým vzduchem Lze nastavit v 5-krocích. Pokud nedojde k vypnutí, vypne se automaticky po 3 minutách. K urychlení sušení doporučujeme nejprve lehce otřít papírem. (pouze DB -1300, DB -1500) Tlačítko STOP. Ukončí právě probíhající funkci. Pokud držíte stisknuté 3s, bidet se vypne. 14

15 Funkce MASÁŽ Stiskněte při probíhající funkci mytí. Pokud stisknete v průběhu masáže tlačítko CHILD, je možno změnit rozsah pohybu trysky. U modelu DB lze použít také tlačítko MASSAGE CONTROL. Pulsní mytí Při stisknutí v průběhu libovolné funkce, dojde ke kolísání tlaku. Zvyšuje se mycí účinek. Nastavení tlaku vody Umožní nastavit maximální tlak vody. Nastavení polohy trysky Polohu trysky lze upravit dopředu i dozadu. Použití Zvýšit Snížit Vpřed Vzad 15

16 Použití Používání funkcí Dětský program Stiskněte nejprve tlačítko CHILD a následně vybranou funkci WASH nebo BIDET. Teplota a tlak vody bude nastaven na sníženou teplotu. Teplotu a tlak vody lze měnit. Funkci zvýšeného tlaku ENEMA není možno v dětském programu použít. Nastavení teploty sedáku Teplotu sedáku lze opakovaným stisknutím nastavit od pokojové teploty. 34 C/38 C/42 C Pokud je teplota sedáku vyšší než 34 C, rozsvítí se LED ukazatel červeně. Zvýšit Snížit Teplota omývací vody Teplotu vody lze opakovaný m stisknutím tlačítka WATER TEMP nastavit od pokojové teploty přes 34 C/36 C/38 C Funkce úspory energie Opakovaným stisknutím lze vybrat 3 režimy úsporného programu Žlutá LED signalizace sedák je udržován na teplotě 32 C, po dosednutí jsou aktivovány přednastavené hodnoty. Zelená LED signalizace. Bidet se postupně naučí obvyklé doby zvýšené frekvence používání a mimo tyto doby neudržuje sedák předehřátý. Pokud LED ukazatel nesvítí, není funkce úspory elektrické energie aktivní. Ohřev vody probíhá vždy až po usednutí uživatele a je otázkou několika vteřin. Tato funkce také přispívá k úspoře energie. 16

17 Uhlíkový filtr pachů (pouze DB -1500) Po usednutí se funkce spustí automaticky. Tuto funkci lze upravit. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko STOP a zároveň jednou stiskněte tlačítko pro zvýšení teploty vody výkon ventilátoru se sníží. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko STOP a zároveň dvakrát stiskněte tlačítko pro zvýšení teploty vody - výkon ventilátoru se sníží, ale po opuštění bidetu se opět zvýší. Po opuštění bidetu běží ventilátor uhlíkového filtru ještě následující 1 minutu. Čištění trysek Neseďte na sedáku a stiskněte tlačítko WASH po dobu 3s.Tryska vyjede a umožní čištění.automaticky se zasune po 2 minutách. Po stisknutí tlačítka STOP se automaticky omyje a zasune. Důležitá upozornění Výrobek je určen pro použití v domácnosti. Nad rámec úkonů,uvedených v tomto návodu k použití a údržbě, neprovádějte žádné servisní ani jiné úkony. Servis a čištění vnitřních komponent bidetu smí provádět pouze autorizovaný servis. Pokud je přívodní kabel, jeho připojení k bidetu nebo zástrčka poškozena obraťte se na autorizovaný servis Celý přívodní kabel musí být vyměněn Použití 1. Funkce mytí zvýšeným tlakem může, u nemocných osob nebo osob se zvýšenou citlivostí, způsobit bolest. 2. Pokud proud vody není směrován přímo na konečník, není funkce používána správně. 3. Pokud dochází po použití opakovaně ke krvácení, obraťte se na svého lékaře. 4. Nadměrné používání funkce mytí zvýšeným tlakem může zhoršit obtíže se zácpou. 17

18 Údržba a čištění Čištění vodního filtru Uzavřete ventil přívodu vody. Odpojte přívodní hadici, vyjměte filtr a vyčistěte ho jemným kartáčkem. Sestavte zpět. Čištění trysky Stiskněte tlačítko WASH po dobu 3 s. Tryska se vysune na 2 minuty. Vyčistěte (např. starším kartáčkem na zuby) a stiskněte tlačítko STOP. Tryska se omyje a zasune zpět. Zapněte ventil. Sítko filtru Přívodní hadice Čištění tělesa bidetu Povrch bidetu je plastový a může dojít k jeho poškození pokud jsou při čištění použity chemikálie nebo abraziva. Otřete vlhkým hadříkem. Před čištěním odpojte ze zásuvky přívodní kabel. Nepolévejte vodou. Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokrou nebo vlhkou rukou. Výpusť nádržky na vodu Vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Uzavřete přívodní ventil. Stiskněte tlačítko na straně bidetu. 18

19 Údržba Údržba v zimních měsících Přívodní kabel mějte zapojen v zásuvce. Pokud nebudete bidet používat delší dobu, vypusťte nádržku na vodu. Nevyhazujte do domovního odopadu Pomozte chránit životní prostředí. Po ukončení životnosti zařízení jej uložte jako odpad do sběrného dvora nebo jej vraťte prodejci/dovozci. Ten jej zdarma zlikviduje. Tato možnost se vztahuje pouze na vybrané země. 19

20 Než zavoláte servis Před tím, než zavoláte servis, prosím zkontrolujte níže uvedené příčiny závad. Závada Zkontrolujte Bidet je zcela nefunkční Z trysky nevychází voda Voda z trysky má nízký tlak Omývací voda není dostatečně teplá Sedák není dostatečně teplý Funkci ENEMA nelze spustit Zkontrolujte, zda je zapojen v zásuvce. Zkontrolujte, zda je zásuvka funkční. Zkontrolujte, zda nebyla přerušena dodávka vody. Zkontrolujte, zda není zavřený ventil. Zkontrolujte, zda je tryska volná. Zkontrolujte, zda není zlomená přívodní hadice. Vyčistěte filtr. Zkontrolujte, zda není nastaven příliš nízký tlak. Zkontrolujte, zda není vypnutý ohřev vody. Zkontrolujte nastavení teploty sedáku. Zkontrolujte, zda není aktivní dětský program. Používání funkcí Pokud se na přídavném bidetu projeví závada, informujte autorizovaný servis o signalizaci dle tabulky níže. č. Závada Způsob signalizace Senzor přívodu vody je poškozený nebo odpojený Senzor přívodu vody je zkratovaný nebo je příliš horká voda Senzor teploty vody je odpojený nebo poškozený Senzor teploty vody je zkratovaný nebo je voda přehřátá Sedákový spínač je odpojen nebo poškozen Sedákový spínač je zkratován, nebo je sedák přehřátý Motor čerpadla přívodu vody je odpojen/poškozen Zkrat čerpadla přívodu vody Ukazatel teploty vody střední/nízký bliká společně Ukazatel teploty vody střední/vysoký bliká společně Ukazatel teploty vody středí/nízký bliká samostatně Ukazatel teploty vody střední/vysoký bliká samostatně Ukazatel nízké teploty sedáku bliká Ukazatel vysoké teploty sedáku bliká Funkce WASH, BIDET, ENEMA nelze spustit Ventilátor uhlíkového filtru pachů má příliš nízké otáčky Ventilátor uhlíkového filtru pachů se zastavil Program sušení se ukončí, pokud jsou otáčky motoru sušení příliš nízké Ozývá se pípání společně se zjevným symptomem závady Sušení se nenadále ukončí. Přepětí na motoru sušení. 20

21 Technické údaje Model Napájení Příkon Délka přívodního kabelu Napojení na vodu Přímé napojení na vodovod Tlak přívodní vody Spotřeba vody Mytí Bidet Zvýšený tlak Mytí Předehřátý sedák Sušení Nastavení tlaku Nastavení teploty Předehřev vody Bezpečnostní prvky Nastavení teploty Předehřev Bezpečnostní prvky Nastavení teploty Bezpečnostní prvky v 5-krocích Pokojová teplota 38 C Tepelná pojistka, Termostatický jistič Pokojová teplota - 42 C Tepelná pojistka Pokojová teplota - 50 C Rozměry Sušení Filtr pachů Prodloužený Kulatý Tepelná pojistka, Bi-metalový jistič Uhlíkový Údržba Hmotnost /Hrubá hmotnost lb (kg) Malý Prodloužený Kulatý Malý 21

22 22 Poznámky

23 Záruka a záruční list - Záruka - 1. V případě požadavku na provedení záručního i mimozáručního servisu se obraťte na firmu Ortoservis s.r.o. 2. Záruka se vztahuje na všechny výrobní a jiné vady, jež vzniknou při běžném použití po dobu 2 let. Záruku lze uplatnit pouze u originálního prodejce. 3. Naše povinnosti dané zárukou se omezují na opravu či výměnu, dle vaší volby, špatných výrobků, či jejich částí, pokud byl výrobek správně nainstalován a používán dle instrukcí. Vyhrazujeme si právo posoudit příčinu defektu. Práci ani materiál vztahující se k záruce nebudeme účtovat. Model Označení Datum nákupu Sériové číslo Model Zákazník Dodavatel Jméno Telefon Jméno Telefon Záruční doba 24 měsíců Tato z áruka se nevztahuje na: a) Poškození či zničení v důsledku zemětřesení, záplavy, bouře atd. b) Poškození či zničení díky nerozumnému použití, zneužití, nedbalostí či nesprávnou údržbou. c) Poškození či zničení v důsledku přemístění, opravy či úpravy. d) Poškození či zničení sedimenty atd. ve vašem vodovodním systému. Nárok na servis v záruční době máte pouze po předložení záručního listu nebo kopie faktury. Pro více informací o záruce či servisu se obracejte na svého dealera. Kontakty: ORTOSERVIS Ronkova 13/ Praha 8 TEL.: FAX: ORTOSERVIS Minská Brno TEL./FAX: ORTOSERVIS Staroměstská České Budějovice TEL./FAX: ORTOSERVIS Pivovarská Opava TEL./FAX: Údržba 23

24 DOVOZCE DO VYBraNÝCH STáTŮ EVrOPY ZárUČNÍ a POZárUČNÍ SErVIS. Ortoservis s.r.o. Ronkova 13/353 tel.: Praha 8 Czech republic

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Záruční list Bezpečnostní pokyny... 3 Vlastnosti výrobku... 7 Popis všech součástí... 8. Instalace... 10 Zkušební provoz... 12 Demontáž výrobku...

Záruční list Bezpečnostní pokyny... 3 Vlastnosti výrobku... 7 Popis všech součástí... 8. Instalace... 10 Zkušební provoz... 12 Demontáž výrobku... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Obsah Záruční list 2 Bezpečnostní pokyny.......................... 3 Vlastnosti výrobku............................. 7 Popis všech součástí...........................

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži 1. ÚVOD Před použitím Vašeho čerpadla je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci a provozování.

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR Obj. č.: 56 00 00 Odpařovací chladič vzduchu Convair je vaše mobilní klimatizační zařízení pro domácnost a kancelář. Vedle své vysoké výkonnosti

Více

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití English Česky DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití Dem 10 1 Dem 10 DEMINERALIZAČNÍ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za zakoupení našeho Demineralizačního filtru

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Typ RCS-M2000U Návod k použití

Typ RCS-M2000U Návod k použití Mobilní klimatizace Typ RCS-M2000U Návod k použití Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup Mobilní klimatizace typ RCS-M2000U (dále jen klimatizace). Před použitím klimatizace si prosím pročtěte tento

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Vysavač Manta MM403. Uživatelská příručka

Vysavač Manta MM403. Uživatelská příručka Vysavač Manta MM403 Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní instrukce Pokud došlo k poškození přívodní elektrické šňůry, musí dojít k její neprodlené výměně v autorizovaném servisním středisku nebo

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

CDPM 77883 CDPM 77883X

CDPM 77883 CDPM 77883X CZ Návod k použití CDPM 77883 CDPM 77883X Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné

Více

Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Ultra Professional WP660

Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Ultra Professional WP660 Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Ultra Professional WP660 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 1 Popis produktu str. 2 Použití ústní sprchy začínáme str. 3 Doporučená technika str. 5 Údržba,

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR Strana 1 INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou zapnout konvektor nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW Návod na obsluhu Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW PRESS-HAMMER s.r.o. 5.května 8 (Veselá), 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika Tel./fax: +420 326 782 088 E-mail: info@press-hammer.cz www.press-hammer.cz

Více

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC1078 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele Toustovací trouba TO 2038 Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce... 3 II. Instalace... 3 III. Hlavní rozměry... 4 IV. Instalace/spuštění

Více

DU-200-BL NÁVOD K OBSLUZE

DU-200-BL NÁVOD K OBSLUZE DU-200-BL NÁVOD K OBSLUZE ČESKY A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. SPUŠTĚNÍ STROJE Kontroly před spuštěním C. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

Hnětače těsta UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJŮ INSTALACE POKYNY PRO UŽIVATELE ÚDRŽBA POPRODEJNÍ SERVIS

Hnětače těsta UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJŮ INSTALACE POKYNY PRO UŽIVATELE ÚDRŽBA POPRODEJNÍ SERVIS Hnětače těsta UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJŮ INSTALACE Známka od prodejce pro platnost záruky POKYNY PRO UŽIVATELE ÚDRŽBA POPRODEJNÍ SERVIS 17.12.2010 1 z 18 Hnětače IR_IF_IRM_IFM

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650)

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce...3 II. Instalace...3 III. Hlavní rozměry...4 IV. Instalace/spuštění filtrace...4

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

dávkovače vína Návod na obsluhu a údržbu Modely: VT2, VT4, VT6, VT8

dávkovače vína Návod na obsluhu a údržbu Modely: VT2, VT4, VT6, VT8 dávkovače vína Návod na obsluhu a údržbu Modely: VT2, VT4, VT6, VT8 Všeobecný návod k obsluze Úvodní pokyny Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení dávkovače vína VinoTek. Předtím než uvedete Váš nový

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Katalogové číslo: 508048 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

NINPHAEA Návod k obsluze a montáži

NINPHAEA Návod k obsluze a montáži NINPHAEA Návod k obsluze a montáži VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY NINPHAEA 700 1100 2500 3800 5000 Příkon (W) 13 20 45 75 95 Průtok max (l/hod) 700 1100 2500 3800 4800 Výtlak max (m) 1,45 1,90 2,35 2,60 3,70

Více

Odsavač par se může vzhledově lišit od obrázků znázorněných v této brožuře. Pokyny k používání, údržbě a instalaci však zůstávají stejné.! Tuto broţuru je třeba uchovat k nahlédnutí, kdykoliv bude potřeba.

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

MLÝNEK NA MASO S LISEM R-540 PLUS

MLÝNEK NA MASO S LISEM R-540 PLUS Návod k použití MLÝNEK NA MASO S LISEM R-540 PLUS Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-102 Automatic Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu. Návod k obsluze

Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu. Návod k obsluze Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu Návod k obsluze Vážený zákazníku, Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě následující

Více

Větrná elektrárna GWL

Větrná elektrárna GWL Větrná elektrárna GWL GWT400, GWT600, GWT1000 Návod obsluze - 1 - 1. Popis Větrné elektrárny GWL jsou určené do každého počasí pro všechny geografické a klimatické podmínky. Vynikají malými rozměry, snadnou

Více

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY 1. POKYNY K SESTAVENÍ 2. SPUŠTĚNÍ STROJE Před začátkem práce s pilou si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Před opuštěním výrobního závodu

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu IM-P403-69 AB vydání 1 BCV1 a BCV20 Ventily odluhu Předpis instalace a údržby 1.Bezpečnost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Mechanická instalace 5. Propojení 6. Údržba Copyright 2000 1. Bezpečnost Informace

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC - 0 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

Climateasy 12. Přenosná klimatizace 3,5 kw (12000 BTU/hod) Číslo modelu P12HCP

Climateasy 12. Přenosná klimatizace 3,5 kw (12000 BTU/hod) Číslo modelu P12HCP Climateasy 12 Přenosná klimatizace 3,5 kw (12000 BTU/hod) Číslo modelu P12HCP Klimatizace Vytápění Chlazení Odvlhčování Dálkové ovládání 3 úrovně otáček ventilátoru LED displej 24hodinový časovač Strana

Více

Plazmová řezačka BSP40

Plazmová řezačka BSP40 Verze 1.1 Plazmová řezačka BSP40 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 50 Označení výrobku: BSP40 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 20 03 Účel použití nabíječky Tato nabíječka, kterou zapojíte do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V, slouží k nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (olověných

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE Prostorový elektrický ohřívač SPH Návod INSTALACE 1. NEŽ ZAČNETE Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam: Symbol POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Více

Kompresor pro Airbrush BAK25

Kompresor pro Airbrush BAK25 Verze 1.1 Kompresor pro Airbrush BAK25 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 146 88 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis přístroje 6 Uvedení

Více

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného typ KHE 3/4 Obj. č. B 111 157 typ KHE 1 Obj. č. B 111 158 typ KHE 1 1/4 Obj. č. B 111 159 typ KHE 1 1/2 Obj. č. 111 160 typ KHE 2 Obj.

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. : TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : 12 V stejn. Rozsah napájecího napětí : 9 15 V stejn. Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

Více

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále Návod k použití Zábleskové světlo HD 600 POPIS SVĚTLA Vysvětlivky k displeji: nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VAROVÁNÍ! Výrobek se nesmí dostat do přímého kontaktu s vodou nebo s vlhkostí! Odpojte napájecí kabel, pokud se chystáte otevírat kryt výrobku! Pro Vaši vlastní bezpečnost prostudujte pečlivě tento návod

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Motorový kit 49cc 4takt

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Motorový kit 49cc 4takt UŽIVATELSKÝ MANUÁL Motorový kit 49cc 4takt Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Tato příručka zahrnuje provoz a údržbu vašeho motoru. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována bez písemného

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

ACI Auto Components International, s.r.o.

ACI Auto Components International, s.r.o. ACI Auto Components International, s.r.o. Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Běchovice www.aci.cz, tel.: (+420) 274 021 111 zapsána v OR Měst. soudu v Praze, odd.c, vl.č.27131 IČ: 60486970 DIČ: CZ60486970

Více

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ s informacemi o údržbě Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ Čtvrté vydání Druhý tisk Důležité Před zahájením provozu stroje si důkladně přečtěte pravidla bezpečnosti práce a pokyny k obsluze

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu MODELY: SPORÁKY SNACKOVÉ CG 210 CG 310 CG 210 G CG 310 G CG-310/CG-310-G CG-210/CG-210-G CG-300S CG-200S Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Fig. 4 Obr. 6 Obr. 7 Obr.

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti Instrukce pro bezdrátovou klávesnici RW SALK WL Úvod Bezdrátová klávesnice je vysílač s plovoucím kódem, používaný k dálkovému ovládání bezpečnostního systému PROSYS. Umožňuje aktivaci a deaktivaci systému

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

CZ Návod na obsluhu Sběrač popela

CZ Návod na obsluhu Sběrač popela CZ Návod na obsluhu Sběrač popela CZ Před zprovozněním se seznamte s návodem na obsluhu a s bezpečnostními pokyny a dodržujte je. CZ Dodržujte návod na použití! Při používání technických přístrojů je

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Návod na instalaci, provoz a údržbu

Návod na instalaci, provoz a údržbu Návod na instalaci, provoz a údržbu TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Strana 1/24 1.0.0 Obsah 1.0.0 Obsah... 2 2.0.0 Ilustrací... 2 3.0.0 Základní informace... 3 3.1.0 Úvod...3 3.2.0 Oblasti

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více