2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot"

Transkript

1 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V grafické části byla stanovena hranice zastavěného území v souladu s 58 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Hranice je stanovena k datu 20. prosince Na jihovýchodním okraji obce v lokalitě Lány byla realizována dřevostavba stp. 223 uprostřed rozsáhlých zemědělských pozemků (kultura orná půda). Vlastní pozemek se stavbou není v katastru nemovitostí vymezen, v terénu je však zřetelné rekreační využívání části zemědělských pozemků. Do zastavěného území obce byla v územním plánu zahrnuta nejen vlastní stavební parcela, ale také zmiňovaná soukromá zeleň okrasná a rekreační, zaujímající jihovýchodní část ppč.112/3. Vlastník nemovitosti byl upozorněn na to, aby vzniklé nesrovnalosti řešil. V jihozápadní části zemědělského pozemku ppč. 299 jsou realizovány pomocné zemědělské stavby, které nejsou v katastru nemovitostí zakresleny jako stavební. V rámci regulativu příslušné plochy je realizace těchto staveb přípustná, zastavěné území však nebylo v územním plánu v daném případě vymezeno. Hranice zastavěného území je zakreslena ve výkrese základního členění území, dále pak v hlavním a koordinačním výkrese. Je také součástí výkresu předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu. 2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2.1 Koncepce rozvoje území obce- zásady a cíle - stanovit celkovou koncepci rozvoje obce tak, aby byl zabezpečen udržitelný rozvoj řešeného území - posílit hlavní funkci obce jako místa klidného rodinného bydlení v pěkném přírodním prostředí - rozvíjet specifickou funkci obce Žampachu v rámci regionu, kterou je umístění občanského vybavení Domova pod hradem Žampach - vytvořit podmínky pro sportovní a rekreační využití území - zajistit dobrou dopravní dostupnost rozvojových ploch - dořešit systém technické infrastruktury zejména odvádění a čištění odpadních vod 2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot Ochrana přírodních hodnot v území - zajistit ochranu přírodních údolních niv Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území - zajistit ochranu památkově a architektonicky hodnotných objektů v území, územním plánem je navrhována ochrana následujících objektů: 1

2 A. Litinový krucifix z roku 1863, umístěný na ppč. 107/1 u obytné zástavby na severovýchodním okraji obce B. Litinový krucifix, umístěný na ppč. 18 u cesty severozápadně od areálu zámku C. Pranýř u cesty ke hradu D. Sloup s obrázkem P. Marie z XIX. století, umístěný u krajské silnice do Písečné E. Dřevěná zvonička v místní části Hlavná F. Litinový krucifix u zvoničky z roku 1872 v místní části Hlavná G. Litinový krucifix u autobusové zastávky v místní části Hlavná H. Litinový krucifix v zahradě na východním okraji zastavěného území Hlavné I. Kaplička na severozápadním okraji zastavěného území místní části Hlavná nepřipouštějí se architektonické změny objektů, naopak žádoucí je zachování a rehabilitace dochované historické podoby. Přípustná je modernizace staveb a drobné změny dispozice, které nenaruší nosný systém a nebudou zbytečně likvidovat dochované historické konstrukce a vybavení objektů výplně otvorů, členění fasády, změny povrchů, atd. U drobných sakrálních staveb je nepřípustná změna jejich lokalizace a situování stožárů a opor liniových staveb technické infrastruktury v jejich bezprostřední blízkosti. Fotodokumentace památkově hodnotných objektů je uvedena v Příloze č. 1 Textové částiodůvodnění (Příloha dokumentace B.1) 3.Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3.1 Urbanistická koncepce Plošné uspořádání území - dále rozvíjet občanské vybavení regionálního významu u křižovatky krajských silnic v západní části obce - obytnou zástavbu rozšiřovat jak ve vlastním Žampachu, tak v místní části Hlavná, pro její umístění využívat stavební proluky v zastavěném území obce a plochy navazující na toto zastavěné území - plochy pro výrobu a skladování zastoupené v obci zemědělskou výrobou považovat za stabilizované - v místní části Hlavná rozvíjet plochy pro setkávání občanů a konání sportovních a společenských akcí - poměrně hustou síť místních a účelových komunikací v podstatné míře nerozšiřovat Prostorové uspořádání území - respektovat alej podél krajské silnice jako důležitý přírodní prvek v zastavěném území - při realizaci zástavby v rozvojových plochách minimalizovat zásahy do stávající kvalitní vysoké zeleně - při umisťování jednotlivých objektů v území volit zejména ve svažitém terénu volné řazení objektů 2

3 - v severní části Žampachu v zastavěném území neumisťovat stavební objekty nad kótu 450 m n.m. - Žampach patří k významným turistickým centrům regionu, z tohoto důvodu je třeba klást důraz na zvýšenou estetickou hodnotu řešeného území. Vedle použitých objemů a tvarů staveb hraje velký vliv uplatněná barevnost, v daném měřítku zástavby zejména barva střešní krytiny, která se v panoramatických pohledech projevuje nejvíce. V řešeném území je třeba se vyvarovat cizích výrazných barev ( např. zelené, modré, modrošedé). V řešeném území je poměrně dobře zachována jednotná barevnost u souvisejících funkčních celků (obytná zástavba, areál Domova). Tuto jednotu je třeba i do budoucna zachovávat. 3.2 Vymezení zastavitelných ploch V návrhu územního plánu jsou vymezeny následující rozvojové plochy: Číslo lokality: 1a- Bv, 1b-Bv Název lokality: Sady I Stávající funkční využití : orná půda, trvalý travní porost Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází východně od lokality domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 93 Výměra lokality: 0,86 ha Dotčené pozemky v KN: 601/1č., 601/5č., 601/6, 863 Číslo lokality: 2-DS Název lokality: K vodojemu Stávající funkční využití : orná půda Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura silniční účelová komunikace 3

4 Podrobnější popis : realizace nové účelové komunikace k vodojemu Hlavná Výměra lokality: 0,12 ha Dotčené pozemky v KN: 644/1č., 655/1č., 655/3č. Číslo lokality: 3- Bv + ZS Název lokality: U autobusové zastávky Hlavná Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada, zbořeniště Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - při umisťování objektu respektovat kvalitní vysokou zeleň na pozemku - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází jihovýchodně od lokality domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 93 Výměra lokality: 0,22 ha Dotčené pozemky v KN: 615/1, 615/2, 610/3část, stp. 126/1, stp. 126/2 Číslo lokality: 4-BV Název lokality: Sady II Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. 4

5 Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace vedené po jihovýchodní hranici pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severovýchodně od lokality domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 93 Výměra lokality: 0,93 ha Dotčené pozemky v KN: 585, 586/2, 590 Číslo lokality: 5-OS Název lokality: U penzionu I Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada Navrhované funkční využití : občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení Podrobnější popis : - doplnění sportovního zázemí ke stávajícímu penzionu - pro oplocení areálu nepoužívat hmotově výrazné prvky, upřednostnit obvodové ozelenění - respektovat alej podél krajské silnice Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severovýchodně od lokality domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 93 Výměra lokality: 0,50 ha Dotčené pozemky v KN: 538/1, 539/1, 519/1část Číslo lokality: 6-OM Název lokality: U penzionu II Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : občanské vybavení komerční zařízení malá a střední Podrobnější popis : - rozšíření stávajícího penzionu - v případě přístavby objekt hmotově, barevně i materiálově sladit se stávající budovou penzionu 5

6 - respektovat alej podél krajské silnice Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severovýchodně od lokality domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 93 Výměra lokality: 0,11 ha Dotčené pozemky v KN: 519/4 Číslo lokality: 7- OS Název lokality: Hlavná centrum Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení Podmínky využití lokality: - k řízení o umístění stavby pro pořádání kulturních akcí letní scéna, taneční parket, apod. bude dokladováno hlukovou studií dodržení hygienických limitů hlučnosti z veřejné produkce hudby v chráněném venkovním prostoru - pro oplocení areálu nepoužívat hmotově výrazné prvky, upřednostnit obvodové ozelenění - v případě umístění více menších objektů použít v dané lokalitě jednotné tvarosloví, materiál, barevnost Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází danou lokalitou domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 93 Výměra lokality: 1,24 ha Dotčené pozemky v KN: 506/2č., 882/1č., 635/1, 618/1, 618/2, 634/2 Číslo lokality: 8-BV Název lokality: Pod vodním zdrojem 6

7 Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - při umisťování jednotlivých objektů respektovat ochranné pásmo lesa, které zasahuje severní část lokality - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. - před změnou využití území bude zpracována územní studie, která stanoví členění zastavitelné plochy na jednotlivé stavební pozemky - pro zlepšení možnosti využití daného území by bylo vhodné k dané lokalitě vybudovat novou účelovou komunikaci z krajské silnice přes pozemek 665 (směna s vlastníkem tohoto pozemku např. za část severně od této lokality), nová komunikace by také zlepšila přístupnost stávajícího technického vybavení vodní zdroje, které se nacházejí severně od lokality Dopravní napojení: plocha je na západním okraji komunikačně přístupná z krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází jižně od lokality domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 379 Výměra lokality: 1,69 ha Dotčené pozemky v KN: 667/2č., 667/3, 668/3, 668/5 Číslo lokality: 9- BV Na základě projednávání návrhu vypuštěna. Číslo lokality: 10-BV Název lokality: Žampach západ Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy 7

8 střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná z krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází danou lokalitou domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 379 Výměra lokality: 0,46 ha Dotčené pozemky v KN: 334/2, 333/5 část Číslo lokality: 11-BV Název lokality: Na Popluží I Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - objekty volně řadit podél komunikace, nevytvářet pravidelnou uliční zástavbu, nestanovovat jednotnou stavební čáru - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající účelové komunikace vedené po východním okraji lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází východně od lokality domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 379 Výměra lokality: 0,87 ha Dotčené pozemky v KN: 354, 353 část 8

9 Číslo lokality: 12-BV + DS Název lokality: U prodejny I Stávající funkční využití : trvalý travní porost, orná půda, zahrada Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu, dopravní infrastruktura silniční - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající místní komunikace, pro zpřístupnění jihovýchodní části lokality je navrhováno vybudovat novou místní komunikaci Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severně od lokality domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 379 Výměra lokality: 0,54 ha Dotčené pozemky v KN: 308/1č., 308/2, 309/3, 299část Číslo lokality: 13-BV Název lokality: U prodejny II Stávající funkční využití : zahrada Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající místní komunikace vedené po 9

10 východním okraji lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severně od lokality domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 1283 Výměra lokality: 0,40 ha Dotčené pozemky v KN: 302/1, 305/1, 305/2, 304/3, 304/5 Číslo lokality: 14-BV Název lokality: U prodejny III Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající místní komunikace vedené po západním okraji lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severně od lokality domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 1283 Výměra lokality: 0,21 ha Dotčené pozemky v KN: 245část, 248/1 část Číslo lokality: 15-RI Název lokality: Na Popluží II Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : rekreace rodinná - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví 10

11 - objekty volně řadit podél komunikace, nevytvářet pravidelnou uliční zástavbu, nestanovovat jednotnou stavební čáru - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. - lokalita vhodná pro umístění dřevostaveb Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající účelové komunikace vedené po severním okraji lokality Zásobování vodou: individuálně, vlastní zdroj domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 1283 Výměra lokality: 0,60 ha Dotčené pozemky v KN: 377č., 390/2č., 389, 390/1, 391/1 Číslo lokality: 16-RI Na základě projednávání návrhu vypuštěna. Číslo lokality: 17- OM Název lokality: U křižovatky Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada Navrhované funkční využití : občanské vybavení veřejná infrastruktura Podrobnější popis : - plochy pro možné rozšíření Domova Pod hradem Žampach, který se zabývá sociální péčí o mládež - stavbu osově orientovat na příjezd po krajské komunikaci od Písečné - posílit vjem utváření sídelní struktury použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavebních objektech pro danou lokalitu jsou doporučeny v návaznosti na sousední objekty areálu Domova pod hradem Žampach odstíny šedé a černé barvy Dopravní napojení: plocha je přístupná z krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který vede severně od lokality Odvádění odpadních vod: individuálně - domovní ČOV, v řešeném území je v návrhu 11

12 uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 913 Výměra lokality: 0,68 ha Dotčené pozemky v KN: 248/1část, 230/10část Číslo lokality: 18-BV Název lokality: V lánech I Stávající funkční využití : trvalý travní porost, orná Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - objekty volně řadit podél komunikace, nevytvářet pravidelnou uliční zástavbu, nestanovovat jednotnou stavební čáru - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající místní, resp. účelové vedené po jižním okraji lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází danou lokalitou komunikace domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 1284 Výměra lokality: 1,59 ha Dotčené pozemky v KN: 110/2, 112/7, 112/3část Číslo lokality: 19a- BV, 19b-BV Název lokality: K Písečné Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné 12

13 podkroví - objekty volně řadit podél komunikace, nevytvářet pravidelnou uliční zástavbu, nestanovovat jednotnou stavební čáru Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající účelové severním okraji lokality Zásobování vodou: individuálně, případně napojení na veřejný vodovod Písečná komunikace vedené po domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze systému obce Písečná Výměra lokality: 0,97 ha Dotčené pozemky v KN: 97/4část, 93/1 Číslo lokality:20-bv Název lokality: U Hnátnice Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající účelové východním okraji lokality komunikace vedené po Zásobování vodou: individuálně, případně napojení na veřejný vodovod obce Hnátnice domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávajícího systému obce Hnátnice Výměra lokality: 0,88 ha Dotčené pozemky v KN: 200/2, 200/1část, 199/2část Číslo lokality: 21- DS Název lokality: V lánech II Stávající funkční využití : orná půda 13

14 Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura silniční účelová komunikace Podrobnější popis : zajištění přístupnosti zemědělsky obdělávaných ploch v území Výměra lokality: 0,08 ha Dotčené pozemky v KN: 112/3 část 4.Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 4.1 Koncepce občanského vybavení - zajistit zachování základního občanského vybavení v obci (veřejná správa, maloobchodní prodej potravin) - využít objekt bývalého obecního úřadu pro občanské vybavení (klubovna, tělovýchovné zařízení, poskytování nevýrobních služeb, atp.) 4.2Koncepce dopravy - realizovat navrhované místní a účelové komunikace potřebné pro zpřístupnění jednotlivých stavebních pozemků v rozvojových plochách - vybudovat přístupovou komunikaci k vodojemu Hlavná - udržovat pěší komunikaci z místní části Hlavná do Žampachu přes lesní masiv vrcholu Hora, stavebně upravit tuto trasu tak, aby mohla být používána i cyklisty na horských a trekkingových kolech - stavebně upravit plochu parkoviště u zámku - realizovat účelovou komunikaci zajišťující přístup na zemědělské pozemky v lokalitě V Lánech - podél krajské silnice v zastavěném území obce ve východní části dobudovat chodník 4.3Koncepce vodního hospodářství - při uvažovaném rozvoji obce je stávající vodní zdroj dostatečně kapacitní pro pokrytí zvýšené potřeby vody obce - stávající akumulaci lze hodnotit jako dostatečnou pro stávající stav, v případě realizace urbanistického návrhu bude nutno rozšířit vodojem Žampach o min cca 50 m 3 - v lokalitách navrhovaných investičních aktivit budou doplněny nové zásobovací řady - navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru - potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s vodovodními řady soukromých zdrojů - pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží - dle platné normy - v obci vybudovat splaškovou kanalizaci zakončenou řádným čištěním obecní ČOV Písečná (zpracovatel projektové dokumentace VIS Hradec Králové). Do doby výstavby splaškových kanalizačních systémů likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti, septicích doplněných zemním filtrem a domovních ČOV - v lokalitách soliterních, popř. technicky velmi obtížně napojitelných na centrální systém, řešit likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem, tj. převážně v jímkách na 14

15 vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV. Jejich vyvážení smluvně zajistit na nejbližší ČOV. U novostaveb je doporučováno osazení domovních ČOV. - při budování splaškových systémů je nutno navrhovat i dešťovou kanalizace, přičemž je nutno hydrotechnickým výpočtem ověřit možnost odlehčení dešťových vod z nově navrhovaných ploch do stávajících recipientů - odvádění dešťových vod z nově zastavěného území do toků bude řešeno tak, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů a byl zachován stávající odtokový koeficient z návrhových ploch. Při likvidaci dešťových vod budou využity všechny možnosti pro vsakování, akumulaci a zdržení vody v krajině 4.4Koncepce zásobování el. energií - pro potřeby rozvojových lokalit provést u stávajících TS výměnu transformátorů za výkonově vyšší jednotky 4.5Koncepce zásobování teplem a plynem - objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem - zemní plyn, el. energie, propan, propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, ap. - omezit využívání fosilních paliv s velkým obsahem síry a nespalitelných látek, které při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a zhoršují životní prostředí. 5.Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod. - respektovat navržené členění ploch v nezastavěném území obce, jednotlivé plochy využívat v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich využití - zachovat vysokou ekologickou stabilitu území, chránit a udržovat prvky ÚSES v současné době funkční - na biocentra a biokoridory navázat soustavu interakčních prvků s cílem zprostředkovat příznivé působení ekologicky významných částí ÚSES na okolní méně stabilní krajinu, jedná se zejména o doplnění polních cest doprovodnými dřevinami - v místech kontaktu jednotlivých funkčních ploch realizovat výsadbu izolační zeleně, která by omezovala vzájemný vliv sousedících aktivit (výroba bydlení, sport bydlení, sběrná komunikace - bydlení, apod. ).Výsadba zeleně provést dle odborně zpracovaného projektu, způsob výsadby a druhová skladba musí zajistit ochrannou funkci této zeleně. - s cílem zapojení prvků dopravní infrastruktury do krajiny realizovat nebo doplnit doprovodnou zeleň podél těchto komunikací - chránit břehové porosty podél vodních toků 15

16 6.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 1)Na území obce jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: 1. Plochy pro bydlení 1.A bydlení venkovského typu 2. Plochy rekreace 2.A - rekreace rodinná 3. Plochy občanského vybavení 2.A občanské vybavení - veřejná infrastruktura 2.B - občanské vybavení komerční zařízení malá a střední 2.C - občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení 4. Plochy výroby a skladování 4.A výroba a skladování zemědělská výroba 5. Plochy technické infrastruktury 5.A technická infrastruktura inženýrské sítě 6. Plochy dopravní infrastruktury 6.A dopravní infrastruktura silniční 7. Plochy sídelní zeleně (Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č.7, části, odst.1, písm.c vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) 7.A sídelní zeleň na veřejných prostranstvích 7.B sídelní zeleň soukromá a vyhrazená 7.C sídelní zeleň ochranná a izolační 8. Plochy krajinné zeleně 8.A krajinná zeleň lesní 8.B krajinná zeleň zemědělská 8.C krajinná zeleň přírodní 9. Plochy smíšené nezastavěného území 9.A smíšená plocha přírodní a zemědělská 10. Plochy vodní a vodohospodářské 10.A vodní plochy 2) Stanovené funkční využití jednotlivých ploch je následující: 16

17 1. PLOCHY BYDLENÍ 1.A - BYDLENÍ - VENKOVSKÉHO TYPU Hlavní využití: - objekty určené pro bydlení izolované rodinné domy, dvojdomy, řadové domy Přípustné využití: - objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva - oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou - sady - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území - objekty pro skladování produktů zemědělské výroby stodoly - stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární pro drobná zvířata) - objekty pro individuální rekreaci pouze ve formě rekreačních domků - zařízení veřejného ubytování do cca 10 osob - vodní toky a plochy - cyklostezky, cyklotrasy - parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení - hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště - výrobní objekty - dálnice a rychlostní silnice - vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí - objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem - zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost Podmínky prostorové regulace: - výšková regulace maximálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 30% - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 50% - minimální velikost parcel 1000 m 2 Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokalita č. 1-BV, 3-BV+ZS, 4-BV, 8-BV, 10-BV, 11-BV, 12-BV+DS, 13-BV, 14-BV, 18-BV, 19-BV, 20-BV 2.PLOCHY REKREACE 2. A REKREACE RODINNÁ Hlavní využití: - rekreační chalupy - rekreační domky Přípustné využití: - zahrada s okrasnou, rekreační či užitkovou funkcí 17

18 - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území - doplňkové stavby, které vhodně doplňují rekreační účel hlavní stavby - terasy, pergoly, otevřená ohniště, zahradní bazény - sady - soukromá otevřená tělovýchovná zařízení ( bazény, tenisové kurty) - zařízení pro veřejné ubytování a stravování - stavby pro trvalé bydlení - stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva - výrobní objekty - samostatné objekty pro skladování - dálnice a rychlostní silnice - vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí - objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem Podmínky prostorové regulace: - výšková regulace nadzemní podlaží a obytné podkroví - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 30% - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 50% - minimální velikost parcel 800 m 2 Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokality č. 15-RI 3.PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 3. A OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA Hlavní využití : - stavby pro vzdělávání a výchovu - stavby pro kulturu - stavby pro zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu - stavby pro veřejnou správu - stavby pro ochranu obyvatelstva Přípustné využití : - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území - plochy doprovodné zeleně - integrované prostory pro veřejné stravování nebo maloobchod (např. v kulturních zařízeních) - stavby pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska) - sportovní haly - služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení - cyklostezky a cyklotrasy - stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností - stavby pro veřejné stravování a veřejné ubytování - stavby pro nevýrobní služby 18

19 - výrobní objekty - samostatné objekty pro skladování - dálnice a rychlostní silnice - vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí Podmínky prostorové regulace: - výšková regulace optimálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude prověřeno zákresem v dálkových pohledech - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 50% - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 25% - minimální velikost parcel 750 m 2 Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokalita označená 17-OV 3. B OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ Hlavní využití : - stavby pro veřejnou administrativu - stavby pro obchodní prodej - stavby pro nevýrobní a opravárenské služby - stavby pro veřejné stravování a ubytování Přípustné využití : - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území - plochy doprovodné zeleně - stavby pro ochranu obyvatelstva - služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení - sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení - cyklostezky a cyklotrasy - stavby pro veřejnou infrastrukturu - stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností - stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu - výrobní objekty - dálnice a rychlostní silnice - vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí - nové samostatné objekty pro bydlení - nové objekty pro rekreaci Podmínky prostorové regulace: - výšková regulace optimálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude prověřeno zákresem v dálkových pohledech - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 50% - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 25% - minimální velikost parcel 750 m 2 19

20 Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokalita označená 6-OM. 3.C OBČANSKÉ VYBAVENÍ TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ Hlavní využití : - sportovní a rekreační hřiště - sportovní haly - fitnescentra - koupaliště - klubovny a šatny Přípustné využití : - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území - doprovodná zeleň - stavby pro veřejné ubytování a stravování - služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení - stavby pro maloobchodní prodej - areály zdraví - veřejná tábořiště - venkovní scény, taneční parkety - cyklostezky a cyklotrasy Podmíněně přípustné využití : - v lokalitě 7-OS stavby pro pořádání kulturních akcí letní scéna, taneční parket, apod. k řízení o umístění stavby bude dokladováno hlukovou studií dodržení hygienických limitů hlučnosti z veřejné produkce hudby v chráněném venkovním prostoru - průmyslové objekty - samostatné objekty pro skladování - velkokapacitní objekty živočišné výroby - dálnice a rychlostní silnice Podmínky prostorové regulace: - výšková regulace optimálně přízemní objekty, výška dle potřeb sportovního odvětví - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 70% - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 25% - minimální velikost parcel 1000 m 2 Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokality označené 5-OS, 7-OS 4. PLOCHY VÝROBU A SKLADOVÁNÍ 4.A VÝROBA A SKLADOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA Hlavní využití: 20

21 - velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.) - objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce - sklady zemědělských strojů - opravárenské dílny - administrativní objekty provozovatelů zemědělské výroby Přípustné využití : - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území - izolační a vyhrazená zeleň - čerpací stanice pohonných hmot - provozovny drobné a řemeslné výroby - služební byty - objekty pro agroturistiku - obytné objekty a objekty pro rekreaci - zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu Podmínky prostorové regulace: - výšková regulace optimálně přízemní objekty, hmotově přizpůsobit dochovaným zemědělským usedlostem v území - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 40% - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 30% - minimální velikost parcel 2000 m 2 Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou. 5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 5. A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Hlavní využití : - transformovny, rozvodny el. energie - čistírny odpadních vod - přečerpávací stanice - vodní zdroje a vodojemy - základnové stanice telefonních operátorů - regulační stanice plynu - sedimentační prostory na vodních tocích Přípustné využití : - sběrné dvory - doprovodná zeleň - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb - objekty pro bydlení a rekreaci - stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví 21

22 Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 6. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 6. A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ Hlavní využití : - státní a krajské silnice - místní a účelové komunikace - komunikace pro pěší - cyklostezky Přípustné využití : - veřejné odstavné a parkovací plochy - zastávky autobusů a jejich točny - doprovodná zeleň - čerpací stanice pohonných hmot - objekty řadových a hromadných garáží - liniové stavby sítí technického vybavení - zařízení služeb motoristům - objekty maloobchodu a veřejného stravování - objekty pro bydlení a rekreaci - stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokalita označená 2-DS,12-BV+DS, 21-DS 7. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 7. A SÍDELNÍ ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH Hlavní využití: - parky - plochy sadovnických úprav veřejně přístupné Přípustné využití : - vodní toky a plochy - objekty a liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území - parkovací plochy - otevřená rekreační hřiště - umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 7. B SÍDELNÍ ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ Hlavní využití : - oplocené i neoplocené zahrady 22

23 - sady - vyhrazená zeleň u občanského vybavení volně nepřístupná Přípustné využití : - louky pro jízdu na koni, parkurové skákání - plochy sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením - ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami - vodní toky a plochy - parkovací plochy - objekty a liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území - zahradnictví - zahrádkářské osady - umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokalita 3-BV+ZS 7. C SÍDELNÍ ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ Poznámka: v grafické části jsou tyto plochy vyznačeny jako součást funkční plochy, která důvod ochrany nebo izolace vyvolává Hlavní využití: - pás stromů a keřů mezi jednotlivými funkčními plochami - pás stromů a keřů podél dopravně zatížených komunikací Poznámka: - rozsah plochy je v grafické části vyznačen orientačně. Přesný rozsah bude stanoven v závislosti na způsobu využití základní plochy a potřeby eliminace negativních vlivů konkrétního funkčního využití - projekt ochranné a izolační zeleně bude zpracován odborníkem na danou problematiku Přípustné využití : - liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území - umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci 8. PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 8. A KRAJINNÁ ZELEŇ LESNÍ Hlavní využití : - pozemky určené k plnění funkcí lesa (zakládaní, obnova a výchova porostů v souladu s příslušným zákonem o lesích ) - výstavba mysliveckých zařízení - stavba lesnických zařízení (svážnice, lanovky) Přípustné využití : - úpravy pro rekreační využívání lesa odpočivná místa, cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy - trvale zatravněné plochy 23

24 - turistická rozhledna - stavby pro chov včelstev - účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy) - liniové stavby technického vybavení - vedení prvků územního systému ekologické stability - stavby pro rekreační využívání území odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy - výstavba objektů příslušných do zastavěného území obce - výsadba nepůvodních druhů dřevin - pěstování monokultur - nakládání s odpady - pastva hospodářského zvířectva Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 8. B KRAJINNÁ ZELEŇ ZEMĚDĚLSKÁ Hlavní využití : - orná půda - trvalé travní porosty Přípustné využití : - stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území (silážní žlaby, sezónní salaše, apod.) - nelesní dřevinné porosty - vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň - stavby pro chov včelstev - liniové stavby technického vybavení území - půda dočasně neobdělávaná - zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy) - stavby pro rekreační využívání území odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy - malé vodní plochy, retenční plochy Podmíněně přípustné využití : - ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy zastavěného ani zastavitelného území, tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány ve vzdálenosti minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od hranice zastavitelných ploch. - umístění zpevněného hnojiště Při umístění musí být dodržena podmínka, že ochranné pásmo hnojiště nesmí zasahovat zastavěné ani zastavitelné území funkčních ploch, které vyžadují hygienickou ochranu, tzn. ploch pro bydlení, rekreaci a občanské vybavení. - objekty příslušné do zastavěného území obce 24

25 - odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území - provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 8. C KRAJINNÁ ZELEŇ PŘÍRODNÍ Hlavní využití : - zeleň s převažující přírodní funkcí : - plochy prvků územního systému ekologické stability - hodnotná přírodní zeleň podél vodotečí v jižní a jihovýchodní části obce Přípustné využití : - objekty a liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území - účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy) Podmíněně přípustné využití : - stavby pro rekreační využívání území odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy Podmínkou je souhlas orgánu ochrany přírody s předmětnou stavbou nebo zařízením. - umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 9. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 9. A SMÍŠENÁ PLOCHA PŘÍRODNÍ A ZEMĚDĚLSKÁ Hlavní využití : - zeleň s převažující přírodní funkcí mimo prvků ÚSES - trvalé travní porosty obhospodařované přírodě blízkým způsobem - rozptýlená zeleň v krajině, remízky, lada Přípustné využití: - účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy) - objekty a liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území - vodní toky a plochy - stavby pro rekreační využívání území odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy - umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 25

26 10. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 10. A VODNÍ PLOCHY A TOKY Hlavní využití : - řeky - potoky - další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku - rybníky ekologicky stabilizační nebo rybochovné - vodní nádrže s retenční funkcí - doprovodná břehová zeleň Přípustné využití: - komunikační propojení mosty, lávky pro pěší - liniové stavby technické infrastruktury - související vodohospodářské stavby hráze, jezy a zdrže Podmíněně přípustné využití: - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu - neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 3) Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch: nevýrobní služby holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikúra,úklidové služby, sauny, zakázkové šití oděvů ( výrobní služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám), apod výrobní služby truhlářství, tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví, autoopravny, opravny obuvi, apod. hřiště pro rekreační tělesnou výchovu tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve sportovní organizaci ( tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení ( tzn. školská tělovýchova) otevřená hřiště hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí liniová stavba technického vybavení stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky ( vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.) 26

27 veřejné ubytování hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy mládeže (internáty), vysokoškolské koleje veřejné stravování pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod. stavba pro maloobchod prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem klubová zařízení, diskotéky, letní kina a venkovní scény, v nichž je provozována produkce ( především hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy stanovené pro obytné území stavby pro podnikatelskou činnost stavby, v nichž je provozována podnikatelská činnost v oblasti občanského vybavení včetně výrobních služeb ( např. řemeslná dílna, lékařská ordinace, projekční kancelář, kosmetický nebo kadeřnický salón, apod.). rekreační dům ( novostavba), rekreační chalupa ( stavební úpravy objektu původně trvalého bydlení nebo hospodářského využití) jedná se o objekty individuální rekreace, hmotově odpovídající rodinnému domu), velikost zastavěné plochy objektu není omezena, objekty je možno podsklepit, mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví rekreační chata - zastavěná plocha včetně verand, vstupů a podsklepených teras nebývá větší než 25 m 2, smějí se podsklepit a smějí mít jedno nadzemní podlaží a podkroví, obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem nepřekračuje 110m 3 7.Vymezení veřejně prospěšných staveb,a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit V rámci zpracování územního plánu nebyly stanoveny. 8.Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo V rámci zpracování územního plánu nebyly stanoveny. 9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro 27

28 pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Výčet ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití území studií podmínko pro rozhodování: číslo územní studie Výčet zastavitelných ploch studií dotčených Č. 1 8-BV - bydlení venkovského typu Funkční využití plochy Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činností Vymezení ploch a a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření V rámci územního plánu jsou stanoveny následující plochy územních rezerv: PÚR 1 územní rezerva pro funkci bydlení venkovského typu, oboustranné obestavění místní komunikace na severovýchodním okraji zastavěného území - při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále ztěžována možnost využití předmětné plochy pro výstavbu, např. realizací tras regionálních vedení technické infrastruktury; při rekonstrukci stávajících tras prověřit možnost jejich přemístění do okrajových částí území PÚR 2 územní rezerva pro funkci bydlení venkovského typu, doplnění stavební proluky v lokalitě V lánech, nutno zachovat přístup na zemědělské pozemky (rozvojová lokalita 21-DS) PÚR 3 územní rezerva pro funkci bydlení venkovského typu, doplnění stavební proluky v lokalitě V lánech Při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále ztěžována možnost využití předmětných ploch pro výstavbu, např. realizací tras regionálních vedení technické infrastruktury; při rekonstrukci stávajících tras prověřit možnost jejich přemístění do okrajových částí území. Bez provedení změny územního plánu nelze plochy územních rezerv pro uvažované budoucí využití využívat. 11. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Výčet staveb: 1. Výstavba objektů občanského vybavení v rozvojové ploše 17-OV 28

29 Odůvodnění: stavby na pozemcích v pohledově významné poloze poloha v osovém průhledu krajské komunikace a v sousedství významné kulturní památky zámku Žampach 12 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Počet listů textové části územního plánu: 29 Počet výkresů grafické části.- 3 výkresy : 1.Základní členění území 1list 2. Hlavní výkres urbanistická koncepce -3 listy 3. Hlavní výkres - technická infrastruktura 3 listy 29

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 o vydání Změny č. 1 územního plánu Mistrovice Zastupitelstvo obce Mistrovice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

J A N Ů V K Y A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území JANŮVKY. Pořizovatel : Městský úřad Moravská Třebová XI.

J A N Ů V K Y A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území JANŮVKY. Pořizovatel : Městský úřad Moravská Třebová XI. Ú Z E M N Í P L Á N J A N Ů V K Y Katastrální území JANŮVKY A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU XI. 2007 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský úřad Moravská Třebová Obec Janůvky Ing. arch.

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN OBEC PĚČÍN Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: 23.07.2008 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů Obec Tuřany O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 4 / 2004 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUŘANY Zastupitelstvo obce Tuřany usnesením č. 48 / 04 ze dne 18.10.2004 schválilo v souladu s 84,

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY Předmětem řešení je administrativní území obce Mžany. To se skládá ze tří místních částí (Mžany, Dub a Stračovská Lhota) a tří katastrálních území (Mžany, Dub u Mžan a Stračovská Lhota).

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU

ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Roztoky u Křivoklátu PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2012 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUNĚCHODY

ÚZEMNÍ PLÁN TUNĚCHODY ÚZEMNÍ PLÁN TUNĚCHODY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území obce je v územním plánu vymezeno k datu 16. 1. 2008. Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace. 2. KONCEPCE ROZVOJE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2 ÚPRAVA NÁVRHU ÚP OKROUHLÁ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Územní plán OKROUHLÁ projektant:ing. arch. A. Kasková datum: srpen 2013 I. Textová část 1 2 Název: Územní plán Okrouhlá Obec: Okrouhlá IČ: 00572691 Určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA

OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA v,, '"', OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA č. 1I1998 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU OBCE RUDNÁ SE ZAPRACOVANÝMI 1. A 2. ZMĚNAMI A DOPLŇKY Obecní zastupitelstvo obce Rudná se usneslo

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE 1 Pořizovatel dokumentace Obec SULICE Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3 Autorský tým: Technická infrastruktura Přírodní prostředí, ochrana půdního fondu Ing.

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Obec Bystřice Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bystřice Zastupitelstvo obce Bystřice schválilo na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

ÚZEMNÍ PLÁN ROHOVLÁDOVA BĚLÁ ÚP ROHOVLÁDOVA BĚLÁ ÚZEMNÍ PLÁN ROHOVLÁDOVA BĚLÁ PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.1 I. ÚZEMNÍ PLÁN- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Září 2014 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část OBSAH a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 3 b. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 4 c. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více