DOLNÍ PĚNA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení: Ing. Petra Vozábalová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOLNÍ PĚNA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení: Ing. Petra Vozábalová"

Transkript

1 změna č. 4 územního plánu obce DOLNÍ PĚNA projektant: Ing. arch. Zuzana Hudcová Na Hradbách 52/I Jindřichův Hradec pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Jindřichův Hradec ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. 4 ÚPO vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Pěna Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení: Ing. Petra Vozábalová funkce: pořizovatel změny č. 4 ÚPO Dolní Pěna podpis: Otisk úředního razítka 1

2 I. OBSAH změny č. 4 TEXTOVÁ ČÁST výrokové části a. Vymezení zastavěného území 3 b. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 3 c. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 4 d. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování 4 e. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 5 f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 5 g. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 5 h. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 5 i. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části 6 GRAFICKÁ ČÁST výrokové části 1. Výkres základního členění území 1 : Hlavní výkres 1 : II. OBSAH odůvodnění změny č. 4 A. Textová část odůvodnění 1. Postup při pořízení změny 7 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 7 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 7 4. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 8 5. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 8 6. Vyhodnocení splnění zadání 8 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 9 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění Vypořádání připomínek 10 B. Grafická část odůvodnění OD 1 Koordinační výkres 1 : OD 2 Výkres širších vztahů 1 : OD 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 :

3 Obec DOLNÍ PĚNA Č.j.: V Dolní Pěně dne: Zastupitelstvo obce Dolní Pěna, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen stavební zákon ), za použití ust. 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 v y d á v á změnu č. 4 územního plánu obce Dolní Pěna: schváleného usnesením Zastupitelstva obce Dolní Pěna Tímto se mění závazná část územního plánu obce Dolní Pěna vydaná obecně závaznou vyhláškou obce Dolní Pěna 1. Textová část územního plánu, skládající se z obsahu níže uvedených kapitol v rozsahu 6 stran textu: a. Vymezení zastavěného území Zastavěné území bylo vymezeno v ÚPO Dolní Pěna schváleném v r Změny se nenavrhují. b. Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot Změnou č. 4 územního plánu obce Dolní Pěna je dotčena plocha: 1. Z 4/1: p.č. 164/1, k.ú. Dolní Pěna Změna č. 4 územního plánu obce Dolní Pěna zahrnuje změnu koncepce technické infrastruktury navržením plochy pro nakládání s odpady - kompostárny. Změna neovlivní v žádném dalším ohledu celkovou koncepci schváleného ÚPO Dolní Pěna. Hodnoty kulturní, architektonické a urbanistické. Navržená zastavitelná plocha se nachází v zastavěném území obce. V řešeném území nejsou žádné architektonické hodnoty. Ochrana urbanistických hodnot a krajinného rázu: V daném případě je nutno vytvořit podmínky pro začlenění lokality do krajiny a pohledové odclonění od bytové zástavby. Ochrana hodnot Z důvodu ochrany hodnot bude součástí plochy ochranná zeleň, která bude zajišťovat zapojení areálu do krajiny a pohledové oddělení od bytové zástavby obce. Návrh podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňuje umístění sídelní zeleně jako zeleně ochranné v plochách technické infrastruktury. Hodnoty přírodní 1. Přírodní hodnota území je zastoupena vzrostlou sídelní zelení v sousedství řešené plochy, která vytváří charakteristické zapojení sídla do krajiny. 2. Vodní plochy a toky v sousedství řešené plochy. Ochrana hodnot 1. Zachování a ochrana stávající sídelní zeleně a vhodné doplnění ochranné zeleně v ploše technické infrastruktury. 2. Technické řešení musí zajistit ochranu vodních ploch a spodních vod před případným negativním vlivem provozu areálu a před únikem znečištěných dešťových vod. Je navržena hranice negativního vlivu areálu na hranici této funkční plochy technické infrastruktury. Tuto hranici nesmí ochranné pásmo překročit. 3

4 Hodnoty civilizační Hodnoty civilizační v řešeném území představuje veřejná infrastruktura obce. Musí být respektováno zejména vedení VN včetně ochranného pásma. Ochrana hodnot Nesnižovat stávající úroveň technické infrastruktury. Respektovat stávající veřejnou infrastrukturu vedení VN včetně ochranného pásma. c. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Změnou č. 4 Územního plánu obce nedojde k zásadní změně urbanistické koncepce. Jedná se o doplnění plochy pro technickou infrastrukturu obce formou plochy pro kompostárnu. Vymezení zastavitelných ploch lokalita kód plochy míst. část způsob využití územní podmínky Z 4/1 T D.Pěna techn. infrastruktura ochranná zeleň Popis navržené lokality Z4/1 Umístění: Plocha pro umístění technické infrastruktury ve formě kompostárny v severním okraji Dolní Pěny. Specifické podmínky: Napojení na stávající komunikaci k zemědělskému areálu. Realizace vhodné zeleně jako ochranné v rámci plochy technické infrastruktury. Plochy přestavby V řešeném území nebyly vymezeny plochy přestavby. Systém sídelní zeleně Nedílnou součástí navržených ploch bude ochranná zeleň, která je součástí sídelní zeleně. Její umístění je umožněno v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití kap.f. Jiné změny se nenavrhují. d. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Koncepce dopravní infrastruktury Koncepce dopravní infrastruktury není změnou č. 4 ÚPO dotčena. Napojení navržené plochy je umožněno ze stávající komunikace. Koncepce vodního hospodářství Zásobování vodou změny koncepce se nenavrhují. Lokalita bude napojena na stávající zdroje. Kanalizace napojení lokality na splaškovou kanalizaci se nenavrhuje. Dešťové vody budou likvidovány na vlastním pozemku. Musí být zajištěna ochrana spodních vod a sousedních ploch před negativními vlivy jako např. únik znečištěných dešťových vod ze zpevněných ploch. Zejména bude zajištěna ochrana vodních ploch v okolí řešené lokality. Koncepce zásobování elektrickou energií Nenavrhují se změny koncepce zásobování elektrickou energií. Napojení nově navržené lokality bude ze stávajícího rozvodu NN. Nenavrhuje se nová TS ani přípojka VN. Koncepce zásobování plynem Nenavrhují se změny koncepce zásobování plynem. Celková koncepce vytápění, obnovitelné zdroje energie Nenavrhují se změny koncepce vytápění. Nakládání s odpady Je navržena plocha pro likvidaci biologického odpadu v rámci obce tzv. komunitní kompostování. Nenavrhují se jiné změny koncepce nakládání s odpady. Plochy pro občanské vybavení Nenavrhují se změny koncepce ploch občanského vybavení. Plochy veřejných prostranství Nenavrhují se změny koncepce ploch veřejných prostranství. 4

5 Civilní ochrana Požadavky CO Nenavrhují se změny koncepce civilní ochrany ani ploch pro požadované potřeby. e. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod. Celková koncepce uspořádání krajiny Nenavrhují se změny koncepce uspořádání krajiny. Rekreační využití krajiny Nenavrhují se změny koncepce rekreačního využití krajiny. Součástí návrhu je ochrana hodnot včetně návrhu ochranné zeleně a návrhu hranice negativního vlivu k ochraně okolní zástavby. Koncepce ÚSES Nenavrhují se změny koncepce územního systému ekologické stability. Řešené území se tohoto systému nedotýká. Koncepce uspořádání krajiny s ohledem na vyhlášené záplavové území Navržená plocha se nenachází v záplavovém území. Protierozní opatření. Nenavrhují se protierozní opatření. Plochy pro dobývání nerostů Nejsou v řešeném území zastoupeny ani se nenavrhují. f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách). Výstupní limity. Plochy technické infrastruktury T Hlavní využití: Technická infrastruktura, tj. vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení jako např. vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné telekomunikační sítě, vysílače apod. Přípustné využití: Plochy pro související dopravní infrastrukturu, ochranná zeleň (např. u ploch pro nakládání s odpady, ČOV apod.) Nepřípustné využití: Jiné než hlavní a přípustné využití Regulace: Prostorové uspořádání staveb musí být v souladu s ochranou krajinného rázu, přizpůsobeno konkrétním místním podmínkám (výška, velikost apod.). Stavby halového charakteru (třídírna odpadu) budou jednopodlažní, střecha sedlová. Výstupní limity hranice negativního vlivu ploch technické infrastruktury jsou vymezené na hranici řešených ploch, tuto hranici nesmí překročit nedílnou součástí ploch je funkční ochranná zeleň g. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a současně uplatnit předkupní právo nejsou navrhovány. b. Stavby a opatření, pro které lze vyvlastnit a neuplatnit předkupní právo nejsou navrhovány. 5

6 h. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo nejsou navrhovány. i. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části Počet listů změny č. 4 územního plánu obce Dolní Pěna: 6 Počet výkresů: 1. Výkres základního členění území 1 : Hlavní výkres 1 :

7 O D Ů V O D N Ě N Í A. Textová část odůvodnění 1. Postup při pořízení územního plánu Zastupitelstvo obce Dolní Pěna rozhodlo dne usnesením č. 2/2011 v souladu s 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon ) o pořízení změny č. 4 územního plánu obce Dolní Pěna (dále jen změna č. 4 ). V souladu s 6 odst. 1 písm. c) byl o pořízení změny č. 4 požádán Městský úřad Jindřichův Hradec oddělení územního plánování (dopisem ze dne ). Určeným zastupitelem pro jednání s pořizovatelem je pan Martin Matoušek starosta obce. Návrh zadání změny č. 4 zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem. V souladu s 47 stavebního zákona zaslal pořizovatel dopisem ze dne návrh zadání změny č. 4 dotčeným orgánům (dále jen DO ), krajskému úřadu a sousedním obcím. Dotčené orgány a krajský úřad byly vyzváni k uplatnění svých požadavků na obsah změny č. 4 a požadavku na vyhodnocení vlivů změny č. 4 na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu, do 30 dnů od doručení návrhu zadání. Sousední obce mohly v téže lhůtě zaslat své podněty. Vypracování návrhu zadání změny č. 4 bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou MěÚ Jindřichův Hradec ze dne , ve které bylo oznámeno zveřejnění návrhu zadání od po dobu 30ti dnů na obecním úřadě v Dolní Pěně a na MěÚ Jindřichův Hradec. Veřejná vyhláška dále obsahovala lhůtu 30ti dnů, ve které může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání změny. Včas doručené písemné požadavky DO byly vyhodnoceny a zapracovány do konečné podoby zadání. Dne bylo na mimořádném jednání zastupitelstva Obce Dolní Pěna schváleno zadání změny č. 4. V souladu s 50 stavebního zákona svolal pořizovatel společné jednání o návrhu změny č. 4. Společné jednání se konalo na obecním úřadě v Dolní Pěně, přizváni byly jednotlivě dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30ti dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Svá stanoviska včas doručily následující dotčené orgány: - MěÚ Jindřichův Hradec odbor životního prostředí - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje - KÚ JčK odbor životního prostředí zemědělství a lesnictví Ostatní dotčené orgány a sousední obce se k návrhu změny č. 4 nevyjádřily. Obec Dolní Pěna písemně požádala o vypuštění plochy č. Z4/2 (dle označení v návrhu změny č. 4 verze pro společné jednání) z dalšího projednávání změny č. 4. Všechna stanoviska včetně požadavku obce byla zhodnocena a spolu s požadavky pořizovatele na úpravu návrhu a s návrhem změny č. 4 zaslána KÚ JčK. V souladu s 51 odst. 1) stavebního zákona byl KÚ JčK OREG požádán o posouzení návrhu změny č. 4. Stanovisko KÚ JčK OREG bylo včas doručeno a zapracováno do návrhu změny č. 4. V souladu s 52 stavebního zákona bylo o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 4 vedeno veřejné projednání, na které byla přizvána obec a dále dotčené orgány a sousední obce. Upravený a posouzený návrh změny č. 4 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadu Dolní Pěna a na MěÚ Jindřichův Hradec od do V tento den se na obecním úřadu v Dolní Pěně konalo veřejné projednání. Veřejného projednání se zúčastnil starosta obce, zástupce ze strany pořizovatele a projektantka. Nikdo další se projednání nezúčastnil. V souladu s 53 upravil pořizovatel i ve spolupráci se zpracovatelem návrh změny č. 4 včetně odůvodnění a dle 54 předložil zastupitelstvu obce návrh na vydání změny č. 4 s jeho odůvodněním. Na svém řádném zasedání konaném dne vydalo zastupitelstvo obce Dolní Pěna změnu č. 4 Územního plánu obce Dolní Pěna. 2. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Politika územního rozvoje S politikou územního rozvoje není návrh změny č.4 v rozporu, jelikož se nedotýká záměrů žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti, multimodálního dopravního koridoru ani záměrů 7

8 v oblasti technické infrastruktury. Splňuje požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Navržené využití zastavěného území je hospodárné, je navrženo v zastavěném území lok.4/1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje je též spatřován v návrhu důsledné ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Návrh změny č.4 není v žádném ohledu v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje. Lokalita není součástí žádné rozvojové plochy nadmístního významu, žádného koridoru ani územní rezervy nadmístního významu. Není součástí žádné plochy se specifickými požadavky na ochranu přírody. Obecné požadavky na ochranu krajinného rázu jsou promítnuty do návrhu ochrany hodnot, kap. b výrokové části. Obec Dolní Pěna je součástí rozvojové osy severovýchodní Jindřichohradecké N OS 7. Ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nevyplývají žádné požadavky, týkající se řešené lokality. Širší vztahy Ze širších vztahů nevyplývají žádné požadavky na řešené území. 3. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Změnou nedojde k porušení vytvořených podmínek ani narušení vyváženého vztahu pro udržitelný rozvoj území tj. vyváženého hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek, které jsou územním plánem obce Dolní Pěna vytvořeny. Navrhovaná změna č. 4 je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Ochrana hodnot území je zajištěna návrhem ochrany hodnot v kapitole b. (textové části návrhu změny), dále formou podmínek pro funkční plochy ve schváleném ÚPO (respektive jeho změny č.3). Navržená plocha Z 4/1 se nachází v zastavěném území obce. 4. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Textová část návrhu a textová část odůvodnění je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky 500, grafická část územního plánu je zpracována v měř. 1: 5000, výkres širších vztahů je zpracován v měř. 1:5 000, tedy v měřítku schváleného územního plánu obce. 5. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č. 4 je zpracovávána v souladu se zvláštními právními předpisy. Jednotlivé dotčené orgány měly zákonem stanovené možnosti vyjádřit se nejprve k návrhu zadání změny č. 4 a poté při společném jednání a ve 30ti denní lhůtě po jednání ( 50 stavebního zákona). Dle 50 se vyjádřily následující dotčené orgány: - MěÚ Jindřichův Hradec odbor životního prostředí - Krajská hygienická stanice - KÚ JčK odbor životního prostředí zem. a les. Všechna stanoviska byla zohledněna v návrhu změny č.4. Rozpory nebyly při zpracovávání změny č. 4 řešeny. 6. Vyhodnocení splnění zadání Změna územního plánu je zpracována v souladu se zadáním. Vzhledem k tomu, že nebyl uplatněn požadavek na vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, nebyl zpracován příslušný výkres. A. Vyhodnocení je obsaženo v kap. 2. Odůvodnění B., C. Požadavky vyplývající z ÚAP a požadavky na rozvoj území obce jsou v řešení vesměs zapracovány. V zadání bylo požadováno navržení dvou ploch pro umístění kompostárny. K návrhu změny č. 4 se vyjádřila i obec Dolní Pěna, která požadovala vypuštění plochy označené jako Z4/2 z dalšího projednávání. Nadále se tedy počítá pouze s plochou Z4/1. Návrh obsahuje rovněž dostatečnou ochranu hodnot území. Vyhodnocení je obsaženo rovněž v kap.7. Odůvodnění. Vstupní limity jsou respektovány. 8

9 D. Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny nejsou změnou č. 4 dotčeny. Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu. E. Veřejná infrastruktura je řešena dle podmínek Zadání. Dále viz kap. 7 odůvodnění. F. Ochrana a rozvoj hodnot jsou navrženy v souladu se zadáním. Je zohledněn krajinný ráz a přírodní hodnoty území a urbanistické hodnoty, je zajištěna ochrana sídelní zeleně. G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby a opatření nebyly uplatněny. H. Zadání je respektováno, jsou navržena opatření včetně stanovení hranice negativního vlivu plochy technické infrastruktury. Důsledky navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL viz bod 10. odůvodnění. Dále viz bod 7. Odůvodnění. I. Střety zájmů dle Zadání jsou v návrhu územního plánu řešeny. Nezbytné zábory ZPF jsou pouze v třídách ochrany III., IV. a V. Střety navrhované plochy Z4/2 byly vyřešeny jejím vypuštěním. J. Návrh je zpracován v souladu se Zadáním. Podrobněji viz bod C., D. K. Nebyly vymezeny plochy k prověření změn územní studií rozsah a poloha zastavitelných ploch nevyžaduje řešení územní studií L. Nebyly vymezeny plochy k podrobnějšímu řešení regulačním plánem. Pro malý rozsah navržených ploch není potřebné zpracování regulačního plánu. M. Požadavky na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebyly požadovány. N. Koncept nebyl Zadáním požadován. O. Obsah dokumentace je zpracován v souladu se Zadáním. Nebyl vypracován výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, neboť nejsou navrhovány. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Podklady pro návrh územního plánu 1. Politika územního rozvoje České republiky (2008) 2. Územní plán VÚC Jindřichohradecko (2005) 3. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (2010) 4. Generel krajinného rázu Jihočeského kraje (2009) 5. Územně analytické podklady ORP Jindřichův Hradec 6. Doplňující průzkumy a rozbory projektanta 7. Schválený územní plán obce Dolní Pěna včetně změn 1, 2, Projekt komunitní kompostárna (pro účely podání žádosti o dotační prostředky), ing. Z. Vendolský, Územní plán byl zpracován nad rastrovou katastrální mapou, dodanou katastrálním úřadem. Požadavky na variantní řešení Požadavky na variantní řešení nebyly uplatněny. Zdůvodnění celkové urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a ochrany hodnot Změnou č. 4 je navržena zastavitelná plocha pro technickou infrastrukturu. Jedná se o rozvoj technické infrastruktury v oblasti nakládání s odpady v tomto případě likvidace biologického odpadu v komunitní kompostárně. Tato změna není v rozporu s celkovou urbanistickou koncepcí, stanovenou schváleným územním plánem obce. Jedná se pouze o dílčí doplnění jedné ze složek technického vybavení. Tato změna nevyvolává ani potřebu změny žádné z ostatních složek koncepce. 9

10 Ochrana urbanistických hodnot území a krajinného rázu je součástí návrhu změny č. 4 územního plánu obce. Ochrana hodnot je v návrhu změny č. 4 zajištěna návrhem ochrany hodnot v kapitole b., dále formou podmínek pro využití funkční plochy. Rozsah změny nijak neovlivní koncepci uspořádání krajiny, navrženou územním plánem obce. Zdůvodnění návrhu vymezení funkčních ploch neuvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti: V návrhu změny územního plánu nejsou navrženy jiné druhy funkčních ploch. Zdůvodnění navržené technické a dopravní infrastruktury Technická infrastruktura Změnou č. 4 územního plánu obce dojde ke zkvalitnění veřejné technické infrastruktury v oblasti nakládání s bioodpady. Formou komunitního kompostování budou likvidovány a následně využity rostlinné zbytky z údržby zeleně v obci. Nenavrhují se plochy a koridory pro technickou infrastrukturu potřebnou pro provoz kompostárny, lokality budou napojeny na stávající rozvody. Dopravní infrastruktura Připojení navržených lokalit na veřejnou komunikaci nevyžaduje zvláštní návrh nové komunikace. Navržené plochy jsou přístupné ze stávajících komunikací. Zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření Veřejně prospěšné stavby a opatření Veřejně prospěšné stavby a opatření se nenavrhují. Zdůvodnění přijatého řešení vzhledem k rozboru udržitelného rozvoje území ve vztahu na ÚAP Změna č. 4 řeší změnu funkčního využití lokality malého rozsahu, které jakkoliv neovlivní udržitelný rozvoj území. Změna zkvalitní technické vybavení obce v oblasti nakládání s bioodpady. 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno Jelikož dotčený orgán z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny stanovil, že územní plán nebude mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a dotčený orgán z hlediska zákona o posuzování vlivů nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, nebyl uveden v zadání požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Lze konstatovat, že zastavěné území je v řešeném území účelně a dostatečně využíváno. Zastavitelné plochy jsou vymezovány i v zastavěném území, což je jedním z důkazů účelného využívání zastavěného území. Navrhovanou zastavitelnou plochou, která je vymezena při respektování hodnot území a v souladu s hospodárným využíváním nezastavěného území, dojde ke zlepšení možností dalšího rozvoje obce v oblasti nakládání s odpady a tím budou vytvořeny podmínky pro celkový rozvoj území, který bude v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. 10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Vyhodnocení záboru ZPF lokalita funkce výměra kód BPEJ tř. ochrany v ZÚ mimo ZÚ Z 4/1 T 0,27 ha V. 0,27 0 celkem 0,27 ha Vyhodnocení záboru PUPFL Nejsou navrženy plochy k vynětí z PUPFL. Není dotčeno ochranné pásmo PUPFL. 10

11 11. Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění K návrhu změny č. 4 nebyly podány žádné námitky. 12. Vypořádání připomínek K návrhu změny č. 4 nebyly podány žádné připomínky. B. Grafická část odůvodnění OD 1 Koordinační výkres 1 : OD 2 Výkres širších vztahů 1 : OD 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : Poučení : Proti změně č. 4 územního plánu obce Dolní Pěna vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). místostarosta obce starosta obce 11

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL Zastupitelstvo obce Benešov u Semil příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE Únor 2016 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zastupitelstvo obce Bělá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY Zastupitelstvo obce Oplocany, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

LODHÉŘOV. Opatření obecné povahy. změna č. 1 územního plánu obce. projektant: Ing. arch. Zuzana Hudcová Na Hradbách 52/I Jindřichův Hradec

LODHÉŘOV. Opatření obecné povahy. změna č. 1 územního plánu obce. projektant: Ing. arch. Zuzana Hudcová Na Hradbách 52/I Jindřichův Hradec Opatření obecné povahy - změna č. 1 územního plánu obce LODHÉŘOV projektant: Ing. arch. Zuzana Hudcová Na Hradbách 52/I 377 01 Jindřichův Hradec pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) Zastupitelstvo obce Nestrašovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ Zastupitelstvo obce Veselá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

č. / 2014 ze dne 2014

č. / 2014 ze dne 2014 NÁVRH O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Svinaře č. / 2014 ze dne 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SVINAŘE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Svinaře Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 Seznam dokumentace (včetně připojené grafické části): I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 C. Urbanistická koncepce,

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Zastupitelstvo obce Hodice v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm.

Více

Obec Budětsko. IČ , Budětsko 31, Budětsko ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDĚTSKO

Obec Budětsko. IČ , Budětsko 31, Budětsko ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDĚTSKO Obec Budětsko IČ 599999, Budětsko 31, 798 52 Budětsko V Budětsku dne........... ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDĚTSKO Záznam o účinnosti: Správní orgán, který Změnu č. 2 územního plánu Budětsko vydal: Zastupitelstvo

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Čížová Číslo usnesení: Z4g/2018 Ze dne: 21. 6. 2018 Datum nabytí účinnosti 10. 7. 2018 Oprávněná

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá pořizovatel: Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Květen 2017 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ:

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Košťálov,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Košťálov, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV Zastupitelstvo obce Košťálov příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Město Morkovice - Slížany

Město Morkovice - Slížany Záznam o účinnosti: Označení správního orgánu, který změnu č.1 vydal: Datum nabytí účinnosti změny č.1 územního plánu: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele: Podpis:

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt /OKR_BRNO_VENKOV/SIVICE/SIVICE_ÚP_2013-17/SIV_ÚP_NV/SIV_ÚP_NV_0::2017/SIV_ÚP_NV_VYDÁNO_:9:2017/SIV_TIT-NV_08:2017_upr.doc* 3 října 2017 * 18:30 * SIVICE územní

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Únor 2018 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Zadavatel: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje Obec Tršice Tršice 50 783 57 Tršice Zpracovatel: Ing. arch. Věra Filipová, ČKA

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: Ing. arch. Václava Dandová ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Stanislav Zeman listopad

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Myštice Číslo usnesení: Ze dne: 5. 4. 2019 Datum nabytí

Více

OBEC Kunovice. referentka odboru územního plánování a stavebního řádu

OBEC Kunovice. referentka odboru územního plánování a stavebního řádu OBEC Kunovice Kunovice 153, 756 44 Loučka Záznam o účinnosti Správní orgán, který změnu č. 1 vydal: Zastupitelstvo obce Kunovice Datum nabytí účinnosti změny č.1: Pořizovatel: Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN

HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN Ing arch Ivo Kabeláč HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN BRNO květen 2008 úvod -str. b ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, 602 00 BRNO STUDIE, PLÁNY A PROJEKTY PRO MĚSTO, KRAJINU A VESNICI Název

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA POŘIZOVATEL

Více

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan Změna č.1 Územní plán Stružinec POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan 1 VEDOUCÍ PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANT: w Září 2016 W V ZAZNAM 0 ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Oprávněná úřední osoba

Více

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice ZMĚNA č.4 ÚPSNÚ NOVÉ STRAŠECÍ Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Nové Strašecí Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice březen 2013 Název dokumentace: Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant:

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Obec Žďárec Žďárec 42, Žďárec

Obec Žďárec Žďárec 42, Žďárec ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. I územního plánu Žďárec vydal: Zastupitelstvo obce Žďárec Číslo jednací: 241/2012 Datum vydání : 7. 12. 2012 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

Změna územního plánu Dešenice č. 3

Změna územního plánu Dešenice č. 3 Obec Dešenice Změna územního plánu Dešenice č. 3 Záznam o účinnosti a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo Městyse Dešenice b) údaje o vydání: datum nabytí účinnosti c) údaje

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy. Změnu č. 1 Územního plánu Blazice

NÁVRH Opatření obecné povahy. Změnu č. 1 Územního plánu Blazice OBEC BLAZICE Blazice 70, 768 61 Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Blazice, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C. ZMĚNA č. 4 ÚPO

Ú J E Z D U B O S K O V I C. ZMĚNA č. 4 ÚPO Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 06/2011 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno, tel.

Více

změna č. 1 územní plán KRUPÉ

změna č. 1 územní plán KRUPÉ změna č. 1 územní plán KRUPÉ srpen 2011 Změna č. 1 - Územní plán Krupé srpen 2011 POŘIZOVATEL: Obec Krupá 281 63 Kostelec nad Černými Lesy v zastoupení: Martin Mokroš, starosta VÝKONNÝ POŘIZOVATEL: Ing.

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUNAJOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUNAJOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUNAJOVICE říjen 2015 SCHVALUJÍCÍ ORGÁN URČENÝ ZASTUPITEL DATUM SCHVÁLENÍ ČÍSLO USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE DUNAJOVICE František Uhlíř PODPIS A OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Více

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti:

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP Záznam o účinnosti správní orgán vydávající územní plán: zastupitelstvo obce Chlustina číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: Městský úřad Hořovice odbor výstavby

Více

Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt MĚSTYS POZOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN

Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt MĚSTYS POZOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt MĚSTYS POZOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN BRNO únor 2009 Úvod - stránka č. 2 ING. ARCH. IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt ČKA 00618, Anenská 12, 602 00 BRNO STUDIE, PLÁNY

Více

Jaromír Repík. Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Ing. arch. J. Ludík. Třída Tomáše Bati Zlín

Jaromír Repík. Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Ing. arch. J. Ludík. Třída Tomáše Bati Zlín Pořizovatel návrhu Změny č. 6B: Určený zastupitel: Městský úřad Kyjov Odbor životního prostředí a územního plánování Masarykovo nám. 1 697 01 Kyjov Jaromír Repík Projektant návrhu Změny č. 6b: Urbanistický

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

O B E C Ř Í Č A N Y Říčany Říčany

O B E C Ř Í Č A N Y Říčany Říčany O B E C Ř Í Č A N Y Říčany 340 664 82 Říčany V Říčanech dne 26. ledna 2009 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 9 Změna č. I územního plánu obce Říčany Zastupitelstvo obce Říčany, příslušné

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 1 ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 03/2014 2 Zastupitelstvo obce Hostěradice Razítko Datum nabytí účinnosti změny č.5: Pořizovatel: MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná

Více

Územní plán obce Buzice Změna č. 3. Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, Strakonice

Územní plán obce Buzice Změna č. 3. Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, Strakonice BUZICE Změna č. 3 ÚPO Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Obec Buzice Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, 386 01 Strakonice Ing. arch. Jiří Augustín, Strnadova 8, 628 00 Brno Brno, listopad 2013 číslo

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Vybrané problémy zpracování územního plánu

Vybrané problémy zpracování územního plánu Vybrané problémy zpracování územního plánu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Tomáš Sklenář Odbor územního plánování Obsah návrhu územního plánu Územní plán ( výroková část ) Textová část Grafická

Více

Textová část územního plánu změny č. 1 územního plánu obce Čakovičky

Textová část územního plánu změny č. 1 územního plánu obce Čakovičky Stupeň dokumentace: Změna č. 1 územního plánu obce Čakovičky Pořizovatel: Obec Čakovičky, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Textová část územního plánu změny

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Číslo usnesení: Zastupitelstvo obce Myštice Ze dne: Datum nabytí účinnosti Oprávněná

Více

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. 7 vydal : Zastupitelstvo obce Holubice Datum

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více