Pracovní jednání zástupcù odborových

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní jednání zástupcù odborových"

Transkript

1 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS (UNI) str. 1 a 8 l Svazová inspekce provedla vloni 88 kontrol str. 1 a 6 l Regionální rada odborových svazù Zlínského kraje str. 7 l Pøipravme se na zmìnu v úèetnictví str. 9 l Pøíklady úspìšných soudních sporù str. 10 l Pøináší homeworking jen výhody? str. 12 Pracovní jednání zástupcù odborových svazù pùsobících v ÈR v sektoru služeb Region UNI Evropa V centrále našeho svazu se v pátek 20. ledna konalo jednání za úèasti pøedstavitelù šesti odborových svazù s paní Bernardette Ségol, která je sekretáøem Regionu UNI Evropa. Schùzka byla svolána na její podnìt a náš odborový svaz byl požádán o její zajištìní. (Pokraèování na stranì 8) Svazová inspekce provedla vloni 88 kontrol Svazová inspekce bezpeènosti a ochrany zdraví, provádí kontrolní a preventivní politiku v oblasti BOZP, životního prostøedí, poskytuje odborné a technické zázemí èinnosti odborovým organizacím jejím funkcionáøùm a èlenùm. Foto: K. Musilová V Èeské republice je sedm odborových svazù, které jsou èleny nadnárodní odborové organizace UNI. Pouze ètyøi jsou však souèasnì èleny ÈMKOS. Je to náš svaz, Odborový svaz bank a pojiš oven, Odborový svaz obchodu a OS Projekt. Mimo konfederaci stojí Odborová organizace Èeské televize, OS Média a OS TB. Paní Ségol na jednání pøijela z Bruselu, kde je sídlo centrály UNI Evropa. Tématem byla Smìrnice EU o službách, kterou bude schvalovat Evropský parlament. UNI Region Evropa si vytyèil významný cíl - ovlivòovat a pùsobit na legislativu EU ve smyslu stanoviska výkonného výboru UNI z roku Pøítomní byli se stanoviskem Výkonného výboru UNI z roku 2004 seznámeni. Evropský region UNI je pro volné poskytování služeb, ovšem za pøedpokladu, že je tato oblast regulována. Je toho názoru, že je tøeba dobrá legislativa, protože v nejasnostech potom rozhoduje S ohledem na její postavení vyplývající z paragrafu 136 zákoníku práce, je její èinnost hrazena z vìtší èásti ze státního rozpoètu a proto poskytuje služby i zamìstnavatelùm a (Pokraèování na stranì 6) Zmìny v poskytování služeb støedisky Regionálního právního poradenství od 1. ledna 2006 Jednou z nejdùležitìjších služeb kterou zajiš uje ÈMKOS odborovým svazùm a jednotlivým èlenùm je poskytování právních porad, vèetnì zastupování pøed soudem prostøednictvím støedisek Regionálního právního poradenství ÈMKOS (dále støediska RPP). Tyto služby nevyužívá vysoké procento èlenù svazù sdružených v ÈMKOS. Pøesto však jde o mimoøádnì dùležitou službu, protože ji naši èlenové využívají v pro nì kritických situacích, kdy se jedná vìtšinou o ohrožení jejich samotné pracovní existence, nebo v pøípadech, kdy èelí problémùm souvisejícím se sociální oblastí, které nejsou schopni sami vyøešit. Praxe ukázala, že jedinì zastupování èlenù odborových svazù právníky RPP je bezproblémové a soudy akceptované. Dosud na èinnost støedisek RPP Ložnice (obývací pokoj) pøispívaly jednotlivé svazy sdružené v ÈMKOS pevnì stanovenou èástkou. Tento systém nebyl zcela prùhledný a nedával možnost vedeni jednotlivých svazù posoudit, jaké služby si vlastnì prostøednictvím støedisek RRP pro své èleny "kupují". Nové øešení vycházelo z nutnosti "ufinancovat" støediska RPP a zároveò službu právníkù tìchto støedisek pøiblížit realitì a Øádùm právní pomoci jednotlivých odborových svazù. Proto od 1. ledna 2006 byl zaveden nový zpùsob financování støedisek RPP. Co to pro naše èleny bude v praxi znamenat? Zásadnì je tøeba konstatovat, že právní zastoupení bude pro èleny nadále bezplatné. Byl však vypracován seznam právních úkonù (Pokraèování na stranì 2) O BYTY NA ÈERNÉM MOSTÌ JE VELKÝ ZÁJEM Více o ubytování pro návštìvníky Prahy z našeho svazu na stranì 13

2 Zmìny v poskytování služeb støedisky Regionálního právního poradenství od 1. ledna 2006 (Pokraèování ze strany 1) 02/PTN ECHO 1/06 které budou právníky støedisek RPP èlenùm odborových svazù poskytovány. Jednotlivé právní úkony jsou finanènì ohodnoceny øádovì od nìkolika set až po nìkolik tisíc korun za úkon. Èástky za úkony provedené ve prospìch èlenù svazù pak budou svazùm úètovány k proplacení. Poskytování regionálního právního poradenství èlenùm svazù je od 1. ledna 2006 možné výhradnì na základì pøedložení žádanky o poskytnutí právní pomoci. Žádanka je pro èleny svazu a støediska RPP závazná. Vyplnìnou žádanku o poskytnutí právní pomoci podepisuje oprávnìný funkcionáø který také má její formuláøe k dispozici a svým podpisem stvrzuje, že odborová organizace s poskytnutím právní pomoci souhlasí. V žádance je specifikován právní úkon který èlen svazu na právníkovi RPP požaduje napø. v jaké oblasti pracovního práva, resp. v které sociální oblasti, má být poskytnuta konzultace, zda se jedná o písemné podání k soudu apod. Zároveò je na žádance uvedena doba její platnosti a to vždy na jedno ètvrtletí. Je nutné zdùraznit, že (do pøípadné zmìny Øádu právní pomoci našeho svazu) je možné požadovat jen takovou právní pomoc, jejíž poskytnutí Øád právní pomoci umožòuje, tedy pomoc v pracovnìprávních a sociálnìprávních otázkách. To znamená, že odborový svaz bude hradit právní služby pouze v tomto rozsahu, nikoliv tedy napø. právní služby v oblasti rodinných, obèansko právních vztahù a podobných otázkách. Ještì je nutné zmínit se o právním zastoupení pøed soudem. Poskytuje se na základì žádosti èlena svazu, který takovéto zastoupení požaduje. Èlen postupuje podle Øádu právní pomoci našeho odborového svazu, to znamená, že na formuláøi "Plná moc" udìlí plnou moc Èeskomoravské konfederaci odborových svazù k zastupování v soudním øízení pøed všemi pøíslušnými soudy a požádá na zvláštním formuláøi o kladné stanovisko svojí základní organizaci. Tyto formuláøe má k dispozici právník støediska RPP. Výše uvedené doklady spolu s dalšími doklady, z kterých je patrná podstata sporu se zamìstnavatelem zašle žadatel o právní zastoupení na odborový svaz. O udìlení právního zastoupení pøed soudem rozhoduje Rada odborového svazu, (v pøípadì nebezpeèí z prodlení pøedseda svazu) a to na základì doporuèení základní organizace, zákonnosti nároku a zda soudní spor má nadìji na úspìch. Proto je nezbytným pøedpokladem jednání o žádosti pøedložení všech dostupných dokladù a listin a podrobné vylíèení skutkového stavu vìci, aby svazový právník mohl Radì OS pøedložit komplexní stanovisko, na jehož základì pak mùže Rada OS kompetentnì v tak pro èlena svazu závažné vìci rozhodnout. Teprve na základì kladného rozhodnutí svazu, ÈMKOS právní zastoupení pøed soudem poskytne. Zdùraznil jsem, že právní zastoupení pro èlena je bezplatné, protože jej hradí odborový svaz. V této souvislosti však nutno pøipomenout, že soudní poplatky hradí žadatel na své náklady mimo pøípady, kdy je procesní øízení od tohoto poplatku osvobozeno napø. ve sporech o náhradu škody u pracovního úrazu a nemoci z povolání, nebo v pøípadech jiných sporù, kdy žadatel požádá soud o osvobození od soudních poplatkù ze sociálních dùvodù a je mu vyhovìno. Znaleèné, svìdeèné a náklady soudního øízení pøisouzené protistranì - tedy v pøípadì že je èlen ve svém sporu neúspìšný - jsou èlenovi hrazeny do výše Kè. Výjimeènì, s pøihlédnutím k povaze vìci nebo sociálním pomìrùm èlena, mùže být hrazena i èástka vyšší. V pøípadì úspìchu ve sporu budou mu vynaložené náklady soudního øízení uhrazeny protistranou. Støediska RPP jsou èlenìna do osmi oblastí a to: oblast Èeské Budìjovice s výjezdy do mìst Písek, Tábor, J. Hradec a Praha, oblast Plzeò s vjezdy do mìst Karlovy Vary a Sokolov, oblast Liberec s výjezdy do mìst Liberec, Dìèín, Rumburk, Most, Ústí n. Labem a Turnov, oblast Pardubice s výjezdy do mìst: H. Králové, Náchod, Svitavy a Ústí n. Orlicí, oblast Brno s výjezdy do mìst Jihlava, Žïár n. Sázavou, Bøeclav a Znojmo, oblast Zlín s výjezdy do mìst Kromìøíž, U. Hradištì a Vsetín, oblast Olomouc s výjezdy do mìst Bruntál, N. Jièín a Šumperk, oblast Ostrava s výjezdy do mìst F.-Místek a Karviná Pro kontakt s právníkem RPP je nutné si pøedem dojednat schùzku. To platí pøedevším v mìstech, do kterých má právník RPP nepravidelný výjezd. Úplný platný pøehled støedisek RPP s jmény právníkù RPP, tel. kontakty, jejich výjezdy a úøedními hodinami, byl zveøejnìn v Sondách è ledna Je též k dostupný na JUDr. Pavel Sirùèek Zmìna! Od je kontakt na pí. Ivanou Musilovou, odd. kolektivního vyjednávání OS ZPTNS tel.: , , fax: , Èeská pošta s.p., OZ Støední Èechy, Politických vìzòù 4, Praha 1 XII. zimní sportovní národní hry zamìstnancù Èeské pošty Ve dnech ledna 2006 se uskuteènil v Harrachovì XII. roèník Zimních sportovních národních her zamìstnancù Èeské pošty. Již tradiènì se hry uskuteènily v jednom z nejkrásnìjších center zimních sportù v Harrachovì. Obavy z nedostatku snìhu v tomto roce nemusely být jelikož èeské hory oplývaly v tomto roce množstvím snìhu. Aby snìhu nebylo málo, pøipravila pøíroda pro závodníky novou nadílku v den pøíjezdu. Harrachov byl na závodníky pøipraven perfektnì. Obloha se rozzáøila do modra a sluníèko svítilo po všechny dny závodù. Jedinou malou bolístkou byly mrazy, které trápily pøedevším závodníky bìhù. K spokojenosti pøispìla výborná organizace sportovních her Odštìpným závodem Východní Èechy ve spolupráci s jeho odborovou organizací, cestovní agenturou CTB a JPK Sport Harrachov. Ubytování bylo zajištìno v hotelu Skláø a stejnì jako v minulých roènících bylo na vynikající úrovni. Za velkého zájmu úèastníkù ze všech regionálních Odštìpných závodù a spoleèného družstva Specializovaných odštìpných závodù a GØ se soutìžilo ve slalomu, obøím slalomu, bìhu jednotlivcù a ve štafetách. Díky všem pøítomným, krásnému poèasí a snìhovým podmínkám byla skvìlá i celá atmosféra her. Sportovní výkony bez rozdílu VÝSLEDKOVÁ LISTINA CELKOVÉ POØADÍ VYPRAV: 1. Severní Morava 41 bod 2. Východní Èechy 39 bodù 3. Jižní Èechy 33 body 4. Severní Èechy 22 body 5. Jižní Morava 13 bodù 6. Specializované OZ 11 bodù 7. Západní Èechy 9 bodù 8. Støední Èechy 0 bodù SLALOM - ženy: 1. Kobrová Bronislava V. Èechy 2. Karlová Jaroslava Specializ. OZ 3. Výtisková Hana S. Morava 4. Moštková Jitka V. Èechy SLALOM - muži: 1. Hynek Tomáš S. Morava 2. Horešovský Miroslav S. Morava 3. Vocel Martin V. Èechy 4. Kodìra Petr Sev. Èechy OBØÍ SLALOM - ženy: 1. Kobrová Bronislava V. Èechy 2. Karlová Jaroslava Specializ. OZ 3. Smékalová Hana V. Èechy 4. Výtisková Hana S. Morava Foto: K. Jùzová vìku úèastníkù závodù nelze nazvat jinak než vynikající. K významu celé sportovní a spoleèenské akce pøispìla i osobní úèast generálního øeditele Èeské pošty, úèast pøedsedy Dozorèí rady Èeské pošty, s.p. a pøedsedy PKOV zamìstnancù Èeské pošty. Úèastníky sportovních soutìží pøijeli rovnìž povzbudit námìstci generálního øeditele, øeditelé odštìpných závodù a jejich odboroví partneøi. Sportovní hry zahájil spolu s vedením Èeské pošty, pøedsedou PKOV i král hor Rampušák a popøál všem dobré výsledky a pøízeò hor po dobu her. Slalom a obøí slalom se jely na sjezdovkách Amálka a Rýžovištì, bìžecké soutìže v bìžeckém areálu Harrachov. Na závìr her byly pøedány diplomy a vìcné ceny. Dùstojným zakonèením celé této významné sportovní a spoleèenské akce byl spoleèenský veèer. Za úspìch letošních zimních s- portovních her zamìstnancù Èeské pošty a skvìlou propagaci sportu patøí srdeèné a upøímné podìkování organizátorùm, poøadatelùm, sportovcùm, rozhodèím, zamìstnancùm hotelu a dalším spolupracovníkùm a úèastníkùm her. Ivana Musilová OBØÍ SLALOM - muži: 1. Horešovský Miroslav S. Morava 2. Hynek Tomáš S. Morava 3. Jelínek Václav J. Èechy 4. Kodìra Petr Sev. Èechy BÌH - ženy: 1. Hošicová Petra Sev. Èechy 2. Øíhová Alena J. Èechy 3. Sobotová Jana Z. Èechy 4. Beranová Miroslava V. Èechy BÌH - muži: 1. Šmejc Petr V. Èechy 2. Filipèík Miroslav J. Èechy 3. Kresl Ladislav J. Èechy 4. Žabíèek Václav S. Morava BÌH ŠTAFETY - ženy: 1. Jižní Èechy 2. Severní Èechy 3. Východní Èechy 4. Severní Morava BÌH ŠTAFETY - muži: 1. Jižní Èechy 2. Severní Morava 3. Východní Èechy 4. Západní Èechy

3 KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ Dojednáno, podepsáno Podniková kolektivní smlouva ÈESKÉHO TELECOMU Za velké a vytrvalé pozornosti odboráøù a zamìstnancù bylo v prosinci 2005 dokonèeno jednání a následnì byla podepsána Podniková kolektivní smlouva pro zamìstnance ÈESKÉHO TELECOMU na období 2006 a Sociální dialog pokraèuje Význam kolektivní smlouvy, kromì vlastního obsahu, tkví ve faktu, že tato smlouva byla dojednána a uzavøena se zástupci spoleènosti Telefónica, novým majoritním vlastníkem spoleènosti. Je dùkazem nejen navázaného sociálního dialogu, ale i dokladem o tom, že se podaøilo pøesvìdèit nového vlastníka pocházejícího z odlišného pracovnìprávního a kulturního prostøedí o potøebì a úèelnosti všech zvýhodnìných pracovnìprávních a sociálních pravidel a závazkù dosud platných a používaných v naší spoleènosti a k jejich akceptování. V prùbìhu jednání byly na pùdì dozorèí rady otevøeny kontakty mezi odborovými vyjednavaèi z Podnikového koordinaèního odborového výboru a èleny užšího vedení spoleènosti Telefónica. Úèelem bylo objasnit z pohledu zamìstnancù obsah u- jednání Podnikové kolektivní smlouvy a dùvody pro její další existenci a pro úpravy parametrù. Zároveò byly zdùraznìny pozitivní pøínosy víceleté platnosti kolektivní smlouvy. Obsah kolektivní smlouvy Kolektivní smlouva na léta 2006 a 2007 svým obsahem úzce navazuje na kolektivní smlouvy platné po roce Oproti pøedchozímu období nedošlo v žádném ujednání ke zhoršení stavu. Je zachována zkrácená pracovní doba o 2,5 hodiny týdnì ve srovnáním se zákoníkem práce, vèetnì možnosti využívat výhod pružné pracovní doby. V platnosti zùstávají celofiremní omezení maximálního objemu pøesèasové práce a rozsahu pohotovostí. I nadále je prodloužená zákonná výmìra dovolené o jeden týden a její celková doba je 5 týdnù. Také byla zachována možnost využívat zamìstnavatelem hrazené volné dny na øešení rùzných osobních a životních záležitostí. Pro oblasti péèe o zamìstnance a sociální politiky je zajištìn pøídìl do sociálního fondu ve zvýšené hodnotì. Stále budou poskytovány stravenky s pøíspìvkem zamìstnavatele, vyšší než zákonné odškodnìní pracovních úrazù, finanèní výpomoc ve složitých životních situacích, jednorázové finanèní èástky pøi odchodu do dùchodu (starobního i invalidního) èi odmìny pøi životním výroèí. Jsou i nadále definovány prostorové a klimatické parametry pracovních prostor, je stanoveno minimální vybavení sociálních zaøízení a pracoviš. Pokraèuje uživatelsky jednoduchý systém pitného režimu. Ve zdravotní péèi je zajištìn nezmìnìný rozsah preventivních i dalších zdravotních prohlídek a oèkování zamìstnancù se zvýšeným infekèním ohrožením. Je posílena pozice odborù v oblasti bezpeènosti práce zøízením pozice uvolnìného odborového inspektora bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Je nastaveno vzájemné poskytování informací mezi zamìstnavatelem a odbory, jsou sjednány podmínky pro èinnost odborových organizací a funkcionáøù. Mzdová èást kolektivní smlouvy je ve fázi jednání. Katalog spoleèných funkcí, vydávaný po projednání s odbory je prùbìžnì rozšiøován a aktualizován a pøipomínky odborù jsou respektovány. Nová struktura odstupného Novì je postaven systém poskytování zvýšeného odstupného. Odstupné je nastaveno lineárnì, s pravidelným krokem mezi jednotlivými dalšími násobky prùmìrného pøíjmu a je vázáno na délku trvání nepøetržitého pracovního pomìru u spoleènosti nebo jejích právních pøedchùdcù. Škála odstupného je od 4násobku, v pøípadì pracovního pomìru kratšího 5 let, až po 10násobek pro zamìstnance s pracovním pomìrem delším než 30 let. K tomuto navýšenému odstupnému náleží samozøejmì zákonné odstupné podle zákoníku práce ve výši dvojnásobku prùmìrné mzdy a úhrada rekvalifikace èi odborného kurzu. Podmínky pro poskytnutí zvýšeného odstupného jsou shodné s pøedchozím obdobím. Další zamìstnanecké výhody V dohodì s odbory byly zamìstnavatelem pøijaty a formou vnitøních pøedpisù definovány další zamìstnanecké výhody. Pøedevším se jedná o soubor telekomunikaèních produktù pro osobní potøeby zamìstnancù a jejich rodin (napø. výhodný tarif pro telefonní a internetový provoz). V systému volitelných benefitù jsou zaøazeny pøíspìvky na penzijní, kapitálové nebo stavební spoøení, možnost pøí-- spìvku na rekreaci, sport, kulturu, léèiva, optiku, služby pøedškolních zaøízení a novì na dopravu. V systému benefitù má každý zamìstnanec k dispozici svùj roèní fond bodù, za nìž si "objednává a nakupuje" jím vybrané benefity. Zlepšení bytové situace lze øešit s podporou pùjèky ze sociálního fondu. Mezi ménì známé výhody patøí slevy na nákup zboží nebo služeb od vnìjších dodavatelù (rekreace, servis, taxislužba apod.). Na závìr podìkování Z uvedeného je zøejmá nezbytnost a úèelnost všech forem trvalého sociálního dialogu se zamìstnavatelem. Závìrem chci podìkovat èlenùm vyjednávacího týmu za úsilí vìnované sjednání kolektivní smlouvy a všem èlenùm a funkcionáøùm odborù za podporu, kterou jsme po celou dobu silnì cítili. Pavel Herštík Ilustraèní foto, telecom.cz Kdy? co? kde? 8. prosince 2005 se konalo zasedání PKOV spoleèností novinových služeb v ÈR v sídle První novinové spoleènosti v Praze 4. Byly projednány hospodáøské záležitosti, nastínìn další vývoj pro rok 2006, v otevøené diskusi jsme si vymìnili názory na aktuální situaci v souvislosti s právì probíhajícím kolektivním vyjednáváním v PNS a o pøípravì dalšího jednání se spoleèností Mediaservis, pøedseda OS ZPTNS Zdenìk Šámal nás informoval o pøedsjezdových aktivitách uvnitø našeho OS i ÈMKOS a poté se uskuteènilo závìreèné jednání s pøedstaviteli firmy o nové kolektivní smlouvì na léta Generální øeditel Ing. Radomil Juda seznámil pøítomné s probíhající restrukturalizací spoleènosti a vyzdvihl, že na obou stranách je dobrá vùle udržet dialog pøinejmenším na dosavadní otevøené úrovni. Jednání prokázalo, že i malé odborové spoleèenství mùže a musí sehrávat velkou roli v jednání se zamìstnavatelskými organizacemi. 13. prosince 2005 ÈESKÝ TELECOM - probìhlo jednání s Top managementem - èleny pøedstavenstva spoleènosti za úèasti èlenù PKOV a pøedsedy OS. Byla deklarována vùle uzavøít Podnikovou smlouvu ve stavu, pøipraveném vyjednavaèi obou stran, vysvìtleno vnímání mzdového systému a vývoje mezd èleny odborù, zamìstnavatel rámcovì sdìlil hlavní obchodní zámìry spoleènosti pro rok 2006 a pøedpoklady ve vývoji poètu pracovních míst. Byl potvrzen oboustranný zájem pokraèovat v sociálním dialogu. 19. prosince 2005 ÈESKÝ TELECOM - byla uzavøena Podniková kolektivní smlouva pro období 2006 a prosince 2005 ÈESKÝ TELECOM - na jednání zástupcù PKOV s LZ byl pøedstaveny zmìny v systému øízení výkonu a poskytování výkonnostních odmìn. 4. ledna 2006 se konala Redakèní rada èasopisu oborového svazu PTN Echo. Program: Kontrola zápisu minulého jednání. Vyhodnocení 6. èísla. Pøíprava èísla 1/2006. Diskuse. 4. ledna 2006 probìhlo 18. mimoøádné zasedání Rady OS ZPTNS. Na programu mìla Rada jediný hlavní bod jednání, a to pøípravu IV. sjezdu OS ZPTNS. Schválila 3/PTN ECHO 1/06

4 upravený harmonogram pøípravy IV. sjezdu OS ZPTNS v roce 2006 a povìøila èleny Rady OS ZPTNS a zamìstnance aparátu øízením práce komisí pro pøípravu sjezdu. Potvrdila klíè pro volbu delegátù IV. sjezdu OS ZPTNS, a to 1 delegát na každých zapoèatých 150 èlenù z øad stálých zamìstnancù ke stavu èlenské základny k a uložila pøedložit návrh klíèe ke schválení Zastupitelstvu OS ZPTNS v dubnu Souèasnì potvrdila místo konání sjezdu, a to Centrum Babylon - Liberec, alternativnì Hotel Olšanka Praha a konstatovala, že IV. sjezd bude uskuteènìn v termínu 24. a 25. listopadu Kromì hlavního bodu Rada projednala a schválila èleny Snìmu ÈMKOS pro rok Zabývala se èlenstvím OS ZPTNS v Asociaci kolektivního vyjednávání (AKV) a souhlasila s jeho pokraèováním. Na vìdomí vzala informaci o prodeji hotelu U Jezera ve Struhaøovì a informaci o uzavøení podnikové kolektivní smlouvy u ÈESKÉHO TELECO- MU, a. s. 4. ledna 2006 se sešla pracovní skupina Podnikového koordinaèního odborového výboru spoleèností novinových služeb v Èeské republice pro kolektivní vyjednávání. Za úèasti ing. Hany URBANOVÉ, vedoucí personálního oddìlení První novinové spoleènosti a. s. bylo projednáno a dopracováno znìní Podnikové kolektivní smlouvy na období 2006 až ledna 2006 se uskuteènilo 37. jednání Podnikového koordinaèního odborového výboru Èeské pošty, s. p. Program: Zahájení a program jednání. Kontrola zápisu z minulého jednání PKOV. Odborové otázky: Èerpání rozpoètu PKOV Èeská pošta, s. p. za rok Rozpoèet PKOV Èeská pošta, s. p. na rok Informace o mimoøádném jednání Rady OS ZPTNS. Pøehled støedisek Regionálního právního poradenství ÈMKOS v roce Stav èlenské základny - odborová organizovanost. Evidenèní listy ZO OS. Odvod èlenských pøíspìvkù. Zhodnocení Spoleèného jednání pøedsedù základních organizací Odborového svazu zamìstnancù poštovních, telekomunikaèních a novinových služeb v pùsobnosti Èeské pošty, s. p., èlenù Podnikového koordinaèního odborového výboru Èeské pošty, s. p. a hospodáøského vedení Èeské pošty, s. p.. Návrh termínù jednání PKOV Èeská pošta, s. p. v roce Aktuální informace. Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s. p., na rok /PTN ECHO 1/06 KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta Rok 2006 zaèal pro sociální partnery v rámci Èeské pošty, s.p. snad tím nejlepším možným zpùsobem, tedy podepsáním Podnikové kolektivní smlouvy, která stanovuje základní pravidla pro zamìstnavatele i zamìstnance, vèetnì zásad spolupráce na dalších pìt let, tedy do roku Kolektivní vyjednávání a pøedevším jeho koneèný výsledek, to je uzavøení kolektivní smlouvy, je možné pouze u podnikù, kde pùsobí odborová organizace. Je tedy zcela jasné, že v podnicích, kde odborová organizace není, je tato tolik dùležitá a zásadní forma vyjádøení vzájemných vztahù obou smluvních stran ze zákona vylouèena. Vzájemná spolupráce mùže být sice vyjádøena jinou formou, ta ale nemá oporu v zákonì. Upozornìní na tuto skuteènost považuji za zcela zásadní, nebo je potøebné pøi této pøíležitosti pøipomenout, že odborová organizace vytváøí uzavøením kolektivní smlouvy stejné podmínky pro všechny zamìstnance, tedy i odborovì neorganizované, bez rozdílu jejich funkce a postavení. Rovnìž všechny výhody dohodnuté odbory, nad rámec zákonù platí pro všechny zamìstnance Èeské pošty, s.p.. Pøevážná vìtšina zamìstnancù tyto vìcí zná a dovede ocenit, ale je i celá øada tìch, kteøí pùsobí dojmem, že je pro nì tato skuteènost zcela neznámá, nebo se dokonce snaží význam a poslání odborù, slušnì øeèeno snižovat. Vlastní uzavøení kolektivní smlouvy a její podpis je pak vyjádøením chápání potøeb zamìstnancù a zamìstnavatele, vèetnì vnímání podnikové sociální odpovìdnosti. Vzájemná dohoda je možná pouze po oboustranné shodì, mnohdy docílené po nároèném hledání spoleèných výstupù a závìrù. Domnívám se, že za obsah tohoto dokumentu zajiš ujícího vyvážené vztahy na dalších pìt let, je žádoucí vyjádøit podìkování všem, kteøí se na nìm podíleli a to na obou smluvních stranách. Z vlastního obsahu Podnikové kolektivní smlouvy jen struèný výèet nìkterých významných kapitol. V pøevážné vìtšinì èástí Podnikové kolektivní smlouvy je dána možnost dalšího upøesnìní v rámci podmínek jednotlivých Organizaèních složek. Je pevnì stanovena hranice poètu zamìstnancù na pøíslušný rok a zpùsob, jak je možné tuto dohodu upravovat. Jsou stanovena pravidla vzájemné informovanosti. Jsou stanovena pravidla pøi uvolòování zamìstnancù v rámci organizaèních zmìn a výše odstupného nad rámec zákonných pravidel. Jsou dána pravidla pro uzavírání pracovních pomìrù a stanovena týdenní pracovní doba, která je výhodnìjší než stanoví zákon. Jsou popsány èinnosti, které se zapoèítávají do pracovní doby, stanoveny limity pracovní pohotovosti a výše odmìny, je stanoven rozsah a pravidla pro práci pøesèas, vèetnì pøíplatku za tuto práci. Dovolená na zotavenou je o týden vyšší, jsou pøesnì popsány možnosti èerpání volna s náhradou mzdy pøi pøekážkách v práci. Asi nejdùležitìjší èástí kolektivní smlouvy jsou pak mzdy, pøípadnì cestovní náhrady. Jsou popsány všechny mzdové formy, které je možné v rámci Èeské pošty, s.p. používat, a tím je i jasnì øeèeno, že jiné formy odmìòování jsou v rozporu s kolektivní smlouvou. Mzdový nárùst pro rok 2006 je dohodnut na 4,9 % což pøedstavuje prùmìrný nárùst 709 Kè (bez smluvních mezd), pøi nepøekroèení 4% míry inflace. V této kapitole jsou stanoveny objemy prostøedkù na mzdy, a to i smluvní. Souèástí kolektivní smlouvy jsou pak všechny pøíplatky a jejich výše, formy vyplácených odmìn a jejich výše, výše odmìn za hospodáøský výsledek a forma vyplácení, mimoøádné odmìny, odmìny za pracovní a životní výroèí, odmìna pøi odchodu do dùchodu, odmìny za dìlené smìny a další formy. Nedílnou souèástí je pak stanovení záruky výplaty mzdy v pøípadì platební neschopnosti zamìstnavatele. V kolektivní smlouvì je popsán zpùsob stanovení množství a tempa práce a jejich používání v praxi. Dùležitou souèástí kolektivní smlouvy jsou náklady na sociální úèely a Fond kulturních a sociálních potøeb. Zde je stanovena výše tvorby a použití prostøedkù, vèetnì navýšení oproti pøedchozímu roku. Významnou èástí je rovnìž kapitola Pracovní podmínky, kde jsou stanoveny závazky zamìstnavatele v této oblasti. V kapitole Stravování jsou popsány používané formy a výše jednotlivých pøíspìvkù. V rámci kolektivní smlouvy jsou stanovena pravidla a výše poskytovaných pøíspìvkù zamìstnavatele na penzijní pøipojištìní a životní pojištìní. Dále je sjednána pojistná smlouva pro všechny zamìstnance pøi spoluúèasti na náhradì vzniklé škody. Jsou dohodnuty podmínky pøi zajištìní dìtské rekreace. Významnou kapitolou je oblast BOZP a zde stanovené hlavní body spolupráce a odpovìdnosti. V rámci kolektivní smlouvy je stanoveno odškodné pøi smrtelných úrazech. Je sjednáno poskytování osobních ochranných pracovních prostøedkù, mycích, èistících a dezinfekèních prostøedkù - nad rámec platných norem. Kolektivní smlouva obsahuje celý systém typových pozic používaných v Èeské poštì, s.p.. Souèástí kolektivní smlouvy jsou rovnìž zámìry v tarifních mzdách pro rok tato èást obsažená v pøíloze è. 8 bude dohodnuta a formou dodatku doplnìna do konce února. Celá øada dalších ustanovení Podnikové kolektivní smlouvy v platném znìní pøispívá k celkové vysoké hodnotì tohoto dokumentu. Celkový obraz o významu Podnikové kolektivní smlouvy je možno získat podrobnìjším studiem dokumentu a následným využíváním Generální øeditel Èeské pošty s. p. JUDr. Karel Kratina (vpravo) a pøedseda Podnikového koordinaèního výboru Èeské pošty s. p. Karel Koukal pøi podpisu kolektivní smlouvy. v každodenním životì a práci. Kolektivní smlouva musí být dostupná všem zamìstnancùm a zároveò musí být obìma smluvními partnery zajištìn zpùsob výkladu jednotlivých ustanovení. Závìrem považuji za nutné pøipomenout hlavní smysl a poslání kolektivní smlouvy. Tím je bezpochyby dodržení sociálního smíru. Toto není proklamace, ale jasné vyjádøení potøeby smluvních stran umožnit zamìstnancùm pøedevším pracovat v podmínkách a za mzdu odpovídající souèasným potøebám. Do naplnìní obou tìchto èástí je potøeba ještì chvilka èasu, ale pøedevším odpovídající ekonomické možnosti. Platí zásadní hledisko, a tím je skuteènost, že pokud je kolektivní smlouva vnímána pøevážnou èástí zamìstnancù jako vìc dobrá a prospìšná, pak je to samo o sobì pro její tvùrce dostateèným ocenìním a motivací do další práce. Prùbìžná hodnocení a pøedevším pravidelné roèní hodnocení závazkù kolektivní smlouvy jsou nedílnou souèástí systému kolektivního vyjednávání. Karel Koukal

5 KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ Kolektivní vyjednávání u Vegacomu, a.s. (býv. Telekomunikaèní montáže Praha) a rok 2006 V titulku zámìrnì uvádím bývalý název firmy, kterým bych chtìl seznámit ty, kteøí ještì tolik nepamatují s tím, o jakou firmu se jedná a v jaké situaci se firma s touto tradicí v souèasné dobì nachází. Firma, jejíž založení sahá do roku 1925 a v loòském roce oslavila 80 let své existence, se za tìch uplynulých 80 let pod mìnícími se názvy poplatnými dobì podílela na budování telekomunikací v této zemi naprosto rozhodujícím dílem. V posledních 30 letech, resp. do roku 1992, byla známa jako Montážní podnik spojù, tehdy souèást dnešního Telecomu, od 1993 Telekomunikaèní montáže Praha a od roku 2000 figuruje na trhu pod hlavièkou Vegacom a. s. Tento úvod pouze proto, aby byla lépe pochopitelná složitá situace a vyjednávací pozice odborù ve firmì sice s tradicí a stále ještì znaèným poètem dlouholetých zamìstnancù, kteøí si pamatují, ale také ve firmì, na kterou zmìny na trhu a v technologiích dopadly velice tvrdì. Tedy alespoò z pohledu zamìstnancù Podnikový KOV novinových spoleèností v ÈR po všech složitých peripetiích, kdy musel podstoupit boj o své místo na slunci, kdy pøi malé èlenské záladnì byl vidìn od silnìjších složek uvnitø OS jako tak trochu nechtìné dítì a v distribuèních firmách pøi jejich složitém vnitøním vývoji, když zpoèátku nebylo jasné, zda vùbec pøežijí, se rovnìž jednání nejevilo jako úplnì žádoucí, je dnes konsolidovaným orgánem se všemi a- tributy dobrého odboráøského spoleèenství. Skuteènost, že se podaøilo uhájit na principu solidarity zaháèkování odboráøských "trosek" z oblasti nìkdejší Poštovní novinové služby uvnitø nìkolika základních organizací poštovního èi telekomunikaèního smìru, a stálý kontakt s firmami, a už s dnešní holdingovou akciovou První novinovou spoleèností anebo se spoleèností s ruèením omezeným Mediaservis, pøinesl ovoce. Nejenže máme Podnikovou smlouvu v plnì sobìstaèném Mediaservisu, ale po poslední složité reorganizaci PNS se bez velkých problémù podaøilo uzavøít novou PKS na léta i v této dynamicky se rozvíjející spoleènos- našich èlenù. Z pùvodních cca 2800 zamìstnancù se poèet snížil na cca 420, a to se všemi prùvodními negativními dopady na zamìstnance. Z tohoto úhlu se zamìstnanci na odbory dívají, a to je také svým zpùsobem souèasná, èi spíše výchozí, pozice odborù pøi kolektivním vyjednávání. Pozice, daná na jedné stranì zamìstnavatelem argumentujícím nedostatkem zakázek a jejich nízkými cenami, vysokými náklady atd., a na stranì druhé zamìstnanci, jejichž hrubé pøíjmy v posledních letech neustále klesají, životní náklady stoupají a oèekávají tedy zcela logicky, že odbory uèiní vše, aby se tento trend zmìnil a jakýmkoli zpùsobem byl zajištìn rùst mezd v pøíštích letech. Smutnou skuteèností je, že se prùmìrné hrubé mzdy "øadových" zamìstnancù, a to i technikù, mechanikù, montérù, tzn. vysoce kvalifikovaných zamìstnancù, dostaly pod celostátní prùmìr, což je naprosto nepøijatelné. Rozhodnutí odborové organizace je tedy jasné - kolektivní vyjednávání v roce 2006 zamìøit zcela jednoznaènì do oblasti mezd. Cílem odborù je víceprocentní rùst základních stanovených CO NOVÉHO V "NOVINÁCH" ti. Ve chvíli, kdy se tyto øádky dostanou ke ètenáøùm, bude už nová smlouva podepsána. Mámli to shrnout, všecko je o vztazích, o kriticky nasmìrované vzájemné dùvìøe. Jsem pøesvìdèen, že i když v prùbìhu letošního roku dojde k výmìnì na postu pøedsedy mezd a samozøejmì i mezd celkových. Znamená to, zamìøit se zejména, èi spíše pouze, na tzv. øadové zamìstnance (to je drtivá vìtšina), u kterých v minulých letech došlo k celkovému poklesu dosahovaných mezd. Aby byl tento rùst mezd zajištìn, budou odbory pøi jednání s vedením spoleènosti prosazovat jak zavedení motivaèního systému, který by to umožnil, tak i event. pøerozdìlení mzdových nákladù mezi jednotlivými skupinami zamìstnancù tak, aby nedocházelo ke stále vìtšímu otevírání tzv. mzdových "nùžek". Od loòské dohody odborù s vedením spoleènosti o nezbytnosti nastavení nového motivaèního systému uplynul prakticky již rok, ale bohužel tento pøíslib vedení spoleènosti nedodrželo. Návrh mìl být k další diskusi pøipraven do øíjna 2005, což se nestalo, a tak nastavení motivaèního systému zùstává tématem pro rok Závìrem, kolektivní vyjednávání bude v letošním roce urèitì složitìjší nežli v roce minulém, pøièemž cílem bude zachování stávající podoby KS a zajištìní rùstu mezd, který by minimálnì zastavil neustále klesající životní úroveò našich zamìstnancù. Tomáš Vevera PKOV, protože stávající pøedseda odchází na odpoèinek, budou se vztahy s firmami dál vyvíjet tak, jako doposud. A to je pøece dobøe. Což by mìl zhodnotit ve svých závìrech i blížící se sjezd našeho odborového svazu. A nejen ve vztahu ke své "novináøské" trošce. E.J.H. Spoleèenská kronika 13. ledna vstoupil mezi šedesátníky kol. František RÙŽIÈKA, èlen Zastupitelstva OS z ÈESKÉHO TELECOMU v Táboøe. 19. ledna oslavil pìtapadesáté narozeniny kol. Jindøich KALIŠ, èlen Zastupitelstva OS z Èeské pošty ve Strakonicích. Obìma kolegùm pøejeme v práci pro odbory pevné nervy a v osobním životì hodnì pohody. Na 30. leden pøipadly pìtapadesátiny kol. Pavla HERŠTÍKA, pracovníka GØ ÈESKÉHO TELECOMU v Praze, èlena Rady OS a pøedsedy Podnikového výboru odborù ÈESKÉHO TELECOMU. Kol. Herštík, který pravidelnì pøispívá fundovanými texty i do PTN Echa, je rovnìž èelným zástupcem zamìstnancù v dozorèí radì ÈE- SKÉHO TELECOMU a patøí k osobnostem, bez nichž si jen tìžko lze pøedstavit práci nejvyšších orgánù našeho odborového svazu. Redakèní rada v zastoupení všech, kdož s kol. Herštíkem a jeho odborovými aktivitami pøišli do styku, dìkuje za jeho dosavadní práci a pøeje mu i do budoucích dní a let všechno nejlepší. Pøipomínky PKOV k zaslaným materiálùm "Stravování a Sborník normativù spotøeby práce - PØEPÁŽKA." Pøedbìžný hospodáøský výsledek Èeské pošty, s. p., za rok Rùzné: Aktualizace vyhlášky o cestovních náhradách. Typové pozice støediskových pošt. Žádost o odstranìní tvrdosti pøi výplatì pøíspìvku na zajištìní stáøí a odmìny v souvislosti s prvním odchodem do dùchodu. Žádost o udìlení výjimky pøi výplatì pøíspìvku na zajištìní stáøí a odmìny v souvislosti s prvním odchodem do dùchodu. Naøízení vlády, o stanovení rozsahu poštovního oprávnìní. Naøízení vlády, kterým se mìní naøízení vlády è. 303/1995 Sb., o minimální mzdì, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Naøízení vlády, kterým se mìní naøízení vlády è. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifù a mzdového zvýhodnìní za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostøedí a za práci v noci, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Informace. 13. ledna 2006 byla podepsána Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s. p. na rok 2006 až Podnikovou kolektivní smlouvu za Èeskou poštu, s. p., podepsal generální øeditel pan JUDr. Karel KRATINA a za Podnikový koordinaèní odborový výbor Èeské pošty, s. p., ji podepsal pøedseda PKOV pan Karel KOUKAL. 19. ledna 2006 probìhlo 33. jednání PKOV zamìstnancù ÈESKÉHO TELECO- MU, a. s. Jednání se týkalo pøedevším vývoje mzdového jednání, oblasti øízení výkonu a odmìòování, fluktuace zamìstnancù,,pøípravy podkladù pro úpravy Stanov a zpùsobu zajištìní sjezdu OS ZPTNS, byly definovány principy pro rozdìlení prostøedkù sociálního fondu a další fondù urèených na akce pro zamìstnance do reginù, byl dohodnut rámec rozpoètu PKOV. 24.ledna 2006 ÈESKÝ TELECOM - po øadì dílèích mítinkù v prùbìhu ledna byla na jednání s generálním øeditelem a viceprezidentem pro finance a zdroje dohodnuta pravidla pro poskytnutí odmìn zamìstnancùm vázaných na ukonèený rok 2005, bylo nalezeno øešení pro plynulý pøechod poskytování výkonnostních odmìn pøi zmìnì frekvence hodnocení výkonu zamìstnancù i firmy ze ètvrtletního rytmu na pololetní, byl odsouhlasen systém rozdìlení prostøedkù na jednorázové zvýšení mezd k 1. dubnu Ještì však nebylo dosaženo shody v otázce výše této úpravy JH, JiV, JP, ha 05/PTN ECHO 1/06

6 CO MÌ NAPADLO NAD DVÌMA KOMENTÁØI V PRÁVU Ten první je z 24. ledna a pod titulkem "Dvì sprostá slova" jej napsal Jiøí Hanák. Dovolte, abych z nìj ocitoval: "Je sprosté slovo kapitalismus? U èeské demokratické opozice a u jejich závodních novin arci nikoliv, ba naopak. Pro nì je to meta, v jejímž dosažení nám brání zlotøilí kryptobolševici maskovaní za demokraty sociální. Ale marná sláva, v Evropì, myslím tu bohatou západní, je kapitalismus stejnì sprosté slovo jako pravice. Slušné ekvivalenty: sociálnì-tržní hospodáøství, liberalismus èi konzervatismus. Naproti tomu nikoho tam ani nenapadne pøipojovat ke slovu socialismus pøídomek "sprostý", snad kromì Le Pena èi Jörga Haidera, aèkoliv i jim možná køivdím Tvrdý bezohledný kapitalismus ztratil svoji slušnost poèátkem tøicátých let minulého století Kola evropského hospodáøského zázraku v Na aktuální téma pováleèných letech neroztoèil žádný kapitalismus, ale sociálnìtržní hospodáøství. Základ to sociálních evropských státù, jejichž dobrodiní se obèané tìší. Že je èasto rozmaøilý, ano i pøežraný, s tím se dá souhlasit. Nic to však nemìní na tom, že kapitalismus je sprosté slovo, svázané s nevratnou historií." Druhý komentáø vyšel 26. ledna a jmenuje se "Svoboda jednotlivce". Autorem je Martin Hekrdla. Píše v nìm o nové pøedvolební brožuøe, která nese hrdý název "Proè volím pravici" a konstatuje: "Vøele doporuèuji sociálním demokratùm (a já odboráøùm, pozn. EJH), aby tuto brožuru sami iniciativnì roznášeli po celé zemi. Skvìlá je napøíklad politická, by rozšafná, úvaha místopøedsedy ODS Ivana Langra o tom, co je solidarita: to je, když 'z vlastní vùle chci nìkoho obdarovat' a 'mohu si to dovolit, protože stát mi nechá podstatnou èást výdìlku'. Èili potøební lidé dostanou, až se tìch nepotøebných náhodou zmocní darovací nálada. Komu se stýská po frázích starého režimu, nemusí pravici rovnou zavrhovat. Staèí, když si v knížce nalistuje sta 'Strašidlo socialismu se pravidelnì vrací', svìží dílko z pera (èi asi spíš z notebooku) øeditele Liberálního institutu Miroslava Ševèíka. Kouzelné pak je, když Hekrdla cituje motto Ševèíkova èlánku, liberální vìtièku, o níž Ševèík tvrdí, že ji napsal kdysi "v tìch dávných krušných letech: "Svoboda je v životì èlovìka jednou z nejdùležitìjších hodnot, o jejíž udržení se musí neustále bojovat (Miroslav Ševèík, 1983)." K tomu Hekrdla dodává: "Sakra, a já myslel, že už to øekl Ho Èi Min!" Koukám, že je tentokrát mùj sloupek složen (vlastnì by asi ani nemìl být honorován) ze samého cizího zboží. Když ale ono je tak pìkné a tak trefné, že by bylo škoda se v tomto èase rozestartovaného (odpus te to ošklivé slovo) pøedvolebního "boje" èeské provenience, z nìhož se zvedával v hospodì Na Kravínì žaludek už nebožtíku Jaroslavu Haškovi, k nìmu nepøihlásit a nebrat je za své. Èteno nejen oèima odboráøskýma, ale obèanskýma vùbec (to mám na mysli ty obèany, jichž je vìtšina, poctivì se živící, musející se ohánìt, aby si vydobyli svùj kousek "pokakanýho štìstíèka", jak to známe ze staré písnièky v neopakovatelném provedení Mistra Beyvla), mìlo by být zcela jasné a srozumitelné, co chtìli komentátoøi povìdìt a co by odboroví funkcionáøi mìli umìt vysvìtlovat lidem kolem sebe, tøeba i na tom tolik žádaném bowlingu èi v masážním salonì z FKSP, sociálního fondu nebo z benefitù. Nic proti tìmto aktivitám, ale odboráø by mìl v první øadì pøijímat za své úvahy, jaké jsem v dnešním sloupku pøedstavil z pera dvou z nejpøednìjších našich politických komentátorù a podle nich (a po svém) jednat. Kdo by své odboráøství odbýval jen v kuželnì, pod vodou v plaveckém bázénu anebo na masážích èi u kadeøníka, mohl by snadno pøeslechnout, kdo a proè na nìho volá a co mu sdìluje. "Všecko je politika", vìdìl už Josef Kajetán Tyl v "Jiøíkovì vidìní", protože tvoøíme polis - obec a kudy a kam se ubírá by nám v zájmu mezilidské solidarity a ideálù humanitních (TGM) v žádném pøípadì nemìlo být jedno. Emil J. Havlíèek ( ) Svazová inspekce BOZP provedla vloni 88 kontrol (Pokraèování ze strany 1) všem zamìstnancùm. Kontrolní èinnost byla v loòském roce zamìøena na technickou úroveò pracoviš, hygienická, zdravotní a sociální zaøízení, poskytování a používání osobních ochranných pracovních pprostøedkù, osvìtlení pracoviš, pracovní úrazovost, prevence rizik, dodržování Kolektivních smluv v oblasti BOZP. Svazová inspekce provedla celkem 88 kontrol. Pøi fyzických kontrolách byly zjištìny nedostatky v odstraòování i evidenci závad. Nìkteré zjištìné závady nejsou evidovány ve výsledcích roèních provìrek BOZP. Tímto vzniká zkreslená pøedstava potøeby finanèních prostøedkù na odstranìní závad. V této oblasti bych chtìl naše èleny upozornit, aby dùslednì trvaly na evidenci a hlavnì na odstranìní zjištìných závad a již pocházejí z roèních provìrek BOZP nebo vlastní kontrolní èinnosti. V roce 2005 bylo evidováno 409 závad a 600 podnìtù zamìstnancù. Termín "podnìty" vznikl experimentál- nì u ÈESKÉHO TELECOMU, a. s., kde bylo všem zamìstnancùm umožnìno se anonymnì podílet na odhalení veškerých závad na jednotlivých pracovištích. Centrální komise BOZP vyhodnocuje tyto podnìty a v souèasné dobì by mìly být závady již rozdìleny na závady BOZP a ostatní, vèetnì harmonogramu odstranìní. Po vyhodnocení experimentu budeme naší èlenskou základnu informovat. V oblasti vzdìlávání byly v loòském roce uskuteènìny semináøe BOZP, jak na regionální, tak na celostátní úrovni. Celkem se jich zúèastnilo 118 našich èlenù, kteøí se touto problematikou zabývají. Pro zvýšení odborné úrovnì našich èlenù jsme na konci roku 2005 vydali publikaci, která by souèasnì mìla být metodickou pomocí našim základním organizacím vyplývající ze zákona è. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Publikace obsahuje požadavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci, výbìr ze souvisejících pøedpisù, postavení odborových orgánù a organizací v BOZP, úseku rovného zacházení, pracovního pomìru, odmìòování, náhrad, pracovní doby, pracovních podmínek, dovolené, bezpeènosti technických zaøízení vèetnì sankcí za porušení povinností stanovených pracovnìprávními pøedpisy. Doporuèuji proto se s touto publikací seznámit. Letošní rok jsme nezahájili úspìšnì, protože pøi dopravní nehodì zahynul zamìstnanec ÈESKÉHO TELECOMU, a. s.. Svazová inspekce se v letošním roce mimo jiné zamìøí na závady vyskytující se dva a více let a hlavnì na pøíèiny jejich neodstranìní. Jako každý rok probìhnou roèní provìrky BOZP na všech pracovištích a zaøízeních zamìstnavatelù na základì 136 a odstavce 4 zákoníku práce. Budeme požadovat, aby ze strany zamìstnavatelù byla pøijata opatøení a harmonogramy k provedení a vyhodnocení provìrek. Dovolte mi proto, abych vás, kteøí budete jmenování do jednotlivých provìrkových komisí upozornil na nìkteré postupy. Pøed vlastním provedením provìrek je tøeba se seznámit: - s rozborem zdrojù a pøíèin pracovních úrazù, po pøípadì vzniku nemocí s povolání - rizikovými pracovišti (pokud se vyskytují) - s pøíèinami provozních nehod a poruch technických zaøízení v roce s plnìním/neplnìním/ harmonogramu odstraòování závad - se závadami které pøi kontrolách a revizích zjistily státní orgány odborného dozoru, hygieny a odborových orgánù a jejich odstranìní. Veškeré podklady máte právo požadovat na vašich zamìstnavatelích. Teprve po seznámení s tìmito dokumenty a na základì tìchto skuteèností je tøeba zaøadit do provìrek BOZP specifické vìci vašeho regionu a doplnit tak rámcový program, který bude zpracován zamìstnavatelem (v souèasné dobì se na nìm pracuje). Na zaèátku dubna se uskuteèní semináø, kterého se zúèastní zástupci GØ Èeské pošty, BT OZ, zástupce PKOV pøedsedové KOV OZ, zástupci BOZP pøi KOV OZ, svazová inspekce BP. Od semináøe si slibujeme jednotnou strategii v oblasti BOZP u Èeské pošty s. p. Celostátní semináø BOZP pro inspektory a funkcionáøe BP probìhne na zaèátku èervna v "Pracov" u Sezimova Ústí. Všem našim èlenùm a inspektorùm BOZP pøeji v letošním roce pevné nervy a rok plný pohody. Jiøí Urban, SI BOZP 06/PTN ECHO 1/06

7 Regionální rada odborových svazù Zlínského kraje Pøestože Regionální rady odborových svazù (RROS) vznikly na základì zmìny politického uspoøádání státu od zavedením krajù, není všem obèanùm a ani odboráøùm znám jejich vznik, poslání, zámìry a èinnost. Na zmìnu politického uspoøádání státu reagovala i ÈMKOS tím, že se z dobrovolného principu pùsobení odborù na pøíslušném území (tehdy Regionální komory OS) tento princip zmìnil na ustavení RROS v každém ze 14 krajù. Regionální rada OS Zlínského kraje sdružuje 21 OS pùsobících ve Zlínském kraji. Èinnost RROS Zlínského kraje, se ve své práci zamìøuje na øešení problémù kraje pøedevším prostøednictvím Rady hospodáøské a sociální dohody Zlínského kraje (RHSD) známìjší pod pojmem tripartita. Toto seskupení bylo ve Zlínském kraji iniciováno odbory. Výsledkem jednání se zamìstnavateli a státní správou bylo ustavení RHSD ve Zlínském kraji a to již I pøes zásadní politické zmìny ve vedení kraje po posledních volbách do krajských zastupitelstev se nám podaøilo navázat ve stejném rozsahu na èinnost RHSD. Ihned po volbách v roce 2004 jsme se sešli s novým hejtmanem a dohodli spolupráci ve stejném rozsahu jako dosud. Na této úrovni se postupnì po pøijetí základních dokumentù zaèala rozvíjet èinnost ve všech oblastech, které jsou v kompetenci kraje. V jednotlivých letech byla pøedmìtem jednání RHSD øada dùležitých oblastí, které mìly pøispìt k rozvoji kraje a vylepšení života obèanù kraje: - pøíprava sociální reformy - vznik krajské nemocnice - malé a støední podnikání v kraji - podpora podnikání se vstupem do EU - mikroregionální problematika trhu práce - problematika zdravotnictví ve ZK - koncepce vzdìlanosti ve ZK - dopravní infrastruktura ZK - nejvìtší zneèiš ovatelé ŽP v kraji - reforma veøejných financí - dopravní obslužnost a dostupnost - pøijímací øízení na støední školy - zahranièní politika ZK - zastoupení ZK v Bruselu - návrh zákona o zamìstnanosti - koncepce zem. a potrav. výroby ve ZK - podpora vzniku domù pro seniory ve ZK - využití strukturálních fondù EU - aktuální problematika školství - plán rozvoje kraje - transformace zdrav. zaøízení v kraji - celoživotní vzdìlávání - èerpání financí ze strukturálních fondù EU - rozvoj venkova ZK - stav silnièní sítì v kraji - nezamìstnanost v kraji Z uvedeného je zøejmá aktivita a jsou již zøejmé i výsledky (napø. zøízení krajské nemocnice, dodržení termínù opravy silnic, øešení problémù zdravotnictví, rozšíøení úseku dálnice, školství apod.). Pøes všechno úsilí (svolána dvì mimoøádná zasedání RHSD kvùli transformaci nemocnic) se nepodaøilo zabránit schválení transformace - zastupitelstvo ZK toto schválilo - je tøeba se následnì ptát zastupitelù ve ZK a dále svùj postoj vyjádøit v pøíštích volbách, protože již dnes máme dost signálù, že tato zmìna se nepovedla a zhoršuje podmínky poskytování zdravotní péèe i pracovní podmínky zamìstnancù. Trvale se zabýváme problematikou nezamìstnanosti. Kromì projednávání této problematiky na pùdì RHSD se podílíme na èinnosti poradních sborù øeditelù úøadù práce. Èleny PS jednotlivých okresních úøadù práce za RROS ZK jsou èlenové RROS. Výsledky jsou dobré. Mezinárodní aktivity zatím nerozvíjíme. Prùbìžnì uskuteèòujeme jednání s pøedstaviteli kraje s hejtmanem, øeditelem ÚP a senátorkou za okres Zlín, ale i bipartitní jednání se zamìstnavateli - kde jsou projednávána aktuální témata Zlínského kraje Neménì významnou èinností je aktivní spolupráce s pracovištìm Regionálního právního poradenství, pravidelnì spoleènì provádíme rozbory právních poraden a informace pøedáváme mezi èleny. RPP je významnou službou pro èleny odborù a nedoporuèovali jsme tuto aktivitu redukovat, tento zásah bude kontraproduktivní, dojde jistì k výraznému odlivu èlenù. Rovnìž nový zpùsob financování právního poradenství nepovažujeme za dobrý, protože potlaèuje odborovou solidaritu. Spolupracujeme i s politickými stranami, pokud je vyjádøen oboustranný zájem. Nejèastìjší spolupráce je s ÈSSD, protože zde je mnoho vìcí, na kterých se shodujeme, vzájemnì se zveme na rùzná jednání a akce. Z naplánované èinnosti se nedaøí vždy vše splnit. Aktuálním problémem se jeví vnitøní problém aktivního zapojení všech èlenù RROS ZK do práce, schopnost operativnì reagovat na problémy regionu. Do èinnosti v RHSD je zapojeno pravidelnì 7 èlenù, další v pøípadì zástupù. Nejsme spokojeni s prezentací èinnosti RROS v médiích, pøestože jsme v jednom okamžiku zaktualizovali svoje webové stránky. Kromì prezentace èinnosti v RHSD se do médií nedostaneme i z dùvodu finanèní nároènosti. Již po nìkolik let tradiènì organizujeme jednání s poslanci, senátory, pøedstaviteli ÈMKOS, úøadù práce, ministrem práce a sociálních vìcí a jeho námìstky na aktuální témata. Naše základní organizace OS ZPTNS okresu Zlín je v èinnosti RROS výraznì zapojena také tím, že jsem pøedsedou RROS ZK a místopøedsedou RHSD. To, jestli tato èinnost i do budoucna pøinese ještì více, bude záležet na schopnostech, zapálení a pracovitosti co nejvìtšího poètu odboráøù. Jednání se zamìstnavateli i státní správou nejsou jednoduchá, a my to vlastnì dìláme na kolenì. Hovoøí se sice o profesionalizaci, ale na tu zøejmì nejsou peníze - KRAJINA POD JEŠTÌDEM (Pozdravení Norbertovi) Èlovìk poøád má èemu se uèit, nad èím být pøekvapen. Už je tomu pár let, kdy jsem se seznámil s Norbertem Matìchou. Stal se tehda èlenem Rady OS za "novináøe". Dodnes, tøebaže už je zasloužilým dùchodcem, zasedá v Zastupitelstvu OS a aktivnì pøikládá ruku k dílu v Podnikovém Koordinaèním odborovém výboru novinových spoleèností v ÈR, jak zní oficiální název této instituce. Norbert je èlovìk, který má své odboráøské pøedstavy a stojí si za nimi, i kdyby svùj názor obhajoval proti všem. Ne vždycky s ním bez výhrad mohu souhlasit (a asi i on se mnou). Ale co je podstatné, je skuteènost, že se máme navzájem rádi, že si jeden druhého vážíme. Norbert má spoustu zájmù, koníèkù, zálib. Fotografuje, brázdí severoèeskou krajinu jako zaujatý obdivovatel pøírody a ctitel historie i kulturního ovzduší kraje. Spolu se synem je vášnivým - snad to vyjádøím pøesnì - praktickým i teoretickým vyznavaèem letectví. Není to tak dlouho, co mì však pøekvapil ještì jednou svou aktivitou. Maluje. Rozmìrná plátna. Z REGIONÙ právì vlivem úbytku èlenù. Myslím si, že bohužel v našem OS nejsou aktivity odborù na krajské úrovni vnímány pozitivnì. Všichni my, co zde v kraji žijeme, chodili jsme nebo chodíme do MŠ, školy, jezdíme do školy, do zamìstnání, za kulturou a sportem, potøebujeme mít dobré silnice a hromadnou dopravu, všichni jednou zestárneme a budeme potøebovat nemocnice, nìkteøí pøípadnì i sociální ústavy nebo domovy dùchodcù apod. Pokud máme možnost a jsme schopni jako odbory ovlivòovat tyto podmínky života v kraji, dìlejme tak. Dìlejme tak prostøednictvím RROS a následnì RHSD, ale snažme se také postupnì vytvoøit lepší podmínky pro fungování tìchto odborových institucí, abychom dosáhli ještì lepších efektù. Jan Øezník Nìjak to z nìho vypadlo jen tak mezi øeèí, že zrovna dokonèil jeden olej. Zaujalo mì to a hned jsem zaútoèil, aby mi pøinesl nìjakou fotokopii. Moc se mu nechtìlo, nicménì pøinesl. A tak se poøád koukám na ten obrázek a urèitì budu chtít vidìt i víc - a v reálu. Jeho Krajina pod Ještìdem mi svým èistým naivismem uèarovala. Snad to na vás taky tak z novinové reprodukce (podaøí-li se) zapùsobí. Ta olejomalba nic nepøedstírá, vyjadøuje tichou úctu ke kraji, v nìmž je Norbert Matìcha doma, v nìmž je zakoøenìn. Lidé, kteøí umìjí hospodaøit se svými talenty, mají všecky pøedpoklady pro to, aby se umìli porovnat i se svými bližními a chtìjí pro nì aspoò nìco málo podle svých možností udìlat. Potkal jsem ve svém životì spoustu lidí, kteøí mì nìjak oslovili a moje odboráøské angažmá mi k tomu rovnìž dalo za skoro 17 let øadu pøíležitostí. Setkání s Norbertem bylo jednou z nich. A opravdu nikoli ojedinìlou. Emil J. Havlíèek 07/PTN ECHO 1/06

8 Pracovní jednání zástupcù odborových svazù pùsobících v ÈR v sektoru služeb. Region UNI Evropa (Pokraèování ze strany 1) Evropský soudní dvùr. Pøítomní kromì seznámení se stanoviskem UNI k návrhu Smìrnice byli seznámeni s kroky, které je nutno dále podniknout. Byli také vytipováni ti poslanci EP z Èeské republiky, kteøí by nám v této záležitosti mohli pomoci, tj. podpoøili požadavky UNI. Ta bude v EU úspìšná tehdy, když ji bude moci ovlivòovat, proto potøebuje podporu na národní úrovni. V prùbìhu jednání bylo probíráno stanovisko UNI obsažené ve ètyøech bodech. Hlavní myšlenkou je, že legislativa ke svobodnému poskytování služeb by se nemìla týkat kolektivních práv. Bod první je klíèový: Veškerá práva odborù, která se týkají vyjednávání by touto legislativou nemìla být dotèena. Cizí pracovník v zemi by mìl dostávat stejnou mzdu jako pracovník domácí. Kolektivní smlouvy by nemìly být pøekážkou pro volnì poskytované služby. Tento zásadní požadavek má UNI dobré šance prosadit. Druhou vìc, kterou chceme zmìnit, je princip "zemì pùvodu". Pokud èeský podnik bude pùsobit v sousedních zemích (napø. starých zemí EU), mùže zde poskytovat služby, aniž by se tam musel usadit. Dle UNI je toto problém, dle návrhu smìrnice tento podnik funguje dle legislativy zemì, odkud pochází a ne kde služby poskytuje. UNI øíká, že toto je recept pro divokou regulaci, protože tam, kde je menší regulace, tam mají výhodu. Toto dle UNI není cesta pro Evropu. Zde jsou ze Smìrnice vylouèeny finanèní a telekomunikaèní sektor, které, vzhledem k jejich dùležitosti pro ekonomiku, jsou pokryty smìrnicemi vlastními. Jako tøetí je požadavek UNI vylouèit ze smìrnice èást týkající se agenturní práce. Pracovníci a- gentur jsou ve specifické situaci - jsou zamìstnanci agentury a pøitom pracují v jiném podniku. Jsou vìtšinou najímáni na velmi krátkou dobu a kontrola legislativy, pøípadnì dodržování kolektivní smlouvy je v tomto pøípadì velmi obtížná. V pøípadì, že budou do smìrnice zahrnuti, nastávají problémy, protože v rùzných zemích platí rùzná pravidla. Toho by využily agentury zemí, kde jsou volné legislativní podmínky. Skupiny lidí by byli posílání pøes hranice a zde by bylo velmi obtížné kontrolovat jejich pracovní podmínky. V návrhu smìrnice je, že zemì mùže vysílat své pracovníky za plat své zemì, tj. zemì pùvodu (napø. z Polska do Nìmecka). To 08/PTN ECHO 1/06 by podle UNI podporovalo neèestnou konkurenci. UNI také chce vyjmout z Evropské legislativy pracovní právo a právo týkající se kolektivních smluv. Ètvrtá èást stanoviska UNI se týká bezpeènostních služeb. Ty by mìly být z této legislativy vylouèeny. Hlavním dùvodem je nejasná hranice mezi soukromými bezpeènostními agenturami a státní policií. V privátním bezpeènostním sektoru se jedná o lidi, kteøí nosí zbranì. Tyto agentury - a zde se shoduje UNI se zamìstnavateli - musí být seriózní, aby se nevytvoøily podmínky pro vytváøení mafie. Zde jsou nutná pøesná pravidle, která ve shodì se zamìstnavateli dokáže UNI zavést. Stanovisko UNI Evropa ke Smìrnici o službách je shodné se stanoviskem Evropské odborové konfederace. První ètení ke Smìrnici bude v Evropském Parlamentu v polovinì února. Na jeho základì vznikne upravený text, který bude respektovat stanovisko parlamentu. Potom nastane lobování k textu, následnì bude druhé ètení. V závìru, na základì národních úrovní rozhodne Rada Evropy. V souèasnosti existuje mezinárodní sí tzv. "informátorù" z odborových svazù UNI, kde lze konverzovat na téma této smìrnice. Pracovní jazyk je angliètina. Zájemci z odborových svazù, kteøí mají zájem zapojit se do této sítì dostanou informace na adrese Problémem UNI je, že z nových zemí EU je velmi málo kolegù, kteøí jsou do této sítì zapojeni. Úèastníci pracovní schùzky se shodli, že kromì projednání dùležitého tématu došlo k posílení kontaktù mezi centrálou UNI a regiony. Zdenìk Šámal ODBORY A SVÌT Ver.di organizuje celostátní protesty proti propouštìní v Deutsche Telekom Celostátní protest v Nìmecku 12. prosince 2005 se konal proti plánùm Deutsche Telekom propustit zamìstnancù. Ver.di urèilo místo demonstrace v Bonnu pøed øeditelstvím Deutsche Telekom. Demonstrace se úèastnilo pøes 4000 zamìstnancù. Ver.di protestuje proti razantnímu propouštìní v tak dobøe prosperující spoleènosti a poèínání Deutsche Telekom považuje za velmi nerozumné, což také ovlivní i kvalitu služeb pro zákazníky. Další demonstrace se konala v Berlínì a úèastnilo se jí pøes 1000 zamìstnancù. Prezident Ver.di Frank Bsirske povzbudil demonstranty výrokem "Nemùžeme dovolit, aby manažerùm prošlo to, že pøesouvají zisky k akcionáøùm, zatímco odhazují nezamìstnané lidi pøed dveøe vlády". Rozhodnutí pøedstavenstva bylo potvrzeno v dobì, kdy venku probíhaly demonstrace. Vedení Deutsche Telekom øeklo, že tento plán na propouštìní bude postupnì implementován a dokonèen do konce roku Nizozemí: Vláda snižuje svùj podíl v KPN Nizozemská vláda snížila svùj 16% podíl v KPN a vzdala se svého práva veta na fúze a pøevzetí, které ve svém dùsledku znamená možnost prodat celou spoleènost. Nizozemská vláda by pøijala každý kontrakt, ale radìji by vidìla KPN v rukou strategického investora (napø. Deutsche Telekom) než v rukou finanèního subjektu. Korea: Odbory Hanaro Telecom uzavírají dohodu Trápení korejských odborù s investièním fondem stále pokraèuje a prezident odborù Hanaro Telecom (Kim JeongKyu) se dokonce rozhodl pro protestní hladovku, aby Zamìøení kolektivního vyjednávání v roce 2006 v rámci EOK k pracovní dobì Tlak zamìstnavatelù a nìkterých vlád na to, aby docházelo k vìtší všeobecné pružnosti, je stále silnìjší. Zdùvodòuje se to klasicky - používají se faktory jako stále vìtší fluktuace trhù, globalizace obchodu a další intenzifikace procesu restrukturalizací, pøemis ování výrob a fúzí. EOK je známo, že pro zamìstnavatele se stala deregulace ochrany pracovních míst politickým leitmotivem. EOK konstatuje, že zatímco v létì 2004 zamìstnavatelé hlasitì obhajovali prodloužení pracovní doby, dnes vyvíjejí nátlak, aby získali vìtší prostor pro pružnost, a to pokud možno bez kolektivního vyjednávání. Znovu opakujeme, že jsme jasnì proti prodlužování pracovní doby, které je ospravedlòováno zcela dogmaticky. EOK se nezøíká pružnosti, ale jedinì s tím, že bude pøedmìtem vyjednávání. Vyjednávání pracovních režimù je jediným skuteèným øešením, chceme-li se pokusit zajistit rovnováhu a sladìní potøeb pružnosti podnikù a potøeb pracovníkù pokud jde o jejich rodinný a pracovní život. Tuto cenu je tøeba zaplatit pro dosažení kvality života, s níž poèítá Lisabonská strategie. Proto je novela smìrnice o pracovní dobì stále naléhavìjší, aby zastavila praktiky povolování výjimek z komunitární legislativy, které jsou považovány za jediný zpùsob pro splnìní požadavkù podnikù. EIT ÈMKOS ukázal svùj pocit marnosti po dvou mìsících demonstrací a vyjednávání se spoleèností. Rozpor vznikl pøi diskusi na valné hromadì Pracovní komise. Pøi soudním procesu øekly odbory, že vedení spoleènosti vážnì porušilo dohody o bezpeènosti, o dùchodovém zajištìní dohodu o kolektivním vyjednávání. K tomu všemu došlo kvùli restrukturalizaènímu procesu, který by mìl snížit stav zamìstnancù o jednu ètvrtinu. USA: CWA dosáhla prozatímní dohody s AT&T Communications Workers of America dosáhli spolu s Mezinárodním bratrstvím elektrotechnických pracovníkù prozatímní dohody s AT&T. Dohoda zahrnuje témìø pracovníkù a je nyní pøedmìtem èlenské ratifikace. Kdyby došlo k ratifikaci tohoto doèasného kontraktu, vypršel by 4. dubna Dohoda zaruèuje zvýšení platù o 11,2 %, zlepšuje penze a pøináší velké zlepšení v bezpeènosti práce. Kontrakt rovnìž zaruèuje, že spoleènost bude do vypršení expiraèní doby platit zdravotní pojištìní svým aktivním i již neaktivním zamìstnancùm. Ralph Maly (viceprezident Comunications and Technologies) nazval tuto dohodu za férovou a spravedlivou a dodal, že pracovníci AT&T se již tìží na spolupráci s novou AT&T. Odboráøský výbor pro vyjednávání jednohlasnì doporuèil schválení této dohody. CWU odsuzuje outsourcing BT a ztrátu 886 pracovních míst CWU (Odborový svaz pracovníkù v komunikacích) ve Velké Británii prohlásil, že v dùsledku pøevedení podpùrné vysílací èinnosti z Anglie do Indie ztratí 886 zamìstnancù BT svou práci. Podle Sally Bridgeové z CWU tímto krokem BT dalo najevo "nestydaté obcházení svých sociálních závazkù". CWU chce zmìnit toto rozhodnutí. Èerná Hora UNI protestovalo proti Magyar Telekom kvùli jejich protiodborovým akcím poté, co vedení Magyar Telekom nekonzultovalo s odbory pøevzetí Telecom Montenegro. Spoleènost se snížit stav zamìstnancù o 50 % v jednom roce. 23 % již bylo propuštìno bez jakékoliv konzultace s odbory. UNI informovalo generálního øeditele Magyar Telekom, že UNI plnì podporuje odbory Montenegro Telecom v jejich boji za spravedlnost a pøimìla spoleènost k napravení toho, že své kroky nediskutovali nejdøíve s odbory. Kopie tohoto dopisu byla rovnìž odeslána generálnímu øediteli Deutsche Telekom (mateøská spoleènost). -pm-

9 Pøipravme se na zmìnu v úèetnictví odborových organizací V závìru roku 2003 byl schválen nový zákon o úèetnictví (è. 437/2003 Sb.), jehož úèinnost byla pro neziskové organizace, tedy i odborové organizace a orgány o jeden rok odložena a mìl tedy platit od Další novela zákona o úèetnictví stanovila, že obèanská sdružení a jejich organizaèní jednotky, jež mají právní subjektivitu, a které v roce 2004 úètovaly v soustavì jednoduchého úèetnictví, mohou vést toto úèetnictví až do (Sbírka zákonù è. 669/2004, 38a). Pøípravou pøechodu na nové úèetnictví se odborový svaz zabýval prakticky celý rok Podle plánu akcí byly v roce 2004 organizovány ve spolupráci s oddìlením vzdìlávání ÈMKOS a odborovou školou ÈMKOS vzdìlávací akce zamìøené na tuto problematiku. Semináøù zamìøených na problematiku pro naše odborové organizace nového zpùsobu úètování se zúèastnilo 135 funkcionáøù ze základních organizací a koordinaèních odborových výborù. Prodloužení možnosti používat "jednoduché" úèetnictví využila pøevážná vìtšina základních organizací. Prùzkumem bylo zjištìno, že na novou formu úèetnictví pøešlo jen nìkolik málo základních organizací, a tak znalosti získané na semináøích zùstaly nevyužity a v mnohých pøípadech možná již byly zapomenuty. Termín zavedení úètování v tzv. plném, nebo ve zjednodušeném rozsahu, se nezadržitelnì blíží. Naše základní organizace na to mají již necelý rok, aby jejich hospodáøi buï oprášili získané znalosti nebo se zúèastnili semináøù, na kterých potøebné znalosti získají. Je nutno pøitom vzít v úvahu tu skuteènost, že nejde o pouhé informace, ale o to nauèit pøíslušné funkcionáøe novému úèetnictví vèetnì pojmù, s nimiž se doposud (pokud nejsou úèetními z profese) nesetkávali. Jistì vás napadne otázka, kde se pro nás novému zpùsobu úètování nauèit? Odborový svaz poèítá v letošním roce s uskuteènìním dvou semináøù pro hospodáøe výborù základních organizací. Termíny tìchto semináøù budou Výborùm základních organizací vèas sdìleny. Vzhledem k technickým možnostem však pùjde pouze o úèetnictví vedené ruènì v tzv. "americkém" deníku. Další možností získat potøebné znalosti je využití nabídky oddìlení Rozvoj lidských zdrojù a projektovou èinnost (døíve oddìlení vzdìlávání ÈMKOS). Toto oddìlení pøipravilo vzdìlávací modul "Hospodaøení obèanských sdružení", ve kterém poèítá s øadou semináøù, jejichž pøehled dále uvádíme. Hospodaøení obèanských sdružení 1. Hospodaøení (zaèáteèníci) l Základní dokumenty l Legislativa (zákony vztahující se k hospodaøení) l Pravomoci l Odborové prostøedky a jejich použití l Základy hospodáøsko - finanèní agendy l Ochrana odborových prostøedkù Termíny: Mìsíc Termín Uzávìrka Var. symbol Cena Místo (vè. DPH) Únor ,- DOS Praha Bøezen ,- DOS Praha Kvìten ,- DOS Praha 2. Hospodaøení a daòová politika l Základní informace o legislativì vztahující se k hospodaøení l Pøíjmy a výdaje (výnosy a náklady) vèetnì daòového režimu l Jednotlivé daòové zákony - daò z pøíjmu právnických osob, daò z pøíjmù fyzických osob, daò dìdická, darovací a z pøevodu nemovitosti, daò silnièní, daò z nemovitosti, daò z pøidané hodnoty Termíny: Mìsíc Termín Uzávìrka Var. symbol Cena Místo (vè. DPH) Únor ,- DOS Praha Bøezen ,- DOS Praha Kvìten ,- DOS Praha 3. Èinnost revizních komisí l Èinnost revizních komisí l Práva a povinnosti revizních komisí l Zpracování kontrolních zpráv l Pøíklady protokolù revizních kontrol Termíny: Mìsíc Termín Uzávìrka Var. symbol Cena Místo (vè. DPH) Kvìten ,- DOS Praha Èerven ,- DOS Praha 4. Úèetnictví - vedené ruènì Úèetnictví vedené ruènì (ve zjednodušeném rozsahu) je urèeno pro všechny, kteøí úètují ještì v jednoduchém úèetnictví a v souladu se zákonem budou pøecházet na úèetnictví vedené ve zjednodušeném rozsahu, a to jak vedené ruènì, tak i pro ty, kteøí budou chtít pøejít na vedení pomocí PC, ale chybí jim základní znalosti z úèetnictví. Doporuèujeme i èlenùm RK pro možnost provádìní kontroly výstupù z úèetnictví. l Základy úèetnictví l Úèetní legislativa l Úèetní osnova l Tvorba úèetní smìrnice l Pøíklady pøedkontací l Pøíklady od pøevodového mùstku až po uzávìrku Termíny: Mìsíc Termín Uzávìrka Var. symbol Cena Místo (vè. DPH) Bøezen ,- DOS Praha Duben ,- DOS Praha Kvìten ,- DOS Praha 5. Úèetnictví - vedené na PC ve zjednodušeném rozsahu Úèetnictví vedené na PC (ve zjednodušeném rozsahu) je urèeno všem, kteøí mají základní znalosti úèetnictví a chtìjí toto vést na PC. Pøedpokladem je základní znalost úèetnictví a základní znalost práce na PC. l Struèné základy úèetnictví l Práce na PC vèetnì pøíkladù od pøevodového mùstku až po uzávìrku Termíny: Mìsíc Termín Uzávìrka Var. symbol Cena Místo (vè. DPH) Bøezen ,- AKTIS Kvìten ,- AKTIS 6. Úèetnictví - vedené na PC v plném rozsahu Úèetnictví vedené v plném rozsahu na PC je urèeno všem, kteøí již dnes úètují v úèetnictví (døíve podvojném) a pouze chtìjí pøejít na program ABRA G2. Pøedpokladem je znalost úèetnictví a práce s PC. l Struèné základy úèetnictví l Práce na PC vèetnì pøíkladù od pøevodového mùstku až po uzávìrku Termíny: Mìsíc Termín Uzávìrka Var. symbol Cena Místo (vè. DPH) Únor ,- AKTIS Duben ,- AKTIS Èerven ,- AKTIS Zmìna v úètování pøináší i zmìny v distribuci potøebných tiskopisù, zejména penìžních deníkù. Penìžní deníky je možno získat ve vydavatelství a nakladatelství "SONDY". Zde je možno zakoupit i publikaci "Nové úèetnictví pro odborové organizace" a poèítaèový program ABRA G2, který byl vyvinut v souèinnosti se spoleèností AKTIS. Co øíci na závìr? Obèanská sdružení a tím i naše odborové organizace se musí øídit pøedevším obecnì platnými právními pøedpisy, vedle stanov a vlastních dokumentù, je proto nutné, aby i hospodaøení organizací bylo v souladu s tìmito pøedpisy. Zde je totiž možná kontrola ze strany státních orgánù a pøi nedodržení povinné legislativy i pøípadné možné postihy. Je zøejmé, že hospodaøení je nedílnou souèástí èinností tìchto organizací a právì èinností nejvíce svázanou obecnì platnými právními pøedpisy. Eliška Trojanová, Jiøí Vacek ÈMKOS Rozvoj lidských zdrojù - kontakty Mgr. Dušan Martinek vedoucí oddìlení Tel.: , Fax: Filip Matoušek odborný poradce Tel.: Martina Drekslerová specialistka Tel.: Hana Taušová samostatná odborná pracovnice Tel.: Magda Slancová samostatná odborná pracovnice Institut pro rozvoj lidských zdrojù Zlenice Místo: Zlenice 44, Èerèany Tel.: Fax: Formuláø pøihlášky na 09/PTN ECHO 1/06

10 DOSTAL JSEM VÝPOVÌÏ "DOHODOU" (závìr) Zrušení ve zkušební dobì Pokud hovoøíme o skonèení pracovního pomìru jednostrannými právními úkony, právní úprava chrání oprávnìné zájmy úèastníka pracovního pomìru, ke kterému je jednostranný právní úkon smìrovánadresován. V pøípadì zrušení pracovního pomìru ve zkušební dobì ( 31 ZP), je cílem právní úpravy, co nejvíce usnadnit jednostranné skonèení pracovního pomìru, nebo tato možnost odpovídá zcela úèelu zkušební doby. Úèelem zkušební doby je, aby si v jejím prùbìhu ovìøili jak zamìstnanec, tak zamìstnavatel, zda jim bude sjednaný pracovní pomìr vyhovovat. Jinak øeèeno, jde o zjištìní, zda sjednaný druh práce a ostatní náležitosti pracovní smlouvy skuteènì odpovídají zájmùm zamìstnance, na stranì zamìstnavatele pak, zda vùbec vlastnosti zamìstnance v pracovním zaøazení vyhovují požadavkùm a pøedstavám zamìstnavatele. Délka zkušební doby Ustanovení 31 odst.1 zákoníku práce stanoví délku zkušební doby tak, že trvá, pokud nebyla dohodnuta kratší, tøi mìsíce. Souèasnì se uvádí, že sjednaná zkušební doba nemùže být dodateènì mìnìna. Z uvedeného vyplývá, že zkušební doba mùže èinit tøi mìsíce, dva mìsíce, jeden mìsíc nebo nemusí být sjednána vùbec. Podstatné je, že, je-li sjednána, musí být sjednána písemnì, a to v pracovní smlouvì a nejpozdìji v den sjednaný jako den nástupu do zamìstnání pøed zapoèetím výkonu prací, tedy pøed vznikem pracovního pomìru. Zkušební doba nemùže být prodlužována. Za jakých podmínek by bylo sjednání zkušební doby neplatné? Jde o pøípady, kdy se napø. sjedná zkušební doba ústnì a písemná pracovní smlouva se vyhotoví až následující den po sjednaném dni nástupu do práce. Pro pøípad, že by zkušební doba byla sjednána v pracovní smlouvì delší než tøi mìsíce, neèinilo by to pracovní smlouvu ani ujednání o zkušební dobì neplatnou. Neplatné by bylo jen ujednání o té èásti zkušební doby, která pøekraèuje maximální hranici stanovenou zákonem, tj. tøi mìsíce. Pokud je nìkdo pøijímán do pracovního pomìru na základì volby nebo jmenování, nelze u tìchto zamìstnancù použít ustanovení o zkušební dobì vùbec, nebo u tìchto zamìstnancù se pracovní smlouva neuzavírá. I zde by šlo v pøípadì ujednání zkušební doby o ujednání neplatné. Zapoèítání pøekážek v práci do zkušební doby Zákonné ustanovení rovnìž uvádí, že v pøípadì pøekážek v práci, pro které zamìstnanec nemùže bìhem zkušební doby vykonávat práci, (napø. pro nemoc) se do této doby zapoèítává doba max. v rozsahu Probìhla øada soudních jednání, 10 pracovních dnù. Zkušební doba se prodlouží pro pøípad pøekážek v práci nad max.hranici 10 pracovních dnù o zbývající pracovní dny. Vlastní skonèení pracovního pomìru ve zkušební dobì Vlastní skonèení pracovního pomìru ve zkušební dobì mùže být provedeno kdykoli bìhem zkušební doby kterýmkoli z úèastníkù pracovního vztahu, tj. jak ze strany zamìstnance, tak ze strany zamìstnavatele, a to i bez uvedení dùvodu pro toto skonèení. Dùležité je vìdìt, že pracovní pomìr konèí dnem rozhodnutí o zrušení pracovního pomìru ve zkušební dobì, nikoli dnem doruèení oznámení o tomto právním úkonu. Samo vlastní doruèení písemného oznámení o zrušení pracovního pomìru ve zkušební dobì není podmínkou platnosti tohoto úkonu. Abychom se vyhnuli pøípadným nedorozumìním, je lépe skloubit den rozhodnutí s dnem, kdy úkon druhé stranì doruèím. V pøípadì skonèení pracovního pomìru ve zkušební dobì neexistuje žádná ochrana (napø. tìhotenství, osoby ZPS, soc. situace apod.). Další skonèení pracovního pomìru, které uvádí 42 ZP, tj. skonèení pracovního pomìru sjednaného na dobu urèitou, kdy pracovní pomìr konèí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, není nutné dále rozvádìt. Dikce je jasná, jen stojí za pøipomenutí, že ani zde neexistuje žádná ochrana (napø. pøi pracovní neschopnosti, nemocnièním ošetøení apod.). Na závìr bych chtìl k využití odùvodnìní 42 uvést, že v pøípadì zániku zamìstnavatele, pokud nedošlo ke skonèení pracovního pomìru dle ustanovení 42 odst. 1 až 3 a, nepøecházejí práva a povinnosti z pracovnìprávních vztahù na jiný subjekt dle 249 a násled. ZP, právní úprava vychází z faktu, že skonèením podnikání fyzická osoba nezaniká, takže i po skonèení podnikání mùže ukonèit pracovnìprávní vztah se svým zamìstnancem a rovnìž tak lze vùèi tomuto zamìstnavateli uplatòovat pracovnìprávní nároky. U právnické osoby (s.r.o., a.s., a jiné) je situace složitá. Po jejím zániku (výmazem z obchodního rejstøíku) nelze èinit právní úkony zavazující tuto zaniklou právnickou osobu, takže se zde uvádí právní domnìnka, že skonèení pracovního pomìru lze dovodit "per analogian legis" (podle zákonné obdoby) z ustanovení 42 odst. 4 ZP, tedy, že pracovní pomìr zaniká dnem zániku zamìstnavatele. Josef Melichar 10/PTN ECHO 1/06 Pøíklady úspìšných soudních sporù našich èlenù se zamìstnavatelem Hlavní zásadou pøi sporech mezi zamìstnanci a zamìstnavateli je pochopitelnì snaha vyøešit spor smírnì. Je to vlastnì i podmínka, kterou stanoví Øád právní pomoci našeho svazu pro poskytnutí právního zastoupení pøed soudem, kdy se vyžaduje, aby žadatel o právní pomoc spolu se ZO OS se pokusil spor se zamìstnavatelem urovnat jednáním. Ne vždy se to však podaøí, a pak nezbývá, než domáhat se svého práva u soudu. Jako ukázku pestrosti sporù øešených našimi èleny se zamìstnavatelem uvádím nìkolik pøíkladù. Ne vždy musí spor skonèit soudním rozsudkem. Nìkdy je úspìšným zakonèením sporu i dohoda mezi spornými stranami. Z hlediska ochrany osobnosti zajištìné zákonem, pochopitelnì není možné uvádìt ani jména osob, ani názvy protistran. Tak napø. byl úspìšnì skonèen nìkolikaletý spor o náhradu za ztrátu na výdìlku po skonèení pracovní neschopnosti k níž došlo pracovním úrazem, který vedl náš èlen proti svému zamìstnavateli a soubìžnì proti jeho pojiš ovacímu ústavu. Ve sporu šlo o èástky nìkolika set tisíc korun. dokazování a zpracování znaleckých posudkù. Nakonec zamìstnavatel spolu se svým pojiš ovacím ústavem, aby zabránil soudní prohøe a narùstajícím finanèním ztrátám zpùsobených náklady øízení a úroky, pøistoupil na dohodu vyplatit žalobci - našemu èlenu - do 14 dnù po podepsání dohody pøes 3/4 miliónu korun. Dále pak se zavázal, že do budoucna bude vyplácet žalobci mìsíèní rentu ve výši, jak byla požadována v žalobì. Vzhledem k této dohodì žalobce žalobu vzal zpìt. Soud øízení zastavil a svým usnesením tuto dohodu schválil, takže se staly sporná èástka i další èásti dohody exekuènì vymahatelné. Spor tedy skonèil k plné spokojenosti našeho èlena. Další spor byl veden o neplatnost rozvázání pracovního pomìru. S našim èlenem byl rozvázán pracovní pomìr pro hrubé porušení pracovní káznì dle 46 odst.1 písm. f. pro údajné opuštìní pracovištì s tím, že se jednalo o opakovaný pøestupek. Prostøednictvím støediska RPP byla podána vèas žaloba. Náš èlen mohl na základì svìdeckých výpovìdí dokázat, že zamìstnavatel prostøednictvím nadøízeného žalobci musel o pohybu žalobce vìdìt. Také zde došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Žalobce vzal žalobu zpìt a zamìstnavatel mu vyrovnal všechny mzdové nároky vèetnì odmìn. Žalobce však již nemìl zájem vzhledem ke vzájemné nedùvìøe u zamìstnavatele dále pracovat, a proto byl pracovní pomìr ukonèen dohodou. Jiný soudní spor byl rovnìž veden o neplatnost rozvázání pracovního pomìru pro hrubé porušení pracovní káznì. Svùj základ však mìl ve skuteènosti, že zamìstnanec se domáhal návratu na pracovní místo, na které mìl dle zákoníku práce právo. Zamìstnavatel však na toto místo již pøijal jiného zamìstnance na pracovní pomìr na dobu neurèitou a nebyl ochoten našemu èlenu v jeho nárocích vyhovìt. Nabídl mu jiné pracovní místo, které se však lišilo od pùvodní pracovní smlouvy jak sjednanými podmínkami, tak místem výkonu práce. Náš èlen tuto zmìnu neakceptoval a aè pravidelnì chodil do práce, novou práci nevykonával. To bylo zamìstnavatelem pokládána za hrubé porušení pracovní káznì. Soud tento postup zamìstnavatele neshledal jako zákonný a urèil, že výpovìï z pracovního pomìru je neplatná. Náš èlen pak byl dále zamìstnáván podle pùvodní pracovní smlouvy. Samozøejmì nelze zaruèit, že všechny spory skonèí pro naše èleny úspìšnì a již rozsudkem, nebo dohodou, která je pro naše èleny pøíznivá. Nìkdy mùžou neúspìch zpùsobit pøehnané nároky a oèekávání, nìkdy mùže vzniknout chyba dùkazní nouzí, kterou by chtìl náš èlen dùvìøivì nahradit svìdky, aniž by mìl zajištìno, že na poslední chvíli neselžou, protože se v koneèném dùsledku obávají postavit se proti zamìstnavateli, nìkdy jde o - by neúmyslné - zkreslení sporu ve vlastní prospìch, které pak protistrana úspìšnì u soudu vyvrátí. Pøi vèasném obrácení se o pomoc na Radu odborového svazu, svazového právníka a na právníka RPP se lze výše uvedeným chybám vyhnout. Dobrou pøípravou sporu pøi pøedložení seriózních podkladù a hodnovìrných svìdectví je možné se, pod profesním vedením právníka RPP, svého práva u soudu domoci. Bohužel, nìkdy je tøeba se obrnit trpìlivostí a mít pevné nervy, nebo mùže jít o "bìh na dlouhou tra ". Každopádnì však zamìstnavatelé musí vzít na vìdomí, že odborový svaz za svými èleny stojí. JUDr. Pavel Sirùèek

11 Co je nového v zákonì o dani z pøíjmù? Zásadním zpùsobem byl zmìnìn zejména systém "úlev" na dani z pøíjmù fyzických osob, úprava daòových pásem a sazeb danì pro fyzické osoby a výdajové paušály pro podnikatele a pronajímatele. Zmìny ve vypoøádání mìsíèních daòových bonusù a zvýšení výdajových paušálù pro podnikatele lze uplatnit už za rok Podstatné zmìny, které platí od roku 2006 se týkají pøedevším - snížení sazby danì z pøíjmù fyzických osob a zvìtšení rozsahu prvního daòového pásma, - náhrad nezdanitelných èástí základu danì slevou na dani, - možnosti uplatnìní ostatních nezdanitelných èástí základu danì až v rámci zúètování na konci roku, - možnosti uplatnìní výdajù na hromadnou dopravu a ubytování zamìstnancù za stanovených podmínek pro zamìstnavatele, - uplatnìní do daòovì uznaných nákladù výdajù na další jídlo za zamìstnance, pokud je délka jeho smìny delší než 11 hodin. Snížení danì z pøíjmu fyzických osob Zmìna daòových sazeb - snížení daòového zatížení s dùrazem na nízko a støednì pøíjmové skupiny Sazby danì z pøíjmù fyzických osob uplatòované od základ danì daò ze základu pøesahujícího 0 Kè Kè 12 % Kè Kè Kè + 19 % Kè Kè Kè Kè + 25 % Kè Kè a více Kè + 32 % Kè Náhrada nezdanitelných èástí základu danì slevou na dani Nové ustanovení umožòuje uplatnit stejnou daòovou výhodu pro všechny bez ohledu na výši pøíjmù. U tohoto druhu slevy na dani se neposkytuje daòový bonus, který lze uplatnit pouze u slevy na vyživované dítì. poplatník druhý z manželù èásteèný inv. dùchodce plný invalidní dùchodce držitel prùkazu ZTP-P student sleva na dani Kè 4200 Kè 1500 Kè 3000 Kè 9600 Kè 2400 Kè Spoleèné zdanìní manželù S daní z pøíjmù souvisí též zavedení možnosti spoleèného zdanìní manželù, které lze uplatnit poprvé v letošním roce. Vyplatí se zejména manželùm s rozdílnými pøíjmy. Pro podrobnìjší informace, vèetnì srovnání možných pøípadù a kontaktu pro konzultaci se obra te na svùj výbor základní organizace, který má k dispozici materiál zpracovaný odborným aparátem odborového svazu. Zvýšení výdajových paušálù Uplatnìní výdajových paušálù u pøíjmù z podnikání a jiné samostatné výdìleèné èinnosti pøináší zjednodušení administrativní nároènosti jak pro poplatníky, tak i pro správce danì. Paušální výdaje dle schválené novely zákona: - 80 % z pøíjmù ze zemìdìlské výroby, lesního a vodního hospodáøství, - 60 % z pøíjmù ze øemeslných živností (napø. kováøi, opraváøi, hodináøi, pekaøi, zedníci), - 50 % z pøíjmù ze živností jiných než øemeslných (napø. cestovní a- gentury, prùvodci, maséøi), - 40 % z pøíjmù z jiného podnikání a z èinností podle zvláštních pøedpisù, (napø. lékaøi, advokáti, daòoví poradci, architekti, znalci), z pøíjmù z užití nebo poskytnutí práv (napø. autorské honoráøe), z pøíjmù z výkonu nezávislého povolání (napø. výkonní umìlci, sportovci), - 30 % z pøíjmù z pronájmu. Minimální mzda vzrostla Zvýšení životního minima Naøízením vlády è. 505/2005 Sb. se zvyšují èástky životního minima. Vzrostou èástky na výživu a ostatní základní osobní potøeby o 1,7 % a èástky na domácnost pøibližnì o 4 %. Životní minimum samostatnì žijícího dospìlého se tak zvýší ze souèasných 4300 Kè na 4420 Kè. Zvýšení èástek životního minima se promítá do úrovnì celé øady sociálních dávek, které jsou od životního minima odvozeny. Jedná se o dávky státní sociální podpory, dávky sociální péèe podmínìné sociální potøebností a zvýšení dùchodu pro bezmocnost. Výše životního minima od Èástka životního minima, které se považuje podle zákona o životním minimu (zákon è. 463/1991 Sb.) za potøebnou: k zajištìní výživy a ostatních základních osobních potøeb obèana èiní mìsíènì: a Kè, jde-li o dítì do 6 let vìku, b Kè, jde-li o dítì od 6 do 10 let vìku, c Kè, jde-li o dítì od 10 do 15 let vìku, d Kè, jde-li o nezaopatøené dítì od 15 do 26 let vìku, e Kè u ostatních obèanù, k zajištìní nezbytných nákladù na domácnost èiní mìsíènì: a Kè, jde-li o jednotlivce, b Kè, žijí-li v domácnosti 2 osoby, c Kè, žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby, d Kè, žije-li v domácnosti 5 nebo více osob. Podle rozhodnutí vlády se zvýšila minimální mzda s úèinností od 1. ledna 2006, a to o 5,4 % na 7570 Kè mìsíènì, hodinová mzda vzrostla na 44,70Kè. Druhé zvýšení, o 5,1 %, bude od 1. èervence Mìsíèní minimální mzda bude od tohoto data èinit 7955 Kè a 48,10 Kè za hodinu. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy schválila vláda také zvýšení minimálních mzdových tarifù. Pro zajímavost uvádím vývoj výše minimální mìsíèní mzdy v èasové øadì: rok Kè Sociální oblast v roce 2006 Mnohé sociální dávky se zvýšily automaticky se zvýšením životního minima. Nejedná se o dramatické zvýšení. Pøídavky na dìti vzrostly od 4 do 13 Kè, sociální pøíplatek od 4 do 15 Kè a pøíspìvek na bydlení o 10 až 53 Kè. Jediná velká zmìna se týká porodného a vstupuje v platnost od 1. dubna. Nejvíce si polepší maminky dvojèat, které místo loòských Kè dostanou rovných Kè. Novinkou je pøíspìvek na školní pomùcky pro prvòáky. Rodièe nastávajícího prvòáka, kteøí pobírají pøídavky na dìti, si budou moci v èervenci vyzvednout 1000 Kè. Další novinkou jsou sociální stipendia pro studenty vysokých škol, jejichž domácnosti mají pøíjmy do 1,1násobku životního minima. Minimální výše stipendia musí èinit dle zákona nejménì dvojnásobek zvýšeného pøídavku na dìti, tedy 1620 Kè. V tomto roce vzrostou starobní, pozùstalostní a invalidní dùchody o 4,9 procenta. Prùmìrnì by tak mohli dùchodci dostávat asi 8128 Kè, tedy zhruba o 380 Kè víc než dosud. Základní výmìra dùchodu se zvýší o 70 Kè na 1470 Kè. Procentní výmìra vzroste o šest procent u dùchodù pøiznaných do konce roku 1995 nebo o ètyøi procenta, pokud byl dùchod pøiznán pozdìji. Zároveò se mìní výše všeobecného vymìøovacího základu a redukèních hranic nutných pro výpoèet dùchodu. Všeobecný vymìøovací základ èiní Kè. Hodnota pøepoèítacího koeficientu bude èinit 1,0532. Zvýšeny budou i tzv. redukèní hranice pro stanovení výpoètového základu. První redukèní hranice se zvyšuje z 8400 Kè na 9100 Kè, druhá redukèní hranice z Kè na Kè. Rovnìž se budou valorizovat èástky zvýšení dùchodù pro bezmocnost a pøíplatky k dùchodùm, které jsou vypláceny bývalým politickým vìzòùm èi jejich pozùstalým a také úèastníkùm národního boje za vznik a o- svobození Èeskoslovenska a pozùstalým po nich. Sružení nájemníkù ÈR SON oznamuje rozšíøení služeb právníkù a znalcù na Žluté lince: po - èt: hod. pá hod Stránku pøipravila Bc. Jindøiška Petøíèková 11/PTN ECHO 1/06

12 12/PTN ECHO 1/06 Pøináší homeworking opravdu jen výhody? V souèasné dobì stále více firem zaèíná využívat homeworkingu, pøípadnì tele(home)workingu. Homeworking znamená práci doma, teleworking je práce na dálku umožnìná využitím moderních komunikaèních prostøedkù a tele(home)working je práce na dálku z domova, pøesnìji se jedná o zpùsob organizace práce, o zpùsob plnìní pracovních úkolù a vykonávání profese. Pro zamìstnavatele tento zpùsob výkonu práce pøináší výrazné úspory. Odpadají nìkteré provozní i mzdové výdaje, napø. na provoz kanceláøí, mzdové pøíplatky. Lze jednoznaènì hovoøit o snížení nákladù na zamìstnance. Podle, v této partii zastaralých ustanovení, zákoníku práce se na domácké zamìstnance nevztahují ustanovení o rozvržení stanovené týdenní pracovní doby a o prostojích, ve vìtšinì pøípadù jim nenáleží od zamìstnavatele náhrada mzdy pøi dùležitých osobních pøekážkách v práci, pøíplatek za práci pøesèas ani pøíplatek za práci ve svátek. Na druhou stranu je mnoho oblastí, kde zamìstnavatel musí stanovit pravidla a myslet na jejich øešení. Je nutné upravit podmínky pro pracovní cesty a pøekážky v práci (tøeba výpadek datové komunikaèní sítì a tedy znemožnìní zamìstnance se prostøednictvím ní pøipojit a pracovat z domova). Stanovit práva a povinnosti zamìstnance, který pracuje doma v souvislosti se zajištìním pracovních podmínek v místì výkonu práce a pøípadné související náklady, dále ochranu zdraví, bezpeènost, pojištìní apod. Stanovit, zda k výkonu sjednaných prací a úkolù, bude používat zamìstnanec vlastní pøedmìty a prostøedky a jak, v jaké míøe a jakou formou jim jejich užití bude zamìstnavatel kompenzovat, nebo zda jim pøedmìty poskytne zamìstnavatel sám, vèetnì odpovìdnosti zamìstnance za zpùsobenou škodu na svìøených pøedmìtech stejnì jako v obvyklém pracovním pomìru. Také je dùležitá problematika pracovních úrazù, které se stanou zamìstnanci pøi práci pro zamìstnavatele mimo pracovištì. Rozhodující je skuteènost, zda zamìstnanec vykonával pracovní povinnosti vyplývající z pracovního pomìru nebo èinnost, která byla pøedmìtem pracovní cesty. Ještì zùstává mnoho oblastí, kterými je tøeba se zabývat, jsou to napø. zamìstnanecké benefity, monitorování práce zamìstnancù a informace o jejich èinnosti, školení. A co otázka firemní identity a loajality? Jak bude vypadat týmová spolupráce? Jaký dopad to bude mít na vztahy mezi kolegy? Pro zamìstnance tento zpùsob organizace pracovního èasu má své výhody i nevýhody. Pøináší úsporu èasu i financí za dopravu do zamìstnání. Výhodou práce z domu je její pohodlnost a tedy možnost lépe pøizpùsobit pracovní aktivity volnému èasu èi dalším povinnostem. Pokud má dotyèný zamìstnanec vhodné podmínky, mùže být jeho práce daleko efektivnìjší než ta, kterou vykonává na pracovišti, pøedevším pro vìtší klid na práci. Zamìstnanec musí být schopen vytvoøit si èasový plán a také ho plnit. Nevýhodou je pak zejména možnost odvyknutí si od bìžných pracovních aktivit a kontaktu s lidmi. Komunikace neprobíhá na osobní úrovni, komunikujete pøevážnì em, pøes internetové portály èi telefonicky. Absencí fyzického kontaktu mezi zamìstnanci a pracovními týmy dochází k narušení synergického efektu plynoucího z vnitrofiremní spolupráce a ke snížení povìdomí o vývoji vnitrofirmního prostøedí. Práce doma samozøejmì nevyhovuje každému. Pøi tomto zpùsobu práce mnoho zamìstnancù poci uje ztrátu kontaktu s lidmi a sociální deprivaci. Na rozdíl od práce v kanceláøi chybí Kresba: Michal Marèák hladká komunikace a pøístup k informacím, pocit sounáležitosti a týmová práce. A je otázkou do jaké míry jsou nebo po nìjaké dobì budou narušeny kolegiální vazby. Homeworking je znaèným zásahem do života vašich spolubydlících (rodina, partneøi) a jejich tolerance a pochopení je nutnou podmínkou toho, aby homeworking fungoval. Nebezpeèím je, že mùže dojít k naprostému splynutí volného èasu a pracovní doby. Velké pracovní nasazení však má za následek snižující se zájem o spoleènost, kulturu èi ochabující péèi o domácnost. Nastávají zmìny životního stylu zamìstnance a celé jeho rodiny, které mají vliv na promìny hodnot i na vztahy v rodinì. U tradièního a èásteènì i modernizovaného homeworkingu bývají obvykle horší pracovní podmínky "domácích pracovníkù" ve srovnání s pracovníky každodennì dojíždìjícími do zamìstnání pøekryty pocitem zdánlivé svobody a volnosti. Takoví pracovníci si èasto ani neuvìdomují, že nesou èást provozních nákladù, které by jinak hradil zamìstnavatel. Horší pracovní podmínky èasto pøijímají, protože - a to jejich zamìstnavatelé velmi dobøe vìdí - zpravidla nemají pøíliš na výbìr. Bc. Jindøiška Petøíèková Internetová adresa našeho svazu: Zmìny v adresách a odbìru èasopisu ECHO hlaste OS ZPTNS na Jiøí Heneberk, fax OS ZPTNS, Nám W. Churchilla 2, Praha 3 nebo na , Vìra Èernochová, Sama doma! Homeworking, domácí práce, práce doma! Døíve to bylo navlékání korálkù èi výroba umìlých kvìtin, dnes si urèitì pøedstavíme postavu hrbící se u poèítaèe. A to jsem i já. Nejsem sice klasika homeworker, který je dálkovì øízen zamìstnavatelem, ale OSVÈ pracující pro vícero zákazníkù pøevážnì pøilepený k poèítaèi. A má má práce jen výhody? A jaké že má zápory? Nejvìtší klad je, že si svou práci organizuji sama a nemám ty hluché èasy, kdy bych v kanceláøi koukala z okna nebo drbala s ostatními. Když nemám práci, nemusím se kvùli šéfovi tváøit jako nejzamìstnanìjší èlovìk a krýt skuteènost, že si práci udìlám za polovic èasu, co nìkdo jiný anebo, že opravdu už nemám nic na práci. Výkonní pracanti mohou totiž pro svou výkonnost vypadat i jako ulejváci, protože jim vybývá více èasu na tlachání. Navíc je nemají rádi spolupracovníci, protože tzv. kazí normu. Ale ty zápory! Nejvìtší je ten, že mám vztek, když obyèejný zamìstnanec, manžel, usíná po pùlhodince po návratu domù z práce a já se s ním chci bavit! Že si on i dìti myslí, že když pracuji doma, znamená to, že jsem v domácnosti a mám vždy uklizeno, vypráno, vyøízeno, vytelefonováno, zaplaceno, objednáno, že každý pohyb øemeslníka èi o- praváøe v bytì mám na starosti já a zabalit na chalupu je také vždy moje vìc. A co je taky strašné, že je mi vyèítáno, když zmizí z lednice èi špajzu nìjaká oblíbená jídla, protože se pøedpokládá, že na spotøebì potravin, zvláštì tìch žádaných, se nebudu podílet více než ostatní, kteøí za prací vyrážejí mimo domov. To vše se dá ale pøekonat, vysvìtlením nebo ignorováním. Horší je to, že si musím dávat pozor, abych se nestala otrokem práce, tím workholikem! Je o- pravdu nìkdy tìžké od rozdìlané práce vstát a vzít v úvahu, že není normální dìlat více než osm hodin dennì a že zítra je také den. Dodržet, až tohle udìlám tak konèím! Výèitky, že nemám hotovo a že si povídám nebo jdu za zábavou, jsou nìkdy neodbytné. Touha mít práci hotovou mnì leckdy pøivede k práci v noci, což pak øeším eventuálním odpoèinkem ve dne. Mùj rytmus pak nemusí odpovídat potøebám rodiny. Takže závìr: bez sebekáznì ohlednì pøekonání lenosti pracovat a flegmatiènosti ohlednì pøekonání touhy mít vše hotovo se nelze obejít! P.S.: Práce doma není týmovou prací. Pøi chabìjším výsledku je pøi jeho omlouvání o mnoho objektivních pøíèin ménì! Kvìta Dìdovská

13 O BYTY NA ÈERNÉM MOSTÌ JE VELKÝ ZÁJEM O týdenní pobyty v bytech na Èerném Mostì je mezi našimi èleny velký zájem. Jestliže se v roce 2004 vystøídalo v obou bytech 85 rodin, v roce 2005 jsme ze 104 možných týdnù neobsadili pouze 17 a to pøevážnì v zimních mìsících. Období, kdy nebyly byty obsazeny, se využilo pro jejich generální úklid a údržbu. Protože se naši èlenové dotazují jak byty vypadají, otiskujeme fotografie, které jim umožní udìlat si alespoò hrubou pøedstavu. Jedná se o dva byty Jeden je v pátém patøe a druhý v osmém patøe. V bytech je vybavená kuchyòka, kuchyòský stùl a ètyøi židle V pokoji jsou k dispozici 4 válendy, stolek, køesla a šatní skøín. V obou bytech je televizor. Byty jsou hned naproti výstupu ze stanice metra Rajská Zahrada. Pro byty platí "ZÁSADY PØIDÌLOVÁNÍ TÝDENNÍCH POBYTÙ" a "UBYTOVACÍ ØÁD" Tyto dokumenty jsou k dispozici u výborù základních organizací OS ZPTNS a jsou rovnìž k dispozici na WWW stránkách OS ZPTNS. Rada OS ZPTNS na 17. zasedání konaném dne 9. listopadu 2005 projednala a schválila zavedení storno poplatkù pøi zrušení ubytování v Praze na Èerném Mostì ve výši Kè s úèinností od 1. ledna Z tohoto dùvodu otiskujeme výše uvedené dokumenty v platném znìní. ZÁSADY pøidìlování týdenních pobytù ve 2 bytech na Èerném Mostì, Bouøilova 1105/8, Praha 9 - Èerný Most, ve vlastnictví OS ZPTNS Každoroènì jsou pøidìlovány k týdennímu pobytu 2 byty na Èerném Mostì, Praha 9, zájemcùm z øad èlenù OS ZPTNS. Pro pøidìlování bytù jsou stanoveny tyto zásady: 1. Zájemce o pobyt musí být èlenem OS ZPTNS (dále jen zájemce). 2. O pøidìlení bytu žádá zájemce prostøednictvím své základní odborové organizace OS ZPTNS (dále jen OS). 3. Žádost zájemce o pobyt v bytech doporuèuje VZO jejímž je zájemce èlenem. VZO pøitom upøednostòuje žadatele, kteøí ještì požadavek na ubytování v bytech v Praze nepodali, nebo dosud nebylo jejich pøedchozí žádosti ze strany VZO vyhovìno. 4. O pøidìlení bytù požádá VZO písemnì po pøedbìžném projednání termínu s OS. Žádost obsahuje jméno žadatele, jeho adresu, telefon. 5. Termín pøidìlení bytu si mùže projednat sám žadatel, následnì dojednaný termín oznámí VZO, který postupuje podle bodu 4 Zásad. 6. Termíny pobytù na následující rok budou projednány na OS poèínaje dnem až na hlavní sezónu (tj. èerven, èervenec, srpen a záøí ). 7. Na další mìsíce lze termíny pobytu projednat na OS prùbìžnì. 8. Pøi výbìru úèastníkù bude OS brát zøetel na vzdálenost od Prahy, tzn. že zájemci ze vzdálených regionù budou pøi pøidìlování bytù upøednostòováni. Podle záznamù bude zkontrolováno, zda uvedený zájemce v minulém roce nebyl v bytech ubytován. 9. Vybraným zájemcùm zašle OS potvrzení termínu pobytu, složenku na úhradu, ubytovací øád a pokyny pro pobyt. 10. Úhrada za pobyt musí být zaplacena nejpozdìji jeden týden pøed nástupem úèastníka pobytu do pøidìleného bytu. Platba bude zkontrolována podle útržku složenky, inkasního pøíkazu na kterých musí být uveden pøidìlený variabilní symbol. 11. V pøípadì zrušení ubytování je zaveden storno poplatek ve výši Kè. 12. Byt je nutné v den odjezdu (pátek) vyklidit do 10:00. Ubytovací øád v bytových jednotkách Odborového svazu zamìstnancù poštovních, telekomunikaèních a novinových služeb Praha 9 - Èerný Most, Bouøilova ul. 1105/8 è. bytové jednotky 33 a 51 Platný od Bytové jednotky vèetnì jejich vybavení jsou majetkem Odborového svazu zamìstnancù poštovních, telekomunikaèních a novinových služeb. Rada OS ZPTNS schválila jejich používání pro èleny odborového svazu pøi služebních i soukromých návštìvách hl. m. Prahy. Ubytovaný èlen odborového svazu je povinen: 1. V den nástupu k ubytování pøevzít klíèe od bytové jednotky v Domì odborových svazù, nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3, ve vrátnici objektu, kde jsou uloženy na jméno ubytovaného. 2. Uhradit stanovenou èástku Kè/noc pøedem zaslanou složenkou nebo pøevodem z úètu, kdy uvádìjte vždy variabilní symbol. 3. Šetrnì zacházet s vybavením a zaøízením bytové jednotky. Nepøemis ovat nábytek, nebo jej vrátit pøed opuštìním bytové jednotky na pùvodní místo, používat domácí obuv. 4. Pøi ukonèení ubytování uklidit bytovou jednotku, vè. WC, umýt nádobí, svléci ložní prádlo atd. 5. Oznámit pøípadné závady na vybavení a zaøízení bytové jednotky správci objektu panu Šedovi na telefonní èíslo nebo osobnì. Správce bydlí v pøízemí domu. 6 Po ukonèení ubytování odevzdat klíèe od bytové jednotky do vrátnice Domu odborových svazù pracovníkùm ostrahy DOS. 7. Dodržovat ubytovací øád bytovek na Èerném Mostì 8. Pøipomínky, námìty a doporuèení zapsat do knihy k tomu urèené. Poznámka: Programy na televizoru jsou naladìny na dálkovém ovládání v poøadí 1 - ÈT 1, 2 - ÈT 2, 3 - TV NOVA a 4 - TV Prima. 9. Byt je nutné v den odjezdu (pátek) vyklidit do 10:00 hod. Poznámka: èástka Kè/noc je za jednu ubytovací jednotku (byt) a jednu noc ne za poèet osob v bytové jednotce. Kateøina MUSILOVÁ Pracovník OS ZPTNS povìøený vedením agendy a zajiš ováním pobytù je Kateøina Musilová, telefon: , Pohled na dùm, kde jsou byty, od stanice metra Kuchyòka Pohled z oken bytu na stanici metra Foto: K. Musilová 13/PTN ECHO 1/06

14 Náš fejeton Na "bednu" kladivo? Ach, ta televize. Kolik nám ubírá z našeho volného èasu! Nìkdo u ní dokáže vysedávat neustále a neodtrhnete ho od o- brazovky, a nedokážete ho od ní odtrhnout ani za nic. Na nìkteré lidi pùsobí jako droga nebo jako nebezpeèná závislost na hrací automaty èi hazardní hry na ty, kteøí tìmto neøestem propadli. Mnozí takoví lidé si ani nevyhledávají nìjaké rozumné programy. Dokáží se dívat snad úplnì na všechno To ale není mùj osobní pøípad. A mnohdy se na ty, kteøí program vybírají nebo pozdìji èas vysílání mìní oproti tištìným programùm docela zlobím. Tak tøeba na TV Prima. Byl to od ní docela zajímavý a asi pøíznivý marketinkový krok, že neèekanì spustila svou reality show o jeden týden døív než bylo pùvodnì oznámeno, ale náhle, aniž by dbala na program, pøedtištìný pro diváky. Sám jsem si zapnul tu "bednu". Ale co to? Místo mnou oblíbené detektivky bìží výbìr pro jejich vyvolence. V domnìní, že jde jen o nìjakou ukázku, jsem televizi nevypnul. A tak mi byla vnucena celá hodina poslouchání z èasti i nejapných otázek moderátorù adeptùm, kteøí se pøihlásili ve snaze získat ve høe jedenáct milionù korun. A to vše doprovázeno obèas øevem a strašným povykem pøihlížejících - vesmìs mladistvých - divákù, kteøí byli k natáèení pøizváni. Už to mne odradilo, abych pozdìji sledoval obdobný poøad na další stanici, až pobìží naplno. Po hodinovém utrpení koneènì pøišla na øadu pùvodnì døíve plánovaná a v programu pøislíbená francouzská detektivka s šarmantní komisaøkou Julèou Lescautovou. No, nenaštvalo by vás to?! Ale zvednout ze židle vás dokáže i nìkterý bìžný program - dokonce i zpravodajství. Tøeba další pøípad z loòského roku. Kvasící š áva z vinných hroznù je burèák. Ale pouze z pravých èeských èi moravských hroznù! Z tìch dovezených odjinud prý ale ne! Kdo se z divákù snaží takovýmto zpùsobem dìlat úplné pitomeèky?! Anebo mì taky pozlobil šot, který býval vysílán pøed relací o poèasí a po ní. Podzim klepe na dveøe, se v nìm tvrdívalo. Nu, pøed oním datem, kdy k odchodu léta dochází, proè ne? Ale když vám to tvrdí ještì i týden èi déle poté a ten podzim klepe na dveøe poøád dál, co si o tom rozumný èlovìk má myslet? Že by zadavatelé reklamy èi pracovníci Èeské televize pøesnì nevìdìli, kdy vlastnì ten podzim zaèíná? A tìch reklam èi upoutávek na další poøady! Zejména na soukromých televizních kanálech. Èlovìk si zapne "bednu" v èas, kdy má zaèít poøad, který si v tištìném programu vybral a ony se mu vnucují, - reklamy nepoèítaje - ukázky z pobytu vyvolencù nebo velkého bráchy v luxusních vilách. Proè se pobyt v tìch barácích vnucuje poøád i tìm, kteøí o to vùbec, ale o- pravdu vùbec nestojí? Zaujala mì anketa (tuším, že to bylo v rozhlase), ve které byli posluchaèi vyzváni, aby se pokusili nazvat cizí slova a výrazy pøevzaté ze zahranièí naší jadrnou èeštinou. Bylo tam pro mnohé ty termíny i hodnì vtipných èeských slovíèek. A víte, jak tam kdosi nazval pøípadnì èesky reality show? Èumárna - trefné, co øíkáte? A jak se vám po celý rok líbilo každodenní oznamování Veèerníèku, že má narozeniny? I s patøièným sfoukáváním svíèek na dortu? Vnouèek mého pøítele na to reagoval docela zajímavì. Ptal se svého dìdy, jak to, že ten "pajtášek", co za ètyøicet let vùbec nepovyrostl, to slaví každý den - a dokonce i s dortem - a jeho narozeniny (tedy vnouèka) se pøipomínají pouze jediný den v roce? A jak nás televize do omrzení zahrnuje èetnými reklamami. V módì byly tøeba pøípravky proti bolestem. V jednom šotu dokonce s radou, aby byl darován dìdovi pod stromeèek. Anebo populární návody, jak co nejrychleji úspìšnì zhubnout. Tabletky, pásy pro vypocení, dùmyslné pøístroje - u všech dùraznì øeèeno, že právì to je to nejlepší a pravé na shazování pøebyteèných kilogramù a ubírání centimetrù v pase. Mimochodem, nevíte, kde lze získat onu lednièku, která sama automaticky vyhazuje všechna nezdravá jídla, jež byste snad do ní sami dali? A kdo mi prozradí, co znamená, když nìkterá ovocná š áva je stoprocentnì rauch? A nìkteré ty reklamy postrádají i jakoukoli logiku. V poslední dobu mì taky zlobí, že Èeská televize vysílá stále víc repríz starých poøadù. To jim diváci za tu stokorunu mìsíènì nestojí za nìco nového, populárního a pìkného? Nìkdo mi doporuèil, abych místo dívání se na televizi si zahrál Èlovìèe, nezlob se. Komentátor jednoho týdeníku radí, že když vás ta "bedna" moc rozèiluje, tak - každý prý má doma nìjaké to kladivo Byl by to ale dost drahý špás, nemyslíte? A což teprve to uklízení spousty støepù z rozbité obrazovky Èestmír Berka KØÍžOVKA O CENY Tajenka z minulého èísla:... než vymítit pøedsudek. Knížku posíláme tøem vylosovaným luštitelùm: Vìra Bøízová, Havlíèkùv Brod, Vìra Pojmanová Havlíèkùv Brod, J. Správková Strmilov. 14/PTN ECHO 1/06

15 Máte dostatek sebevìdomí? Sebevìdomí je náramnì dùležitá vìc, v každodenním životì pùsobí tak trochu jako korzet pro naši tìžce zkoušenou psychiku. Pokud sebevìdomí TEST postrádáme, nikdy se nezbavíme pocitu, že jsme k nièemu, že si na nás každý troufne, že nás ostatní lidé pøehlížejí. Jsou však také lidé, jimž sebevìdomí nabobtnalo do neuvìøitelných rozmìrù, a tìm je lépe se vyhnout. Jinými slovy sebevìdomí musí mít èlovìk tak akorát, aby se mu dobøe žilo, a aby se dobøe žilo i s ním. Ujasnìte si pomocí testu, jak jste na tom se sebevìdomím vy. 1. Myslíte si, že nìèím vynikáte nad ostatní? a) Jistì, ve spoustì vlastností pøedèím ostatní b) Každý èlovìk je nìèím výjimeèný, tedy i já c) To si o sobì rozhodnì netroufám øíci 2. Umíte nìco, co druzí zvládají zpravidla s obtížemi? a) Ano, vìtšinu dovedností a znalostí si osvojuji snadnìji než jiní b) Ano, najde se u mne taková schopnost c) Ne, spíše patøím k tìm, co všechno zvládají pomaleji a hùøe 3. Máte koníèka, který vám dodává spoleèenskou prestiž? a) Jistì b) Ani ne, mám spíše rùznorodé zájmy c) Mám koníèka, ale nemyslím si, že mi dodává spoleèenského lesku 4. Dokážete bavit spoleènost? a) Bez problémù a všude, kam pøijdu b) Nìkdy ano, ale vìtšinou chci dát pøíležitost jiným c) Na to si opravdu netroufám 5. Dovedete se sami o sebe postarat? a) Jistì, domácnost a všechno nezbytné zvládám s pøehledem b) Ano, nedìlám z toho žádnou vìdu c) Jsou vìci, s nimiž potøebuji spíše poradit nebo pomoci 6. Jaké jsou vaše pracovní nároky? a) Radìji pracuji samostatnì b) Vyhovuje mi dìlba práce, ale nevadí mi pøijmout za ni odpovìdnost c) Radìji pracuji v kolektivu, který nìkdo vede 7. Máte potøebné pøedpoklady pro øídící funkci? a) Samozøejmì b) Myslím si, že bych si urèitì v øídící funkci poradil(a) c) Ne, takové pøedpoklady rozhodnì nemám 8. Myslíte si, že jste oblíbeni? a) Patøím bezpochyby k oblíbeným lidem b) Doufám, že mne lidé mají rádi, ale za vyslovenì oblíbenou osobu se nepovažuji c) Ne, patøím spíš k lidem, na které se snadno zapomíná 9. Máte pocit, že už jste v životì nìco dokázali? a) Rozhodnì více než moji spolužáci b) Urèitì ano, mám ovšem úspìchy i neúspìchy c) Nemyslím si, že se mohu nìèím chlubit 10. Myslíte si, že lidem v dobì své nepøítomnosti chybíte? a) Myslím, že ano b) Doufám, že ano, pochopitelnì jak komu c) Bylo by hezké, kdyby to tak bylo Výsledek: Pøevažují odpovìdi a): Nedìlá vám nìkdy problém vejít se se svým sebevìdomím do d- veøí? Je totiž opravdu velmi pøebujelé. Je hezké, že vás ani nenapadne o sobì pochybovat, ale jste pøesvìdèeni, že totéž si o vás myslí i lidé ve vašem okolí? Zamyslete se nad tím a pochopíte, že trocha skromnosti vám rozhodnì neuškodí. Pøevažují odpovìdi b): Patøíte k lidem, kteøí jsou zdravì sebevìdomí. To, že o sobì obèas sami pochybujete, je právì znakem realistického pohledu na vaše schopnosti a charakter. Pøevažují odpovìdi c): Urèitì se ve skuteènosti nepodceòujete tolik, jak naznaèuje výsledek testu. Nebuïte na sebe t pøísní, jistì máte v sobì nìco, èím dokážete ostatní upoutat a proè vás mají rádi. Tak už se pøestaòte hrbit. Hlavu vzhùru. (p.p.) DIVADLA A MUZIKÁLY nabídka vstupenek MUZIKÁLY: Ginger a Fred, Exkalibur, Elixír života, Láska je láska, Bídníci, Tajemství. DIVADLA: Divadlo R. Brzobohatého, Divadlo Metro, Divadlo U Hasièù, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Bez zábradlí, Fidlovaèka, Divadlo Karlín, Národní a Stavovské divadlo. * * * *Minimální objednávka 10 vstupenek* *Zájemcùm pošleme bližší informace* Pražská herecká spoleènost Benešovská 32, Praha 10 tel.: , fax: PTN ECHO, èasopis Odborového svazu zamìstnancù poštovních, telekomunikaèních a novinových služeb. Vychází 6krát roènì. Vydavatel: OS ZPTNS, Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, IÈO Adresa redakce: Nám. W. Churchilla 2, Praha 3. Šéfredaktorka: Kvìta Dìdovská, tel.: , fax: , zást. šéfredaktorky: Mgr. Emil Havlíèek, tel., fax: , pøedseda redakèní rady: Stanislav Kaèer. tel.., fax: , Sazba: K. Dìdovská, Tisk: Regleta s.r.o., Administrace: fa V. Èernochová, Expedice: Typamailing. Nevyžádané materiály se nevracejí. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s.p., Odštìpným závodem støední Èechy v Praze, è.j. NP - 542/99 - P ze dne ISSN /PTN ECHO 1/06

16 BAWAG BANK NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY NAŠIM ÈLENÙM! Poboèky v krajských mìstechlsí mobilních poradcù, kteøí jsou pøipraveni pøijít za odboráøi pøímo do základních organizací - na poštovní úøady, telekomunikaèní ústøedny a instituce OS ZPTNS! Call centrum Èeského Telecomu (ilustraèní foto telecom.cz) Už rok pøichází BAWAG Bank CZ s exkluzivnì zvýhodnìnými službami pro odborové organizace a jejich èleny. Banka svojí nabídkou dlouhodobì výhodných služeb usiluje o to, stát se partnerskou bankou odborù v Èeské republice. Orientace na klientský segment odbory ve strategii banky odráží skuteènost, že mateøskou spoleèností je rakouská finanèní skupina BAWAG P.S.K., která je ve stoprocentním vlastnictví Rakouského odborového svazu ÖGB. Banka podle Vás Poboèky BAWAG BANK CZ Praha Václavské nám. 40 tel.: nám. W. Churchilla 2 - DOS tel.: Brno Námìstí Svobody 23 tel.: Ostrava Dlouhá 3/193 tel.: Plzeò Námìstí Republiky 4 tel.: Ústí n. Labem Mírové námìstí 5a tel.: Hradec Králové Špitálská150/1 tel.: Èeské Budìjovice Nám. Pøemysla Otakara II. 14/10 tel.: Liberec Pražská 33/20 tel.: Karlovy Vary Dr. Davida Bechera 6 tel.: Olomouc* Riegrova 386 Zlín* Nám. Míru 176 tel.: * budou otevøeny v následujících týdnech Prostøednictvím svých poboèek v krajských mìstech a cestou sítì mobilních poradcù, kteøí jsou pøipraveni pøijít za odboráøi pøímo do základních organizací - na poštovní úøady, telekomunikaèní ústøedny a další instituce OS ZPTNS, nabízí banka mj. i tyto služby: l pro odborové organizace jako právnické osoby vedení bìžného korunového (okamžitá disponabilita, výhodné úroèení) i cizomìnového úètu a služby k nìmu vázané, jakož i zhodnocení volných finanèních prostøedkù, internetové bankovnictví, platební karty apod. l øadu produktù pro jednotlivé odboráøe jako fyzické osoby n IQ-konto - výhodná kombinace bìžného a spoøícího úètu a balíèek služeb na toto konto vázaných (zvýhodnìné podmínky pro odboráøe) - v základní variantì zdarma - platební karta Maestro - internetové bankovnictví BAWAG direkt - IQ kredit - kontokorentní rámec od Kè (okamžitì) do Kè po 3 mìsících n Termínované vklady s velmi atraktivním úroèením pro odboráøe n Osobní pùjèka pro odboráøe (od do Kè) za mimoøádnì zvýhodnìných podmínek z hlediska úrokových sazeb, výše splátek, bez poplatku za zpracování, s možností pojištìní proti neschopnosti úvìr splácet n Hypotéèní úvìr na investice do nemovitostí (od Kè, s délkou splácení až do 30 let, s výší úvìru až do 90 % hodnoty nemovitosti) se zástavním právem k nemovitosti vèetnì neúèelové varianty tzv. "americké hypotéky" n Pøefinancování stávajících úvìrových závazkù Odboráøùm se nabízí pøi udání všech závazkù možnost pøefinancování stávajících úvìrù/pùjèek za výhodnìjších podmínek. n Pøed zavedením je moderní Kreditní karta (mezinárodní karta EC/MC Standard) se zvýhodnìnou variantou pro odboráøe (karta s èipem, bezúroèné období až 50 dnù, úvìrový rámec Kè, s min. mìsíèní splátkou pouze 4 % z dlužné èástky, s doplòkovými službami typu cestovního pojištìní a pojištìní schopnosti splácet a øadou slev - 5 až 50 % v cca obchodních místech v ÈR a SR). U vìtšiny produktù nabízí BAWAG Bank CZ èlenùm odborù a odborovým organizacím, tedy i OS ZPTNS, zvýhodnìné podmínky (mj. napø. lepší úrokové sazby, nižší poplatky, zøízení, vedení a zrušení úètu zdarma, bezplatná instalace elektronického bankovnictví, nízké mìsíèní splátky u úvìrových produktù apod.). Osobní pùjèka pro odboráøe a Hypotéèní úvìr, výhledovì i Kreditní karta patøí k jednìm z nejvýhodnìjších svého druhu na èeském trhu. Bližší obecné informace ohlednì banky, jejích produktù a podmínek (úrokové sazby) najdete na webových stránkách Detailnìjší informace vztažené ke zvýhodnìním pro odbory pak prostøednictvím zástupcù odborového svazu ZPTNS v Regionálních radách ÈMKOS, samozøejmì na jednotlivých poboèkách BAWAG Bank CZ a u úvìrových produktù rovnìž na bezplatné nonstop infolince pro odbory

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH

PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH SOCIÁLNÍ

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecnì závazná vyhláška è. 2/2016 ze dne 28.12.2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù

Více

iisel Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků všeobecná část (druhé aktualizované aktualizuvané vydání)

iisel Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků všeobecná část (druhé aktualizované aktualizuvané vydání) KNIŽNICE Jiří Hemerka, dpt. SVAZEK 90 Ing. Michal Kříž Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků všeobecná část (druhé aktualizované aktualizuvané vydání) www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Etický kodex. Dopravní podnik mìsta Olomouce, a. s.

Etický kodex. Dopravní podnik mìsta Olomouce, a. s. Etický kodex Dopravní podnik mìsta Olomouce, a. s. I. Úvodní ustanovení Jsme provozovatelem mìstské veøejné dopravy na území mìsta Olomouce a v jeho blízkém okolí. Tradice naší spoleènosti sahá až do roku

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ètenáøùm Echa pøejeme hezké Velikonoce a co nejvíce jarního sluníèka.

ètenáøùm Echa pøejeme hezké Velikonoce a co nejvíce jarního sluníèka. 2 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 11. 4. 2006 PØEÈTÌTE SI: l Mladí zamìstnanci a odbory str. 3-6 l Na aktuální téma str. 7 l Zimní

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 26. bøezna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 49. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 03/PROP/2001

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 17. ledna 2000 Èástka 1 Roèník 2000 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 1. Výmìr

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Hotel Bubbles Smíchov, MÈ Praha 5 - Smíchov

Hotel Bubbles Smíchov, MÈ Praha 5 - Smíchov HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-100437/2007100PNI/EIN340-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 28.05.2007 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLA VNt MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOlNtHO PROSTØEDÍ V Praze dne 22.7.2004 È.j.: M HM P-070964/2004/0ZPNI/EIA/099-2/Be Vyøizuje: Ing. Beranová ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí podle 7

Více

Retroinformátor MOZAIKA PØÍBÌHÙ

Retroinformátor MOZAIKA PØÍBÌHÙ Retroinformátor 1994 2017 MOZAIKA PØÍBÌHÙ ZE SLEZSKÉ DIAKONIE úvodní slovo Informátor 2/1996 Ing. Èeslav Santarius ŠÉFREDAKTOR: Kateøina Supíková Slezská diakonie byla v roce 1990 zaregistrována jako obèanské

Více

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003,

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003, 357/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. záøí 2003, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Výroèní zpráva. in-life. Integrity Life

Výroèní zpráva. in-life. Integrity Life Výroèní zpráva 2017 in-life Integrity Life Úvodní slovo a poslání Integrity Life, z.ú. je nestátní neziskovou køes anskou organizací, která se svou èinností zamìøuje na celostní rozvoj vysokoškolské mládeže

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn SZn. S-MHM P-2981 06/2007/00PNI/EIA/424-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 5.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Nové partnerství pro soudr nost

Nové partnerství pro soudr nost Nové partnerství pro soudr nost konvergenci konkurenceschopnost spolupráci Evropská komise Europe Direct je slu ba, která vám pomù e odpovìdìt na otázky týkající se Evropské unie Nová bezplatná telefonní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu 12 Roèník 51 Praha 2. èervna 2006 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Raèa/Crowne Plaza. v areálu hotelu. Pøístavba Depandance Crowne Plaza, Praha 6. Umístìní: Oznamovatel: PID. Zámìr:

Raèa/Crowne Plaza. v areálu hotelu. Pøístavba Depandance Crowne Plaza, Praha 6. Umístìní: Oznamovatel: PID. Zámìr: PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. SM HM P231835/2006/00PNI/EIN2012/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 22.9.2006 podle 7 zákona è.

Více

STANOVY KLUBU CHOVATELÙ SVATOBERNARDSKÝCH PSÙ, Z.S. zkratka KCHSBP, z.s.

STANOVY KLUBU CHOVATELÙ SVATOBERNARDSKÝCH PSÙ, Z.S. zkratka KCHSBP, z.s. STANOVY KLUBU CHOVATELÙ SVATOBERNARDSKÝCH PSÙ, Z.S. zkratka KCHSBP, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub chovatelù svatobernardských psù, z.s. (dále rovnìž spolek"). 2. Sídlo spolku: 564 01

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 14. LEDNA 2013 CENA: 6 KÈ 2 EVROPA 2Zaèíná Evropský rok Obèanù 4 CESTOVÁNÍ Maroko, magická zemì PØÍLOHA Uvnitø tohoto èísla návrhy zmìn Stanov OS KOVO Zeman

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí P] HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn SZn. S-MHM P-049561 /007/00PNI/EIA/318-/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/43 Datum 15.05.007 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. záøí 1999 Èástka 9 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 69. Dodatek

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ DOPADY NA ZAMÌSTNANCE A PODNIKY

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ DOPADY NA ZAMÌSTNANCE A PODNIKY PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ DOPADY NA ZAMÌSTNANCE A PODNIKY SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více