EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN. Uživatelská příručka"

Transkript

1 EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Uživatelská příručka Zákazník: Ministerstvo zemědělství České Republiky Řešitelé: SITEWELL s.r.o. Táborská 31, Praha 4 tel , fax , CCV s.r.o. Libušina třída 23, Brno tel , fax ,

2 Obsah OBSAH...2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...3 ÚVOD PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ZADÁVÁNÍ OSEVNÍCH POSTUPŮ ZALOŽENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PARCEL ÚPRAVA VÝMĚRY PARCEL DOSTUPNÉ AKCE V KARTĚ UŽIVATELE DOSTUPNÉ AKCE V KARTĚ PARCELY EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ZADÁVÁNÍ APLIKACE HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ZADÁVÁNÍ PASTVY VYHLEDÁVÁNÍ APLIKACÍ/PASTVY TISKOVÉ VÝSTUPY Karta parcely Souhrnné aplikace dle období Sumární údaje o POR Pastevní deník EDITACE A PROHLÍŽENÍ ČÍSELNÍKŮ Základní a statková hnojiva Registrovaná hnojiva Vlastní hnojiva Registrované POR Vlastní POR...32 Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 2 (celkem 32)

3 Seznam použitých zkratek PB/DPB EPH ilpis LPIS POR SRS ÚKZÚZ ZAaPÚ Půdní blok / díl půdního bloku Evidence použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin internetový portál LPIS Registr zemědělské půdy, informační systém Ministerstva zemědělství pro evidenci využití zemědělské půdy (LPIS z angl. Land Parcel Identification System) Přípravky na ochranu rostlin Státní rostlinolékařská správa Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Zemědělská agentura a pozemkový úřad Ministerstva zemědělství Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 3 (celkem 32)

4 Úvod Dostává se vám do rukou příručka k nové aplikaci, jíž se zkráceně říká EPH. Jde o evidenci aplikací hnojiv a ochranných přípravků nad zadaným osevním postupem v mapě LPIS. Aplikace se tedy dělí na 2 části: 1. Vlastní zadání osevního postupu nad mapou 2. Zadávání konkrétních aplikací hnojiv, přípravků na ochranu rostlin (POR) a pastvy zvířat. Obě části aplikace jsou přitom natolik provázané, že se prakticky stále pohybujete v prostředí nad mapou. Úvodem je třeba zdůraznit hlavní cíle aplikace EPH. Prioritním cílem je zajistit zemědělcům základní nástroj pro evidenci hnojiv a POR tak, aby výstupy z aplikace odpovídaly požadavkům z příslušných vyhlášek a obstály před kontrolními orgány. Vzhledem k tomu, že vedení obou evidencí je podmínkou pro poskytování některých dotací na plochu, je nutné jim věnovat adekvátní pozornost, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám dotací. Aplikace EPH se zároveň snaží uživatelům usnadnit počítání přísunu dusíku či jiných živin na ha, a to tím, že přes tabulkové koeficienty dokáže ze zadané dávky hnojiva nebo počtu pasených zvířat dopočítat výsledný přísun živin. Tím se opět snižuje riziko vzniku problému při kontrole nebo nesprávně spočítané bilance živin. Na druhou stranu je třeba upozornit na to, že aplikace EPH nabízí základ, tedy neobsahuje nadstandardy, které by např. pomocí výnosu plodin dokázaly počítat bilanci živin v půdě nebo by byly propojeny se skladovou evidencí hnojiv, účetnictvím apod. K tomu nechť nadále slouží zemědělský software od různých výrobců. Aplikace EPH tedy není určena těm, co mají funkční zemědělský software poskytující výstupy pro účely plnění povinností příslušných vyhlášek a jsou s nimi spokojeni. Z pohledu filozofie aplikace je nutné upozornit na několik skutečností: 1. Osevní postup se zadává ve vztahu k parcelám. Parcela představuje jeden půdní blok nebo jeho část. Na parcele je vždy pěstována jedna plodina. S parcelami vně bloku lze šachovat aniž by zemědělec musel ohlašovat něco na ZAaPÚ. 2. Osevní postup se mění průběžně podle toho, jak sklízíte původní a sejete/sázíte nové plodiny. Osevní postup tedy nemusíte měnit k jednomu zlomovému datu virtuálnímu začátku hospodářského roku Aplikace hnojiv, POR nebo pastvy jsou následně vztahovány k parcelám. Aplikaci nelze vztáhnout k několika blokům nebo parcelám najednou. Je však umožněno najednou zadat aplikaci několika hnojiv či přípravků, byla-li provedena současně. 4. Aplikace je možné zadávat zpětně až 17 měsíců, respektive měnit zadané či zadávat nové aplikace lze vždy v období 1. srpna předchozího kalendářního roku až po aktuální datum. Pokud se aplikace EPH ukáže životaschopnou a využívanou, bude nadále rozvíjena, zejména směrem ke grafické prezentaci přísunu živin do půdy, dále směrem k upozornění na překračování kritických limitů přísunu N apod. Zcela určitě se bude realizovat funkcionalita, aby si zemědec sám mohl zakreslovat parcely s jednotlivými plodinami, pakliže na jednom půdním bloku pěstuje více plodin. Připomínky k aplikaci EPH sdělujte na Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 4 (celkem 32)

5 1. Přihlášení do systému Do Portálu farmáře se přihlásíte na adrese pomocí vám přiděleného uživatelského jména a hesla. Aplikace EPH je dostupná na Portálu farmáře pouze pro přihlášené uživatele. Obrázek 1 zobrazuje úvodní stránku Portálu farmář pro přihlášeného uživatele. Uživatel má dvě možnosti přístupu k EPH může spustit EPH jako samostatnou aplikaci, nebo může k EPH přistupovat z aplikace LPIS. Obě možnosti jsou popsány na obr. Obrázek 1. V registru půdy (aplikaci ilpis) se provádí tyto kroky: zadání osevního postupu (tj. vytváření zemědělských parcel a přiřazování plodin) zadání nových aplikací hnojiv a POR, zadání nové pastvy. Detailně o jednotlivých krocích viz kap. 2. Zadávání osevních postupů. Tímto tlačítkem spustíte EPH jako samostatnou aplikaci, kde můžete prohlížet a modifikovat aplikace hnojiv a POR nebo pastvy a tisknout přehledy. Stiskem tlačítka se zobrazí formulář umožňující vyhledávání realizovaných aplikací/pastev. Detailně viz kap. 3. Evidence použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Obrázek 1. Přístup k aplikaci EPH z hlavní stránky Portálu farmář Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 5 (celkem 32)

6 2. Zadávání osevních postupů Pomocí tlačítka REGISTR PŮDY a následně odkazu VSTUP DO SYSTÉMU LPIS zobrazíte přehled vašich půdních bloků (PB/DPB). Obrázek 2. Vstup do registru půdy Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 6 (celkem 32)

7 2.1 Založení zemědělských parcel V LPIS bude zobrazen seznam půdních bloku/dílů (PB/DPB) tak, jak je máte evidovány prostřednictvím ZAaPÚ. Nejprve je nutné vytvořit tzv. parcely, k nimž přiřadíte plodiny. Teprve k parcelám můžete zadávat aplikace hnojiv, POR a pastvu. Parcelu musíte založit, i když pěstujete na celém PB/DPB tutéž plodinu, nebo na něm máte trvalý travní porost. Postup založení parcel: 1. Vyberte v seznamu v pravé části obrazovky PB/DPB, na kterém chcete zakládat osevní postup. Na kartě PB/DPB zvolte záložku Zemědělské parcely. 2. Po kliknutí na kód PB/DPB se zobrazí formulář daného půdního bloku, záložka Základní. Obrázek 3. Zobrazení formuláře PB/DPB 3. Přejdete na záložku Zemědělské parcely a pomocí tlačítka NOVÁ PARCELA zobrazíte editační formulář, ve kterém vyplníte požadované údaje o parcele a o plodině oseté na této parcele v daném období. Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 7 (celkem 32)

8 Povinná pole jsou podbarvena žlutě, resp. oranžově (záleží na nastavení barev na vašem monitoru). Nepovinná pole jsou podbarvena bíle. Obrázek 4. Formulář nové parcely Název parcely Zadejte libovolný název parcely (pod tímto názvem budete parcelu vyhledávat, popřípadě se vám bude ukazovat v sestavách). Nepouživate-li názvy parcel, ale máteli zažité např. historické číslování honů, můžete do názvu klidně vepisovat čísla honů Platnost od Datum začátku platnosti parcely zpravidla uvedete datum, odkdy je tam zaseta aktuální plodina. U trvalých kultur a TTP doporučujeme zadat 1.ledna roku, od kdy začínáte vést evidenci v EPH. Výměra parcely Výměra je automaticky přednastavena systémem, jedná se o celkovou výměru PB/DPB vycházíme z předpokladu, že zpravidla je na celém PB/DPB oseta jedna plodina. Pokud na jednom PB/DBP pěstujete více plodin vytvořte více parcel, ale konečný součet výměr parcel musí odpovídat celkové výměře PB/DPB. Výměru je nutno zadávat s desetinným oddělovačem čárkou. Plodina Pro výběr plodiny jsou k dispozici dva číselníky, základní (zkrácený) číselník je nabídnut přímo z comboboxu, úplný číselník ktivujete tlačítkem ÚPLNÝ SEZNAM vedle kolonky názvu plodiny. Zpět na zkrácený seznam se opět dostanete stiskem tlačítka ZKRÁCENÝ SEZ. Oba číselníky ukazuje obr. Obrázek 5. Po zadání počátečního písmene plodiny se abecední seznam posune na první odpovídající záznam. Pokud nebyla v nějakém období zemědělská parcela oseta plodinou, zadejte Bez plodiny. Poznámka Do poznámky je možno uvést libovolný text, např.: meziplodina, předplodina, krycí plodina, údaje o nižší oseté výměře 4. Uložte pomocí tlačítka ULOŽIT PARCELU. Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 8 (celkem 32)

9 Obrázek 5. Formulář nové parcely zobrazení úplného seznamu plodin Po uložení parcely s ní můžete dále pracovat, modifikovat zadané údaje, evidovat aplikace hnojiv a POR, zadávat detaily pastvy (viz další kapitoly 3.1 Zadávání aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a 3.2 Zadávání pastvy). Parcelu je možné také zrušit, pokud jste jí zadali omylem (nesmí ale k ní být evidována žádná aplikace). Detaily zadané parcely zobrazíte kliknutím na ni. Stejným způsobem založíte další parcely na daném PB/DPB. Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 9 (celkem 32)

10 Pokud jste parcelu nezadali v plné výměře PB/PDB (nebo jste výměru PB/PDB přesáhli), zobrazí se v záložce Zemědělské parcely v červeném (rozpracovaném) stavu, což znamená, že systém nedovolí založit aplikaci hnojiva nebo POR ani pastvu - tlačítka NOVÁ APLIKACE a NOVÁ PASTVA nebudou vysvícena. Souhrnná výměra parcel musí být shodná s výměrou PB/DPB. Obrázek 6. Rozpracované parcely Ve chvíli, kdy součet výměr Zemědělských parcel odpovídá celkové výměře PB/DPB, parcely v seznamu zezelenají a můžete založit aplikaci nebo pastvu. Obrázek 7. Parcely v korektním stavu Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 10 (celkem 32)

11 2.2 Úprava výměry parcel Pokud je zjištěna chybně zadaná výměra, je možné ji upravit pomocí tlačítka EDITACE PARCEL na kartě PB/DPB. Po stisku tlačítka se zpřístupní editace výměry všech parcel, zadejte požadovanou výměru a potvrd te tlačítkem ULOŽIT ZMĚNY. Obrázek 8. Editace výměry Pokud měníte výměru parcely, na které již byly provedeny aplikace, je nutné změnit i výměru aplikovaných přípravků. Toto provedete pomocí ikonky ZMĚNA ÚDAJŮ na záložce informací o hnojivu nebo POR (více v kapitole 3.1 Zadávání aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin). Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 11 (celkem 32)

12 2.3 Dostupné akce v kartě uživatele Karta uživatele se zobrazí vždy po vstupu do systému LPIS. Pokud se nacházíte na formuláři PB/DPB, kartu uživatele otevřete pomocí odkazu u pole Uživatel na záložce Základní, nebo pomocí odkazu Parcely uživatele na záložce Zemědělské parcely. Pomocí tlačítek na kartě uživatele (pod záložkou Zemědělské parcely) lze provádět tyto akce: 1. HISTORIE Při zaškrtnutém checkboxu se zobrazí seznam všech aktuálních i historických parcel. 2. MODIFIKACE/PROHLÍŽENÍ APLIKACÍ Po stisku tohoto tlačítka se otevře nové okno aplikace EPH s vyhledávacím formulářem, pomocí něhož lze vyhledat dosud zadané aplikace hnojiv, POR a pastvy. Pokud nevyplníte žádné parametry, vyhledají se všechny aplikace uživatele (více o vyhledávání v EPH v kapitole 3.3 Vyhledávání aplikací/pastvy). 3. TISK Po stisku tohoto tlačítka máte možnost vytisknout přehled aktuálního osevního postupu (podrobně o tiskových výstupech viz kap. 3.4 Tiskové výstupy). Obrázek 9. Karta uživatele 2.4 Dostupné akce v kartě parcely Kartu parcely ukazuje Obrázek 10. Kartu parcely zobrazíte tak, že na kartě PB/DPB otevřete záložku Zemědělské parcely a klikněte na řádek parcely. Pomocí tlačítek na kartě parcely je možné provádět tyto akce: 1. ZMĚNA ÚDAJŮ Lze měnit název parcely, plodiny, poznámku a zadat výnos. 2. NOVÁ PLODINA Jestliže neměníte hranice parcely, ale pouze měníte plodinu za plodinu, použijte vždy tlačítko NOVÁ PLODINA. Po zadání nové plodiny bude ukončeno pěstování plodiny předchozí, a to k datu dne předcházejícímu počátku pěstování nové plodiny. Např.: Počátek pěstování nové plodiny , pěstování plodiny původní bude ukončeno k Zapomenete-li na meziplodinu nebo delší období bez plodiny, můžete je také zadat pomocí nové plodiny s tím, že zadáte datum Od a plodina se vmáčkne na správné místo. Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 12 (celkem 32)

13 3. NOVÁ APLIKACE Tlačítko se nabídne pouze tehdy, je-li parcela v korektním (zeleném) stavu. Po jeho stisku se otevře nové okno systému EPH s formulářem pro přidávání aplikací hnojiv a POR. Podrobně o zadávání nových aplikací viz kap. 3.1 Zadávání aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. 4. NOVÁ PASTVA Tlačítko se nabídne pouze tehdy, je-li parcela v korektním (zeleném) stavu. Po jeho stisku se otevře nové okno systému EPH s formulářem pro zadávání nové pastvy. Podrobně o zadávání pastvy viz kap. 3.2 Zadávání pastvy. 5. TISK Po stisku této ikonky se otevře nové okno, ve kterém máte možnost nastavení časových parametrů a následně vytisknout kartu se všemi aplikacemi hnojiv a POR na parcele. 6. UKONČIT PARCELU Mění se obdělávání PB/DPB. Zadejte datum ukončení. Ukončení parcely zadávejte jen tehdy, když se mění fyzicky plocha pěstování plodiny hodláte pro další sezónu změnit vnitřní členění parcel v rámci PB/DPB. 7. ZRUŠIT PARCELU Parcela bude úplně smazána. Není možné smazat parcelu, na níž je aplikace, tuto je třeba předem odmazat. Obrázek 10. Karta parcely, záložka Plodiny Prohlížet zadané aplikace hnojiv, POR a pastvy je možné na příslušných záložkách na kartě parcely. Tyto záložky jsou zobrazeny na následujících obrázcích. Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 13 (celkem 32)

14 Ikonka přenese uživatele do aplikace EPH, zobrazí se formulář s detailními údaji, ve kterém je možné údaje okamžite upravovat. Více v kap. 3.1 Zadávání aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Ikonka vede k tisku detailům o konkrétní aplikaci. V sloupci Zp. je zobrazen zadaný Způsob aplikace": V = vlastní zařízení S = službou L = letecky Obrázek 11. Karta pacely, záložka Hnojiva Obrázek 12. Karta parcely, záložka Pastva Obrázek 13. Karta parcely, záložka POR Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 14 (celkem 32)

15 3. Evidence použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 3.1 Zadávání aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Formulář pro vkládání záznamů aplikací hnojiv a POR se otvírá z aplikace LPIS (tlačítkem NOVÁ APLIKACE v detailu parcely - viz Obrázek 10). Formulář se skládá z hlavičky aplikace, která obsahuje základní údaje o aplikaci (datum aplikace, výměra na níž aplikace proběhla, atd.) a ze dvou bloků v těle formuláře v jednom se zadávají detaily použitých hnojiv, v druhém detaily přípravků na ochranu rostlin. Formulář je popsán na obr. Obrázek 14. Je nutné upozornit na 2 polohy formuláře editační a prohlížecí. V editační poloze se vždy formulář otevře překlikem nějakého tlačítka z LPIS. V prohlížecí poloze se otvírá např. když si vyhledáváte konkrétní zadané aplikace. Z editační do prohlížecí polohy se dostanete stiskem tlačítka ULOŽIT. Do editačního módu se opět dostanete pomocí tlačítka ZMĚNA ÚDAJŮ. Je nutné upozornit, že k zadané aplikaci se můžete vrátit a údaje modifikovat 1, celý záznam aplikace lze také odstranit z evidence pomocí tlačítka ZRUŠIT CELOU APLIKACI. Pro usnadnění zadávání hnojiv slouží dvouúrovňový seznam. První úroveň základní seznam tvoří základní hnojiva, hnojiva statková a hnojiva, která si můžete nadefinovat do vlastního soukromého číselníku (obvykle taková, která jste nakoupili v zahraničí a která nejsou v ČR evidovaná), způsob jeho plnění je popsán v kapitole 3.5 Editace a prohlížení číselníků. Druhá úroveň detailní seznam představuje registrovaná hnojiva v rámci Registru hnojiv vedených ÚKZÚZem a obsahuje doplňkové informace o výrobci a registračním čísle hnojiva. První úroveň seznamu se otevře kliknutím na ikonku vedle kolonky s názvem hnojiva, nebo vepsáním tří počátečních písmen názvu hnojiva a použitím klávesy Enter Druhá úroveň seznamu se otevře pomocí druhé ikonky u pole Hnojivo. Pro otevření seznamu detailních hnojiv musíte uvést alespoň 3 znaky z názvu hnojiva, popřípadě registračního čísla nebo výrobce a kliknout na tlačítko NAJÍT. 1 Editace uložených záznamů je omezena tak, že lze editovat všechny záznamy vytvořené po 1.8. předchozího kalendářního roku. Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 15 (celkem 32)

16 Pole PARCELA je nepřístupné, obsah se přebírá z LPIS. Údaje lze interpretovat takto: Název zemědělské parcely (LPIS čtverec/lpis blok/číslo parcely v LPIS). Ikonka s lupou přenese uživatele do aplikace LPIS na detail mapy s parcelou, nad níž je aplikace pořizována. Způsob aplikace je řešen číselníkově vlastní zařízení, službou nebo letecky. Nepřístupné pole TANKMIX indikuje, zda bylo při aplikaci použito jednotlivé hnojivo (nebo POR), nebo zda bylo aplikováno více přípravků současně. Před uložením záznamu ukazuje NE. Výměru změňte, jestliže neplikaujete POR a hnojivo na celou parcelu. V okamžiku spuštění formuláře jsou v detailech vloženy 1 prázdný řádek pro hnojiva a 1 prázdný řádek pro POR (nezakládá to však povinnost současně něco do obou řádků uvádět). Vložení dalšího řádku s detailem aplikace hnojiva či POR umožní kliknutí na tlačítko PŘIDAT DALŠÍ HNOJIVO, resp. PŘIDAT DALŠÍ PŘÍPRAVEK. Zatržítko Odstr. slouží ke smazání daného řádku. Pro usnadnění zadávání hnojiva slouží dvouúrovňový seznam. První úroveň základního seznamu hnojiv se otevře kliknutím na ikonku, nebo vepsáním tří počátečních písmen názvu hnojiva a použitím klávesy Enter. Druhá úroveň detailního seznamu hnojiv se otevře pomocí druhé ikonky. Aby se seznam naplnil, musíte uvést alespoň 3 znaky z názvu hnojiva, registračního čísla nebo výrobce a kliknout na tlačítko NAJÍT. Také název přípravku na ochranu rostlin lze zadat výběrem z číselníku vepište 3 začáteční písemna a stiskněte Enter, nebo klepněte na ikonku. Jedná se o jednoduchý seznam dodávaný SRS, kombinovaný se soukromými záznamy farmáře. Obrázek 14. Formulář pro vkládání záznamů o použití hnojiv a POR Pole se dopočítávají takto: Vyplníte-li dávku, dopočítá se množství (dle zadané výměry). Uvedete-li množství, analogicky se dopočte dávka. Při změně výměry se dle dávky přepočítá množství. Měrná jednotka má rovněž vliv na výpočet objemu aplikovaných živin. Změní-li se řád jednotky (tedy např kg na q), přepočítá se ve stejném poměru i objem živin (tedy např kg -> q znamená násobení 100). Tato pole se dopočtou automaticky na základě údajů z číselníku hnojiv - podle zadané výměry, dávky či množství. Dopočtené údaje lze následně změnit, v tom případě se po uložení záznamu podbarví červeně. Datum zapravení je povinným údajem u statkových hnojiv, v ostatních případech jej ignorujte. Obsah pole by měl korespondovat s datem aplikace z hlavičky a termínem zapravení hnojiva dle vyhlášeky. Šarže a Ćílový ŠO/jiný účel musíte vyplnit povinně (ŠO značí škodlivý organismus). Je-li šarže neznámá, zadejte 999. Pokud u konkrétního přípravku na ochranu rostlin uvedete jistou kombinaci obou údajů, uloží se tato kombinace pro příští použití. Použijete-li v další aplikaci stejný POR, naplní se vám pole Šarže a Cílový ŠO/jiný účel naposled touto použitou kombinací. Můžete ji samozřejmě přepsat.

17 Tlačítko ZPĚT DO MAPY vás vrátí do aplikace LPIS, a to přímo k detailu parcely, na níž byla aplikace provedena. Do editačního módu se dostanete pomocí tlačítka ZMĚNA ÚDAJŮ. V editačním módu jsou k dispozici tyto akce / tato tlačítka: Obrázek 15. Formulář aplikace hnojiv a POR v prohlížecím módu Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 17 (celkem 32)

18 3.2 Zadávání pastvy Formulář pro zadávání pastvy se otevře podobně jako nová aplikace hnojiv a POR z aplikace LPIS, tlačítkem NOVÁ PASTVA v detailu parcely - viz Obrázek 10). Formulář se skládá z hlavičky, která obsahuje základní údaje o pastvě (datum zahájení a ukončení pastvy), a těla formuláře obsahujícího detaily o pasených zvířatech. Formulář je popsán na obrázku Obrázek 16. Ovládání formuláře (přepínání editační a prohlížecí polohy formuláře, zrušení celé pastvy) je shodné jako u aplikací hnojiv. Principy výpočtu pastvy: Pastva se zadává ve vztahu k parcele a je definována: a. počtem pasených zvířat v rámci jednotlivých kategorií přepočtených na dobytčí jednotky (DJ) b. obdobím od do (tj. počtem dní) přísun N kg/ha, P2O5 kg/ha a K2O kg/ha je vypočten jako násobek normativu denní produkce jedné dobytčí jednotky a počtu dní pastvy (normativy jsou převzaty z přílohy vyhlášky 274/1998 Sb., viz Tabulka 1) Dobytčí jednotka (DJ) se získá jako násobek počtu zvířat a koeficientu přepočtu kategorie zvířat na DJ viz. Tabulka 1, přičemž může být dále korigována poměrem průměrné váhy zvířete v dané kategorii vůči standardní váze zvířete v dané kategorii. Kategorie a druh zvířat Produkce výkalů a moči ročně (t/dj) Prům. hmotnost DJ/ks Přísun N od 1 DJ denně Přísun P2O5 od 1 DJ denně Přísun K2O od 1 DJ denně obsah N ve výkalech a moči (kg/t) obsah P2O5 ve výkalech a moči (kg/t) obsah K2O ve výkalech a moči(kg/ t) Telata 18, ,22 0, , , ,6 2,2 7,1 Jalovice 13, ,7 0, , , ,6 2,2 7,1 býci, voli do 2 let 13, ,7 0, , , ,6 2,2 7,1 býci, voli nad 2 roky ,6 0, , , ,3 2,2 7,1 Krávy ,3 0, , , ,3 2,2 7,1 Skot do 2 let 13, ,7 0, , , ,6 2,2 7,1 Skot nad 2 roky , , , ,3 2,2 7,1 Ovce 9,1 50 0,1 0, , , ,9 2,6 6,6 Kozy 9,1 50 0,1 0, , , ,9 2,6 6,6 Koně 8, , , , ,8 2,3 3,5 Tabulka 1. Normativy denní produkce N, P, K u jednotlivých kategorií zvířat Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 18 (celkem 32)

19 Pole PARCELA je nepřístupné, obsah se přebírá z LPIS. Údaje lze interpretovat takto: Název zemědělské parcely (LPIS čtverec/lpis blok/číslo parcely v LPIS). Ikonka s lupou přenese uživatele do aplikace LPIS na detail zemědělské parcely, nad níž je pastva pořizována. Přednastaví se datum aktuální kalend. datum. Data zahájení a ukončení pastvy je třeba zadat podle skutečnosti. Přednastavena výměra parcely, ale výměru pastvy je možné zadat menší. Doporučený postup práce s formulářem je uveden zde. Počet DJ a přísun živin se dopočte automaticky. Nelze jej měnit, měníte pomocí prům. hmotnosti zvířat. Políčko Celý den umožňuje zadat pastvu s polovičním přísunem N do půdy, a to v případě, že je pastva kombinována s pobytem zvířat ve stáji zpravidla u pastvy dojnic. V takové případě odstraňte fajfku. Průměrnou hmotnost zvířete můžete změnit. V takovém případě zvýšíte/snížete počet přepočtených DJ 1 DJ = 500 kg. Obrázek 16. Formulář pro vkládání záznamů o pastvě Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 19 (celkem 32)

20 Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 20 (celkem 32)

21 3.3 Vyhledávání aplikací/pastvy Pro vyhledávání aplikací a pastvy v EPH slouží jeden vyhledávací formulář, viz Obrázek 17. K vyhledávání aplikací/pastvy se lze dostat: Přímo z LPISu z karty uživatele (viz kap. 2.3 Dostupné akce v kartě uživatele) V aplikaci EPH vás na tuto stránku nasměruje hned první odkaz z levého navigačního pruhu Vyhledávání aplikací/pastvy. Vlastní vyhledávací formulář poskytuje všechna smysluplná kritéria, která lze pro vyhledání požadované aplikace využít. Pro vyhledání všech vašich aplikací/pastev nezadávejte žádná kritéria a klikněte na tlačítko NAJÍT. Vyhledávání lze omezit například: pouze na záznamy s detailem hnojiv nebo POR nebo Pastvy (viz sada radiových tlačítek Detail aplikace) pomocí intervalu (pole Datum/čas aplikace a Výměra) V okamžiku, kdy jste již omezili výběr dle svých představ, klikněte na tlačítko NAJÍT. Zobrazí se seznam detailů viz Obrázek 18. Obrázek 17. Vyhledávací formulář aplikací/pastvy Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 21 (celkem 32)

22 Obrázek 18. Seznam vyhledaných aplikací/pastev V případě, že vyhledaných aplikací/pastev je více než 10, použije se stránkování. Navigaci mezi stránkami obstarávají tlačítka ve spodní části formuláře (PRVNÍ, PŘEDCHOZÍ, NÁSLEDUJÍCÍ a POSLEDNÍ). Informaci o tom, kde konkrétně se v seznamu nacházíte, naleznete v titulku nad tlačítky. Standardně jsou data tříděna dle parametrů parcely (čtverec, blok, číslo parcely), data a času aplikace, názvu hnojiva/por. Seznam lze následně třídit dle libovolného sloupce, či jejich kombinací kliknutím na název sloupce. První kliknutí na název sloupce setřídí záznamy vzestupně, druhé sestupně, a třetí třídění vypne. Informace o aktuálním řazení je dostupná nad seznamem aplikací. Tlačítkem DOTAZ se zobrazí vyhledávací formulář, který si pamatuje naposled zadaná výběrová kritéria. Pro zobrazení detailu aplikace/pastvy stačí kliknout kamkoliv na řádek. Otevře se formulář s detailem aplikace či pastvy v prohlížecím módu. Do editačního módu se dostanete standardně tlačítkem ZMĚNA ÚDAJŮ (viz Obrázek 15) a aplikaci nebo pastvu můžete následně editovat. Pomocí prokliku prvního sloupce seznamu (čtverec LPIS) otevřete detail konkrétního záznam o aplikaci ukrytý pod odkazem. Poměrně snadno a elegantně tak lze aplikace upravovat. Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 22 (celkem 32)

23 3.4 Tiskové výstupy K dispozici jsou 4 základní sestavy: 1. Karta parcely odpovídá formuláři z vyhlášky č. 274/1998 Sb. 2. Souhrnné aplikace dle období v podstatě výstup podobný výsledku vyhledávání (kvůli přehlednosti úmyslně okleštěný) s tím, že obsahuje kompletní informaci o aplikaci. 3. Sumární údaje o POR sestava sloužící pro SRS. Obsahuje agregovaná data o aplikovaných přípravcích na ochranu rostlin za příslušný kalendářní rok. Je určena pro každoroční odevzdání statistických výkazů o použitých POR okresním pobočkám SRS. 4. Pastevní deník Karta parcely Lze ji volat jak z navigačního pruhu vlevo (odkaz Karta parcely), tak i z aplikace LPIS (v tomto případě je již omezena na konkrétní parcelu). Kartu parcely lze parametrizovat následovně: podle období aplikace (přednastaven aktuální kalendářní rok) výběrem, zda jsou požadovány všechny aplikace nebo jen hnojiva, jen POR nebo jen PASTVA V případě, že nebude zadána parcela, pak se vytisknou karty všech parcel. Sestava má podobu wordovského dokumentu. Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 23 (celkem 32)

24 Ukázka sestavy Karta parcely Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů podnikatel v zemědělství: AGROPLAST KOBYLY a.s. datum narození (IČ,bylo-li přiděleno): vlastník lesního pozemku: fyzická nebo právnická osoba provozující lesní výrobu: IČ: Katastrální území číslo Pozemek Lesní pozemek (oddělení, porost, porostní skupina) číslo plocha (ha) druh, odrůda (užitkový směr) /9/1 9,10 Mák /9/1 9,10 Mák /9/1 9,10 Mák /9/1 9,10 Mák Plodina Hnojení Hnojiva, statková hnojiva, upravené kaly (v sušině) plocha (ha) použití (zahájení pastvy) : : : :00 datum zapravení do půdy (ukončení pastvy) plocha (ha) 9,10 druh nebo název Dusičnan amonný s močovinou DAM 390 celkem (t, kg, litry) 728,00 (kg) 9,10 CAMPOFORT Forte 63,70 (kg) 9,10 Campofort Special Zn 72,80 (kg) dávka (t, kg, litr na 1 ha) 80,00 (kg/ha) 7,00 (kg/ha) 8,00 (kg/ha) přívod živin (kg/ha) N P 2O 5 K 2O MgO CaO S 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,28 0,21 0,63 0,00 1,36 0,00 0,00 0,64 0,00 9,10 SUNAGREEN 0,50 (l) 0,05 (l/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POMOCNÉ LÁTKY STOPOVÉ PRVKY název dávka (kg, litr na 1 ha) Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 24 (celkem 32)

25 3.4.2 Souhrnné aplikace dle období Sestavu lze volat pouze z navigačního pruhu (odkaz Souhrnné aplikace dle období), jiná možnost není. Jejím výstupem je excelová tabulka. Rozsah výstupu lze omezit jak přes období a parametry parcely, tak přes druh detailu aplikace pouze hnojiva, pouze POR nebo vše. Volbě se pak přizpůsobuje záhlaví sloupců na výstupu, tj. požadujeme-li pouze hnojiva, obsahuje tabulka pouze data z hlavičky aplikace a z detailu o hnojivech. Analogicky to platí pro přípravky na ochranu rostlin. V plném rozsahu pak obsahuje kompletní informaci o aplikovaných hnojivech i POR a pastvě. Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 25 (celkem 32)

26 Ukázka sestavy Souhrnné aplikace dle období (Pokračování sestavy 2. stránka)

27 3.4.3 Sumární údaje o POR Sestavu naleznete v navigačním pruhu pod odkazem Sumární údaje POR. Jediným výběrovým kritériem je sledované období. Data jsou na výstupu agregována za: 1. Plodinu 2. Přípravek 3. Měrnou jednotku. Tato sestava je vytvořena pro usnadnění statistických výkazů o použitách POR, které se každoročně po sezóně odevzdávají na SRS. Sestava má podobu excelové tabulky. Ukázka sestavy Sumární údaje o POR Sumární přehled aplikace přípravků na ochranu rostlin podnikatel v zemědělství: AGROPLAST KOBYLY a.s. rodné číslo (IČ): Plodina POR MJ Výměra Množství celkem Ječmen ozimý dvouřadý Touchdown Quattro l 3,14 0,79 Mák Callisto 480 SC l 42,01 4,76 Mák Gallant Super l 9,10 15,01 Mák Lentipur 500 FW l 18,20 8,19 Mák Route (stimulátor) l 63,70 18,20 Mák Starane 250 EC l 45,50 5,01 Řepka ozimá Command 36 CS l 2,96 1,07 Řepka ozimá Nurelle D l 16,08 9, Pastevní deník V navigačním pruhu sestavu naleznete pod odkazem Pastevní deník. Výběrovým kritériem je sledované období, příp. lze omezit na konkrétní parcelu. Sestava má podobu excelové tabulky. Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 27 (celkem 32)

28 Ukázka sestavy Pastevní deník Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 28 (celkem 32)

29 3.5 Editace a prohlížení číselníků Aplikace EPH poskytuje společné číselníky hnojiv, POR a zvířat pro všechny uživatele a dále umožňuje zadávat i vlastní číselníkové hodnoty POR a hnojiv Základní a statková hnojiva Jedná se o zjednodušený číselník registrovaných hnojiv (tzv. základní číselník), který agreguje podrobný číselník registrovaných hnojiv. Výsledkem je podstatně menší počet číselníkových hodnot, přičemž je podstatná část informační hodnoty zachována. Základní číselník obsahuje i seznam statkových hnojiv stanovených vyhláškou č. 274/1998 Sb. Spojení obou naleznete pod odkazem Základní a statková hnojiva. Data lze pouze prohlížet, nikoliv měnit. Tříděna jsou dle kategorie (napřed základní pak statková), dále dle názvu. Můžete zde vidět procentní podíly živin, na jejichž základě jsou pak počítány hodnoty v detailech aplikace hnojiv. Obrázek 19. Číselník základních a statkových hnojiv Registrovaná hnojiva ÚKZÚZ poskytuje detailní číselník registrovaných hnojiv včetně informací o výrobci a registračním čísle hnojiva. Za jistých okolností může být pohodlnější pracovat spíše s tímto číselníkem, byť obsahuje větší počet záznamů. Číselník registrovaných hnojiv si lze prohlédnout pod odkazem Registrovaná hnojiva. Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 29 (celkem 32)

30 Obrázek 20. Číselník registrovaných hnojiv Vlastní hnojiva Číselník registrovaných hnojiv se může ukázat nedostatečným v okamžiku, kdy si přivezete hnojivo ze zahraničí. Přípravek patrně nebude registrován, vy jste jej však použili a rádi byste jej do detailu aplikace hnojiva zanesli. Právě pro tyto případy tento číselník, kam si můžete zaznamenat přípravky, které nenaleznete v žádném číselníku. Zpřístupní jej odkaz Vlastní hnojiva. Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 30 (celkem 32)

31 Obrázek 21. Číselník vlastních hnojiv Při pořizování nového záznamu musíte samozřejmě uvést název hnojiva a obsah živin. Kromě toho je třeba správně zvolit hodnoty ve sloupcích Organické? a Kategorie N. Hodnoty těchto sloupců musí korespondovat se sloupcem Obsah dusíku %, jejich vzájemná souhra je kontrolována v okamžiku uložení záznamu Registrované POR SRS poskytuje aplikaci EPH číselník registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Použijete jej kdykoliv, když zadáváte aplikaci POR a vybíráte jeho název ze seznamu pod ikonkou. Záznamy si lze prohlédnout pod odkazem Registrované POR. Záznamy jsou tříděny dle názvu přípravku. Obrázek 22. Číselník registrovaných POR Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 31 (celkem 32)

32 3.5.5 Vlastní POR Podobná filozofie i zdůvodnění existence vlastního číselníku jako u hnojiv platí i pro přípravky na ochranu rostlin. Zpřístupní jej odkaz Vlastní POR v navigačním pruhu vlevo. Při pořizování stačí uvést název přípravku. Obrázek 23. Číselník vlastních POR Uživatelská příručka EVIDENCE POUŽITÍ HNOJIV A PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Strana 32 (celkem 32)

EvidencePřípravkůaHnojiv

EvidencePřípravkůaHnojiv Založení zemědělských parcel Postup založení parcel: 1. Vyberte v seznamu půdních bloků příslušný blok. Na kartě PB/DPB stisknete záložku Zemědělské parcely. 2. Po kliknutí na kód PB/DPB se zobrazí formulář

Více

Portál farmáře Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Jak evidovat pastvu v EPH

Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení EPH Jak evidovat pastvu v EPH PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 Obsah 1. Základní informace k evidenci pastvy... 3 2. Metodika správného vedení

Více

EPH Evidence krmiv Podklady pro školení Říjen 2011

EPH Evidence krmiv Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Evidence krmiv Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Úvod

Více

EPH Jak evidovat hnojení a aplikace POR Podklady pro školení Říjen 2011

EPH Jak evidovat hnojení a aplikace POR Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Jak evidovat hnojení a aplikace POR Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o., 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Skladové karty Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Úvod

Více

Portál farmáře. Jak evidovat hnojení a aplikace POR v EPH. Podklady pro školení. Říjen 2010

Portál farmáře. Jak evidovat hnojení a aplikace POR v EPH. Podklady pro školení. Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Jak evidovat hnojení a aplikace POR v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz

Více

Jak evidovat hnojení a aplikace POR

Jak evidovat hnojení a aplikace POR Podklady pro školení EPH Jak evidovat hnojení a aplikace POR PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 Obsah 1. Základní informace k evidenci hnojení a POR... 3 2. Metodika správného

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Zelená nafta Evidence činností Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení Říjen 2011

EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o., 2011 http://www.pvagri.cz

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Sitewell s.r.o. Tomáš Marek Zákazník: Ministerstvo zemědělství České republiky Řešitel: SITEWELL s.r.o. www.sitewell.cz Táborská 31, 140 00 Praha 4 tel. +420

Více

Uživatelská příručka. EPH - Krmiva

Uživatelská příručka. EPH - Krmiva Uživatelská příručka EPH - Krmiva Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Evidence krmiv pro účely podmínek Cross-compliance... 2 1.2. Evidence krmiv pro ekologické zemědělce... 2 2. Evidence výroby a spotřeby krmiv z

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Portál farmáře. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy v EPH. Podklady pro školení. Říjen 2010

Portál farmáře. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy v EPH. Podklady pro školení. Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz

Více

LPIS A EPH SNADNO A RYCHLE. Soubor základních postupů pro práci s aplikací. Verze 6.0

LPIS A EPH SNADNO A RYCHLE. Soubor základních postupů pro práci s aplikací. Verze 6.0 LPIS A EPH SNADNO A RYCHLE Soubor základních postupů pro práci s aplikací Verze 6.0 1 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 ÚVOD... 3 1. ABSOLUTNÍ ZÁKLAD... 4 1.1 PŘIHLÁŠENÍ SE DO SYSTÉMU A SPUŠTĚNÍ

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. K čemu použít jednotlivé možnosti vyhledávání a sestav? V aplikaci EPH existují

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 16.4.2018 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v02 Počet stran:

Více

Portál farmáře Jak evidovat produkty a krmiva v EPH Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Jak evidovat produkty a krmiva v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Jak evidovat produkty a krmiva v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ EVIDENCE LÉČENÍ A EVIDENCE LÉKŮ V IZR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ EVIDENCE LÉČENÍ A EVIDENCE LÉKŮ V IZR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ EVIDENCE LÉČENÍ A EVIDENCE LÉKŮ V IZR Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 23.05.2011 Jméno souboru: IZR-EL-230511.doc

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Areály v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy Uživatelská příručka použití aplikace Ministerstvo zemědělství IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy: Uživatelská

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 16. 10. 2010 Praha Obsah 1 ÚVODNÍ INFORMACE 2 2 ZÁKLADY PRÁCE S APLIKACÍ 4 2.1 Spuštění aplikace... 4 2.2 Základní popis aplikace... 5 2.3 Export dat do XLS

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Portál farmáře. Katastr v LPIS. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Portál farmáře. Katastr v LPIS. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Katastr v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Použití a evidence hnojiv

Použití a evidence hnojiv Použití a evidence hnojiv Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů v souladu se zákonem o hnojivech, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu; při jejich používání

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! P C

aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! P C aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! Úvod Portál Farmáře jsou mimo jiné hlavně databáze známých skutečností o půdních blocích, které jsou zemědělsky obhospodařovány.databáze vede

Více

LPIS pomocník pro zemědělce Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu Areály

LPIS pomocník pro zemědělce Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu Areály Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS pomocník pro zemědělce Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu Areály Podklady pro školení Prosinec

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Podklady pro školení. Evidence půdy. Areály v LPIS. PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o

Podklady pro školení. Evidence půdy. Areály v LPIS. PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o Podklady pro školení Evidence půdy Areály v LPIS PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace k areálům Areál je účelové seskupení parcel. Areály nemusím

Více

Portál farmáře. Základní informace a doporučení pro uživatele. Podklady pro školení. Říjen 2010

Portál farmáře. Základní informace a doporučení pro uživatele. Podklady pro školení. Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Základní informace a doporučení pro uživatele Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů (platí od 151. 8. 2014 do 14. 8. 2017) 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. a vyhlášky č. 229/2017 Sb. 7 Používání hnojiv,

Více

Podklady pro školení LPIS. Katastr v LPIS

Podklady pro školení LPIS. Katastr v LPIS Podklady pro školení LPIS Katastr v LPIS PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace LPIS mohu použít k zobrazení dat katastru nemovitostí a dohledávání

Více

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vyhledávání a přehledy. Podklady pro školení. Říjen 2010

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vyhledávání a přehledy. Podklady pro školení. Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Integrovaný zemědělský registr: Vyhledávání a přehledy Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o.,

Více

Podnikové informační systémy e-business e-government

Podnikové informační systémy e-business e-government Podnikové informační systémy e-business e-government Portál farmáře ve vinařství a vinohradnictví Kobylí, 28. 1. 2009 Ing. Lukáš Peterka Obsah 1. Portál farmáře Základní informace Přístup veřejné a neveřejné

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Portál farmáře Základní informace a doporučení pro uživatele

Portál farmáře Základní informace a doporučení pro uživatele Portál farmáře Základní informace a doporučení pro uživatele PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 Obsah 1. Základní informace o Portálu farmáře... 3 1.1. Co je Portál farmáře...

Více

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil:

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil: ČNHP Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz OBSAH. VSTUP DO REGISTRU... 3. ZAPOMENUTÉ HESLO... 3 2. ZÁKLADNÍ OKNO REGISTRU... 4 3. VYHLEDÁVÁNÍ PACIENTA... 5 3. NAPOSLEDY OTEVŘENÍ PACIENTI... 5 4. PRÁCE

Více

Evidence přípravků a hnojiv (EPH)

Evidence přípravků a hnojiv (EPH) Uživatelská příručka Evidence přípravků a hnojiv (EPH) předávání dat evidence hnojení pro účely statistického zjišťování verze pro mobilní zařízení a čtečky elektronických knih Ministerstvo zemědělství

Více

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v aplikaci ilpis

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v aplikaci ilpis Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v aplikaci ilpis Verze 3, 7. 1. 2017 Tento návod popisuje základní postup pro vytvoření elektronického ohlášení změn v ilpis a podání tohoto ohlášení na Portálu

Více

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 2 2. Začínáme Po zadání internetové adresy http://www.vidimte.cz v prohlížeči Mozila

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR Vedení evidence léčení a evidence léků Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz

Více

Správa uživatelů a rolí farmářů

Správa uživatelů a rolí farmářů SURF Správa uživatelů a rolí farmářů Uživatelská příručka pro lokální správce účtů farmářů Ministerstvo zemědělství HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 02.08.2017 První verze dokumentu

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Uživatelská příručka Registr sadů na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů)

Uživatelská příručka Registr sadů na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) Uživatelská příručka Registr sadů na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) CCV Informační systémy 2015 1 Obsah 1 Speciální registry na eagri... 1-3 2 Základní orientace na eagri... 2-3 2.1

Více

Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese:

Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese: Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese: http://online.atletika.cz/registrace. Přístupové údaje do systému byly zástupcům všech oddílů zaslány emailem. Pokud

Více

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online. V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online.  V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Jak se registrovat V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění některých polí se jejich seznam zobrazí

Více

MANUÁL PRO ZEMĚDĚLCE K OBSLUZE PORTÁLU VCELSTVA.CZU.CZ

MANUÁL PRO ZEMĚDĚLCE K OBSLUZE PORTÁLU VCELSTVA.CZU.CZ MANUÁL PRO ZEMĚDĚLCE K OBSLUZE PORTÁLU VCELSTVA.CZU.CZ 1. Úvodní obrazovka Na úvodní obrazovce portálu http://vcelstva.czu.cz/ najde neregistrovaný návštěvník mapu ČR pouze se značkami, které představují

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Portál FARMÁŘ pro chovatele

Portál FARMÁŘ pro chovatele PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - OPATŘENÍ I.3.1. DALŠÍ ODBORNÉ VZDÁLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST Portál FARMÁŘ pro chovatele 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV. IV. Platné znění části vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn *** 7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS 22.01.2013 Brno Variex Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA TRH ZÁKLADNÍ POPIS PRO PŘEDKLADATELE HLÁŠENÍ Brno Variex, CCV

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA TRH ZÁKLADNÍ POPIS PRO PŘEDKLADATELE HLÁŠENÍ Brno Variex, CCV UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA TRH ZÁKLADNÍ POPIS PRO PŘEDKLADATELE HLÁŠENÍ 02.11.2011 Brno Variex, CCV Uţivatelská příručka pro provoz aplikace Uvádění přípravků na trh. Verze 1.21

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI DEKLARACÍ CHOVU KONÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI DEKLARACÍ CHOVU KONÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI DEKLARACÍ CHOVU KONÍ Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 25.7.2016 Jméno souboru: IZR_PF_DEKLARACE_CHOVU_KONI_v05

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Historie. Mapový podklad. Aktuální stav jednotek

Historie. Mapový podklad. Aktuální stav jednotek - 1 - Návod k obsluze mapového serveru vidimte.cz Po zadání internetové adresy http://www.vidimte.cz v prohlížeči Mozila Firefox nebo Internet Explorer se Vám zobrazí úvodní obrazovka. Pro zadání Vašeho

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v ilpis

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v ilpis Verze 1, 26. 3. 2015 Tento návod popisuje základní kroky při vytvoření elektronického ohlášení změn v ilpis a podání tohoto ohlášení na Portálu farmáře SZIF. Návod se zaměřuje na dva nejčastější druhy

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Portál farmáře. Bilance výroby a užití statkových hnojiv v EPH. Podklady pro školení. Říjen 2010

Portál farmáře. Bilance výroby a užití statkových hnojiv v EPH. Podklady pro školení. Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Bilance výroby a užití statkových hnojiv v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz

Více

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr RENIS Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Obsah... 2 1 Vstup do registru... 3 2 Základní okno registru... 4 3 Registrace nového pacienta...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Hromadné operace s prvky

Hromadné operace s prvky Hromadné operace s prvky Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 11. 8. 2016 2.0 Doplnění kapitoly č. 4, aktualizace obrazovek 12. 12. 2018 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ PRASAT PRO DŽPZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ PRASAT PRO DŽPZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ PRASAT PRO DŽPZ (Hlášení denních stavů kategorií prasat) Autor: Solitea Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 6.10.2016

Více

EPH Evidence krmiv pro ekologické zemědělce

EPH Evidence krmiv pro ekologické zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Evidence krmiv pro ekologické zemědělce Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Uživatelská příručka k podávání elektronických prohlášení v rámci Registru vinic na portálu eagri

Uživatelská příručka k podávání elektronických prohlášení v rámci Registru vinic na portálu eagri Uživatelská příručka k podávání elektronických prohlášení v rámci Registru vinic na portálu eagri Prohlášení o sklizni Prohlášení o produkci Prohlášení o zásobách CCV Informační systémy 2013 1 Obsah 1

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více