Záverečný účet Obce Plavnica. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záverečný účet Obce Plavnica. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014"

Transkript

1 Obec Plavnica, Plavnica 121 Záverečný účet Obce Plavnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Rastislav Grich, starosta obce Spracoval: Ing. Mária Nemcová V Plavnici dňa Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Záverečný účet schválený OZ dňa , uznesením č. 44/2015

2 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 10. Návrh uznesenia 2

3 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok Rozpočet obce na rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, pričom schodok bol krytý z bežného rozpočtu a prijatím úveru. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. XX/2013. Rozpočet bol zmenený 10-krát: - prvá zmena schválená uznesením OZ č. XXIII/2014 dňa druhá zmena schválená uznesením OZ č. XXIV/2014 dňa tretia zmena schválená uznesením OZ č. XXV/2014 dňa štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 4/2014 dňa piata zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 5/2014 dňa šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 6/2014 dňa siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 7/2014 dňa ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 8/2014 dňa deviata zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 9/2014 dňa desiata zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 10/2014 dňa Rozpočet obce k Schválený rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Príjmy celkom , ,39 z toho : Bežné príjmy , ,46 Kapitálové príjmy 0, ,93 Finančné operácie príjmy , ,00 Príjmy RO s právnou subjektivitou 0, ,00 Výdavky celkom , ,39 z toho : Bežné výdavky , ,44 Kapitálové výdavky , ,71 Finančné operácie výdavky , ,60 Výdavky RO s právnou subjekivitou , ,64 Rozpočet obce 3

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia , ,55 90,62 Z rozpočtovaných celkových príjmov ,39 EUR bol skutočný príjem k v sume ,55 EUR, čo predstavuje 90,62 % plnenie. 1. Bežné príjmy Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia , ,57 94,06 Z rozpočtovaných bežných príjmov ,46 EUR bol skutočný príjem k v sume ,21 EUR, čo predstavuje 94,15 % plnenie. a) daňové príjmy Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia , ,40 105,71 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,19 EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume ,01 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,29 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,62 EUR, čo je 82,06 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7.764,56 EUR, dane zo stavieb boli v sume 7.570,61 EUR a dane z bytov boli v sume 150,45 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných ,10 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 14,52 EUR. K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5.362,36 EUR. Daň za psa Z rozpočtovaných 542,50 EUR bol skutočný príjem k v sume 501,66 EUR, čo je 92,47 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 501,66 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0,00 EUR. K obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 69,05 EUR. Daň za nevýherné hracie prístroje Skutočný príjem k bol v sume 40,00 EUR. Daň za ubytovanie Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 195,36 EUR, čo je 65,12 % plnenie. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,75 EUR, čo je 97,48 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných ,78 EUR, za nedoplatky 4

5 z minulých rokov 445,97. EUR. K obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 3.141,33 EUR. b) nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia , ,14 100,28 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných ,31 EUR bol skutočný príjem k v sume ,66 EUR, čo je 99,87 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Ostatné poplatky: Z rozpočtovaných 1.200,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 2.234,63 EUR, čo je 186,22 % plnenie. Poplatky za porušenie predpisov občanov: Skutočný príjem k bol v sume 25,00 EUR. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: Z rozpočtovaných 2.286,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 7.331,75 EUR, čo je 320,72 % plnenie. Poplatky a platby za prebytočný hnuteľný majetok: Z rozpočtovaných 4.000,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 0,00 EUR. Poplatky a platby za vypúšťanie odpadových vôd: Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,17 EUR, čo je 85,70 % plnenie. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia: Z rozpočtovaných 30,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 400,00 EUR. Úroky z vkladov: Z rozpočtovaných 133,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 45,93 EUR, čo je 34,53 % plnenie. c) iné nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia 0,00 489,94 Z iných nedaňových príjmov bol skutočný príjem k vo výške 489,94 EUR. Uvedený príjem predstavuje príjem z náhrad poistného plnenia a príjmy z vratiek. Prijaté bežné granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov ,46 EUR bol skutočný príjem vo výške ,09 EUR, čo predstavuje 82,77 % plnenie. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel MV SR OÚ Stará Ľubovňa 534,60 Dotácia na REGO MV SR OÚ Stará Ľubovňa 3.905,31 Dotácia na matriku ÚPSVR 899,85 Dotácia na stravu DvHN ÚPSVR 149,40 Dotácia na učebné pomôcky DvHN ÚPSVR 970,24 Dotácia na podporu nezamest. 50j ÚPSVR 951,05 Dotácia na aktivačnú činnosť ESF ÚPSVR 72,00 Dotácia na dobrovoľnícku činnosť ESF ÚPSVR 1.371,70 Dotácia osobitný príjemca ÚPSVR 2.004,92 Dotácia podpora nezamest. 5

6 MV SR OÚ Prešov ,00 Dotácia pre ZŠ prenesený výkon MV SR OÚ Prešov 7.354,00 Dotácia pre ZŠ vzdelávacie poukazy MV SR OÚ Prešov 5.052,80 Dotácia pre ZŠ dopravné MV SR OÚ Prešov 2.768,00 Dotácia pre ZŠ odchodné MV SR OÚ Prešov 4.340,00 Dotácia pre ZŠ pre 5 roč. deti MV SR OÚ Prešov 410,00 Dotácia pre ZŠ pre deti zo SZP MV SR OÚ Prešov 300,00 Dotácia na kamerový systém na bež.výd. MV SR OÚ Stará Ľubovňa 998,46 Dotácia na voľby do EP MV SR OÚ Stará Ľubovňa 962,03 Dotácia na voľby prezidenta I. kolo MV SR OÚ Stará Ľubovňa 821,51 Dotácia na voľby prezidenta II. kolo MV SR OÚ Stará Ľubovňa ,48 Dotácia na povodeň MV SR OÚ Stará Ľubovňa 522,74 Dotácia na voľby do samosprávy obcí MV SR 190,00 Dotácia na refundáciu mzdy skladníka CO MPaRV SR 7.106,00 Dotácia na rekonštrukciu ZŠ na bež.výd. Ostatné subjekty VS - obce 530,00 Transfery od obcí na CVČ Celkom: ,09 Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Zostatok k : - Dotácia pre ZŠ dopravné vo výške 262,60 EUR (použitie do ) - Dotácia na kamer.systém na bežné výd. vo výške 300,00 EUR (použitie do ) 2. Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia , ,87 82,53 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov ,93 EUR bol skutočný príjem k v sume ,87 EUR, čo predstavuje 82,53 % plnenie. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z rozpočtovaných ,- EUR bol skutočný príjem z predaja pozemkov k v sume 69,94 EUR, čo predstavuje 0,14 % plnenie. Prijaté kapitálové granty a transfery Z rozpočtovaných ,93 EUR bol skutočný príjem k v sume ,93 EUR, čo predstavuje 98,99 % plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo financií SR 4.500,00 Dotácia na rekonštrukciu MŠ Prešovský samosprávny kraj 1.900,00 Dotácia na tribúnu FK - I.etapa Úrad vlády SR ,00 Dotácia na tribúnu FK - II.etapa MV SR OÚ Prešov 6.700,00 Dotácia na kamer.systém na kapit.výd. Slovenská agentúra ŽP 5.000,00 Dotácia na zrevit.odd.zóny - prístrešok MPaRV SR ,93 Dotácia na rekonštrukciu ZŠ na kapit.výd. Celkom: ,93 6

7 Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Zostatok k : - Dotácia na tribúnu FK - II.etapa vo výške ,00 EUR (použitie do ) - Dotácia na kamer.systém na kapit.výd. vo výške 6.700,00 EUR (použitie do ) 3. Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia , ,60 76,78 Z rozpočtovaných príjmov ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,60 EUR, čo predstavuje 76,78 % plnenie. a/ V roku 2014 bol prijatý úver na projekt Rekonštrukcia ZŠ s MŠ práce naviac v sume ,00 EUR schválený dňa uznesením OZ č. XXVII/2014. b/ Uznesením obecného zastupiteľstva č. XXIV/2014 zo dňa bolo schválené použitie rezervného fondu v sume ,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume ,40 EUR. c/ V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z r v sume 200,20 EUR dotácia pre ZŠ dopravné, v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia , ,64 99,93 Z rozpočtovaných bežných príjmov ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,64 EUR, čo predstavuje 99,93 % plnenie. Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho: Základná škola ,00 EUR Kapitálové príjmy Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % plnenia 0,00 0,00 V r Základná škola nemala rozpočtované žiadne kapitálové príjmy. 7

8 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % čerpania , ,67 88,70 Z rozpočtovaných celkových výdavkov ,39 EUR bola k skutočne čerpaná suma ,67 EUR, čo predstavuje 88,70 % čerpanie. 1. Bežné výdavky: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % čerpania , ,10 92,04 Z rozpočtovaných bežných výdavkov ,44 EUR bola k skutočne čerpaná suma ,10 EUR, čo predstavuje 92,04 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: a/ Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných ,95 EUR bolo skutočné čerpanie k v sume ,54 EUR, čo je 97,32 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra, pracovníkov matriky, knižnice, upratovačky, pracovníkov zodpovedných za správu a údržbu majetku BJ, pracovníkov zamestnaných z ÚPSVR a odmeny poslancov OcÚ. b/ Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných ,70 EUR bolo skutočné čerpanie k v sume ,50 EUR, čo je 133,57 % čerpanie. Ide o príspevky do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní. c/ Tovary a služby Z rozpočtovaných ,94 EUR bolo skutočné čerpanie k v sume ,64 EUR, čo je 85,59 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, vodné, všeobecný materiál, pohonné hmoty, rutinná a štandardná údržba budov, priestorov, objektov, strojov a prístrojov, poistenie, softvér, školenia a ostatné tovary a služby. d/ Bežné transfery Z rozpočtovaných 6.934,84 EUR bolo skutočné čerpanie k v sume 6.296,52 EUR, čo predstavuje 90,80 % čerpanie. Ide o členské príspevky, náhradu príjmu pri PN, príspevky organizáciám, príspevky na dávky v hmotnej núdzi strava detí v HN, učebné pomôcky pre deti zo SZP, osobitný príjemca. e/ Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných ,01 EUR bolo skutočné čerpanie k v sume ,90 EUR, čo predstavuje 113,56 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov z úverov: - zo Štátneho fondu rozvoja bývania na bytové domy A, B, C, - z Prima banky na čiastočné financovanie - bytové domy A, B, C - z Prima banky na predfinancovanie rekonštrukcie ZŠ - zo SZRB na práce naviac pri rekonštrukcii ZŠ. 8

9 2) Kapitálové výdavky: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % čerpania , ,75 46,87 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov ,71 EUR bolo skutočné čerpanie k v sume ,75 EUR, čo predstavuje 46,87 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a) Obstaranie brány OcÚ Skutočné čerpanie na obstaranie elektrickej zásuvnej brány OcÚ k bolo vo výške 1.979,00 EUR. b) Obstaranie osobného automobilu Skutočné čerpanie na obstaranie osobného automobilu 3. splátka Škoda Yeti bolo k vo výške 7.339,67 EUR. c) Obstaranie vodovodu Skutočné čerpanie na obstaranie vodovodu bolo k vo výške 3.177,94 EUR. d) Obstaranie prístrešku v oddychovej zóne Skutočné čerpanie na obstaranie prístrešku v oddychovej zóne bolo k vo výške 6.200,00 EUR, z toho kapitálové výdavky zo Slovenskej agentúry ŽP boli vo výške 5.000,00 EUR. e) Obstaranie tribúny FK 1. etapa Skutočné čerpanie na obstaranie tribúny FK 1. etapa bolo k vo výške ,21 EUR, z toho kapitálové výdavky z VÚC boli 1.900,- EUR. f) Obstaranie rekonštrukcie budovy TJ Skutočné čerpanie na obstaranie rekonštrukcie budovy TJ z vlastných zdrojov bolo k vo výške 9.713,83 EUR. g) Obstaranie rekonštrukcie budovy MŠ Skutočné čerpanie na obstaranie rekonštrukcie budovy MŠ bolo k vo výške ,34 EUR, z toho kapitálové výdavky z MF SR boli vo výške 4.500,- EUR. h) Obstaranie rekonštrukcie budovy ZŠ Skutočné čerpanie na obstaranie rekonštrukcie budovy ZŠ z vlastných zdrojov bolo k vo výške 6.126,10 EUR. i) Obstaranie rekonštrukcie budovy ZŠ práce naviac Skutočné čerpanie na obstaranie rekonštrukcie budovy ZŠ práce naviac bolo k vo výške 6.126,10 EUR z úveru SZRB. 9

10 3) Výdavkové finančné operácie: Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % čerpania , ,94 105,58 Z rozpočtovaných výdavkov ,60 EUR bolo skutočné čerpanie k v sume ,94 EUR, čo predstavuje 105,58 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti operácií je prílohou Záverečného účtu. Celá suma výdavkových operácií zahŕňa splácanie istiny z prijatých úverov, a to z eurofondov a z vlastných zdrojov. Rozdiel oproti rozpočtovaným výdavkom predstavuje výdavky na splácanie istiny z vlastných zdrojov. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky ZŠ Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % čerpania , ,88 99,94 Z rozpočtovaných bežných výdavkov ,64 EUR bolo skutočné čerpanie k v sume ,88 EUR, čo predstavuje 99,94 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Kapitálové výdavky ZŠ Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k % čerpania 0,00 0,00 Na rok 2014 základná škola nemala rozpočtované kapitálové výdavky, taktiež nemala skutočné kapitálové výdavky. 10

11 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 Hospodárenie obce Skutočnosť k v EUR Bežné príjmy spolu ,21 z toho: bežné príjmy obce ,57 bežné príjmy RO ,64 Bežné výdavky spolu ,98 z toho: bežné výdavky obce ,10 bežné výdavky RO ,88 Bežný rozpočet - prebytok ,23 Kapitálové príjmy spolu ,87 z toho: kapitálové príjmy obce ,87 kapitálové príjmy RO 0,00 Kapitálové výdavky spolu ,75 z toho: kapitálové výdavky obce ,75 kapitálové výdavky RO 0,00 Kapitálový rozpočet - prebytok ,12 Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu ,35 Vylúčenie z prebytku nevyčerpané dotácie k ,80 Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu ,55 Príjmy z operácií ,60 Výdavky z operácií ,94 Rozdiel operácií ,34 PRÍJMY SPOLU ,68 VÝDAVKY SPOLU ,67 Hospodárenie obce ,01 Vylúčenie z prebytku ,80 Upravené hospodárenie obce - celkové 1.889,21 Prebytok rozpočtu v sume ,35 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške ,80 EUR navrhujeme použiť na: - splátky dlhodobých úverov na výstavbu bytov vo výške ,50 EUR - zvyšnú časť ,05 EUR na splátku krátkodobého úveru na predfinancovanie rekonštrukcie ZŠ s MŠ vo výške ,44 EUR 11

12 Rozdiel operácií v sume ,34 EUR, navrhujeme vysporiadať: Z príjmov operácií ,60 EUR: - úver na projekt Rekonštrukcia ZŠ s MŠ práce naviac v sume ,00 EUR schválený dňa uznesením OZ č. XXVII/ uznesením obecného zastupiteľstva č. XXIV/2014 zo dňa bolo schválené použitie rezervného fondu v sume ,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume ,40 EUR. - použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z r v sume 200,20 EUR dotácia pre ZŠ dopravné, v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. Na zvyšné výdavky, a to: - na splátku krátkodobého úveru na predfinancovanie rekonštrukcie ZŠ s MŠ vo výške , ,05 = ,39 EUR. Zostatok operácií vo výške 1.889,21 EUR je zdrojom rezervného fondu. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 1.889,21 EUR. V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2014 v sume 562,80 EUR, a to na: - dopravné pre ZŠ v sume 262,80 EUR - kamerový systém v sume 300,00 EUR b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2014 v sume ,00 EUR, a to na: - kamerový systém v sume 6.700,00 EUR - tribúnu FK 2. etapa v sume ,000 EUR ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2015 v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 12

13 5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k ,54 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - z rozdielu operácií ,21 Úbytky - použitie rezervného fondu ,40 KZ k ,35 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v EUR ZS k ,44 Prírastky - povinný prídel 1,25 % 568,84 Úbytky - príspevok na stravovanie 301,05 KZ k ,23 6. Bilancia aktív a pasív k A K T Í V A Názov ZS k v EUR KZ k v EUR Majetok spolu , ,02 Neobežný majetok spolu , ,91 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok , ,18 Dlhodobý finančný majetok , ,73 13

14 Obežný majetok spolu , ,41 z toho : Zásoby 563,50 50,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,61 Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky 5.385, ,59 Finančné účty , ,21 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie 1.625,70 P A S Í V A Názov ZS k v EUR KZ k v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu , ,02 Vlastné imanie , ,88 z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia , ,88 Záväzky , ,72 z toho : Rezervy 3.473,33 780,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 200, ,76 Dlhodobé záväzky , ,07 Krátkodobé záväzky , ,66 Bankové úvery a výpomoci , ,23 Časové rozlíšenie , ,42 14

15 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: - voči bankám / ZŠ, Byty B,C/ ,23 EUR - voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) ,14 EUR - voči dodávateľom ,26 EUR - voči štátnemu rozpočtu ,80 EUR - voči zamestnancom 6.196,91 EUR - voči poisťovniam a daňovému úradu 4.921,95 EUR - ostatné z bytov, fondy, zabezpeky ,43 EUR Obec v roku 2014 uzatvorila Úverovú zmluvu so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou na rekonštrukciu ZŠ s MŠ práce naviac. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2019, splátky úveru a úrokov budú mesačné. Prehľad úverov a ich zostatkov: Poskytovateľ úveru Účel Zostatok k v EUR Splatnosť ŠFRB Výstavba byt. domu A , ŠFRB Výstavba byt. domov B,C , Prima banka, a.s. Výstavba byt. domov , SZRB Rekonštrukcia ZŠ s MŠ naviac práce , Výška dlhu obce k predstavuje sumu ,23 EUR predstavuje sumu záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavu obecných bytov. 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2014 poskytla nasledovné dotácie právnickým osobám na verejnoprospešný účel: Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých v EUR Suma skutočne použitých v EUR Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Futbalový klub Družstevník Plavnica , ,00 0,00 Jednota dôchodcov na Slovensku, základná 1.342, ,36 0,00 organizácia v Plavnici CELKOM: , ,36 0, K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v r

16 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel - vrátenie ZŠ s MŠ Plavnica Originál. kompetencie , ,84 58,24 ZŠ s MŠ Plavnica Prostriedky na CVČ 5.850, ,00 0,00 ZŠ s MŠ Plavnica Vlastné príjmy ZŠ , ,14 0,00 ZŠ s MŠ Plavnica Odchodné z orig. komp , ,00 0,00 CELKOM: , ,98 58,24 - prostriedky zo štátneho rozpočtu Rozpočtová organizácia Prostriedky zo ŠR Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel - vrátenie ZŠ s MŠ Plavnica Prenesený výkon , ,00 0,00 ZŠ s MŠ Plavnica Vzdelávacie poukazy 7.354, ,00 0,00 ZŠ s MŠ Plavnica Dopravné 5.253, ,20 262,80 ZŠ s MŠ Plavnica Odchodné 2.768, ,00 0,00 ZŠ s MŠ Plavnica Pre 5-roč. deti 4.340, ,00 0,00 ZŠ s MŠ Plavnica Pre deti zo SZP 410,00 410,00 0,00 CELKOM: , ,20 262,80 16

17 b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) MV SR Dotácia na REGO 534,60 534,60 0,00 MV SR Dotácia na matriku 3.905, ,31 0,00 MV SR Dotácia pre ZŠ prenesený výkon , ,00 0,00 MV SR Dotácia pre ZŠ vzdelávacie poukazy 7.354, ,00 0,00 MV SR Dotácia pre ZŠ dopravné 5.052, ,00 262,80 MV SR Dotácia pre ZŠ odchodné 2.768, ,00 0,00 MV SR Dotácia pre ZŠ pre 5 roč. deti 4.340, ,00 0,00 MV SR Dotácia pre ZŠ pre deti zo SZP 410,00 410,00 0,00 MV SR Dotácia na kamerový systém bežné výd. 300,00 0,00 300,00 MV SR Dotácia na kamerový systém kapit. výd ,00 0, ,00 MV SR Dotácia na voľby do EP 998,46 998,46 0,00 MV SR Dotácia na voľby prezidenta I. kolo 962,03 962,03 0,00 MV SR Dotácia na voľby prezidenta II. kolo 821,51 821,51 0,00 MV SR Dotácia na voľby do samosprávy obcí 522,74 522,74 0,00 MV SR Dotácia na povodeň bežné výdavky , ,48 0,00 MV SR Dotácia na refundáciu mzdy skladníka CO 190,00 190,00 0,00 MPaRV SR Dotácia na rekonštrukciu ZŠ bežné výd , ,00 0,00 MPaRV SR Dotácia na rekonštrukciu ZŠ kapit. výd , ,93 0,00 MF SR Dotácia na rekonštrukciu MŠ kapit.výd , ,00 0,00 Úrad vlády SR Dotácia na tribúnu FK II.etapa kapit.výd ,00 0, ,00 Slov.agent. ŽP Dotácia na prístrešok v odd.zóne kap.výd , ,00 0,00 ÚPSVR Dotácia na stravu detí v HN 899,85 899,85 0,00 ÚPSVR Dotácia na učebné pomôcky detí v HN 149,40 149,40 0,00 ÚPSVR Dotácia na podporu nezamest. 50j 970,24 970,24 0,00 ÚPSVR Dotácia na aktivačnú činnosť ESF 951,05 951,05 0,00 ÚPSVR Dotácia na dobrovoľnícku činnosť ESF 72,00 72,00 0,00 ÚPSVR Dotácia osobitný príjemca 1.371, ,70 0,00 ÚPSVR Dotácia podpora nezamest , ,92 0,00 CELKOM: , , ,80 17

18 c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel Mesto Lipany - CVČ 35,60 35,60 0,00 CELKOM: 35,60 35,60 0,00 Obec Suma prijatých v EUR Suma skutočne použitých v EUR Rozdiel Obec Chmeľnica - CVČ 20,00 20,00 0,00 Obec Údol - CVČ 510,00 510,00 0,00 CELKOM: 1.900, ,00 0,00 e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Prešovský samosprávny kraj, dotácia na tribúnu FK I. etapa kapitálové výdavky Suma prijatých Suma skutočne použitých Rozdiel 1.900, ,00 0,00 CELKOM: 1.900, ,00 0, Návrh uznesenia Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia a celkovú tvorbu rezervného fondu vo výške 1.889,21 EUR. V Plavnici dňa Vypracoval: Ing. Mária Nemcová Predkladá: Rastislav Grich 18

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Drňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agneša Molnárová Spracoval: Agneša Molnárová V Drni, dňa 6.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.5.2016

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 6. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce DOMADICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Spracoval: Štefánia Klimentová Jana Slušná V Domadiciach dňa... Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.06.2017.

Více

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Miroslav Sabol Spracoval: Michaela Sabolová V Buclovanoch dňa 4.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Róbert Katuš Spracovala: Katarína Kerestyová V Kašove dňa 31.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 20. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Predkladá : Ing. Jaroslav Kopčan Spracoval: Mária Divékyová V Borčanoch, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce OPATOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jana Vraždová - účtovníčka Spracoval: Jana Vraždová V Opatovciach dňa 25.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 15.3.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.3.2017

Více

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Vincent Ivanecký, starosta obce Spracoval: Ružena Repaská V Kokošovciach dňa 24.02.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 NÁVRH Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Janka Janšová Spracoval: Ing. Miroslav Chromek, Helena Péterová V Teplom Vrchu dňa 21.5.2015 Návrh záverečného účtu

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 KLIN NAD BODROGOM Predkladá: Eva Baloghová, starostka obce V Kline nad Bodrogom, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Návrh! Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : starosta obce Olešná Spracovala: Ing. M. Palicová V Olešnej dňa 17.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Nižný Kručov a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Mgr. Hermanovská Vladimíra, starostka obce Spracoval: Marcinčinová Zuzana V Nižnom Kručove dňa 09.05.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016

Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016 Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016 Predkladá: Martin Španko-starosta Spracoval: Iveta Moravčíková V Malužinej, dňa 29.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.04.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016 Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016 Predkladá : Dušan Ondruška Spracovala: Soňa Laciková V Solčiankach dňa 09.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce Kotešová

Záverečný účet Obce Kotešová Záverečný účet Obce Kotešová a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : PhDr., Mgr. Peter Mozolík Spracoval: Daniela Hozáková V Kotešovej, dňa 20.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017 Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017 Predkladá : Július Krištof v.z. Spracovala: Soňa Laciková V Solčiankach dňa 08.03.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 08.03.2018 Záverečný

Více

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 V Palíne, máj 2014 Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Záverečný účet Obce Palín

Záverečný účet Obce Palín Záverečný účet Obce Palín a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Spracoval: Cupríková Zuzana V Palíne, dňa 08.06.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Více

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017 Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017 Predkladá : Endre Vincze Spracoval: Ágnes Molnár V Drni, dňa 28.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.05.2018 Záverečný účet schválený OZ

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 NÁVRH Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21.03.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce LIETAVA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce LIETAVA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce LIETAVA a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing Milan Matejkov, hlavný kontrolór obce Spracoval: Ľudmila Mojíková V Lietave dňa 10.3.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 V Čabe, 01.marec 2018 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ján Bartoš, starosta obce V Kurime dňa 16. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20. mája 2016 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Mgr. Jana Gazdičová, starostka Spracovala: Benková Jana V Liptovskej Porúbke dňa 01.06.2015 Návrh záverečného účtu

Více

Záverečný účet Obce LÁB. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce LÁB. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce LÁB a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Spracovala: Marián Moravčík Katarína Kovárová V Lábe dňa 31.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2015

Více

Záverečný účet Obce Oravský Biely Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Oravský Biely Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Oravský Biely Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Mgr. Renáta Šangalová Spracoval: Mgr. Renáta Šangalová V Oravskom Bielom Potoku dňa 30.05.2016 Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Predkladá : Gabriel PARTI, starosta obce Spracoval: Ing. Katarína Zsebiková V Hrušove dňa 16.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.05.2016

Více

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE Ď U R K O V C E ZA ROK 2016 Predkladá: Eva Egryová Spracoval: Eva Egryová V Ďurkovciach, 13.júna 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.06.2016. Záverečný účet

Více

Záverečný účet Obce JOVICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce JOVICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 NÁVRH Záverečný účet Obce JOVICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: František Barci Spracovala: Ildikó Lukácsová V Joviciach, dňa: 22.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesené na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Nemecká za rok 2015

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Nemecká za rok 2015 Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Nemecká za rok 2015 Predkladá : Branislav Čižmárik, starosta obce Spracoval: Ing. Jaroslava Hýblová, účtovníčka V Nemeckej dňa 11.5.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 N Á V R H Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Guláková Simona Spracoval: Weissová Helena V Svätom Antone dňa 17. 4. 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 02.05.2016 Návrh záverečného účtu

Více

OBEC KRÁSNA VES. Záverečný účet Obce Krásna Ves. a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Ing. Milan Došek. Spracoval: Ing.

OBEC KRÁSNA VES. Záverečný účet Obce Krásna Ves. a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Ing. Milan Došek. Spracoval: Ing. OBEC KRÁSNA VES Záverečný účet Obce Krásna Ves a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Milan Došek Spracoval: Ing. Eva Janegová V Krásnej Vsi, dňa 11.03.2016 Záverečný účet vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 19.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Záverečný účet Obce Ličartovce za rok 2016

Záverečný účet Obce Ličartovce za rok 2016 Záverečný účet Obce Ličartovce za rok 2016 Predkladá : Viliam Jurko Spracoval: Ing. Lenka Štofková V Ličartovciach dňa 19.04.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.05.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013 Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013 V Borskom Svätom Jure, 6. máj 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Záverečný účet Obce Lisková za rok 2016

Záverečný účet Obce Lisková za rok 2016 Záverečný účet Obce Lisková za rok 2016 Predkladá: Ing. Jozef Murina Spracoval: Ing. Miroslava Hutníková V Liskovej dňa 12.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.6.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Polianka za rok 2016

Záverečný účet Obce Polianka za rok 2016 Záverečný účet Obce Polianka za rok 2016 Predkladá : Ing. Lucia Remková Spracoval: Ing. Lucia Remková V Polianke dňa 06.06.2017 Návrh záverečného účtu č. 2 vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.06.2017 Záverečný

Více

Návrh: Záverečný účet Obce Poluvsie. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Návrh: Záverečný účet Obce Poluvsie. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Návrh: Záverečný účet Obce Poluvsie a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Martin Šujan, starosta obce Spracoval: Silvia Gromová, účtovníčka V Poluvsí, dňa 30.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Brestovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Brestovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Brestovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Ondrej Kuhajda Spracoval: Marcela Mišáková V Brestovanoch, dňa 2.6.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Vypracovala: Bc. Ingrida Pöštenyi Schválené uzn. OZ č. : Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Více

V Zbudzi, február Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2014

V Zbudzi, február Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2014 V Zbudzi, február 2015 Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více

Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015

Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015 Spracoval: Bc Vladimír Baran Záverečný účet schválený OZ dňa 17.6.2016 uznesením č. A-10.7/2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2.6.2016 V Smilne

Více

Záverečný účet Obce Vitanová za rok 2016

Záverečný účet Obce Vitanová za rok 2016 Záverečný účet Obce Vitanová za rok 2016 Vo Vitanovej, apríl 2017 Spracovala: Štefánia Lanďáková Návrh záverečného účtu vyvesený dňa: 07.04.2017 Návrh záverečného účtu zvesený dňa: Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015

Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015 Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015 Predkladá : Stanislav ČURILLA, starosta obce Spracoval: Jitka PUHALLOVÁ V Kaľave dňa 13.06.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.06.2016 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Laškovce

Záverečný účet Obce Laškovce Záverečný účet Obce Laškovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ladislav Janko Spracoval: Ing. Jana Krajňaková V Laškovciach dňa 12.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce Teplý Vrch za rok 2016

Záverečný účet Obce Teplý Vrch za rok 2016 Záverečný účet Obce Teplý Vrch za rok 2016 Predkladá : Janka Janšová Spracoval: Ing. Miroslav Chromek V Teplom Vrchu dňa 16.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 1.6.2017 Záverečný

Více

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 V Petrovej Vsi február 2014 Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor plnenia výdavkov

Více

Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016

Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016 NÁVRH Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016 Predkladá : Július Vachmanský Spracovala: Anna Grunvalská V Mlynici dňa 27.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2.5.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Ratková a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Spracoval: Beata Pilišová V Ratkovej dňa 9.6.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2016 Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce B U D Č A. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce B U D Č A. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce B U D Č A a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. František Moravec starosta obce Spracoval: Anna Lukáčová - ekonómka V Budči, dňa 10.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015 Vo Vrbove, jún 2015 Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Návrh Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Guláková Simona Spracoval: Weissová Helena V Svätom Antone dňa 28. 3. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce. Chrenovec-Brusno. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce. Chrenovec-Brusno. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Chrenovec-Brusno a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Tibor Čičmanec, starosta obce Spracoval: Ľudmila Ďurdinová V Chrenovci-Brusne dňa 5. júna 2017 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Radošovce. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Radošovce. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Radošovce a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Miroslav Remenár, starosta obce Spracoval: Mgr. Lívia Gulová V Radošovciach dňa 30.4.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Mníšek nad Hnilcom za rok 2017

Záverečný účet Obce Mníšek nad Hnilcom za rok 2017 Záverečný účet Obce Mníšek nad Hnilcom za rok 2017 Predkladá: Spracoval: Andrašková Stanislava V Mníšku nad Hnilcom, dňa 01.06.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Záverečný účet

Více

V Bajerove, február Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016

V Bajerove, február Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016 V Bajerove, február 2017 Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Více

Záverečný účet Obce J A C O V C E. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce J A C O V C E. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce J A C O V C E a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Jacovce Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 2. 6. 2017 Dátum začiatku lehoty pripomienkového 5. 6. 2017 konania

Více

Záverečný účet Obce H l a d o v k a

Záverečný účet Obce H l a d o v k a Záverečný účet Obce H l a d o v k a a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : PhDr. Marián Brnušák Spracoval: Mgr. Helena Harmatová V Hladovke, dňa 25.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Více

Návrh záverečného účtu Obce Veľký Kýr. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Návrh záverečného účtu Obce Veľký Kýr. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Návrh záverečného účtu Obce Veľký Kýr a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Judita Valašková Spracoval: Erika Együd Vo Veľkom Kýre dňa 15.3.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016

Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016 Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016 Predkladá : Viera Hvizdáková Spracoval: Dana Randová V Paštinej Závade, dňa 01.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.03.2017 Záverečný

Více

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017 V Čiližskej Radvani, máj 2018 Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania

Více

Záverečný účet Obce Rimavská Baňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Rimavská Baňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obce Rimavská Baňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jaroslava Olšiaková Spracoval: Jaroslava Olšiaková V Rimavskej Bani dňa 02.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Obec Streženice. Záverečný účet za rok 2013

Obec Streženice. Záverečný účet za rok 2013 Obec Streženice Záverečný účet za rok 2013 V Streženiciach, marec 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov

Více

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 16.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce. Chrenovec-Brusno. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce. Chrenovec-Brusno. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Chrenovec-Brusno a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Tibor Čičmanec, starosta obce Spracoval: Ľudmila Ďurdinová V Chrenovci-Brusne dňa 31. mája 2018 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2016

Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2016 Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2016 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 10.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 15.05.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Trhovište za rok 2017

Záverečný účet Obce Trhovište za rok 2017 Záverečný účet Obce Trhovište za rok 2017 Predkladá : Róbert KOBA Spracoval: Ľubica Semjanová V Trhovišti dňa 4.6.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.6.2018 Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet obce BRACOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 N Á V R H

Záverečný účet obce BRACOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 N Á V R H OB E C B R A C O V C E 0 7 2 0 5 O K R. M I C H A L O V C E Záverečný účet obce BRACOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 N Á V R H Predkladá : PhDr. Kolesnáčová Ivana V Bracovciach... starostka obce

Více

V Kružnej, apríl Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok 2014

V Kružnej, apríl Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok 2014 V Kružnej, apríl 2015 Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok Záverečný účet obce za rok OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 4. Vysporiadanie schodku

Více

Záverečný účet Obce Palín za rok 2012 V Palíne, máj 2013

Záverečný účet Obce Palín za rok 2012 V Palíne, máj 2013 V Palíne, máj 2013 Záverečný účet Obce Palín za rok 2012 Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012

Více

Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 NÁVRH Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Bc. Ľuboš Gál Spracoval: Ing. Mária Koteková V Ivanke pri Nitre dňa31.5.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Malý Krtíš. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Malý Krtíš. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Malý Krtíš a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Václav Hájevský, starosta obce Spracoval: Valéria Ďurová V Malom Krtíši, dňa 19.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Košariská za rok 2017

Záverečný účet Obce Košariská za rok 2017 Záverečný účet Obce Košariská za rok 2017 Predkladá: Anna Škarítková Spracoval: Anna Škarítková V Košariskách, dňa... Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ

Více

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009 Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009 V Hornom Dubovom Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horné Dubové dňa 25.6.2010 Uznesením č. 12 /2010 Záverečný účet obce za rok 2009 OBSAH : 1. Rozpočet

Více

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2014

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2014 Záverečný účet Obce Bretejovce za rok Predkladá : Emília Kővérová Spracoval: Emília Kővérová V Bretejovciach dňa 20.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 8.6.2015 Záverečný účet

Více

Záverečný účet Obce BOBOT za rok 2017

Záverečný účet Obce BOBOT za rok 2017 Záverečný účet Obce BOBOT za rok 2017 Predkladá : Danka Ďuriačová, starostka obce Spracoval: Dáša Lobotková, ekonómka obce V Bobote, dňa 7.6.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.6.2018

Více

V Zázrivej, marec 2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

V Zázrivej, marec 2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 V Zázrivej, marec 2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Více

Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Bc. Ľuboš Gál Spracoval: Ing. Mária Koteková V Ivanke pri Nitre dňa31.5.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Návrh! Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : starosta obce Olešná Spracovala: Ing. M. Palicová V Olešnej dňa 23.03.2016 Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej

Více

V Beckove, 13. jún Záverečný účet Obce BECKOV za rok 2013

V Beckove, 13. jún Záverečný účet Obce BECKOV za rok 2013 V Beckove, 13. jún 2014. Záverečný účet Obce BECKOV za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Více

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2015

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2015 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2015 Predkladá: JUDr. Matúš Mních Spracoval: Ing. Andrea Mäsiarová V Zázrivej, dňa 28.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2016

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2016 Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2016 V Obišovciach, marec 2017 1 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 4. Prebytok/schodok

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 máj 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2017

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2017 Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2017 V Obišovciach, marec 2018 1 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 4. Prebytok/schodok

Více

Záverečný účet Obce OBORÍN. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OBORÍN. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce OBORÍN a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Arpád Csuri Spracoval: Alžbeta Štofirová V Oboríne dňa 19.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 23.05.2016

Více

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2016

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2016 Záverečný účet Obce Bretejovce za rok Predkladá : Emília Kővérová Spracoval: Emília Kővérová V Bretejovciach dňa 17.2.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.2.2017 Záverečný účet

Více

Obce Janova Lehota. za rok 2015

Obce Janova Lehota. za rok 2015 NÁVRH ZÁVEREČNÝ ÚČET Obce Janova Lehota za rok 2015 Predkladá : Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA Spracoval: Bc. Martina Vargová V Janovej Lehote dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více