ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně propojeny. Uvědomují si důležitost přírodní rovnováhy pro existenci všech živých soustav, včetně člověka. Tato oblast je naplňována v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis a ve volitelném předmětu Přírodovědný seminář. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Vyučovací předmět Přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Integruje některá související témata předmětů Fyzika, Chemie, Zeměpis, Rodinná výchova, Dějepis. Tento komplexní přístup učí žáky pracovat v širších souvislostech a využívat většího množství zdrojů informací. Poskytuje vědomosti a dovednosti pro hlubší porozumění přírodním faktorům. Umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny. Podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Učí aplikovat přírodovědné poznatky a metody v praktickém životě. Seznamuje žáky se stavbou a funkcemi živých organismů. Vede k chápání souvislostí mezi lidskou činností a stavem přírody, závislosti člověka na přírodě a přírodních zdrojích, současných globálních problémů lidstva. Přírodopis je předmět, který žáky vede k spoluzodpovědnosti za kvalitu životního prostředí, umožňuje žákům uvědomovat si civilizační rizika a problémy současného lidstva. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Předmět Přírodopis na 2. stupni je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je rozdělen na tématické okruhy pro jednotlivé ročníky: 6. ročník obecná biologie, biologie živočichů, 7. ročník biologie živočichů a rostlin, 8. ročník biologie člověka, 9. ročník neživá příroda a ekologie Časová dotace je posílena o 1h v 9.ročníku, předmět je vyučován po dvou hodinách v každém ročníku. K navýšení počtu hodin došlo z důvodu celkového zaměření školy (využití možností přírodního prostředí v okolí školy). Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: - frontální výuka s demonstračními pomůckami (obrazy, modely) - skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, optických přístrojů) - přírodovědné vycházky a práce v terénu - krátkodobé projekty - využití audiovizuální techniky - exkurze, besedy Kromě těchto forem se uplatňují další formy: modelování, schématické nákresy, různé hry a doplňovačky, práce s geologickou mapou, práce s neznámým textem. Žáci informace zpracovávají samostatně, využívají encyklopedií, internetu a dalších jiných zdrojů. Žáci jsou vedeni k zřetelnému a srozumitelnému vyjadřování svých vědomostí, názorů a postojů, k samostatné práci a k utváření pozitivního vztahu k práci, k životnímu stylu a vlastnímu zdraví. V předmětu Přírodopis se realizují průřezová témata: především Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. 1

2 Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Přírodopis Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Učíme žáky vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby a metody. Klademe důraz na čtení s porozuměním textu a práci s textem. Vedeme žáky k sebehodnocení. Uplatňujeme individuální přístup k žákům. Zařazujeme do učení práci s chybou. Vedeme žáky k účasti na různých soutěžích a olympiádách. Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly dbáme, aby žák poznal smysl a cíl učení a měl pozitivní vztah k učení. Učíme žáky pracovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí, propojovat a využívat je v různých vzdělávacích oblastech. Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení a efektivně je využívat v procesu učení a praktickém životě. Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Zařazujeme práci s informacemi z různých možných zdrojů (ústních, mediálních, tištěných a počítačových, včetně internetu). Dbáme na rozpoznání a pochopení problému. Necháváme žáky přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problému. Umožňujeme žákům zapojit se podle svých schopností a dovedností do různých soutěží. Klademe důraz na praktickém ověření správnosti řešení problémů. Vedeme žáky, aby byli schopni svá rozhodnutí obhájit a uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Podporujeme týmovou práci (práci ve skupinách). Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat svůj vlastní názor a argumentovat vhodnou formou. Podporujeme využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Učíme žáky jasně, souvisle a výstižně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu. Klademe důraz na porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků. 2

3 Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost, spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Podporujeme utváření příjemné atmosféry při týmové práci. Učíme žáky, aby v případě potřeby poskytl pomoc nebo o ni sám požádal. Zařazujeme skupinovou práci žáků se vzájemnou pomocí při učení. Vedeme žáky k ocenění zkušeností druhých lidí, k respektování různých hledisek a dohodnutých pravidel chování. Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi. Rozvíjíme základy kooperace a týmové práce. Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící povinnosti Klademe důraz na respektování přesvědčení druhých lidí Vedeme k odmítání útlaku a hrubého zacházení. Učíme žáky povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí. Upevňujeme u žáků základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy. Vedeme k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu. Klademe důraz na chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, na respektování požadavků na kvalitní životní prostředí. Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Doplňujeme výuku o praktické exkurze. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Dbáme, aby žák přistupoval k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti a hospodárnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých. Učíme žáky používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla a řády učeben. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 3

4 6.ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky života, Vymezí základní projevy života. Fotosyntéza a dýchání orientuje se v daném přehledu vývoje organismů. Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel. Popíše buňku a vysvětlí funkci jednotlivých organel. Pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý mikroskopický preparát. Vysvětlí rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou. Buňka Mikroskop Buňka Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů. Vysvětlí pojmy:pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus. Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek. Třídí organismy, zařazuje je do říší a nižších taxonomických jednotek. Vysvětlí pojmy producent, konzument a reducent. Jak třídíme organismy Vysvětlí podstatu pohlavního a Vysvětlí podstatu nepohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam pohlavního rozmnožování. z hlediska dědičnosti. Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy Uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka. Objasní rozdíl mezi virem a bakterií. Nebuněčné, jednobuněčné a mnohobuněčné organismy Viry a bakterie 4

5 BIOLOGIE HUB Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby a porovná je podle charakteristických znaků. Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích. Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků. Třídí a podle stavby porovná houby vřeckovýtrusné a stopkovýtrusé. Popíše stavbu kvasinky. Určuje naše nejznámější jedlé a jedovaté houby. Vysvětlí různé způsoby výživy hub. Objasní význam hub v ekosystémech a potravních řetězcích. Popíše stavbu lišejníku a objasní pojem symbióza. Houby Jednobuněčné houby Houby Houby Lišejníky 6.ročník BIOLOGIE ROSTLIN Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům. Odvodí podle stavby podobnost sinic s bakteriemi a řasami. Sinice Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku. Uvede rozdíly ve stavbě těla u jednobuněčných a mnohobuněčných rostlin. Jednobuněčné a mnohobuněčné rostliny Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin. Vysvětlí princip základních fyziologických procesů. Fotosyntéza a dýchání 5

6 6.ročník Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů. Rozlišuje a určuje význačné zástupce jednobuněčných rostlin. Rozlišuje a určuje význačné zástupce Jednobuněčné a mnohobuněčné rostliny mnohobuněčných řas. Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí. Odvodí závislost a přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí. Jednobuněčné a mnohobuněčné rostliny Prvoci BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Popíše stavbu těla jednobuněčných živočichů a vysvětlí způsob života. Porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných bezobratlých živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Mnohobuněční živočichové Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. Určuje vybrané živočichy a zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. Vysvětlí základní projevy chování vybraných živočichů v přírodě a objasní způsob života. Mnohobuněční živočichové Mnohobuněční živočichové Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy. Zhodnotí a určí význam vybraných živočichů v přírodě a pro člověka. Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy. Mnohobuněční živočichové 6

7 6.ročník BIOLOGIE ČLOVĚKA Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby. Objasní význam zdravého způsobu života. NEŽIVÁ PŘÍRODA Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života. Vysvětlí vznik Země a jednotlivých sfér včetně vzniku života. Země a život ZÁKLADY EKOLOGIE Uvede příklady výskytu organismů v v určitém prostředí a vztahy mezi nimi. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí. Vysvětlí vztahy mezi vybranými organismy. Rostliny, lišejníky, houby, bezobratlí živočichové Rostliny, lišejníky, houby, bezobratlí živočichové PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Aplikuje praktické metody poznávání přírody. Aplikuje praktické metody poznávání přírody. Mikroskop Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody. Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody. Průběžně 7

8 OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů. Rozliší základní projevy života. Vysvětlí podmínky života a orientuje se v přehledu vývoje organismů. Růst a vývin rostlin Přechod rostlin na souš 7.ročník Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů. Vysvětlí základní funkci tkání, pletiv, orgánů a orgánových soustav. Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek. Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti. Rozlišuje a používá jednotlivé taxonomické jednotky. Objasní podstatu a rozdíl u pohlavního a nepohlavního rozmnožování. Obratlovci, vyšší rostliny Třídění organismů BIOLOGIE ROSTLIN Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům. Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku. Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin. Rozlišuje podle stavby těla rostliny nižší a rostliny vyšší. Vyjmenuje pletiva a jejich funkce. Vysvětlí rozdíl mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami a zná jejich zástupce. Rozliší jednotlivé části rostlinného těla a vysvětlí funkce částí. Vyjmenuje plody a uvede příklady. Objasní základní procesy v rostlině a jejich využití při pěstování rostlin. Uvede příklady pokojových rostlin. Semenné rostliny, vegetativní rozmnožování rostlin Vyšší rostliny Soustavy pletiv Jednoděložné rostliny, dvouděložné rostliny Stavba rostlinného těla: kořen, stonek, list, květ a květenství Plody a semena Fotosyntéza, dýchání Nároky rostlin na podmínky při pěstování Pokojové okrasné rostliny 8

9 Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů. Mechorosty, kapradiny, přesličky, plavuně Rostliny semenné Rozlišuje vybrané zástupce výtrusných rostlin. Vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami. Rozlišuje rostliny nahosemenné a krytosemenné a uvede příklady význačných zástupců. Podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce nahosemenných rostlin. Rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin. Rozlišuje významné zástupce jednotlivých čeledí. Pracuje s atlasy a jednoduchými klíči rostlin. Rostliny nahosemenné, rostliny krytosemenné Rostliny nahosemenné Krytosemenné rostliny Krytosemenné rostliny 7.ročník Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí. Vysvětlí vývoj rostlin. Uvede příklady a využití kulturních a hospodářských plodin. Objasní význam lesa a způsoby jeho ochrany. Vysvětlí ochranu přírody a její význam pro člověka. Jednoděložné a dvouděložné rostliny Přechod rostlin na souš Krytosemenné rostliny Ekosystém les a jeho význam, ochrana lesa Ochrana přírody 9

10 BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Popíše stavbu těla savců a vysvětlí základní charakteristiku. Strunatci Savci 7.ročník Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. Rozlišuje zástupce do jednotlivých tříd a chápe vývojové zdokonalování živočichů. Rozlišuje mořské a sladkovodní ryby Určí exotické druhy plazů a možnost jejich chovu v teráriích. Třídí plazy do jednotlivých řádů. Pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků rozdělit do nejznámějších řádů. Určí zástupce tažných a přezimujících ptáků. Rozlišuje základní řády savců a zná vybrané zástupce. Pracuje s atlasy a vyhledává informace Vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí. Vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí. Vysvětlí přizpůsobení těla ptáků k letu. Vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsob života. Vysvětlí pojem etologie ptáků a uvede příklady. Obratlovci Ryby Plazi Plazi Ptáci Ptáci Savci Obratlovci Průběžně Obojživelníci Ptáci Savci Poznatky z etologie ptáků 10

11 Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy. Ryby Rozumí postavení ryb v potravním řetězci a významu ryb v potravě člověka. Objasní význam plazů v potravním řetězci. Vysvětlí význam savců v přírodě i pro člověka a jejich postavení v ekosystémech. Plazi Savci 7.ročník ZÁKLADY EKOLOGIE Uvede příklady výskytu organismů v určitém Vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí a vztahy mezi nimi. prostředí. Strunatci Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam. Vysvětlí podstatu potravních řetězců a jejich význam. Strunatci Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému. Popíše narušení přírodní rovnováhy a uvede následky pro přírodu i člověka. Strunatci PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Aplikuje praktické metody poznávání přírody. Aplikuje praktické metody poznávání přírody. Průběžně Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody. Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody. Průběžně 11

12 OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů. Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel. Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů. Orientuje se v přehledu vývoje organismů a dokáže taxonomicky zařadit člověka. Rozliší základní projevy a podmínky života. Vysvětlí vývoj člověka. Vyjmenuje základní živiny a jejich dostupnost v potravinách. Popíše rozdíl mezi virem a bakterií a uvede příklady významné pro zdravý život člověka. Rozlišuje pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus. Původ a vývoj člověka Nitroděložní vývin jedince Původ a vývoj člověka Výživa Viry, bakterie Biologie člověka 8.ročník Vysvětlí podstatu pohlavního a Objasní podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam nepohlavního rozmnožování. z hlediska dědičnosti. Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů. Přírodopis Vysvětlí základy dědičnosti a uvede příklady z praktického života. Rozlišuje lidské rasy a jejich charakteristické znaky. Vysvětlí základy etologie a uvede na příkladech z praktického života. Vysvětlí důležitost správného denního režimu. Vývin lidského jedince Základy nauky o dědičnosti Lidské rasy Základy etologie Hygiena duševní činnosti 8.ročník 12

13 BIOLOGIE HUB Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby a porovná je podle charakteristických znaků. Vysvětlí význam hub ve výživě člověka. Výživa BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Vysvětlí základní projevy chování živočichů v přírodě. Základy etologie BIOLOGIE ČLOVĚKA Určí polohu a objasní stavbu a funkci Vysvětlí význam opěrné a pohybové orgánů a orgánových soustav lidského těla, soustavy. vysvětlí jejich vztahy. Vyjmenuje základní kosti a svaly. Vyjmenuje složení tělních tekutin a jejich funkci v těle. Rozlišuje jednotlivé části krve a krevní skupiny. Popíše stavbu srdce a rozliší druhy cév. Vysvětlí činnost srdce a celé oběhové soustavy. Popíše stavbu dýchacího ústrojí. Vysvětlí činnost dýchací soustavy. Popíše a vyjmenuje části trávicí soustavy, zná jejich funkci. Popíše stavbu a funkci soustavy vylučovací. Soustava opěrná, soustava pohybová Soustava opěrná, soustava pohybová Tělní tekutiny Krev Soustava oběhová Soustava oběhová Soustava dýchací Soustava dýchací Soustava trávicí Přírodopis 8.ročník 13

14 Popíše stavbu kůže a její funkci. Ovládá základní pravidla péče o kůži a zásady první pomoci při poranění. Popíše stavbu nervové soustavy a jejích částí a vysvětlí funkci jednotlivých částí. Soustava vylučovací Vysvětlí činnost nervové soustavy. Vyjmenuje žlázy s vnitřním vyměšováním Kůže a jejich uložení v těle. Péče o kůži Vysvětlí jejich funkci v těle. Vyjmenuje nejdůležitější hormony a jejich Soustava nervová vliv na řízení lidského organismu. Vysvětlí projevy hypofunkce určitých žláz. Popíše stavbu a vysvětlí funkci zrakového, Soustava nervová sluchového, čichového, hmatového a Soustava žláz s vnitřním vyměšováním chuťového ústrojí. Popíše stavbu a vysvětlí funkci pohlavních Soustava žláz s vnitřním vyměšováním soustav. Soustava žláz s vnitřním vyměšováním Vysvětlí způsob oplození a vývin lidského jedince. Podvěsek mozkový, štítná žláza, slinivka břišní Objasní příčiny nemocí oběhové soustavy a krve jejich prevenci a zásady první pomoci. Smyslová ústrojí Mužské a ženské pohlavní ústrojí Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka. Vysvětlí způsob oplození a vývin lidského jedince. Vývin lidského jedince Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří. Objasní příčiny nemocí oběhové soustavy a krve jejich prevenci a zásady první pomoci. První pomoc při krvácení, krevní tlak 14

15 Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života. Onemocnění dýchacích cest Soustava trávicí, výživa, hygiena potravy Aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla. ZÁKLADY EKOLOGIE Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam. Objasní příčiny onemocnění dýchacích cest, jejich prevenci a zásady první pomoci. Objasní příčiny onemocnění trávicí soustava, zná prevenci a zásady první pomoci. Objasní příčiny onemocnění vylučovací soustavy, jejich prevenci a zásady první pomoci. Uvede příčiny nemocí nervové sousta. Vysvětlí příčiny nemocí, jejich prevenci a zásady první pomoci. Vysvětlí nebezpečí závislosti, příčiny vzniku a důsledky. Základy první pomoci. Objasní místo člověka v potravním řetězci. Výživa Soustava vylučovací Reflexy Smyslová ústrojí Toxikomanie Epidemie Životní styl pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka Průběžně 8.ročník 15

16 BIOLOGIE HUB Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích. Objasní funkci hub v koloběhu látek. Výživa 9.ročník NEŽIVÁ PŘÍRODA Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života. Vysvětlí vznik Země a jednotlivých sfér. Popíše stavbu Země. Popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi. Země ve vesmíru Stavba Země Vznik a vývoj života na Zemi Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek. Rozpozná podle vlastností vybrané nerosty a horniny. Rozliší prvky souměrnosti krystalu. Orientuje se ve stupnici tvrdost. Vyjmenuje krystalové soustavy. Vysvětlí význam a použití důležitých vybraných nerostů. Rozlišuje horniny na vyvřelé, usazené, přeměněné a popíše způsob jejich vzniku a horninový cyklus. Vysvětlí význam a použití důležitých hornin. Mineralogie Mineralogie Mineralogie Mineralogie Mineralogie Petrologie Petrologie Geologické děje Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody. Rozlišuje důsledky vnějších a vnitřních geologických dějů. Uvede konkrétní příklad vnějších a vnitřních geologických dějů. Popíše vlivy erozí a uvede příklad. Geologické děje Vnější geologické děje Půdy 16

17 Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě. Půdy Podzemní voda a prameny Rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků. Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi. Vyjmenuje půdotvorné činitele a objasní jejich působení. Rozlišuje druhy a typy půd. Rozlišuje podzemní vody a vysvětlí vznik pramene. Rozlišuje jednotlivé geologické éry podle charakteristických znaků a organismů. Popíše geologický vývoj a stavbu České republiky. Vyjmenuje půdotvorné činitele a objasní jejich působení. Vysvětlí základní vztahy mezi jedinci a populacemi. Éry vývoje Země Český masiv, Západní Karpaty Půdy Ekologie Živé složky životního prostředí Podmínky života, podnebí a počasí ve vztahu k životu význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka, mimořádné události způsobené přírodními vlivy příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi. 9.ročník 17

18 ZÁKLADY EKOLOGIE Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi. Rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému. Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam. Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému. Orientuje se v základních ekologických pojmech. Objasní biotické podmínky života. Uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí důsledky oslabení jednoho článku řetězce. Ekologie Sleduje a vnímá aktuální stav životního Člověk a biosféra prostředí. Rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje Ochrana přírody energie. Orientuje se v globálních problémech Průběžně biosféry. Uvede kladné i záporné příklady vlivu člověka na životní prostředí. Průběžně Vysvětlí význam ochrany přírody a uvede příklady chráněných organismů. Stav životního prostředí Stav životního prostředí Člověk a biosféra 9.ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Aplikuje praktické metody poznávání přírody. Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody. Aplikuje praktické metody poznávání. Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při pozorování přírody 18

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Přírodopis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Přírodopis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 9. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika list 1 / 8 Př časová dotace: 1 hod / týden Přírodopis 8. ročník P 9 1 01 P 9 1 01.5 P 9 1 01.6 P 9 1 01.7 P 9 1 01.9 P 9 1 03 P 9 1 03.1 P 9 1 03.3 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje

Více

Učební osnovy Přírodopis

Učební osnovy Přírodopis Učební osnovy Přírodopis PŘEDMĚT: Přírodopis ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Učební osnovy Přírodopis

Učební osnovy Přírodopis Učební osnovy Přírodopis PŘEDMĚT: Přírodopis ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 15

Dodatek k ŠVP ZV č. 15 Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace, 742 35 Odry telefon: 556 730 239 školní družina 556 731 908 školní jídelna 556 731 909 Dodatek k ŠVP ZV č. 15 Název školního vzdělávacího programu:

Více

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika list 1 / 7 Př časová dotace: 2 hod / týden Přírodopis 6. ročník (P 9 1 01) (P 9 1 01.1) (P 9 1 01.4) (P 9 1 01.5) (P 9 1 01.6) (P 9 1 01.7) (P 9 1 02) P 9 1 02.1 rozliší základní projevy a podmínky života,

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání ům

Více

Přírodopis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Přírodopis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 1 1 6 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6.

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Obecná biologie a genetika - rozliší základní projevy a podmínky, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů -

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Zoologie

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Zoologie A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých je si vědom svých

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS : Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6. EV6 Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy uvede příklady výskytu

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Člověk

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Biologie - Sekunda. porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené

Biologie - Sekunda. porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené - Sekunda Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

5.11 PĮÍRODOPIS (Biologie)

5.11 PĮÍRODOPIS (Biologie) 5.11 PĮÍRODOPIS (Biologie) 5.11.1 Charakteristika pįedmĝtu A. Obsahové vymezení Obsah předmětu přírodopis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Přírodopis a vyučuje se ve všech ročnících nižšího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Přírodopis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - zná stavbu planety - vysvětlí, co zkoumají jednotlivé

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Přírodopis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný obor v 6.- 9. ročníku.,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

II 10 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P)

II 10 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P) II 10 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Přírodopis poskytuje žákům možnosti: - hlouběji porozumět zákonitostem

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahem předmětu Přírodopis je systém živé a neživé včetně člověka a cílem výuky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. PŘ6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy rozliší základní projevy a podmínky

Více

11 přírodopisný seminář

11 přírodopisný seminář 11 přírodopisný seminář 11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Přírodopisný seminář navazuje na předmět Člověk a jeho svět, který se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Je předmětem integrovaným

Více

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Přírodopisný seminář navazuje na předmět Člověk a jeho svět, který se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Je předmětem integrovaným

Více

6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Vzdělávání v předmětu přírodopis: směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 9. ročník Jan Stoklasa a kol. : Organismy, prostředí, člověk /učebnice přírodopisu pro 9. roč.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Charakterem své výuky umožňuje

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Člověk a příroda. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Člověk a příroda. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Člověk a příroda Tato vzdělávací oblast zahrnuje čtyři vyučovací předměty, jimiž jsou Fyzika, Přírodopis, Zeměpis (6. 9. ročník 2. stupně ZŠ) a Chemie (8. 9. ročník 2. stupně). Charakteristika vyučovacího

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu - vysvětlí teorii vzniku Země - popíše stavbu zemského tělesa - vyjmenuje základní zemské sféry, objasní pojem litosféra - vyjádří vztahy mezi zemskými sférami - objasní vliv jednotlivých sfér Země na

Více

Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Postavení přírodopisného učiva v RVP ZV. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU

Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Postavení přírodopisného učiva v RVP ZV. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Postavení přírodopisného učiva v RVP ZV Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU Osnova přednášek RVP a jeho postavení v systému kurikulárních dokumentů Přírodopisné

Více

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět vede žáky k seznámení s živou i neživou

Více

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 472 Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

M A T U R I T N Í T É M A T A

M A T U R I T N Í T É M A T A M A T U R I T N Í T É M A T A BIOLOGIE ŠKOLNÍ ROK 2017 2018 1. BUŇKA Buňka základní strukturální a funkční jednotka. Chemické složení buňky. Srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky. Funkční struktury

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis Vzdělávací obor : Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Přírodopis je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV. Přírodopis jako vyučovací předmět poskytuje ucelený

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis Vzdělávací obor : Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Přírodopis je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV. Přírodopis jako vyučovací předmět poskytuje ucelený

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 7. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů rozlišuje

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Přírodopis 8. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku. Vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např. kytovci,

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

školní vzdělávací program ŠVP 2018/19 ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP 2018/19 ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov Platnost od 1.9.2018 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 1.1 Člověk

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

5.6.3 Přírodopis (Př)

5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis směřuje žáky k orientaci v životě,

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 8. ročník Učební texty : Danuše Kvasničková - Základy ekologie pro základní a střední školy, nakl. Fortuna, 1997

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Přírodopisný seminář navazuje na předmět Člověk a jeho svět, který se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Je předmětem integrovaným

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis

Více