ORIENTACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORIENTACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI"

Transkript

1 ORIENTACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI Ve strojírenství je technická dokumentace základním dorozumívacím prostředkem všech lidí, kteří vstupují jak do návrhu ( konstrukce ) výrobku nebo jeho součásti, tak do jeho výroby a následného prodeje spotřebiteli. Proto je důležité, aby se všechny složky, které do výroby a prodeje vstupují, uměly v této technické dokumentaci orientovat. Technické výkresy jsou používané převážně ve strojírenství, elektrotechnice a stavebnictví. Jsou kreslené ve vhodně zvoleném měřítku a musí obsahovat všechny informace nutné pro výrobu. Druhy strojnických výkresů Podle způsobu zhotovení se rozlišují : Náčrt jen informační, obvykle tužkou od ruky Originál vypracovaný tuší, nebo v systému CAD Kopie zhotovená z originálu, podle kopií se pracuje na všech místech v procesu výroby, v obchodním styku atd. Podle účelu a obsahu se výkresy rozdělují na : Výkresy strojírenské - výkresy výrobní - výkresy dílenské detailní ( součásti ) - částečné sestavy ( podsestavy ) - hlavní sestavy - výkresy pracovních postupů - výkresy montážní - výkresy pomocné Výkresy elektrotechnické Výkresy stavební Výkres součásti (dílenský ) pro výrobu a kontrolu součásti. Musí zobrazovat součást tak,aby tvarově odpovídala znázornění na sestavě. Výkres sestaveni - ke smontování součástí v montážní jednotku stroj 1

2 ( automobil, vrtačka ), nebo skupin ( převodovka, spojka ), či podskupin ( svařovaná skříň, šnekové kolo s nalisovaným věncem ). Musí zobrazovat sestavu tak, aby byla umožněna její montáž. Výkres montážní - pro montáž ( zabudování ) hotových dílů na místě jejich používání ( výrobní linka ) Náležitosti výrobního výkresu součásti : - rozměry součásti, tolerance rozměrů, tvarů a poloh - určení jakosti povrchu součásti ( drsnosti ) - určení způsobu opracování ( povrchové úpravy ) - tabulka doplňkových údajů ( pružiny, ozubená kola, řetězová kola ) - řádně vyplněné popisové pole Náležitosti výkresu sestavení : - hlavní rozměry ( délka, šířka, výška ), rozměry pro spojení s jinými stroji - údaje o spojích ( svarové a pájené spoje ) - texty s technickými požadavky a tabulky - pozice odkazující do kusovníku ( musí být označena každá součást, nebo montážní skupina ) - seznam položek ( kusovník ) - popisové pole Normalizace strojnického a elektrotechnického kreslení Jazyk technické dokumentace je celosvětový. K tomu aby byla opravdu srozumitelná, musí být v případě požadavku certifikace zpracovávaná podle normalizovaných pravidel technických norem. V ČR v současné době platí normy státní ČSN, převzaté ČSN ISO, mezinárodní ISO ( vydavatelem je Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO International Organization for Standardization, pro elektrotechniku Mezinárodní elektrotechnická komise IEC International Elektrotechnical Commission ) a regionální evropské normy EN ( vydavatel je Evropská komise pro normalizaci CEN Comité Européen de Normalisation, nebo Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC Comité Européen de Normalisation Elektrotechnique ). Výkon státní správy v oblasti normalizace v ČR zabezpečuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ( ÚNMZ ). Technickou normalizaci po věcné stránce zabezpečuje Český normalizační institut ČSN. Hlavním úkolem normalizace je harmonizace soustavy českých norem se soustavou především evropských norem ( EN ) a také mezinárodních norem ( ISO ). Při přejímání mezinárodních norem do norem národních se přednostně zpracovává ČSN jako překlad evropské normy ( ČSN EN ). Čisté ČSN se vydávají vyjímečně pro oblasti, pro něž není vydána ani norma ISO, ani EN. Označení převzatých norem se skládá z označení ČSN ISO a z čísla normy ISO. Toto číslo je doplněno šestimístným třídícím znakem shodným s původním číslováním ČSN. 2

3 Formáty výkresů Výkresy jsou kresleny na normalizovaných formátech řady A. Největší formát A0 ( velikost oříznutého listu 841mm x 1189 mm a plocha 1m 2 ) Další formáty vznikají půlením delší strany formátu s poloviční plochou a stejným poměrem stran. A0 A2 A1 A4 A3 A5 A6 A6 Velikost oříznutého listu A1 549 mm x 841 mm Velikost oříznutého listu A2 420 mm x 594 mm Velikost oříznutého listu A3 297 mm x 420 mm Velikost oříznutého listu A4 210 mm x 297 mm Náležitosti výkresového listu jsou okraje a orámování, středící značky uprostřed každé strany oříznutého listu a souřadnicová síť sloužící k usnadnění lokalizace prvků na výkrese. Dělí kreslící plochu na pole, která jsou označena shora dolů písmeny velké abecedy a zleva doprava čísly. Oříznuté kopie se skládají do velikosti formátu A4 tak, že po složení výkresu musí být popisové pole na vrchní straně výkresu. Měřítka Měřítko je poměr mezi rozměry předmětu na výkrese a rozměry skutečného předmětu. Měřítko 1:1 znamená, že předmět je kreslen ve skutečné velikosti. Velké předměty se zobrazují v měřítku zmenšení, malé předměty, či složité tvarové podrobnosti se zvětšují. 3

4 Používaná ( doporučená měřítka ) : Měřítka zvětšení Skutečná velikost Měřítka zmenšení 2:1 5:1 10:1 20:1 50:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 1:1000 Měřítko výkresu se zapisuje do příslušné rubriky rohového razítka, které se umísťuje do dolního pravého rohu výkresu. Pokud jsou některé části výkresu kresleny v jiném měřítku ( např.menší, nebo tvarově komplikované součásti se na výkrese zobrazují ve zvětšení ), tak se tato část výkresu označí samostatným měřítkem a toto měřítko je i nadepsáno v popisovém poli rohového razítka pod měřítkem hlavním ( např. M 2:1 ) Čáry na strojnických výkresech Běžně se používají dvě tloušťky čar tenké a tlusté. Poměr mezi tloušťkami čar je 1:2 Název čáry a její význam Souvislá tenká čára neurčité průniky, kótovací čáry, vynášecí čáry, odkazové čáry, šrafy, obrysy otočeného a vkresleného průřezu, krátké osy, množina závitových den, hraniční značky kótovacích čar, úhlopříčky pro vyznačení rovinných ploch, čáry ohybu ohýbaných ploch, orámování tvarových podrobností, zobraz.opakujících se prvků, vyznačení roviny kótování průměru kužele Souvislá tlustá čára viditelné hrany, viditelné obrysy,množina závitových hřbetů, ukončení délky závitu, přednostní čáry ve schématech, dělící plochy odlitků a zápustkových výkovků, čáry šipek u řezů a průřezů 4

5 Název čáry a její význam Souvislá tenká čára kreslená od ruky přednostní od ruky kreslené ukončení nebo přerušení obrazu ( pohledu, řezu, průřezu ), jestliže čára není současně osou souměrnosti nebo středící přímkou Souvislá tenká čára se zlomy počítačem kreslené ukončení nebo přerušení obrazu ( pohledu, průřezu ), jestliže čára není současně osou souměrnosti nebo středící přímkou ( Pozn. : doporučuje se na jednom výkrese používat jen jednoho z obou způsobů přerušovací čáry ) Čárkovaná tenká čára zakryté hrany, zakryté obrysy Čárkovaná tlustá čára označení ploch s povolenými povrch. úpravami Čerchovaná tenká čára s dlouhými čárkami osy, osy souměrnosti, roztečná kružnice děr, roztečná kružnice ozubení Čerchovaná tlustá čára s dlouhými čárkami označení ploch povrchově upravených, např.tepelně zpracovaných, Označení rovin řezů Čerchovaná tenká čára se dvěma tečkami obrysy sousedních částí, krajní polohy pohyblivých částí, výchozí tvary před tvářením, zobrazení částí před nákresnou, obrysy konečného stavu v předkovku, ohraničení části plochy, prodloužené toleranční pole Podmínky pro použití CAD systémů Musí být dodrženy normy pro formální úpravu výkresové dokumentace rozměrová úprava výkresových listů dle ČSN EN ISO 5457, čáry dle ČSN ISO až 24. Pro osy je doporučena čára CENTRE a pro neviditelné hrany čára HIDDEN. 5

6 Doporučené nastavení hladin ( např. pro plotrování ) : obrys obrysy, písmo pro označení řezů, pohledů atd. tl. čáry 0,5 mm ( barva bílá ) kóty kóty, vynášecí a odkazové čáry, písmo, různé značky ( např. struktura povrchů, tolerancí atd.), tl. čáry 0,25 mm ( barva žlutá ) nevid zakryté hrany, zakryté osy, tl. čáry - 0,25 mm ( barva modrá ) osy osy, tl. čáry - 0,25 mm ( barva fialová ) šrafy šrafy, tl. čáry - 0,25 mm ( barva zelená ) další vynášecí čáry a konstrukce atd., tloušťka čáry - 0,25 mm ( barva světle modrá ) Základy promítání Promítání názorné na jednu průmětnu. Hodí se pro rychlou představu o tvaru součásti, pro výukové účely ( představivost ), pro výkresy pracovních postupů, návody na obsluhu strojů apod. Obrázky se ale nedají spolehlivě okótovat a uplatňují se jen tam, kde je rozhodující názornost. Promítání pravoúhlé ( kolmé ) na tři průmětny, půdorysnou ( pohled shora ), nárysnou ( pohled zepředu ) a bokorysnou ( pohled z boku ), tj,. na tři hlavní průmětny. Toto promítání se používá k zobrazování předmětů na výkresech ve strojnictví. Průmětny jsou vzájemně kolmé a protínají se v osách x, y, z z V mm x y Z6 Kóty 6

7 6 základních pohledů tělesa v axonometrickém zobrazení pokud nestačí promítání na tři průmětny : P666 Z 1. Pohled zepředu (nárys) 2. Pohled shora (půdorys) 3. Pohled zleva (pravý bokorys) 4. Pohled zprava (levý bokorys) 5. Pohled zdola 6. Pohled zezadu Základní pravidla zobrazování Předměty jsou na technických výkresech zobrazovány obrazy pohledů, řezů, průřezů, zvětšených podrobností apod. Jako hlavní by měl být vždy zvolen ten pohled na zobrazovaný předmět nebo řez, který ukazuje nejvíce informací o tvaru součásti z hlediska funkce, výroby a celkového uspořádání. Poloha ostatních obrazů vzhledem k hlavnímu obrazu ( kreslené dle zásad pravoúhlého promítání ) se neoznačuje. Musí být zvolen takový počet pohledů a řezů, aby byl předmět jednoznačně určen. Jinak umístěné obrazy ( pohledy ) jsou v hlavním obraze znázorněny souvislou tlustou čarou se šipkou, která značí směr promítání a písmenem velké abecedy umístěným nad nebo vedle šipky. Viz obr. Označení pohledu na výkrese: A A 7

8 11 Kromě úplných pohledů na předmět mohou být na výkresové dokumentaci také pohledy jen na určitou část předmětu. Jsou to : - částečný pohled obraz je nakreslen v jiné poloze než kterou určuje odkazová šipka. U pohledu se k písmenu značícímu pohled připíše úhel pod kterým je pohled pootočen např. A 30 - místní pohled je spojen s hlavním obrazem tenkou čerchovanou čarou. Je používaný za předpokladu jednoznačnosti zobrazení ( např. drážky pro pera na hřídeli ), místo úplného pohledu na celou součást. Místní pohled : - dva nebo více shodných pohledů Používají se u součástí, kde pohled z jedné strany je shodný s pohledem ze strany druhé. Značí se A1, A2 - rozvinutý pohled U předmětů ohýbaných z plechu. Představuje výchozí tvar výstřižku před ohýbáním. Místa ohybu se značí souvislou tenkou čarou. A Další možnosti zobrazení pohledů : předměty osově souměrné se mohou zobrazovat částečným obrazem. Stopy rovin souměrnosti ( osy souměrnosti ) se vyznačují na koncích dvěma krátkými rovnoběžnými úsečkami, kreslenými kolmo k nim. Přesné, geometricky vyšetřené viditelné průniky, důležité pro výrobu se na výkresech kreslí souvislou tlustou čarou, zakryté čárkovanou tenkou. 8

9 - tvarové prvky, které se na součásti pravidelně opakují ( např. díry ), se zobrazí na předmětu jednou a vyznačí se poloha ostatních. Musí být určen tvar a počet prvků. Zvětšená podrobnost je použitá tehdy, nelze li tvarovou podrobnost nebo prvek kótovat v obraze který je kreslen v hlavním měřítku výkresu. Taková podrobnost je označena kružnicí, elipsou nebo obdélníkem tenkou souvislou čarou a je popsána písmeny velké abecedy. Takový prvek je pak nakreslen v měřítku zvětšení, označen shodným písmenem a za ním je v oblých závorkách uvedeno měřítko zvětšení. Čerchovanou tenkou čarou se dvěma tečkami může být na výkrese přikreslen obrys výchozího tvaru předmětu do obrazu konečného tvaru. Řezy Duté součásti s členitým vnitřním tvarem nakreslené jen v pohledu by měly mnoho neviditelných čar (neviditelné hrany objektů jsou kresleny čárkovaně a zpravidla se nekótují). Kótování by bylo nepřehledné a znemožňovalo by čtení výkresu. Proto se takové součásti kreslí v řezech. Řezů používáme i u součástí žebrovaných, přírubových, nebo u nespojitého průřezu ve své délce (např. Kliková hřídel). Pomyslně rozřezaný materiál je označen šrafováním. Druhy řezů: Úplný - podélný příčný lomený částečný Řez je zobrazení předmětu rozříznutého myšlenou rovinou. Zobrazují se ty části, které leží v rovině řezu a za ní. Řezy kovů a jejich slitin jsou na výkrese šrafovány jedním směrem, řezy plastů a pryže jsou šrafovány oběma směry ( šikmá mřížka ) Obrazy řezů jsou na výkrese umístěny podle pravidel která platí pro uspořádání pohledů. Řez může být provedený dvěma, popřípadě více rovnoběžnými rovinami. Roviny řezu musí být na výkrese označeny. Poloviční řezy souměrný rotační předmět může být zobrazen v jedné rovině v pohledu a ve druhé polovině v řezu. Rozhraní mezi pohledem a řezem tvoří osa souměrnosti obrazu. Místní řezy jsou používané tam, kde není potřebné zobrazení v úplném, nebo polovičním řezu a zejména u malých dutin. Místní řez je ohraničen tenkou čarou od ruky, nebo souvislou tenkou čarou se zlomy. Rozvinutý řez řezná rovina ( plocha) může být i zakřivená. Obraz řezu se na výkrese nakreslí rozvinutý do roviny A-A. Průřezy kreslí se v těch případech, kdy je třeba znázornit jen tvar součásti v rovině řezu a ne tvary ležící za ní. Může být i nakreslen přímo do součásti, nebo vysunut mimo ni ( A-A ) 9

10 KÓTOVÁNÍ - je způsob určení velikosti předmětu na výkrese. Pro určení rozměrů jsou rozhodující pouze rozměry udané kótami, bez zřetele na měřítko v němž je výkres nakreslen. Žádné rozměry se z výkresu nedají odměřovat! Délkové rozměry se udávají v mm, měrové jednotky ( mm ) se však neuvádějí. Jednotky jiných veličin se uvádět musí. odkazová čára t=10 praporek odkazové čáry 30º hraniční šipka kótovací čára kóta 6 pomocná čára Hraniční značky jsou šipky. Můžou se používat i tečky, nebo šikmé úsečky ( hlavně při nedostatku místa v řetězci kót, když je na téže kótovací čáře několik krátkých rozměrů ) Kóta, která zřetelně neodpovídá měřítku se podtrhuje. V obrazech zkrácených přerušením se kótovací čáry nepřerušují. U obráběných ploch je výrobně nejjednodušší zkosení hrany pod úhlem 45º. Takto zkosené hrany jsou okótované jako součin výšky zkosení a úhlu 45º. Příklad kótování zkosených hran 2 x 45º 10

11 Označování hran neurčitých tvarů jedná se o odstranění ostrých otřepů vnějších hran ( odjehlení ) nebo možnost předepsání jejich maximální nebo minimální velikosti. U vnitřních koutů jde o jejich úpravu zejména z hlediska lícování součásti. Na výkrese se označení tvaru a úpravy hran předepisuje značkou a znaménkem plus, minus nebo plus, minus. Význam označení a doporučené velikosti tvaru úpravy hran : Znaménko Doporučená velikost v mm Vnější hrana Význam Vnitřní hrana + +2, ,5 +0,3 + 0,1 - -0,1-0,3-0,5-1 -2,5 Dovoluje se otřep, nedovoluje se zkosení Dovoluje se zkosení, Nedovoluje se otřep Dovoluje se přesah koutu, nedovoluje se vybrání koutu Dovoluje se vybrání koutu, nedovoluje s přesah koutu ± ± 0,05 ± 0,02 Dovoluje se otřep i zkosení ( ostrá hrana ) Dovoluje s přesah i vybrání koutu ( ostrý kout ) + 0,3-0,5 Označení stavu hran součásti : všech vnitřních hran všech vnějších hran Kótování sklonu - sklon je na výkresech udán poměrem H h, přepočteným na poměr 1 : x ( např. 1 : 5 ) Před hodnotou poměru se uvede značka sklonu, která je orientovaná shodně se sklonem plochy. př. značení sklonu - 1:5 11

12 Zjednodušení při kótování Rozměry které jsou zřejmé ze zobrazení, se na výkrese nekótují. Jsou to zejména : - pravé úhly kolmo nakreslených obrysů ploch, hran, apod. - úhly, které svírají boční stěny pravidelných hranolů - poloměry oblouků kružnic, spojující tečně dvě rovnoběžné přímky, jestliže je určena vzdálenost mezi rovnoběžkami. Tloušťka desek ( plochých součástí ) se kótuje vyjádřením tloušťky nad odkazovou čarou ( např. t = 5 ) Opakující se konstrukční prvky ( žebra, díry ) se na výkrese kótují jen jednou, musí být ale určena jejich poloha a uveden jejich počet. Např. 5 x ø 12 Kótování děr a závitů u průchozích a neprůchozích děr se kótuje jejich průměr a poloha. U neprůchozích děr zhotovených vrtáním se ještě kótuje hloubka válcové díry. Jednoduchý výkres závitu (řez). Technologický postup výroby: navrtat, vyvrtat díru 8,4 (vnitřní průměr matice) do délky 25,5 mm a vyřezat závit M 10 do délky 18 mm Soustavy kót Kóty na výkrese musí být úplné z hlediska funkce, technologie výroby a měření. Funkční rozměry zohledňují přímo funkci součásti a jsou doplněny tolerančními značkami, ( tolerované rozměry z hlediska zaměnitelnosti součásti ). Nefunkční rozměry nepodílejí se přímo na funkci, ale jsou důležité třeba z hlediska pevnosti nebo vzhledu. Informativní rozměry se na výkrese dávají do závorky ( vyjdou při výrobě, usnadňují výrobu součásti ). Řetězcové kótování Větší počet stejných rozměrů lze kótovat součinem např. 5x14 ( = 70 ). Samostatnou kótou se kótuje první rozměr v řetězci tehdy, není-li zobrazen plný počet prvků ( přerušený tvar součásti ) Kótování od základny Tzv. technologické kótování se používá má li poloha kótovaných prvků funkční ( popř. technologický vztah ke stejnému prvku. Potom se vzdálenosti kótují od tohoto prvku. Pro úsporu místa na výkresu, nebo v případě kótování z hlediska výroby se může použít průběžného uspořádání kót. Počátek ( základna ) se označí malou kružnicí. Číslo kóty se umisťuje u šipek rovnoběžně s vynášecími čarami v jejich ose, nebo nad kótovacími čarami v blízkosti hraničních prvků. 12

13 Příklad kót od základny, v řetězu a souřadnicových ( průběžné kótování ) Obvykle jsou na výkresech kombinovány různé způsoby kótování. Např. řetězové kótování a kótování od základny: Tolerování délkových rozměrů Z hlediska splnění požadavků zaměnitelnosti ( při výrobní montáži ) a vyměnitelnosti ( v případě pozdějších oprav ), je nutno zajistit rozměrovou a geometrickou přesnost tvarových prvků, včetně odpovídající drsnosti jejich povrchu. 13

14 Tolerance rozměrů i geometrie se proto předepisují pouze tehdy, jsou-li podstatné z hlediska požadavků na funkci. Jinak lze využít společný předpis tzv. všeobecných tolerancí pro délkové a úhlové rozměry a pro geometrickou přesnost prvků. Při tolerování délkových rozměrů se vychází z poznatku, že skutečné rozměry sdružených ploch které spolu tvoří uložení, např. průměr díry a hřídele musí ležet mezi dvěma mezními rozměry, které ještě zaručují požadovaný funkční vztah spojovaných ploch. Pro hladké ( tj. nezávitové ) prvky válcových součástí i součástí s rovnoběžnými plochami a pro jimi tvořená uložení pro rozměry do 3150 mm, platí soustava tolerancí a uložení ISO. Pro rozměry do 500 mm má soustava tolerancí ISO 20 tolerančních stupňů, které se označují IT 0, IT 1, IT 2 až IT 18. Pro rozměry přes 500 mm do 3150 mm, pouze toleranční stupně IT 1 až IT 18. Každá tolerance uvedená v soustavě tolerancí a uložení ISO se nazývá základní tolerance ( IT ).Všeobecné pravidlo pro stanovení základních úchylek děr je formulováno na základě zásady, že základní úchylka díry je vzhledem k nulové čáře symetrická k základní úchylce hřídele stejného písmenového označení. Soustava jednotné díry uspořádaný soubor uložení, v němž se dosahuje požadovaných vůlí a přesahů přiřazením hřídelů různých tolerančních tříd k dírám jedné toleranční třídy. V soustavě jednotné díry je dolní mezní rozměr díry roven jejímu jmenovitému rozměru, tj. dolní úchylka rozměru díry je rovna nule. Soustava jednotného hřídele - uspořádaný soubor uložení, v němž se dosahuje požadovaných vůlí a přesahů přiřazením děr různých tolerančních tříd k hřídelům jedné toleranční třídy. V soustavě jednotného hřídele je horní mezní rozměr hřídele roven jejímu jmenovitému rozměru, tj. dolní úchylka rozměru hřídele je rovna nule. Zapisování mezních úchylek na výkresech Na výkresech jsou mezní úchylky délkových rozměrů předepisované za jmenovitými rozměry: - toleranční značkou ISO ( značkou toleranční třídy ) - číselnými hodnotami mezních úchylek (- 0,020 ) + 0,1 např.: 30 f7 (- 0,041), nebo 30 0,2, 30 ± 0,1 Na výkresech sestavení se zapisují mezní úchylky takto : Ø 32 H7/ n6 H7 Ø 32 n6 +0,3 DÍRA Ø 32 +0,1 Poloha děr, které se zhotovují ve spojovaných součástech společně, se netoleruje. Zápis na výkrese na odkazové čáře díry např. 4x ø 4,2 VRTÁNO SE SOUČÁSTÍ Č. V. 14

15 Příklady doporučených uložení přednostního použití v soustavě jednotné díry : Uložení v soust. Charakteristika uložení jednotné díry Uložení s vůlí Uložení se značnou vůlí. Pro součásti, jež se v sobě mohou lehce otáčet. Použití H11/d11 v prašném prostředí a tam, kde je nutná snadná montáž a demontáž větších strojů.u obráběcích strojů, pro součásti kde je žádoucí velká vůle uložení H11/h11 H9/d9 H8/e8 H7/f7 H7/g6 H8/h7 H8/h8 Uložení s malou vůlí. Pro součásti, jež se dají do sebe lehce zasunout a v sobě pootáčet, např. hladké čepy. Také se používá u součástí, které se spolu svařují nebo nýtují za studena Točné uložení se značnou vůlí, vhodné pro volné řemenice, těsnící víka ( např. parních strojů )a pro součásti, které se otáčejí zřídka nebo pouze kývají Točné uložení s větší vůlí bez zvláštních požadavků na přesnost uložení, např. u delších hřídelů uložených v několika kluzných ložiskách za sebou, u vačkových hřídelů spalovacích motorů apod. Nejběžněji používané točné uložení, které je charakterizováno malou vůlí a běžnými požadavky na přesnost uložení. Používá se u přesných strojů pro uložení hřídelů do pouzder nebo kluzných ložisek, ve vřetenících, převodovkách, rychlostních skříních, ozubených kolech otáčejících se na pevných čepech, v čerpadlech a motorech Točné uložení s velmi malou vůlí, pro přesné vedení hřídele a dobré mazání. Používá se u velmi přesných obráběcích strojů a měřících přístrojů, kde jsou hřídele lehce zatíženy a mají velmi příznivé pracovní podmínky. Používá se i pro přesné zajištění polohy Smykové uložení pro součásti, jež se dají do sebe rukou zasunout, mají být snadno snímatelné, nebo se po sobě posouvají. Používají se u běžných obráběcích strojů a jiných středně přesných strojů a též k zajištění polohy a Středění součásti H7/h6 Smykové uložení s velmi malou vůlí, pro součásti u přesných obráběcích strojů, nástrojů, nářadí, přípravků a přístrojů, kde se vyskytují malé rozdíly teplot součástí.pro součásti které se mají po sobě lehce posouvat, pro přesná vedení a středění součástí. Uložení přechodná H7/js6 (H7/j6) Posuvné uložení s nepatrnou vůlí nebo nepatrným přesahem. Použití tam kde se požaduje snadná montáž a demontáž součásti. Dosahuje se velmi přesného zajištění polohy nebo ustavení součásti např. spojení věnce ozubeného kola s přírubou náboje, ulož. ozub. kol a řemenic na hřídeli mezi ložisky apod. 15

16 H7/k6 H7/n6 Snadné uložení obvykle již s nepatrným přesahem. Pro ustavení součásti, které se rozebírají zřídka. Montáž a demontáž vyžaduje mírný tlak. Součásti se musí pojistit proti vzájemnému otáčení. Vhodné pro spojení, kde k zajištění polohy se používají pera. Např. pro uložení řemenic a ozub. kol na hřídelích, nebo jako trvalé spojení Pevné uložení zpravidla již s malým přesahem, k spojení a rozebírání součástí je třeba větší síly, ale součásti se musí ještě pojistit proti vzájemnému otáčení. U delších součástí dává uložení s přesahem, protože plochy nemají ideální geometrický tvar. Není vhodné pro často rozebíratelná spojení a pro středění Uložení s přesahem H7/p6 H7/r6 H7/s6 Lisované uložení se zaručeným přesahem. Pro spojení ocelových součástí, litinových a ocel. Součástí, bronzových a litinových nebo ocelových součástí apod. Tlakem smontované a demontované součásti nevykazují téměř žádné deformace. Bronzová pouzdra se zpravidla nepojišťují Lisované uložení se zaručeným přesahem. Je ještě rozebíratelné, používá se často pro uložení bronzových ložiskových pouzder, která se po zalisování do tělesa přestruhují i na vnitřním průměru Lisované uložení s velkým přesahem, součásti se dají složit nebo rozebrat jen mocným tlakem, nebo za tepla, čímž se zabrání poškození úložných ploch. Pro trvalá a zřídka rozebíraná spojení ocelových nebo ocelolitinových součástí a bronzových součástí ( ložiskových pouzder ) v hliníkových skříních Pozn.: velkými písmeny se značí díry, malými hřídele Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů Rozměry ploch bez funkčního vztahu k jiné součásti nebo k jinému prvku téže součásti, u nichž se nekladou zvláštní nároky na přesnost, je účelné tolerovat společným zápisem, platným pro všechny rozměry kovových součástí, které se vyrábějí třískovým obráběním, nebo tvářením plechu. Všeobecné tolerance jsou na výkrese zarámované čerchovanou čarou se dvěma tečkami a jsou zapsány v rámečcích, nebo kroužcích. Nepředepsané geometrické tolerance platí, je-li použit a na výkrese předepsán základní princip tolerování podle ČSN ISO Společný zápis v popisovém poli : ISO 2768-m Nepředepsané geometrické tolerance ve spojení s nepředepsanými mezními úchylkami rozměrů jsou v popisovém poli předepsány takto : ISO mk 16

17 0,1 2 ±0,1 TOLEROVÁNÍ ISO 8015 ISO mk Použití všeobecných tolerancí má zejména tyto výhody : - výkresy se snáze čtou a zefektivní se komunikace s uživatelem výkresu - z výkresů jasně vyplývá, které prvky je možno vyrobit s obvyklou dílenskou přesností, což je důležité pro usnadnění kontroly. Naopak u rozměrů, pro něž to vyžaduje funkce, budou předepsány potřebné tolerance a ty budou také kontrolovány - při nákupu a odbytu výrobků se snáze projednají objednávky, protože je známa obvyklá dílenská přesnost před tím, než se uzavře kontrakt Posunuté toleranční pole značí se značkou P v kroužku a délkou pro kterou platí. Tento údaj znamená, že toleranční pole je posunuto vně povrchu součásti a jde tak daleko, jak udává předepsaná délka, ( odpovídá funkční délce protikusu, např. u závrtných šroubů ). Struktura povrchu drsnost povrchu Udává se parametrem Ra ( jednotka µm ). Je to parametr drsnosti povrchu ve směru výšky. Podle značek drsnosti povrchu výrobní technolog nebo sám dělník určuje technologický postup výroby:- pokud jsou plocha, nebo průměr označené např. drsností 3,2 stačí ji ofrézovat či osoustružit. - když má mít plocha drsnost 0,4, musí frézař (soustružník) ponechat přídavek 0,3 mm a následuje broušení. 17

18 Praktická řada drsností: Ra ( µm ) Směrnice pro použití 0,012-0,025 0,012 nejhladší funkční plochy, které mají mít co nejmenší opotřebení při vysokých tlacích. Pro měřící plochy nejpřesnějších měřidel lapování 0,025 kluzné plochy s velkou kluznou rychlostí a velkým tlakem, které mají mít co nejmenší opotřebení.(funkční plochy valiv. ložisek ) 0,05-0,2 0,05 velmi přesné funkční plochy, které mají mít malé opotřebení. honování (úložné plochy měřících přístrojů, činné plochy kalibrů a některých měřidel ) superfinišování 0,1 kluzné plochy hřídelů pro přesná uložení, činné plochy měřidel 0,2 kluzné plochy smykadel a přesných ložiskových pouzder 0,4-0,8 0,4 kluzné plochy se střední kluznou rychlostí a stř. tlakem ( funkční plochy ozub. kol, šneků, vaček ) broušení vystružování 0,8 - kluzné plochy s menší kluznou rychlostí ( válcové středící plochy rozebíratelné. 1,6 1,6 kluzné plochy hřídelů a ložisek s občasným, nebo ručním pohybem jemné vodící plochy s občasným vzájemným pohybem ( např. drážky pro soustružení klíny a pera ) 3,2 3.2 kluzné plochy s velmi malou kluznou rychlostí a bez nároku na jemné přesnost uložení frézování 6,3 6,3 až 12,5 hrubě obrobené dosedací plochy bez vzájemného pohybu. vrtání obrobené plochy, které nejsou funkční, např. čelní plochy hřídelů a ozub. kol, plochy pro upínání při výrobě 12, ,5 až 25 - soustružení a frézování na hrubo hoblování polotovary, výkovky, odlitky 18

19 Příklad použití značek drsností Označování struktury povrchu ( drsností ) na výkresech a, b, Ra 6,3 U /Ra 3,2 L / Ra 1,6 Ra max 6,3 c, úplné značky struktury povrchu : a, jednostranná specifikace horní meze b, dvoustranné specifikace horní a dolní meze U = upper nejvyšší, L = lower nejnižší ) U a L se může vynechat, jsou li vyjádřeny stejným parametrem c, jednostranná specifikace horní meze Varianty grafických značek struktury povrchu: a, - základní značka b, rozšířené značky c, 19

20 Základní značka (bez doplňujících informací ) se používá pouze v závorce při zjednodušeném zápisu. Pokud je tato značka napsaná s doplňkovými údaji, není pro dosažení předepsaného povrchu rozhodující způsob opracování b, - rozšířená značka vyjadřuje požadavek na odebírání materiálu pro dosažení předepsaného materiálu. Neměla by být použita bez doplňkových informací ( např. Ra 0,8 ) c, - rozšířená značka vyjadřuje požadavek zákazu odebírání materiálu pro dosažení předepsaného povrchu, nebo povrch ponechaný ve stavu dosaženém předchozím výrobním procesem. Značka se využívá pro plochy hutních polotovarů, odlitků, výkovků, výlisků, které se podle výkresu součásti dále neopracovávají či neupravují. Používá se i s doplňkovými informacemi o struktuře povrchu. Např. Ra 0,4. Struktury povrchu lze použít přímo na tolerančním rámečku geometrické tolerance, nebo kótovací čáře: BROUŠENO Ra 0,4 ZAROVNÁNO Ø 0,02 A Ra 12,5 Základní Ra 12,5 povrchy obrobené po obvodu Ra 25 povrchy bez odebírání materiálu ( např. řezané kyslíkem ) 20

21 Je li na většině součástí požadovaná stejná struktura povrchu, potom je na výkrese vytvořen zjednodušený zápis struktury povrchu tak, že se za převládající značku uvede v závorce : - základní značka bez dalšího označení - úplná značka pro určení struktury povrchu s jinými požadavky než má většina povrchů Zjednodušený zápis struktury povrchu je obvykle uveden v popisovém poli výkresu. Řetězce údajů pro kontrolu funkcí povrchu: TYP VÝROBNÍHO PROCESU BROUŠENO U X 0,08-0,8 / R z 8 max 3,3 M HODNOTA PARAMETRU SMĚR NEROVNOSTÍ HORNÍ ( U ) DOLNÍ ( L ) MEZ TYP FILTRU PŘENOSOVÉ PÁSMO PROFIL PŘEDEPSANÁ MEZ VYHODNOCOVANÄ DÉLKA PARAMETR - označení U ( upper ) nebo dolní L ( lower ) předepsané meze - filtry typu X. Normalizovaný je Gaussův filtr - přenosové pásmo ( okno filtrace ) je uvedeno hodnotou krátkovlnného nebo dlouhovlnného filtru - krátkovlnný filtr profilu (λs ) definuje rozhraní mezi drsností a kratšími složkami vln - dlouhovlnný filtr profilu (λc ) určuje rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitosti - profil ( R, W nebo P ) - parametr. ( Rz je největší výška profilu ) 21

22 - vyhodnocovaná délka jako počet základních délek R profil, standardní vyhodnocovaná délka ln sestává z pěti základních délek lr W profil, není žádná standardní ln P profil, standardní vyhodnocovaná délka je rovna celkové délce prvku - předepsaná mez ( pravidlo 16% nebo pravidlo max ) - hodnoty parametru v mikronech - typ výrobního procesu ( např. povrchy bez odebírání materiálu ) - směr nerovností : - kolmý k obrysové čáře M libovolná C přibližně kruhový ke středu povrchu, atd. - výrobní proces ( např, broušeno, frézováno ) Geometrické tolerance Jak již bylo psáno výše, zaměnitelnost součástí je podmíněna tím, že úchylky rozměrů, struktury povrchů a geometrické úchylky funkčních ploch nepřesáhnou stanovené mezní hodnoty, tj. aby součásti byly vyrobeny v předepsaných tolerancích. Geometrické tolerance tvaru a jejich značky : Úchylky tvaru Tolerance vztahující se k jednomu prvku Přímosti Rovinnosti Kruhovitosti Válcovitosti Tolerance vztahující sek jednomu prvku nebo dvěma ( a více ) prvkům Úchylky tvaru Obloukovitosti Tvaru plochy 22

23 Úchylky orientace Tolerance vztahující se ke dvěma nebo více prvkům Rovnoběžnosti Kolmosti Tolerance vztahující se ke dvěma nebo více prvkům Úchylky orientace Úchylky umístění Sklonu Polohy Soustřednosti a souososti Souměrnosti Úchylky házení Kruhového ( obvodového a čelního ) Celkového ( obvodového a čelního ) 23

24 příklad značky na výkrese : 0,01 tolerance přímosti // 0,02 A zobrazení tolerance rovnoběžnosti dvou rovin - tolerovaná rovina musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami, vzdálenými od sebe 0,02 mm a rovnoběžnými se základní rovinou A A 0,06 A zobrazení tolerance kolmosti roviny k základní rovině - tolerovaná rovina musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami,vzdálenými od sebe 0,06 mm a kolmými k základní rovině A Ø,1 A zobrazení tolerance souososti osa tolerované díry musí ležet uvnitř válcového tolerančního prostoru o průměru 0,1 mm, jehož osa se shoduje se základní osou Ø,1 A-B Zobrazení tolerance celkového obvodového házení celkové obvodové házení nesmí být větší než 0,1 mm v kterémkoliv bodě na skutečném povrchu během několika otáček kolem základní osy A pozn.: tvoří li společnou základnu dva prvky ( A a B) označí se základna ve třetím poli tolerančního rámečku dvěma písmeny oddělenými spojovníkem A-B 24

25 Soustavy základen -jsou tvořeny dvěma, obvykle třemi samostatnými základnami, k nimž se musí předepsané požadavky splnit odděleně. Jestliže tvoří dva nebo tři prvky soustavu základen, jsou písmena označující základny zapsány do třetího a následujících polí tolerančního rámečku podle pořadí základen, které je dáno: - jejich důležitostí z hlediska funkce součásti a v souladu s ubýváním stupňů volnosti součásti Př. v tolerančním rámečku polohy dvou děr je uvedeno C A B výklad pro toleranci polohy dvou děr je primární základnou rovina C, sekundární základnou osa díry A, terciární základnou rovina souměrnosti drážky pro pero B. Dílčí základny - mohou jimi být body, úsečky, malé plochy kruhové, nebo čtvercové Na výkresu jsou dílčí základny zapsány do kruhových rámečků rozdělených na dvě pole vodorovnou čarou. V horní části je uveden údaj o velikosti dílčí základny, ve spodním poli se uvádí písmeno základny a číslo ( např. A1 ) Ø 4 A1 Závislé tolerance Zajištění funkcí a zaměnitelnosti součástí, zejména těch, které tvoří uložení lze využít a předepsat vzájemnou závislost rozměrových a geometrických tolerancí, čili použít závislé tolerance. Tuto závislost na výkresech součástí umožňuje předpis - podmínky obalové plochy ( značení E v kružnici ), která má ideální tvar na maximu mater. - podmínky maxima materiálu ( značení M v kružnici ), umožňuje zvětšení předepsané geom. tolerance v závislosti na skutečném rozměru prvku, při zachování zaměnitelnosti součásti - podmínky minima materiálu ( značení L v kružnici ), dovoluje zvětšení geom. tolerance podobně jako podmínka maxima materiálu. Důvodem pro předpis může být např. zachování nejmenší tloušťky stěny mezi nálitkem a dírou. 25

26 Označování svarů na výkresech ČSN EN ( ) Označování svarů na výkresech je předmětem ČSN EN (třídící znak ČSN: ) svarové a pájené spoje - Označení na výkresech Označení zahrnuje: základní značku doplňkovou značku údaj o rozměru spoje další doplňující údaje (zejména u výrobních výkresů) Příklady svarové značky bez vidlice: Označení tupého svarového spoje V převýšený o 5 mm, 6 stehů délky 10mm a vzdálenost mezi stehy 15 mm Označení koutového svaru tloušťky 4mm provedený po celé délce svařovaného dílu. 26

27 Doplňkové značky: Tvar povrchu spoje Plochý Převýšený Vydutý Opracované přechody Značka Podvaření Přivařená podložka Odnímatelná podložka Kótování svarů - příklad jednoduché kóty svaru : Rozměr svaru 6 mm, počet svarů je 5, délka svaru 60, jedná se o koutový svar převýšený. Kreslení a kótování nýtovaných spojů Nýtované části se zobrazují ve složeném stavu. Samostatné detailní výkresy se kreslí pro díly které je třeba před nýtováním obrábět, lisovat, razit, ohýbat apod. Na výkrese je zakótován průměr nýtu po zatažení, tj průměr nýtové díry a hloubka díry obou nýtovaných částí a poloha nýtové díry zakótováním její osy, viz obr. 27

28 V seznamu položek se udává průměr a délka surového nýtu a číslo příslušné rozměrové normy. Kreslení a kótování pájených a lepených spojů Místo spojení u těchto spojů se označí velni tlustou plnou čarou a do odkazové čáry nebo nad praporkem odkazové čáry se nakreslí značka : - pro pájení - pro lepení Švy pájené nebo lepené po obvodě jsou označeny kroužkem o průměru 3-5mm ve zlomu odkazové čáry. Druh pájky nebo lepidla je uveden nad praporkem odkazové čáry za grafickou značkou, nebo v technických požadavcích. 28

29 Pozice na výkrese sestavení Výkres sestavení je určen pro sestavení ( smontování ) montážní jednotky, přičemž za montážní jednotku je považován celý stroj, nebo ucelená část stroje, nebo svařovaná sestava. Výkres sestavení musí obsahovat : - zobrazení montážní jednotky, která dává představu o vzájemné poloze a vztahu jednotlivých částí jednotky - odkazy na části výrobků ( dříve pozice dílů montážní jednotky ) v pořadí čísel položek ( pozic ) podle seznamu položek ( kusovníku ) - údaje o svarech, pájených spojích - požadavky a údaje ( rozměry, tolerance, struktura povrchu ), které se mají zpracovat nebo kontrolovat při montáži, tj. podle výkresu sestavení - údaje o druhu uložení, jestliže se přesnosti uložení dosahuje kompenzačním prvkem apod. při montáži - hlavní rozměry ( délku, šířku, výšku ) a připojovací rozměry Ke každému výkresu sestavení je vypracován seznam položek obsahující seznam částí (pozic), které tvoří montážní jednotku. Pro zjednodušení obrazů se na výkrese sestavení může zobrazit : - součást bez vnitřních dutin - normalizovaná ( nakupovaná ) součást zjednodušeně - schematicky spojení částí výrobku a, b, Označování pozic a, nad lomenou odkazovou čarou ( přednostně ) b, v kroužku Další způsoby - c, v pokračování odkazové čáry d, příbuzných pozic jednou odkazovou čarou 29

30 c, d, Pro zlepšení informační schopnosti výkresu lze na výkresech sestavení : - zobrazovat pohyblivé části výrobku v krajních polohách s příslušnými kótami - zobrazovat sousední výrobky a kótovat jejich polohu - uvádět údaje o funkci výrobku nebo o vztahu jeho částí Obvykle se nezobrazují: - zkosené hrany, zaoblení, zápichy, rýhování - vůle mezi vnitřní a vnější součástí - nápisy na tabulkách, firemních štítcích nebo stupnicích ( zobrazuje se obrys tabulek ) Popisové pole a seznam položek ( kusovník ) Umístění v pravém dolním rohu výkresu. Uvádějí se v něm identifikační, popisné a administrativní údaje. Seznam položek ( kusovník ) Přísluší vždy k výkresu sestavení na formátu A4. Pro každý výkres sestavení je samostatný. Ve sloupci Číslo položky je uvedeno číslo odpovídající odkazu na část výrobku na příslušném výkrese. Ve sloupci Název označení je uveden buď název položky, nebo je-li součást normalizovaná její norma Ve sloupci Hmotnost je uvedena hmotnost jednoho kusu příslušné položky Ve sloupci Množství počet kusů dané položky Jednotlivé položky, vyplněné podle záhlaví jsou odděleny řádky a postupují směrem dolů v pořadí : - montážní jednotky vyráběné podle výkresů sestavení - součásti vyráběné podle samostatných výkresů - součásti vyráběné bez výkresů - nakupované montážní jednotky a součásti 30

31 Předepisování normalizovaných šroubů a matic v kusovníku Šroub M10 x 50 ČSN velikost závitu délka šroubu úprava povrchu mechanické vlastnosti ( třída pevnosti ) rozměrová norma Matice M10 ČSN velikost závitu úprava povrchu mechanické vlastnosti ( třída pevnosti ) rozměrová norma Podložka 21 ČSN rozměr podložky ( průměr otvoru ) úprava povrchu materiál rozměrová norma Šrouby a matice podle ČSN harmonizovaných s EN Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 M12 x Šestihranná matice ISO 4032 M12-8 pevnostní třída ( mechanické vlastnosti ) 31

32 Předepisování spojovacích čepů a pojistných kroužků v kusovníku Čep 16 x 50 ČSN průměr válcové části čepu délka válcové části čepu úprava povrchu materiál rozměrová norma Čep podle ČSN harmonizované s EN: Čep ISO B - 20 x 100 -St rozměrová norma automatová ocel jmenovitá délka tvar čepu jmenovitý průměr Předepisování kolíků v kusovníku Kolík 12 x 100 ČSN průměr válcového kolíku délka kolíku materiál rozměrová norma Kolík podle ČSN harmonizované s EN: Válcový kolík ISO A - 6 x 30 -St rozměrová norma automatová ocel jmenovitá délka tvar kolíku jmenovitý průměr 32

33 Předepisování normalizovaných per v kusovníku Pero 10 e7 x 8 x 36 ČSN šířka b výška h délka l rozměrová norma Pružiny Technické údaje ve výrobní dokumentaci pro pružiny šroubovité válcové tlačné obsahují: - zobrazení pružiny ( jiný průřez než kruhový je nutno označit, pravá šroubovice je obvyklá, LH levá, tvar konců pružiny se uvádí nad popisové pole ). Např.: Konce pružiny : Tvar D - informace o působení pružiny v pracovním diagramu Ložiska a těsnění schematické zobrazení na výkresech Obecné schematické zobrazování těsnění Směr utěsnění není důležitý směr utěsnění je nutné naznačit 33

34 obecné podrobné : radiální kul. naklápěcí axiální - radiální kul. lož.dvouřadé jednosměrné ložisko jednořadé Hřídelové spojky schématické zobrazení : 1 hnací hřídel 2 hnaný hřídel 3 hnací člen 4 hnaný člen 5 spojující člen

35 Technické materiály zobrazování průřezů Ø tyč kruhová tyč čtvercová tyč obdélníková plochá tyč šestihranná tyč L rovnoramenná tyč I tyč U TR Ø trubka kruhová P plech 35

36 Označování ocelí ke tváření v kusovníku 1x xx x. x x stupeň přetváření stav oceli v závislosti na tepelném zpracování - přibližná mez pevnosti v tahu v desítkách MPA třída oceli Číslo normy se u většiny kovových materiálů shoduje s jeho značkou. Např. šedá litina je na výkrese předepsána značkou a materiálový list je označen ČSN Cínová bronz na kluzná ložiska se na výkrese zapíše a materiálový list je označen ČSN Pouze u oceli ke tváření, které jsou v dokumentaci označovány pětimístným číslem, se číslo normy ( materiálového listu ) liší o čtyřku předřazenou před značku oceli. Např. materiálový list oceli je onačen ČSN Označování ocelí ke tváření podle evropských norem ( EN ) Používají se dva způsoby : - systém zkráceného označování podle ČSN EN ( ): 95 - systém číselného označování podle ČSN EN ( ): 95 Porovnání označení tvářených ocelí : Označení oceli 0 tepelně nezpracováno 1 normalizačně žíháno 2 žíháno, s uved.způsobu 3 žíháno na měkko 4 kaleno 5 normalizačně žíháno a popuštěno 6 zušlechtěno na dolní pevnost, obvyklou u příslušné oceli 7 zušlechtěno na střední pevnost, obvyklou u přísl.oc. 8 zušlechtěno na hor. pevnost, obvyklou u přísl.oc. 9 stavy, které nelze označit číslicí 0 až 8 podle ČSN značkou podle ČSN EN číselně S235JRG E C16E C55E MnCr

37 Předepisování tepelného zpracování na výkresech Na výkresu se slovně předepisuje konečný stav součásti po tepelném zpracování, např. KALENO, KALENO A POPUŠTĚNO, CEMENTOVÁNO, KALENO A POPUŠTĚNO Dále se předepisuje požadovaná tvrdost, hloubka tepelně zpracované vrstvy, případně další údaje, např. údaje o pevnosti. Je možno vyznačit i místo kontroly na součásti. Hloubka tepelně zpracované vrstvy se udává jako hloubka povrchově kalené vrstvy ( SHD ), hloubka cementované vrstvy ( CHD ), hloubka zakalení ( FHD ), nebo hloubka nitridované vrstvy ( NHD ). Ke každé hodnotě tvrdosti i hloubce vrstvy musí být uvedeny jejich mezní úchylky a to největší možné z hlediska zajištění funkce součásti. Tepelné zpracování celé součásti - požadované tepelné zpracování se předepisuje slovně nad popisovým polem výkresu, např. : ŽÍHÁNO KE SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ + 4 KALENO NA ( 60 0 ) HRC KALENO A POPUŠTĚNO NA ( 59 0 ) HRC + 4 CEMENTOVÁNO,KALENO A POPUŠTĚNO NA ( 60 0 ) HRC, CHD = 0,8 0 +0,4 Místní tepelné zpracování Plochy, pro něž se předepisuje tepelné zpracování, jsou označeny tlustou čerchovanou čarou vně obrysu součásti POVRCHOVĚ KALENO PLAMENEM NA ( ) HV 10 FHD 500 = 0,6 +0,6 0 - místní tepelné zpracování. Charakteristické údaje pro stav po povrchovém kalení jsou tvrdost a hloubka zakalené vrstvy 37

38 Označování ocelí na odlitky v kusovníku příčná mez pevnosti v tahu v desítkách MPA 42 xx xx. x x způsob odlévání stav oceli v závislosti na tepelném zpracování (tabulka u označ.ocelí ke tváření) 26-nelegované oceli na odlitky, 27,28,29 legované oceli na odlitky třída norem - hutnictví Označování litin v kusovníku příčná mez pevnosti v tahu v desítkách MPA 42 2x xx. x x způsob odlévání ( do pískových forem, kovových forem, pod tlakem, atd. ) stav litiny v závislosti na tepelném zpracování (tabulka u označ.ocelí ke tváření) druh litiny : 23 tvárná, 24 šedá, 25 bílá a temperovaná třída norem - hutnictví Označování neželezných kovů v kusovníku sudá číslice 0,2,4,6,8 kovy a slitiny pro tváření, lichá číslice 1,3,5,7,9 slévárenské slitiny 42 x x x x. x x tvářené výrobky stav a jakost ( vyjádřeno dvojčíslím ) odlitky způsob tepel. zpracování ( druhá číslice neobsazena ) dvojčíslí ze čtvrté a páté číslice určuje skupinu kovů a slitin 3 těžké kovy, 4 lehké kovy třída norem Elektrotechnické výkresy elektrotechnická schémata 38

39 V elektrotechnice si praxe vynutila další speciální druhy výkresové dokumentace. Je to například výkresová dokumentace pro výrobu polovodičových součástí, integrovaných obvodů, plošných spojů, vodičových svazků apod. Elektrotechnickou konstrukční, nebo projektovou dokumentaci tvoří celý soubor grafických a textových dokumentů. Jeden z nejdůležitějších druhů konstrukční dokumentace tvoří elektrotechnická schémata, která jsou doplněna výkresy, tabulkami, diagramy a slovním popisem funkce zařízení. Pro kreslení elektrotechnických schémat platí ČSN , nebo ČSN EN až 4. Pro znázornění jednotlivých komponent se používají schématické značky. Komponenty jsou funkční prvky, části el. obvodu, které jsou schopny vykonávat samostatnou funkci, ale netvoří samostatný konstrukční prvek ( např. vinutí rotoru ) Součástka část el. obvodu, která samostatně vykonává určitou funkci a tvoří samostatný konstrukční celek ( např. relé ) Funkční jednotka soubor součástí a mechanických dílů tvořících samostatný el. obvod, který plní jednu nebo více základních funkcí a zpravidla tvoří jeden konstrukční celek ( např. zesilovač ) Funkční celek soubor funkčních jednotek, které plní jednu nebo více funkcí, ale nemusí tvořit jeden konstrukční celek. Soubor soubor funkčních jednotek, které plní jednu nebo více funkcí a tvoří samostatný konstrukční celek, určený k montáži do zařízení. Elektrotechnická schémata se dělí - podle hlediska které schéma sleduje na: - schéma sledující elektrické zapojení - schéma sledující jiná hlediska - podle účelu na : - schémata vysvětlující, tj. bloková, přehledová, obvodová - schémata provádějící, tj. zapojovací, situační a schéma rozvodu Druhy schémat : Přehledové schéma poměrně jednoduché schéma, obvykle v jednopólovém provedení zobrazuje hlavní vzájemné vztahy nebo spojení uvnitř systému. Blokové schéma je schéma přehledové, které používá převážně blokové značky. Mapa sítě znázorňuje síť na mapě ( elektrárny, transformátorovy ) Funkční schéma znázorňuje detaily činností instalace Logické schéma funkční schéma se značkami pro lineární logické prvky Ekvivalentní obvodové schéma- pro rozbor a výpočet charakter.chování Obvodové schéma znázorňuje skutečné provedení obvodů, systémů, subsystémů, instalace atd. Schéma funkčních svorek rozhraní spojů a popis vnitřních funkcí Programové schéma nebo tabulka detailně znázorňuje prvky Montážní výkres montážní předpis pro rozmístění komponent Zapojovací schéma nebo tabulka seznam spojů instalace nebo zařízení Lokální schéma nebo tabulka seznam spojů uvnitř konstrukční jednotky Propojovací schéma nebo tabulka znázorňuje spoje mezi konstrukčními jednotkami 39

40 Zapojovací schéma nebo tabulka svorek znázorňuje svorky, konstrukční jednotky, vnitřní, eventuelně vnější spoje ke svorkám Kabelové schéma ( tabulka, nebo seznam ) informace o kabelech a vodičích, jejich označení a umístění Při kreslení schémat se používá normalizovaných značek ( norma určuje i velikost značek ), pro znázornění komponent a částí systému a elektrické, logické či funkční vztahy se kreslí čarami, vodorovnými, nebo svislými. Do schémat se mohou uvést typová označení, technické údaje, jmenovité hodnoty a podobně. Schémata, která slouží jako výrobní podklady mají popisové pole. Seznam položek ( elektrické součástky ), se uvede jako samostatná příloha výkresu obvodového schémata. Další přílohy: Seznam spojů propojení mezi jednotlivými pájenými plochami. Výkres testovacích bodů určuje měřící jednotky při kontrole správnosti propojení. Data pro osazovací automat ( např. na disketě ), pro řízení automatu na osazování součástek do desek. Příklad seznamu položek : Název součástky Označení Hodnota Typ počet kusů Rezistor R1, R2, R4, R5 1K TR Dioda V1 KA Tranzistor V2 KC Elektrotechnická schémata se kreslí v následujících znázorněních : Nerozložené znázornění části složité značky jsou umístěny pohromadě. Je zde časté křížení čar. Polorozložené znázornění umístění je podřízeno přehlednému rozložení obvodů. Rozložené znázornění značky a prvky jsou umístěny ve schématech s ohledem na dobrou čitelnost rozložených obvodů. Opakované znázornění každá funkčně nezávislá část komponentu je zobrazena v nerozloženém znázornění opakovaně na dvou nebo více místech schématu. Shodným písmenočíslicovým označením je jasné, že se jedná pouze o jeden prvek. Skupinové znázornění značky jednotlivých prvků komponent jsou ohraničeny rámečkem. Rozptýlené znázornění komponenty jsou kresleny zvlášť z důvodu přehlednosti. Schematické značky v elektrotechnických výkresech 40

41 všeobecná doplňková podrobná bloková - polovodičová dioda - neionizující záření - fotodioda - můstkový usměrňovač spojení vodičů s odbočením spojení vodičů se vodiče nejsou spojeny dvěma odbočeními Všeobecná značka je vždy společná pro určitou skupinu prvků se shodnou základní funkcí Doplňková značka zpřesňuje význam všeobecné, nemůže být nakreslena samostatně Podrobná značka kombinace značky všeobecné a doplňkové Bloková značka zobrazuje přístroj nebo zařízení jako celek Přehled elektrotechnických součástek součástka značka funkce v obvodu ampérmetr měření elektrického proudu anténa příjem elektromagnetického vlnění baterie cívka cívka s jádrem dioda (polovodičová) elektromotor zdroj elektromotorického napětí indukce (vytvoření magnetického pole) elektromagnet, tlumivka usměrnění střídavého proudu, nelineární prvek obvodu, detektor AM modulace přeměna elektrické energie na mechanickou energii fotodioda ovlivnění elektrického proudu světlem fototranzistor ovlivnění elektrického proudu světlem 41

42 galvanometr indikace elektrického proudu generátor mechanický zdroj elektrické energie kondenzátor mikrofon obrazovka potenciometr regulovatelný kondenzátor relé reostat reproduktor rezistor spínač svorka tavná pojistka termočlánek transformátor tranzistor NPN uchování elektrického náboje, filtrace, oddělení střídavé složky přeměna zvuku na elektrický signál zobrazení elektrického signálu na stínítku obrazovky změna elektrického napětí změnou odporu v LC obvodu změna rezonanční frekvence elektromagnetického kmitání změnou elektrické kapacity sepnutí/rozpojení elektrického obvodu řídícím elektrickým obvodem změna elektrického proudu změnou elektrického odporu přeměna elektrického signálu na zvuk odpor elektrického proudu sepnutí/rozpojení el. obvodu připojení elektrického zdroje ochrana proti zkratu (nadproudu) tepelný zdroj elektrické energie transformace střídavého elektrického napětí a proudu zesílení změn elektrického signálu tranzistor PNP uzel vodič voltmetr zdířka (zásuvka) zesílení změn elektrického signálu vodivé spojení několika vodičů vodivé propojení několika součástek měření elektrického napětí místo připojení vnějšího elektrického zdroje 42

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Přednáška č.4 Tolerování

Přednáška č.4 Tolerování Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.4 Tolerování Tolerování Pro sériovou a hromadnou výrobu je nutná zaměnitelnost a vyměnitelnost součástí strojů. Aby se mohla dodržet tato podmínka je nutné vyrobit součást

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ,

Více

PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D.

PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D. UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Sylabus přednášek do předmětu: Technická grafika PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D. OLOMOUC 2005 1. Technická normalizace Ve výrobě

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót KÓTOVÁNÍ Kótování jednoznačné určení rozměrů a umístění všech tvarových podrobností

Více

DUM 09 téma: P edepisování struktury povrchu

DUM 09 téma: P edepisování struktury povrchu DUM 09 téma: P edepisování struktury povrchu ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: geometrické tolerance 1) Definice geometrických tolerancí 2) Všeobecné geometrické tolerance 3) Základny geometrických tolerancí 4) Druhy geometrických

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ část původního dokumentu (původní text viz Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/02.0071) NÁVRH JEDNODUCHÝCH

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 2 Fleišman Luděk 29.5.2012 Název zpracovaného celku: Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje Rozebiratelné spoje Def.: Spoje, které lze rozebrat

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů Vyhrubování a vystružování válcových otvorů Vyhrubováním se dosáhne nejen hladších povrchů otvorů, ale i jejich přesnějších rozměrů a správnějších geometrických tvarů než při vrtání. Vyhrubování je rozšiřování

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009 PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009 DNA ELIPTICKÁ A POLOKULOVÁ Technické dodací podmínky, rozměry, mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a hmotnosti QA 42 5801 Platí od 2009-02-01

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Obor: Nástrojař Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce Symmetry Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI Výrobce fiberondecking.com Symmetry Návod k montáži zábradlí 3,05 m a 3,66 m Rovné Potřebné nářadí a materiál: Horní profil zábradlí

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201. TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201. TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2016 Vydání č.: 1 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část

Více

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: MONOLITICKÉM nadeutektoidní slitina Al-Si (ALUSIL) Al Si17 Cu4 Mg vyžaduje lití do kokil pod nízkým tlakem, licí cyklus je relativně dlouhý a omezuje sériovost.

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Technické podmínky Technické podmínky pro zadávání, výrobu, dodávky a přejímání desek plošných spojů SCHVALOVACÍ LIST

Technické podmínky Technické podmínky pro zadávání, výrobu, dodávky a přejímání desek plošných spojů SCHVALOVACÍ LIST 1/18 SCHVALOVACÍ LIST Návrh schvalují odpovědní zástupci odběratelů Firma nebo instituce Jméno Podpis a razítko Poznámka Vypracoval: Petr Salfický Schválil: Ing.Václav Vondra Platnost od: 1.1.2010 Podpis:

Více

4 Při frézování drážky na kuželech, kdy dno drážky je rovnoběžné s osou kužele, vřeteno dělícího přístroje

4 Při frézování drážky na kuželech, kdy dno drážky je rovnoběžné s osou kužele, vřeteno dělícího přístroje Test z odborných předmětů Maximální dosažitelný počet bodů: Pro výrobu kuželových dutin se používá A sada kuželových výstružníků B sada kuželových výhrubníků C sada kuželových vrtáků 2 Jeden anglický palec

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002,

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002, 205/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA 371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů ve znění vyhlášky č. 632/2004

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje 5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové

Více

Měření kruhovitosti/válcovitosti ROUNDTEST RA-2200

Měření kruhovitosti/válcovitosti ROUNDTEST RA-2200 Přístroje na měření tvaru Měření kruhovitosti/válcovitosti ROUNDTEST RA-2200 PRC 161 Měřicí systém kruhovitosti/válcovitosti, který nabízí nejvyšší přesnost ve své třídě, výjimečně snadné používání a multifunkční

Více

Dokončovací práce na soustruhu

Dokončovací práce na soustruhu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Dokončovací práce na soustruhu Účelem dokončovacích prací na soustruhu je dosáhnout dokonalé jakosti obrobených

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer Naprosto jedinečná Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer Kuželíková ložiska SKF pro špičkové výkony Konstrukce a výroba technických

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

. Základní měrky reference přesnosti

. Základní měrky reference přesnosti ß Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky. Základní měrky reference přesnosti Paralelní základní měrky se dodávají podle DIN EN ISO 3650 v následujících kalibračních/tolerančních třídách: 1. Kalibrační

Více

ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 505/1990 Sb.,

Více

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok Požární útok V požárním útoku soutěží 7 členů (starší), 5 členů (mladší). Organizátoři kol rozhodnou o případném použití jednotné motorové stříkačky a provádění z jedné nebo ze dvou základen. Do hodnocení

Více

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B Topografie dna v oblouku. Stanovení hloubky výmolu v konkávní části břehu a nánosu v konvexní části břehu. Výpočet se provádí pro stejný průtok, pro nějž byla stanovena odolnost břehů, tj. Q 20. Q 20 B

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska...

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska... Kuličková ložiska Jednořadá kuličková ložiska... 289 Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361 Nerezová jednořadá kuličková ložiska... 373 Dvouřadá kuličková ložiska... 391 Jednořadé vačkové

Více

PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY

PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY Dobrá 2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ:9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.1 Dělící hlava TA 125 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM Dělící hlava 1 Rozsah aplikací Dělící hlava TA 125 se používá jako

Více

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ HLAVA VÁLCŮ tvoří víko pracovního válce a část spalovacího prostoru. Je zatížena proměnným tlakem spalování, tlakem od předpětí hlavových šroubů a těsnění. Tepelně je nerovnoměrně namáhána okamžitou teplotou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 1O POLOHOVÉ VYTYČOVÁNÍ Pod pojem polohového vytyčování se

Více

Dětské hřiště, koupaliště Lomnice nad Popelkou

Dětské hřiště, koupaliště Lomnice nad Popelkou Příloha výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: Dětské hřiště, koupaliště Lomnice nad Popelkou Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odstavce (3) zákona č.

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Návrh Bánkiho turbíny

Návrh Bánkiho turbíny Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh Bánkiho turbíny Petr Brzezina, Karel Kaszperydes, David Szuscik Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Přesný střih Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ KINEMATICKÉ ELEMENTY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Kluzné uložení a prvky pro nastavení výšky

Kluzné uložení a prvky pro nastavení výšky Přehled produktů 6.0 Kluzné uložení pro optimální kompenzaci teplotní dilatace 6.1 Sada kluzná H3G 6.2 Příklady použití sady kluzné H3G a 2G 6.3 Příklady použití sady kluzné H3G a 2G 6.4 Zásady kluzného

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

5. VÝROBNÍ STROJE. 5.1. Dělení výrobních strojů

5. VÝROBNÍ STROJE. 5.1. Dělení výrobních strojů 5. VÝROBNÍ STROJE Ke správnému porozumění obsahu této kapitoly je vhodné připomenout význam některých pojmů: Stroj je obecně mechanické zařízení, které má za cíl usnadnění, zrychlení a zpřesnění lidské

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ0129446. Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ0129446. Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů PATENTOVÝ SPIS (19) ČESKÁ REPUBLIKA (2 l)čislo přihlášky: 1999-2458 (22) Přihlášeno. 12.07.1999 (40) Zveřejněno: 17.01.2001 (Věstník č. 1/2001) (47) Uděleno: 07.11.2000 (24) Oznámeno udělení ve Včstníku:

Více