4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis"

Transkript

1 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis je podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu, seznámení s rozmanitostí živé a neživé přírody, porozumění přírodním faktům a vztahům, jimiž jsou veškeré součásti přírodního celku jako systému propojeny. Učíme žáky pozorovat, poznávat a porovnávat jednotlivá fakta a informace, vytvářet a ověřovat hypotézy. Vyústěním získaných znalostí, schopností a dovedností je pochopení důležitosti znalosti přírodních zákonitostí a jejich využití jak ku prospěchu člověka jako jedince, lidstva jako celku, ale i důležitosti zachování rozličných přírodních procesů, jejich předvídání či ovlivňování. Do předmětu Přírodopis jsou začleněna některá témata předmětu Výchova ke zdraví, který není vyučován jako samostatný předmět. Zařazená témata: Změny v životě člověka a jejich reflexe; Zdravý způsob života a péče o zdraví (ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy); Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (civilizační choroby, auto-destruktivní závislosti patologické hráčství, práce s počítačem, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví,ochrana člověka za mimořádných událostí živelné pohromy); Hodnota a podpora zdraví. 2. Časové a organizační vymezení Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. U žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ je časová dotace 2 hodiny týdně v a 9. ročníku, 1 hodina týdně v 8. ročníku. Z celkového počtu disponibilních hodin byly využity 2. Časová dotace předmětu Přírodopis u dětí, které jsou vzdělávány podle ŠVP ZŠ - LMP je v 6., 7., 8. i 9. ročníku 2 hodiny týdně. 401

2 Výuka probíhá v učebnách, veškeré laboratorní práce, mikroskopování a pozorování přírodnin probíhá vzhledem k těžkým fyzickým handicapům dětí pod přímým vedením s menší či větší dopomocí učitele, popř. asistenta pedagoga či vychovatelky. Samostatná příprava mikroskopickým preparátů a provádění dalších experimentálních činností náročných na jemnou motoriku vzhledem k většinovému postižení horních končetin a také zraku není možná. Rovněž samostatný odběr vzorků přírodnin v terénu či zhotovení zápisu a nákresu z pozorování je pro děti příliš obtížný či nemožný. Přesto se naše škola snaží v maximální míře zajistit bližší kontakt s přírodou, a to prostřednictvím vycházek, exkurzí, návštěv záchranných static, zoologických zahrad, návštěvami přednášek odborníků, které pravidelně nabízí KC v Ostravě Porubě, kde promítáním filmů či vyprávěním vlastních zážitků a zkušeností z terénu dětem přiblíží pro ně jinak nedostupné oblasti přírody. Další kontakt s přírodou a také náplň průřezového tématu Enviromentální výchova realizujeme na pravidelných týdenních rehabilitačních pobytech formou projektů, s využitím dramaterapie, kolektivních her a soutěží. EV je rovněž realizována v průběhu celého školního roku dle plánu EV pro daný školní rok, s důrazem na dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti. Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: chemie ochrana životního prostředí chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy, organické látky jako stavební kameny živých organismů, základní biochemické procesy fyzika fyzikální podstata některých procesů a jevů fotosyntéza, světelná energie, sluchové a zrakové čití, zeměpis výskyt živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, Národní parky. 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků Kompetence k učení: Učitel vede žáky : 402

3 - k vyhledávání, třídění, propojování a porovnávání informací, používání odborné terminologie a aplikaci poznatků v praxi Kompetence k řešení problémů: Učitel: - zadává úlohy tak, aby bylo možno použít více postupů - umožní řešit problémové situace, konfrontace výsledků, obhajobu stanoviska - učí respektování názorů druhých Kompetence komunikativní: Učitel: - umožňuje skupinovou spolupráci, konfrontaci názorů, stanovisek žáků - volí témata blízká běžnému životu, která v žácích podněcují různé asociace vhodné k vzájemné diskusi Kompetence sociální a personální: Učitel: - vede k dodržování pravidel slušného chování - pochopení nutnosti ochrany zdraví svého i druhých Kompetence občanské: Učitel: - vyžaduje uplatňování pravidel ochrany ŽP, uvědomění si důležitosti čistoty ŽP pro tělesné i duševní zdraví každého jedince 403

4 - předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a problémy životního prostředí Kompetenci k práci: Učitel: - vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s laboratorními pomůckami, přístroji a živými přírodninami 4. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (OSV) pomáhá k poznání sebe sama, navazuje na učivo poznání lidského těla, vnímání zodpovědnosti za fyzické i duševní zdraví, utváření dobrého vztahu k sobě samému i k dalším lidem a světu. Předmětem prolínají tyto okruhy: - Hodnoty, postoje, praktická etika - Sebepoznání a sebepojetí 404

5 Učební osnovy ZŠ Předmět: Přírodopis Ročník: 6. ZŠ Zák: -rozliší základní projevy a podmínky života -orientuje se v daném přehledu vývoje organismů -uvede základní rozdíly mezi rostlinnou, živočišnou a bakteriální buňkou, funkci základních organel -objasní funkci základních orgánů rostlin i živočichů -zařadí vybrané organismy do systému -uvede význam virů a bakterií pro člověka i v přírodě Vznik, vývoj, rozmanitost a projevy života (výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na podněty), názory na vznik života Základní struktura života buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné Význam a zásady třídění organismů Viry a bakterie výskyt, význam a praktické využití Vývoj, vývin a systém živočichů prvoci, - vysvětlí funkci jednotlivých orgánů skupiny bezobratlích - jejich vývoj, vývin CH - insekticidy vybraných živočichů stavba těla, funkce orgánů, zdokonalení, - rozlišuje jednotlivé skupiny prvoků, bezobratlích, způsob života, rozmnožovaní a význam určuje vybrané živočichy, zařazuje je v přírodě do hlavních taxonomických skupin - chápe význam hospodářsky významných druhů pro člověka - vysvětlí význam a postavení v ekosystému EV - ekosystémy Žák: Biologie nižších rostlin - popíše stavbu těla nižších rostlin - žák umí vysvětlit zkl. fyziologické pojmy (fotosyntéza, dýchání, růst) Anatomie, morfologie a fyziologie nižších rostlin OSV - rozvoj schopnosti poznávání - uvede způsob jejich rozmnožování - stavba těla, význam jednotlivých částí těla - rozlišuje základní systematické skupiny Systém rostlin - poznávání a zařazování nižších rostlin a určuje významné daných zástupců běžných druhů nižších 405

6 zástupce rostlin, jejich vývoj, význam a ochrana Žák by měl: Biologie hub - poznat houby bez plodnic Houby bez plodnic - základní charakteris- - porovnat různé způsoby výživy hub tika, význam OSV - rozvoj schopnosti poznávání - pochopit jejich význam v ekosystému potravním Houby s plodnicemi - stavba, význam, a potravním řetězci zásady sběru a konzumace, první pomoc - rozpoznat naše nejznámější jedlé a jedo- při otravě houbami vaté houby s plodnicemi a porovnat je podle charakteristických znaků - vědět o nebezpečí otravy houbami - poznat lišejníky -objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků Lišejníky - stavba, symbioza, výskyt, význam 406

7 Ročník: 6. ZŠ Žák: - vysvětlí funkci jednotlivých orgánů skupiny bezobratlých - jejich vývoj, vývin, systém živočichů CH - insekticidy vybraných živočichů stavba těla, funkce orgánů, zdokonalení, - rozlišuje jednotlivé skupiny bezobratlích, způsob života, rozmnožovaní a význam určuje vybrané živočichy, zařazuje je v přírodě do hlavních taxonomických skupin - chápe význam hospodářsky významných druhů pro člověka - vysvětlí význam a postavení v ekosystému EV ekosystémy Žák: Biologie nižších rostlin - popíše stavbu těla nižších rostlin Anatomie a morfologie nižších rostlin OSV - rozvoj schopnosti poznávání - uvede způsob jejich rozmnožování - stavba těla, význam jednotlivých částí těla - rozlišuje základní systematické skupiny Systém rostlin - poznávání a zařazování nižších rostlin a určuje významné daných zástupců běžných druhů nižších zástupce rostlin, jejich vývoj Žák: Praktické poznávání přírody - používá lupu a mikroskop při poznávání Praktické metody poznávání přírody - lupou OSV - rozvoj schopnosti poznávání přírody a mikroskopem, určování exemplářů pomocí jednoduchých atlasů, ukázky odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování živočichů - dodržuje základní pravidla bezpečnosti Pravidla bezpečnosti práce při manipulaci práce a chování při poznávání živé a ne- s přírodninami živé přírody 407

8 408 Ročník: 7. ZŠ Žák: Biologie obratlovců - rozlišuje jednotlivé skupiny strunatců Významní zástupci jednotlivých skupin OSV - rozvoj schopnosti poznávání - určuje vybrané strunatce, zařazuje je strunatců (paryb, ryb, obojživelníků, plazů vývoj, vývin, stavba těla, funkce Z - rozšíření organisdo hlavních taxonomických jednotek a ptáků) - vývoj, vývin, stavba těla, funkce mů - porovná jejich stavbu těla, způsob života, orgánů, zdokonalení, způsob života, roz- D - rybníkářství v Če- EV ekosystémy vysvětlí jejich význam v přírodě množování, význam v přírodě, třídění chách Žák: Biologie vyšší rostlin - odvodí na základě pozorování uspořádání Anatomie a morfologie vyšších rostlin OSV - rozvoj schopnosti poznávání rostlinného těla od buňky přes pletiva až - stavba těla, význam jednotlivých částí k jednotlivým orgánům těla vyšších rostlin - vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin - porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých Fyziologie rostlin - základní principy fotoorgánů a uvede praktické příklady jejich syntézy, dýchání, růstu, rozmnožování CH - přírodní látky funkcí a vztahů v rostlině jako celku - vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití Systém rostlin - poznávání a zařazování při pěstování rostlin daných zástupců běžných druhů nižších - rozlišuje základní systematické skupiny a vyšších rostlin, jejich vývoj a využití rostlin a určuje významné zástupce hospodářsky významných druhů EV ekosystémy pomocí atlasů Třídění rostlin - odvodí na základě pozorování přírody Význam a postavení rostlin v přírodě EV - lidské aktivity a problémy životního závislost a přizpůsobení rostlin prostředí Ochrana rostlin prostředí (dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí Žák: Praktické poznávání přírody veřejnosti ) - pracuje s mikroskopem Praktické metody poznávání přírody - lupou, OSV - rozvoj schopnosti poznávání - používá atlas při určování organismů mikroskopem a případně dalekohledem, určování exemplářů pomocí - podílí se na zakládání herbáře jednoduchých atlasů, ukázky odchytu - pracuje a chová se bezpečně některých živočichů, založení herbáře při poznávání živé a neživé přírody Pravidla bezpečné práce s přírodninami

9 Ročník: 8. ZŠ Žák: Biologie savců - rozlišuje jednotlivé skupiny savců Významní zástupci savců - vývoj, vývin, OSV - rozvoj schopnosti poznávání - určuje vybrané savce, zařazuje je stavba těla, funkce orgánů, způsob života, do hlavních taxonomických jednotek rozmnožování, výskyt a význam v přírodě - porovná jejich stavbu těla, způsob života, vysvětlí jejich význam v přírodě - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro Rozšíření, význam a ochrana živočichů OSV - hodnoty, postoje, praktická etika člověka - hospodářsky a epidemiologicky významné - uplatňuje zásady bezpečného chování druhy, péče o vybrané domácí živočichy, ve styku se živočichy chov domestikovaných živočichů - odvodí na základě pozorování základní Projevy chování živočichů Z - cesty ptáků OSV - rozvoj schopnosti poznávání projevy chování živočichů v přírodě, Třídění živočichů na příkladech objasní jejich způsob života - vysvětlí na příkladu přizpůsobění danému Živočišná společenstva EV ekosystémy prostředí Žák: Základy ekologie - uvede příklady výskytu organismů v urči- Organismy a prostředí - vzájemné vztahy tém prostředí a vztahy mezi nimi mezi organismy a prostředím - rozlišuje a uvede příklady systému orga- Systémy organismů - populace, společen- EV - základní podmínky života nismů - populace, společenstva, ekosys- stva, přirozené a umělé ekosystémy (ekosystémy a biodiverzita) témy - objasní na základě příkladu základní Rovnováha v ekosystému EV ekosystémy princip existence živých a neživých složek složek ekosystému - vysvětlí podstatu jednoduchých potravních Potravní řetězce EV ekosystémy řetězců v různých ekosystémech a zhod- OSV - hodnoty, postoje, praktická etika notí jejich význam EV - lidské aktivity a problémy životního - uvede příklady kladných i záporných vlivů Ochrana přírody a životního prostředí - glo- CH - prvky prostředí (dlouhodobé programy zaměčlověka na životní prostředí a příklady bální problémy a jejich řešení řené k růstu ekologického vědomí narušení ekosystému Chráněná území veřejnosti, změny v krajině ) 409

10 Ročník: 8. ZŠ Žák: Neživá příroda - objasní vliv jednotlivých sfér Země Země - vznik a stavba Země na vznik a trvání života - uvede význam a použití vybraných nerostů Nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, kvalita- F - fyzikální vlastno- OSV - rozvoj schopnosti poznávání a hornin tivní třídění, praktický význam a využití sti látek -s použitím určovacích pomůcek rozpozná zástupců, určování jejich vzorků vybrané nerosty a horniny CH - chemické vlast- - popíše důsledky vnějších a vnitřních Vnější a vnitřní geologické procesy - příčiny nosti látek geologických dějů, včetně geologického a důsledky CH - prvky, chemicoběhu hornin a oběhu vody ké značky - porovná význam půdotvorných činitelů pro Půdy - složení, vlastnosti a význam půdy OSV - rozvoj schopnosti poznávání vznik půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam EV - základní podmínky života (půda) - rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy pro společnost, nebezpečí a příklady její v naší přírodě devastace, možnosti a příklady rekultivace - uvede na základě pozorování význam vlivu Podnebí a počasí ve vztahu k životu Z - podnebné pásy a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi Žák: Praktické poznávání přírody - aplikuje praktické metody poznávání přírody Praktické metody poznávání přírody OSV - rozvoj schopnosti poznávání určování exemplářů pomocí jednoduchých atlasů a klíčů, sběr přírodnin a ukázka založení sbírky 410

11 411 Ročník: 9. ZŠ Žák: Neživá příroda - rozlišuje jednotlivá geologická období Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi OSV - rozvoj schopnosti poznávání - popíše vznik a vývoj života a vysvětlí - geologické změny, vznik života, výskyt přizpůsobování rostlin a živočichů typických organismů a jejich přizpůsobová- EV ekosystémy změnám jejich životního prostředí ní prostředí - rozliší geologickou stavbu Čech a Moravy Geologický vývoj a stavba území ČR - Český masiv, Karpaty Žák: Biologie člověka - orientuje se v základních vývojových Fylogeneze člověka stupních fylogeneze člověka - určí polohu a objasní stavbu a funkci orgá- Anatomie a fyziologie - stavba a funkce OSV - rozvoj schopnosti poznávání nů a orgánových soustav lidského těla, jednotlivých částí lidského těla, orgány, vysvětlí jejich vztahy orgánové soustavy, vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti - objasní vznik a vývin nového jedince Ontogeneze člověka; dětství - pubert - dosod početí až do stáří pívání, tělesné, duševní a společenské - chápe příčinu fyziologických změn v obdo- změny bí dospívání a k opačnému pohlaví se chová kultivovaně - projevuje odpovědný vztah k vlastnímu Sexuální dospívání a reprodukční zdraví: RoV - rodina, mandospívání předčasná sexuální zkušenost a nežádoucí želství - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou rodičovství mladistvích;antikoncepce, a životními cíli mladých lidí rozumí těhotenství, porod; poruchy pohlavní idendůvodům k odpovědnosti za bezpečné tity sexuální chování - rozlišuje příčiny, případně příznaky Nepřenosné a přenosné nemoci (včetně OSV - hodnoty, postoje, praktická etika běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich přenosných pohlavním stykem) prevence a léčby Chronické a civilizační choroby - prevence, - chápe nutnost svěřit se se zdravotním příčiny, příznaky, praktické zásady a posproblémem a v případě potřeby vyhledá tupy při léčení běžných nemocí lékařskou pomoc Zásady užívání léčiv

12 Ročník: 9. ZŠ - projevuje odpovědné chování v situacích Odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožení zdraví život ohrožujících stavů - aplikuje předlékařskou první pomoc při Závažná poranění - první pomoc poranění a jiném poškození těla - projevuje odpovědný vztah k sobě Životní styl - pozitivní a negativní dopad samému a pravidlům zdravého životního na člověka stylu - na příkladech vysvětlí vztah mezi Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci OSV - sebepoznání a sebepojetí uspokojováním základních lidských potřeb - složky zdraví a jejich interakce, základní a hodnotou zdraví lidské potřeby a jejich hiearchie (Maslowova teorie) - dovede posoudit různé způsoby chování Podpora zdraví a její formy - prevence lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní a intervence, působění na změnu kvality zdraví a zdraví druhých prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví - vyvozuje z nich osobní odpovědnost Podpora zdraví v komunitě - programy za aktivní podporu zdraví podpory zdraví Žák: Genetika - vysvětlí význam pohlavního a nepohlavního Význam pohlavního a nepohlavního rozmnorozmnožování z hlediska dědičnosti žování pro přenos dědičných informací - uvede příklady dědičnosti v praktickém Dědičnost a proměnlivost organismů - podsživotě a příklady vlivu prostředí na utváření tata dědičnosti a přenos dědičných informaorganismů cí, gen, křížení Žák: Praktické poznávání přírody - uvede nejvýznamější objevy v historii biolo- Významní biologové a jejich objevy gie 412

13 Učební osnovy ZŠ LMP Předmět: Přírodopis Ročník: 6. LMP Žák by měl: Obecná biologie - vysvětlit, co zkoumá biologie Úvod do biologie - uvést příklady rozmanitosti přírody Vznik života a názory na vznik života - orientovat se v daném přehledu vývoje Přírodní výběr a vývoj organismů organismů Rozmanitost současných organismů OSV - rozvoj schopnosti poznávání - rozlišit základní projevy a podmínky života Projevy a význam života - uvést funkci základních orgánů (orgáno- Základní struktura života - buňky, pletiva, vých soustav) rostlin i živočichů tkáně, orgány, orgánové soustavy - uvést na příkladech z běžného života Viry a bakterie EV ekosystémy význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka - pochopit rozdíl mezi jednobuněčnými Organismy jednobuněčné a mnohobuněčné a mnohobuněčnými organismy Základní třídění organismů - popsat význam rostlin a živočichů v příro- Význam rostlin a živočichů v přírodě EV - ekosystémy i pro člověka i pro člověka - vysvětlit podstatu pohlavního a nepohlav- Pohlavní a nepohlavní rozmnožování ního rozmnožování Žák by měl: Biologie hub - poznat houby bez plodnic Houby bez plodnic - základní charakteris- OSV - rozvoj schopnosti poznávání - porovnat různé způsoby výživy hub tika, význam - pochopit jejich význam v ekosystému potravním Houby s plodnicemi - stavba, význam, Pv - příprava pokrmů a potravním řetězci zásady sběru a konzumace, první pomoc - rozpoznat naše nejznámější jedlé a jedo- při otravě houbami vaté houby s plodnicemi a porovnat je podle charakteristických znaků - vědět o nebezpečí otravy houbami - poznat lišejníky Lišejníky - stavba, symbioza, výskyt, EV - lidské aktivity a problémy životního význam prostředí (změny v krajině) Žák by měl: Biologie bezobratlých živočichů - porovnat stavbu těla vybraných živočichů Významní zástupci prvoků a jednotlivé 413

14 Ročník: 6. LMP - vysvětlit funkci jednotlivých orgánů skupiny bezobratlých - jejich vývoj, vývin CH - insekticidy OSV - rozvoj schopnosti poznávání vybraných živočichů stavba těla, funkce orgánů, zdokonalení, - rozlišit vybrané skupiny bezobratlých, způsob života, rozmnožovaní a význam uvést hlavní zástupce hospodářských druhů pro člověka - chápat význam hospodářsky významných druhů pro člověka - vysvětlit význam a postavení Postavení bezobratlých v ekosystému EV - ekosystémy v ekosystému Žák by měl: Biologie nižších rostlin - popsat stavbu těla nižších rostlin Anatomie a morfologie nižších rostlin OSV - rozvoj schopnosti poznávání - uvést způsob jejich rozmnožování - stavba těla, význam jednotlivých částí těla - s pomocí atlasu určit významné zástupce Systém rostlin - poznávání a zařazování nižších rostlin daných zástupců běžných druhů nižších rostlin, jejich vývoj Žák by měl: Praktické poznávání přírody - používat lupu a mikroskop při poznávání Praktické metody poznávání přírody - lupou OSV - rozvoj schopnosti poznávání přírody a mikroskopem, určování exemplářů pomocí jednoduchých atlasů, ukázky odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování živočichů - dodržovat základní pravidla bezpečnosti Pravidla bezpečnosti práce při manipulaci práce a chování při poznávání živé a ne- s přírodninami živé přírody 414

15 Ročník: 7. LMP Žák by měl: Biologie obratlovců - rozlišit jednotlivé skupiny strunatců Významní zástupci jednotlivých skupin OSV - rozvoj schopnosti poznávání - určit vybrané strunatce strunatců (paryb, ryb, obojživelníků, plazů vývoj, vývin, stavba těla, funkce Z - rozšíření organisa ptáků) - vývoj, vývin, stavba těla, funkce mů - porovnat jejich stavbu těla, způsob života, orgánů, zdokonalení, způsob života, roz- D - rybníkářství v Čevysvětlit jejich význam v přírodě množování a význam v přírodě chách EV - ekosystémy Žák by měl: Biologie vyšších rostlin - odvodit na základě pozorování uspořádání Anatomie a morfologie - stavba těla OSV - rozvoj schopnosti poznávání rostlinného těla od buňky přes pletiva až vyšších rostlin, význam jednotlivých částí k jednotlivým orgánům těla rostlin - uvést základní rostlinné fyziologické Fyziologie rostlin - základní principy foto- CH - přírodní látky procesy syntézy, dýchání, růstu, rozmnožování - rozlišit základní systematické skupiny Systém rostlin - poznávání a zařazování vyšších rostlin a určit významné zástupce daných zástupců běžných druhů pomocí atlasů vyšších rostlin, jejich vývoj a využití - uvést význam hospodářsky významných hospodářsky významných druhů druhů EV - ekosystémy - popsat na základě pozorování přírody Význam a postavení rostlin v přírodě EV - lidské aktivity a problémy životního závislost a přizpůsobení rostlin prostředí Ochrana rostlin prostředí (dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ) Žák by měl: Praktické poznávání přírody - pracovat s mikroskopem Praktické metody poznávání přírody - lupou, - používat atlas při určování organismů mikroskopem a případně dalekohledem, OSV - rozvoj schopnosti poznávání určování exemplářů pomocí - podílet se na zakládání herbáře jednoduchých atlasů, ukázky odchytu - pracovat a chovat se bezpečně některých živočichů, založení herbáře při poznávání živé a neživé přírody Pravidla bezpečné práce s přírodninami 415

16 Ročník: 8. LMP Žák by měl: Biologie savců - rozlišit jednotlivé skupiny savců Významní zástupci savců - vývoj, vývin, OSV - rozvoj schopnosti poznávání - určit vybrané savce stavba těla, funkce orgánů, způsob života, - porovnat jejich stavbu těla, způsob života, rozmnožování, výskyt a význam v přírodě vysvětlit jejich význam v přírodě - zhodnotit význam živočichů v přírodě i pro Rozšíření, význam a ochrana živočichů OSV - hodnoty, postoje, praktická etika člověka - hospodářsky a epidemiologicky významné - uplatnit zásady bezpečného chování druhy, péče o vybrané domácí živočichy, ve styku se živočichy chov domestikovaných živočichů - odvodit na základě pozorování základní Projevy chování živočichů Z - cesty ptáků OSV - rozvoj schopnosti poznávání projevy chování živočichů v přírodě - vysvětlit na příkladu přizpůsobění danému Živočišná společenstva prostředí - chápat význam ochrany ohrožených druhů druhů Žák by měl: Základy ekologie - uvést příklady výskytu organismů v urči- Organismy a prostředí - vzájemné vztahy OSV - rozvoj schopnosti poznávání tém prostředí a vztahy mezi nimi mezi organismy a prostředím - rozlišit popuoace, společenstva, ekosys- Systémy organismů - populace, společen- EV - základní podmínky života témy stva, přirozené a umělé ekosystémy (ekosystémy a biodiverzita) - objasnit na základě příkladu základní Rovnováha v ekosystému EV - ekosystémy princip existence živých a neživých složek složek ekosystému - vysvětlit podstatu jednoduchých potravních Potravní řetězce EV - ekosystémy řetězců v různých ekosystémech - uvést příklady kladných i záporných vlivů Ochrana přírody a životního prostředí - glo- CH - prvky OSV - hodnoty, postoje, praktická etika člověka na životní prostředí a příklady bální problémy a jejich řešení EV - lidské aktivity a problémy životního narušení ekosystému Chráněná území prostředí (dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti, změny v krajině ) 416

17 Ročník: 8. LMP Žák by měl: Neživá příroda - objasnit vliv jednotlivých sfér Země Země - vznik a stavba Země na vznik a trvání života - uvést význam a použití vybraných nerostů Nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, kvalita- F - fyzikální vlastno- OSV - rozvoj schopnosti poznávání a hornin tivní třídění, praktický význam a využití sti látek zástupců, určování jejich vzorků CH - chemické vlast- - popsat důsledky vnějších a vnitřních Vnější a vnitřní geologické procesy - příčiny nosti látek geologických dějů a důsledky CH - prvky, chemic- - rozeznat některé druhy půd a objasnit Půdy - složení, vlastnosti a význam půdy ké značky jejich vznik pro výživu rostlin, její hospodářský význam OSV - rozvoj schopnosti poznávání pro společnost, nebezpečí a příklady její EV - základní podmínky života (půda) devastace, možnosti a příklady rekultivace - vědět význam vlivu podnebí a počasí Podnebí a počasí ve vztahu k životu na rozvoj a udržení života na Zemi Z - podnebné pásy - rozlišit jednotlivá geologická období Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi EV - ekosystémy - popsat vznik a vývoj života - vznik života, vývoj organismů a jejich přizpůsobování prostředí Žák by měl: Praktické poznávání přírody OSV - rozvoj schopnosti poznávání - aplikovat praktické metody poznávání Praktické metody poznávání přírody přírody určování exemplářů pomocí jednoduchých atlasů a klíčů, sběr přírodnin a ukázka založení sbírky Exkurze 417

18 418 Ročník: 9. LMP Žák by měl: Biologie člověka - orientovat se v základních vývojových Fylogeneze člověka, názory na vznik člověka stupních fylogeneze člověka - popsat stavbu a funkci orgánů Anatomie a fyziologie - stavba a funkce OSV - rozvoj schopnosti poznávání orgánových soustav lidského těla jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy - objasnit vznik a vývin nového jedince Ontogeneze člověka; dětství - pubert - dosod početí až do stáří pívání, tělesné, duševní a společenské - chápat příčinu fyziologických změn v obdo- změny bí dospívání a k opačnému pohlaví se chovat kultivovaně - projevit odpovědný vztah k vlastnímu Sexuální dospívání a reprodukční zdraví - RoV - rodina, mandospívání předčasná sexuální zkušenost a nežádoucí želství - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou rodičovství mladistvích;antikoncepce, a životními cíli mladých lidí porozumět těhotenství, porod; poruchy pohlavní idendůvodům k odpovědnosti za bezpečné tity sexuální chování - rozlišit příčiny, případně příznaky Nepřenosné a přenosné nemoci (včetně OSV - hodnoty, postoje, praktická etika běžných nemocí a uplatnit zásady jejich přenosných pohlavním stykem) prevence a léčby Chronické a civilizační choroby - prevence, - chápat nutnost svěřit se se zdravotním příčiny, příznaky, praktické zásady a posproblémem a v případě potřeby vyhledat tupy při léčení běžných nemocí lékařskou pomoc Zásady užívání léčiv - projevit odpovědné chování v situacích Odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožení zdraví život ohrožujících stavů - aplikovat předlékařskou první pomoc při Závažná poranění - první pomoc poranění a jiném poškození těla - projevit odpovědný vztah k sobě Životní styl - pozitivní a negativní dopad OSV - sebepoznání a sebepojetí samému a pravidlům zdravého životního na člověka stylu - posoudit různé způsoby chování Podpora zdraví a její formy - prevence lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní a intervence, působění na změnu kvality

19 Očekávané výstupy - kompetence zdraví a zdraví druhých prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví Žák by měl: Genetika - vysvětlit význam pohlavního a nepohlav- A727 Význam pohlavního a nepohlavního rozmnoního rozmnožování z hlediska dědičnosti žování pro přenos dědičných informací - uvést příklady dědičnosti v praktickém Dědičnost a proměnlivost organismů - podstata dědičnosti a přenos dědičných životě informací, vliv na vývoj organismů Ročník: 9. LMP Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata 419

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět vede žáky k seznámení s živou i neživou

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 9. ročník Jan Stoklasa a kol. : Organismy, prostředí, člověk /učebnice přírodopisu pro 9. roč.

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 8. ročník Učební texty : Danuše Kvasničková - Základy ekologie pro základní a střední školy, nakl. Fortuna, 1997

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 9. ročník Danuše Kvasničková, Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, nakl. Fortuna Praha 1998

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika list 1 / 8 Př časová dotace: 1 hod / týden Přírodopis 8. ročník P 9 1 01 P 9 1 01.5 P 9 1 01.6 P 9 1 01.7 P 9 1 01.9 P 9 1 03 P 9 1 03.1 P 9 1 03.3 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika list 1 / 7 Př časová dotace: 2 hod / týden Přírodopis 6. ročník (P 9 1 01) (P 9 1 01.1) (P 9 1 01.4) (P 9 1 01.5) (P 9 1 01.6) (P 9 1 01.7) (P 9 1 02) P 9 1 02.1 rozliší základní projevy a podmínky života,

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Tematický plán učiva BIOLOGIE

Tematický plán učiva BIOLOGIE Tematický plán učiva BIOLOGIE Třída: Prima Počet hodin za školní rok: 66 h 1. POZNÁVÁME PŘÍRODU 2. LES 2.1 Rostliny a houby našich lesů 2.2 Lesní patra 2.3 Živočichové v lesích 2.4 Vztahy živočichů a rostlin

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání ům

Více

Přírodopis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Přírodopis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 1 1 6 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 9. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Biologie nižší gymnázium

Biologie nižší gymnázium Biologie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis. V rámci tohoto předmětu je realizována

Více

Předmět:: Přírodopis. Savci funkce základních orgánů. Savci - anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů, funkce orgánů

Předmět:: Přírodopis. Savci funkce základních orgánů. Savci - anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů, funkce orgánů Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie živočichů 16 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Člověk

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS : Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA.

Více

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Charakteristika integrovaného předmětu 5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Vyučovací předmět Člověk, podpora a ochrana zdraví je integrovaným předmětem, který je určený pro tercii. Propojuje v sobě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Přírodopis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda.

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Přírodopis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda.

Více

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů 19 zhodnotí i pro 19 zhodnotí i pro funkce funkce ZÁŘÍ ŘÍJEN 19 zhodnotí i pro Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních (orgánových soustav) rostlin i živočichů 20 určí

Více

Učební osnovy Přírodopis

Učební osnovy Přírodopis Učební osnovy Přírodopis PŘEDMĚT: Přírodopis ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Tématický plán Přírodopis 7. ročník 2014-2015

Tématický plán Přírodopis 7. ročník 2014-2015 Tématický plán Přírodopis 7. ročník 014-015 Téma /učivo/ Čas. dotace Opakování 1 do 7/9 BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Výstupy Pláštěnci Sumky, salpy Do 14/9 Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů

Více

Učební osnovy Přírodopis

Učební osnovy Přírodopis Učební osnovy Přírodopis PŘEDMĚT: Přírodopis ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. ŠVP ákladní škola Brno, Hroznová 1 Postavení přírodopisu v rámci přírodních věd, efektivnost používání učebnice Žák se umí orientovat v učebnici, pozná učivo rozšiřující.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. EV - rozmanitost přírody, organismů. - výživa

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. EV - rozmanitost přírody, organismů. - výživa Přírodopis - 6. ročník Rozliší základní projevy a podmínky vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a života, orientuje se v daném vývoji jeho význam EV - rozmanitost přírody, organismů - výživa probudit

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahem předmětu Přírodopis je systém živé a neživé včetně člověka a cílem výuky

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: PŘÍRODOPIS A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výběr učiva je proveden tak, aby si žáci vytvořili ucelenou představu o mnohotvárných

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika

Více

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 5.5. Přírodověda obsah stránka 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.5.2. začlenění průřezových témat 2 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 2 5.5.4. formy a metody práce 3 5.5.5. způsoby, formy

Více

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Přírodopis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje Obecná biologie a genetika zařadit správně přírodniny mezi živé a neživé vysvětlit, co zkoumají jednotlivé vědy vyjmenovat přírodní děje zdůvodnit vliv jednotlivých přírodních dějů na přírodu vymezit základní

Více

Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Postavení přírodopisného učiva v RVP ZV. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU

Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Postavení přírodopisného učiva v RVP ZV. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Postavení přírodopisného učiva v RVP ZV Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU Osnova přednášek RVP a jeho postavení v systému kurikulárních dokumentů Přírodopisné

Více

Výchova ke zdraví Ročník: tercie

Výchova ke zdraví Ročník: tercie Výchova ke zdraví Ročník: tercie Učivo předmětu Očekávané kompetence žáka Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy,, projekty a Člověk rozvoj a růst jedince Dětství, puberta, dospívání (Tělesné, duševní

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Vzdělávání v předmětu přírodopis: směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6.

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Obecná biologie a genetika - rozliší základní projevy a podmínky, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů -

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu ákladní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VDĚLÁVACÍ OBLAST: VDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové

Více

Seznam tématických celků a mikrocelků databáze Ve dvou se to lépe táhne

Seznam tématických celků a mikrocelků databáze Ve dvou se to lépe táhne Příloha 1 Seznam tématických celků a mikrocelků databáze Ve dvou se to lépe táhne Vzdělávací obor: CHEMIE Tématický celek 1: Pozorování, pokus a bezpečnost práce Ch1a vlastnosti látek barva, lesk, tvar,

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS PŘÍRODOPIS 8.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Úvod, opakování učiva ue

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu přírodopis Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém, sedmém a osmém ročníku a 1 hodinu týdně v devátém ročníku. Výuka probíhá v odborné učebně přírodopisu

Více

II 10 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P)

II 10 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P) II 10 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Přírodopis poskytuje žákům možnosti: - hlouběji porozumět zákonitostem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 7. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů rozlišuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis se vyučuje

Více

Biologie - Kvarta Biologie kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Biologie - Kvarta Biologie kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy - Kvarta Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní vědy

Více

Příloha 6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Příloha 6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Příloha 6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Charakteristika předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve čtyřech tematických

Více

5.11 PĮÍRODOPIS (Biologie)

5.11 PĮÍRODOPIS (Biologie) 5.11 PĮÍRODOPIS (Biologie) 5.11.1 Charakteristika pįedmĝtu A. Obsahové vymezení Obsah předmětu přírodopis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Přírodopis a vyučuje se ve všech ročnících nižšího

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 15

Dodatek k ŠVP ZV č. 15 Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace, 742 35 Odry telefon: 556 730 239 školní družina 556 731 908 školní jídelna 556 731 909 Dodatek k ŠVP ZV č. 15 Název školního vzdělávacího programu:

Více

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Přírodopis

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Přírodopis STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Přírodopis Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Přírodopis ve složení: RNDr. Danuše Kvasničková,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6. EV6 Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy uvede příklady výskytu

Více

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice 1. Buňka a. Podobnosti a rozdíly rostlinné a živočišné buňky b. Jednobuněčné organismy 2. Viry, sinice, bakterie a. Virové a bakteriální choroby b. Hospodářský význam bakterií 3. Prvoci a. Charakteristika

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 BIOLOGIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Vznik Země - dokáže vysvětlit princip

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková Jaro 2010 Kateřina Slavíčková Obsah: 1. Biologické vědy. 2. Chemie a fyzika v biologii koloběh látek a tok energie. 3. Buňka, tkáně, pletiva, orgány, orgánové soustavy, organismus. 4. Metabolismus. 5.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV

Začlenění problematiky v současných RVP ZV Příloha č. 4 Začlenění problematiky v současných RVP ZV INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1. stupeň Základy práce s počítačem 1. a 2. období respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. PŘ6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy rozliší základní projevy a podmínky

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA. 5. ročník 1+1disponibilní hodina týdně

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA. 5. ročník 1+1disponibilní hodina týdně Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více