ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, SEZEMICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011

2 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce Javorník, příslušné podle ustanovení 6 ost. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., po územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), za pouţití ustanovení 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně planovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydává ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK

3 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 3 1. Textová část územního plánu str. A. Vymezení zastavěného území 4 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 5 systému sídelní zeleně D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejich umisťování 8 E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 9 změny v jejich vyuţití, územní systém ekologické stability, prostupnost kraji, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod. F. Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití s určením 11 převaţujícího účelu vyuţití ploch (hlavní vyuţití), pokud je moţné jej stanovit, přípustného vyuţití, nepřípustného vyuţití, popřípadě podmíněně přípustného vyuţití těch ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity vyuţití pozemků v plochách) G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 20 k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které 20 lze uplatnit předkupní právo CH. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich vyuţití územní studií 21 podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vloţení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení moţného budoucího vyuţití, včetně podmínek pro jeho ověření 21 J. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 21 K. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 21 vyuţití, včetně podmínek pro jeho prověření 2. Grafická část územního plánu 1.Výkres základního členění území M 1 : Hlavní výkres M 1 : Výkres VPS, opatření a asanací M 1 : Výkres technické infrastruktury M 1 : 5 000

4 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 4 A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Územní plán obce řeší celé správní území obce Javorník. Zastavěné území je vymezeno ke dni B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Územní plán obce Javorník zohledňuje republikové priority územního plánování, které jsou stanoveny tak, aby bylo dosaţeno vyváţeného vztahu územních podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel. Územní plán Javorník vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického, přírodního a archeologického dědictví. Územní plán stanovuje podmínky pro hospodárné vyuţívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území. Návrh územního plánu Javorník je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje. Návrh územního plánu umoţňuje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydlení ve správním území obce. Navrţené plochy pro bydlení navazují na stávající zástavbu obce a umoţňují rozvoj obce v několikaletém časovém úseku. Pro rozsáhlejší lokality nové výstavby umístěné mimo zastavěné území se navrhuje zpracovat územní studie, které by stanovily prostorové regulativy. Z pohledu zachování krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a hmotového uspořádání stávající venkovské zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu. V oblasti výroby jsou vymezeny územní podmínky pro jejich rozvoj, v území se předpokládá vznik provozoven drobné a řemeslné výroby a sluţeb výrobního charakteru. Pro občanskou vybavenost nejsou vymezeny nové plochy, neboť stávající občanská vybavenost je dostatečné a vzhledem k velikosti obce nelze předpokládat větší rozvoj této funkce. Výstavba menších komerčních objektů občanské vybavenosti je přípustná v obytných plochách. Závěrem lze konstatovat, ţe v období do aktualizace územního plánu se nepředpokládá vyuţití všech navrţených ploch pro zástavbu, ale nabídka rozvojových aktivit umoţňuje výstavbu v různých místech obce. V řešeném území je evidována kulturní nemovitá památka. V území se nacházejí i některé historicky významné stavby, prvky drobné architektury např. kříţky, Boţí muka, které se doporučuje zachovat a dle potřeby rekonstruovat, neboť jsou dokladem původní lidové architektury. Celé správní území obce je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy mají stavebníci uloţenou ust. 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, oznamovací povinnost k záměru stavební činnosti a to Archeologickému ústavu Akademii věd ČR, v.v.i. Chráněná území, památné stromy ani VKP evidované dle zákona 114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny se v území nenacházejí.

5 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 5 C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVI- TELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Územní plán obce řeší celé správní území obce Javorník zahrnující katastrální území Javorník u Svitav o výměře 615 ha. V řešeném území se nachází pouze obec Javorník. Návrh urbanistického rozvoje obcí vychází ze stávajícího charakteru sídla a jeho funkcí. Při navrhování ploch pro novou výstavbu je nutné respektovat stávající urbanistickou strukturu, krajinářskou a rekreační hodnotu území. Poţaduje se zachovat charakter vesnické zástavby odpovídající architekturou RD převáţně jednopodlaţní zástavba s obytným podkrovím. V územním plánu jsou navrţeny následující lokality: - bydlení venkovské v RD ( funkční plocha BV ): Z1, Z2, Z3, Z4, Z5a,Z5b, Z6, Z7, Z8, Z12 - občanská vybavenost sport ( funkční plocha OS):... Z9 - občanská vybavenost komerční zařízení malá a střední ( funkční plocha OM):. Z10 - technická infrastruktura inţenýrské sítě (funkční plocha TI)... Z11 - plochy zeleně ochranné a izolační ( funk. plocha ZO ) :. Z13 - plochy dopravní infrastruktury silniční (funk.plocha DS) Z14, Z15, Z16 - zeleň soukromá a vyhrazená (funkční plochazs).. Z17 Vymezení zastavitelných ploch : Plocha Popis plochy Rozloha plochy: 1,99 ha Funkční vyuţití: BV Z1 Plocha se nachází na severozápadním okraji obce. Lokalita bude napojena na místní komunikaci jejím prodlouţením. Plocha bude napojena na stávající řady vody, dešťové kanalizace, elektrické energie jejich prodlouţením. Podmínka: územní studie Rozloha plochy: 0,27 ha Funkční vyuţití: BV Z2 Plocha se nachází ve střední části obce v proluce mezi stávající zástavbou RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci přímým sjezdem. Plocha bude napojena na stávající řady vody, dešťové kanalizace a elektrické energie jejich prodlouţením.

6 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 6 Z3 Z4 Z5a Z5b Z6 Z7 Z8 Rozloha plochy: 0,18 ha Funkční vyuţití: BV Plocha se nachází ve střední části obce v proluce mezi stávající zástavbou RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci přímým sjezdem. Plocha bude napojena na stávající řady vody, dešťové kanalizace a elektrické energie jejich prodlouţením. Rozloha plochy: 0,88 ha Funkční vyuţití: BV Plocha se nachází na východním okraji obce při místní komunikaci. Lokalita bude napojena na místní komunikaci přímými sjezdy. Plocha bude napojena na stávající řady vody, dešťové kanalizace a elektrické energie jejich prodlouţením. Rozloha plochy: 0,28 ha Funkční vyuţití: BV Plocha se nachází na východním okraji obce na okraji chatové osady při místní komunikaci. Lokalita bude napojena na místní komunikaci přímými sjezdy. Plocha bude napojena na stávající řady vody, dešťové kanalizace a elektrické energie jejich prodlouţením. Rozloha plochy: 0,80 ha Funkční vyuţití: BV Plocha se nachází na východním okraji obce na okraji chatové osady při místní komunikaci. Lokalita bude napojena na místní komunikaci přímými sjezdy. Plocha bude napojena na stávající řady vody, dešťové kanalizace a elektrické energie jejich prodlouţením. Rozloha plochy: 1,45 ha Funkční vyuţití: BV Plocha se nachází ve střední části obce na západním okraji zastavěného území. Lokalita bude napojena na místní komunikaci novou komunikací. Plocha bude napojena na stávající řady vody, dešťové kanalizace a elektrické energie jejich prodlouţením. Podmínka: územní studie Rozloha plochy: 0,26 ha Funkční vyuţití: BV Plocha se nachází v jiţní části obce v proluce mezi zástavbou. Lokalita bude napojena na místní komunikaci sjezdem. Plocha bude napojena na stávající řady vody, kanalizace, elektrické energie pomocí přípojek. Rozloha plochy: 1,90 ha Funkční vyuţití: BV Plocha se nachází v jiţní části obce při východním okraji členité hranice zastavěného území. Předpokládá se zde vyuţití zejména jako zahrady ke stávajícím RD situovaným podél místní komunikace, výjimečně zde bude výstavba několika mála RD na větších pozemcích s přístupem z veřejných nebo účelových komunikací. Lokalita bude napojena na místní komunikaci

7 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 7 novou komunikací či sjezdy. Plocha bude napojena na stávající řady vody, kanalizace, elektrické energie pomocí přípojek. Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Rozloha plochy: 3,97 ha Funkční vyuţití: OS Plocha se nachází na východním okraji obce a navazuje na lokalitu Z4. Lokalita bude napojena na místní komunikaci obsluţnou komunikací. Plochu je moţné napojit na stávající řady vody, elektrické energie pomocí přípojek. Rozloha plochy: 0,13 ha Funkční vyuţití: TI Plocha se nachází při východní hranici obce. Plocha je určena pro výhledovou výstavbu čistírny odpadních vod. Stavby v lokalitě budou respektovat ochranné pásmo vodoteče a lokální biokoridor. Rozloha plochy: 0,13 ha Funkční vyuţití: OM Plocha se nachází na jiţním okraji zastavěného území a navazuje na areál hotelu U jelena. Jedná se o rozšíření plochy OM pro rozšíření parkovacích ploch hotelu. Rozloha plochy: 1,84 ha Funkční vyuţití: BV Plocha se nachází při severní hranici zastavěného území. Jedná se o zarovnání členité hranice zastavěného území za účelem umoţnění případné výstavby RD na větších zahradách, výstavby drobných doplňkových staveb k bydlení. Předpokládá se zde pouze velmi malý počet nových RD, neboť nelze zajistit přístup ke všem parcelám v lokalitě. Převáţná část lokality bude vyuţita jako zahrada ke stávajícím RD stojících při komunikaci. Rozloha plochy: 1,74 ha Funkční vyuţití: ZO Plocha izolační zeleně je vymezena podél hranice areálu zemědělské výroby za účelem oddělení obytné zástavby od zemědělské výroby. Rozloha plochy: 0,55 ha Funkční vyuţití: DS Plocha je určena pro výstavbu cyklistické stezky procházející podél silnice II/366 směrem k obci Kukle. Rozloha plochy: 0,621 ha Funkční vyuţití: DS Plocha je určena pro výstavbu alternativní trasy cyklistické stezky procházející podél lesa směrem k obci Kukle. Rozloha plochy: 0,03 ha Funkční vyuţití: DS Plocha je určena pro výstavbu místní komunikace obsluhující navrţenou plochu pro budoucí sportovní areál.

8 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 8 Z17 Rozloha plochy: 0,49 ha Funkční vyuţití: ZS Plocha je určena pro zeleň soukromou a vyhrazenou ve formě oplocených zahrada s moţností výstavby souvisejících drobných staveb do zastavěné plochy 25 m2. V rámci územního a stavebního řízení k jednotlivým záměrům budou preferována nebo přímo vyţadována taková architektonická a technická řešení staveb, která by omezila nebo přímo vyloučila jejich případné nepříznivé vlivy na ovzduší, na kvalitu povrchových a podzemních vod a na odtokové poměry dotčených lokalit. Plochy přestavby Navrţena je plocha přestavby P1 na východním okraji obce z plochy rekreace zahrádkářské osady na plochu pro bydlení v rodinných domech - venkovské. Systém sídelní zeleně V rozvojových budou zachovány pokud moţno veškeré vzrostlé dřeviny jako dělící, ochranné a krajinotvorné prvky a budou doplněny i výsadbou nových dřevin. Základní kostrou sídelní zeleně jsou lesní plochy. Zeleň zahrnutá do zastavitelného území, slouţící jako pohledová a hluková bariera mezi obytným územím a dopravními plochami silničními, je vymezena jako plocha ZO zeleň ochranná a izolační. D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ D.1. Doprava Doprava silniční Stávající dopravní kostra silnic II.třídy je zachována. Nové lokality budou napojeny na místní komunikace. Poţaduje se respektovat ochranná pásma stávající silnice II.třídy. D.2. Vodní hospodářství D.2.1. Zásobování vodou V nových rozvojových lokalitách budou navrţeny zaokruhované zásobovací řady. Pro odběry poţárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udrţovat odběrná místa u vodotečí, rybníků a poţárních nádrţí. D.2.2. Kanalizace Výhledově se navrhuje realizace nové splaškové kanalizace s přečerpáním do stávající kanalizace v jiţní části obce, která je napojena na kanalizaci města Svitavy, alternativně je navrţena plocha pro výstavbu obecní ČOV. Do doby realizace této kanalizace bude likvidace splaškových vod řešena individuelně pomocí DČOV, septiků s napojením na stávající dešťovou kanalizaci, případně jímek na vyváţení. Dešťové vody z RD budou zasakovány na pozemcích RD. Dešťové vody z komunikací budou svedeny do stávající dešťové kanalizace.

9 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 9 V řešeném území je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry na povrchu urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou. D.3. Elektrorozvody Zajištění dodávky elektrické energie pro výstavbu jednotlivých RD ve stávající zástavbě a zvýšení příkonu stávajících odběrů je moţno pokrýt ze stávajících trafostanic a rozvodů. Při umístění připravovaných staveb je nutno v plném rozsahu respektovat stávající rozvodná energetická zařízení ČEZ a.s., včetně jejich ochranných pásem. D.4. Telekomunikace Nově navrţené lokality budou připojeny na stávající kabelové telekomunikační rozvody či vrchní vedení. Poţaduje se respektovat trasy dálkových optických kabelů. Poţaduje se respektovat ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku České armády. D.5. Zásobování teplem a plynem S plynofikací obce se v současné době neuvaţuje. D. 6. Nakládání s odpady Zachován bude stávající způsob nakládání s odpady. D.7. Občanská vybavenost a veřejná prostranství Vzhledem k blízkosti města Svitavy a velikosti obce nelze očekávat rozvoj občanské vybavenosti. Drobné stavby občanské vybavenosti spojené např. s bydlením lze situovat do ostatních ploch s rozdílným způsobem vyuţití. Stávající veřejná prostranství budou zachována a postupně upravována dle dílčích projektů. Nová veřejná prostranství budou řešena jako součást zastavitelných ploch v rozsahu daném příslušnými vyhláškami. E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŢITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkční plochy, pro které jsou stanoveny regulativy pro vyuţití území: Plochy zemědělské (NZ) plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převaţující funkci zemědělskou, které nejsou limitovány jinými funkcemi. Plochy lesní (NL) plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převaţující funkci lesní produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi. Jako takové jsou v území tvořeny uceleným lesním komplexem na západní hranici řešeného území a dále menší plochou při severovýchodní hranici katastru. Plochy vodní a vodohospodářské (W) v řešeném území jsou zastoupeny vodními toky a rybníkem v obci.

10 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 10 Územní systém ekologické stability (ÚSES) Do řešeného území zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K83 (samotný prochází mimo řešené území), tato ochranná zóna je upřesněna. Jiţním krajem území prochází regionální biokoridor RK 888, ostatní prvky jsou lokální. Převáţná část lokálních prvků SES je funkční. Nefunkční prvky ÚSES je nutné zaloţit formou zalesnění či zatravnění s doplněním ozelenění. Prostupnost krajiny Dopravní prostupnost Komunikace a polní cesty, které umoţňují přístup na jednotlivé pozemky a zajišťují tak průchodnost řešeného území jsou vymezeny v rámci KPÚ - Komplexních pozemkových úprav. Pro účel dopravní prostupnosti turistického a rekreačního charakteru značené pěší turistické trasy a značené cyklotrasy bude nadále vyuţívána síť pozemních komunikací, kterou je třeba akceptovat a nadále rozvíjet jak v úrovni vymezených úseků místních komunikací, tak ostatních veřejných komunikací. Navrţena je cyklostezka spojující Svitavy s obcí Kukle. Biologická prostupnost Prostupnost krajiny ve směru západ východ je narušena koridorem silnice II/366. Podél vodních toků jsou zachovány nezastavitelné pásy o šiři min. 6 m. Ochrana před povodněmi V řešeném území není stanovené záplavové území. Z důvodu ochrany před půdní erozí a přívalovými dešti je navrţen suchý poldr na jiţním okraji řešeného území. Rekreace a sport Rekreační vyuţití krajiny je v územním plánu navrhováno jako krátkodobé zejména pro trvale bydlící obyvatele. Rekreační objekty individálního charakteru nebudou nově zakládány. Navrţena je nová rozvojová plocha pro sportovní účely. Plochy pro dobývání nerostů, přírodní lázeňské zdroje V řešeném území nejsou evidována chráněná loţisková území, sesuvná území, přírodní lázeňské zdroje. Poţadavky na úseku ochrany obyvatelstva Řešené území není ohroţeno moţným průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. Pro potřeby zón havarijního plánování (blízkost silnice II. třídy) budou vyuţity plochy u zemědělského areálu. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je rozpracováno v Plánu ukrytí obyvatelstva, který je součástí Rozpracování krizového plánu Pardubického kraje. Stálé úkryty na území obce nejsou, improvizované jsou plně v kompetenci OÚ Javorník. Evakuace - v případě mimořádných událostí, které ohroţují území obce, by se jednalo pouze o dočasné vymístění obyvatelstva z ohroţené oblasti. V případě evakuace je moţné jako místo pro shromaţďování vyuţít plochy u obecního úřadu, hotelu, hřiště. Nouzové ubytování je moţné v budově obecního úřadu, hotelu U jelena, kde je noţné i stravování pro evakuované. Materiál humanitární pomoci v případě vzniku závaţné mimořádné události by byl realizován v součinnosti s MS ČČK a byl by uskladněn v objektu obecního úřadu. V těchto objektech by byl uskladněn i materiál CO. Na území obce se nenacházejí objekty uskladňující nebezpečné látky ani zařízení, u kterých by byla nutná ochrana před vlivy nebezpečných látek. Na území obce nejsou vymezeny prostory určené k dekontaminaci. Pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo sníţení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádných

11 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 11 událostech je moţné pouţít plochy u zemědělského areálu. Nouzové zásobování vodou a elektrickou energií je řešeno v Plánu nouzového přeţití obyvatelstva. Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody. F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŢITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŢITÍ S URČENÍM PŘEVAŢUJÍCÍHO ÚČELU VYUŢITÍ PLOCH (HLAVNÍ VYUŢITÍ, POKUD JE MOŢNÉ JEJ STANOVIT), PŘÍPUSTNÉHO VYUŢITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŢITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNÉHO PŘÍPUSTNÉHO VYUŢITÍ TĚCH PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŢITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) Plochy s rozdílným způsobem vyuţití: a) BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské zahrnují zejména pozemky rodinných domů, výjimečně bytových domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí plochy bydlení venkovského typu mohou být pozemky dalších staveb, které nesniţují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouţí zejména obyvatelům v takto vymezené ploše Hlavní vyuţití: - bydlení v rodinných domech Přípustné vyuţití: - bydlení v rodinných domech s uţitkovými zahradami a s chovem drobného domácího zvířectva, garáţe jednotlivé, drobné doplňkové stavby ke stavbám RD - bydlení v bytových domech - stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení (stavby a zařízení maloobchodu, ubytování, stravování, veřejné správy a administrativy, zdravotnické a sociální péče, kulturní místního významu), sluţby nevýrobního charakteru - stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství, odstavné a parkovací plochy slouţící obyvatelům vymezené plochy a souvisejícím stavbám a zařízení - dětská hřiště, veřejná zeleň - stavby pro rodinnou rekreaci Nepřípustné vyuţití: - stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, zemědělské stavby - čerpací stanice pohonných hmot - hromadné a řadové garáţe Podmíněně přípustné: - stavby pro řemeslnou výrobu, sluţby mající charakter výroby, které svým provozováním a technickým zařízením nesniţují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve

12 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 12 vymezené ploše a slouţí zejména obyvatelům v takto vymezené ploše Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 2 NP + podkroví - koeficient zastavění pozemků max. 30% b) OV - občanské vybavení veřejná infrastruktura zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení slouţící zejména pro veřejnou správu, vzdělávání, sociální sluţby, zdravotní sluţby, kulturu. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. Hlavní vyuţití: - stavby pro občanskou vybavenost Přípustné vyuţití: - stavby a zařízení pro veřejnou správu, tělovýchovu a sport, zdravotní sluţby, sociální sluţby, vzdělávání, kulturu - stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství - sportovní plochy a zařízení jako součást areálů občanské vybavenosti, zeleň veřejná a ochranná - sluţební byty správců a majitelů zařízení Nepřípustné vyuţití: - stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby - hromadné garáţe, čerpací stanice pohonných hmot - stavby pro rodinnou rekreaci Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 2 NP + podkroví - koeficient zastavění pozemků max. 50 % c) OM - občanské vybavení komerční zařízení malá a střední zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení plochy převáţně komerční občanské vybavenosti - slouţící například pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, sluţby; vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny; Přípustné: - stavby a zařízení pro administrativu, obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, sluţby, zdravotní sluţby, - stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství - sportovní plochy a zařízení jako součást areálů občanské vybavenosti, zeleň veřejná a ochranná - sluţební byty správců a majitelů zařízení

13 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 13 Nepřípustné: - stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby - hromadné garáţe, čerpací stanice pohonných hmot - stavby pro rodinnou rekreaci Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 2.NP + podkroví - koeficient zastavění pozemků 50 % sport d) OS - občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro tělovýchovu a Hlavní vyuţití: - stavby a plochy pro tělovýchovu a sport Přípustné vyuţití: - stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport - stavby a zařízení pro ubytování, stravování pro obsluhu území - stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství - sluţební byty správců a majitelů zařízení Nepřípustné vyuţití: - stavby rodinných domů, bytových domů - stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby - stavby pro rodinnou rekreaci Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 2 NP + podkroví e) RI rekreace plochy staveb pro rodinnou rekreaci zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro rodinou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací Přípustné: - stavby pro rodinnou rekreaci Podmíněně přípustné: - stavby a zařízení pro sport, veřejná prostranství, plochy a stavby související dopravní a technické infrastruktury, za podmínky ţe nedojde ke sníţení kvality prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami Nepřípustné: - stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby - čerpací stanice pohonných hmot

14 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 14 - stavby bytových a rodinných domů - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby, péči o rodinu, zdravotní sluţby, kulturu, veřejnou správu, stravování, sluţby, vědu a výzkum Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 1.NP + podkroví - koeficient zastavění pozemků 15 % f) RZ rekreace zahrádkové osady zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení zahrádkářských osad a dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s touto funkcí Hlavní vyuţití: - rekreace v zahrádkářských osadách. Přípustné vyuţití: - stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným vyuţitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - výsadba zeleně. Nepřípustné vyuţití: - objekty stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným vyuţitím. Podmínky prostorového uspořádání: - zastavěná plocha max. 25 m2 - koeficient zastavění max. 30 %, - výšková hladina zástavby max. 5 m nad upravený terén, g) VD - výroba a skladování drobná a řemeslná výroba zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, kde negativní důsledky nepřesahují hranice areálů Hlavní vyuţití: - stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu a sluţby Přípustné vyuţití: - stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu, sluţby mající charakter výroby, skladování, stavby pro servis a opravny - správní objekty, sportovní plochy, stavby pro obchodní prodej, čerpací stanice pohonných hmot, sklady, sběrné separační dvory - stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství - sluţební byty správců a majitelů zařízení - zeleň veřejná a ochranná Nepřípustné vyuţití: - stavby rodinných a bytových domů - stavby pro rodinnou rekreaci

15 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 15 - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby, péči o rodinu Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 10 m nad terénem - koeficient zastavění pozemků max. 50% h) VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování Hlavní vyuţití: - stavby pro zemědělskou výrobu a zemědělské skladování Přípustné vyuţití: - stavby pro zemědělskou výrobu, agroturistiku, skladování zemědělských výrobků - stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství - stavby pro drobnou výrobu a skladování, sběrné dvory, - sluţební byty správců a majitelů zařízení, ubytování v rámci agroturistiky, správní a kancelářské objekty, stavby pro obchod Nepřípustné vyuţití - stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace, které nesouvisí s hlavní činností plochy - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby, péči o rodinu, zdravotní sluţby, kulturu, Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 10 m nad terénem - koeficient zastavění pozemků max. 40% ch) PV - veřejná prostranství Hlavní vyuţití: - veřejně přípustné zpevněné i nezpevněné plochy Přípustné vyuţití: - náměstí, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy, - objekty a stavby pro tělovýchovu a sport, - prvky drobné architektury a mobiliáře pro relaxaci, - zařízení pro dopravu v klidu (parkoviště), chodníky, - stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním nebo přípustným vyuţitím. Nepřípustné vyuţití: - objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným vyuţitím Podmínky prostorového uspořádání:

16 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 16 - zastavěná plocha max. 40 m2 - výšková hladina zástavby max. 4 m nad upravený terén, i) ZV - veřejná prostranství veřejná zeleň zahrnují zejména plochy veřejných prostranství slouţící jako plochy zeleně veřejně Hlavní vyuţití: - plochy veřejné zeleně Přípustné: - přírodní i uměle zaloţené plochy zeleně, vodní plochy - hřbitovy, ochranná, izolační zeleň - přírodní hřiště a přírodní sportovní zařízení, dětská hřiště - stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství Nepřípustné: - rodinné domy, bytové domy, stavby pro výrobu, skladování, zemědělství zdravotní péči, sociální sluţby, vzdělávání a výchovu, veřejnou správu, ubytování, stravování, sluţby, vědu a výzkum, stavby pro rodinou rekreaci - čerpací stanice pohonných hmot - stavby pro výrobu, skladování Podmínky prostorového uspořádání: - zastavěná plocha max. 40 m2 - výšková hladina zástavby max. 4 m nad upravený terén, j) ZS zeleň - soukromá a vyhrazená zahrnuje plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, obvykle oplocené, zejména zahrady, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch Hlavní vyuţití: - produkce okrasné a uţitkové zeleně, krátkodobá rekreace, plní většinou doplňkovou funkci k bydlení Přípustné vyuţití: - oplocené zahrady, sady - izolační a doplňující přírodní plochy zeleně, travní porosty - ploty, přístřešky a altány, stavby pro uskladnění zahradního nářadí a chovatelství do 25 m2 zastavěné plochy, venkovní bazény - účelové komunikace, technická infrastruktura Nepřípustné vyuţití: - stavby pro bydlení, výrobu a skladování, zemědělskou výrobu, občanskou vybavenost, individuální rekreaci

17 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 17 - ostatní stavby nesouvisející s přípustným vyuţitím Podmínky prostorového uspořádání: - zastavěná plocha max. 25 m2 - koeficient zastavění max. 30 %, - výšková hladina zástavby max. 5 m nad upravený terén, k) ZO zeleň - ochranná a izolační zahrnuje plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech; mohou to být například významné plochy izolační zeleně v ochranných pásmech těţkého průmyslu, zemědělské výroby, dopravních staveb Hlavní vyuţití: - zeleň ochranná a izolační Přípustné vyuţití: - ochranná, izolační zeleň ve formě střední a vysoké zeleně (keře, stromy) - izolační stěny (protihlukové a pod.) zděné, montované, ploty - stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu Nepřípustné vyuţití: - stavby pro bydlení, výrobu a skladování, zemědělskou výrobu, občanskou vybavenost, individuální rekreaci l) DS - dopravní infrastruktura silniční zahrnuje pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství Hlavní vyuţití: - stavby pro silniční dopravu Přípustné vyuţití: - silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky - odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů včetně přístřešků - zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně - technická infrastruktura Nepřípustné vyuţití: - veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním vyuţitím a nejsou uvedeny jako stavby přípustné, informační zařízení reklamní tabule m) TI - technická infrastruktura inţenýrské sítě zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanice, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod. Hlavní vyuţití: - inţenýrské sítě a zařízení

18 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 18 Přípustné vyuţití: - stavby a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanice, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod. - stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství Nepřípustné vyuţití: - veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním vyuţitím a nejsou uvedeny jako stavby přípustné Prostorové uspořádání - výšková regulace zástavby max. 10 m nad terénem n) NZ - plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury Hlavní vyuţití: - obhospodařování zemědělského půdního fondu Přípustné vyuţití: - zemědělské obhospodařování, stavby pro skladování krmiv, stavby pro dočasný chov zvířat např. salaše, oplocené výběhy zvířat, oplocené pastviny a sady - liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) kromě zalesnění jen dle ÚSES - stavby a zařízení technické vybavenosti, stavby související dopravní infrastruktury Nepřípustné vyuţití: - všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným vyuţitím - skládky odpadů Podmíněně přípustné: -zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ -zalesnění pozemků za podmínky nenarušení veřejných zájmů p) NL- plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury Hlavní vyuţití: - zajištění podmínek pro vyuţití pozemků pro les a jeho údrţbu Přípustné vyuţití: - lesní plochy - stavby a zařízení lesního hospodářství - stavby a zařízení technické a dopravní vybavenosti související s lesním hospodářstvím

19 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 19 Nepřípustné vyuţití: - všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným vyuţitím Podmíněně přípustné: - dopravní a technická infrastruktura za podmínky, ţe převáţí ekonomika realizace stavby nad ochranou lesa - těţba nerostných surovin v rámci stanovených dobývacích prostorů, po ukončení těţby bude provedena rekultivace vytěţených ploch q) W - plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převaţující vodohospodářské vyuţití Hlavní vyuţití: - vodohospodářské vyuţití Přípustné vyuţití: - vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské vyuţití - vodohospodářské stavby, další stavby související s hlavním vyuţití území - liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle ÚSES Nepřípustné vyuţití: - všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným vyuţitím Podmíněně přípustné: - stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky nalezení technického řešení, které nenaruší ekologickou stabilitu Pozn. V regulativu zastavěná plocha je uvedena plocha zastavěná vlastní stavbou bez zpevněných ploch a komunikací. V urbanizovaném území lze umisťovat stavby nebo provádět jejich změny a změny jejich vyuţití, pokud je jejich funkce v souladu s podmínkami vyuţití ploch. Území řešené územním plánem je rozděleno do funkčních ploch, pro něţ je stanoveno přípustné vyuţití a nepřípustné vyuţití, případně podmíněně přípustné vyuţití. Stavby a činnosti, které jsou v souladu s hlavním vyuţitím a jsou definovány jako přípustné vyuţití, lze v území umisťovat, pokud jsou v souladu s obecně závaznými předpisy a právními rozhodnutími. U stávajících staveb, jejichţ funkce není v souladu s územním plánem, mohou být prováděny pouze udrţovací práce. Jakékoli stavební úpravy či stavební změny stávající stavby spočívající zejména v nástavbě, přístavbě, mohou být prováděny pouze tehdy, pokud se v konkrétním případě neomezí funkční vyuţití navazujících území, nedojde k zásadnímu navýšení objemu a kapacity stavby a její funkce, a pokud nevyţaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. V opačném případě jde o stavbu nepřípustnou. Při umisťování staveb musí být zajištěna vyuţitelnost navazujících území, jejich moţnosti napojení dopravní a technické infrastruktury a efektivita urbanistického řešení.

20 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 20 K tomu slouţí územní studie. Pokud není pro území zpracována, posuzuje koncepci vyuţití území a potřeby zajištění přístupnosti a návaznosti technické infrastruktury stavební úřad po projednání s pořizovatelem územního plánu. Pokud je v území stanovena uliční a stavební čára, nebo ji stanoví územní studie, případně stavební úřad, je povinností stavebníka při návrhu umístění staveb tuto stavební a uliční čáru respektovat. Pro umisťování staveb v ochranném pásmu lesa platí tyto podmínky, pokud z projednání konkrétní stavby nevyplynou jiné poţadavky: - oplocení a technickou infrastrukturu lze realizovat v minimální vzdálenosti 6 m od okraje lesa - stavby nadzemní lze realizovat v minimální vzdálenosti 30 m od hranice lesa K lesním pozemkům, je nutné podél oplocení ponechat volný přístup pro jejich obhospodařování. G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT V rámci územního plánu jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby s moţností vyvlastění či uplatnění předkupního práva. Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury: WT 1 - stavba obecní ČOV, k.ú.javorník u Svitav, p.p.č. 523/23 WT 2 - stavba kanalizace, k.ú.javorník u Svitav, p.p.č. 523/11, 523/17, 16/16, 259/20, 259/21, 718/4 Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury: WD 1 - stavba cyklostezky, k.ú.javorník u Svitav, p.p.č.259/8, 259/3, 259/11, 259/12, 239, 322 Veřejně prospěšná opatření k zaloţení prvků územního systému ekologické stability: WU 1 - zaloţení regionálního biokoridoru RK 888, k.ú. Javorník u Svitav, p.p.č. 749/1,749/2,1038/4 WU 2 - zaloţení lokálního biokoridoru LK, k.ú. Javorník u Svitav, p.p.č. 765/1, 893, 891/2, 910/1, 910/2, 1038/20, 1038/13, 1038/14, 1038/15, 1038/8, 1038/19, 1038/21, 1038/54, 1038/55, 1038/56, 1038/56, 1038/57, 1038/58, 1771/2 WU 3 - zaloţení lokálního biokoridoru LK, k.ú. Javorník u Svitav, p.p.č.259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/15, 259/17, 259/18, 259/19, 259/20, 251/3, 251/9, 251/14, 251/15, 251/17, 251/18, 251/419, 251/20, 351, 389, 379, 432/5, 432/9, 432/10, 432/11, 462/12, 432/16, 523/11, 523/17, 523/23 Veřejně prospěšná opatření ke zvyšování retenční schopností území WR 1 - zaloţení suchého poldru, k.ú.javorník u Svitav,p.p.č. 1038/7, 1038/9, 1038/10, 1038/11, 1038/12, 1038/13, 1038/14, 1038/15

21 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 21 K zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou navrţeny ţádné stavby a opatření. Plochy pro asanaci nejsou navrţeny. H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO Nejsou vymezeny. CH. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŢITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŢENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI Územní plán vymezuje plochy, kde bude nutné prověřit moţnost jejího vyuţití územní studií. Územní studie prověří architektonické a urbanistické řešení ploch ve vztahu k okolní zástavbě, prověří základní dopravní vztahy, moţnosti napojení na sítě technické infrastruktury a parcelaci pozemků. Územní studie budou pořízeny a vloţeny do evidence před započetím zástavby příslušných ploch v těchto lokalitách: Lokalita Z1 a Z6 - jedná se o území, které by mělo obci rozšířit moţnosti pro posílení funkce bydlení a nárůstu počtu obyvatel obce. Územní studie by měla vyřešit zejména dopravní obsluhu uvnitř lokality a další sídlotvorné sloţky (např. plochy veřejných prostranství apod., technickou infrastrukturu). I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŢNÉHO BUDOUCÍHO VYUŢITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ Jako území rezerva je vymezena plocha R1 určená pro bydlení. J. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) V územním plánu není stanovena etapizace. K. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI I.A. Textová část 21 listů I.B. Grafická část: I.1 Výkres základního členění území M 1 : 5 000, počet listů 2 I.2 Hlavní výkres M 1 : 5 000, počet listů 2

22 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 22 I.3 Výkres veřejné prospěšných staveb, M 1 : 5 000, počet listů 2 opatření a asanací I.4 Hlavní výkres - výkres veřejné technické infrastruktury M 1 : 5 000, počet listů 2

23 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 23 ODŮVODNĚNÍ Textová část odůvodnění: 1. Postup při pořízení změny 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 4. Vyhodnocení souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 5. Vyhodnocení souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 6. Vyhodnocení splnění zadání 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 8. Vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 11. Vyhodnocení připomínek

24 NÁVRH ÚP JAVORNÍK Postup při pořízení územního plánu Doplní pořizovatel podle výsledků projednání. 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 2008 Politika územního rozvoje České republiky 2008 nezahrnuje území řešené územním plánem Javorník do ţádné rozvojové oblasti či rozvojové osy. Návrh územního plánu respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udrţitelného rozvoje. V souladu s čl. 14 PÚR ČR 2008 (ochrana civilizačních a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví) jsou navrţeny zastavitelné plochy v prolukách mezi zastavěným územím, na okraji zastavěného území bez výrazných zásahů do volné krajiny. Dle čl. 24 PÚR jsou v územním plánu vytvořeny podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury prodlouţení cyklostezky ze Svitav na Kukle. Dle čl. 25 jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Jedním z problémů v území jsou půdní eroze v západní a jihozápadní části území. V zastavěných územích a zastavitelných plochách budou vytvářeny podmínky pro zadrţování, vsakování i vyuţívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Územní plán Javorník zohledňuje výše uvedené republikové priority územního plánování, které jsou stanoveny tak, aby bylo dosaţeno vyváţeného vztahu územních podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel. Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací V současné době jsou vydány Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, které byly vydány dne Z těchto ZÚR vyplývají tyto poţadavky: - vymezení trasy NRBK K83 v šíři min. 40 m, včetně ochranné zóny - vymezení trasy RBK 888 Územní plán tyto poţadavky respektuje. Dále jsou respektovány zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly, které jsou stanovené v čl. 1, 6, čl.7, čl.12 a čl. 13 ZÚR Pk. Jedná se zejména o tyto zásady a úkoly: - respektovat priority územního plánování pro zajištění udrţitelného rozvoje území - v návrhu územního plánu je rovnoměrně zajištěn rozvoj obce v oblasti bydlení, volnočasových aktivit, občanské vybavenosti a výroby. Funkce bydlení je nejvýrazněji zastoupena v řešeném území a tomu odpovídá i navrţený rozvoj v této oblasti. Kapacita navrţených ploch umoţní rozvoj v delším časovém horizontu (cca 10 let). Rozvoj je

25 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 25 směřován i do oblasti sportovního vyţití obyvatel. Výrobní oblast vzhledem k velikosti obce je přiměřená a větší rozvoj obec nepředpokládá. V oblasti veřejné infrastruktury obec disponuje částečným zázemím, mezi největší problémy patří odkanalizování území. - rozvoj bydlení orientovat do lokalit s moţností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou obec Javorník se nachází v těsné blízkosti města Svitavy a nedaleko Litomyšle s velmi dobrým dopravním připojením na silnici I.třídy I/35 - ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich vyuţití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny navrhované záměry v oblasti bydlení, sportu navazují na zastavěné území obce, část ploch navrţených v původním územním plánu byla zastavěna či se nyní zastavuje. Jednotlivé zastavitelné plochy jsou napojitelné na veřejný vodovod a rozvody elektrické energie, na místní komunikace Při návrhu územního plánu se vycházelo ze schváleného zadání, urbanistického uspořádání obce, přírodních a technických limitech území, poţadavků obce a majitelů pozemků. Základním poţadavkem obce je stabilizovat stávající počet obyvatel v území a mírně jej zvyšovat. Cílem obce není masově rozvíjet bytovou výstavbu, spíše vyuţít volné plochy v prolukách mezi stávající zástavbou a přírodními a dopravními hranicemi na okraji obce. V řešeném území je navrţeno celkem 17 zastavitelných ploch, z toho je pro bydlení 10 rozvojových ploch o celkové výměře 10,08 ha. Dále je navrţena jedna přestavbová plocha pro bydlení. Kromě bydlení jsou zastavitelné plochy vymezeny pro občanskou vybavenost, sport, izolační zeleň, technickou infrastrukturu a dopravu silniční. Rozvojové plochy nezakládají ţádné nové lokality ve volné krajině. - posílení kvality ţivota obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny -navrhované plochy pro výstavbu RD jsou menšího rozsahu, jsou situovány jednak na okraj zastavěného území a rovněţ do proluk mezi zástavbu. V řešeném území jsou plochy zeleně výrazně zastoupeny zejména zahradami rodinných domů, veřejnou zelení u vodní nádrţe, lesními plochami. Nová plocha izolační zeleně je navrţena podél hranice areálu zemědělské výroby. U navrhovaných ploch se předpokládá větší výměra zahrad, větší plochy veřejných prostranství se nepředpokládají vzhledem k jejich dostatečnému zastoupení v obci. - zachovat přírodní hodnoty, biologickou rozmanitost a ekologicko-stabilizační funkci krajiny, ochrana pozitivních znaků krajinného rázu - předmětné území se nachází v území intenzivně zemědělsky vyuţívaném, pozemky určené k výstavbě jsou vedeny a uţívány jako orná půda a trvale travnaté porosty. Krajinářská hodnota v území je středně vysoká a nebude narušena novou výstavbou. K zachování přírodních hodnot a ekologickostabilizační funkci krajiny bude napomáhat vymezení prvků ekologické stability v řešeném území v koordinaci s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami. Vzhledem k předpokládané výstavbě přízemních rodinných domů s obytným podkrovím a větší výměrou stavebních pozemků nebude narušen krajinný ráz.

26 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 26 V souladu s čl. 108 ZÚR Pk v záplavovém území nejsou navrhovány ţádné rozvojové plochy. - respektovat zásady pro usměrňování územního rozvoje stanovené pro krajinu lesní a lesozemědělskou (čl. 127 a 131 ZÚR Pk) zastavitelné plochy mimo zastavěná území jsou navrţena v nezbytné míře, vyuţívány jsou volné proluky a přestavbová území. Zastavitelné plochy nejsou navrhovány na úkor lesu. Nedochází k narušení kompaktního lesního horizontu nevhodnými stavbami. Nejsou navrhována ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůţek. Zachován je vyváţený podíl zahrad a trvale travních porostů a zastavěných a intenzivně vyuţívaných ploch. Vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů Obec je součástí Mikroregionu Svitavsko, leţí v těsné blízkosti města Svitavy při silnici II/366. Vlivem velmi dobrého dopravního spojení má obec těsné vazby na Svitavy, Litomyšl. Tato výhodná poloha nahrazuje nedostatečnou občanskou vybavenost a pracovní příleţitosti v obci. Samotnou obcí prochází silnice II/366. Z hlediska struktury osídlení v širším území je Javorník jejím důleţitým a trvalým prvkem. Dobrá dostupnost širšího území vyhovuje pro zajišťování potřeb obyvatel Javorníka tzn. cestám za zaměstnáním, základní i vyšší občanskou vybaveností, za volnočasovými aktivitami. Spádovost směřuje především do Svitav, Litomyšle. Místní podnikatelské aktivity jsou zdrojem pracovních příleţitostí zejména pro místní občany. Z hlediska přírodních hodnot je nejhodnotnější západní okraj řešeného území lesní porosty na Javornickém hřebeni tvořící základ nadregionálního biokoridoru. Území je významné z hlediska vodohospodářského, nachází se v CHOPAV Východočeská křída. V řešeném území je evidována nemovitá kulturní památka Kaple Nejsvětější Trojice. K hodnotným stavbám v území patří původní zemědělské usedlosti v severní části obce. 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Návrh územního plánu je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování tak, jak jsou vymezeny v ustanovení 18 a 19 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je vymezena plocha potřebná pro uspokojení potřeb rostoucího počtu obyvatel, dále jsou vymezeny přiměřené plochy pro občanskou vybavenost, sport a rekreaci, výrobu a skladování. 4. Vyhodnocení souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Územní plán Javorník je zpracován dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami. 5. Vyhodnocení souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Bude doplněno po společném projednání.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

ÚZEMNÍ PLÁN ROHOVLÁDOVA BĚLÁ ÚP ROHOVLÁDOVA BĚLÁ ÚZEMNÍ PLÁN ROHOVLÁDOVA BĚLÁ PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.1 I. ÚZEMNÍ PLÁN- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Září 2014 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář TEXTOVÁ ČÁST DATUM I/2013 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

J A N Ů V K Y A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území JANŮVKY. Pořizovatel : Městský úřad Moravská Třebová XI.

J A N Ů V K Y A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území JANŮVKY. Pořizovatel : Městský úřad Moravská Třebová XI. Ú Z E M N Í P L Á N J A N Ů V K Y Katastrální území JANŮVKY A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU XI. 2007 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský úřad Moravská Třebová Obec Janůvky Ing. arch.

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY Předmětem řešení je administrativní území obce Mžany. To se skládá ze tří místních částí (Mžany, Dub a Stračovská Lhota) a tří katastrálních území (Mžany, Dub u Mžan a Stračovská Lhota).

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ k. ú. Bělá u Staré Paky Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Bělá, usnesením č. Číslo jednací: Datum vydání: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV tab. č. 1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV - stavby a zařízení areálu farního kostela Navštívení Panny Marie ve Vésce - stavby pro kulturu a církve - stavby

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

Obec Kvasiny Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny ÚZEMNÍ PLÁN KVASINY

Obec Kvasiny Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny ÚZEMNÍ PLÁN KVASINY Obec Kvasiny Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny ÚZEMNÍ PLÁN KVASINY Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. arch. Jelena Zemánková, Ing. Martin Šejvl, Pavel Kupka,

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

HORNÍ PĚNA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ HORNÍ PĚNA A MALÍKOV NAD NEŢÁRKOU

HORNÍ PĚNA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ HORNÍ PĚNA A MALÍKOV NAD NEŢÁRKOU NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ PĚNA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ HORNÍ PĚNA A MALÍKOV NAD NEŢÁRKOU návrh pro společné jednání projektant: Ing. arch. Zuzana Hudcová Na Hradbách 52/I 377 01 Jindřichův Hradec pořizovatel:

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více