B 4.18 Operační plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B 4.18 Operační plán"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV 9-25/BR/09 Příloh:28/170 B 4.18 Operační plán dle 15 odst. (3) písm. d) NV č. 462/2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) K řešení krizových situací v oblasti Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu (SILNIČNÍ DOPRAVA, SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA, LETECKÁ DOPRAVA) Operační plán Doprava

2 MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV 9-25/BR/09 Příloh:28/170 Obsah Všeobecný úvod Stručný popis krizové situace a možnosti jejího výskytu na správním území a území kraje Příčiny (původci) vzniku a trvání krizové situace Subjekty kritické infrastruktury na území : Scénář vývoje KS Indikace možnosti vzniku KS Indikace bezprostřední hrozby vzniku KS Indikace vzniku KS Skutečnosti urychlující průběh KS Skutečnosti zabraňující vyřešení KS Indikace ukončení krizové situace Sekundární KS jako důsledek popisované KS Dopady KS Dopady na životy a poškození zdraví osob Zničení nebo poškození majetku Poškození životního prostředí Mezinárodní dopady Dopady na území kraje a sousedících krajů Bezpečnostní dopady Ekonomické dopady Sociální dopady Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS a kritické infrastruktury Jiné dopady Podmínky (předpoklady) pro řešení KS Právní podmínky Právní předpisy krizového řízení: Právní předpisy silniční dopravy: Právní předpisy určující činnost v rámci silničního hospodářství: Právní předpisy v železniční dopravě: Právní předpisy v letecké dopravě: Mezinárodní podmínky a vazby Vnitrostátní podmínky a podmínky kraje Bezpečnostní podmínky Ekonomické podmínky Technické podmínky Operační plán Doprava

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV 9-25/BR/09 Příloh:28/ Přírodní podmínky Podmínky zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu Jiné podmínky Omezení (překážky) pro řešení KS Právní omezení Mezinárodní omezení Vnitrostátní omezení Bezpečnostní omezení Ekonomické omezení Technické omezení Přírodní omezení Omezení nezbytného rozsahu základních funkcí na území ORP při KS a kritické infrastruktury Jiná omezení Doporučené typové postupy, zásady a opatření pro řešení KS Požadovaný cílový stav a těžiště činnosti Preventivní opatření Odpovědnost za řešení KS Zásady monitorování stavu, přenos informací, vyrozumění o hrozbě vzniku KS a způsoby varování Typové postupy a opatření realizovaná v době hrozby vzniku KS Typové postupy a opatření realizovaná při vzniku KS Typové postupy a opatření realizovaná při řešení KS Řešení potřeb přepravy osob- v rámci veřejné linkové dopravy Řešení dopravní situace Typové postupy a opatření realizovaná v etapě likvidace následků KS Požadavky na mimořádné síly a prostředky Požadavky na mimořádné zdroje Podklady pro vypracování operačního plánu Odborné údaje Technické údaje Organizační údaje Identifikační údaje o zpracovateli operačního plánu Zpracovatel operačního plánu Subjekty, které poskytly součinnost Fyzické osoby Podpisová doložka (datum zpracování, schválení) Změny a úpravy Seznam příloh: Příloha č.1 - Přehled správních činností v oblasti vnitrostátní linkové osobní dopravy Příloha č.2 - Přehled správních činností v oblasti agend řidičů Příloha č.3 Přehled správních činností v oblasti vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravy Příloha č. 4 Přehled správních činností v oblasti silničního hospodářství Příloha č. 5 Přehled správních činností v oblasti železniční dopravy Operační plán Doprava

4 MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV 9-25/BR/09 Příloh:28/170 Příloha č. 6 Přehled správních činností v oblasti letecké dopravy Příloha č. 7 Objednávka pro zajištění osobní a nákladní přepravy Příloha č. 8 Řešení potřeb přepravy osob v rámci veřejné linkové dopravy Příloha č. 9 Řešení dopravní situace Příloha č. 10 Požadavek sil, prostředků a zdrojů Příloha č. 11 Přehled kontaktů drážní doprava Příloha č. 12 Přehled kontaktů letecká doprava Příloha č. 13 Přehled dodavatelů dopravních služeb nákladní doprava Příloha č. 14 Přehled dodavatelů dopravních služeb osobní doprava Příloha č Typové postupy a opatření realizovaná při krizové situaci Příloha č. 16 Ochrana obyvatelstva Seznam zkratek Zkratka AČR ČR GŘ HZS IZS KS KŠ MD MO MV MZe MZ MŽP OPIS HZS ORP OPŘ SaP SSHR SHR ÚKŠ Plné znění Armáda České republiky Česká republika Generální ředitelství hasičského záchranného sboru Integrovaný záchranný systém Krizová situace Krizový štáb Ministerstvo dopravy Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo životního prostředí Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Obec s rozšířenou působností Obchodně provozní ředitelství Síly a prostředky Správa státních hmotných rezerv Státní hmotné rezervy Ústřední krizový štáb Operační plán Doprava

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV 9-25/BR/09 Příloh:28/170 UZST KSÚS Uzlové železniční stanice Krajská správa a údržba silnic ŘSD Ředitelství silnic a dálnic D Dálnice I. Silnice I. třídy II. Silnice II. třídy III. Silnice III. třídy MK Místní komunikace ÚK ÚCL Účelové komunikace Úřad pro civilní letectví Všeobecný úvod Karlovarský kraj je výrazně dopravně exponován. Otevřením hranic mnohonásobně vzrostla zejména silniční doprava a to jak osobních vozů, tak zejména vozů nákladních. Přes hraniční přechody v Karlovarském kraji prochází 1/3 zboží přicházejícího do ČR ze SRN. Po vstupu do Evropské unie se dopravní zatíženost dále zvýšila. Především se zvýšil průjezd těžké kamionové dopravy. Současný stav dopravní infrastruktury neodpovídá potřebám rozvoje kraje. Chybí rychlostní komunikace - státní hranice kraj Praha, problémy způsobuje špatný stav vozovek a v železniční dopravě pak chybějící železniční koridor Praha Karlovy Vary Cheb. Silniční doprava Na území obce s zšířenou působností je poměrně hustá síť silnic I., II. a III. třídy a 6,45 km silnice-obchvat Ostrova.. Vzhledem k poloze správního území mají silnice I. třídy nadregionální význam a tvoří jeden z komunikačních spojů do SRN i do vnitrozemí. Silnice I/13 (E 442) Karlovy Vary Ostrov Chomutov Děčín Liberec patří k nejvýznamnějším silnicím v kraji. Odpovídá potřebám pouze v úseku Karlovy Vary Ostrov. Dále pokračuje obchvatem Ostrova a měla by pokračovat směrem na Chomutov, Most a Teplice jako Podkrušnohorská magistrála. Silnice I/25 Ostrov Jáchymov Boží Dar (Oberwiesenthal) je značně využívána pro turistický a rekreační provoz. Odbočuje ze silnice č.13 a prochází Jáchymovem a Božím Darem. Většina hlavních komunikací silniční sítě ve správním území je přetížena a ve špatném technickém stavu, který má negativní vliv na bezpečnost silničního provozu. Železniční doprava Správní obvod obce s rozšířenou působností je pokryt relativně hustou sítí železničních tratí. Většina z nich byla vybudována na konci 19. století a od té doby nebyla podstatným Operační plán Doprava

6 způsobem modernizována. Problémem v železniční infrastruktuře je špatný technický a provozní stav tratí a žel.uzlů, což nepříznivě ovlivňuje kapacitu tratí, rychlost jízdy a bezpečnost provozu a tím i zabezpečování přepravních potřeb. Hlavní železniční tratí nadregionálního významu je: č. 140 Praha Chomutov Karlovy Vary Cheb Páteř železniční sítě regionu je tvořena dvojkolejnou tratí Chomutov Cheb, vedoucí napříč celým řešeným územím. Z této trati pak odbočují jednotlivé regionální tratě. Provoz na tratích byl v posledních letech, stejně jako i na ostatních tratích v celé ČR značně snížen Trať č. 140 je v úseku Cheb Karlovy Vary elektrifikována. Mezinárodní je i trať Karlovy Vary - Dolní nádraží Potůčky Johangeorgenstadt. Ostatní tratě v regionu jsou regionální. Kromě tratě Chomutov Cheb jsou tyto tratě v regionu jednokolejné. Značná část regionálních tratí je vedena v horském a kopcovitém terénu a nachází se na nich velké množství umělých staveb (mosty, tunely, opěrné zdi). Tratě ve správním obvodu jsou provozovány Českými drahami. Letecká doprava V Karlovarském kraji se nachází tyto letiště v Karlových Varech, v Toužimi, v Chebu a v Mariánských Lázních a v Ostorvě. Karlovarské letiště má statut letiště mezinárodního a jako na jediném se provozují pravidelné linky do Moskvy. V poslední době byly zahájeny i lety do Tel Avivu. Pravidelná vnitrostátní doprava zde byla zrušena již r V posledních letech byly investovány značné prostředky do zlepšení podmínek cestujících a v navádění letadel. Uvažuje se i o prodloužení vzletové a přistávací dráhy o cca 500 m, aby na letišti mohla přistávat i velká letadla. Letiště v Ostrově, Toužimi, Chebu Mariánských Lázních jsou využívána pro sportovní a rekreační létání. Zavedení pravidelného leteckého provozu by si vyžádalo značných investičních prostředků. 6 Operační plán Doprava

7 1. Stručný popis krizové situace a možnosti jejího výskytu. Rizika silniční dopravy Nositeli nejvyšších rizik jsou především přetížené trasy evropského silničního komunikačního systému. Na bezpečnosti silničního provozu se negativně projevuje velký nárůst přepravních výkonů, na který stávající silniční síť není dimenzována a dále špatný technický stav komunikací. Silniční doprava jako podsystém dopravního systému realizuje největší přepravní výkony jak v osobní, tak i nákladní dopravě. Je důležitá pro obsluhu území jak osobní, tak i nákladní dopravou, nezastupitelnou roli hraje při podpoře podnikání v daném regionu a při získávání zahraničních investorů, neocenitelnou úlohu má i v rámci cestovního ruchu atd. Silniční doprava je činnost prováděná na základě koncese a licence a podle podmínek stanovených zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Základním předpokladem výkonného a efektivního dopravního systému je existence dopravní sítě. Narušení silničního dopravního systému (dále jen silniční dopravy ) může být způsobeno příčinou uvnitř, nebo vně systému. Předpokladem pro využití tohoto operačního plánu je pouze takové narušení silniční dopravy, které si vyžádá v souladu s příslušnou krizovou legislativou vyhlášení krizového stavu. Taková krizová situace může nastat pouze z příčiny vně systému (živelní pohroma, ekologická nebo průmyslová havárie, teroristický útok.). Z hlediska výskytu se může jednat o omezené území nebo celé území kraje. Při řešení konkrétní situace je možno využít mapu silniční sítě kraje dostupné na INTRANETU KÚ Karlovarského kraje ( na níž jsou zakresleny silnice I., II.. a III. třídy a subjekty kritické infrastruktury v dopravě. Rizika železniční dopravy Nositeli hlavních rizik jsou především železniční tratě nadregionálního významu. Provoz na tratích v Karlovarském kraji byl v posledních letech, stejně jako i na ostatních tratích v celé ČR značně snížen. Špatný technický a provozní stav tratí a žel.uzlů nepříznivě ovlivňuje kapacitu tratí, rychlost jízdy a bezpečnost provozu a tím i zabezpečování přepravních potřeb. Mezi riziková místa patří železniční uzly, seřaďovací nádraží, tunely a železniční přejezdy. Dále pak místa, kde může dojít k pádu stromů či jiných předmětů (sesuv půdy, pád kamenů) na železniční trať. Z hlediska zásahu záchranných složek v případě nehody je vždy problematický příjezd techniky k místu nehody, pokud se nachází na volné trati nebo v nepřístupném terénu. Mezi nepřístupná místa patří například úsek trati Chomutov - Cheb mezi Novým Sedlem a Královským Poříčím, který je veden v úzkém skalním koridoru, kam se těžkou technikou nelze vůbec dostat. Železniční nehody jsou nebezpečné z několika hledisek: a) velké množství přepravovaných osob, b) špatná dostupnost koridorů pro záchranné složky, c) velikostní a hmotnostní rozměry drážních vozidel, d) elektrifikovaná trať. 7 Operační plán Doprava

8 Mezi časté dopravní nehody patří kombinace dopravních nehod motorových dopravních vozidel s vozidly železničními. K těmto nehodám dochází převážně na železničních přejezdech. Přehled rizik vyplývajících z železniční dopravy: a) riziko nehody dopravních prostředků hromadné přepravy osob b) riziko dopravních nehod prostředků přepravujících nebezpečné látky v regionu se nachází významné podniky (EASTMAN Sokolov a.s., SU a.s., AGIP, společnosti provozující čerpací stanice), které větší či menší část surovin a výrobků přepravují po železnici, c) riziko dopravních nehod vojenských dopravních prostředků a prostředků speciální přepravy v regionu se nachází Vojenský výcvikový prostor Hradiště, který využívají k výcviku i některé armády NATO, přičemž části zúčastněných jednotek a vojenská technika mohou být přepravovány do prostoru cvičiště po železnici (týká se převážně trati č Chomutov Karlovy Vary Cheb s návazností na hraniční přechod Pomezí - Schirnding), d) riziko dopravních nehod prostředků silniční a železniční přepravy v místech úrovňového křížení silnic a železničních tratí (přejezdy). Správní orgán na úrovni kraje zabezpečuje pouze : na základě zákonného zmocnění uzavírá písemné smlouvy s dopravci za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti území kraje ( 39 odst. 6 zákona o dráhách) při přerušení drážní dopravy, která přesahuje 45 kalendářních dnů vydává a schválí jízdní řád pro náhradní autobusovou dopravu ( 18 zákona 111/94 ve znění pozdějších změn) Z hlediska narušení funkčnosti dopravního systému je třeba brát železniční dopravu jako podsystém dopravy, který je schopen realizovat velké přepravní výkony jak v osobní, tak i dopravě nákladů. Tato doprava je však omezena na přepravu po vybudované železniční síti. Z pohledu krizového plánování je železniční doprava schopna svojí kapacitou nahradit jak silniční, tak i vodní nebo leteckou dopravu. Zvlášť efektivní je pro přepravu hromadných substrátů. Pokud přepravci na železnici nejsou připojeni na železniční síť vlečkou, zpravidla pro přepravu do nakládacích stanic a přepravu ze stanic určení do míst spotřeby využívají prostředky silniční dopravy. Uzlové železniční stanice jsou řízeny Generálním ředitelstvím v Praze cestou Obchodně provozních ředitelství (OPŘ) Ústí nad Labem (UZST Karlovy Vary, Cheb) a Plzeň (UZST Mariánské Lázně). Další organizační složky - Správa dopravní cesty Karlovy Vary a Depo kolejových vozidel Plzeň (Provozní jednotka Cheb) - jsou řízeny přímo Generálním ředitelstvím v Praze. V příloze č. 10 je uvedeno spojení, na vedoucí zaměstnance a vedoucí útvarů obrany výše citovaných organizačních složek ČD, a.s. 8 Operační plán Doprava

9 Rizika letecké dopravy Mezinárodní letiště Karlovy Vary odbavuje pravidelnou leteckou linku Moskva - K.Vary Moskva (3x týdně), Tel Aviv K.Vary (v letním období 1x týdně). Jinak slouží pro účely charterových letů (z Evropy), General Aviation (letecká turistika, soukromé obchodní lety, lety všeobecného letectví, pro výcvikové lety) a pro sportovní létání. Dále zajišťuje v běžných případech provoz helikoptér. V současné době letiště přijímá letadla o kapacitě max. 80 osob. Provoz sportovních a ultralehkých letadel je, kromě letiště v Karlových Varech, zabezpečován na ostatních letištích (Toužim, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov). Všechna letiště jsou potenciálním zdrojem rizika pro okolní oblasti, zejména na vlastní ploše letišť a dále v místech prodloužení přímek přistávacích a vzletových drah, kde jsou prováděny přistávací a povzletové manévry. V těchto okamžicích (cca. 2 až 5 min po startu) dochází z hlediska statistiky k nejčastějším haváriím. Přehled rizik vyplývajících z letecké dopravy a) riziko požáru letadla b) riziko pádu letadla c) riziko ekologické havárie v důsledku úniku paliva Z hlediska malého rozsahu letecké dopravy na správním území je předpoklad, že mimořádné události vzniklé v civilním letectví nezpůsobí takové narušení jeho funkčnosti, které by vyžadovalo vyhlásit krizový stav. Tyto mimořádné události lze řešit běžnými provozními silami a prostředky, které jsou předurčeny pro jejich řešení. Provozovatelé letišť a leteckých činností mají zpracován "Program ochrany civilního letectví před protiprávními činy", v němž jsou stanoveny opatření a postupy k ochraně civilního letectví a ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů zabezpečují jejich plnění. Z tohoto důvodu tato opatření nejsou obsahem tohoto typového plánu. V další části dokumentu otázka krizových situací v letecké dopravě nebude řešena Příčiny (původci) vzniku a trvání krizové situace Příčiny (původce ) KS lze rozdělit následovně: Přírodní rizika: sesuvy půdy (viz Analýza možného vzniku mimořádných událostí z Havarijního plánu Karlovarského kraje a,krizová rizika z Krizového plánu určené obce) zemětřesení (viz Analýza možného vzniku mimořádných událostí z Havarijního plánu Karlovarského kraje a,krizová rizika z Krizového plánu určené obce povodně (viz Povodňový plán ORP, Operační plány povodeň velkého rozsahu a narušení hrází významných VD se vznikem zvláštní povodně) 9 Operační plán Doprava

10 lesní požár, (viz Analýza možného vzniku mimořádných událostí z Havarijního plánu Karlovarského kraje a,krizová rizika z Krizového plánu určené obce lesní polomy spad velkého množství sněhu je možno jej očekávat v celém území, (viz. Plán zimní údržby silnic Karlovarského kraje, zpracovaný Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, jehož součástí je i plán pro případ vzniku mimořádných situací). Rizika související s lidskou činností: mimořádné události týkající se silničního provozu (nehoda nebo únik nebezpečných látek v průběhu přepravy, požár v tunelu, atd.), mimořádné události na technologických zařízeních v blízkosti dopravní cesty (požár, exploze, únik radioaktivity, atd.), mimořádné události vyvolané úmyslným narušením (blokády, protesty, teroristický útok, atd.). Rizika technická (technických zařízení): např. destrukce mostů, tunelů případně dalších technických zařízení nezpůsobené ani přírodními vlivy ani bezprostřední lidskou činností (v mnoha případech vyplývající z jejich současného stavebně technického stavu) Subjekty kritické infrastruktury : Přehled Subjektů kritické infrastruktury na správním území je součástí krizového plánu určené obce Ostrov. V následující tabulce jsou obsaženy významné subjekty kritické infrastruktury vztahující se k silniční dopravě. Příčinou vzniku kritické situace vzhledem k těmto objektům mohou být především mimořádné události vyvolané úmyslným narušením stavby objektu a mimořádné události týkající se provozu samotného objektu nebo na objektu. Správní území Název subjektu Provozovatel Místo dislokace (adresa) (ORP) Ostrov Silniční mosty přes řeku Ohře ŘSD KV, KSÚS Karlovarského karje Mosty přes řeku Ohře a Bystřice 1.2. Scénář vývoje KS Vzhledem na výše uvedené skutečnosti lze předpokládat, že k narušení systému železniční, letecké a silniční dopravy může dojít jednak v situacích, kdy tento vývoj z lze předvídat a více či méně ovlivnit následky tohoto vývoje a tudíž i objem nezbytné obnovy (rozsáhlé a dlouhodobé povodně, dlouhodobé sněžení, dlouhodobější činnost teroristických skupin na území státu, menší seismické projevy, vývoj situace vedoucí k nutnosti vyhlášení vojenských krizových stavů ap.), nebo je následkem jedné nebo několika rychle za sebou jdoucích událostí, které mohou vzniknout kdekoli na železniční a silniční síti nahodile a lze se na ně připravit pouze vhodnou organizací a systém vytváření, aktivování vhodných sil, prostředků a zásob materiálu k zabezpečení obnovení 10 Operační plán Doprava

11 provozuschopnosti narušené železniční, letecké a silniční sítě (zemětřesení, velké dopravní nehody na železnici, únik průmyslových škodlivin z technologických zařízení z míst poblíž silnice nebo při jejich přepravě atd.) Indikace možnosti vzniku KS Název vznikající nahodile ve velmi krátká době vznikající nahodile v delším časovém období vznikající jako následek hrozby Popis jedná se o příčiny, jejichž následky jsou okamžité, lze přijímat opatření ke snižování následků do vzniku krizové situace a opatření k likvidaci následků po vzniku krizové situace krizové situace, které vznikají postupným přerůstáním provozní situace do situace krizové (vyvíjí se v čase - lze jejich vývoj s určitou pravděpodobností předvídat), lze přijímat preventivní opatření před jejich vznikem, v průběhu vzniku a opatření k likvidaci jejich následků krizové situace, které vznikají jako následek předem známých skutečnosti, jejichž vznik je více či méně pravděpodobný Indikace bezprostřední hrozby vzniku KS Název neprovozuschopnost důležitých silničních tahů neprovozuschopnost důležitých železničních tratích velký nedostatek provozních zaměstnanců železnic Popis postupné uzavírání provozu na důležitých silnicích z nejrůznějších příčin postupné uzavírání provozu na důležitých železničních tratích z nejrůznějších příčin velké snížení bezpečnosti provozu z důvodu nedostatku odborníků narušení provozu klíčových zařízení železnic narušení provozuschopnosti letišť uzavírání provozu letiště narušení sdělovacích a zabezpečovacích systémů železnic, nedostatek trakční nafty, výpadky v dodávkách elektrické energie 11 Operační plán Doprava

12 Indikace vzniku KS Název nemožnost zabezpečení silniční osobní a nákladní dopravy, železniční a letecké dopravy Popis následkem narušení silniční dopravní cesty, železniční dopravní cesty, letišť,jejího technického stavu, nedostatečný stav nezbytných sil a prostředků na údržbu a opravy Skutečnosti urychlující průběh KS nárůst přepravních požadavků na přepravu po silniční síti a po železnici nemožnost rychlé obnovy silniční a železniční infrastruktury Popis vyvolává hromadění osob na autobusových nádražích a železničních stanicích,nákladů ve skladech a nákladištích, ale i na dopravní cestě vyvoláno technologickou náročnosti, konkrétními přírodními podmínkami a přístupnosti sil a prostředků do míst prováděných obnovovacích prací v době, kdy je zabezpečována obnova silniční a železniční dopravní cesty Skutečnosti zabraňující vyřešení KS Název nemožnost využití vhodných objížděk (odklonů) nemožnost využití náhradního druhu dopravy Popis nepřístupnost míst na síti po jiné dopravní cestě, nemožnost zabezpečení přepravy po jiné náhradní dopravní cestě nepřístupnost míst jiným druhem dopravy nebo nedostatek vhodných dopravních prostředků jiných druhů dopravy Indikace ukončení krizové situace Název obnovení provozu na narušené dopravní cestě Popis dosažení nezbytných parametrů k zabezpečení provozu na narušené části silniční a železniční dopravní cesty 12 Operační plán Doprava

13 Sekundární KS jako důsledek popisované KS Název nezabezpečení nezbytné dopravní obslužnosti Popis výpadky v pokrytí nezbytných přepravních potřeb 2. Dopady KS Pro hodnocení dopadů KS je třeba vycházet z konkrétních územních podmínek a především z konkrétních přepravních potřeb daného území. Vzhledem k tomu, že dopravní infrastruktura, děje a jevy spojené především se silniční a železniční dopravou zasahují do všech územních částí ORP a všechny části ORP tím mohou být ovlivněny, nelze předem s dostatečnou přesností a s dostatečnou efektivností určit, jaká situace na té či oné části ORP může nastat a v které oblasti kritické infrastruktury se projeví Dopady na životy a poškození zdraví osob Životy a zdraví osob ohrožuje zejména příčinná souvislost s působením dopravní nehody a železničního a leteckého neštěstí, případně nehody nebo události na technologických zařízeních v blízkosti dopravní cesty a letiště.. Možnost úmrtí osob, poškození zdraví osob zraněním nebo onemocněním lze předpokládat i v tom případě, kdy je třeba zajistit přepravy pro evakuaci osob z ohrožené oblasti, atd. a současně nelze vzhledem k narušení silniční a železniční dopravní infrastruktury realizovat tyto přepravy silniční dopravou nebo náhradním druhem dopravy Zničení nebo poškození majetku Ke zničení nebo poškození majetku dopravce nebo přepravce (dopravní prostředky, přepravované zboží včetně obalů, nebo příslušná dopravní infrastruktury např. terminály, logistické centra, nádraží, manipulační prostředky) může dojít buď při dopravní nehodě, železničním a leteckém neštěstí nebo v důsledku působení mimořádných událostí (sesuvy půdy, požár, únik nebezpečných věcí během přepravy, atd.). Nemožnost zajistit mimořádné silniční přepravy pro evakuaci, pro odstraňování následků přírodních nebo technologických pohrom v důsledku zastavení silniční a železniční dopravy, pak samozřejmě představuje riziko dalších škod na movitém i nemovitém majetku v tom případě, že tyto přepravy nelze zajistit ani jiným druhem dopravy. Za zničený nebo poškozený majetek je třeba považovat i samotné silnice a železniční cestu Poškození životního prostředí V případě velké dopravní nehody a železničního a leteckého neštěstí za účasti dopravních prostředků je vždy třeba předpokládat poškození životního prostředí ropnými 13 Operační plán Doprava

14 produkty, pokud jsou jimi vozidla poháněna nebo jsou obsahem agregátů dopravního prostředku (např. únik PHM). Poškození životního prostředí může zapříčinit i přepravovaný materiál (nebezpečné věci, odpady). Další poškození a prohloubení poškození životního prostředí může být zapříčiněno zastavením nebo přerušením odvozu nebezpečných látek a odpadů od jejich producentů v důsledku narušení silniční a železniční sítě Mezinárodní dopady V rámci mezinárodních dopadů je třeba uvažovat s omezením nebo úplným zastavením mezinárodní silniční, železniční a letecké dopravy přes území kraje v závislosti na míře poškození silniční a železniční sítě a letiště. Vzhledem k velkému množství prací ve výrobě prováděných ve spolupráci českých a německých podniků, by došlo k problémům ve výrobě, včetně narušení zaměstnanosti občanů kraje. Pro dostatečnou četnost silničních hraničních přechodů se nepředpokládá při případném uzavření kteréhokoliv ze silničních hraničních přechodů podstatné narušení přeshraničních ekonomických, politických a sociálních vztahů. Může dojít i k škodě na majetku cizích dopravců Dopady na území obce a kraje V případě nutnosti zřídit objízdné trasy, zasahující na území sousedních krajů, lze předpokládat dočasnou změnu v intenzitách a ve složení dopravy na jednotlivých komunikacích. Nepředpokládá se, že by tento stav měl významný vliv, za předpokladu omezeného časového trvání na funkčnost dopravního systému v sousedních částech kraje Bezpečnostní dopady V souvislosti s možnými rozsáhlými objížďkami lze předpokládat zvýšení dopravní nehodovosti vyvolané nekázní účasníků silničního provozu, tedy škody na zdraví a na majetku. Omezení nebo zakaz létání nad určitými oblastmi Ekonomické dopady Lze očekávat ekonomické ztráty u producentů, výrobců a dopravců. Zastavení silniční a železniční dopravy a současně nemožnost zajistit přepravní potřeby jiným druhem dopravy na delší dobu může znamenat kolaps zejména výrobní sféry postiženého teritoria (přerušení nebo zastavení výrobních řetězců způsobené vlivem absence přepravní logistiky, neschopnost zajistit distribuci potravin, vody, léčiv, atd.). V letecké dopravě se nepředpokládají ekonomické dopady většího charakteru Sociální dopady Sociální dopady pro obyvatelstvo vyvolá zastavení silniční dopravy na delší dobu a současně nemožnost zajistit přepravní potřeby jiným druhem dopravy při zajištění dopravní obslužnosti pro dosažitelnost škol, úřadů, soudů, zdravotnických zařízení a zaměstnání. 14 Operační plán Doprava

15 2.9. Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS a kritické infrastruktury Narušení rozsahu dopravní obslužnosti ovlivní možnost dopravy obyvatel do zaměstnání, do škol a značně omezí jejich možnost mobility Jiné dopady zvýšené nároky na orgány obcí k zabezpečení silniční dopravy na území ORP vysoké nároky na orgány obcí k zabezpečení dopravní obslužnosti nekontrolovatelná migrace obyvatelstva a vysoké nároky na pořádkovou službu z hlediska zabezpečení bezpečnosti silničního provozu. zvýšení nákladů dopravců na zabezpečení přepravy po odklonech včetně nákladů na zabezpečování dohodnutého rozsahu základní dopravní obslužnosti 3. Podmínky (předpoklady) pro řešení KS 3.1. Právní podmínky Právní předpisy krizového řízení: Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, Vyhláška Správy č.498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území), Operační plány pro řešení krizových situací na území kraje Právní předpisy silniční dopravy: Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, Vyhláška MDS č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě, Vyhláška MDS č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, Vyhláška MDS č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, Vyhláška MDS č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 15 Operační plán Doprava

16 Vyhláška MDS č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, Vyhláška MDS č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, Vyhláška MDS č. 240/2002 Sb., o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu, Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, Vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Vyhláška MDS č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod Právní předpisy určující činnost v rámci silničního hospodářství: Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, Zákon č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů správy České republiky, Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách české republiky, Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení, Zákon č. 241/200 Sb.,o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/200 Sb, o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy a k nim vytvořené různé metodické pokyny a doporučení, Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území), Typové plány zpracované jinými ÚSÚ, Vyhláška č Sb.,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, Sbírka mezinárodních smluv č. 7/2001 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, Sbírka mezinárodních smluv č. 102/2003 Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/2001 Sb., Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech Právní předpisy v železniční dopravě: Zákon č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů České 16 Operační plán Doprava

17 republiky, Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/200 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška MZV č. 8/1985 Sb., o úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších sdělení MZV, Vyhláška č. 361/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů České republiky, o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě, Sdělení MZV č. 81/2003 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích, Sdělení MZV č. 7/2001 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech s účinnosti, Sdělení MZV č. 102/2003 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, Sdělení MZV č. 31/2001 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích, Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území), Typové plány zpracované jinými ÚSÚ. a k těmto právním aktům vytvořené různé závazné metodické pokyny a doporučení Právní předpisy v letecké dopravě: Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí přepisy, Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 17 Operační plán Doprava

18 některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území), Typové plány zpracované jinými ÚSÚ Mezinárodní podmínky a vazby Při řešení KS je nutné dodržovat podmínky dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv týkajících se silniční dopravy,případně urychleně uzavřít příslušné regionální dohody. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě /CMR/ - Ženeva, (11/1975 Sb.) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí /ADR/ - Ženeva, (64/1987, 159/1997, 186/1998, 54/1999 Sb., 93/2000, 6/2002 Sb. m. s.) Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě /AETR/ ve znění Změn a doplňků z r a Doplňku č. 2 z r Ženeva, (108/1976, 82/1984, 80/1994 Sb.) ČR je členem mezinárodních leteckých organizací a z tohoto důvodu je vázána doporučeními přijatými těmito mezinárodními organizacemi: ICAO ECAC EUROCONTROL JAA 3.3. Vnitrostátní podmínky a podmínky kraje Předpokladem pro využití tohoto operačního plánu je vyhlášení krizového stavu v souladu s krizovou legislativou a existence dopravní sítě. Zachování movitého i nemovitého majetku těch, kteří se budou podílet na řešení KS a následné obnově Bezpečnostní podmínky Není vyplněno. 3.5 Ekonomické podmínky Není vyplněno. 18 Operační plán Doprava

19 3.6. Technické podmínky Není vyplněno Přírodní podmínky Není vyplněno Podmínky zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu a) Zachování silniční a železniční sítě v dostatečném rozsahu b) Zachování činnosti státní správy a samosprávy působící v oblasti silniční dopravy v návaznosti na silniční hospodářství viz přílohy č.1 až 6. c) Schopnost správních orgánů k zachování veřejných služeb v oblasti dopravy je přímo závislá na organizační, operační a materiální připravenosti ke splnění tohoto úkolu s využitím legislativní podpory, kterou těmto orgánům umožňují uvedené zákony v bodě 3.1. d) Včasné delegování pravomocí na nižší správní nebo jiné organizační celky 3.9. Jiné podmínky - Zachování řídících pracovišť, vybudování, vybavení a příprava aktivace náhradních pracovišť k řízení silniční dopravy Jednotlivá řídící pracoviště : a) Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství Závodní 353/88, Karlovy Vary b) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary Závodní 369/82, Karlovy Vary c) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,p.o. Chebská 282, Dolní Rychnov d) Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní Klínovecká 1204, Ostrov Přehled kompetencí v oblasti silničního hospodářství : Silnice Vlastník Majetková správa Silniční správní Údržba úřad Dálnice a stát ŘSD MD Smluvně KSÚS rychlostní komunikace Silnice I. třídy stát ŘSD MD Smluvně KSÚS Silnice II.a III. třídy kraj KSÚS Obec s rozšířenou KSÚS Místní komunikace působností obec obce obce Obce smluvně 19 Operační plán Doprava

20 -Zabezpečení pořádkové služby k eliminaci kriminality a drancování, -Zajištění ochrany autobusových a vlakových nádraží a letišť -Znalost dopravních potřeb obyvatel 4. Omezení (překážky) pro řešení KS 4.1. Právní omezení Zákon o pozemních komunikacích jednoznačně formuluje věcnou působnost silničních správních úřadů ( 40). Místní příslušnost je pak dána místem, kde se předmětná pozemní komunikace nachází a je určena v souladu s 7 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů. Pokud by vlivem nevojenské krizové situace došlo k fyzickému zániku silničního správního úřadu je třeba, aby jiný specielní zákon, upravil možnost přenosu kompetencí např. na nejblíže vyšší silniční správní úřad nebo v nejbližším okolí nejpřístupnější silniční správní úřad stejné věcné příslušnosti. Podmínky pro železniční dopravu jsou v mezích zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů Mezinárodní omezení Stav drážní dopravy v zemích se kterými spolupracují ČD a.s., zejména pak v sousedních státech Vnitrostátní omezení Neznalost legislativy, nepřipravenost správních a krizových orgánů k řešení nouzového opatření při vzniku KS vyplývající z neznalosti svých povinností a kompetencí, zmatečné požadavky krizových orgánů, Neinformovanost postiženého obyvatelstva o způsobu náhradního řešení přepravy osob v rámci zabezpečení dopravní obslužnosti, Nezamezení průniku nepravdivých informací obyvatelstvu. Nedostatek materiálních, finančních prostředků, popřípadě specializovaných služeb, přírodní překážky, neumožňující okamžité zahájení podmínky obnovy narušené dopravní infrastruktury 4.4. Bezpečnostní omezení Bez omezení Ekonomické omezení Bez omezení. 20 Operační plán Doprava

21 4.6. Technické omezení Bez omezení Přírodní omezení Bez omezení Omezení nezbytného rozsahu základních funkcí při KS a kritické infrastruktury Omezení se řídí pokyny odborných útvarů MD uvedených v přílohách, které jsou součástí operačního plánu. Přehled správních činností v oblasti vnitrostátní linkové osobní dopravy - příloha č. 1, Přehled správních činností v oblasti agend řidičů - příloha č. 2. Přehled správních činností v oblasti vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravy - příloha č.3,přehled správních činností v oblasti silničního hospodářství - příloha č. 4. Přehled správních činností v oblasti železniční dopravy - příloha č. 5. Přehled správních činností v oblasti letecké dopravy - příloha č Jiná omezení Bez omezení. 5. Doporučené typové postupy, zásady a opatření pro řešení KS 5.1. Požadovaný cílový stav a těžiště činnosti Cílem krizového plánování v oblasti dopravy je připravit dopravní systém tak, aby při vyhlášení krizového stavu byly: civilní i vojenské přepravní potřeby uspokojeny co nejkvalitněji a v co nejkratším čase, minimalizovány škody způsobené krizovou situací jak na lidských životech, zdraví, tak i materiálních hodnotách, co nejefektivněji připraveny a zabezpečeny k využití nezbytné zdroje lidské i materiální. minimalizovány ztráty na zdraví, životech, majetku a živ. prostředí 5.2. Preventivní opatření Opatření viz příloha č. 15, část Typové postupy a opatření realizovaná v etapě před vznikem KS Odpovědnost za řešení KS Odpovědnost za řešení KS je dána právními předpisy a jejím rozsahem (obec, kraj nebo MD) viz.příloha č. 15, část Typové postupy a opatření realizovaná při krizové situaci. 21 Operační plán Doprava

22 5.4. Zásady monitorování stavu, přenos informací, vyrozumění o hrozbě vzniku KS a způsoby varování příloha č. 16 K informovanosti a řešení narušení silniční, železniční a letecké dopravy v postiženém území je nutné využít všechny druhy spojení mezi orgány kraje, orgány obcí, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, které mají vztah a možnosti k řešení krizového stavu v silniční dopravě Zprávy musí obsahovat informace o rozsahu narušení uvedených druhů dopravy, o kapacitních možnostech dopravy a o rozsahu narušení jízdních řádů, a tím i rozsahu narušení dopravní obslužnosti území. Dále rovněž požadavky na zajištění nezbytných dopravních kapacit. Orgány obce podávají přednostně informace o soustředění obyvatel v nepřístupných lokalitách a návrhy na organizaci jejich nouzového odsunu a zásobování Typové postupy a opatření realizovaná v době hrozby vzniku KS Opatření viz příloha č. 15, část Typové postupy a opatření realizovaná v době hrozby vzniku KS Typové postupy a opatření realizovaná při vzniku KS Opatření viz příloha č. 15, část Typové postupy a opatření realizovaná při vzniku KS Typové postupy a opatření realizovaná při řešení KS Opatření viz příloha č. 15, část Typové postupy a opatření realizovaná při řešení KS Řešení potřeb přepravy osob- v rámci veřejné linkové dopravy Opatření v oblasti zabezpečení veřejné linkové dopravy jsou základní činnosti, kterou řídí a za kterou odpovídá Krajský úřad, jako příslušný dopravní úřad. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto povinnost uložit právnické osobě a podnikající fyzické osobě také starosta, který o uložení povinnosti následně informuje hejtman.opatření jsou řešena v příloze č Řešení dopravní situace Při řešení dopravní situace prioritně stanovit objízdné a náhradní trasy v co nejkratším čase, aby byly zabezpečeny základní úkoly v přepravě osob a zboží. Opatření jsou řešena v příloze č Typové postupy a opatření realizovaná v etapě likvidace následků KS Opatření viz příloha č.15, část Typové postupy a opatření realizovaná v etapě likvidace následků KS Požadavky na mimořádné síly a prostředky Lze předběžně stanovit dle potřeb obcí a upřesnit na základě konkrétní vzniklé situace. 22 Operační plán Doprava

23 5.10. Požadavky na mimořádné zdroje Lze předběžně stanovit dle potřeb obcí a upřesnit na základě konkrétní vzniklé situace. 6. Podklady pro vypracování operačního plánu 6.1. Odborné údaje Z hlediska možného rozsahu a vývoje KS postupovat podle zpracovaných odborných variant v případě, že je tato zpracována. V ostatních případech postupovat operativně podle konkrétní situace a na základě metodických postupů a pokynů uvedených v operačním plánu.. Při zpracování krizového plánu kraje není nutné pro silniční, železniční a leteckou přijímat žádná regulační opatření Technické údaje Pro potřeby řízení využít : - mapu území kraje, včetně silničních sítí a jednotlivých autobusových zastávek - digitální mapu silniční sítě a zastávek ( Organizační údaje Kontaktní spojení na odborníky odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ KK a odboru dopravně správního MěÚ, schopné poskytnout pomoc při řešení krizové situace je uvedeno v části 7 identifikační údaje o zpracovateli operačního plánu. 7. Identifikační údaje o zpracovateli operačního plánu 7.1. Zpracovatel operačního plánu Název Adresa Telefon Městský úřad Ostrov Klínovecká 1204, Ostrov 23 Operační plán Doprava

24 7.2. Subjekty, které poskytly součinnost Název Adresa Telefon Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,p.o. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary Obchodně provozní ředitelství (OPŘ) Ústí nad Labem, České dráhy, a.s. Krajský úřad Karlovarského kraje (Odbor dopravy) Sokolov,Chebská 282, Dolní Rychnov Závodní 369/82, Karlovy Vary Vojtěšská 2, Ústí n/l. PSČ Závodní 353/88, Karlovy Vary Fyzické osoby Identifikační údaje fyzických osob, které se podílely na zpracování operačního plánu Jméno a příjmení Adresa Telefon Ing. Milan Novák Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing.Jiří Jeřábek Závodní 353/88, Karlovy Vary Milan Měchura Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing.Jiřík Dolejší Závodní 353/88, Karlovy Vary Bc.Zdeněk Koco Závodní Karlovy Vary Milan Matlas Závodní 369/82, Karlovy Vary Ing. Beňák Sokolov,Chebská 282, Dolní Rychnov Ladislav Jurek Městský úřad Ostrov, Ostrov Operační plán Doprava

25 7.4. Podpisová doložka (datum zpracování, schválení) Operační plán je zpracován k a byl schválen na jední Bezpečnostní rady města dne Změny a úpravy Aktualiza ce číslo Strana číslo Druh změny textu (upřesnění, rozšíření, zrušení) Platnost (datum) od Provedl / podpis 25 Operační plán Doprava

Krizové situace ve městech a obcích

Krizové situace ve městech a obcích Krizové situace ve městech a obcích práva a povinnosti starostů při jejich odstraňování Praha 16. dubna 2015 Krizové řízení souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 8 - Informační systém logistiky MO a AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Obecná legislativa krizového managementu Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb.,

Více

s vyznačením změn posledních dvou zákonů

s vyznačením změn posledních dvou zákonů Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

Výcvikové středisko MD Kojetín

Výcvikové středisko MD Kojetín Připravované aktivity MD v roce 2013 v rámci připravenosti na obnovu dopravní infrastruktury Výcvikové středisko MD Kojetín 1 Výcvikové středisko Kojetín Ministerstva dopravy pořádá ve Výcvikovém středisku

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro

Více

Rozhodnutí Stavební povolení

Rozhodnutí Stavební povolení Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: V E Ř E J N Á V Y H L ÁŠ K A Rozhodnutí Stavební povolení Stavebník, Ředitelství silnic

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IV OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AUTORSKÝ KOLEKTIV Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. Krajský úřad Jihomoravského kraje Doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc. - Vodárenská

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Nástroje kraj. plánování

Nástroje kraj. plánování Nástroje kraj. plánování VLIV DOPRAVY NA KRAJINU doprava ochranná pásma migrační překážky nehody hluk Rozvoj dopravy - plánování Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Má své opodstatnění zázemí pro cestující veřejnost? Dopravní obslužnost 2010 aneb po Ústeckém kraji bez auta Ing. Jiří Zachař

Má své opodstatnění zázemí pro cestující veřejnost? Dopravní obslužnost 2010 aneb po Ústeckém kraji bez auta Ing. Jiří Zachař Má své opodstatnění zázemí pro cestující veřejnost? Dopravní obslužnost 2010 aneb po Ústeckém kraji bez auta Ing. Jiří Zachař Ústí nad Labem 22.9.2010 Obsah: 1. Vysvětlení pojmů 2. Modelový příklad 3.

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Vojenské přepravy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Vojenské přepravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D33 Vojenské přepravy Schváleno dne: 17.4.2012 č.j.: S 16766/2012-BEZ Účinnost od 1. června 2012 Počet listů :

Více

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami 2.vydání České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

Více

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Žatec PLÁN HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC oblast Žatec (obsahuje nouzová opatření dle části 1.8. řádu RID) Ing. Daniel Jareš

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi

Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi Praha 2006 Obsah 1. Úvod 3 2. Civilní nouzové plánování 4 3. Krizové řízení 6 4. Ochrana obyvatelstva 13

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Integrovaný regionální operační program (IROP) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing. Markéta

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 49 Pozemní a potrubní doprava 49.1 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10.1 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10.11

Více

K A L A M I T N Í O P A T Ř E N Í

K A L A M I T N Í O P A T Ř E N Í Příloha č. 3 K A L A M I T N Í O P A T Ř E N Í primátora města Jablonec nad Nisou pro případ mimořádných situací zimního období 2015 2016 říjen 2015 1 Úvod K řešení mimořádných situací zimní údržby komunikací,

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2015) - celkem 418 podání Datum doručení 4.1.2015 Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti Krajského

Více

Vnější havarijní plán Aktualizace: leden 2013 B. Operativní část Verze pro veřejnost Plnírna PB Satalice; Flaga s.r.o. B. OPERATIVNÍ ČÁST OBSAH

Vnější havarijní plán Aktualizace: leden 2013 B. Operativní část Verze pro veřejnost Plnírna PB Satalice; Flaga s.r.o. B. OPERATIVNÍ ČÁST OBSAH B. OPERATIVNÍ ČÁST OBSAH B.1 - Úkoly příslušných správních úřadů, složek integrovaného záchranného systému, případně i dalších dotčených správních úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků jiných fyzických

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální

KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální Účinné od 09.12.2012. Společnost KŽC, s.r.o., IČ 2721 0481, se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 Koloděje, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji

Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji březen 2012 Karlovarský kraj Koncepce rozvoje silniční 298542 ERA TPE 01 00 sítě v Karlovarském kraji C:\_Pracovni\Rok 2011\_298542 Koncepce Karlovarsky

Více

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

A) MINISTERSTVO DOPRAVY A) MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999, zákona č. 23/2000, zákona č. 71/2000, zákona č. 132/2000, zákona č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu uveřejněného

Více

ANALÝZA RIZIK pro správní obvod ORP Žamberk

ANALÝZA RIZIK pro správní obvod ORP Žamberk MĚSTO ŽAMBERK obec s rozšířenou působností odbor obrany a krizového řízení Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Č.j.: 14951/2009/OBR Výtisk jediný Počet listů: 21 Počet příloh: 3/5 ANALÝZA RIZIK pro správní

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 30. listopadu 2015 částka 12

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 30. listopadu 2015 částka 12 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XLIII. V Praze dne 30. listopadu 2015 částka 12 Obsah Výměr MF č. 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Cenový

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více

Geografie dopravy nové trendy v dopravě. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 7

Geografie dopravy nové trendy v dopravě. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 7 Geografie dopravy nové trendy v dopravě HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 7 Intermodální doprava Rozvoj intermodalalismu, míra regulace a deregulace výrazně ovlivňují organizační a prostorový rámec

Více

Územní plán obce Horní Blatná změna č.1 NÁVRH ZADÁNÍ textová část

Územní plán obce Horní Blatná změna č.1 NÁVRH ZADÁNÍ textová část Územní plán obce Horní Blatná změna č.1 NÁVRH ZADÁNÍ textová část Pořizovatel: MÚ Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování Určený zastupitel: Robert Petro Datum zpracování: Leden 2013 Zpracoval: Petr

Více

Zhodnocení možností logistického zabezpečení Armády České republiky ve prospěch integrovaného záchranného systému. Martin Dohnal

Zhodnocení možností logistického zabezpečení Armády České republiky ve prospěch integrovaného záchranného systému. Martin Dohnal Zhodnocení možností logistického zabezpečení Armády České republiky ve prospěch integrovaného záchranného systému Martin Dohnal Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Hlavní problematikou této bakalářské práce

Více

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Připravili: pracovníci České geologické služby a Ředitelství silnic a dálnic ČR Předkládá (25. 6. 2013 pro

Více

VD Horka esn no : a) Místo možného výskytu b) Rozsah a ohrožení v závislosti na ase a dalších podmínkách c) Seznam obcí a subjekt ohrožených mimo

VD Horka esn no : a) Místo možného výskytu b) Rozsah a ohrožení v závislosti na ase a dalších podmínkách c) Seznam obcí a subjekt ohrožených mimo VD Horka Upřesněno : a) Místo možného výskytu Vodní dílo Horka s kapacitou až 21 mil. m 3 vody je postaveno na Libockém potoce na hranici, která odděluje území okresů Sokolov a Cheb u obce Krajková. Jedná

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Správa železniční dopravní cesty. s.o. Generální ředitelství Bc. Marek Binko Dlážděná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha. www.soz.cz

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha. www.soz.cz STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Zásady aa možnosti možnosti Zásady stavby stavby zatímních mostů mostů zatímních materiálu ŽM ŽM aa PIŽMO

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm ODBOR DOPRAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm ODBOR DOPRAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm ODBOR DOPRAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Obsah: stránka 1. Úvod 2 2. Registr vozidel, technická způsobilost, stanice měření emisí, činnost a personální obsazení 2 2.1. vyhodnocení

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

ského metra 03 / 2012

ského metra 03 / 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 03 / 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro, provozně

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 IČO: 70883378 ROČNÍ ZPRÁVA o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2014 Předkládá:.. plk. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského

Více

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění zákonů č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č.

Více

PLÁN PŘÍPRAVY VYHLÁŠEK ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2015 S VYZNAČENÍM POVINNOSTI ZPRACOVÁNÍ RIA

PLÁN PŘÍPRAVY VYHLÁŠEK ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2015 S VYZNAČENÍM POVINNOSTI ZPRACOVÁNÍ RIA PLÁN PŘÍPRAVY VYHLÁŠEK ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2015 S VYZNAČENÍM POVINNOSTI ZPRACOVÁNÍ 2 O b s a h Resortní členění Ministerstvo dopravy... 3 Ministerstvo financí... 4 Ministerstvo obrany...

Více

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru České dráhy ČD S 7 Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru Schváleno rozhodnutím GŘ ČD Dne 11.6.2001 č.j.: 60 586/2000 Účinnost od 1.

Více

Právní předpisy vztahující se k ochraně obyvatelstva

Právní předpisy vztahující se k ochraně obyvatelstva Odborná příprava jednotek PO SDHO Právní předpisy vztahující se k ochraně obyvatelstva (výpis) 2009 Legislativa Zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR v platném znění Zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR Dodatkový

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií Č E P R O, a. s. P R A H A Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V

Více

Moderní systémy regionální osobní dopravy

Moderní systémy regionální osobní dopravy Bohumil Pokorný Moderní systémy regionální osobní dopravy Klíčová slova: regionální osobní doprava, integrované dopravní systémy, lehké kolejové systémy, lehké kolejové dráhy, lehká kolejová vozidla, integrovaná

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH . ČESKÉ DRÁHY Generální ředitelství ČD M 14 PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 9.1. 2003

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

8 S. Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 5. I. Charakteristika

8 S. Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 5. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Zásah v silničním tunelu I. Charakteristika

Více

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 565 Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování 1.0 Úvod: strategické zakotvení a základní

Více

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Zelenáa čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., listopad 2015 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2013 : 297 421 Rozloha:

Více

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ Květoslava ČADSKÁ JUDr. Květoslava ČADSKÁ, vedoucí oddělení odboru drah,

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy Česká železniční síť Železniční síť v České republice v podobě, v jaké ji známe dnes, byla vytvořena

Více

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. Právní předpisy a směrnice vydané v působnosti Ministerstva dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY k 31. 12. 2008 I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona 189/1999 Sb., zákona 23/2000 Sb., zákona 71/2000

Více

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

HŘENSKO 2002 SANACE PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ

HŘENSKO 2002 SANACE PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ HŘENSKO 2002 SANACE PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ Prezentace sanačních prací, které probíhaly od 29. ledna do 28. června 2002 v obci Hřensko Velitel zásahu kpt. Pavel Veselý PAVEL VESELÝ Příslušník složek IZS od

Více

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r.

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 14. července 2014 OBSAH: SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:... 2 1. ZAMĚŘENÍ PROGRAMU MOBILITY... 3 1.1. ÚVOD... 3 1.2. SOUČASNÝ STAV... 3 2. CÍL PROGRAMU MOBILITY...

Více

328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU

328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Systém ASPI - stav k 28.8.2008 do částky 102/2008 Sb. a 24/2008 Sb.m.s. Obsah a text 328/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 429/2003 Sb. 328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. září 2001

Více

Smlouva č. 104/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015

Smlouva č. 104/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 Smlouva č. 104/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278, 190 00 Praha

Více

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč)

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Níže uvedenou zprávu Ministerstvo dopravy předkládá na základě úkolu uloženého usnesením č. 948 Poslanecké

Více

Strategický plán rozvoje cyklistické

Strategický plán rozvoje cyklistické Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy pro město Habartov období realizace: 2007 2013 Obsah: 1. Profil města 2. SWOT analýza 3. Stanovení priorit a cílů 4. Opatření k realizaci cílů 5. Časová posloupnost

Více

Oznámení záměru A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI :

Oznámení záměru A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI : v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení záměru A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI : 1. Obchodní jméno : Duchcovská svařovna, a.s. 2. IČO : 272 64 483 3. Sídlo : Želénská 2, 419 01 Duchcov 4. Oprávněný

Více

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 412/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných informací a

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB Krajský úřad Ústeckého kraje a stakeholdeři únor 2013 1. Úvod SWOT analýza byla zpracována v rámci projektu TAB Take Breath! - Adaption actions to

Více

ZPRÁVA. o uplatňování Územního plánu Častrov. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. Č.j:OV/366/2012-15 Pelhřimov 23.4.2012

ZPRÁVA. o uplatňování Územního plánu Častrov. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. Č.j:OV/366/2012-15 Pelhřimov 23.4.2012 Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j:OV/366/2012-15 Pelhřimov 23.4.2012 ZPRÁVA o uplatňování Územního plánu Častrov vypracovaná na základě ustanovení 55 odst.1, zákona č.183/2006 Sb.; o územním plánování

Více

Netechnické obtíže v přípravě VRT

Netechnické obtíže v přípravě VRT petr.slegr@cedop.info Faktory ovlivňující podobu železnice v ČR zaostalost železnice z doby před rokem 1989 a pokračování rozvoje IAD absence koncepce rozvoje (nebo spíše absence zájmu o rozvoj?) železniční

Více

ukázka 4/2.1.3 VYHLÁŠKA Č. 478/2000 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O SILNIČNÍ DOPRAVĚ

ukázka 4/2.1.3 VYHLÁŠKA Č. 478/2000 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O SILNIČNÍ DOPRAVĚ část 4, díl 2, kap. 1.3, str. 1 4/2.1.3 VYHLÁŠKA Č. 478/2000 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O SILNIČNÍ DOPRAVĚ Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční

Více