Bandstrecke BS 2, BS 2/O Belt section BS 2, BS 2/O Pásový dopravník BS 2, BS 2/O

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bandstrecke BS 2, BS 2/O Belt section BS 2, BS 2/O Pásový dopravník BS 2, BS 2/O"

Transkript

1 Bandstrecke BS 2, BS 2/O Belt section BS 2, BS 2/O Pásový dopravník BS 2, BS 2/O / Replaces: DE+EN+CS Montageanleitung Assembly instructions Návod k montáži BS ČESKY ENGLISH DEUTSCH BS 2/O

2 2/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Sicherheitshinweise! Safety instructions! Bezpeènostní upozornìní! Vor Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung sind die Betriebsund Montageanleitung, sowie die Sicherheitstechnische Unterweisung von Mitarbeitern ( ) zu lesen und zu beachten. Durchführung der Arbeiten nur durch geschultes, eingewiesenes Fachpersonal! Elektrische Anschlüsse nach der entsprechenden nationalen Vorschrift. Für Deutschland: VDE-Vorschrift VDE 0100! Vor allen Instandsetzungs-, und Wartungsarbeiten sind die Energiezuführungen (Hauptschalter, etc.) abzuschalten! Außerdem sind Maßnahmen erforderlich, um ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu verhindern, z. B. am Hauptschalter ein entsprechendes Warnschild Wartungsarbeiten, Instandsetzungsarbeiten etc. anbringen! Die bestimmungsgemäße Verwendung der Bandstrecke BS 2 (BS 2/O) ist der Transport von Rexroth-Werkstückträgern WT 2 im Rexroth-Transfersystem TS 2plus. Die BS 2 (BS 2/O) ist nicht begehbar! Haftung: Bei Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und aus eigenmächtigen, in dieser Anleitung nicht vorgesehenen Eingriffen entstehen, erlischt jeglicher Gewährleistungs- und Haftungsanspruch gegenüber dem Hersteller. Gewährleistung: Bei Nichtverwendung von Originalersatzteilen erlischt der Gewährleistungsanspruch! Ersatzteilliste MTparts.: Umweltschutz: Beim Austausch von Schadteilen ist auf eine sachgerechte Entsorgung achten! Read and observe the operating, assembly, and instructions for employees on safety ( ) before installation, commissioning, maintenance and repair work. The work should only be performed by qualifi ed and specially trained personnel! All electrical connections must be made in accordance with the applicable national regulations. For Germany: regulation VDE 0100 (VDE, German Association of Electricians)! The current must always be switched off (at main switch, etc.) before maintenance and repair work! Take precautions to prevent inadvertent restoration of power, e.g. by hanging a suitable warning sign at the main switch, such as: Maintenance work in progress, or Repair work in progress! The belt section BS 2 (BS 2/O) is intended to be used for transport of WT 2 workpiece pallets in Rexroth s TS 2plus transfer system. Walking on the BS 2 (BS 2/O) is not permitted!

3 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 3/44 Liability: In no event can the manufacturer accept claims for warranty or liability arising from damages caused by improper use, or intervention in the appliance other than that described in this instruction manual. Warranty: The manufacturer can accept no claims for warranty arising from the use of nonoriginal spare parts! MTparts spare parts list: Environmental protection: Always properly dispose of damaged parts once replacement work is complete! Instalace, uvedení do provozu, údržba a opravy se smìjí provádìt pouze pøi zohlednìní všech bezpeènostních upozornìní a pøedpisù a pouze prostøednictvím školeného, seznámeného odborného personálu! Všechny bezpeènostní kryty, které byly pøi údržbáøských pracích demontovány, se pøed uvedením do provozu musí opìt namontovat! Elektrické pøípojky podle odpovídajících národních pøedpisù. Pro Nìmecko: VDE pøedpis VDE 0100! Pøed všemi opraváøskými a údržbáøskými pracemi je nutno vypnout pøívody energie (hlavní vypínaè, redukèní ventil atd.)! Ruèení: Pøi poškozeních, která vznikla použitím neodpovídajícím danému urèení a svévolnými zásahy, které nejsou v tomto návodu popsány, zaniká jakýkoliv nárok na záruku a ruèení vùèi výrobci. Záruka: Pøi nepoužití originálních náhradních dílù zaniká nárok na záruku! Èís. seznamu náhradních dílù TS 2plus: Ochrana životního prostøedí: Pøi výmìnì poškozených dílù dbejte na náležitou likvidaci! DEUTSCH Kromì toho jsou potøebná opatøení, aby se zabránilo neúmyslnému opìtovnému zapnutí, napø. umístìní odpovídající výstražné znaèky Údržbáøské práce, Opraváøské prace atd. na hlavní vypínaè! ENGLISH Dopravník BS 2 (BS 2/O) je urèen pro transport obrobkù resp. souèástí na paletkách WT2 dopravníkového systému TS 2 plus fy Bosch. Chùze na dopravníku BS 2 (BS 2/O) je nepøípustná! ČESKY Dopravník BS 2 (BS 2/O) není pochozí!

4 4/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Anlieferungszustand/Lieferumfang BS 2 Delivery condition/scope of delivery BS 2 Stav pøi dodání/rozsah dodávky BS 2 BS 2 A = Transportsicherung A = Transport retainer A = Pøepravní pojistka Fig. 1 Fig. 1: Komplett montiert, mit Transport sicherung A! Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden (siehe Zubehör). Fig. 1: Fully assembled, with transport retainer A! Fastening hardware must be ordered separately (see Accessories below). Obr. 1: Kompletnì smontovaný, s pøepravní pojistkou A! Upevòovací materiál se musí objednat samostatnì (viz Pøíslušenství).

5 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 5/44 Zubehör BS 2 Accessories BS 2 Pøíslušenství BS 2 SZ 2 M8x30 M8 (8x) M8x25 ČESKY DEUTSCH ENGLISH Fig. 2 Fig. 3 Für den Einbau der BS 2 zwischen Strecken ST 2/..: Verbindungssatz (Fig. 2). Für die Montage auf Stützen SZ 2: (Fig. 3). Auswahl und Bestell-Nrn. siehe TS 2plus-Katalog. For installing BS 2 between conveyor sections ST 2/..: Connecting kit (Fig. 2). For installation on leg sets SZ 2: (Fig. 3). For selection and part numbers please refer to TS 2plus catalog. Pro montáž BS 2 mezi úseky ST 2/..: Spojovací sada (obr. 2). Pro montáž na opìry SZ 2: (obr. 3). Výbìr a objednací èís. viz katalog TS 2plus.

6 6/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Anlieferungszustand/Lieferumfang BS 2/O Delivery condition/scope of delivery BS 2/O Stav pøi dodání/rozsah dodávky BS 2/O BS 2/O A = Transportsicherung A = Transport retainer A = Pøepravní pojistka Fig. 4 Fig. 4: Komplett montiert, mit Transportsicherung A! Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden (siehe Zubehör). Fig. 4: Fully assembled, with transport retainer A! Fastening hardware must be ordered separately (see Accessories below). Obr. 4: Kompletnì smontovaný, s pøepravní pojistkou A! Upevòovací materiál se musí objednat samostatnì (viz Pøíslušenství).

7 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 7/44 Zubehör BS 2/O Accessories BS 2/O Pøíslušenství BS 2/O l l DEUTSCH *) Kundenwunsch *) As customer requires *) Požadavek zákazníka ČESKY ENGLISH Fig. 5 Für Einbau der BS 2/O zwischen Strecke ST 2: Verbindungssatz (Fig. 2). Für die Montage auf Stützen SZ 2: (Fig. 3) Auswahl und Bestell-Nrn. siehe TS 2plus-Katalog. Für Verbindung BS 2/O mit einem externen Antrieb, z. B. einer BS 2: Kopplungselemente (Fig. 5): 1 Kupplung Stecker - Stecker 2 Kupplung Stecker - Dose 3 Sechskantwelle 4 Schutzrohr For installing BS 2/O between conveyor sections ST 2: Connecting kit (Fig. 2). For installation on leg sets SZ 2 (Fig. 3): Selection and part numbers please refer to TS 2plus catalog. For connection of BS 2/O to an external drive, e.g. of a BS 2: Coupling elements (Fig. 5): 1 Plug - plug coupling 2 Plug - socket coupling 3 Hexagon shaft 4 Protective tube Pro montáž BS 2/O mezi úseky ST 2: Spojovací sada (obr. 2). Pro montáž na opìry SZ 2: (obr. 3). Výbìr a objednací èís. viz katalog TS 2plus. Pro spojení BS 2/O s externím pohonem, napø. BS 2: Spojovací prvky (obr. 5): Spojovací prvky (obr. 5): 1 Spojka zástrèka - zástrèka 2 Spojka zástrèka - zásuvka 3 Šestihranný høídel 4 Ochranná trubka

8 8/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Einbau in das Transfersystem Installing in the transfer system Namontování do dopravníkového systému 2x 2x Fig. 6 Allgemeines: Das Befestigen der Baueinheit BS 2 (BS 2/O) im Transfersystem erfolgt nach dem Hammerschraubenprinzip (Fig. 6). Max. Anzugsdrehmoment 25 Nm. General: The BS 2 (BS 2/O) unit is secured in the transfer system using the T-bolt principle (Fig. 6). Max. torque 25 Nm. Všeobecnì: Upevnìní jednotky BS 2 (BS 2/O) do dopravníkového systému je na principu šroubù s T hlavou (obr. 6). Max. utahovací moment 25 Nm. A = Einsatzlage B = Klemmlage C = Anlage in Nut (Drehmomentstütze) A = B = C = Position on insertion Clamping position Arrangement in groove (torque support) A = poloha nasazení B= poloha upnutí C= dosednutí v drážce (osazení proti protáèení) Nach dem Einbau Transport sicherung A entfernen! (Fig. 6) After installation remove transport retainer A! (Fig. 6) Po namontování odstraòte pøepravní pojistku A! (obr. 6)

9 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 9/44 Einbau BS 2 zwischen Strecken ST 2/.. (Fig. 7) Installing BS 2 between conveyor sections ST 2/.. (Fig. 7) Namontování BS 2 mezi úseky ST 2/.. (obr. 7) l * SW13 M D = 10Nm SW13 M D = 10Nm DEUTSCH M8x30 M8x25 ENGLISH *) Bei l 3000 ist mittig eine Stütze SZ 2 vorzusehen! *) When l 3000 a leg set SZ 2 must be installed mid-length! *) Pøi I = 3000 je nutno uprostøed uvažovat jednu opìru SZ 2! M8 (8x) ČESKY Fig. 7 Der Einbau der BS 2 in die Strecken ST 2/.. muss aus Gründen der Funktionssicherheit und zur Verhinderung des vorzeitigen Verschleißes nach Flucht und Waage, rechtwinklig und achsparallel durchgeführt werden! BS 2 mit dem Verbindungssatz nach Montageanleitung und Fig. 7 in die Strecken ST 2/.. einbauen. The BS 2 must be installed in the conveyor section ST 2/.. aligned and level, at right angles and parallel to the axis, for reasons of functional safety and to prevent premature wear! Install BS 2 into conveyor section with ST 2/.. connecting kit according to assembly instructions and Fig. 7. Montáž BS 2 do úsekù ST 2/.. se z dùvodù funkèní bezpeènosti a zabránìní pøedèasnému opotøebení musí provést v pøímém smìru a vodorovnì, pravoúhle a rovnobìžnì s osou! Namontujte BS 2 se spojovací sadou podle montážního návodu a obr. 7 do úsekù ST 2/...

10 10/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Montage BS 2 auf Stützen SZ 2 Installation of BS 2 on leg sets SZ 2 Montáž BS 2 na opìry SZ 2 SW13 M D = 25Nm Fig. 8 Die Bandstecke BS 2 kann je nach Bestellänge auf zwei bis vier Stützen SZ 2 montiert werden. Die SZ 2 werden jeweils unter die Querverbinder montiert. Montagebeispiel Fig. 8: Streckenlänge l = 6000 mit vier Stützen SZ 2. Belt section BS 2 can be mounted on between two and four leg sets SZ 2, depending on the length ordered. Each SZ 2 is attached under a crossconnector. Example of assembly, Fig. 8: section length l = 6000 with four leg sets SZ 2. Pásový dopravník BS 2 lze podle objednané délky namontovat na dvì až ètyøi opìry SZ 2. Opìry SZ 2 se vždy montují pod pøíèné spojky. Pøíklad montáže obr. 8: Délka úseku l = 6000 se ètyømi opìrami ST 2.

11 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 11/44 Ausrichten Alignment Ustavení ENGLISH DEUTSCH SW24 M D = 25Nm ČESKY SW13 M D = 25Nm Fig. 9 Längs und quer ausrichten, dazu Spindeln der Gelenkfüße entsprechend einstellen. Nach dem Ausrichten mit Sechskantmutter A kontern (Fig. 9). Align lengthways and widthways, adjusting the spindles on the hinged feet. After aligning, counter with hex nut A (Fig. 9). Ustavte dopravník podélnì a pøíènì, k tomuto úèelu pøíslušnì nastavte vøetena kloubových noh. Po ustavení je zajistìte šestihrannými maticemi A (obr. 9).

12 12/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Montage Fundamentwinkelsatz/Bodendübel Connect foundation bracket set/fl oor anchor Montáž základové úhelníkové sady/podlahové hmoždinky SW13 M D = 25 Nm Fig. 10

13 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 13/44 Montage BS 2/O Mounting BS 2/O Montáž BS 2/O Die Bandstrecke BS 2/O hat keinen eigenen Antrieb. Sie ist konstruktiv so gestaltet, dass sie über entsprechende Kopplungselemente (s. Zubehör, Seite 5) von einem externen Antrieb angetrieben werden. Vorteilhaft wird die BS 2/O mit einer parallelen BS 2 kombiniert, wenn beide in der gleichen Förder richtung betrieben werden. Auf den nachfolgenden Seiten 14 bis 17 sind vier Montagebeispiele dieser Art aufgezeigt. Alle Baueinheiten müssen aus Gründen der Funktionssicherheit und zur Verhinderung des vorzeitigen Verschleißes nach Flucht und Waage, rechtwinklig und achsparallel ausgerichtet werden! Montage BS 2/O auf Stützen SZ 2 Auswahl, Anordnung der Stützen und Vorgehensweise wie bei BS 2, siehe Fig. 8 bis 10, Seite 10 bis 12! BS 2/O zwischen Strecken ST 2/.. Vorgehensweise wie bei BS 2, siehe Fig. 7, Seite 9! Belt section BS 2/O does not have its own drive. It is constructed so that it can be driven by an external drive with the appropriate coupling elements (see Accessories, page 5). BS 2/O should optimally be connected with a parallel BS 2, if both are driven in the same conveying direction. Four examples of this kind of construction can be found on the following pages, from 14 to 17. All modular units must be installed aligned and level, at right angles and parallel to the axis, for reasons of functional safety and to prevent premature wear! Installing BS 2/O on leg sets SZ 2 Selection, arrangement of the leg sets and procedure as for BS 2, see Figs. 8 to 10, pages 10 to 12! BS 2/O between sections ST 2/.. Procedure as for BS 2, see Fig. 7, page 9! Pásový dopravník BS 2/O nemá vlastní pohon. Je konstrukènì øešen tak, že se pøes odpovídající spojovací prvky (viz Pøíslušenství, stránka 5) pohání externím pohonem. BS 2/O se výhodnì kombinuje s rovnobìžným BS 2, jsou-li oba provozované ve stejném smìru dopravy. Na následujících stránkách 14 až 17 jsou ukázány ètyøi pøíklady montáže tohoto druhu. Všechny konstrukèní jednotky se z dùvodù funkèní bezpeènosti a zabránìní pøedèasnému opotøebení musí ustavit v pøímém smìru a vodorovnì, pravoúhle a rovnobìžnì s osou! Montáž BS 2/O na opìry SZ 2 Výbìr, uspoøádání opìr a postup jako u BS 2, viz obr. 8 až 10, stránka 10 až 12! BS 2/O mezi úseky ST 2/.. Postup jako u BS 2, viz obr. 7, stránka 9! DEUTSCH ENGLISH ČESKY

14 14/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Montagebeispiel 1. Example of assembly 1. Pøíklad montáže 85 a 1500 Fig. 11 Kombination BS 2/O mit BS 2, Antrieb rechts außen, für Streckenabstand: a min. = 85mm bis a max. = 1500mm (Fig. 11). Erforderliche Kopplungselemente aus Fig. 5: - Kupplung Stecker-Dose (Pos. 2, 2x) - Sechskantwelle (Pos. 3, 1x) - Schutzrohr (Pos. 4, 1x) Combination of BS 2/O and BS 2, drive external, right, for distance between sections of: a min. = 85mm to a max. = 1500mm (Fig.11). Coupling elements required can be found in Fig. 5: - Plug - socket coupling (Pos. 2, 2x) - Hexagon shaft (Pos. 3, 1x) - Protective tube (Pos. 4, 1x) Kombinace BS 2/O s BS 2, vnìjší pohon vpravo, pro vzdálenost úseku: a min. = 85mm až a max. = 1500mm (obr. 11). Potøebné spojovací prvky z obr. 5: - Spojka zástrèka-zásuvka (poz. 2, 2x) - Šestihranný høídel (poz. 3, 1x) - Ochranná trubka (poz. 4, 1x)

15 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 15/44 2. Montagebeispiel 2. Example of assembly 2. Pøíklad montáže ČESKY ENGLISH a = 50 DEUTSCH Fig. 12 Kombination BS 2/O mit BS 2, Antrieb rechts außen, kleinster Streckenabstand (Fig. 12): a = 50mm (nicht Standard) Für diese Kopplung wird nur die Kupplung Stecker-Stecker (Fig. 5, Pos.1, 1x) benötigt. Combination of BS 2/O and BS 2, drive external, right, narrowest distance between sections (Fig.12): a = 50mm (not standard) Only a plug - plug coupling (Fig. 5, Pos.1, 1x) is required for this connection. Kombinace BS 2/O s BS 2, vnìjší pohon vpravo, pro nejmenší vzdálenost úseku (obr. 12): a = 50 mm (nestandardní) Pro toto spojení je potøebná pouze spojka zástrèka-zástrèka (obr. 5, poz. 1, 1x).

16 16/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Montagebeispiel 3. Example of assembly 3. Pøíklad montáže 320 a 1500 l (Pos. 3) = 149,5 l (Pos. 4) = 189,5 Längstransportrichtung Longitudinal conveyor direction Sens de transport longitudinal Podélný smìr dopravy Quertransportrichtung Tranverse conveyor direction Sens de transport transversal Pøíèný smìr dopravy *) a = 320mm: kleinste Länge l für BS 2/T von EQ 2/T *) a = 320mm: shortest length l for BS 2/T from EQ 2/T *) a = 320 mm: nejmenší délka I pro BS 2/T od EQ 2/T Fig. 13 Kombination BS 2/O mit BS 2 und Elektrischem Quertransport EQ 2/T, Streckenabstand: a min. = 320mm *) bis a max. = 1500mm (Fig. 13) Erforderliche Kopplungselemente aus (Fig. 5): - Kupplung Stecker-Dose (Pos. 2, 2x) - Sechskantwelle (Pos. 3, 1x) - Schutzrohr (Pos. 4, 1x) Combination of BS 2/O and BS 2 and electrical transverse conveyor EQ 2/T. Distance between sections: a min. = 320mm *) to a max. = 1500mm (Fig. 13) Coupling elements required can be found in Fig. 5: - Plug - socket coupling (Pos. 2, 2x) - Hexagon shaft (Pos. 3, 1x) - Protective tube (Pos. 4, 1x) Kombinace BS 2/O s BS 2 a elektrickým pøíèným dopravníkem EQ 2/T, vzdálenost úseku: a min. = 320 mm*) až a max. = 1500 mm (obr. 13) Potøebné spojovací prvky z (obr. 5): - Spojky zástrèka-zásuvka (poz. 2, 2x) - Šestihranného høídele (poz. 3, 1x) - Ochranné trubky (poz. 4, 1x)

17 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 17/44 4. Montagebeispiel 4. Example of assembly 4. Pøíklad montáže ČESKY ENGLISH a = 155 DEUTSCH Fig. 14 Kombination BS 2/O mit BS 2, Antrieb zwischen den Bandstrecken, kleinster Streckenabstand: a = 155mm (Fig. 14) Für diese Kopplung wird nur die Kupplung Stecker-Stecker (Fig. 5, Pos.1, 1x) benötigt. Combination of BS 2/O and BS 2, drive positioned between the belt sections, narrowest distance between sections: a = 155mm (Fig. 14) Only the plug - plug coupling (Fig. 5, Pos.1, 1x) is required for this connection. Kombinace BS 2/O s BS 2, pohon mezi úseky pásu, nejmenší vzdálenost úseku: a = 155 mm (obr. 14) Pro toto spojení je potøebná pouze spojka zástrèka-zástrèka (obr. 5, poz. 1, 1x).

18 18/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Installation/Inbetriebnahme Installation/Initial operation Instalace / uvedení do provozu Für das Transfersystem ist kundenseitig eine NOT-AUS Einrichtung vorzusehen! Unfallverhütungsvorschrift Berufsgenossenschaft Stetigförderer, VBG 10. Der Motoranschluss muss durch Fachpersonal ausgeführt werden! VDE-Vorschrift VDE 0100 für Deutschland, bzw die entsprechenden Vorschriften des Anwenderlandes. Die Oberfl ächen von Motoren und Getrieben können unter bestimmten Last- und Betriebsbedingungen Temperaturen von bis zu 70 C annehmen. In diesen Fällen müssen durch entsprechende konstruktive Maßnahmen (Schutzvorrichtungen) oder entsprechende Warnzeichen, die jeweils geltenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV) erfüllt werden! The customer is obliged to equip the transfer system with an EMERGENCY OFF device. Unfallverhütungsvorschrift Berufsgenossenschaft Stetigförderer, VBG 10. (German accident prevention regulations of the trade cooperative association continuous conveyors, VBG 10). The motor must be connected by specialists! Regulation VDE 0100 of German Association of Electricians (VDE) for Germany or the appropriate regulations for the country where the product is used. Unter certain load and operating conditions, the surfaces of the motors and gears can reach temperatures of up to 70 C. In such cases, currently valid accident prevention regulation (in Germany: UVV) must be met by corresponding constructive measures (safety devices) or safety warning signs! Pro dopravníkový systém je třeba ze strany zákazníka realizovat zařízení nouzového vypínání! Předpis bezpečné práce profesní organizace kontinuálních dopravníků, VBG 10. Připojení motoru musí provést odborný personál! Dodržujte předpis VDE 0100 pro Německo, příp. odpovídající předpisy země použití. Povrchy motorů a převodovek mohou mít za určitých provozních podmínek teplotu až 70 C. V takových případech musí být odpovídajícími konstrukčními opatřeními (ochranná zařízení) nebo odpovídajícími výstražnými značkami splněny aktuálně platné předpisy bezpečné práce (BOZP)! Motoranschluss Der Motoranschluss ist nach den Angaben des Typschildes (Fig. A) entsprechend der Netzspannung nach Fig. B durchzuführen. Der Motor ist mit einem Bimetall- Schalter (potenzialfreier Thermokontakt, 230 V AC, 300 ma) zur Temperaturüberwachung ausgerüstet. Der Motor ist so anzuschließen, dass bei Ansprechen des Schalters der Motor stromlos geschaltet wird. Anschlusspläne nach Fig. B sowie Anschlussplan im Klemmenkasten beachten! Kabeleinführung so wählen, dass das Kabel im Betrieb nicht beschädigt werden kann. Option Anschlussleitung: (M20x1,5) (Fig. C). Vorsicherung beachten! Motor connection The motor must be connected in accordance with the voltage and current information as in Fig. B that is listed on the name plate (Fig. A). The motor is equipped with a bi-metal switch (potential-free thermal contact, 230 V AC, 300 ma) to monitor the temperature. The motor must be connected in such a manner that it is currentless when the switch is actuated. Observe the connection plans in Fig. B, as well as the connection plan in the terminal box! Select a cable entry that prevents damage to the cable during operation. Connection cable option: (M20x1.5) (Fig. C). Pay attention to ballast fuse! Připojení motoru Připojení motoru je třeba provést podle údajů na typovém štítku (obr. A) na základě síťového napětí podle obr. B. Motor je vybaven bimetalovým spínačem (beznapěťový termokontakt, 230 V AC, 300 ma) k hlídání teploty. Motor je třeba připojit tak, aby se při zareagování spínače motor odpojil. Řiďte se schématy zapojení podle obr. B a schématem zapojení ve svorkovnici! Kabelovou průchodku je třeba zvolit takovou, aby se kabel nemohl za provozu poškodit. Možnost přípojného vedení: (M20x1,5) (obr. C). Pamatujte na předřazené jištění!

19 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 19/44 Erstinbetriebnahme Das System nur kurz anlaufen lassen (max. 2 s) und die richtige Drehrichtung des Motors überprüfen. Typschild (Beispiel) Name plate (example) Typový štítek (příklad) Um die Drehrichtung des Motors zu ändern, zwei beliebige Drähte (L1, L2 oder L3, Fig. B) tauschen. Hinweis: Korrigieren Sie bei Motoren mit werksseitiger Steckerausführung die Drehrichtung im Schaltschrank oder an der Steckerkupplung (buchsenseitig). Dies vereinfacht den Austausch. Fig. A Initial operation Start the system for a moment (max. 2 s) and check that the motor is rotating in the correct direction. TW1 TW2 PE TW1 TW2 PE DEUTSCH Exchange any two wires (L1, L2 or L3, Fig. B) to change the motor s direction of rotation. Note: In motors with a factory-installed plug, correct the direction of rotation in the switch cabinet or at the plug coupling (socket side). This will simplify exchanges. T1 T2 PE T1 T2 PE 1U2 1V2 1W2 1U2 1V2 1W2 2U1 2V1 2W1 2U1 2V1 2W1 1U1 1V1 1W1 1U1 1V1 1W1 ENGLISH První uvedení do provozu Nechejte systém krátce rozběhnout (max. 2 s) a zkontrolujte správný směr otáčení motoru. U1 V1 W1 U1 V1 W1 ČESKY Pozor! Chybný směr transportu vede k poškození XXX. Fig. B Ke změně směru otáčení motoru zaměňte dva libovolné vodiče (L1, L2 nebo L3, obr. B). Upozornění: U provedení motorů s vidlicemi připojenými ve výrobním závodě opravte směr otáčení v rozvaděči nebo na spojovací zásuvce (na straně dutinek). To zjednodušuje výměnu. L = 400 mm (M20 x 1,5) Fig. C

20 20/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Wartung BS 2, BS 2/O Maintenance BS 2, BS 2/O Údržba BS 2, BS 2/O Vor Wartungsarbeiten sind die Energiezuführungen (Hauptschalter etc.) abzuschalten! Außerdem sind Maßnahmen erforderlich um unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu verhindern, z. B. Warnschild am Hauptschalter anbringen! Alle Lagerstellen sind mit einer Lebensdauerschmierung versehen und unter normalen Anwendungen wartungsfrei, sofern nicht anders angegeben. Beim Einsatz von fettlösenden Substanzen auf dem System, z.b. für Reinigungszwecke, ist jedoch eine regelmäßige Kontrolle und ggf. eine Nachschmierung nur mit säure- und harzfreiem Schmierstoff (z.b. gleitmo 585K von Fa. Fuchs Lubritech) erforderlich! Prior to maintenance work, disconnect energy sources (main switch, etc.)! In addition, take precautions to prevent inadvertent restoration of power, e.g., place a warning sign at the main switch! All bearings are provided with life long lubrication and are mainte nance free under normal conditions, if not otherwise indicated. However, if grease-dissolving substances are applied to the system, e.g. for cleaning purposes, a regular check should be made, and, if necessary, the bearings should be relubricated with acid and resin free lubricant only (e.g. gleitmo 585K by Fa. Fuchs Lubritech)! Pøed údržbáøskými pracemi je nutno vypnout pøívody energie (hlavní vypínaè atd.)! Kromì toho jsou potøebná opatøení, aby se zabránilo neúmyslnému opìtovnému zapnutí, napø. umístìní výstražné znaèky na hlavní vypínaè! Všechny ložiskové èepy jsou opatøeny mazáním po celou dobu životnosti a za normálního použití nevyžadují údržbu, pokud není uvedeno jinak. Pøi použití substancí rozpouštìjících tuky na systému, napø. k èisticím úèelùm, je však nutná pravidelná kontrola a popø. pøimazání pouze mazivem prostým kyselin a pryskyøic (napø. gleitmo 585K od fy Fuchs Lubritech)!

21 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 21/44 Wartung BS 2 Maintenance BS 2 Údržba BS 2, BS 2 DEUTSCH Fig. 19 ENGLISH Getriebe (1, Fig. 19) Das Getriebe ist wartungsfrei! Motor (2, Fig. 19) Um eine ausreichende Kühlung sicherzustellen, müssen Schmutz- und Staubablagerungen an der Oberfl äche des Motors, den Ansaugöffnungen der Lüfterhaube und an den Zwischenräumen der Kühlrippen, den Umgebungs- und Einsatzbedingungen entsprechend, regelmäßig entfernt werden. Oberflächentemperaturen! Die Oberfl ächen von Motoren und Getrieben können unter bestimmten Last-und Betriebsbedingungen Temperaturen von mehr als 60 Grad Celsius annehmen. In diesen Fällen müssen durch entsprechende konstruktive Maßnahmen (Schutzvorrichtungen) oder entsprechende Sicherheitkennzeichnungswarnzeichen, die jeweils geltenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV) erfüllt werden! Gear (1, Fig. 19) The gear is maintenance-free! Motor (2, Fig. 19) To ensure adequate cooling, dirt and dust must be removed from the motor surface, the inlets of the fan housing, and the interior surfaces of the cooling fi ns on a regular basis, depending on environmental and operating conditions. Surface temperatures! The surfaces of motors and gears can reach temperatures of over 60 degrees Celsius under specifi c load and operating conditions. In such situations the applicable rules for accident prevention must be fulfi lled with the necessary safety warning signs or constructive measures (safety devices). Pøevodovka (1, obr. 19) Pøevodovka nevyžaduje údržbu! Motor (2, obr. 19) K zajištìní dostateèného chlazení se podle provozních a okolních podmínek musí pravidelnì odstranit neèistoty a usazeniny prachu na povrchu motoru, nasávacích otvorech krytu ventilátoru a v meziprostorech chladicích žeber. Povrchové teploty! Povrchy motorù a pøevodovek mohou za urèitých podmínek zatížení a provozních podmínek dosáhnout teploty vyšší než 60 Celsia. V tomto pøípadì se prostøednictvím odpovídajících konstruktivních opatøení (ochranná zaøízení) nebo odpovídajících výstražných bezpeènostních znaèek, musí splnit souèasnì platné bezpeènostní pøedpisy (UVV)! ČESKY

22 22/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Wartung BS 2, BS 2/O (Forts.) Maintenance BS 2, BS 2/O (contin.) Údržba BS 2, BS 2/O (pokraèování) Fig. 20 Zahnriemen (3, Fig. 20) Regelmäßige Sichtkontrolle, insbesondere der Schweißstelle auf Verschleiß. Laufrichtung (in Pfeilrichtung) kontrollieren! Bei Bedarf Zahnriemen nachölen mit: Mineralöl Viskosität 68 nach DIN (z. B. Aral, Shell). Toothed belt (3, Fig. 20) Conduct visual inspections regularly for wear, in particular at the welded joint. Check direction of movement (in direction of arrow)! Oil the toothed belt again if necessary with: mineral oil viscosity 68 according to DIN (e.g. Aral, Shell). Ozubený øemen (3, obr. 20) Pravidelnì vizuálnì kontrolovat zejména místo spoje øemene na opotøebení. Kontrola smìru bìhu (ve smìru šipky)! V pøípadì potøeby ozubený øemen naolejujte: minerálním olejem viskozity 68 podle DIN (napø. Aral, Shell).

23 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 23/44 Instandsetzung BS 2, BS 2/O Repair BS 2, BS 2/O Oprava BS 2, BS 2/O Vor allen Instandsetzungs arbeiten Energiezuführungen (Hauptschalter etc.) abschalten! Außerdem sind Maßnahmen erforderlich, um ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu verhindern, z. B. Warnschild am Haupt schalter anbringen! Wird die BS 2 (BS 2/O) zu den Instandsetzungsarbeiten aus der Strecke ST 2 ausgebaut, ist eine Transportsicherung (s. Fig. 1+4) anzubringen! Prior to any repair work, disconnect energy sources (main switch, etc.)! In addition, take precautions to prevent inadvertent restoration of power, e.g., place a warning sign at the main switch! If the BS 2 (BS 2/O) is removed from section ST 2 for maintenance work, a transport retainer (see Fig. 1+4) must be attached! Pøed všemi opraváøskými pracemi je nutno vypnout pøívody energie (hlavní vypínaè atd.)! Kromì toho jsou potøebná opatøení, aby se zabránilo neúmyslnému opìtovnému zapnutí, napø. umístìní výstražné znaèky na hlavní vypínaè! Bude-li BS 2 (BS 2/O) k opraváøským pracím vymontován z úseku ST 2, je nutno namontovat pøepravní pojistku (viz obr. 1+4)! ČESKY DEUTSCH ENGLISH

24 24/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Zahnriemenwechsel BS 2, Motoranbau innen Changing the toothed belt BS 2, motor mounting, inner Výmìna ozubeného øemenu BS 2, vnitøní montáž motoru Fig. 21: 1 2 x 4 Schrauben auf der Antriebsseite lösen. 2 Komplette Antriebseinheit gleichmäßig nach oben entnehmen, dabei nicht verkanten! 3 Zahnriemen seitlich abnehmen. 4 2 x 2 Schrauben auf der Umlenkseite lösen. 5 Riemenführung nach oben abziehen. 6 Zahnriemen von Rolle abnehmen. 7 Gurtführungsprofi l GP 2 abnehmen. 8 Defekten Zahnriemen entfernen. Fig. 21: 1 Loosen 2 x 4 screws on the drive side. 2 Lift the entire drive unit upwards, keeping it level. Do not tilt! 3 Remove the toothed belt sideways. 4 Loosen 2 x 2 screws at the return end. 5 Pull off belt guide upwards. 6 Remove toothed belt from roller. 7 Remove belt guide profi le GP 2. 8 Remove faulty toothed belt. Obr. 21: 1 Vyšroubujte 2 x 4 šrouby na stranì pohonu. 2 Vyndejte kompletní hnací jednotku rovnomìrnì nahoru, nevychylujte ji pøi tom ze svislé polohy! 3 Sundejte ze strany ozubený øemen. 4 Vyšroubujte 2 x 2 šrouby na vratné stranì. 5 Vytáhnìte nahoru vedení øemenu. 6 Sundejte ozubený øemen z váleèku. 7 Sundejte vodicí profil pásu GP 2. 8 Odstraòte vadný ozubený øemen.

25 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 25/44 SW4 ČESKY ENGLISH DEUTSCH (2x2) Fig. 21

26 26/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Zahnriemenwechsel BS 2, Motoranbau innen (Forts.) Changing the toothed belt BS 2, motor mounting, inner (contin.) Výmìna ozubeného øemenu BS 2, vnitøní montáž motoru (pokraèování) Einbau des neuen Zahnriemens in umgekehrter Reihenfolge (8) bis (1), Fig. 22. Dabei ist zu beachten: - Laufrichtung des Zahnriemens Pfeilrichtung (Schweißstelle) muss in Richtung Antriebseinheit zeigen! - Prüfen ob der neue Zahnriemen geölt ist, ggf. nachölen mit: Mineralöl Viskosität 68 nach DIN (z. B. Aral, Shell). - Einsetzen der Antriebseinheit: Gleichmäßig in Unterteile einsetzen, dabei nicht verkanten und darauf achten, dass der Zahnriemen in der Verzahnung des Zahnriemenrades sitzt! - 2 x 4 Befestigungsschrauben wechselseitig und über Kreuz anziehen! Install new toothed belt following instructions in reverse order (8) to (1), Fig. 22. Please note: - For the direction of movement of the toothed belt, the arrow (welded joint) must point towards the drive unit! - Check that the new toothed belt is oiled and if necessary, oil it with: mineral oil viscosity 68 according to DIN (e.g. Aral, Shell). - Installing the drive unit: Lower steadily into the subframe, taking care to keep it level and ensure that the toothed belt sits in the gear teeth of the toothed belt wheel! - Tighten 2 x 4 fastening screws alternately and diagonally! Montáž nového ozubeného øemenu proveïte v opaèném poøadí (8) až (1), obr. 22. Dbejte pøi tom na: - Smìr bìhu ozubeného øemenu, smìr šipky (místo spoje) musí ukazovat smìrem k hnací jednotce! - Zkontrolujte, zda je nový ozubený øemen naolejovaný, popø. jej naolejujte: minerálním olejem viskozity 68 podle DIN (napø. Aral, Shell). - Nasazení hnací jednotky: Nasaïte ji rovnomìrnì do spodní èásti, nevychylujte ji pøi tom ze svislé polohy a dbejte na to, aby ozubený øemen dosedal do ozubení kola ozubeného øemenu! - Utahujte støídavì a do køíže 2 x 4 upevòovací šrouby!

27 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 27/44 SW4 ČESKY ENGLISH DEUTSCH (2x2) Fig. 22

28 28/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Zahnriemenwechsel BS 2, Motoranbau außen Changing the toothed belt BS 2, motor mounting, outer Výmìna ozubeného øemenu BS 2, vnìjší montáž motoru Fig. 23: 1 2 x 4 Schrauben auf der Antriebs seite lösen. 2 Komplette Antriebseinheit gleich mäßig nach oben entnehmen, dabei nicht verkanten! 3 Sechskantwellenverbindung trennen, dann Zahnriemen seitlich abnehmen. 4 2 x 2 Schrauben auf der Umlenk seite lösen. 5 Riemenführung nach oben abziehen. 6 Zahnriemen von Rolle abnehmen. 7 Gurtführungsprofi l GP 2 abneh men. 8 Defekten Zahnriemen entfernen. Fig. 23: 1 Loosen 2 x 4 screws on the drive side. 2 Lift the entire drive unit upwards, keeping it level. Do not tilt! 3 Disconnect hexagon shaft, then remove toothed belt at the side. 4 Loosen 2 x 2 screws at the return end. 5 Pull-off belt guide upwards. 6 Remove toothed belt from roller. 7 Remove belt guide profi le GP 2. 8 Remove faulty toothed belt. Obr. 23: 1 Vyšroubujte 2 x 4 šrouby na stranì pohonu. 2 Vyndejte kompletní hnací jednotku rovnomìrnì nahoru, nevychylujte ji pøi tom ze svislé polohy. 3 Rozpojte spojení šestihranných høídelù, sundejte potom ze strany ozubený øemen. 4 Vyšroubujte 2 x 2 šrouby na vratné stranì. 5 Vytáhnìte nahoru vedení øemenu. 6 Sundejte ozubený øemen z váleèku. 7 Sundejte vodicí profil pásu GP 2. 8 Odstraòte vadný ozubený øemen.

29 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 29/44 SW4 "gleitmo 585K" ČESKY ENGLISH DEUTSCH (2x2) Fig. 23

30 30/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Zahnriemenwechsel BS 2, Motoranbau außen (Forts.) Changing the toothed belt BS 2, motor mounting, outer (contin.) Výmìna ozubeného øemenu BS 2, vnìjší montáž motoru (pokraèování) Einbau des neuen Zahnriemens in umgekehrter Reihenfolge (8) bis (1), Fig. 24. Install new toothed belt following instructions in reverse order (8) to (1), Fig. 24. Montáž nového ozubeného øemenu proveïte v opaèném poøadí (8) až (1), obr. 24. Dabei ist zu beachten: - Laufrichtung des Zahnriemens Pfeilrichtung (Schweißstelle) muss in Richtung Antriebseinheit zeigen! - Prüfen ob der neue Zahnriemen geölt ist, ggf. nachölen mit: Mineralöl Viskosität 68 nach DIN (z. B. Aral, Shell). - Einsetzen der Antriebseinheit: Gleichmäßig in Unterteile einsetzen, dabei nicht verkanten und darauf achten, dass der Zahnriemen in der Verzahnung des Zahnriemenrades sitzt! - 2 x 4 Befestigungsschrauben wechselseitig und über Kreuz anziehen! Please note: - For the direction of movement of the toothed belt, the arrow (welded joint) must point towards the drive unit! - Check that the new toothed belt is oiled and if necessary, oil it with: mineral oil viscosity 68 according to DIN (e.g. Aral, Shell). - Installing the drive unit: Lower steadily into the subframe, taking care to keep it level and ensure that the toothed belt sits in the gear teeth of the toothed belt wheel! - Tighten 2 x 4 fastening screws alternately and diagonally! Dbejte pøi tom na: - Smìr bìhu ozubeného øemenu, smìr šipky (místo spoje) musí ukazovat smìrem k hnací jednotce! - Zkontrolujte, zda je nový ozubený øemen naolejovaný, popø. jej naolejujte: minerálním olejem viskozity 68 podle DIN (napø. Aral, Shell). - Nasazení hnací jednotky: Nasaïte ji rovnomìrnì do spodní èásti, nevychylujte ji pøi tom ze svislé polohy a dbejte na to, aby ozubený øemen dosedal do ozubení kola ozubeného øemenu! - Utahujte støídavì a do køíže 2 x 4 upevòovací šrouby!

31 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 31/44 SW4 "gleitmo 585K" ČESKY ENGLISH DEUTSCH (2x2) Fig. 24

32 32/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Getriebewechsel BS 2, Motoranbau innen Replacing the gear BS 2, motor mounting, inner Výmìna pøevodovky BS 2, vnitøní montáž motoru Fig. 25: 1 2x4 Schrauben an der Antriebseinheit lösen. 2 Komplette Antriebseinheit nach oben entnehmen, dabei nicht verkanten. 3 Zahnriemen seitlich abnehmen. 4 Sechskantwellenverbindung trennen. 5 Defekten Getriebemotor vom Flansch abschrauben. 6 Motor vom Getriebefl ansch abschrauben. Fig. 25: 1 Loosen the 2x4 screws at the drive unit. 2 Lift the entire drive unit upwards keeping it level. Do not tilt. 3 Remove the toothed belt at the side. 4 Disconnect the hexagon shaft. 5 Disconnect the faulty gear motor from the fl ange. 6 Disconnect the faulty motor from the gear fl ange. Obr. 25: 1 Vyšroubujte 2x4 šrouby na hnací jednotce. 2 Vyndejte nahoru kompletní hnací jednotku, nevychylujte ji pøi tom ze svislé polohy. 3 Sundejte ze strany ozubený øemen. 4 Rozpojte spojení šestihranných høídelù. 5 Odšroubujte vadný pøevodový motor z pøíruby. 6 Odšroubujte motor z pøíruby pøevodovky. Neues Getriebe in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Die Nabe des neuen Getriebes ist werkseitig gefettet. Sechskantwelle vor dem Zusammenbau einfetten (z.b. mit gleitmo 585K ) Abdeckrohr nicht vergessen! Einsetzen der Antriebseinheit:Gleichmäßig in Unterteile einsetzen, dabei nicht verkanten und darauf achten, dass der Zahnriemen in der Verzahnung des Zahnriemenrades sitzt! Install the new gear in reverse order. The hub of the new gear has already been greased in the factory. Grease the hexagon shaft before assembly (e.g. with gleitmo 585 K ) Do not forget the cover tube! Installing the drive unit: Lower steadily into the subframe, taking care to keep it level and ensure that the toothed belt sits in the gear teeth of the toothed belt wheel! Namontování nové pøevodovky proveïte v opaèném poøadí. Náboj nové pøevodovky je ze závodu namazán tukem. Pøed smontováním namažte mazacím tukem šestihranný høídel (napø. gleitmo 585K ). Nezapomeòte na krycí trubku! Nasazení hnací jednotky: Nasaïte ji rovnomìrnì do spodní èásti, nevychylujte ji pøi tom ze svislé polohy a dbejte na to, aby ozubený øemen dosedal do ozubení kola ozubeného øemenu!

33 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 33/44 SW3 "gleitmo 585K" (2x) SW10 SW3 DEUTSCH SW8 SW8 (2x) ČESKY ENGLISH Fig. 25

34 34/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Getriebewechsel BS 2, Motoranbau außen Replacing the gear BS 2, motor mounting, outer Výmìna pøevodovky BS 2, vnìjší montáž motoru Fig. 26: 1 Zwei Sechskantschrauben M6(SW10) am Flansch lösen. 2 Getriebemotor von der Sechskantwelle abziehen. 3 Vier Sechskantschrauben M5x16 (SW 8) mit Sicherungsscheiben A5,3-FST am Getriebefl ansch lösen 4 Defektes Getriebe vom Motor abnehmen. 5 Abdeckplatte vom defekten Getriebe abschrauben und am neuen Getriebe anbringen. Neues Getriebe in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Die Nabe des neuen Getriebes ist werkseitig gefettet. Sechskantwelle vor dem Zusammenbau einfetten (z.b. mit gleitmo 585K ). Fig. 26: 1 Loosen the two hexagonal screws M6(SW10) at the fl ange. 2 Remove the gear motor from the hexagon shaft. 3 Loosen the four hexagonal screws M5x16 (SW 8) with the locking washers A5,3-FST at the gear fl ange. 4 Remove the faulty gear from the motor. 5 Unscrew the cover plate of the faulty gear and fasten to the new gear. Install the new gear in reverse order. The hub of the gear has already been greased in the factory. Grease the hexagon shaft before assembly (e.g. with gleitmo 585 K ). Obr. 26: 1 Vyšroubujte na pøírubì dva šrouby se šestihrannou hlavou M6 (otvor klíèe 10). 2 Stáhnìte pøevodový motor ze šestihranného høídele. 3 Vyšroubujte ètyøi šrouby se šestihrannou hlavou M5x16 (otvor klíèe 8) s pojistnými podložkami A5,3-FST na pøírubì pøevodovky. 4 Sundejte vadnou pøevodovku z motoru. 5 Odšroubujte krycí desku z vadné pøevodovky a namontujte ji na novou pøevodovku. Namontování nové pøevodovky proveïte v opaèném poøadí. Náboj nové pøevodovky je ze závodu namazán tukem. Pøed smontováním namažte mazacím tukem šestihranný høídel (napø. gleitmo 585K ).

35 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 35/44 (2x) SW10 "gleitmo 585K" ČESKY DEUTSCH ENGLISH SW8 Fig. 26

36 36/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Motorwechsel BS 2 Replacing the motor BS 2 Výmìna motoru BS 2 Motoranbau innen Fig. 27: Motoranbau außen Fig. 28: 1 Vier Sechskantschrauben M5x16 (SW 8) mit Sicherungsscheiben A5,3-FST am Getriebefl ansch lösen. 2 Defekten Motor vom Getriebe abnehmen. 3 Gelbe Schutzkappe X von Motorwelle des neuen Motors abziehen. 4 Motorwelle einfetten, z.b. mit gleitmo 585K. Neuen Motor am Getriebefl ansch befestigen. Motor mounting, inner Fig. 27: Motor mounting, outer Fig. 28: 1 Loosen the four hexagonal screws M5x16 (SW 8) with the locking washers A5,3-FST at the gear fl ange. 2 Remove the motor from the gear. 3 Remove yellow protective cap X from the motor shaft of the new motor. 4 Grease the motor shaft, e.g. with gleitmo 585K. Fix new motor onto gear fl ange. Vnitøní montáž motoru obr. 27: Vnìjší montáž motoru obr. 28: 1 Vyšroubujte ètyøi šrouby se šestihrannou hlavou M5x16 (otvor klíèe 8) s pojistnými podložkami A5,3-FST na pøírubì pøevodovky. 2 Sundejte vadný motor z pøevodovky. 3 Stáhnìte žlutou ochrannou èepièku X z høídele nového motoru. 4 Namažte høídel motoru mazacím tukem, napø. gleitmo 585K. Upevnìte nový motor na pøírubu pøevodovky.

37 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 37/44 SW8 "gleitmo 585K" DEUTSCH Fig. 27 ČESKY ENGLISH SW8 "gleitmo 585K" Fig. 28

38 38/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Zahnriemenwechsel BS 2/O Changing the toothed belt BS 2/O Výmìna ozubeného øemenu BS 2/O Fig. 29: 1 2 x 4 Schrauben auf der Antriebsseite lösen. 2 Komplette Antriebseinheit gleichmäßig nach oben entnehmen, dabei nicht verkanten! 3 Zahnriemen seitlich abnehmen. 4 2 x 2 Schrauben auf der Umlenkseite lösen. 5 Riemenführung nach oben abziehen. 6 Zahnriemen von Rolle abnehmen. 7 Gurtführungsprofi l GP 2 abnehmen. 8 Defekten Zahnriemen entfernen. Fig. 29: 1 Loosen 2 x 4 screws on the drive side. 2 Lift the entire drive unit upwards, keeping it level. Do not tilt! 3 Remove the toothed belt sideways. 4 Loosen 2 x 2 screws at the return end. 5 Pull off belt guide upwards. 6 Remove toothed belt from roller. 7 Remove belt guide profi le GP 2. 8 Remove faulty toothed belt. Obr. 29: 1 Vyšroubujte 2 x 4 šrouby na stranì pohonu. 2 Vyndejte kompletní hnací jednotku rovnomìrnì nahoru, nevychylujte ji pøi tom ze svislé polohy. 3 Sundejte ze strany ozubený øemen. 4 Vyšroubujte 2 x 2 šrouby na vratné stranì. 5 Vytáhnìte nahoru vedení øemenu. 6 Sundejte ozubený øemen z váleèku. 7 Sundejte vodicí profil pásu GP 2. 8 Odstraòte vadný ozubený øemen.

39 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 39/44 SW4 ČESKY ENGLISH DEUTSCH (2x2) Fig. 29

40 40/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Zahnriemenwechsel BS 2/O (Forts.) Changing the toothed belt BS 2/O (contin.) Výmìna ozubeného øemenu BS 2/O (suite) Einbau des neuen Zahnriemens in umgekehrter Reihenfolge (8) bis (1), Fig. 30. Install new toothed belt following instructions in reverse order (8) to (1), Fig. 30. Montáž nového ozubeného øemenu proveïte v opaèném poøadí (8) až (1), obr. 30. Dabei ist zu beachten: - Laufrichtung des Zahnriemens Pfeilrichtung (Schweißstelle) muss in Richtung Antriebseinheit zeigen! - Prüfen ob der neue Zahnriemen geölt ist, ggf. nachölen mit: Mineralöl Viskosität 68 nach DIN (z. B. Aral, Shell). - Einsetzen der Antriebseinheit: Gleichmäßig in Unterteile einsetzen, dabei nicht verkanten und darauf achten, dass der Zahnriemen in der Verzahnung des Zahnriemenrades sitzt! - 2 x 4 Befestigungsschrauben wechselseitig und über Kreuz anziehen! Please note: - For the direction of movement of the toothed belt, the arrow (welded joint) must point towards the drive unit! - Check that the new toothed belt is oiled and if necessary, oil it with: mineral oil viscosity 68 according to DIN (e.g. Aral, Shell). - Installing the drive unit: Lower steadily into the subframe, taking care to keep it level and ensure that the toothed belt sits in the gear teeth of the toothed belt wheel! - Tighten 2 x 4 fastening screws alternately and diagonally! Dbejte pøi tom na: - Smìr bìhu ozubeného øemenu, smìr šipky (místo spoje) musí ukazovat smìrem k hnací jednotce! - Zkontrolujte, zda je nový ozubený øemen naolejovaný, popø. jej naolejujte: minerálním olejem viskozity 68 podle DIN (napø. Aral, Shell). - Nasazení hnací jednotky: Nasaïte ji rovnomìrnì do spodní èásti, nevychylujte ji pøi tom ze svislé polohy a dbejte na to, aby ozubený øemen dosedal do ozubení kola ozubeného øemenu! - Utahujte støídavì a do køíže 2 x 4 upevòovací šrouby!

41 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 41/44 SW4 ČESKY ENGLISH DEUTSCH (2x2) Fig. 30

42 42/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Hauptabmessungen/Funktionsmaße Main dimensions/functional dimensions Hlavní rozmìry/funkèní rozmìry BS 2/O l b b b 65 SW 17 Fig. 31

43 / TS 2plus Bosch Rexroth AG 43/44 BS l 30 Motoranbau außen Motor mounting, outer Vnìjší montáž motoru b b b 205 DEUTSCH ENGLISH Fig. 32 BS l 30 b +40 b +2 b ČESKY Motoranbau außen Motor mounting, outer Vnitøní montáž motoru Fig. 33

44 44/44 Bosch Rexroth AG TS 2plus / Inhalt: Sicherheitshinweise...2 Anlieferzustand/Lieferumfang BS Zubehör BS Anlieferzustand/Lieferumfang BS 2/O...6 Zubehör BS 2/O...7 Einbau in das Transfersystem: Allgemeines...8 Einbau BS 2 zwischen Strecken ST 2/ Montage BS 2 auf Stützen SZ Ausrichten Montage: Fundamentwinkel/Bodendübel Montage BS 2/O Montagebeispiele 1-4, BS 2/O Installation BS Motoranschluss Wartung BS 2, BS 2/O Instandsetzung BS 2, BS 2/O Zahnriemenwechsel BS 2: Motoranbau, innen...24 Zahnriemenwechsel BS 2: Motoranbau, außen Getriebewechsel BS 2: Motoranbau, innen...32 Getriebewechsel BS 2: Motoranbau außen...34 Motorwechsel BS 2: Motoranbau, innen/außen...36 Zahnriemenwechsel BS 2/O...38 Hauptabmessungen/Funktionsmaße Obsah: Bezpeènostní upozornìní... 2 Stav pøi dodání/rozsah dodávky BS Pøíslušenství BS Stav pøi dodání/rozsah dodávky BS 2/O... 6 Pøíslušenství BS 2/O... 7 Namontování do dopravníkového systému: Všeobecnì... 8 Namontování BS 2 mezi úseky ST 2/ Montáž BS 2 na opìry SZ Ustavení Montáž: Montáž základové úhelníkové sady/podlahové hmoždinky Montáž BS 2/O Pøíklady montáže 1-4, BS 2/O Instalace BS Pøipojení motoru Údržba BS 2, BS 2/O Oprava BS 2, BS 2/O Výmìna ozubeného øemenu BS 2: Montáž motoru, vnitøní Výmìna ozubeného øemenu BS 2: Montáž motoru, vnìjší Výmìna pøevodovky BS 2: Montáž motoru, vnitøní Výmìna pøevodovky BS 2: Montáž motoru, vnìjší Výmìna motoru BS 2: Montáž motoru, vnitøní/vnìjší Výmìna ozubeného øemenu BS 2/O Hlavní rozmìry/funkèní rozmìry Contents: Safety instructions...2 Condition on delivery/scope of delivery BS Accessories BS Condition on delivery/scope of delivery BS 2/O...6 Accessories BS 2/O...7 Installing in the transfer system: General...8 Installing BS 2 between conveyor sections ST 2/ Installing of BS 2 on leg sets SZ Alignement Connect foundation set/fl oor anchor Mounting BS 2/O Example of assembly 1-4, BS 2/O Installation of BS Motor connection...19 Maintenance BS 2, BS 2/O Repair BS 2, BS 2/O Changing the toothed belt BS 2, motor mounting, inner...24 Changing the toothed belt BS 2, motor mounting, outer...28 Replacing the gear BS 2, motor mounting, inner...32 Replacing the gear BS 2, motor mounting, outer...34 Replacing the motor BS 2, motor mounting, inner/outer...36 Changing the toothed belt BS 2/O...38 Main dimensions/functional dimensions Bosch Rexroth AG Linear Motion and Assembly Technologies Postfach Stuttgart, Germany DC-IA/MKT Telefax Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications techniques Soggetto a modifiche tecniche Modificaciones técnicas reservadas Reservado o direito de modificações técnicas

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

W3500, W3600. Parts Catalogue Seznam dílù

W3500, W3600. Parts Catalogue Seznam dílù PØEDNÍ ZÁVÌS FORE HANGINGS W3500, W3600 Parts Catalogue Seznam dílù 10-2009 WISCONSIN Engineering CZ s.r.o. Vrahovická 41, 796 01 PROSTÌJOV CZECH REPUBLIC Tel: +420 582 401 915 Fax: +420 582 401 919 E-mail:

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod ROLLO STANDARD ELECTRIC Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Teileliste / Parts List / Seznam dílů (1) 2x ( 2) 2x (3) 2x Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand

Více

2N LiftIP. IO Extender. Communicator for Lifts. Version

2N LiftIP. IO Extender. Communicator for Lifts. Version 2N LiftIP Communicator for Lifts IO Extender Version 2.4.0 www.2n.cz Description The IO extender helps you extend 2N LiftIP with 1 input and 2 outputs. The purpose of the input is to cancel the rescue

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

Začínáme. Entfernen Sie beide Seitenteile und die Gehäuseoberseite. Remove both side panels and the case top. Odstraňte oba boční a horní panel.

Začínáme. Entfernen Sie beide Seitenteile und die Gehäuseoberseite. Remove both side panels and the case top. Odstraňte oba boční a horní panel. Začínáme Entfernen Sie beide Seitenteile und die Gehäuseoberseite. Remove both side panels and the case top. Odstráňte oba bočné a horný panel. Odstraňte oba boční a horní panel. Entfernen Sie die Frontblende,

Více

SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL OVO SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL OVO

SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL OVO SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL OVO MG136-1 PEGAS 250 E CEL OVO SERVICE MANUAL page 1 SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL OVO SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL OVO 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

Mounting Instructions Návod k montáži LS 106 LS 176 LS 186

Mounting Instructions Návod k montáži LS 106 LS 176 LS 186 Montageanleitung Mounting Instructions Návod k montáži LS 106 LS 176 LS 186 2/2002 Warnhinweise. Warnings. Důležitá upozorněn DIN EN 100 015 1 CECC 00015 1 0 I Maße in mm Dimensions in mm Rozměry v mm

Více

2N LiftIP. Voice Alarm Station. Communicator for Lifts. Version

2N LiftIP. Voice Alarm Station. Communicator for Lifts. Version 2N LiftIP Communicator for Lifts Voice Alarm Station Version 2.4.0 www.2n.cz Description The 2N Voice Alarm Station is a switch that helps you extend 2N LiftIP with one or more audio units installed on

Více

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Šroub Screw Vodící kolo Pulley Pouzdro Rotational cover guide sheath 1 4

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Šroub Screw Vodící kolo Pulley Pouzdro Rotational cover guide sheath 1 4 1 819900001 Šroub Screw 1 2 819900002 Vodící kolo Pulley 1 3 819900003 Pouzdro Rotational cover guide sheath 1 4 819900004 Držák krytu kotouče Rotational cover holder 1 5 819900005 Kryt kotouče Rotational

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 OBSAH I. Hlavní součásti obuvnického stroje. II. Konstrukce III. Schéma elektrického zapojení IV. Instalace a uvedení do provozu V. Obsluha stroje VI.

Více

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002 Catalogue & servicing manual RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002 Převod Gear ratio Základní Standard provedení Příbal Included D-ANA s.r.o. - JRM Divišov Vlašimská 216 257 26 Divišov 1.67 1.59 Kolo

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Montážní návod Mounting instructions. Hydraulika / hydraulics Deutz Fahr

Montážní návod Mounting instructions. Hydraulika / hydraulics Deutz Fahr Montážní návod Mounting instructions Hydraulika / hydraulics Deutz Fahr 5125 9 8298 235 5 Ovládací hydraulika / hydraulics Deutz Fahr 5125 9 8298 235 5 Strana 2 Ovládací hydraulika / hydraulics Deutz Fahr

Více

Montážní návod Mounting instructions. Rám / bracket Zetor Crystal 4V

Montážní návod Mounting instructions. Rám / bracket Zetor Crystal 4V Montážní návod Mounting instructions Rám / bracket Zetor Crystal 4V 9 7751 222 5 Strana 2 Rám / bracket Zetor Crystal 4V 9 7751 222 5 Strana 3 Rám / bracket Zetor Crystal 4V 9 7751 222 5 Strana 4 Rám /

Více

NÁVOD K NASTAVENÍ VODÍTEK PILOVÉHO PÁSU ADJUSTING SAW BLADE GUIDE

NÁVOD K NASTAVENÍ VODÍTEK PILOVÉHO PÁSU ADJUSTING SAW BLADE GUIDE CZ Návod k nastavení Pilového pásu EN User Manual Metal band saw NÁVOD K NASTAVENÍ VODÍTEK PILOVÉHO PÁSU ADJUSTING SAW BLADE GUIDE BS 115N / BS 128PRO / BS 712N / BS 712PRO Pásové pily na kov metal band

Více

Service Instruction F400-14a

Service Instruction F400-14a Service Instruction F400-14a Item + rev. 540783 540784 Subject Výměna ložisek nábojů MB16-66, LS15 GLADEL Rev. Modification Date Author name ECN - Original version jjjj/mm/dd Name A 2011-04-08 P.Mauci

Více

OFFICE Španielova 1315/25, Praha Řepy, 16300, Czech Republic ID , VAT CZ

OFFICE Španielova 1315/25, Praha Řepy, 16300, Czech Republic ID , VAT CZ Package contents Name: CAPSULA PC937 pendent light Components included with unit: Assembly 1 assembled suspension light with light source, 1 metal ceiling canopy with bracket (,, 4.), 2 plastic cable stops

Více

Neplatí pro přístroje série Pro EVO!

Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Montážní návod vkládací řídící jednotka pro WGB C/D, WGB-K C, WBS/WBC C/D pro BGB, BBS C, BBK C/D pro SGB C/D Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Obsah Často kladené

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

SERVICE ADVISORY SA-5A

SERVICE ADVISORY SA-5A V510 PROPELLER TYPE SERIES REPLACEMENT OF BLADE BEARING SEAL VRTULE TYPOVÉ ŘADY V510 VÝMĚNA TĚSNÍCÍ MANŽETY ULOŽENÍ LISTU 1. GENERAL A. This document provides disassembly and assembly procedure in the

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

Switch on the appropriate breaker and verify that the light is working properly.

Switch on the appropriate breaker and verify that the light is working properly. Package contents Name: MONA WALL PC970 wall light 445 Components included with unit: glass shade with light source, 1x metal light body, 1x wall mount, 3x terminal connectors, 2x hex screws M5, 1x hex

Více

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions 1 ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Assembly Instructions Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Peugeot 206 alle Modelle ab 09/98 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig mit Abschaltkontakt für

Více

ABS DOORS TÜREN DVEŘE

ABS DOORS TÜREN DVEŘE ABS DOORS TÜREN DVEŘE Obsah 4 TECHNIC 6 Agata 7 Erika 8 Gabriela 9 Linda 10 Nora 11 Olivie 12 Stela 14 CLASSIC 16 Alena 17 Anna 18 Dana 19 Eva 20 Iveta 21 Jana 22 Petra 23 Radka 24 INFO 26 Minimální rozměry

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736551 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736551 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736551 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 CITROËN BERLINGO alle Modelle ab 10/96 PEUGEOT PARTNER alle Modelle ab 11/96 Inhalt:

Více

OFFICE Španielova 1315/25, Praha Řepy, 16300, Czech Republic ID , VAT CZ

OFFICE Španielova 1315/25, Praha Řepy, 16300, Czech Republic ID , VAT CZ Package contents Name: awa PC1129 Suspension light Components included with unit: ceiling bracket, ceiling canopy, glass component, 2 hex screws (M5x16), hex key (size 5), 2 terminal connectors, 1 terminal

Více

Predator Predator Predator ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R ARM ADJUSTMENT - Predator P50R

Predator Predator Predator ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R ARM ADJUSTMENT - Predator P50R Predator Predator Predator ÚPRV RMENE - Predátor P50R RM-DJUSTIERUNG - Predator P50R RM DJUSTMENT - Predator P50R Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue 03 / 2011 2 Pokyny k objednávání

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 PEUGEOT 307 Kombi ab ab 04/02 PEUGEOT 307 Station Wagon ab 04/02 Inhalt: 1 Steckdosen-Gehäuse

Více

Brzda Bremse Brake F-350. Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue

Brzda Bremse Brake F-350. Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Brzda Bremse Brake F-350 Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue 03 / 2014 2 Pokyny k objednávání náhradních dílů Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních

Více

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM60ND NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax:

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

Montážní návod Mounting instructions. Hydraulika / hydraulics Deutz Fahr 5100G

Montážní návod Mounting instructions. Hydraulika / hydraulics Deutz Fahr 5100G Montážní návod Mounting instructions Hydraulika / hydraulics Deutz Fahr 5100G 9 8298 236 5 Ovládací hydraulika / hydraulics Deutz Fahr 5100G 9 8298 236 5 Strana 2 Ovládací hydraulika / hydraulics Deutz

Více

Montážní návod Mounting instructions. Rám / bracket Zetor Forterra CL (Stage IV)

Montážní návod Mounting instructions. Rám / bracket Zetor Forterra CL (Stage IV) Montážní návod Mounting instructions Rám / bracket Zetor Forterra CL (Stage IV) 9 7751 246 5 Rám / bracket Zetor Forterra CL (Stage IV) 9 7751 246 5 Strana 2 Rám / bracket Zetor Forterra CL (Stage IV)

Více

Lineární jednotka LM-26-KU Jednotka s elektrickým pohonem přes závitovou hřídel, vedení v tyčích a kuličkových klecích (bez vůle)

Lineární jednotka LM-26-KU Jednotka s elektrickým pohonem přes závitovou hřídel, vedení v tyčích a kuličkových klecích (bez vůle) Lineární jednotka LM-26-KU Jednotka s elektrickým pohonem přes závitovou hřídel, vedení v tyčích a kuličkových klecích (bez vůle) víko není při použití příruby motoru nutné Řez A-A dle hřídele motoru příruba

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-001

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-001 Catalogue & servicing manual RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-001 SCHÉMA PØEVODU WHEEL SCHEMA 1 2 3 4 5 Kolo 1 Na přání Včetně Základní provedení Wheel No. 1 (teeth) 1,67 Kolo 4 Kolo 5 Wheel No.4

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

DIN 217 (ISO 2402) Držáky nástrčných výhrubníků a výstružníků Arbors for shell core reamers and reamers Halter für Aufsteck-Aufbohrer und -Reinbahlen

DIN 217 (ISO 2402) Držáky nástrčných výhrubníků a výstružníků Arbors for shell core reamers and reamers Halter für Aufsteck-Aufbohrer und -Reinbahlen ČSN 241210 DIN 217 (ISO 2402) Držáky nástrčných výhrubníků a výstružníků Arbors for shell core reamers and reamers Halter für Aufsteck-Aufbohrer und -Reinbahlen Držák včetně unašeče je vyroben z kontrukční

Více

RN-PNS. Pre-wired consumer unit IP40 Rozváděč IP40 Zapojený rozvádzač IP40. Mounting instructions Montážní návod Montážne inštrukcie

RN-PNS. Pre-wired consumer unit IP40 Rozváděč IP40 Zapojený rozvádzač IP40. Mounting instructions Montážní návod Montážne inštrukcie RN-PNS Pre-wired consumer unit IP40 Rozváděč IP40 Zapojený rozvádzač IP40 Mounting instructions Montážní návod Montážne inštrukcie A Caution: Installation and maintenance can be performed by electricians

Více

Kapitola Dokumentace č. CS

Kapitola Dokumentace č. CS Kapitola Dokumentace č. CS 4 11 103 EU prohlášení výrobce Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 14 40 42907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 125 42929 Wermelskirchen Deutschland Tel. +49 2196 85-0 Fax +49 2196

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Montážní návod Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Operating instructions Crimping pliers PV-CZM... for MC3, MC4 and MC4-EVO 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...2

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA Ř E Z A Č E S P Á R ASPHALT AND CONCRETE CUTTERS KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ RZ 120 SPARE PARTS CATALOGUE NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Pokyny pro objednávání náhradních

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

MiG-21 MF accessories

MiG-21 MF accessories 1/2 48 703 MiG-21 MF accessories 1/48cale detail set for Eduard kit sada detailù pro model 1/48 Eduard eduard 48 703 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PØED SLEPENÍM

Více

Návod k obsluze/user manual LAD2 Propojovací krabička/cable junction box

Návod k obsluze/user manual LAD2 Propojovací krabička/cable junction box Návod k obsluze/user manual LAD2 Propojovací krabička/cable junction box K zapojení/for connecting:! optického senzoru/optoelectronic safety edges! kontaktu průchozích dveří/es! lankového kontaktu/es pro

Více

Montážní návod Mounting instructions. Hydraulika / hydraulics Case Farmall U-Pro

Montážní návod Mounting instructions. Hydraulika / hydraulics Case Farmall U-Pro Montážní návod Mounting instructions Hydraulika / hydraulics Case Farmall U-Pro 9 8298 225 5 Ovládací hydraulika / hydraulics Case Farmall U-Pro 9 8298 225 5 Strana 2 Ovládací hydraulika / hydraulics Case

Více

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS Kapitola Dokumentace č. 0 CS Přívod oleje kanálový Sortimentní číslo výrobku 0088-6-5-70040 Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 4 40 4907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 5 499 Wermelskirchen Deutschland Tel.

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-01, FMD-03

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-01, FMD-03 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-01, FMD-03 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference.

Více

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. Transportní a upínací přípravky. D Vodící prvky. Přesné díly. Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. Transportní a upínací přípravky. D Vodící prvky. Přesné díly. Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE A Sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodící prvky E Přesné díly F Pružiny G Elastomery H FIBROCHEMIE J Periferní zařízení K Klínové jednotky L Normálie pro

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724. FIAT PUNTO ab 09/99

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724. FIAT PUNTO ab 09/99 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 FIAT PUNTO ab 09/99 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig, 1 Leitungssatz 7-adrig, 1 Gummidichtung

Více

F/A-18E 1/32 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT

F/A-18E 1/32 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT 1/1 eduard JX 106 F/A-1E 1/32 JX 106 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT 1.) R7 R7 S1 S1 2.) 3.) LIQUID MASK R7 S1 EDUARD M.A. 2010 Made in Czech Republic

Více

FEATURES. Kvalita oceli: Ochrana proti korozi: APPLICATIONS. Technical data sheet AKRX3 - ÚHELNíK

FEATURES. Kvalita oceli: Ochrana proti korozi: APPLICATIONS. Technical data sheet AKRX3 - ÚHELNíK Tyto úhelníky umožnují optimální spojení mezi dřevem a jiným stavebním materiálem, jako je beton, ocel. Jedná se o ekonomické spoje, které lze využít v mnoha oblastech. AKR a AKR-L se liší v otvorech pro

Více

VD15, 18, 20, 24 KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační desky jednosměrné. Vibratory plates non-reversible

VD15, 18, 20, 24 KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační desky jednosměrné. Vibratory plates non-reversible KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační desky jednosměrné Vibratory plates non-reversible VD15, 18, 20, 24 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech

Více

EX 292 F-111A 1/48 LIQUID MASK. The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT EX 292 1/1

EX 292 F-111A 1/48 LIQUID MASK. The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT EX 292 1/1 1/1 eduard EX 292 F-111A 1/48 EX 292 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT P3 P1 P1 P4 P2 P2 P1 P2 P3 P4 P3 P4 P1 P2 LIQUID MASK P3 P3 P4 P4 EDUARD M.A. 2010

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Montážní návod Mounting instructions. Rám / bracket Deutz Fahr 5100G

Montážní návod Mounting instructions. Rám / bracket Deutz Fahr 5100G Montážní návod Mounting instructions Rám / bracket Deutz Fahr 5100G 9 7751 253 5 Strana 2 Rám / bracket Deutz Fahr 5100G 9 7751 253 5 Strana 3 Rám / bracket Deutz Fahr 5100G 9 7751 253 5 Rám / bracket

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

PC/104, PC/104-Plus. 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) / I Fax +49 (0) / I I

PC/104, PC/104-Plus. 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) / I Fax +49 (0) / I  I E L E C T R O N I C C O N N E C T O R S 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de Contents Introduction 198 Overview 199 The Standard 200

Více

SP 350 C KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Pila stolová. Table saw

SP 350 C KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Pila stolová. Table saw KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Pila stolová Table saw SP 350 C NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax: +420 401

Více

Přístroje pro montáž na povrch

Přístroje pro montáž na povrch comfort Přístroje pro montáž na povrch HYDRO 55 + Ucelený sortiment přístrojů se stupněm krytí IP55 Odolnost proti nárazům podle IK07 Spínače se signalizací, popisným štítkem nebo výměnnou čočkou Šroubové

Více

Deutsch. Einstellhilfe Einachser. Grundsätzlich sollten die Seilzugeinstellungen immer 1 x im Jahr nachgeprüft werden. Einstellhilfe Kupplung

Deutsch. Einstellhilfe Einachser. Grundsätzlich sollten die Seilzugeinstellungen immer 1 x im Jahr nachgeprüft werden. Einstellhilfe Kupplung Deutsch Einstellhilfe Einachser Grundsätzlich sollten die Seilzugeinstellungen immer 1 x im Jahr nachgeprüft werden. Einstellhilfe Kupplung Die Kupplung ist vom Werk aus grundeingestellt. 2. Ganghebel

Více

B-17 surface panels S.A.

B-17 surface panels S.A. 1/3 72 537 B-17 surface panels S.A. 1/72 scale detail set for REVELL kit sada detailù pro model 1/72 REVELL eduard 72 537 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PØED SLEPENÍM

Více

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL MG-011-05 PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL page 1 SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je oprávněna

Více

B-17 seatbelts. 2 sets. 4 sets Kit part 29, Kit part sets 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 3, 4 1, 3, 4 PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANÌNÍ

B-17 seatbelts. 2 sets. 4 sets Kit part 29, Kit part sets 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 3, 4 1, 3, 4 PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANÌNÍ / 7 09 B-7 seatbelts /7 scale detail set for Revell kit sada detailù pro model /7 Revell eduard 7 09 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PØED SLEPENÍM SYMETRICAL ASSEMBLY

Více

F-4N S.A. D22. ball pen 4. Film FILL TMELIT ORIGINAL KIT PARTS PÙVODNÍ DÍLY STAVEBNICE PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANÌNÍ

F-4N S.A. D22. ball pen 4. Film FILL TMELIT ORIGINAL KIT PARTS PÙVODNÍ DÍLY STAVEBNICE PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANÌNÍ /5 F-4N S.A. /48 scale detail set for Hasegawa kit sada detailù pro model /48 Hasegawa 49 54 eduard 49 54 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PØED SLEPENÍM SYMETRICAL

Více

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120 Tel: Česká Skalice fax: Česká republika

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120 Tel: Česká Skalice fax: Česká republika Pokyny pro objednávání náhradních dílů Tento katalog obsahuje seznam náhradních dílů a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že vždy za textovou stranou následuje strana s obrazem,

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec GERMES GRUPP. Гермес Групп (499)

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec GERMES GRUPP. Гермес Групп (499) SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0024: Rivetec Заклепочник пневмогидравлический RL 50 RIVETEC - запчасти, спецификация Гермес Групп (499) 502-15-65 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice

Více

Typ stroje: 1. RZ 111, 121, 171 RZ 111, 121, 171 Type of machine: 1. RZ 111, 121, 171 RZ 111, 121, 171

Typ stroje: 1. RZ 111, 121, 171 RZ 111, 121, 171 Type of machine: 1. RZ 111, 121, 171 RZ 111, 121, 171 Typ stroje: 1. RZ 111, 121, 171 RZ 111, 121, 171 Type of machine: 1. RZ 111, 121, 171 RZ 111, 121, 171 Číslo skupiny Název skupiny Počet kusů Strana Number of group Exact denomination of group Pieces used

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

VD15, 18, 20, 24 SPARE PARTS CATOLOGUE KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Vibrační desky jednosměrné. Vibratory plates non-reversible

VD15, 18, 20, 24 SPARE PARTS CATOLOGUE KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Vibrační desky jednosměrné. Vibratory plates non-reversible KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATOLOGUE Vibrační desky jednosměrné Vibratory plates non-reversible VD15, 18, 20, 24 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech

Více

Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-S

Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-S Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-S A-44pcs B1-30pcs B2-12pcs B3-8pcs B4-4pcs C-2pcs D-2pcs E-1pc G - 4pcs F-1pc H-4pcs Bech dogs, Bankhaken, Poděráky 8x40 mm 4x20mm 7x50mm 6x30mm

Více

These connections are divided into: a) with a form-contact b) with a force-contact

These connections are divided into: a) with a form-contact b) with a force-contact First School Year SHAFT CONNECTIONS WITH HUBS We can see shaft connections with hubs as shaft connections with a disk of couplings, a belt or a gear wheal. The hub can be solidly fixed or movable. The

Více

ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001

ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001 Návod na instalaci a použití ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001 CZ verze 1.2 Popis: Zónové ventily s vratnou pružinou jsou určeny do hydraulických

Více

VENTIL ZPĚTNÝ JEDNODÍLNÝ ZÁVITOVÝ Teplota max.-20 C/150 C TYP C09.Z PN16 DN ¼ -4

VENTIL ZPĚTNÝ JEDNODÍLNÝ ZÁVITOVÝ Teplota max.-20 C/150 C TYP C09.Z PN16 DN ¼ -4 VENTIL ZPĚTNÝ JEDNODÍLNÝ ZÁVITOVÝ Teplota max.-20 C/150 C TYP C09.Z PN16 DN ¼ -4 Size / Světlost : DN 1/4" to 4" / DN 1/4" až 4" Ends / Konce : Female-Female BSP / Závitové, vnitřní-vnitřní závit BSP Min.

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

FILTR ZÁVITOVÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D PN16 DN1/4-2. Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce :

FILTR ZÁVITOVÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D PN16 DN1/4-2. Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce : FILTR ZÁVITOVÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D71 137 PN16 DN1/4-2 Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce : Female Female BSP / Závitové BSP (vnitřní-vnitřní) Min. Temperature

Více

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu *

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu * SPRCHOVÉ VANIKY * SHOWER TRAYS * DUSCHTASSEN * SPRCHOVACIE VANIKY * ZUHANYTÁLCÁK *DUŠO PADKLAI montážní návod * installation instructions * montageanleitung *montážny návod * szerelési utasítás * nontavimo

Více

EX 316. Tornado ADV 1/48 LIQUID MASK D29 D29 R1 R2 1.) 3.) 2.) The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT

EX 316. Tornado ADV 1/48 LIQUID MASK D29 D29 R1 R2 1.) 3.) 2.) The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT 1/1 eduard EX 16 Tornado ADV 1/48 EX 16 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT D8 D8 D4 D29 D29 D4 D D 1.) R2 R1 2.) LIQUID MASK.) R1 R2 EDUARD M.A. 2010 Made

Více

Light (glass base with power cord and Ehmann dimmer, reflector, glass globe), light source, cotton gloves, installation manual

Light (glass base with power cord and Ehmann dimmer, reflector, glass globe), light source, cotton gloves, installation manual Package contents Name: BALLOONS PC858 Table light 607 850 Components included with unit: Light (glass base with power cord and Ehmann dimmer, reflector, glass globe), light source, cotton gloves, installation

Více

RAM70B KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM70B KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM70B NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax: +420

Více

KATALOG KOL A BRZD WHEEL AND BRAKE CATALOGUE

KATALOG KOL A BRZD WHEEL AND BRAKE CATALOGUE KATALOG KOL A BRZD WHEEL AND BRAKE CATALOGUE ZLIN AIRCRAFT a.s. Otrokovice, 2014 V tomto katalogu Vám je uveden přehled současně vyráběných kol a brzd vyráběných ZLIN AIRCRAFT a.s., Otrokovice pro letouny

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0025: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16 RIVETEC E100520 Pg./Str. 1 / 16 70 69 68 67 66 65 64 18 19 17 16 21 27

Více

VIBRAČNÍ DESKY VIBRATING PLATES KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ VD 350/16 VD 450/18 SPARE PARTS CATALOGUE VD 450/18H VD 450/20 VD 450/22 VD 500/24H

VIBRAČNÍ DESKY VIBRATING PLATES KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ VD 350/16 VD 450/18 SPARE PARTS CATALOGUE VD 450/18H VD 450/20 VD 450/22 VD 500/24H VIBRAČNÍ DESKY VIBRATING PLATES řada KLASIK KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ VD 350/16 VD 450/18 SPARE PARTS CATALOGUE VD 450/18H VD 450/20 VD 450/22 VD 500/24H NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120,

Více

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16 zákaznická linka: 840 50 60 70 DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET book, halfpage M3D186 Supersedes data of 1997 Apr 16 1999 Apr 23 str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

Číslo Objednací číslo Název Name Ks Part A - Horní madlo / Upper handle A-1 81010001A Rukojeť madla Handle cap 2 A-2 81010002A Páka Clutch handle 2

Číslo Objednací číslo Název Name Ks Part A - Horní madlo / Upper handle A-1 81010001A Rukojeť madla Handle cap 2 A-2 81010002A Páka Clutch handle 2 Part A - Horní madlo / Upper handle A-1 81010001A Rukojeť madla Handle cap 2 A-2 81010002A Páka Clutch handle 2 A-3 81010003A Čep 6x41 Knurled pin 6x41 2 A-4 81010004A Matice M6 Nut M6 2 A-5 81010005A

Více

RAM70ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM70ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM70ND NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax:

Více

Position Part number Název Name 003 M-08 Matice M8 Nut M8 004 S-08*45 Šroub M8x45 Screw M8x M-08 Matice M8 Nut M8 006 M-08 Matice M8 Nut M8 008

Position Part number Název Name 003 M-08 Matice M8 Nut M8 004 S-08*45 Šroub M8x45 Screw M8x M-08 Matice M8 Nut M8 006 M-08 Matice M8 Nut M8 008 003 M-08 Matice M8 Nut M8 004 S-08*45 Šroub M8x45 Screw M8x45 005 M-08 Matice M8 Nut M8 006 M-08 Matice M8 Nut M8 008 M-10 Matice M10 Nut M10 009 785000008 Šroub M8x45 Screw M8x45 010 785000009 Pouzdro

Více