OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN"

Transkript

1 OBEC PĚČÍN Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), za použití 43 odst. 4) stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících (až 174) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v y d á v á podle 173 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Územní plán, jako opatření obecné povahy. Územní plán (dále jen ÚPn) obsahuje textovou a grafickou část. ÚPn je platný pro správní území obce, tj. pro katastrální území u Rychnova n. Kn. (dále jen ). 1. Textová část územního plánu: a) vymezení zastavěného území výkres B1. Základní členění území výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura Zastavěné území se vymezuje dle zákresu ve výkresech grafické části územního plánu - B1. Základní členění území a B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura. Zastavěné území je vyznačeno ke dni b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot výkres B2. Hlavní výkres (a., b.) b.1. koncepce rozvoje území obce Územní plán - opatření obecné povahy 1

2 Cílem koncepce rozvoje území obce je vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj území. V případě obce se jedná zejména o zajištění podmínek pro: - technické vybavení území, - stabilizaci a zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel a rekreantů, - ekologickou stabilitu a ochranu hodnot území. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících zásad celkové koncepce rozvoje: bude dobudován systém technické infrastruktury - odkanalizování území; k nové výstavbě budou využity rozvojové zastavitelné plochy; pro tyto plochy bude zajištěno připojení na dopravní a technickou infrastrukturu; budou realizována veřejně prospěšná opatření zajišťující stabilitu, prostupnost a zvýšení retence krajiny. b.2. koncepce ochrany a rozvoje hodnot území Územním plánem jsou chráněny a navrženy k rozvoji následující hodnoty území: přírodní venkovské prostředí - ochrana a rozvoj je zajištěn stanovením podmínek pro využití ploch v zastavěném území, v zastavitelných plochách a v krajině; kulturní hodnoty - ochrana je zajištěna zapsáním hodnotných objektů v území do seznamu kulturních památek; krajina - ochrana a rozvoj je zajištěna stanovením podmínek pro využití ploch v krajině; navrženy jsou nové plochy pro zalesnění, zatravnění a realizaci systému ekologické stability (ÚSES); plochy navržené pro zatravnění a realizaci ÚSES jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření; zastavitelné plochy jsou navrhovány pouze v návaznosti na zastavěná území, nejsou navrhovány ve volné krajině; jsou respektovány přírodní hodnoty území a významné krajinné prvky. c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně výkres B2. Hlavní výkres (a., b.) c.1. urbanistická koncepce Cílem navržené urbanistické koncepce je zajištění podmínek pro udržitelný rozvoj území, zejména vytvoření podmínek pro pozitivní demografický a hospodářskoekonomický vývoj a ochrana a rozvoj hodnot území. Vzhledem k charakteru venkovského sídla v krajině a umístění z velké části v chráněné krajinné oblasti Orlických hor, je území koncepčně rozčleněno na tři základní územní urbanistické zóny: urbanistická zóna 1 - zastavěné území obce Je středem řešeného území, liniově probíhá v severojižním směru. Rozvoj bydlení, občanského vybavení a výroby je soustředěn do tohoto území a jeho těsné blízkosti. Zůstává zachován charakter rozvolněné venkovské zástavby s volnými plochami zeleně. Pro udržitelný rozvoj obce jsou nezbytně nutné navržené zastavitelné plochy Z5, Z21, Z28 a Z29, které jsou určeny pro Územní plán - opatření obecné povahy 2

3 bydlení a navržené zastavitelné plochy Z31 a Z32, které jsou určeny pro rozvoj výroby a výrobních služeb. Je nutné dobudovat systém odkanalizování zastavěného území. Čistírna odpadních vod a kanalizační stoky jsou veřejně prospěšnými stavbami. urbanistická zóna 2 - zemědělská krajina Obklopuje zastavěné území obce. Severní část zemědělské krajiny leží v CHKO Orlické hory. V jižní části převažují bloky intenzivně obhospodařovaných orných půd. Územním plánem nejsou ve volné zemědělské krajině navrhovány zastavitelné plochy. urbanistická zóna 3 - přírodní krajina Jedná se o zónu hodnotného přírodního území, vysoce ekologicky stabilního. Protíná řešené území ve třech horizontálních pásech: na severní hranici, v jeho střední části podél železnice a v jeho jižní části. Severní a jižní části přírodní krajiny jsou územním plánem vymezeny jako nadregionální biocentra, ve střední části jsou vymezena lokální biocentra a lokální biokoridory, které spojují hodnotná přírodní území - vyhlášené významné krajinné prvky. V této zóně nejsou navrhovány zastavitelné plochy ve volné krajině, nejsou navrhovány žádné negativní zásahy do stabilizovaných krajinných ploch. c.2. vymezení zastavitelných ploch Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznačeny ve výkresu B1. Základní členění území a B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura. označení plochy využití plochy podmínky využití územní studie regulační plán zásady etapizace Z1 Z2 Z3 bydlení bydlení bydlení V silničním ochranném pásmu a OP energetických zařízení nebudou umísťovány stavby pro bydlení. Bude respektována trasa navrženého vodovodu. V silničním ochranném pásmu a OP energetického zařízení nebudou umísťovány stavby pro bydlení. V OP energetického zařízení nebudou umísťovány stavby pro bydlení Z4 Z5 bydlení bydlení čisté - hlavní rozvojová plocha V OP energetického zařízení nebudou umísťovány stavby pro bydlení. Před povolováním staveb bude navržena celková koncepce zástavby, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury. V OP energetického zařízení nebudou umísťovány stavby pro bydlení. Bude respektována trasa navrženého vodovodu ano - - Z6 bydlení Územní plán - opatření obecné povahy 3

4 označení plochy využití plochy podmínky využití územní studie regulační plán zásady etapizace Z7 bydlení Z8 bydlení Z9 Z11 Z12 bydlení technická infrastruktura bydlení V silničním ochranném pásmu nebudou umísťovány stavby pro bydlení Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť Z13 bydlení Z14 Z15 Z16 bydlení bydlení bydlení Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť. Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť. Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť Z17 bydlení Z18 bydlení Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 občanské vybavení občanské vybavení bydlení čisté - hlavní rozvojová plocha bydlení bydlení bydlení Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť. Budou respektovány podmínky OP veřejného pohřebiště. Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť. Budou respektovány podmínky OP veřejného pohřebiště a OP lesa. Před povolováním staveb bude navržena celková koncepce zástavby, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury. V OP energetického zařízení nebudou umísťovány stavby pro bydlení. Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť. Budou respektovány podmínky OP veřejného pohřebiště a OP lesa. Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť. Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť. Stavby budou připojeny na veřejnou kanalizační síť ano Z25 občanské vybavení Stavby budou připojeny na veřejnou kanalizační síť Z26 bydlení Stavby budou připojeny na veřejnou kanalizační síť Z27 bydlení Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť Územní plán - opatření obecné povahy 4

5 označení plochy využití plochy podmínky využití územní studie regulační plán zásady etapizace Z28 Z29 Z30 bydlení čisté - hlavní rozvojová plocha bydlení čisté - hlavní rozvojová plocha bydlení Před povolováním staveb bude navržena celková koncepce zástavby, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury. Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť. Bude respektována trasa dálkového telekomunikačního kabelu. Před povolováním staveb bude navržena celková koncepce zástavby, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury. Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť. Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť. ano - - ano Z31 výroba a skladování Z32 výroba a skladování Z34 Z35 Z36 rekreace rekreace bydlení Stavby nebudou zhoršovat průtok záplavových vod. Budou respektovány podmínky OP lesa. Stavby nebudou zhoršovat průtok záplavových vod. Budou respektovány podmínky OP lesa. Po vybudování systému odkanalizování obce budou stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť Z37 bydlení Z38 bydlení ZK1 ZK2 komunikace místní komunikace účelová c.3. vymezení ploch přestavby V řešeném území nejsou vymezeny plochy přestavby. c.4. vymezení systému sídelní zeleně Systém sídelní zeleně je vymezen zákresem ve výkresu B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura. Sídelní zeleň je vymezena plochami veřejných prostranství - veřejnou zelení a smíšenými plochami nezastavěného území. d) koncepce veřejné infrastruktury výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura výkres B2. Hlavní výkres - b. technická infrastruktura d.1. dopravní infrastruktura výkres B2.a. Územní plán - opatření obecné povahy 5

6 d.1.1. silnice a dopravní vybavení Územní plán nenavrhuje žádné změny ve stávající silniční síti. Dopravní připojení vymezených zastavitelných ploch navazujících na pozemky silnic bude provedeno ze stávajících odbočení. V území není navrhováno žádné dopravní vybavení. d.1.2. komunikace, manipulační plochy, parkovací plochy Územním plánem je navržena stavba místní komunikace ZK1. Celková maximální šířka dopravní plochy bude 6,5 m. Nejsou navrženy nové manipulační a parkovací plochy. Parkovací plochy a odstavná stání jsou regulativně umožněna v rámci ploch s rozdílným způsobem využití. Garážování vozidel bude řešeno v samostatných nebo vestavěných garážích na vlastních pozemcích. d.1.3. pěší a cyklistická doprava Nejsou navrhovány nové stavby chodníků a cyklostezek. d.1.4. hromadná doprava Nejsou navrhovány žádné změny v systému hromadné dopravy obyvatel. d.2. technická infrastruktura d.2.1. zásobování pitnou vodou výkres B2. Hlavní výkres - b. technická infrastruktura Nejsou navrhovány žádné změny v systému zásobování pitnou vodou. Navrženo je pouze prodloužení vodovodních řadů k následujícím zastavitelným plochám: vodovod 1 - zastavitelná plocha Z1, Z2 vodovod 2 - zastavitelná plocha Z5, Z6 vodovod 3 - zastavitelná plocha Z21 vodovod 4 - zastavitelná plocha Z26 vodovod 5 - zastavitelná plocha Z31 Podmínky pro zásobování pitnou vodou nových staveb Nové stavby ve vymezeném zastavěném území v dosahu veřejného vodovodu a nové stavby ve všech zastavitelných plochách, vyjma zastavitelných ploch Z34 a Z35, budou připojeny na veřejnou vodovodní síť. V ostatním území budou nové stavby zásobovány pitnou vodou z vlastních studní nebo vrtů na vlastních pozemcích. Územní plán - opatření obecné povahy 6

7 d.2.2. čištění odpadních vod výkres B2. Hlavní výkres - b. technická infrastruktura Čištění odpadních vod bude řešeno výstavbou veřejné kanalizační sítě pouze ve střední a jižní části zastavěného území obce. V severní části a v ostatním území s rozptýlenou zástavbou bude ponechán stávající způsob čištění odpadních vod. Systém odkanalizování území je navržen tak, aby byla umožněna jeho postupná realizace. Návrh je rozdělen na dva samostatné stavební celky, které budou v závěrečné etapě výstavby odkanalizování území a čištění odpadních vod propojeny a svedeny do nově navrhované čistírny odpadních vod (Z11). kanalizace I - jižní část zastavěného území Pro odkanalizování území bude využita stávající ČOV a stávající kanalizace u soustředěné bytové výstavby, na kterou budou napojeny nově vybudované kanalizační sběrače. Na tuto kanalizační síť budou připojeny zastavitelné plochy Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29 a Z30, případně Z31, Z32 a Z36. kanalizace II - střední část zastavěného území Na zastavitelné ploše Z11 bude vybudována čistírna odpadních vod, do které budou svedeny odpadní vody ze střední části zastavěného území nově vybudovanými kanalizačními sběrači. Bude využita část stávající kanalizační stoky u soustředěné bytové výstavby. Na tuto kanalizační síť budou připojeny zastavitelné plochy Z12, Z14, Z15, Z16, Z19, Z20, Z21 a Z22, případně Z13, Z17 a Z18. Podmínky pro odkanalizování staveb Do doby vybudování veřejné kanalizační sítě bude čištění splaškových vod z nových i stávajících staveb prováděno lokálním čištěním - shromažďováním v jímkách a předčišťováním v septicích, případně je možné zřízení domovní čistírny odpadních vod s možností vypouštění přečištěné vody do vodoteče. Stávající septiky budou v případě stavebních úprav kontrolovány a doplněny o půdní filtr nebo další stupeň čištění. Po vybudování veřejné kanalizační sítě vzniká povinnost připojení objektů, které se nacházejí ve vyznačeném území na výkresu B2. Hlavní výkres - b. technická infrastruktura. Bezodtokové jímky, septiky a malé čistírny odpadních vod budou po připojení na veřejnou kanalizační síť vyřazeny z provozu a asanovány. V území bez možnosti připojení na veřejnou kanalizační síť bude čištění odpadních vod prováděno lokálním čištěním. d.2.3. nakládání s odpady Stávající způsob nakládání s odpady je ponechán. Územní plán - opatření obecné povahy 7

8 d.2.4. zásobování plynem Není navržena plynofikace obce. d.2.5. zásobování elektrickou energií výkres B2. Hlavní výkres - b. technická infrastruktura Stávající způsob zásobování elektrickou energií je ponechán. Je navrženo posílení výkonu transformačních stanic č.144, č.105, č.145 a přeložení vrchního vedení VN v zastavitelné ploše Z26. Nová trasa vedení bude napojena ze stávajícího sloupu VN a po hranicích pozemků přibližně středem zastavitelné plochy přivedena do transformační stanice č.105. V zastavitelných plochách budou rozvody NN provedeny zemními kabely. d.2.6. zásobování teplem Stávající způsob zásobování teplem je ponechán. d.2.7. radiokomunikace, telekomunikace Nejsou navrhovány žádné změny ve stávající radiokomunikační a telekomunikační síti. Zastavitelné plochy budou v uličních profilech vybaveny podzemními sdělovacími kabely napojenými na stávající telekomunikační síť. d.3. občanské vybavení výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura Stávající plochy občanského vybavení zůstávají zachovány. Rozvoj občanského vybavení je umožněn návrhem zastavitelných ploch Z19, Z20 a Z25. Územní plán regulativně umožňuje umísťování nerušících služeb občanského vybavení lokálního charakteru v rámci ploch navržených pro funkci bydlení. Služby, které by svým charakterem rušily prostředí obytných zón, budou umístěny na vymezených zastavitelných plochách Z31, Z32 a na stávajících plochách výroby a skladování, případně na plochách zemědělské výroby. d.4. veřejné prostranství výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura Stávající plochy veřejných prostranství zůstávají zachovány. Nově navržena je zastavitelná plocha Z10, která je určena pro rozvoj veřejného prostranství - veřejné zeleně. Územní plán - opatření obecné povahy 8

9 e) koncepce uspořádání krajiny výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura e.1. vymezení ploch krajiny Vymezené plochy krajiny jsou vyznačeny ve výkresu B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura. Plochami krajiny jsou: - plochy zemědělské - orná půda, v nichž jsou zahrnuty pozemky orných půd - plochy smíšené nezastavěného území, v nichž jsou zahrnuty pozemky trvalých travních porostů, zahrad a ovocných sadů ve volné krajině, plochy krajinné zeleně na pozemcích ostatních ploch a drobné neevidované vodní toky, mokřiny a prameniště - plochy lesní, v nichž jsou zahrnuty pozemky určené k plnění funkce lesa - plochy vodní a vodohospodářské, v nichž jsou zahrnuty pozemky vodních toků a ploch e.2. územní systém ekologické stability (ÚSES) Územním plánem se dle zákresu ve výkresu B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura, vymezují následující prvky ÚSES: - regionální biocentrum RBC 497 a RBC regionální biokoridor RBK lokální biocentra LBC 1/2, LBC 2/1, LBC 2/2, LBC 3/1, LBC 3/2, LBC 4, LBC 5 a LBC 6 - lokální biokoridory LBK 2, LBK 3, LBK 4 a LBK 5 V ploše funkčních prvků ÚSES je chráněna přirozená dřevinná skladba, která bude postupně obnovována novou výsadbou. Prvky ÚSES navržené k založení budou realizovány formou zatravnění a výsadby zeleně. Minimální šířka biokoridorů navržených k založení bude 20 m. e.3. prostupnost krajiny Prvky zajišťující prostupnost krajiny jsou vyznačeny ve výkresu B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura. Komunikační síť polních a lesních cest se nemění, je dostačující. Prostupnost krajiny pro zvěř a živočichy je zvýšena návrhem prvků ÚSES a plochami určenými k zatravnění a zalesnění. e.4. protierozní opatření Protierozní opatření nejsou navrhována. e.5. ochrana před povodněmi V územním plánu nejsou vymezeny plochy pro opatření proti povodním. e.6. další opatření k obnově a zvýšení ekologické stability krajiny Územní plán - opatření obecné povahy 9

10 Ve výkresu B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura je vyznačen návrh lesních ploch a návrh ploch smíšených nezastavěného území, které zvýší ekologickou stabilitu, retenci a prostupnost krajiny. e.7. koncepce rekreačního využívání krajiny Rekreační využívání krajiny zůstává nezměněno. Ve volné krajině nejsou navrhovány nové plochy pro rekreační využívání. V západní části území jsou vymezeny zastavitelné plochy rekreace Z34 a Z35, které jsou součástí stávající lokality rekreačních chat. e.8. plochy pro dobývání nerostů Stávající plochy pro dobývání nerostů zůstávají zachovány, regulativně je umožněno jejich využití jako deponních ploch pro ukládání inertního odpadu a jako rekultivačních ploch. Stávající lom se zastavenou těžbou u železniční trati je navržen k založení lokálního biocentra. Lom v blízkosti střední části obce bude do doby navrženého zalesnění využíván jako deponní plocha. V evidovaném dobývacím prostoru a v území výhradního ložiska je vymezena navržená plocha těžby nerostů Z33. Územní plán - opatření obecné povahy 10

11 f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura 1. PLOCHY BYDLENÍ - stávající plochy zastavěného území a zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, Z8, Z9, Z12, Z13, Z14, Z17, Z18, Z22, Z23, Z24, Z26, Z27, Z30, Z36, Z37, Z38 Hlavní využití: Bydlení v rodinných domech. Přípustné využití: - rodinné domy - stavby pro rodinnou rekreaci - stávající venkovské chalupy a zemědělské usedlosti se zázemím pro chov hospodářských zvířat a maloplošné obhospodařování zemědělských půd - stávající bytové domy - související občanské vybavení, které nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a je slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše - penziony a ubytování v soukromí - řemeslné a výrobní služby náležející svým charakterem do obytných zón - doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: garáže, přístřešky pro auta, bazény, zimní zahrady, skleníky, stavby pro chovatelství, kůlny - ploty do výšky 1,8 m - související dopravní a technická infrastruktura - veřejná prostranství - v zastavitelné ploše Z9 nesmí být umísťovány stavby pro bydlení v pásu šířky 60 m od železniční trati Nepřípustné využití: - nové stavby bytových domů - hotely, motely a ostatní ubytovací zařízení - zejména ubytovny, kempy a skupiny chat nebo bungalovů - stavby občanského vybavení o zastavěné ploše větší než 200 m 2 - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby, které nejsou uvedeny v přípustném využití - nové stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot - stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude maximálně 0,3; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,6 Územní plán - opatření obecné povahy 11

12 2. PLOCHY BYDLENÍ ČISTÉHO zastavitelné plochy Z5, Z21, Z28 a Z29 Hlavní využití: Bydlení v rodinných domech. Přípustné využití: - rodinné domy - související občanské vybavení, které nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a je slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše - doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: garáže, přístřešky pro auta, bazény, zimní zahrady, skleníky, stavby pro chovatelství, kůlny - ploty do výšky 1,8 m - související dopravní a technická infrastruktura - veřejná prostranství Nepřípustné využití: - bytové domy - ubytovací a stravovací zařízení, penziony, hotely, motely a ostatní ubytovací zařízení - zejména ubytovny, kempy a skupiny chat nebo bungalovů - stavby občanského vybavení o zastavěné ploše větší než 200 m 2 - řemeslné a výrobní služby - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby, které nejsou uvedeny v přípustném využití - nové stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot - stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí - v zastavitelné ploše Z21 nesmějí být zaplocovány okraje lesů a v rámci ochranného pásma lesa nesmějí být umísťovány nadzemní stavby ve vzdálenosti od 0 do 20 m od okraje lesa Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude maximálně 0,3; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,6 3. PLOCHY REKREACE stávající plochy a zastavitelné plochy Z34 a Z35 Hlavní využití: Rekreační bydlení. Přípustné využití: - stavby pro rodinnou rekreaci, chaty, sruby Územní plán - opatření obecné povahy 12

13 - doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: garáže, přístřešky pro auta, bazény, zimní zahrady, skleníky, kůlny - ploty do výšky 1,8 m - související dopravní a technická infrastruktura - veřejná prostranství Nepřípustné využití: - bytové domy - rodinné domy - ubytovací a stravovací zařízení - stavby občanského vybavení - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby a stavby pro chovatelství - řemeslné služby - nové stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot - stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude maximálně 0,2; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,6 4. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ stávající plochy a zastavitelné plochy Z19, Z20 a Z25 Hlavní využití: Občanské vybavení. Přípustné využití: - stavby a zařízení občanského vybavení a služeb nevýrobního charakteru - integrované bydlení v objektech občanského vybavení - stavby ubytovacích zařízení - hotel, motel, penzion - související dopravní a technická infrastruktura - veřejná prostranství Nepřípustné využití: - nové stavby bytových a rodinných domů bez integrace občanské vybavenosti - ostatní ubytovací zařízení - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby - stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot - stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí - v zastavitelné ploše Z20 nesmějí být zaplocovány okraje lesů a v rámci ochranného pásma lesa nesmějí být umísťovány nadzemní stavby ve vzdálenosti od 0 do 20 m od okraje lesa Územní plán - opatření obecné povahy 13

14 Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nejvýše tři nadzemní podlaží včetně podkroví - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celé ploše, bude maximálně 1,0; koeficient zeleně se nestanovuje 5. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - sportoviště, hřiště stávající plochy Hlavní využití: Sport a rekreace obyvatel. Přípustné využití: - sportovně rekreační areály, stavby a zařízení pro sport a rekreaci obyvatel - hřiště, sportoviště, rekreační louky - související občanské vybavení - oplocení areálů - související dopravní a technická infrastruktura - veřejná prostranství Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - stavby ubytovacích zařízení - stavby občanského vybavení o výměře větší než 1000 m 2 - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby - stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot - stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celé ploše, bude maximálně 0,15; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celé ploše, bude minimálně 0,2 6. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - veřejná zeleň stávající plochy a zastavitelná plocha Z10 Hlavní využití: Veřejná prostranství převážně pro relaxaci obyvatel. Přípustné využití: - plochy veřejných prostranství - plochy a zařízení pro relaxaci obyvatel, veřejná zeleň Územní plán - opatření obecné povahy 14

15 - veřejně přístupné přístřešky - dětská hřiště - související dopravní a technická infrastruktura - tyto plochy jsou ve smyslu zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, určeny k náhradní výsadbě Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - stavby ubytovacích zařízení - stavby občanského vybavení a sportoviště, které nejsou uvedeny v přípustném využití - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby - stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nejvýše jedno nadzemní podlaží do výšky 4 m - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění se nestanovuje; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celé ploše, bude minimálně 0,8 7. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ stávající plochy a zastavitelné plochy Z31 a Z32 Hlavní využití: Výroba, výrobní služby a skladování. Přípustné využití: - stavby a zařízení pro výrobu a skladování, tj. stavby určené pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, pro služby mající charakter výroby, pro skladování výrobků, hmot a materiálů - stavby autoopraven a autoservisů - zemědělské stavby, tj. stavby pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby - související stavby občanského vybavení, např. administrativa, podnikový obchodní prodej, servisy a opravny zemědělských strojů a neveřejné čerpací stanice pohonných hmot - integrovaný byt správce - oplocení areálu - související dopravní a technická infrastruktura Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - stavby ubytovacích zařízení Územní plán - opatření obecné povahy 15

16 - stavby občanského vybavení, které nejsou uvedeny v přípustném využití - veřejná prostranství Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží do celkové výšky 10 m - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celé ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k ploše pozemku jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,2 8. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - zemědělská výroba stávající plochy Hlavní využití: Zemědělské stavby a areály. Přípustné využití: - zemědělské stavby, tj. stavby pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby - stavby a zařízení pro lehkou průmyslovou a řemeslnou výrobu - související stavby občanského a dopravního vybavení - např. administrativa, podnikový obchodní prodej, servisy a opravny zemědělských strojů, čerpací stanice pohonných hmot - integrovaný byt správce - oplocení areálu - související dopravní a technická infrastruktura Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - stavby ubytovacích zařízení - stavby občanského vybavení, které nejsou uvedeny v přípustném využití - veřejné autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot - stavby pro výrobu a skladování, které nejsou uvedeny v přípustném využití - veřejná prostranství Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží do celkové výšky 10 m - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celé ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celé ploše, bude minimálně 0,2 Územní plán - opatření obecné povahy 16

17 9. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY stávající plochy a zastavitelná plocha Z11 Hlavní využití: Technické vybavení území. Přípustné využití: - stavby a zařízení technické infrastruktury - oplocení - související dopravní infrastruktura Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - stavby občanského vybavení - autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby - veřejná prostranství Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nestanovuje se - intenzita využití pozemků - nestanovuje se 10. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - komunikace, manipulační plochy stávající plochy a navržená komunikace ZK1 a ZK2 Hlavní využití: Pozemní komunikace, manipulační plochy, parkovací plochy, chodníky. Přípustné využití: - místní a účelové komunikace a cesty, manipulační a parkovací plochy, chodníky - cyklostezky - součásti komunikace, manipulačních a parkovacích ploch a chodníků - např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň - stavby a zařízení související s provozem na pozemních komunikacích - stavby a zařízení sloužící k provozu parkovacích ploch - stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury - přístřešky sloužící veřejné dopravě - veřejná prostranství a stavby a zařízení související s účelem veřejných prostranství Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci Územní plán - opatření obecné povahy 17

18 - stavby občanského vybavení - stavby ubytovacích zařízení - autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby - nesouvisející stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nestanovuje se - intenzita využití pozemků - nestanovuje se Zvláštní podmínky pro pozemkové úpravy: - stávající stav této plochy s rozdílným způsobem využití a dílčí návrhy propojení neplatí v nezastavěném území pro pozemkové úpravy 11. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční doprava stávající plochy Hlavní využití: Pozemní komunikace a dopravní vybavení. Přípustné využití: - silnice - součásti komunikace - např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň - stavby a zařízení související s provozem na pozemních komunikacích - stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury - přístřešky sloužící veřejné dopravě - stávající čerpací stanice pohonných hmot Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - stavby občanského vybavení - autoopravny, autoservisy - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby - stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury, které nejsou uvedeny v přípustném využití - veřejná prostranství Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nestanovuje se - intenzita využití pozemků - nestanovuje se Územní plán - opatření obecné povahy 18

19 12. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - drážní doprava stávající plochy Hlavní využití: Železniční doprava. Přípustné využití: - železniční dráha - součásti dráhy - např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, tunely, kolejiště, doprovodná a izolační zeleň - stavby a zařízení související s drážní dopravou - např. stanice, zastávky, nádražní budovy, nástupiště, přístupové cesty - stavby provozních a správních budov - depa, opravny, vozovny, překladiště - stavby a zařízení související s křížením drážní dopravy a technické infrastruktury Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - stavby občanského vybavení, které nejsou uvedeny v přípustném využití - autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby - stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury, které nejsou uvedeny v přípustném využití - veřejná prostranství Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nestanovuje se - intenzita využití pozemků - nestanovuje se 13. PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ stávající plochy a plocha Z33 Hlavní využití: Využití a úprava nerostů, těžební činnost. Přípustné využití: - povrchové doly, lomy a pískovny - stavby a zařízení pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, jako jsou výsypky, odvály a kaliště - stavby a technologická zařízení pro těžbu - rekultivační plochy - deponní plochy pro ukládání inertního odpadu - související dopravní a technická infrastruktura Územní plán - opatření obecné povahy 19

20 Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - stavby občanského vybavení - autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot - stavby pro výrobu a skladování, které nejsou uvedeny v přípustném využití - zemědělské stavby - stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury, které nejsou uvedeny v přípustném využití - veřejná prostranství Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nestanovuje se - intenzita využití pozemků - nestanovuje se 14. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA stávající plochy Hlavní využití: Zemědělské využití pozemků. Přípustné využití: - pozemky pro extenzivní a intenzivní pěstování zemědělských plodin a hospodaření se zemědělskou půdou, orná půda, trvalé travní porosty - zařízení a opatření zemědělské prvovýroby Podmíněně přípustné využití: - stavby pro zemědělskou prvovýrobu - související dopravní infrastruktura - vedení technické infrastruktury - zalesnění Pro celé podmíněně přípustné využití je podmínkou pro uskutečnění záměrů a staveb, v jejich konkrétní podobě a konkrétním umístění, odsouhlasení příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - stavby občanského vybavení - autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot - stavby pro výrobu a skladování s výjimkou staveb uvedených v podmíněně přípustném využití - zemědělské stavby s výjimkou staveb uvedených v podmíněně přípustném využití - stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury, které nejsou uvedeny v podmíněně přípustném využití - stavby ubytovacích zařízení - veřejná prostranství Územní plán - opatření obecné povahy 20

21 - golf a s ním související stavby Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nestanovuje se - intenzita využití pozemků - nestanovuje se 15. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ stávající a navržené plochy Hlavní využití: Zemědělské využití pozemků, prvky ekologické stability území. Přípustné využití : - pozemky zemědělského půdního fondu - zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty - pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, drobné vodní toky, mokřiny, prameniště - stavby, zařízení a opatření zemědělské prvovýroby - opatření ke zvýšení retence krajiny, protierozní opatření Podmíněně přípustné využití: - související dopravní infrastruktura - vedení technické infrastruktury - zalesnění na území CHKO Orlické hory pouze se souhlasem Správy CHKO Orlické hory - zařízení větrných elektráren, pokud celkový instalovaný výkon nepřekročí 500 kwe a výšku stojanu 35 m - pokud se tyto plochy nacházejí uvnitř hranice vymezeného zastavěného území, lze je využívat jako soukromé obytné a rekreační zahrady s doplňkovými stavbami kůlen, přístřešků, pergol, skleníků a rodinných bazénů Pro celé podmíněně přípustné využití je podmínkou pro uskutečnění záměrů a staveb, v jejich konkrétní podobě a konkrétním umístění, odsouhlasení příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu za předpokladu, že je potřeba. Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - garáže - stavby občanského vybavení - stavby ubytovacích zařízení - autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby, které nejsou uvedeny v přípustném a podmíněně přípustném využití - stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury, které nejsou uvedeny v přípustném a podmíněně přípustném využití - veřejná prostranství Územní plán - opatření obecné povahy 21

22 - golf a s ním související stavby Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nestanovuje se - intenzita využití pozemků - nestanovuje se - tyto plochy jsou ve smyslu zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, určeny k náhradní výsadbě 16. PLOCHY LESNÍ stávající plochy a plochy navržené k zalesnění Hlavní využití: Využití pozemků pro les. Přípustné využití: - pozemky určené k plnění funkcí lesa - stavby a zařízení lesního hospodářství - související dopravní a technická infrastruktura - využití lesních komunikací a cest jako turistických a cyklistických tras - vedení technické infrastruktury Podmíněně přípustné využití: - zalesňování lesních louček je na území CHKO Orlické hory přípustné pouze se souhlasem Správy CHKO Orlické hory Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - stavby občanského vybavení - stavby ubytovacích zařízení - autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby - stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury, které nejsou uvedeny v přípustném využití - veřejná prostranství Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nestanovuje se - intenzita využití pozemků - nestanovuje se 17. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ stávající plochy Hlavní využití: Územní plán - opatření obecné povahy 22

23 Vodní toky a plochy. Přípustné využití: - vodní plochy a koryta vodních toků - plochy pro vodohospodářské využití - stavby, zařízení a opatření sloužící k obsluze vodních ploch a toků, vodohospodářské stavby - stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury Nepřípustné využití: - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - stavby občanského vybavení - autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot - stavby pro výrobu a skladování - zemědělské stavby - stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury, které nejsou uvedeny v přípustném využití - veřejná prostranství Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby - nestanovuje se - intenzita využití pozemků - nestanovuje se né podmínky prostorového uspořádání platné pro veškeré stavby v území: - rozmístění, technické a dispoziční řešení jednotlivých staveb v území bude splňovat podmínky možnosti zajištění ochrany obyvatelstva - stavby velkokapacitních skladů nebezpečných látek nejsou v řešeném území povoleny - stavby komunikací budou vyhovovat příjezdu a přístupu techniky jednotek integrovaného záchranného systému včetně hasičských záchranných sborů - v nově navržených rozvojových lokalitách budou v dostatečné míře rozmístěny hydranty požární vody, nové vodovodní řady budou v maximální možné míře řešeny jako vodovody požární - v lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících odběrných míst ani z požárních vodovodů, je nutné zajistit a udržovat jiné zdroje požární vody (požární nádrže, studny, odběrná místa z vodních ploch). Územní plán - opatření obecné povahy 23

24 g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit výkres B3. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou vyznačeny na výkrese B3. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace. Veřejně prospěšná opatření ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, plochy pro asanace a stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou v řešeném území vymezeny. druh stavby / opatření označení (výkres B3) předkupní právo možnost vyvlastnění katastrální území dotčené pozemky dle katastrální mapy VPS DI - místní komunikace ZK1 ano 1671/3, 1671/1, 1537/2, 1526, 1549, 1537/1, 1537/3, 1672 VPS TI - čistírna odpadních vod Z11 ano 44/11 VPS TI - vodovod vodovod1 ano 951/3, 1712, 1844/1 VPS TI - vodovod vodovod2 ano 1718/2, 1698/9, 1738 VPS TI - vodovod vodovod3 ano 565/3, 570/3 VPS TI - vodovod vodovod4 ano 1726/2, 1790/1, 1779/1, 396/3 VPS TI - vodovod vodovod5 ano 1528, 1524/2, 1550/1, 1524/1 VPS TI - kanalizace kanalizace I ano 72/1, 72/3, 72/4, 72/5, 1609, 378/1, 85, 69/2, 72/2, 70, 79/1, 79/4, 1671/3, 1607, 1619, 1618, 82, 1534/1, 1612/1, -235, -305,?90/5, 69/1, 1779/2, 1660/1, 378/2, 101, 1779/3, 1726/2, 1777, 1778, 1671/2, 1790/1, 1779/1, 1667/1, 1671/4, 1814/1, 1669, 1786/2, 1786/1, 1788, 1803, 69/2 Územní plán - opatření obecné povahy 24

25 druh stavby / opatření označení (výkres B3) předkupní právo možnost vyvlastnění katastrální území dotčené pozemky dle katastrální mapy VPS TI - kanalizace kanalizace II ano 594/3, 51, 565/9, 565/11, 523/2, 520/2, 517/6, 1769/4, 1275, 57/24, 1365, 63/2, 63/3, 63/13, 63/12, 57/2, 567, 48/5, 55, 525/3, 523/14, 523/15, 517/2, 1301/7, 44/9, 44/7, 44/1, 44/2, 44/4, 44/3, 57/23, 57/21, 57/19, 57/28, 57/13, 1301/5, 57/10, 57/9, 57/4, 57/1, 1364/1, 566, 565/3, -299/2, -299/1, -64, -65, -88/1, -402, -396, -297, -80, -442, 48/6, 454/5, 454/12, 454/11, 454/13, 1271/5, 44/11, 1679/2, 57/31, 57/18, 57/15, 57/14, 1682/1, 57/6, 57/5, 1369, 570/3, 1724, 1771/2, 1769/1, 1848, 1691/2, 44/8, 1679/1, 1774, 1674/3, 1674/1, 44/11 VPO U RBK 815 zatravnění ZT1 ano 1157/1, 1157/2 VPO U - LBC 2/1 zatravnění ZT2 ano 708/1, 708/2 VPO U - LBK 2 zatravnění ZT3 ano 739 VPO U - LBK 2 zatravnění ZT4 ano 533 VPO U - LBK 5 zatravnění ZT5 ano 1623 VPO U - LBK 5 zatravnění ZT6 ano 1520/1, 1415/1 VPO U - založení biocentra LBC 3/2 ano 664, -338/1, -338/2, -451, 658/9, 658/10, 670/3, 659/1, 659/4, 659/3, 677/1, 678/1, 667, 660/3, 674, 1730/6, 612/3, 662/1, 658/5, 659/2, 660/1, 611/3, 661, 611/2, 612/1, 611/1, 662/2, 1730/1, 1730/5, 1730/3 VPO U - založení biokoridoru LBK 2 ano 937, 786, 935/1, 861/1, 914/2, 1746, 1740, 1749, 1747, 977/2, 1754, 1748, 1698/10, 1834, 644/1, 508, 469/1, 469/2, 1762/1, 437/1, 453, 1844/1 VPO U - založení biokoridoru LBK 5 ano 1520/2, 1623, 1556/1, 1557/1, 1560, 1558/1, 1555/1, 1556/2, 1557/5, 1519, 1473, 1471/1, 1417/2, 1417/1, 1392/1, 1392/2, 1653/1, 1556/3, 1356/1, 1556/3, 1650, 1600/2, 1657, 1643/1, 1656/1, 1656/2, 1655 Územní plán - opatření obecné povahy 25

26 h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo výkres B3. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace druh stavby / opatření označení (výkres B3) předkupní právo možnost vyvlastnění katastrální území dotčené pozemky dle katastrální mapy VP VZ - stávající veřejná zeleň vz1 ne 19 VP VZ - stávající veřejná zeleň vz2 ne 16/2, 16/1, -225 VP VZ - stávající veřejná zeleň vz3 ne 57/9, 57/10, 57/13, 57/20, 57/21, 57/25 VP VZ - stávající veřejná zeleň vz4 ne 64 VP VZ - stávající veřejná zeleň vz5 ne 69/2 VP VZ - stávající veřejná zeleň vz6 ne 86, 79/1, 79/5, 79/6 VP VZ - navržená veřejná zeleň Z10 ne 17/8, 17/9, 17/10, 17/12, 1856, -456 OV - občanské vybavení Z19 ne 57/12, 57/13, 57/14, 57/15, 1860 OV - občanské vybavení Z20 ne 565/3, -427 OV - občanské vybavení Z25 ne 448, -290 VPO U - regionální biocentrum RBC 495 ne 1636, 1406/1, 1483/2, 1852, 1506/3, 1564/3, 1483/1, 1486/3, 1504/4, 1504/2, 1504/1, 1565/1, 1565/2, 1568, 1567, 1499, 1500, 1485/1, 1485/2, 1484/2, 1484/1, 1486/2, 1506/1, 1488, 1503/2, 1502, 1491, 1497, 1404/1, 1404/2, 1853, 1643/2, 1631/2, 1638 VPO U - regionální biocentrum RBC 497 ne 1060, 1038/9, 1045, 1043, 1065/1, 1063/2, 1063/1, 1061/1, 1061/2, 1049, 1048, 1064, 1046/2, 1042/1, 1046/3, 1046/1, 1038/5, 1038/1, 1037, 1038/4, 1038/8, 1034, 1036, 1044, 1053, 1056/2, 991, 992, 988, 1047, 1086, 1080, 1085, 1083, 1081, 1071, 1074/5, 1076, 1073, 1070/3, 1065/2, 1829, 1830, -362, 1706, 1707, 1082 Územní plán - opatření obecné povahy 26

27 druh stavby / opatření označení (výkres B3) předkupní právo možnost vyvlastnění katastrální území dotčené pozemky dle katastrální mapy VPO U - regionální biokoridor RBK 815 ne 1144/1, 1111/3, 1111/4, 1111/2, 1111/1, 1169, 1144/2, 1143, 1156, 1153/3, 1147, 1155, 1153/1, 1153/2, 1116/1, 1088, 1087/1, 1087/2, 1085, 1083, 1106/2, 1123/1, 1121, 1119, 1150/1, 1146, 1145, 1148, 1152, 1149, 1151/1, 1151/2, 1113/1, 1110/1, 1112/1, 1162, 1164, 1175, 1826/5, 1827, -350, -351, -352, -184, -185, -353, 1110/2, 1112/2, 1698/1, 1699, 1113/2, 1826/1, 1830, 1044, 1036, 1032, 1033, 1007 VPO U - lokální biocentrum LBC 1/2 ne 930, 1005, 970/2, 970/3, 970/1, 965, 1830, -208, -262, 1746, 1749, 1747, 1750, 1011 VPO U - lokální biocentrum LBC 2/1 ne 707, 700/4, 700/7, 734/1, 709, 694, 641/2, 721, 718, 711, 705/2, 684/13, 684/1, 705/1, 698/7, 698/4, 698/8, 698/3, 643/5, 719, 705/5, 643/2, 684/4, 684/6, 698/1, 640/1, 705/4, 705/8, 705/9, 705/7, 705/3, 705/6, 698/6, 698/2, 683/12 VPO U - lokální biocentrum LBC 2/2 ne 453, 437/1, 437/2, 404, 408, 464, 438/2, 438/1, 437/3, 438/3 VPO U - lokální biocentrum LBC 3/1 ne 586/1 VPO U - lokální biocentrum LBC 4 ne 1584, 110, 1633, 1578, 1577, 1576/1 VPO U - lokální biocentrum LBC 5 ne 1209/1, 1209/3, 1214, 1205/1, 1208, 1200, 1199/3, 1206, 1209/2, 1248/5, 207/1, 1207/2, 1205/3, 1217/2, 1223/1, 1189/2, 1831, -310, -309, -379, 1209/4 VPO U - lokální biocentrum LBC 6 ne 1265/3, 1689/1, 1241, 1240, 1688, 1239, 1238 VPO U - lokální biokoridor LBK 3 ne 1199/3, 1207/2, 1190, 1182, 1188, 1179, 1193, 1189/2, 1189/1, 1246, 1831, 1832, 1694, 30/1, 1219/5, 1/13, 662/1, 11, 12/1, 14/1, 17/14, 1217/3, 1217/4, 1219/3, 1219/2, 1217/6, 1/16, 1217/9, 720/2, 720/3, 721, 726, 680/1, 658/1, 680/2, 681, 682, 33, 718, 7, 725, 727, 664, 1217/2, 1217/1, 1219/1, 1217/7, 1223/1, 15/3, 17/1, 17/13, 32/1, -452, -42/3, -448, -447, -449, -450, -16, -222, -38, -289, -294, 683/7, 1735/1, 1735/2, 683/1, 1843, 658/9, 1846, 670/3, 1847, 677/1, 678/1, 683/12, 12/2, 30/2, 16/4, 1845, 1834, 674, 1844/1, 1714/2, 1715, 1716, 13, 1220/1, 1833, 684/7, 684/8, 694, 685/1, 623/2, 623/1, 639/4, 639/1, 624/1, 692, 1731/2 Územní plán - opatření obecné povahy 27

28 druh stavby / opatření označení (výkres B3) předkupní právo možnost vyvlastnění katastrální území dotčené pozemky dle katastrální mapy VPO U - lokální biokoridor LBK 4 ne 331/1, 360/1, 363/2, 500, 134/1, 1585/2, 332/1, 338, 335, 303, 239, 149/1, 184, 128/1, 141/1, 437/1, 1584, 240, 212, 214, 1583/2, 332/3, 437/3, 1815, 132, 1806/1, 1793/1, 337, 1817, 1812/2, 1809/2, 1633, 360/2, 1814/2 VPO U - lokální biokoridor LBK 5 ne 1585/1, 1580/1, 1587, 1588, 1583/1, 1583/2, 1581/1, 1582, 1579/2, 1579/1, 1580/4, 1581/2, 1593, 1586/8, 1633, 1634, 1586/7 Pozn.: použité zkratky v tabulkách uvedených v kapitolách g), h) VPS DI - veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury VPS TI - veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury VP VZ - veřejné prostranství - veřejná zeleň OV - občanské vybavení VPO U - veřejně prospěšné opatření k založení prvků ÚSES, ochrana prvků ÚSES i) vymezení ploch a koridorů územních rezerv V řešeném území se nevymezují žádné plochy a koridory územních rezerv. j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování Pro zastavitelné plochy Z5, Z21, Z28 a Z29 platí podmínka, že před zahájením výstavby jednotlivých rodinných domů bude zpracována územní studie celé zastavitelné plochy. Územní studie bude řešit: - dopravní a technickou infrastrukturu - veřejná prostranství - parcelaci a přístupy k jednotlivým pozemkům - podrobnější prostorovou regulaci objektů. Lhůta pro pořízení územní studie se stanovuje na dobu max. 12 měsíců od doručení žádosti o její pořízení pořizovateli. Podmínkou pořízení je financování územní studie žadatelem. Vymezené plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, jsou vyznačeny ve výkresu B1. Základní členění území. Územní plán - opatření obecné povahy 28

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

ÚZEMNÍ PLÁN ROHOVLÁDOVA BĚLÁ ÚP ROHOVLÁDOVA BĚLÁ ÚZEMNÍ PLÁN ROHOVLÁDOVA BĚLÁ PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.1 I. ÚZEMNÍ PLÁN- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Září 2014 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

501/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o obecných požadavcích na využívání území

501/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb. VYHLÁŠKA o obecných požadavcích na využívání území Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 a 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PAFF - architekti ŘÍJEN 2008 POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice adresa: Městský úřad Lovosice Odbor územního plánu Školní 2 410 30 Lovosice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

Obec Zaboří. V e ř e j n á v y h l á š k a. Opatření obecné povahy. vydává. změnu č.1 územního plánu obce Zaboří

Obec Zaboří. V e ř e j n á v y h l á š k a. Opatření obecné povahy. vydává. změnu č.1 územního plánu obce Zaboří Obec Zaboří V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Zaboří, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Met. Pořadové číslo poslední změny: 2 Datum vydání: 8. dubna 2008 Datum nabytí účinnosti poslední

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

Pěčín ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST. katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou. ARCHTEAM NÁCHOD Pěčín - Územní plán leden 2008

Pěčín ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST. katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou. ARCHTEAM NÁCHOD Pěčín - Územní plán leden 2008 ÚZEMNÍ PLÁN katastrální území : u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková Datum : srpen

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů Obec Tuřany O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 4 / 2004 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUŘANY Zastupitelstvo obce Tuřany usnesením č. 48 / 04 ze dne 18.10.2004 schválilo v souladu s 84,

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

Textová část Návrh řešení (výrok)

Textová část Návrh řešení (výrok) I.A Územní plán Supíkovice Textová část Návrh řešení (výrok) Obec: Supíkovice Kraj: Olomoucký Pořizovatel: Městský úřad Jeseník Zpracovatel: Ing. arch. Jiří Šolar a kolektiv Datum: Jeseník, květen 2015

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ BOJANOVICE. okr. Hodonín I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ BOJANOVICE. okr. Hodonín I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, Odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Objednatel: Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, 696 17

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Územní plán Boháňka právní stav

Územní plán Boháňka právní stav Územní plán Boháňka právní stav textová část Autorský kolektiv : Urbanistická část : Krajinná ekologie : Doprava : Vodní hospodářství : Elektrorozvody : PUPFL : Grafika : ing.arch.jiří Kodýtek ing.arch.jana

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY Předmětem řešení je administrativní území obce Mžany. To se skládá ze tří místních částí (Mžany, Dub a Stračovská Lhota) a tří katastrálních území (Mžany, Dub u Mžan a Stračovská Lhota).

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV tab. č. 1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV - stavby a zařízení areálu farního kostela Navštívení Panny Marie ve Vésce - stavby pro kulturu a církve - stavby

Více

Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E. Návrh pro společné jednání

Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E. Návrh pro společné jednání Pořizovatel: MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ odbor stavebně správní Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E Návrh pro společné jednání Zpracovatel: Ing.,aut.Arch. Pavel Valtr, ČKA č. 00186 - UrbioProjekt Plzeň, ateliér

Více

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL MěÚ TANVALD ŽALUDA, projektová kancelář AUTORSKÝ KOLEKTIV ING. EDUARD ŽALUDA, ING. ARCH. MICHAL ČAPEK, ING. ARCH. ALENA ŠVANDELÍKOVÁ, ING. RENATA KAŠPÁRKOVÁ, ING. KRISTINA LEJKOVÁ,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE 1 Pořizovatel dokumentace Obec SULICE Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3 Autorský tým: Technická infrastruktura Přírodní prostředí, ochrana půdního fondu Ing.

Více

PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ PLÁN PLAVEČ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST září 2012 PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU ÚZEMNÍ PLÁN HUSTOPEČE NAD BEČVOU A.1. ÚZEMNÍ PLÁN OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie,

Více

ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti: Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Čenkov u Bechyně Starosta: p. František Suchan Číslo usnesení: Datum vydání ÚP: Datum nabytí účinnosti

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

J A N Ů V K Y A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území JANŮVKY. Pořizovatel : Městský úřad Moravská Třebová XI.

J A N Ů V K Y A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území JANŮVKY. Pořizovatel : Městský úřad Moravská Třebová XI. Ú Z E M N Í P L Á N J A N Ů V K Y Katastrální území JANŮVKY A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU XI. 2007 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský úřad Moravská Třebová Obec Janůvky Ing. arch.

Více

DVORY ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI. ÚZEMNÍ PLÁN Dvory. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel

DVORY ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI. ÚZEMNÍ PLÁN Dvory. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel ÚZEMNÍ PLÁN DVORY TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN Dvory správní orgán, který ÚP vydal Zastupitelstvo obce Dvory pořizovatel Městský úřad Prachatice, Odbor stavebně správní a regionálního

Více