PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, Plzeň, Telefon-záznamník-fax ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz"

Transkript

1 A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, Plzeň, Telefon-záznamník-fax , P O D M O K L Y Ú Z E M N Í P L Á N Příloha č. 1 - opatření obecné povahy - ze dne Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Podmokly Číslo usnesení: Zasedání ze dne , bod F) Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obecní úřad Podmokly Jméno a příjmení: Petr Šandera Funkce: Fyzická osoba splňující kvalifikační požadavky podle 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Podpis (oprávněné úřední osoby pořizovatele): Otisk úředního razítka: 1

2 Obec Pořizovatel územního plánu Starosta Určený zastupitel ORP Úřad územního plánování NOÚP Projektant Podmokly Obecní úřad Podmokly ve spolupráci s Petrem Šanderou ve smyslu 24 zákona č. 183/2006 Sb. Václav Beneš Václav Beneš Město Rokycany MěÚ Rokycany, odbor stavební Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje Ing.arch.Oldřich Fára, autorizovaný architekt ČKA číslo autorizace ČKA Spolupracující projektanti a konzultanti A.F.I.Atelier Plzeň, Železniční 28 Ing.Václav Chvátal Vodní hospodářství OBSAH: a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování... 4 e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci a dobývání nerostů... 5 f) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo... 7 g) Vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit... 7 h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo... 7 i) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření... 8 j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti... 8 l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu... 8 m) Stanovení pořadí změn v území... 8 n) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt... 8 o) Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona... 8 p) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části... 8 Tab. 1 Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV)... 9 Tab. 2 Plochy změn v území Tab. 3 Plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva - Veřejně prospěšné stavby veřejná prostranství. 18 2

3 a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území je stanoveno k datu a je zakresleno ve výkresu A. Výkres základního členění území. b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Z hlediska současných a budoucích trendů rozvoje je řešené území koncipováno pro optimalizovaný rozvoj s prvořadou ochranou přírodního a životního prostředí se zastoupením zastavitelných ploch a ploch územních rezerv určujících směry rozvoje obce v dlouhodobějším horizontu. Základním cílem je udržení kvalitního prostředí pro účely bydlení a rekreace včetně současného stavu počtu obyvatel a následný mírný vzrůst počtu obyvatel s ohledem na omezené územní zdroje. V závislosti na charakteru území, limitech jeho využití a jeho hodnotách společenských, krajinných, urbanistických a stavebně architektonických je celé řešené území rozděleno na následující urbanistické sektory: - severní sektor (1) převážně urbanizované zemědělsky využívané krajiny s vlastní zastavěnou částí obce a zemědělskou farmou, který je na jihu vymezen okrajem zástavby a na východě cestou do Hradiště. Sektor náleží do 3. a 4. zóny CHKO Křivoklátsko. - střední sektor (2) převážně neurbanizované zemědělsky využívané krajiny s osadou Bučiny, který je na východě vymezen okrajem lesního komplexu Bučiny. Sektor náleží do 3. zóny CHKO Křivoklátsko - východní sektor (3) převážně zalesněný, s výraznými přírodními a krajinářskými hodnotami, který náleží do 2. zóny a částečně do 1. zóny CHKO Křivoklátsko. V sektoru středním a východním je prvořadá ochrana přírody, krajiny a kulturně historických hodnot. V sektoru severním bude zachován převažující charakter krajiny zemědělský při optimálním stavebním rozvoji vlastní obce. Za účelem ochrany hodnot v urbanizovaném území je prvořadá ochrana památkových souborů, jednotlivých objektů a archeologických lokalit. Na všech stavbách a jejich změnách v rámci zastavěného území nebo zastavitelných ploch, které se nachází v hranici Vesnické památkové zóny Podmokly nebo v přímém dotyku s ní budou uplatňována zpřísněná kriteria z hlediska urbanistického uspořádání v území a jejich architektonického řešení. Jedná se zejména o zachování urbanistického charakteru vesnice jako celku jak z hlediska panoramatických pohledů ve směru od jihu až jihozápadu ve směru příjezdu do Podmokel a ve směru od severu až severozápadu ve směru příjezdu od Zvíkovce, tak i uvnitř sídla Podmokly z hlediska uspořádání a charakteru zástavby ve vztahu k veřejným prostranstvím: - náves - předprostor bývalého zámku - ulice na Spitzbergu s parkovým veřejným prostranstvím 3 - uliční struktura původní zástavby Za potokem c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce předmětného území vychází z předpokladů a podmínek rozvoje vyplývajících z nadřazené ÚPD a z následujících rozvojových záměrů a trendů: - stabilizace nejstarších částí obce s vymezením přiléhajících zastavitelných ploch bydlení respektive zahrad s přípustnou výstavbou ojednělých rodinných domů - lokalizace nejvýznamnějších rozvojových ploch na severozápadním a jihovýchodním okraji sídla Podmokly - stabilizace hlavních dopravních tras včetně vymezení nových veřejných prostranství, jejichž součástí je místní komunikace obslužná zpřístupňující nové zastavitelné plochy - lokalizace ploch technické infrastruktury pro ČOV (čistírna odpadních vod) a ČS (čerpací stanice splaškových vod) - přeložení vzdušného el. vedení 22 kv do nové trasy z důvodu uvolnění ploch pro novou výstavbu - stabilizace veřejných prostranství a ploch občanské vybavenosti v původním rozsahu s využitím vybraných objektů historické zástavby včetně bývalé zámecké budovy a pivovaru - stabilizace ploch původní zástavby v oblasti Bučina a Podmokelský Mlýn v rámci II. a III. zóny chráněné krajinné oblasti bez nároků na jejich plošné rozšíření - zapojení významných krajinných segmentů v rámci chráněné krajinné oblasti v údolní nivě potoka Lubná a Podmokelského potoka s prodloužením ve formě lokálního biokoridoru východním směrem k lesnímu masivu Plochy změn v území respektive plochy zastavitelné, plochy přestavby a plochy územních rezerv jsou uvedeny souhrnně v tab. č. 2. Plochy změn v území. Charakteristika ploch změn v území z hlediska RZV (rozdílný způsob využití) je uvedena v tab. č. 1 Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV). Plochy přestavby jsou diferencovány v závislosti na předpokládaném druhu územní operace. Na území obce Podmokly se vymezuje: Přestavba smíšená Je navržena na ploše bývalých zemědělských areálů, kde se může změnit prostorová struktura a zlepší se technické a provozní parametry tak, aby odpovídaly současným požadavkům i požadavkům na lepší zapojení areálů do struktury sídla při zohlednění urbanistických a kulturně historických hodnot. Nezbytnou složkou životního prostředí je sídelní zeleň. V předmětném území je kladen důraz na vytvoření předpokladů pro uplatnění požadavků na zastoupení zeleně na všech plochách s rozdílným způsobem využití

4 území se záměrem vytvoření uceleného systému sídelní zeleně, která v sobě zahrnuje všechny plochy zeleně i solitéry v obci a přilehlé krajinné oblasti. Jedná se o funkční systémy zeleně zahrad, sadů, obytné zeleně vyhrazené, parků a v neposlední řadě také zeleně ochranné, clonící a doprovodné. d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Dopravní infrastruktura Komunikační systém tvořený silnicemi III. třídy a místními komunikacemi včetně sítě účelových komunikací bude zachován. Místní komunikace V rámci sídla Podmokly budou doplněny koridory místních komunikací pro zpřístupnění okrajových zastavitelných ploch. Veškeré úpravy na síti MK budou v následujících kategoriích : MO 8/50,40 - C2, C3 MO 7/40,30 - C3 MONO 7/20 - D1 - obousměrná obytná MONO 6/20 - D1 - obousměrná obytná MONJ 5/20 - D1 - jednosměrná obytná Pěší a cyklistická doprava Pěší doprava bude v zastavěných částech obce vedena po dostatečně kapacitních chodnících pro pěší, jež doprovázejí síť komunikací motoristických a po obytných zklidněných komunikacích nemotoristických, kde je pěší provoz upřednostněn před ostatními druhy provozu. V nezastavěném území bude preferována segregace pěší a cyklistické dopravy od dopravy motoristické a síť pěších komunikací bude postupně budována v uceleném systému společně s cyklostezkami případně hipostezkami a běžeckými trasami. V rámci budování cyklistických komunikací bude tvořit rovnocennou složku doprovodná infrastruktura, kterou je možné budovat jak v zastavěném tak i nezastavěném území v souladu se stanovenými podmínkami v rámci ploch s rozdílným využitím: - přístřešky a odpočívadla - odstavná parkoviště - informační tabule Dopravní plochy Ve střední části obce na veřejných prostranstvích budou zajištěna parkovací stání pro obyvatele i návštěvníky obce a jejího okolí. Zařízení dopravy Plochy pro služby motoristům a čerpací stanice nejsou pro další rozvoj obce nezbytná a nebudou v území lokalizována. Hromadná doprava Zastávky stávajících autobusových spojů budou zachovány. Letecká doprava V řešeném území se nenavrhuje zařízení letecké dopravy. Technická infrastruktura Vodní hospodářství zásobování vodou Zásobování obce pitnou vodou se předpokládá rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu včetně stávajícího vodojemu. Rozšíření vodovodu pro veřejnou potřebu je prioritním úkolem rozvoje obce a pro budoucí stavební rozvoj obce na zastavitelných plochách je limitujícím požadavkem zajištění dostatečného vodního zdroje kromě stávajícího. Samoty roztroušené na území obce, které nebude možné napojit na vodovodní systém obce (Bučiny, Podmokelský Mlýn a ojedinělé stabilizované objekty) budou i nadále závislé na zásobování z místních studní. Vodní hospodářství kanalizace a čištění odpadních vod V sídle Podmokly bude vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu, která bude zakončena v čistírně odpadních vod (ČOV). Vzhledem k členité terénní konfiguraci sídla Podmokly jsou vymezeny dvě plochy pro umístění obecních čistíren odpadních vod jedna na pravém břehu potoka Lubná severozápadně od zástavby obce, druhá na levém břehu Podmokelského potoka východně od zastavěného území. Alternativně je možné u ČOV u Podmokelského potoka umístit ČS (čerpací stanice splaškových vod) pro přečerpání splaškových odpadních vod z východní části do kanalizace západní části. Jednoduchou čistírnu odpadních vod (ČOV) lze řešit v závislosti na územně technických podmínkách také jako vegetační. Do doby realizace odkanalizování obce a zprovoznění ČOV bude prováděno odkanalizování staveb podle jejich rozsahu a umístění malou domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody do vodoteče, dešťové kanalizace případně zasakováním nebo do jímky na vyvážení s vyvážením kalů na vhodnou městskou ČOV. Stejným způsobem budou odkanalizovány stabilizované samoty a jednotlivé objekty (Bučiny, Podmokelský Mlýn), které nebude možné odkanalizovat do obecních ČOV. Energetika - zásobování el. energií, slaboproudé rozvody a radiokomunikace Na území obce nejsou a nebudou umisťovány žádné významné zdroje elektrické energie. Hlavní přívodní vzdušné elektrické vedení 22kV je ve svém koridoru stabilizováno s tím, že krátký úsek elektrického vedení bude přeložen z důvodu uvolnění zastavitelných ploch. Zásobování samostatných částí obce elektrickou energií v dislokovaných polohách zústává zachováno beze změn. 4

5 Telefon a meziměstské a telefonní kabely Připojení obce na sdělovací vedení je stabilizováno a v ÚP se nemění. Radiokomunikace Pokrytí území signálem je zajištěno ze stávajících vysílačů umístěných mimo řešené území. Provozované RR trasy musí být při plánované nadzemní výstavbě respektovány. Zásobování plynem a teplem Obec Podmokly není plynofikována a s plynofikací obce se neuvažuje. - Hospodaření s odpady Odpad bude zneškodňován v rámci širších vztahů mimo řešené území. Zařízení na termické zneškodňování nebezpečného odpadu v předmětném území není a nebude lokalizováno. Potřeby budou i nadále saturovány mimo řešené území. Na území obce Podmokly není nebude umístěna žádná skládka TKO. Odpad bude svážen mimo území obce. Na území obce je umístěn sběrný dvůr. - Veřejné občanské vybavení Je zajištěna dostatečná možnost umístění menších zařízení veřejné občanské vybavenosti (předškolní výchova, zdravotnictví, sociální péče, kultura a osvěta apod.) v souladu s podmínkami ploch s rozdílným způsobem využití a to zejména na stabilizovaných plochách občanského vybavení. Rozšíření ploch veřejného občanského vybavení nad rámec ploch stabilizovaných se neuvažuje. - Veřejná prostranství Nejvýznamnějším veřejným prostranstvím je náves a navazující ulice a plochy se vzrostlou zelení. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci a dobývání nerostů V krajině řešeného území se s ohledem na její charakter a územní souvislosti vymezují plochy zemědělské, plochy přírodní a plochy smíšené nezastavěného území včetně podmínek pro využití území. Koncepce ÚSES v předmětném území zahrnuje: regionální až nadregionální SES s následujícími prvky - ochranná zóna NRBK (K- 50 Týřov - Střemšín) - RBC ( Javornice) - RBC (373 Ostrovecké polesí) mimo území obce Podmokly ale v těsném sousedství místní SES s následujícími prvky v CHKO Křivoklátsko - LBC (2) Pod Zelenou Horou - LBC (3) Podmokly - rybník - LBC (10) U Lípy - LBC (111) Bučiny - LBC (12) Podmokly - LBC (13) Kopanina - LBC (15) - LBK podél potoka Lubná s navrženým nefunkčním úsekem od LBC 3 ve směru na k.ú. Chlum nad BerounkouLBK podél Podmokelského potoka s navrženým nefunkčním propojením na LBC 10 a nezastavitelným koridorem pro převedení LBK zastavěnou částí sídla Podmokly. - LBK podél okraje lesního komplexu Bučiny - LBK podél jihovýchodní hranice k.ú. Podmokly nad Berounkou a Zbirožským potokem Plochy vymezených prvků ÚSES, tj. biocentra a biokoridory, jsou nezastavitelné s výjimkou ploch vymezených prvků ÚSES v zastavěném území, kde se využití území řídí dle podmínek stanovených pro plochy s rozdílným způsobem využití se zohledněním požadavků na ochranu přírody a krajiny zejména ve vztahu k vymezení prvků ÚSES, které může být upraveno dle místních podmínek a konkrétních potřeb. Pro zajištění ochrany přírodního a kulturního dědictví v krajině, její obnovu a zvyšování ekologické stability jsou vymezeny plochy přírodní. Jedná se o cenné segmenty krajiny, které jsou převážně součástí ploch II. a I. zóny chráněné krajinné oblasti. Prostupnost krajiny je zajištěna systémem cest v krajině, včetně pěších cest a cyklostezek, které jsou v území stabilizovány. Jedná se zejména o systém cest lesních a polních s turistickou trasou ve směru od Zvíkovce přes Podmokly do k.ú. Ostrovec u Terešova a síť turistických a cyklistických tras podél údolní nivy Berounky a v oblasti Podmokelského Mlýna ve směru od Čilá- Hradiště- Skryje. V souběhu s komunikacemi pro pěší a cyklisty vedenými v nezalesněném území budou vysázeny aleje doprovodné zeleně s odpočívadly a informačními tabulemi. Vzhledem k místním podmínkám jsou navrženy plochy pro realizaci protierozních a protipovodňových opatření v návaznosti na systém ÚSES severovýchodně od Podmokel nad částí sídla Za potokem. Případná další opatření v krajině je zajištěna umožněním realizace takových opatření v rámci ploch zemědělských a zejména ploch smíšeného území nezastavitelného. Vodní toky Podmokelský potok a Lubná tvoří včetně přilehlých údolních niv a ploch významné krajinné segmenty. Koryta a údolní nivy vodních toků v území jsou významnými krajinotvornými útvary. Údolními nivami probíhají přirozené biokoridory. Pro úroveň životního 5

6 prostředí v obci je důležité zachovat čistotu vodních toků na území obce a pečovat o pravidelnou údržbu jejich koryt a vodohospodářských objektů, zejména rybničních nádrží. V průběhu Podmokelského potoka zastavěným územím je nezbytné zajistit volný průtok vody korytem i při zvýšených vodních stavech a nedopustit vytváření umělých překážek v údolní nivě, které by omezovaly kapacitu koryta a mohly by být příčinou sekundárních povodňových jevů. Zvláštní plochy pro opatření proti povodním se nevymezují. Případná opatření v krajině je zajištěna umožněním realizace takových opatření včetně revitalizace vodních toků a vodních ploch a nádrží v rámci ploch smíšeného území nezastavitelného nebo zvláštních ploch pro realizaci protierozních opatření. Kolem vodotečí a vodních nádrží musí být zajištěn minimální volný koridor (prostor) pro přístup k vodoteči nebo nádrži z hlediska jejich údržby a zajištění bezodkladných prací souvisejících se zajištěním průtočnosti koryta a záchranných nebo obnovovacích prací. V souvislosti s povodňovým nebezpečím je nutno respektovat stanovené záplavové území řeky Berounky, které zasahuje pouze velmi malou část území severně od komunikace ve směru Zvíkovec Hradiště a potenciální možnost vzniku a průtoku průlomové vlny způsobené nahromaděním vody v oblasti při vtoku vodoteče do zastavěné části obce ve východní části Podmokel podél Podmokelského potoka pod rybníkem, kde bude zajištěn volný koridor také z důvodu průchodu lokálního biokoridoru a v oblasti Podmokelského Mlýna. Koncepce rekreačního využívání krajiny je založena na opchraně přírodního a krajinného prostředí se zajištěním průchodnosti krajinou a stabilizaci stávajících rekreačních lokalit bez nároků na jejich další plošné rozšiřování. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití V územním plánu jsou členěny plochy podle významu, míry a způsobu zásahu do území včetně jeho změn takto: - plochy stabilizované - plochy změn v členění dle následujícího přehledu: - plochy zastavitelné - plochy ke změně stávající zástavby plochy přestavby - plochy územních rezerv Pro tyto plochy se určuje způsob jejich využití v členění: - B = plochy bydlení - B(v) = plochy bydlení - vesnické v rodinných domech a usedlostech - R = plochy rekreace - R(z) = plochy rekreace - zahrady - O = plochy občanského vybavení - O(s) = plochy občanského vybavení - sportovní a tělovýchovné areály - VP = plochy veřejných prostranství - VP(n) = plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň, parky a zeleň doprovodná (sídelní zeleň) - SO = plochy smíšené obytné - D = plochy dopravní infrastruktury silniční - TI = plochy technické infrastruktury - V = plochy výroby a skladování - Z = plochy zemědělské - P = plochy přírodní - SN = plochy smíšené nezastavěného území Pro využití ploch jsou stanoveny následující územní podmínky: - pro využití stabilizovaných ploch a ploch změn v tab. č. 1. Plochy s rozdílným využitím (RZV) dle následujícího přehledu: - - Hlavní využití plochy - Přípustné využití plochy - Nepřípustné využití plochy - podmínkám rozdílného způsobu využití vymezených ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. - stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území a ploch neodpovídají, nesmějí být na těchto plochách umístěny ani povoleny. - dosavadní způsob využití ploch, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití podle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou oprávněné zásahy a opatření podle zákona. Podmínky prostorového uspořádání pro využití stabilizovaných ploch a ploch změn - sídlo Podmokly bude rozvíjeno jako souvisle urbanizované území se zachováním nezastavěných částí uvnitř zastavěného území pro realizaci veřejné zeleně a průchod prvku LÚSES (lokálního územního systému ekologické stability) podél Podmokleského potoka. - samostatně urbanizované části tvoří zastavěné a stabilizované území v oblasti Bučiny a Podmokelský Mlýn - ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo samoty - stávající samoty ve volné krajině budou zachovány a rozvíjeny v souladu s předpoklady dle územního plánu v hranicích jejich současného zastavěného území - k regulaci prostorového uspořádání území budou dle postupného naplňování předpokladů rozvoje území dle územního plánu sloužit návazné regulační plány a územní studie - regulace prostorového uspořádání území včetně stanovení limitů pro jednotlivé rozvojové lokality a zóny na základě návazných regulačních plánů a územních studií musí vycházet z podmínek pro rozdílný způsob využití území 6

7 - v řešeném území je možno provádět stavby a jejich změny jen v takovém objemu a hmotě, aby nebyly překročeny limity prostorového využití území - koeficient míry zastavění vybraných stabilizovaných ploch (%) v členění dle převažujícího využití vymezené plochy - B (plochy bydlení) min.15%, střední hodnota 25%, max. hodnota dle účelu a místních podmínek - B(v) (plochy bydlení - vesnické v rodinných domech a usedlostech) min. 15%, střední hodnota 25%, max. hodnota dle účelu a místních podmínek - R (plochy rekreace) min. hodnota se neurčuje, střední hodnota 10%, max. 25% - R(z) (plochy rekreace- zahrady) min. hodnota se neurčuje, max. 10% - O (plochy občanského vybavení) min. hodnota se neurčuje, střední hodnota 40%, max. hodnota dle účelu a místních podmínek - O(s) (plochy občanského vybavení - sportovní a tělovýchovné areály) min. hodnota se neurčuje, max. hodnota dle účelu a místních podmínek - SO (plochy smíšené obytné) min.15 %, střední hodnota 25%, max. hodnota dle účelu a místních podmínek - V (plochy výroby a skladování) min. 15 %, střední hodnota 20%, max. hodnota dle účelu a místních podmínek - výšková hladina zástavby na stabilizovaných plochách se určuje jako nízkopodlažní s jedním nadzemním podlažím výjimečně dvěma nadzemními podlažími a dle převažujícího využití vymezené plochy, místních podmínek umístění a stávající výškové hladiny v ploše - podmínky prostorového uspořádání, tj. koeficient míry zastavění a počet nadzemních podlaží včetně koeficientu míry hrubé podlažní plochy pro využití ploch změn v území včetně dalších podrobných podmínek jsou stanoveny v tab. č. 2. Plochy změn v území Pro další členění ploch na pozemky jsou stanoveny následující územní podmínky: - pro využití stabilizovaných ploch je dělení pozemků možné - účel, pro který má být dělení pozemků provedeno musí odpovídat podmínkám rozdílného způsobu využití vymezených ploch a nesmí být v rozporu s požadavky na ochranu veřejných zájmů - dělení pozemků za účelem nové stavby, dostavby nebo přístavby v souladu s výše uvedenými požadavky je možné pouze za předpokladu, že bude zajištěno připojení oddělených pozemků na dopravní a technickou infrastrukturu a budou splněny podmínky prostorového uspořádání pro využití stabilizovaných ploch Pro využití ploch změn jsou stanoveny podrobné podmínky v tab. č. 2. Plochy změn v území Pro ochranu veřejných zájmů při využití vymezených ploch jsou stanoveny následující požadavky: - při řízení výstavby v řešeném území musí být respektována omezení vyplývající z limitů využití území Plochy změn v území respektive plochy zastavitelné, a plochy přestavby, které jsou zároveň veřejně prospěšnou stavbou nebo veřejně prospěšným opatřením jsou v textové a grafické části územního plánu označeny jmenovitě. f) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva veřejně prospěšné stavby dopravní a technická infrastruktura včetně souvisejících zařízení, stavby pro zajišťování obrany a bezpečnosti státu (označení jinde v textu územního plánu VPS) Veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění jsou vymezeny na těchto plochách: - Plochy technické infrastruktury -TI Z TI-ČOV I(včetně přiléhajícího úseku kanalizačního sběrače) Z TI-ČOV II(včetně ČS) TI-VN 22 kv(přeložka) Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva veřejně prospěšná opatření založení prvků ÚSES, snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenční schopnosti území (označení jinde v textu územního plánu VPO) Veřejně prospěšné opatření s možností vyvlastnění je vymezeno na této ploše: LBK-ÚSES(průchod lokálního biokoridoru zastavěným územím) g) Vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění asanace (označení jinde v textu územního plánu A) Nevymezují se. h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva veřejně prospěšné stavby občanské vybavení a veřejná prostranství (označení jinde v textu územního plánu VPI) Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny na těchto plochách: - Plochy veřejných prostranství VP 7

8 Z VP- Veřejné prostranství s MK (místní komunikace) Plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva veřejně prospěšná opatření rozvoj a ochrana přírodního a kulturního dědictví (označení jinde v textu územního plánu VPP) Nevymezují se. Pro využití ploch jsou stanoveny podrobné podmínky v tab. č. 2. Plochy změn v území. Dotčené pozemky jsou uvedeny v tab. č. 3 Plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva veřejně prospěšné stavby veřejná prostranství i) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Plocha územní rezervy je vymezena pro rozšíření ploch rekreace zahrady s přípustnou výstavbou ojedinělých RD. Územní rezervy jsou vymezeny v následujících plochách - Plochy rekreace-r a plochy rekreace - zahrady-r(z) R R(z) Plocha územní rezervy navazuje na zastavěné území a zastavitelné plochy. Plocha územní rezervy je z hlediska rozdílného využití určena ve stejném členění jako ostatní plochy změn v území. Plocha územní rezervy, která prokazatelně souvisí s přiléhajícími ostatními plochami změn, pro které má být vypracována územní studie nebo regulační plán, musí být respektována a zahrnuta do řešení těchto návazných územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti - Plochy bydlení-b a plochy bydlení vesnické v rodinných domech a usedlostech-b(v) Z-001-U B- Obytná zóna pořízení ÚS včetně schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti do doby zahájení projekčních prací na technické přípravě předmětné plochy pro výstavbu, nejpozději však do 12/2015 Z-002-U B- Obytná zóna pod Spitzbergem pořízení ÚS včetně schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti do doby zahájení projekčních prací na technické přípravě předmětné plochy pro výstavbu, nejpozději však do 12/2015 Z-051-U B(v)- Obytná zóna za hřištěm pořízení ÚS včetně schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti do doby zahájení projekčních prací na technické přípravě předmětné plochy pro výstavbu, nejpozději však do 12/ Plochy rekreace-r a plochy rekreace - zahrady-r(z) Z-102-U R(z) Zahrady s přípustnou výstavbou ojedinělých RD pořízení ÚS včetně schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti do doby zahájení projekčních prací na technické přípravě předmětné plochy pro výstavbu, nejpozději však do 12/2015 Pro využití ploch jsou stanoveny podrobné podmínky v tab. č. 2. Plochy změn v území l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu Nevymezují se. m) Stanovení pořadí změn v území Pořadí změn v území není stanoveno. n) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Nevymezují se. o) Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona Nevymezují se. p) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části I.Územní plán obsahuje: 1) textovou a tabulkovou část s počtem 18 listů A4 2) grafickou část, jejíž součástí jsou tyto výkresy: - A. Výkres základního členění území (měřítko 1:5000 ve formátu 2 x A1) - B. Hlavní výkres (měřítko 1:5000 ve formátu 2 x A1) - B.1 Hlavní výkres koncepce veřejné infrastruktury (měřítko 1:5000 ve formátu 2 x A1) - C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (měřítko 1:5000 ve formátu 2 x A1) Textovou část územního plánu rozšiřují a zpodrobňují údaje v tabulkách: Tab Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV) Tab Plochy změn v území Tab Plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva - veřejně prospěšné stavby veřejná prostranství 8

9 Tab. 1 Plochy s rozdílným způsobem využití (RZV) B PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech, v nízkopodlažních domech charakteru rodinného i jiných specifických formách rodinného bydlení nebo vilách s výrazným podílem obytných a okrasných zahrad - související občanské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do obytného objektu v rámci plochy nebo samostatné s maximální výměrou celkové hrubé podlažní plochy do 200 m2 - objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám bydlení a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, ploch soukromé zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí - objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní plochou větší než 200 m2, rušivé výrobní služby, zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové a stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní podniky, a všechny ostatní plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným využitím území, a to chov hospodářského zvířectva, zpracování dřeva, laminovny a lakovny nebo jsou v rozporu s limity využití území B(v) PLOCHY BYDLENÍ - VESNICKÉ V RODINNÝCH DOMECH A USEDLOSTECH - bydlení v rodinných domech venkovského typu a usedlostech s odpovídajícím zázemím hospodářským včetně užitkových zahrad a sadů s možností chovu zvířectva ale pouze v takovém rozsahu a formě, aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční využití ani sousední nemovitosti - prodej, stravování, ubytování, výrobní a nevýrobní služby integrované do obytného, hospodářského nebo jiného objektu s maximální výměrou celkové hrubé podlažní plochy do 200 m2 - objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám bydlení a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, ploch soukromé zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí - objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní plochou větší než 200 m2, rušivá zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové a stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní podniky, a všechny ostatní plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným využitím území, a to zejména intenzivní chov hospodářského zvířectva, zpracování dřeva, laminovny a lakovny nebo jsou v rozporu s limity využití území R PLOCHY REKREACE - pozemky, objekty a zařízení pro individuální rodinnou rekreaci v chatách, chalupách a ostatních rekreačních objektech - rekreace hromadná ve vícelůžkových zařízeních, penzionech a objektech s maximální kapacitou 10 lůžek - bydlení v rodinných domech venkovského nebo příměstského typu s výrazným podílem zahrad rekreačních, okrasných a obytných a to pouze v takovém rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy pro rekreaci - sportovně rekreační plochy a zařízení pouze ve spojení s objekty rekreace a objekty bydlení 9

10 NVU - občanské vybavení s maximální hrubou podlažní plochou do 200 m2, ostatní objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu rekreace a bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s rekreačními aktivitami, slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám rekreace a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, ploch soukromé zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí - objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní plochou větší než 200 m2, rušivé výrobní služby, zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové a stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní podniky a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo by mohly mít negativní vliv na pohodu prostředí a kvalitu ovzduší nebo jsou v rozporu s limity využití území R(z) PLOCHY REKREACE - ZAHRADY - plochy zahrad a sadů samostatných nebo sdružených do větších celků včetně souvisejících produkčních a pěstitelských zařízení - bydlení v ojedinělých rodinných domech s výrazným podílem zahrad rekreačních, okrasných a obytných v rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím sousedících ploch a pozemků a to pouze ve jmenovitě určených plochách - chov zvířectva pouze v takovém rozsahu a formě, aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční využití ani sousední nemovitosti - objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše, jsou slučitelné s rekreačními aktivitami, a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, ploch soukromé zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí - všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo by mohly mít negativní vliv na pohodu prostředí a kvalitu ovzduší nebo jsou v rozporu s limity využití území O PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - veřejná občanská vybavenost, která je nezbytná pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel, a jejíž existence v území je v zájmu státní správy a samosprávy - neveřejná a komerční občanská vybavenost včetně občanské vybavenosti specifických forem - školská, vzdělávací a výchovná zařízení a s nimi související stavby, zařízení sociální péče včetně objektů se sociálním bydlením, zdravotnická zařízení, zařízení pro veřejnou správu a služby, zařízení pro ochranu obyvatel včetně hasičského útvaru, civilní ochrany, objekty, zařízení a plochy veřejných technických služeb - obchodní zařízení, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, zařízení nevýrobních služeb, obchodní, administrativní a správní budovy, sportovní zařízení a zábavní střediska - objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, ploch soukromé zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí - trvalé bydlení mimo sociální bydlení a bydlení majitelů a správců zařízení a služebních bytů - průmyslová a stavební výroba, lesnická a zemědělská výroba a služby, velkoobchodní sklady, výrobní služby a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území O(s) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ AREÁLY - sportovní, tělovýchovná a sportovně rekreační zařízení otevřená i krytá s výrazným podílem zeleně 10

11 okrasné a rekreační - obchodní zařízení, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, zařízení nevýrobních služeb, sportovní zařízení, zábavní střediska a specifické druhy občanského vybavení doplňující sportovní, tělovýchovná a sportovně rekreační zařízení - objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, ploch soukromé zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí - trvalé bydlení kromě majitelů a správců zařízení a služebních bytů, výroba, sklady a jiná zařízení bez vazby na funkci sportu, rekreace a tělovýchovy a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území VP PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - ulice, chodníky, náměstí, tržiště a další prostranství přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru - drobné objekty, zařízení městského parteru včetně maloplošných rekreačních, herních a pobytových ploch, kiosků a pavilonů - plochy pro aktivity probíhající časově omezeně nebo sporadicky, ve kterých se dočasně soustřeďuje vyšší počet návštěvníků například předváděcí akce, hudební a jiná vystoupení, cirkusy, lidové poutě a slavnosti, pouťové atrakce - plochy vegetačního porostu, zeleň doprovodná, ochranná a clonící - objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy - všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území VP(n) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ, PARKY A ZELEŇ DOPROVODNÁ - sídelní zeleň, veřejná zeleň, parky a další ozeleněná prostranství přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru - zahrady a parky, obecní včetně ostatních veřejně přístupných pozemků a fragmentů zeleně sloužících k rekreaci a odpočinku - plochy vegetačního porostu, zeleň doprovodná, ochranná a clonící, jako součást ekologické stability, vodní plochy a vodoteče přírodní i umělé, protierozní a protipovodňová opatření v zastavěném území - drobné objekty, zařízení městského parteru včetně spojovacích cest, maloplošných rekreačních, herních a pobytových ploch, kiosků a pavilonů - objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy - všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území, mohly by mít negativní vliv na klid a pohodu prostředí nebo jsou v rozporu s limity využití území SO PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - bydlení individuální v rodinných domech, usedlostech i jiných specifických formách polyfunkčních domů vesnického bydlení s výrazným podílem obytných a okrasných zahrad - občanské vybavení veřejné i komerční integrované do obytného objektu v rámci plochy nebo samostatné s maximální výměrou celkové hrubé podlažní plochy do 200 m2 včetně kulturních, sociálních a zdravotnických zařízení, sportovních s převahou krytých zařízení, ubytování, stravování, obchodních budov, zábavních středisek, - pozemky, objekty a zařízení nevýrobních a výrobních služeb charakteru řemeslné výroby, zemědělské výroby a přidružené výroby a skladů, pouze v takovém rozsahu a formě, aby svým provozem nad míru stanovenou 11

12 hygienickými předpisy pro bydlení neovlivňovaly plochy, objekty a zařízení sloužící bydlení včetně jejich obytných a rekreačních zahrad - objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, ploch soukromé zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí - objekty a zařízení občanského vybavení s celkovou hrubou podlažní plochou větší než 200 m2, rušivá zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové a stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, a všechny ostatní plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území D PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ - silniční pozemky silnic III. třídy a vybraných místních komunikací včetně pozemků na kterých jsou umístěny součásti komunikace, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a odstavná a parkovací stání - drobné objekty a zařízení urbanistického parteru včetně pobytových ploch, zastávek, kiosků a pavilonů - objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména technická infrastruktura, pěší a cyklistická doprava, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodotečí - všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území NVU HVU PVU NVU TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - pozemky, objekty a zařízení veřejné technické infrastruktury - objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména související objekty a zařízení dopravy, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodotečí - všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území V PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - pozemky, objekty a zařízení pro výrobu, sklady, stavební výrobu a skladování - pozemky, objekty a zařízení pro zemědělskou výrobu, zemědělské služby, přidruženou nezemědělskou výrobu, lesní hospodářství a zpracování dřeva - pozemky, objekty a zařízení pro výrobní služby a řemeslnou výrobu včetně činností spojených s provozováním sítí technické a dopravní infrastruktury, zahradnictví, garáže, služby motoristům a opravny, nevýrobní služby, administrativní budovy, ubytování a stravování pouze ve spojení s hlavním využitím území - objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodotečí - všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území 12

13 P PLOCHY PŘÍRODNÍ - pozemky zvláště chráněných území přírody a přírodního parku - pozemky zemědělského půdního fondu, travní porosty - pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy hospodářské, ochranné a rekreační příměstské - pozemky vodní a vodohospodářské, pozemky vodních ploch, nádrží a koryt vodních toků, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu včetně pozemků souvisejících s využíváním vodních zdrojů a ploch a koridorů zahrnujících provozní pásma pro údržbu - plochy krajinné zeleně, zeleně rostoucí mimo les, zeleně doprovodné, ochranné a clonící - segmenty územního systému ekologické stability krajiny včetně interakčních prvků v krajině - ostatní plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického dědictví, vodohospodářskou ochranu - pozemky opatření pro lesní hospodářství, zemědělství a vodní hospodářství včetně polních a lesních cest, rozptýlené zeleně, mezí a remízků - ojedinělé objekty a zařízení s maximální zastavěnou plochou do 30 m2, sklady, přístřešky, a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením na lesní půdě s nároky na velikost pozemku maximálně 500 m2 - plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a naučné stezky, ekologická a informační stanoviště, vyhlídky a rozhledny - stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu, přístavby, nástavby a dostavby nebo jiné úpravy kromě prací udržovacích - pozemky, objekty a zařízení, které pokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území - stávající stabilizované koridory technické a dopravní infrastruktury nadmístního významu - všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území Z PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - pozemky zemědělského půdního fondu, orná půda, travní porosty, trvalé a speciální kultury - pozemky vodní a vodohospodářské, pozemky vodních ploch, nádrží a koryt vodních toků, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu včetně pozemků souvisejících s využíváním vodních zdrojů a ploch a koridorů zahrnujících provozní pásma pro údržbu - pozemky pro chov a pastvu hospodářských zvířat ve volné krajině pouze v takovém rozsahu a formě, aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční využití ani sousední nemovitosti - plochy krajinné zeleně, zeleně rostoucí mimo les, zeleně doprovodné, ochranné a clonící - segmenty územního systému ekologické stability krajiny včetně interakčních prvků v krajině - plochy rekultivací - plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického dědictví, vodohospodářskou ochranu - pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a vodní hospodářství včetně polních a lesních cest, rozptýlené zeleně, mezí,remízků, teras a terénních úprav včetně protierozních a protipovodňových úprav a poldrů - ojedinělé objekty a zařízení s maximální zastavěnou plochou do 80 m2, seníky, přístřešky, a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením na zemědělské půdě s nároky na velikost pozemku maximálně 500 m2 - pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace místní a účelové, pěší a cyklistické, průběh a křížení koridorů nadřazených sítí technické infrastruktury - všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území 13

14 SN PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - pozemky zemědělského půdního fondu, orná půda, travní porosty, trvalé a speciální kultury - pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy hospodářské, ochranné a rekreační příměstské - pozemky vodní a vodohospodářské, pozemky vodních ploch, nádrží a koryt vodních toků, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu včetně pozemků souvisejících s využíváním vodních zdrojů a ploch a koridorů zahrnujících provozní pásma pro údržbu - pozemky pro chov a pastvu hospodářských zvířat ve volné krajině pouze v takovém rozsahu a formě, aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční využití ani sousední nemovitosti - plochy krajinné zeleně, zeleně rostoucí mimo les, zeleně doprovodné, ochranné a clonící - segmenty územního systému ekologické stability krajiny včetně interakčních prvků v krajině - plochy rekultivací - plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického dědictví, vodohospodářskou ochranu - pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a vodní hospodářství včetně polních a lesních cest, rozptýlené zeleně, mezí,remízků, teras a terénních úprav včetně protierozních a protipovodňových úprav a poldrů - ojedinělé objekty a zařízení s maximální zastavěnou plochou do 80 m2, seníky, přístřešky, a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením na zemědělské půdě s nároky na velikost pozemku maximálně 500 m2 - ojedinělé objekty a zařízení s maximální zastavěnou plochou do 30 m2, sklady, přístřešky, a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením na lesní půdě s nároky na velikost pozemku maximálně 500 m2 - stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu, přístavby, nástavby a dostavby nebo jiné úpravy kromě prací udržovacích - plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a naučné stezky, pikniková a odpočivná místa, ekologická a informační stanoviště a vyhlídky, na plochách hospodářských a účelových vodních ploch a vodotečí drobné objekty a vybavení včetně zařízení pro chov ryb - pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace místní a účelové, pěší a cyklistické, průběh a křížení koridorů nadřazených sítí technické infrastruktury - všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území 14

15 Tab. 2 Plochy změn v území Plocha/označení/název Charakter plochy podle významu 001 B- Obytná zóna 002 B- Obytná zóna pod Spitzbergem 003 B- Obytná zóna 051 B(v)- Obytná zóna za hřištěm S Z P R US RP I/II AA X VP S VP A VPIVP Pl. 0 P (m2) Územně technické parametry Pl. zast. (%) Počet NP max. Koef.. pl. podl. Max. Maximální počet bj. počet v RD RD BD PD Pod. sub. Max. počet subjektů Nárok na veř. prostr. Obyv/ Náv/ Účel. jedn. Zam. Pl. (m2) Nárok Nároky na nákladní y na dopravu parko (odhad) vání Počet Max. OA t/r NA/r NA/d Spotř. vody m3/ den Vodní hospodářství (odhad) Spl. vody m3/ den Dešť. vody m3/ den Energetika (odhad) Spotř. Spotř. Spotř. el. en. plynu tepla Ps 1000 kw (kw) m3/r 000 PLOCHY BYDLENÍ-B A PLOCHY BYDLENÍ VESNICKÉ V RODINNÝCH DOMECH A USEDLOSTECH-B(v) Z US , ,59 4,42 0,34 34,00 51,00 Z US , ,16 2,08 0,16 16,00 24,00 Z , ,43 2,34 0,18 18,00 27,00 Z US , ,24 3,12 0,24 24,00 36, R(z)- Zahrady s přípustnou výstavbou ojedinělých RD Za návsí 102 R(z)- Zahrady s přípustnou výstavbou ojedinělých RD 103 R(z)- Zahrady s přípustnou výstavbou ojedinělých RD 104 R(z)- Zahrady s nepřípustnou výstavbou 105 R(z)- Zahrady s nepřípustnou výstavbou Nevymezují se 100 PLOCHY REKREACE-R A PLOCHY REKREACE - ZAHRADY -R(z) Z , ,62 1,56 0,12 12,00 18,00 Z US , ,05 3,90 0,30 30,00 45,00 R , ,62 1,56 0,12 12,00 18,00 Z 7793 Z PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ-O A PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ AREÁLY-O(s) 15

16 Plocha/označení/název Charakter plochy podle významu 301 VP- Veř. prostranství s MK 302 VP- Veřejné prostranství s MK (místní komunikace) 303 VP- Veř. prostranství s MK S Z P R US RP I/II AA X VP S VP A VPIVP Pl. 0 P (m2) Územně technické parametry Pl. zast. (%) Počet NP max. Koef.. pl. podl. Max. Maximální počet bj. počet v RD RD BD PD Pod. sub. Max. počet subjektů Nárok na veř. prostr. Obyv/ Náv/ Účel. jedn. Zam. Pl. (m2) Nárok Nároky na nákladní y na dopravu parko (odhad) vání Počet Max. OA t/r NA/r NA/d Spotř. vody m3/ den 300 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ-VP A PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VEŘ.ZELEŇ, PARKY A ZELEŇ DOPROVODNÁ-VP(n) Z 2699 Z VPI 4801 Z 2643 Vodní hospodářství (odhad) Spl. vody m3/ den Dešť. vody m3/ den Energetika (odhad) Spotř. Spotř. Spotř. el. en. plynu tepla Ps 1000 kw (kw) m3/r 400 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ-SO 401 SO Z P , ,70 2,60 0,20 20,00 30,00 Nevymezují se 621 TI-ČOV I.(včetně přil.úseku kan.sběrače) 622 TI-ČOV II.(včetně ČS) 641 TI-VN 22kV (přeložka) Nevymezují se Nevymezují se Z VP S Z VP S VP S 500 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ-D A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DRÁŽNÍ-D(z) PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY-TI 700 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ-V 800 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ-SN 840 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ-Z 16

17 Plocha/označení/název Charakter plochy podle významu Nevymezují se Nevymezují se 901 LBK-ÚSES (průchod lok. biokoridoru zast.územím) S Z P R US RP I/II AA X VP S VP A VPIVP Pl. 0 P (m2) VP O Územně technické parametry 762 Pl. zast. (%) Počet NP max. Koef.. pl. podl. Max. Maximální počet bj. počet v RD RD BD PD Pod. sub. 880 PLOCHY PŘÍRODNÍ-P 900 OSTATNÍ PLOCHY ZMĚN V ÚZEMÍ Max. počet subjektů Nárok na veř. prostr. Obyv/ Náv/ Účel. jedn. Zam. Pl. (m2) Nárok Nároky na nákladní y na dopravu parko (odhad) vání Počet Max. OA t/r NA/r NA/d Spotř. vody m3/ den Vodní hospodářství (odhad) Spl. vody m3/ den Dešť. vody m3/ den Energetika (odhad) Spotř. Spotř. Spotř. el. en. plynu tepla Ps 1000 kw (kw) m3/r Vysvětlivky k tabulce č.2 Plochy změn v území Plocha/označení/název B = plochy bydlení B(v) = plochy bydlení vesnické v rodinných domech a usedlostech R = plochy rekreace R(z) = plochy rekreace zahrady a zahrádkářské osady O = plochy občanského vybavení O(s) = plochy občanského vybavení sportovní a tělovýchovné areály VP = plochy veřejných prostranství VP(n) = plochy veřejných prostranství veřejná zeleň, parky a zeleň doprovodná (sídelní zeleň) SO = plochy smíšené obytné D = plochy dopravní infrastruktury silniční D(z) = plochy dopravní infrastruktury drážní TI = plochy technické infrastruktury V = plochy výroby a skladování V(s) = plochy smíšené výrobní Z = plochy zemědělské P = plochy přírodní SN = plochy smíšené nezastavěného území MK = místní komunikace COV = čistírna odpadních vod VDJ = vodojem Charakter plochy podle významu S = plocha stabilizovaná Z = plocha zastavitelná P = plocha přestavby R = plocha územní rezervy US = plocha, kde změny prověří územní studie RP = plocha, kde podmínky stanoví regulační plán I/II = pořadí výstavby, etapa I. / II. AA = plocha se stavbou, pro kterou může vypracovat arch. část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt X = stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení VPS = plochy a koridory veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dopravní a technická infrastruktura včetně souvisejících zařízení, stavby pro zajišťování obrany a bezpečnosti státu) VPO = plochy a koridory veřejně prospěšných opatření s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenční schopnosti území, založení prvků ÚSES a ochrana archeologického dědictví, opatření pro zajišťování obrany a bezpečnosti státu) A = plocha asanace s možností vyvlastnění VPI = plochy a koridory veřejně prospěšné stavby pouze s možností uplatnění předkupního práva (veřejná občanská vybavenost, veřejná prostranství) VPP = plochy a koridory veřejně prospěšných opatření pouze s možností uplatnění předkupního práva (rozvoj a ochrana přírodního a kulturního dědictví) Územně technické parametry Plocha celková plošná výměra plochy v m2 Prům.pl.zast.- průměrný podíl zastavitelné plochy z celkové plochy pozemku nebo souboru pozemků v %. Zastavitelná plocha se rovná ploše průmětu hrubé podlažní plochy přízemních částí budovy a budov souvisejících respektive jejich I. nadzemního podlaží s tím, že uvedené hodnoty jsou průměrné a mohou být podkročeny nebo překročeny max. o 5 %. Počet podl. max.- maximální počet nadzemních podlaží, suterény a podkroví jsou možná v závislosti na terénních, geologických podmínkách a architektonickém záměru Prům.koef.pl.podl.- průměrný podíl hrubé podlažní plochy z celkové plochy pozemku nebo souboru pozemků s tím, že uvedené hodnoty jsou průměrné a mohou být podkročeny nebo překročeny max. o 5 %.. Hrubá podlažní plocha je celková plocha podlažní všech podlaží včetně svislých nosných a dělících konstrukcí. Max.počet RD a max. počet bj. v RD, BD, PD RD - rodinný dům BD - vícebytový obytný dům respektive bytový dům PD - polyfunkční obytný dům s integrovanou vybaveností a službami slučitelnými s trvalým bydlením Max. počet subjektů Pod.sub. členění území dle počtu podnikatelských subjektů Obyv/Náv/Účel.jedn. počet obyvatel trvale bydlících/ počet návštěvníků/ počet účelových jednotek v závislosti na druhu vybavenosti Zam. počet zaměstnanců Nároky na veřejná prostranství Pl(m2) minimální plocha veřejných prostranství v rámci vybraných ploch změn v území v m2 Nároky na parkování Počet počet parkovacích a odstavných míst pro osobní automobily, který může být rozdílný dle skutečného využití plochy změny v území Nároky na nákladní dopravu Max.t/r max. nároky na nákladní silniční dopravu v tunách za rok NA/r počet nákladních automobilů s cílovou nákladní dopravou za rok, který může být rozdílný dle skutečného využití plochy změny v území NA/d počet nákladních automobilů s cílovou nákladní dopravou za den, který může být rozdílný dle skutečného využití plochy změny v území Vodní hospodářství Spotř.vody nároky na zásobování pitnou vodou v m3 za den, který může být rozdílný dle skutečného využití plochy změny v území Spl.vody množství splaškových vod vypouštěných do veřejné kanalizační sítě v m3 za den, který může být rozdílný dle skutečného využití plochy změny v území Dešť.vody množství dešťových vod vypouštěných do veřejné kanalizace nebo vodotečí, který může být rozdílný dle skutečného využití plochy změny v území Energetika Spotř.el.en. nároky na zásobování elektrickou energií, současný el. příkon v kw, který může být rozdílný dle skutečného využití plochy změny v území Spotř.plynu nároky na zásobování plynem, roční spotřeba plynu v tisících m3, který může být rozdílný dle skutečného využití plochy změny v území Spotř.tepla - energetické nároky v kw, který může být rozdílný dle skutečného využití plochy změny v území 17

18 Tab. 3 Plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva - veřejně prospěšné stavby veřejná prostranství Plocha označení Plocha název Dotčené p.p.č. Ve prospěch subjektu Z VP (Veřejné prostranství s MK) 296, 1044, 1043/2, 248/1,,248/2, 248/29, 248/30, 248/31, 248/32, 248/33, 248/39, 248/41, 248/42, 248/43, 248/44, 248/46, 248/7, 301/5, 302/1 Obec Podmokly Projektant 09/2010 Ing.arch.Oldřich Fára, autorizovaný architekt ČKA číslo autorizace ČKA

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice A. Vymezení zastavěného území B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

S t a r é S e d l o T E X T O V Á ČÁST O O P. Ú z e m n í p l á n. m í s t n í části. S t a r é S e d l o, R a c o v, D a r m y š l

S t a r é S e d l o T E X T O V Á ČÁST O O P. Ú z e m n í p l á n. m í s t n í části. S t a r é S e d l o, R a c o v, D a r m y š l S t a r é S e d l o Ú z e m n í p l á n m í s t n í části S t a r é S e d l o, R a c o v, D a r m y š l T E X T O V Á ČÁST O O P N Á V R H P R O V EŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: MěÚ Tachov Zhotovitel:

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2 ÚPRAVA NÁVRHU ÚP OKROUHLÁ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Územní plán OKROUHLÁ projektant:ing. arch. A. Kasková datum: srpen 2013 I. Textová část 1 2 Název: Územní plán Okrouhlá Obec: Okrouhlá IČ: 00572691 Určený

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

Územní plán PŘEŠTĚNICE

Územní plán PŘEŠTĚNICE Územní plán PŘEŠTĚNICE Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Přeštěnice datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. Vlastimil Smítka funkce: pracovník

Více

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN OBEC PĚČÍN Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: 23.07.2008 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU ÚZEMNÍ PLÁN HUSTOPEČE NAD BEČVOU A.1. ÚZEMNÍ PLÁN OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 OBSAH: I.1. TEXTOVÁ ČÁST I.1.a. Vymezení zastavěného území I.1.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 4 I.1.c.

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD ATELIÉR HRDLIČKA s.r.o. Bezručova 25, 67801 BLANSKO ÚP BLANSKO ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: ALENA DVOŘÁKOVÁ Dobrovského 6,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plán PLEŠE. Záznam o účinnosti. Zpracovatel: vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše. číslo jednací: VÚP 24768/12/Pb

Územní plán PLEŠE. Záznam o účinnosti. Zpracovatel: vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše. číslo jednací: VÚP 24768/12/Pb Územní plán PLEŠE Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ivana Přibylová funkce: referent Městského úřadu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice ZMĚNA Č. 1 ÚP PETROVICE U SUŠICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Územní

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více