Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení"

Transkript

1 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze, analýza a plánování velmi důležité. Často vzniká rozsáhlá přípravná dokumentace jako rámec projektu, rozpočty atd. Před samotným zadáváním úkolů je třeba vytvořit nový prázdný projekt, nebo otevřít již existující, na kterém chceme dále pracovat. Při spuštění aplikace Project se obvykle otevře nový prázdný projekt. Každý projekt má pevně stanoveno buď počáteční, nebo koncové datum a délka projektu je spočítaná automaticky (a tím i koncové, nebo počáteční datum). 1.1 Nastavení data projektu Projekty se plánují buď od data zahájení projektu, nebo od data jeho dokončení. Vždy záleží na konkrétním projektu a požadavcích, jaký způsob plánování projektu zvolit. Způsob plánování projektu, datum začátku nebo konce projektu a další základní vlastnosti projektu lze nastavit v dialogovém okně Informace o projektu, které zobrazíme příkazem PROJEKT INFORMACE O PRO- JEKTU V tomto dialogovém okně lze v poli Plánovat od zvolit, zda plánování projektu běží od data jeho zahájení nebo dokončení. Podle toho je třeba také nastavit požadované datum v poli Datum zahájení nebo Datum dokončení. Zvolíme-li plánování od data zahájení projektu, je zadané datum datem začátku prvního úkolu projektu. Při plánování od data dokončení projektu je zadané datum datem ukončení posledního úkolu projektu. Dialogové okno Informace o projektu má ještě další volby s tímto významem: Aktuální datum aktuální datum, které je vygenerované podle data a času počítače. Změnou tohoto data můžeme provádět jednoduchou simulaci stavu projektu, jako bychom se přenesli v čase. To je užitečné zejména pokud provádíme nějaké výpočty založené na tomto poli. Datum stavu datum používané při zjišťování stavu projektu. Kalendář určuje výchozí kalendář pro projekt. Kalendář definuje nastavení pracovního času projektu. Priorita tato položka má význam především při práci s projekty sdílejícími zdroje, kdy požadavky na práci těchto zdrojů jsou v čase větší, než je dostupnost těchto zdrojů. Priorita je využívaná při případném vyrovnání zdrojů. Projektu můžeme přidělit prioritu od 0 (nejmenší priorita) do (nejvyšší priorita). Platí, že čím menší má projekt nebo úkol prioritu, tím více aplikace Project při použití funkce pro vyrovnání zdrojů zasahuje do jeho plánu a vytváří tak například zpoždění úkolů nebo jejich rozdělení. 2. Pracovní čas 2.1 Základní nastavení možností kalendáře Aplikace Project používá pro výpočty standardní dobu trvání pro minutu (60 sekund) a hodinu (60 minut). Je však možné nastavit dobu trvání pro další časové jednotky, jako například den, týden, měsíc, a to z důvodu pracovního času. Ve výchozím nastavení den trvá 8 hodin, zadáme-li úkol s dobou trvání 1 den, automaticky se rozumí 8 hodin práce. Další výchozí nastavení je 40 hodin za týden a 20 dní za měsíc. 1

2 Toto a další nastavení je možné změnit v dialogovém okně Možnosti na kartě Kalendář (okno zobrazíme příkazem NÁSTROJE MOŽNOSTI). Výše uvedené hodnoty jsou v polích Denně hodin, Týdně hodin a Měsíčně dní. V tomto dialogovém okně lze nastavit i některé další volby jako: Začátek týdne toto nastavení definuje, který den v týdnu je první. Nastavení se projeví v různých zobrazeních, která pracují s časovou osou, nebo při práci s kalendářem aplikace. V zobrazení grafické části Ganttova diagramu se například před začátkem nového týdne zobrazí tenká čára. Začátek fiskálního roku v případě, že se liší náš finanční a kalendářní rok, toto nastavení umožňuje zobrazit spolu s daty kalendářního roku i data finančního roku. Výchozí zahájení a dokončení výchozí čas pro začátek a konec, který se automaticky použije, pokud je zadáno pouze datum bez zadání času. To se týká například zadání data začátku projektu, úkolů a případných omezení. Toto nastavení v žádném případě neovlivňuje pracovní čas v kalendáři. 2

3 2.2 Základní nastavení možností plánování Další nastavení, kterými se aplikace Project řídí při plánování úkolů, se nacházejí na kartě Plán v dialogovém okně Možnosti. Jsou zde jednak globální nastavení plánování pro aplikaci Project jako takovou, jednak specifická nastavení platná pouze pro aktuální projekt. Výchozí jednotka nastavená v poli Dobu zadávat v: se v našem projektu použije, pokud do pole Doba trvání zadáme pouze číslo bez jednotky. Pokud se doba trvání našich úkolů pohybuje vždy v týdnech, je výhodnější zvolit jako výchozí jednotku týden. Obdobně je to s výchozí časovou jednotkou v projektu v poli Práce. Pokud chceme, aby nově vložené úkoly do projektu měly automaticky nastaveno datum Zahájení na aktuální datum, vybereme v seznamu Nové úkoly položku Zahájit nyní. V tomto okně přizpůsobujeme jednotlivá nastavení způsobu naší práce a našich potřeb plánování tak, abychom si již při počátečním vytváření projektu práci co nejvíce usnadnili. 2.3 Kalendáře V aplikaci Project se práce plánuje podle kalendářů, které vymezují pracovní a nepracovní čas. Důležitým pojmem je zde tzv. základní kalendář, od kterého se odvíjejí další typy kalendářů. Tento kalendář určuje pracovní hodiny v jednotlivých pracovních dnech, pracovní dny v každém týdnu a jsou zde zaznamenány také všechny výjimky z pracovního času, jako například svátky. Ve výchozím stavu jsou k dispozici tři varianty základního kalendáře vymezující různou pracovní dobu, jsou to: Standardní určuje pracovní dobu 8 hodin denně ve všední dny pondělí až pátek. Pracovní doba je od 9.00 do s hodinovou polední přestávkou od Nepracovní čas je od pátku do pondělí Tento kalendář je brán jako výchozí. Noční směna pracovní doba je 8 hodin denně, od do 8.00 s hodinovou přestávkou od Nepracovní čas je od soboty 8.00 do pondělí hodin pracovní doba je 24 hodin denně včetně sobot a nedělí. Pracovní dobu těchto kalendářů lze přizpůsobit požadavkům konkrétního projektu nebo přidat další kalendáře s jinou definicí pracovního času. 3

4 Využití kalendářů v aplikaci Podle toho, při jaké příležitosti se kalendář používá, zda je použit na úrovni projektu, úkolů nebo zdrojů, rozlišujeme v aplikaci Project tři úrovně kalendáře, které jsou založené na základním kalendáři: Kalendář projektu určuje výchozí nastavení pracovního a nepracovního času pro celý projekt. Kalendář projektu je Základní kalendář vybraný v dialogovém okně Informace o projektu. Aplikace Project používá tento kalendář k plánování úkolů, které nemají přiřazeny zdroje, nebo které jsou typem úkolu s pevnou dobou trvání. Kalendář projektu odráží všechen pracovní a nepracovní čas projektu. Zde definujeme mimořádné dny volna postihující organizaci nebo takové výjimky z pracovního času, které se týkají projektového týmu, i když jsou brány jako neprojektové aktivity (například pravidelné schůzky nebo porady). Kalendář úkolů kalendář pro úkol je podobně jako v předchozím případě vybraný Základní kalendář pro konkrétní úkol projektu. Pokud jej nezadáme, pro plánování úkolu se použije Kalendář projektu. Po přiřazení zdrojů úkolům se ve výchozím případě jako pracovní použije čas, který je společný pro kalendář úkolu i Kalendář zdrojů. Jednoduchým nastavením lze také kalendáře zdrojů ignorovat, takže se bude dodržovat pouze kalendář úkolu. Kalendář zdroje vymezuje výjimky v pracovním čase pro konkrétní zdroj. Kalendáře zdrojů tak zajišťují, aby pracovní zdroje (osoby a zařízení) byly naplánovány pouze na dobu, kdy jsou skutečně dostupné pro práci. Tento kalendář je opět založen na Základním kalendáři a je s ním zpočátku shodný. Lze v něm však definovat změny (například dovolené nebo jinou neprojektovou dobu zdrojů), které se nepromítnou zpět do Základního kalendáře. Změny provedené ve zvoleném Základním kalendáři (svátky) se však promítnou do Kalendáře zdroje. Při plánování projektu používá aplikace Project kalendáře zdrojů k naplánování úkolů, které nemají pevnou dobu trvání a mají přiřazeny zdroje. Pokud je například pro zdroj v jeho kalendáři zdroje zadán týden dovolené, nenaplánuje aplikace Project úkol na tento týden. 2.4 Zobrazení a změna základního kalendáře Všechny dostupné kalendáře si lze prohlédnout, přizpůsobit nebo přidat další pomocí dialogového okna Změnit pracovní čas. Okno zobrazíme příkazem NÁSTROJE ZMĚNIT PRACOVNÍ ČAS Zde můžeme měnit pracovní čas jak pro všechny dny kalendáře, tak pro konkrétní dny a zadávat nepracovní dobu jako například svátky. Na obrázku je situace, kdy do kalendáře Standardní byl přidán nepracovní den 13. dubna Na tento den nebude aplikace Project plánovat žádnou práci. Výjimku tvoří dva případy: 1. Na úkoly, které by měly probíhat v tento den, přiřadíme zdroj s jiným nastavením pracovního času ve svém kalendáři (musel by mít tento den nastavený jako pracovní). 2. Práce úkolu je plánovaná podle Kalendáře úkolu. V levé části okna je legenda popisující význam označení jednotlivých dnů v zobrazení. 4

5 Poznámka Nastavení počtu pracovních hodin denně a týdně v dialogovém okně Možnosti na kartě Kalendář by mělo odpovídat nastavení pracovních hodin v kalendáři. Pomocí dialogového okna Změnit pracovní čas lze provést následující akce: Zobrazit nastavení pracovního a nepracovního času pro vybraný kalendář jeho volbou z nabídky Pro:. Zobrazí se náhled na aktuální měsíc s označením nastaveného pracovního, nepracovního nebo změněného pracovního času. Další měsíc je možné zobrazit posuvníkem na pravé straně zobrazeného kalendáře. Nastavit jiný pracovní čas pro vybraný den nebo dny Nejprve v zobrazení vybereme kliknutím myší požadovaný den (více dnů vybereme pomocí klávesy Ctrl nebo Shift). Nastavíme požadované časy, nebo volby v pravé části okna. Nastavit jiný pracovní čas pro všechny dny v týdnu v kalendáři Požadovaný den nebo dny v týdnu vybereme kliknutím na záhlaví s názvy dnů v zobrazení měsíce. Nastavíme požadované časy, nebo volby v pravé části okna. Vytvořit nový kalendář Klikneme na tlačítko Nový Zobrazí se další dialogové okno, kde je možné nastavit jméno nového kalendáře v poli Název a vybrat, zda se vytvoří nový základní s výchozím nastavením (volba Vytvořit nový základní kalendář), nebo se pro nový kalendář použije kopie stávajícího (volba Vytvořit kopii). Kliknutím na tlačítko Možnosti zobrazíme dialogové okno Možnosti s kartou Kalendář, kde můžeme provést další nastavení. 3. Ganttův diagram Při vytváření projektu se vždy budeme nejdříve zabývat hrubou strukturou projektu, kterou budeme postupně dopracovávat a zpřesňovat až na úroveň jednotlivých úkolů na nejnižší úrovni. Úkoly se v aplikaci Project obvykle zadávají v zobrazení Ganttův diagram s tabulkou Zadávání. K dispozici jsou však i další zobrazení vhodná pro zápis úkolů, jedním z nich je například zobrazení Síťový diagram. Pokud není zobrazení Ganttův diagram aktivní, můžeme jej zobrazit následujícími způsoby: volbou příkazu ZOBRAZIT GANTTŮV DIAGRAM, ZOBRAZIT TABULKA ZADÁVÁNÍ (výchozí zobrazení); kliknutím na název Ganttův diagram v kontextové nabídce Zobrazit, vyvolané pravým tlačítkem myši kdekoliv na pruhu s názvem zobrazení. Zobrazení Ganttův diagram je svisle rozdělené na dvě části. 5

6 Levá část zobrazení je tvořena tabulkou a připomíná tabulku v tabulkovém procesoru MS Excel. Také způsob práce je zde v mnoha směrech obdobný. Tabulka je dělena do řádků, do kterých se zapisují úkoly, každý řádek vyjadřuje jeden úkol. Každý úkol je označen číslem (ID), které se objeví v záhlaví řádků nalevo. Sloupce zobrazují různé informace o úkolech, například název, dobu trvání, datum zahájení nebo dokončení. Průsečík řádku a sloupce se nazývá pole. Sloupců (různých informací o úkolu) je v aplikaci Project mnoho. Sady sloupců tvoří Tabulky, které sdružují jen ty informace v daném pořadí, s kterými v určité situaci budeme pracovat. Jako výchozí se zobrazuje tabulka s názvem Zadávání. Volbou jiné tabulky (ZOBRAZIT TABULKA) můžeme zobrazit množinu jiných sloupců. Pravá část zobrazení ukazuje grafické vyjádření úkolu ve formě modrého pruhu. V záhlaví tohoto zobrazení v horní části je časová osa, jejíž měřítko lze měnit nebo jinak přizpůsobovat. Každý úkol je zobrazen jako pruh se začátkem, danou dobou trvání a koncem a vazbami s ostatními úkoly. Vedle pruhu představujícího úkol se zobrazují i další informace, například jména zdrojů pracujících na úkolu, konečný termín apod. 4. Základní informace o úkolech Každý zadaný úkol musí mít alespoň Název, Dobu trvání, datum Zahájení. Tomu odpovídá také datum Dokončení. Ostatní atributy lze zadávat později. 4.1 Název úkolu Název úkolu je pojmenování úkolu. Nejlepší je volit názvy co nejkratší a co nejvýstižnější. V projektu mohou být i úkoly se stejným názvem, protože všechny jsou odlišeny jedinečným ID, které se nikdy nemění (ve výchozím stavu není zobrazeno). 4.2 Doba trvání úkolu Doba trvání Doba trvání vyjadřuje dobu, po kterou bude úkol trvat v zadaných jednotkách. Přesněji řečeno určuje, kolik hodin práce se u úkolu vytvoří při prvním přiřazení zdroje. Seznam používaných jednotek pro zadání doby trvání a platných zkratek je uveden v tabulce. Jednotka trvání Zkratka Jednotka trvání Zkratka minuta m uplynulá minuta um hodina h uplynulá hodina uh den d uplynulá den ud týden t uplynulá týden ut měsíc měs uplynulá měsíc uměs Například dvoudenní úkol zadáme zápisem 2d, úkol je plánován s ohledem na pracovní a nepracovní čas v kalendáři. Doba úkolu je počítána podle přednastaveného počtu hodin v dialogovém okně Možnosti na kartě Kalendář. Práce je rozplánována do zvoleného kalendáře. Zadaná doba trvání úkolu se zobrazuje v tabulce Zadávání jako text a v grafické části zobrazení Ganttova diagramu jako délka pruh představujícího daný úkol. V případě doby trvání 2 dny je to celkem 16 hodin práce rozplánované například do kalendáře Standardní, který zahrnuje 8 pracovních hodin denně. Práce na takovém úkolu začíná ve všední den v 9.00 a končí v (s hodinovou polední přestávkou). Nepracovní čas jako soboty, neděle nebo svátky se automaticky přeskočí. Je-li takový úkol naplánován od pátku, bude končit v pondělí. U konkrétního projektu můžeme změnit zobrazování časových jednotek. Ve výchozím nastavení jsou zobrazovány dlouhé názvy (například den, měsíc, upl.dny). Zobrazení časových jednotek ve zkrácené formě můžeme nastavit v dialogovém okně Možnosti na kartě Úpravy. Nastavení je platné pouze pro aktuální projekt. Kliknutím na tlačítko Nastavit jako výchozí se vybrané nastavení promítne do aplikace Project pro všechny budoucí založené projekty. Stávající projekty zůstanou nedotčené. 6

7 Uplynulá doba trvání Kromě výše popsané doby trvání zohledňující nepracovní čas existuje ještě možnost zadání uplynulé doby trvání. Takové úkoly jsou plánovány a běží bez ohledu na nastavený počet pracovních hodin denně nebo na nepracovní čas v kalendáři. Například má-li nátěr schnout 20 hodin, zadáme dobu jako 20uh. Doba trvání 2ud představuje 48 hodin a bude plánována i přes nepracovní čas v kalendáři. Předpokládaná doba trvání Aplikace Project umožňuje také zadat předpokládanou dobu. Ta je označena otazníkem za jednotkou doby v zobrazení (například 1d?). Takto lze označit úkoly, u kterých si nejsme jisti dobou trvání a k nimž se v budoucnu ještě chceme vrátit a dobu trvání upřesnit. Milník Má-li úkol nulovou dobu trvání, označuje se jako Milník. Ten slouží k identifikaci nějaké zvláštní události v projektu, například dokončení jedné fáze. Milníky však nemusejí mít nulovou dobu trvání, ale může se jednat o úkol s nenulovou dobou trvání, který se zobrazí jako milník. Toho lze využít u aktivit, které trvají nějakou dobu, ale my je chceme v plánu označit jako milník. Takový milník zadáme jako úkol s nenulovou dobou trvání a v dialogovém okně Informace o úkolu jej označíme jako milník. 7

8 Poznámka Každý úkol má také datum zahájení a datum dokončení. Tato data se při zápisu úkolů nezadávají, protože jsou vypočteny automaticky na základě doby trvání úkolu, dalších vazeb mezi úkoly a stanoveným časem zahájení nebo dokončení projektu 5. Práce s úkoly V okamžiku, kdy vytváříme projekt, musíme při definici úkolů zadat minimálně jejich názvy a vytvořit tak prvotní strukturu projektu. Později můžeme zadávat a upřesňovat dobu jejich trvání a vytvářet vzájemné vazby. 5.1 Zadání názvu Zápis do polí se provádí podobným způsobem jako do buněk v tabulkovém procesoru MS Excel. Jediný podstatný rozdíl je v akci, která se provede po dvojkliku na pole (buňku). V aplikaci Project se dvojklikem otevře dialogové okno Informace o úkolu (nebo o zdroji, pokud máme zobrazeno některé zobrazení zdrojů). V tabulkovém procesoru MS Excel dvojklikem přejdeme do režimu editace buňky. Mezi oběma aplikace můžeme přímo přenášet údaje pomocí příkazů Kopírovat a Vložit. Aktivní pole (zapsání znaku z klávesnice přepíše původní obsah pole) Aktivní pole v režimu editace (zapsání znaku z klávesnice doplní původní obsah pole) Vybraný řádek (úkol) 1. Nejprve je třeba dané pole ve sloupci Název úkolu aktivovat, například kliknutím myši nebo pomocí kurzorových kláves. 2. Text, který budeme zadávat, se bude zapisovat do aktivního pole a zároveň se objeví i v zadávacím řádku pod panely nástrojů. V aktivním poli je za textem kurzor pro zadávání textu, kterým lze pohybovat obvyklým způsobem pomocí myši nebo kurzorovými klávesami. V rámci pole lze text také označovat, mazat, kopírovat nebo vkládat text ze schránky. Zrušit Potvrdit Zadávací řádek Informace ve stavovém řádku Zadávaný text 8

9 3. Pro potvrzení textu do pole existuje několik možností: kliknutí myší na jiné pole, stisknutí klávesy Enter aktivní pole se posune o jedno pole dolů (pro opačný směr posunu lze použít kombinaci kláves Shift+Enter), stisknutí klávesy Tab aktivní pole se posune o jedno pole doprava (pro opačný směr posunu lze použít kombinaci kláves Shift+Tab), stisknutí libovolné kurzorové klávesy aktivní pole se posune ve směru šipky, kliknutím na tlačítko Potvrdit zobrazené společně se zadaným textem v zadávacím řádku. Poznámka Po zadání názvu úkolu aplikace Project automaticky doplní dobu trvání na 1d?, což odpovídá předpokládané době trvání úkolu 1 den, toto nastavení je výchozí. To, zda mají nově vytvořené úkoly předpokládanou dobu trvání nebo ne, lze nastavit volbou Nové úkoly mají předpokládanou dobu trvání na kartě Plán v dialogovém okně Možnosti. Při zadávání názvu je ve stavovém řádku zobrazeno Zadejte a v tomto stavu není dostupná celá řada příkazů aplikace a aplikaci ani nelze ukončit standardním způsobem. 5.2 Zadání doby trvání Dobu trvání zadáme zápisem platného označení doby do příslušného pole ve sloupci Doba trvání. Je-li pole aktivní, zobrazí se v pravé části pole ovládací prvek šipky, kterými lze pomocí myši měnit velikost již zadané doby trvání v tomto poli. 5.3 Vlastnosti úkolu a jejich nastavení K zobrazení dalších informací o úkolech v projektu slouží dialogové okno Informace o úkolu a Formulář úkolů. Dialogové okno Informace o úkolu V tomto dialogovém okně můžeme zobrazit a nastavit všechny informace a atributy úkolu. Má několik karet, nyní se seznámíme s kartou Obecné. Úkol nejprve označíme a pak dialogové okno otevřeme některým z následujících způsobů: poklepáním myší na úkol, volbou příkazu Informace o úkolu z místní nabídky pole, volbou příkazu PROJEKT INFORMACE O ÚKOLU, tlačítkem Informace o úkolu na panelu nástrojů Standardní. 9

10 Na kartě Obecné můžeme nastavit název úkolu a jeho dobu trvání. Ostatní zaškrtávací políčka a volby mají následující význam: Předpokládaná označuje předpokládanou dobu trvání úkolu a jeho zatržení je identické jako zadání doby s otazníkem do sloupce Doba trvání v tabulce Zadávání. Dokončeno slouží k zápisu procent dokončení úkolu. Priorita udává prioritu úkolu, která je využívaná při pozdějším vyrovnání zdrojů. Pole v části okna Data zobrazují automaticky vypočítané datum zahájení a ukončení úkolu. V případě, že toto datum změníme, vytváříme tak omezení úkolu. Skrýt pruh úkolů zaškrtnutí pole skryje zobrazení pruhu úkolu v grafické části zobrazení. V Ganttově diagramu zobrazit data dílčích úkolů v souhrnném úkolu zapíná volbu zobrazení dílčích úkolů v souhrnné úkolu, je-li projekt členěn do osnovy. Formulář úkolů Formulář úkolů zobrazíme příkazem ZOBRAZIT DALŠÍ ZOBRAZENÍ FORMULÁŘ ÚKOLŮ, nebo jej můžeme zobrazit jako část okna dokumentu tabulky Zadávání v zobrazení Ganttův diagram jedním z následujících způsobů: příkazem OKNO ROZDĚLIT, tažením nebo poklepáním na posuvnou příčku pod posuvníkem na pravé straně okna dokumentu. Příčka rozdělující zobrazení v okně dokumentu V tomto formuláři můžeme měnit a zobrazovat základní informace o úkolu, stejně jako přidávat zdroje k úkolu nebo definovat vazby mezi úkoly. Jsou zde dynamicky zobrazovány vždy ty informace, které patří úkolu označenému v horní části zobrazení. Ve formuláři jsou navíc k dispozici tlačítka Předchozí a Další, která slouží k postupnému procházení jednotlivých úkolů. 10

11 5.4 Časté operace Pohyb v zobrazení Při práci s Ganttovým diagramem si musíme uvědomit některý hlediska zobrazení. Zobrazení je rozděleno na dvě části tabulku a graf, jež jsou od sebe odděleny svislou posuvnou příčku, jejíž pozici je možné měnit pomocí myši. Tabulka i graf mají ve spodní části vodorovnou posuvnou lištu pro posunutí obsahu v každé části zvlášť. Posuvná lišta vpravo je společná oběma částem. Záhlaví sloupců Časová osa (dvě úrovně) Týdny Dny v týdnu ID úkolu Grafické znázornění úkolu Společný posuvník Posuvná příčka pro další zobrazení Posuvník pro tabulku V seznamu jsou uvedeny akce, které můžeme při práci v tabulce používat: Posun řádků (úkolů) pomocí společného posuvníku v pravé části zobrazení, otáčením kolečka myši (máme-li myš s kolečkem). Posun na začátek nebo konec řádku provedeme klávesami Home nebo End, nebo kombinací klávesy Ctrl a kurzorových šipek nebo. Přesun na první nebo poslední řádek provedeme kombinací klávesy Ctrl a kurzorových šipek nebo, popř. kombinací klávesy Ctrl+Home nebo Ctrl+End. Synchronizace zobrazení V některých případech se může stát, že se v grafické části nezobrazuje pruh úkolu, ale prázdné místo. To znamená, že se díváme na jiný časový úsek, než na který je úkol plánován. Automaticky posun časové osy pro zobrazení vybraného úkolu provedeme následovně: 1. V tabulce označíme úkol, který chceme v grafické části zobrazit. 2. Klikneme na tlačítko Přejít na vybraný úkol na panelu nástrojů Standardní. Změna měřítka časové osy Vložení nového úkolu Smazání úkolu Kopírování úkolu Přesunutí úkolu Změna velikosti řádků nebo sloupců Hledání Svislá posuvná příčka 5.5 Nastavení pracovního prostředí Posuvník pro graf Nepracovní čas Pracovní čas 11

12 6. Vazby mezi úkoly Po zadání úkolů a doby jejich trvání začínají všechny úkoly ve stejný čas, což zřejmě není příliš reálné. Není možné, aby všechny úkoly probíhaly souběžně. Musíme proto vytvořit vzájemné vazby mezi úkoly. Vytvářením vazeb vznikají vzájemné závislosti mezi úkoly. Ve vzájemné vazbě pak úkoly vystupují jako předchůdci a následníci. V Ganttově diagramu je vzájemná vazba znázorněna šipkou a vždy bez ohledu na typ vazby mezi úkoly šipka směřuje od předchůdce k následníkovi. 6.1 Typy vazeb Existují čtyři typy vazeb, které se označují FS, SS, FF a SF. Název vazby Označení Zobrazení Popis Dokončení-Zahájení (Finish-Start) Zahájení-Zahájení (Start-Start) Dokončení-Dokončení (Finish-Finish) Zahájení-Dokončení (Start-Finish) FS SS FF SF Datum dokončení předchůdce určuje datum zahájení následníka. Datum zahájení předchůdce určuje datum zahájení následníka. Datum dokončení předchůdce určuje datum dokončení následníka. Datum zahájení předchůdce určuje datum dokončení následníka. 12

13 Nejčastější typ vazby je FS, jakmile se dokončí předcházející úkol, může začít následující. Typ vazby SS můžeme použít, když oba úkoly mohou začít současně. Typ vazby FF lze využít v okamžiku, kdy oba úkoly musí skončit současně. Typ vazby SF se používá nejméně, následující úkol musí skončit, aby mohl začít předcházející. 6.2 Vytvoření vazby Vazby mezi úkoly lze vytvářet v celé řadě zobrazení aplikace, my se budeme zabývat zobrazením Ganttův diagram. V Ganttově diagramu existuje celá řada možností, jak vazbu vytvořit. Jedná se o možnosti vytvoření vazby v tabulce v levé části zobrazení, v pravé grafické části nebo pomocí dialogového okna Informace o úkolu a Formuláře úkolů. V tabulce 1. Označíme úkoly, které chceme propojit, tažením myši (souvislá oblast) nebo pomocí klávesy Ctrl (nesouvislá oblast). Vždy je třeba označit alespoň dva úkoly. 2. Propojení vytvoříme kliknutím na tlačítko Vytvořit vazbu mezi úkoly na panelu nástrojů Standardní, volbou příkazu ÚPRAVY VYTVOŘIT VAZBU MEZI ÚKOLY, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F2. Zadané vazby se objeví ve sloupci Předchůdci v tabulce Zadávání. Proto je možné vytvořit vazbu zadáním ID předchůdce přímo do sloupce Předchůdci. Předchůdců může být i více a oddělují se středníkem. Za čísla ID je možno napsat i typ vazby. Typ vazby FS je výchozí a označení se nemusí používat. V grafické části V grafu propojíme úkoly tažením myší následujícím postupem: 1. Ukážeme na modrý pruh předchůdce, ukazatel myši se změní na čtvereček se šipkami. 2. Stiskneme a držíme tlačítko myši a se stále stisknutým tlačítkem myši ukážeme na následníka úkolu, se kterým chceme vytvořit vazbu, ukazatel myši se přitom změní na řetěz. Současně se zobrazí informační bublina zobrazující typ vazby a čísla propojovaných úkolů. 3. Vazbu vytvoříme uvolněním tlačítka myši na následníkovi. Tímto způsobem se automaticky vytvoří vazba typu FS. V dialogovém okně Informace o úkolu, karta Předchůdci Otevřeme dialogové okno Informace o úkolu některým z následujících způsobů: poklepáním myší na úkol, volbou příkazu Informace o úkolu z místní nabídky pole, volbou příkazu PROJEKT INFORMACE O ÚKOLU, tlačítkem Informace o úkolu na panelu nástrojů Standardní. 13

14 Zobrazíme kartu Předchůdci, na které je kromě základních informací o úkolu (název, doba trvání) také seznam předchůdců zvoleného úkolu. Ten je možné měnit i rozšiřovat. Všichni předchůdci jsou uvedeni v seznamu v řádcích spolu s čísly ID, typem vazby a možnou prodlevou. Jednotlivá pole v řádcích mají ovládací prvky pro rychlý výběr požadovaného předchůdce nebo typu vazby. Na této kartě můžeme provést tyto akce: Přidání propojení vybereme název úkolu ve sloupci Název úkolu nebo zapíšeme číslo úkolu do sloupce ID a zvolíme typ vazby ve sloupci Typ. Odstranění propojení vybereme předchůdce, kterého chceme odstranit, a stiskneme klávesu Delete, předchůdce se okamžitě vymaže. Můžeme také nastavit typ vazby na (Žádné), pak se vazba odstraní při uzavření okna. 14

15 Ve Formuláři úkolů Formulář úkolů zobrazíme některým z následujících způsobů: příkazem OKNO ROZDĚLIT, tažením nebo poklepáním na posuvnou příčku pod posuvníkem na pravé straně okna dokumentu. Označený úkol Informace o označeném úkolu včetně předchůdců a následníků Místní nabídka změny formuláře zobrazená kliknutím pravým tlačítkem myši kdekoliv v oblasti formuláře Jako výchozí se zobrazí formulář s názvem Zdroje a předchůdci zobrazující pouze předchůdce, ale ne následníky. Tento formulář můžeme změnit na formulář s názvem Předchůdci a následníci. Ve formuláři se tak kromě informací o předchůdcích označeného úkolu zobrazí i jeho následníci. Ve formuláři můžeme provést tyto akce: Přidání propojení vybereme název úkolu ve sloupci Název předchůdce nebo Název následníka nebo zapíšeme číslo úkolu do sloupce ID, zvolíme typ vazby ve sloupci Typ a potvrdíme kliknutím na tlačítko OK. Odstranění propojení vybereme předchůdce nebo následníka, kterého chceme odstranit, a stiskneme klávesu Delete a potvrdíme kliknutím na tlačítko OK. Změna a zrušení vazby Již vytvořenou vazbu můžeme změnit nebo odstranit. Některé množnosti již byly uvedeny v souvislosti s vytvořením vazby. Z celé řady možností se nabízejí následující: Změna seznamu předchůdců v zobrazení Ganttův diagram v tabulce Zadávání v poli Předchůdce. 15

16 Změna předchůdce v dialogovém okně Informace o úkolu nebo ve Formuláři úkolu, v němž můžeme upravit i následníka. Pomocí dialogového okna Závislost mezi úkoly, které zobrazíme poklepáním na vazbu mezi úkoly v grafické části zobrazení Ganttova diagramu. V tomto okně můžeme: změnit typ vazby výběrem z nabídky Typ, vazbu úplně odstranit tlačítkem Odstranit nebo výběrem (Žádné) z nabídky Typ, nastavit prodlevu nebo předstih v poli Prodleva. Odstranění vazby kliknutím na tlačítko VY ODSTRANIT VAZBU MEZI ÚKOLY. Odstranit vazbu mezi úkoly, nebo příkazem ÚPRA- 7. Členění úkolů do osnovy 8. Pevné náklady 9. Připojení informací k úkolu 16

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

Operace nad celými tabulkami

Operace nad celými tabulkami 10 Operace nad celými tabulkami V předchozích kapitolách jsme se převážně zabývali sloupci tabulek. V této kapitole se naučíme provádět některé operace, které ovlivňují tabulky jako celek. Probereme vlastnosti

Více

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku Stránka č. 1 z 7 Zobrazit vše Používání klávesnice V tomto článku Jak jsou klávesy uspořádány? Psaní textu Použití klávesových zkratek Používání navigačních kláves Použití numerické klávesnice Tři zvláštní

Více

Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf

Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf Základní charakteristiky sumarizační tabulka narozdíl od souhrnu je samostatná (tzn., že je vytvářena mimo seznam) nabízí širší

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC

TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC Vypracovala: Jitka Chocholoušková 1 Obsah: 1. Uživatelské prostředí... 4 2. Tvorba objektů... 7 3. Tvorba úsečky... 10 4. Tvorba kružnice a oblouku... 15 4.1. Tvorba kružnice...

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Správa lidských zdrojů - manuál

Správa lidských zdrojů - manuál Správa lidských zdrojů - manuál Získejte rychlý přehled o stavu objednávek, produktů, zaměstnanců, jejich pracovní náplni, zkrátka spravujte efektivně svůj podnik s naším informačním systémem. J e t o

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů 4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů Příklad 1: Pracujte v pohledu Shora. Sestrojte kružnici se středem [0,0,0], poloměrem 10 a kružnici

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

DUM 10 téma: Nástroje malování

DUM 10 téma: Nástroje malování DUM 10 téma: Nástroje malování ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava tabulek v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jestli-že chcete uspořádat informace do pravidelných řádků a

Více

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin Aktivity s GPS 3 Měření některých fyzikálních veličin Autor: L. Dvořák Cílem materiálu je pomoci vyučujícím s přípravou a následně i s provedením terénního cvičení s využitím GPS přijímačů se žáky II.

Více

Návod a používání BLMFis

Návod a používání BLMFis Návod a používání BLMFis Představení BLMFisu BLMFis je vše obsahující informační systém, který bude v budoucnu stále vyvíjen s cílem usnadnit zástupcům družstev jejich práci a zautomatizuje některé jejich

Více

Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci.

Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci. Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci. Při elektronické komunikaci je potřeba sjednotit formát podpisu všech pracovníků. V tomto návodu naleznete postupy jak si elektronická podpis vytvořit

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 17. Excel 2007. Seznamy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN8DV_05_02_17

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

Textové editory a procesory

Textové editory a procesory Textové editory a procesory Textové editory a procesory... Chyba! Záložka není definována. 1. Úvod... 3 1.1 Textové procesory... 3 1.2 Způsob psaní dokumentu... 3 1.3 Označování... 4 1.4 Lupa... 4 1.5

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

POSTUP TVORBY DOKUMENTU základní funkce. Osnova. Vložení textu

POSTUP TVORBY DOKUMENTU základní funkce. Osnova. Vložení textu POSTUP TVORBY DOKUMENTU základní funkce Dříve či později se každý uživatele Wordu setká s potřebou sepsání obsáhlejšího dokumentu. Jako úkol si vytvoříme jakýsi referát o několika stranách, do kterého

Více

Software IS Řízení stavebních zakázek

Software IS Řízení stavebních zakázek Software IS Řízení stavebních zakázek Stručný popis Informačního systému řízení zakázek Hlavní cíl - sledování zakázky od jejího mapování, získání, realizaci, dokončení a běhu záručních lhůt. Obsah a rozsah

Více

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Strana 1/17 Obsah 1) Založení nového návrhu změny... 3

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK květen 2011 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

TRANSFORMACE. Verze 4.0

TRANSFORMACE. Verze 4.0 TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2

Více

KATALOGY PROTECH. Dialogové okno obsahuje seznamy Katalogy editace, Katalogy výběr a seznam Tabulky.

KATALOGY PROTECH. Dialogové okno obsahuje seznamy Katalogy editace, Katalogy výběr a seznam Tabulky. Správce katalogů Dialogové okno obsahuje seznamy Katalogy editace, Katalogy výběr a seznam Tabulky. Katalogy editace Seznam obsahuje seznam katalogů, které lze z tohoto okna otevřít a provádět editaci.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204 .2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ Jiří Čermák Letní semestr 2005/2006 Struktura sítě GSM Mobilní sítě GSM byly původně vyvíjeny za účelem přenosu hlasu. Protože ale fungují na digitálním principu i

Více

1 Seznámení. Kapitola 1: Seznámení 7

1 Seznámení. Kapitola 1: Seznámení 7 Kapitola 1: Seznámení 7 Microsoft Office 365 ProPlus Použití PowerPointu Prezentace Barvy motivu Rozložení snímku Předloha snímku Motiv 1 Seznámení PowerPoint 2016 je program určený především pro tvorbu

Více

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o.

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Tel : 553 607 521 MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Obchodní evidenci, tj. Nabídky, Objednávky. Skladovou evidenci, nákup materiálu. Technologickou přípravu výroby. Řízení a plánování

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2 1. Základní nastavení ekonomického software POHODA 1 Malé a střední podniky velmi často pracují s programem POHODA, který se neřadí k sofistikovanějším programům jako je např. Money S3 nebo Premiér, ale

Více

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit dostupnost a instalace MSSF Benefit bude dostupný ke stažení na stránkách www.kr-olomoucky.cz

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy EVROPSKÁ UNIE Akce GS SROP Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy 6/2006 Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje Moravskoslezský kraj Krajský úřad OBECNÉ RADY A PŘIPOMENUTÍ

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník Datum tvorby Anotace Zdroje CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_119_ IVT_OUTLOOK_10

Více

Zařízení má několik částí.

Zařízení má několik částí. Logická stavebnice, jak název napovídá je určena pro snadnou a efektivní práci s logickými obvody. Bez problémů se však dá použít i v analogové oblasti slaboproudé elektroniky. Mezi nesporné priority patří

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 15. Hromadná korespondence (1) Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Příloha č. 7 Technická specifikace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na realizaci inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky.

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky. Říjen Myš Pokud na něco myší ukážeme, e, často se zobrazí krátký popis položky. Pokud například ukážeme na složku Koš na ploše, zobrazí se následující popis: Obsahuje smazané soubory a složky. Takzvaná

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Hra je nejlépe hratelná ve 3-5 hráčích, při 6 hráčích se neúměrně prodlužuje. Speciální pravidla

Více

4. Připoutejte se, začínáme!

4. Připoutejte se, začínáme! 4. Připoutejte se, začínáme! Pojďme si nyní zrekapitulovat základní principy spreadů, které jsme si vysvětlili v předcházejících kapitolách. Řekli jsme si, že klasický spreadový obchod se skládá ze dvou

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Pátek 14. října Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů.

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 14. Kontrola pravopisu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

POUŽÍVÁME TABULKY A GRAFY VE VÝUCE

POUŽÍVÁME TABULKY A GRAFY VE VÝUCE POUŽÍVÁME TABULKY A GRAFY VE VÝUCE ELIŠKA TRETEROVÁ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO PRIORITNÍ OSY: 7.1 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 7.1.3

Více

Příručka k používání vizualizace

Příručka k používání vizualizace Příručka k používání vizualizace Obsah 1 Spuštění vizualizace a přihlášení uživatele...2 2 Hlavní menu a sledování vizualizace...3 2.1 Archivovaná data zobrazená v grafech...3 2.2 Alarmy a jejich historie...4

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 PRAŽSKÝ HRAD pracovní list V delších dokumentech (seminární práce, bakalářské

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Návrh Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 1 16 3 2009 Tisoň, Horník 11 4 4 2010 Tisoň Přidáno GUI 12 84 2010 Tisoň

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

ZW3D Tréninkový manuál pokročilá animace sestavy

ZW3D Tréninkový manuál pokročilá animace sestavy ZW3D Tréninkový manuál pokročilá animace sestavy Autorské právo a ochranná známka Autorské právo ZWCAD Software Co., Ltd.2013. Všechna práva rezervována. Floor 4, NO.886, Tianhe North Road, Guangzhou 510635

Více

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6.

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6. GIGAmatic Tenzometrický přetěžovací převodník OBSAH 1. Popis 2 2. Použití 2 3. Technické informace 2 4. Nastavení 3 5. Popis funkce 6 6. Zapojení 8 7. Údržba 9 Strana # 1 z 8 Revize: 1.8 Květen 2007 1.

Více

Daniel Velek Optimalizace 2003/2004 IS1 KI/0033 LS PRAKTICKÝ PŘÍKLAD NA MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘI VÝROBĚ

Daniel Velek Optimalizace 2003/2004 IS1 KI/0033 LS PRAKTICKÝ PŘÍKLAD NA MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘI VÝROBĚ PRAKTICKÝ PŘÍKLAD NA MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘI VÝROBĚ - 1 - Firma zabývající se výrobou světlometů do aut dostala zakázku na výrobu 3 druhů světlometů do aut, respektive do Škody Fabia, Octavia a Superb.

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Šicí stroje NX-400 NX-200

Šicí stroje NX-400 NX-200 Šicí stroje NX-400 Brother NX-400/200 NX-400/ Elektronické šicí stroje řady NX vynikají velmi snadnou obsluhou, širokou nabídkou stehů a množstvím komfortních funkcí NX-400 Vždy na vaší straně NX-400 S

Více

Portál vedoucího pracoviště

Portál vedoucího pracoviště Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě Portál vedoucího pracoviště Svazek 8 Verze: 2.14 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

První kroky v portálu

První kroky v portálu První kroky v portálu Přihlášení Přihlášení provedete na hlavní stránce portálu zadáním svého uživatelského jména a hesla. Je stejné jako do sítě UHK. Orientace v portálu Hlavní menu je v horní části portálu,

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více