Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice"

Transkript

1 ZMĚNA č.4 ÚPSNÚ NOVÉ STRAŠECÍ Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Nové Strašecí Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice březen 2013

2 Název dokumentace: Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Změna č.4 ÚPNSÚ Nové Strašecí Městský úřad Nové Strašecí, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 zákona č. 183/2006 Sb. Bc. Pavel Novák Ing. Petr Laube Autorizovaný architekt pro obor územní plánování ČKA října 909, , Neratovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Označení správního orgánu, který změnu vydal: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: Zastupitelstvo města Nové Strašecí Mgr.Karel Filip, starosta Otisk úředního razítka: - 2 -

3 Obsah změny č.4 územního plánu sídelního útvaru: I. Textová část a. Vymezení zastavěného území b. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot c. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně d. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování e. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci a dobývání ložisek nerostných surovin f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) g. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit h. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona i. stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona j. Údaje o počtu listů změny č.4 územního plánu sídelního útvaru a počtu výkresů k němu připojené grafické části II. Grafická část 1. Základní členění území 1 : Hlavní výkres 1 :

4 a. Vymezení zastavěného území Změnou č.4 došlo k aktualizaci hranice zastavěného území v rozsahu území řešeného změnou č.4 k Celá řešená plocha leží v zastavěném území města. b. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot Změnou č.4 nedojde ke změně koncepce rozvoje území města. Změna č.4 respektuje a chrání hodnoty řešeného území. c. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Základní urbanistická koncepce stanovená územním plánem se změnou č.4 nemění. Změna č.4 řeší plochu Z4.1, která leží v severní části zastavěného území města Nové Strašecí. Plocha Z4.1 je navržena jako plocha přestavby. Změnou č.4 se mění stávající využití této plochy z ploch občanského vybavení (objekt ubytovny) a ploch zeleně s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační (související pozemek ubytovny) na Plochu bydlení - individuální. V rámci následujícího územního a stavebního řízení, je nutné upřesnit vnitřní uspořádání plochy Z4.1. Při tomto návrhu je nutné respektovat minimální šířky veřejných prostranství. Zvláštní pozornost je nutné věnovat návaznosti na stávající plochu veřejného prostranství na západním okraji plochy Z4.1, kde současný stav mezi soukromým a veřejným prostorem neodpovídá vlastnickým hranicím pozemků. Návrh uspořádání hranice mezi stavebními pozemky a veřejným prostranstvím je nutné zkoordinovat s trasami inženýrských sítí, které zasahují do západního okraje plochy Z4.1 (část pozemku p.č. 1320/3). Jedná se zejména o vodovodní řad, spojovací kabel a kabelové elektrické vedení VN 22kV. d. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování d.1 Koncepce dopravní infrastruktury Základní koncepce dopravní infrastruktury se změnou č.4 nemění. Plocha bude dopravně napojena ze stávajících místních komunikací a veřejných prostranství. Nové místní komunikace je možné budovat v rámci stávajících a nově navržených veřejných prostranství, které jsou přípustné v plochách bydlení (viz podmínky využití území). Při návrhu dělení vnitřního členění plochy Z4.1, popsaného v kapitole c. nesmí dojít k omezení dopravní obsluhy okolního území. Zvláštní důraz musí být kladen zejména na zachování odpovídajícího dopravního napojení výrobního a skladovacího areálu ležícího severně od plochy Z

5 d.2 Koncepce technické infrastruktury Koncepce technické infrastruktury se změnou č.4 nemění. Změna č.4 nenavrhuje žádné nové trasy, ani přeložky stávajících inženýrských sítí. Přeložení inženýrských sítí zasahujících do řešeného území, je možné realizovat jako nezbytnou technickou infrastrukturu do sousedících ploch veřejných prostranství. Zásobování vodou bude řešeno ze stávajících vodovodních řadů vedoucích po severním okraji plochy, případně z řadu vedoucího přes západní okraj řešeného území. V rámci následného územního a stavebního řízení, je nutné respektovat ochranné pásmo stávajícího vodovodu, případně navrhnout jeho přeložku mimo stavební pozemky rodinných domů do ploch veřejného prostranství. Likvidace odpadních vod bude řešena napojením na stávající kanalizační řady vedoucí po severním a západním okraji řešeného území (v rámci stávajícího veřejného prostranství). Dešťové vody budou v maximální možné míře likvidovány na pozemcích jednotlivých stavebních pozemků. Zásobování plynem bude řešeno ze stávajícího plynovodního řadu vedoucího po západním okraji řešeného území. Zásobování elektrickou energií bude řešeno napojením na stávající vedení elektrické energie. V rámci následného územního a stavebního řízení, je nutné respektovat ochranné pásmo stávajícího kabelového vedení elektrické energie, případně navrhnout jeho přeložku mimo stavební pozemky rodinných domu do ploch veřejného prostranství. V rámci následného územního a stavebního řízení, je nutné respektovat ochranné pásmo stávajícího sdělovacího kabelu, případně navrhnout jeho přeložku mimo stavební pozemky rodinných domů do ploch veřejného prostranství. e. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci a dobývání ložisek nerostných surovin Koncepce uspřádání krajiny, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin se změnou č.4 nemění

6 f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) Plochy bydlení - individuální (BI) Hlavní využití: - stavby pro rodinné bydlení Přípustné využití: - trvalé bydlení v rodinných domech - stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (individuální garáž, bazén, pergola, atp.) - podnikatelské aktivity realizované v rámci staveb hlavních a doplňkových - veřejná prostranství - zeleň - odstavování vozidel na vlastních pozemcích - nezbytná dopravní a technická infrastruktura Nepřípustné využití: - stavby pro výrobu a sklady - stavby pro individuální rekreaci - stavby narušující pohodu obytného prostředí (hluk, zápach, vibrace) Podmínky prostorového uspořádání: - maximální výška zástavby jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví, event.. dvě nadzemní podlaží. Maximální výška zástavby nesmí překročit průměrnou výškovou hladinu sousední bytové zástavby - maximální zastavěnost stavebních pozemků 30% Změna nevymezuje plochy, v nichž je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona. g. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Změna č.4 nenavrhuje žádné nové veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

7 h. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona Změna č.4 nenavrhuje žádnou veřejně prospěšnou stavbu, ani veřejně prospěšné prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. i. Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Změnou č.4 nejsou ovlivněny žádné ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. Kompenzační opatření nejsou stanovena. j. Údaje o počtu listů změny č.4 územního plánu sídelního útvaru a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část změny č.4 ÚPNSÚ Nové Strašecí obsahuje 7 listů. Grafická část změny č.4 obsahuje následující 2 výkresy: 1. Základní členění území 1 : Hlavní výkres 1 :

8 ZMĚNA č.4 ÚPNSÚ NOVÉ STRAŠECÍ 1. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : S STAV NÁVRH HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ HRANICE PLOCH PŘESTAVBY Z4.1 PLOCHY ZMĚN VYUŽITÍ ÚZEMÍ DLE ZMĚNY č.4 Z4.1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : Zastupitelstvo města Nové Strašecí PROJEKTANT: ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: POŘIZOVATEL: Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice Ing. Petr Laube Městský úřad Nové Strašecí DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI : JMÉNO A PŘÍJMENÍ, FUNKCE OPRÁVNĚNÉ OSOBY POŘIZOVATELE: NÁZEV AKCE: ZMĚNA č.4 ÚPNSÚ NOVÉ STRAŠECÍ ETAPA: DATUM: MĚŘÍTKO: FORMÁT: 3/ : A3 Mgr.Karel Filip, starosta NÁZEV VÝKRESU: ČÁST DOKUMENTACE: ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ ČÍSLO VÝKRESU: 1 ČÍSLO PARÉ: RAZÍTKO A PODPIS

9 ZMĚNA č.4 ÚPNSÚ NOVÉ STRAŠECÍ 2. HLAVNÍ VÝKRES 1 : S STAV NÁVRH HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ HRANICE PLOCH PŘESTAVBY Z4.1 PLOCHY ZMĚN VYUŽITÍ ÚZEMÍ DLE ZMĚNY č.4 PLOCHY STABILIZOVANÉ PLOCHY ZMĚN BI PLOCHY BYDLENÍ - INDIVIDUÁLNÍ Z4.1 BI ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : Zastupitelstvo města Nové Strašecí PROJEKTANT: ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: POŘIZOVATEL: Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice Ing. Petr Laube Městský úřad Nové Strašecí DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI : JMÉNO A PŘÍJMENÍ, FUNKCE OPRÁVNĚNÉ OSOBY POŘIZOVATELE: NÁZEV AKCE: ZMĚNA č.4 ÚPNSÚ NOVÉ STRAŠECÍ ETAPA: DATUM: MĚŘÍTKO: FORMÁT: 3/ : A3 Mgr.Karel Filip, starosta NÁZEV VÝKRESU: ČÁST DOKUMENTACE: HLAVNÍ VÝKRES ČÍSLO VÝKRESU: 2 ČÍSLO PARÉ: RAZÍTKO A PODPIS

10 Obsah odůvodnění změny č.4 územního plánu sídelního útvaru: I. Textová část a. Postup při pořízení změny č.4 b. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a politikou územního rozvoje ČR c. Vyhodnocení souladu návrhu změny č.4 s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území d. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů e. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů f. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch g. Vyhodnocení splnění požadavků zadání h. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty i. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace a výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí j. stanovisko krajského úřadu podle 50 odst.5 k. sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly l. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení m. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa n. Rozhodnutí o námitkách jejich odůvodnění o. Vyhodnocení připomínek p. Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části II. Grafická část 3. Koordinační výkres 1 : Textovou část odůvodnění změny č.4 ÚPNSÚ Nové Strašecí, dle přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., v platném znění, zpracoval projektant změny č.4, Ing. Petr Laube - kapitoly b., g., h., i., l., m.a p. Textovou část odůvodnění změny č.4 ÚPNSÚ Nové Strašecí, dle 53 odst. 4 a 5 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění, postup při pořízení změny č.4 ÚPNSÚ. Nové Strašecí, rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění a vyhodnocení připomínek, zpracoval pořizovatel změny č.4 Městský úřad Nové Strašecí kapitoly a., c., d., e., f., j., k., n. a o

11 a. Postup při pořízení změny č.4 o pořízení změny č.4 rozhodlo zastupitelstvo města Nové Strašecí na svém 9. zasedání dne 1.března Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že určeným zastupitelem pro pořízení změny č.4 je Bc. Pavel Novák. oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zadání bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nové Strašecí od do (což naplňuje zákonem stanovenou lhůtu 30 dnů). V době od do byl návrh zadání zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Středočeského kraje a sousedním obcím, zaslal pořizovatel návrh zadání jednotlivě dopisy ze dne pořizovatel po ukončení projednání návrhu zadání ve spolupráci s určeným zastupitelem požadavky, podněty a připomínky vyhodnotil (viz. VYHODNOCENÍ uplatněných požadavků, podnětů a připomínek k návrhu zadání změny č.4 ÚPNSÚ Nové Strašecí) Na základě tohoto vyhodnocení nebylo nutné návrh zadání doplňovat či upravovat a tak pořizovatel předložil návrh zadání zastupitelstvu města ke schválení. zadání změny č.4 zastupitelstvo města schválilo na základě schváleného zadání zpracoval projektant návrh změny č.4 návrh změny č.4 byl projednán na Společném jednání s dotčenými orgány a se sousedními obcemi k návrhu změny č.4 uplatnila většina DO svá vyjádření či stanoviska. Žádná ze sousedních obcí neuplatnila připomínku. na základě výsledků Společného jednání a po vyhodnocení stanovisek a vyjádření, nebylo nutné návrh upravovat projednaný návrh změny č.4 spolu se Zprávou o projednání návrhu byl předložen Krajskému úřadu Středočeského kraje ke sdělení stanoviska dle 51 SZ stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje vydal se závěrem, že návrh změny č.4 je v souladu s Politikou územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a je možné jej následně projednat ve smyslu ustanovení 52 až 54 stavebního zákona takto posouzený návrh změny č.4 projektant s pořizovatelem upravili ve smyslu novely stavebního zákona (novela - zákon č.350/2012 Sb.) oznámení o konání veřejného projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne návrh změny č.4 byl od do zveřejněn k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Nové Strašecí a na elektronické úřední desce veřejné projednání návrhu změny č.4 se uskutečnilo v úterý 12.března 2013 od 9,00 hodin v přednáškovém sále Městského úřadu Nové Strašecí; na toto veřejné projednání se nikdo nedostavil před veřejným projednáním, v jeho průběhu ani ve lhůtě do 7 dnů od veřejného projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky - 9 -

12 b. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a politikou územního rozvoje ČR b.1 Širší vztahy Město Nové Strašecí leží na severovýchodním okraji obce s rozšířenou působností Rakovník. S ohledem na charakter změny není nutná její koordinace se sousedními obcemi. b.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Pro území řešené změnou č.4 jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje, vydané zastupitelstvem Středočeského kraje dne Ze schválených ZÚR Středočeského kraje vyplývá pro řešené území respektovat zejména bod 11 i), vztahující se k upřesněné rozvojové oblasti OB1 Praha, který uvádí: pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí. Tento bod je změnou č.4 respektován. ZÚR ve správním území města zpřesňují koridor republikového významu (vymezený v PÚR 2008) rychlostní silnice R6 Nové Strašecí Hořovičky (hranice Karlovarského kraje) jako koridor pro veřejně prospěšné stavby D008. Tento koridor leží mimo plochu řešenou Změnou č.4. S ohledem na charakter změny se na ní nevztahují žádné obecné požadavky uvedené v ZÚR. Změna č.4 je se ZÚR Středočeského kraje v souladu. b.3 Soulad s politikou územního rozvoje ČR Z Politiky územního rozvoje ČR schválené usnesením vlády ČR č. 929, ze dne , nevyplývají pro zpracování Změny č.4 ÚPNSÚ Nové Strašecí, žádné požadavky. Město Nové Strašecí leží v rozvojové oblasti OB1 Praha, jejíž rozsah byl upřesněn Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR). Změna č.4 je s PÚR ČR v souladu

13 c. Vyhodnocení souladu návrhu změny č.4 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Změnou č.4 nebudou dotčeny stávající hodnoty území města. Změna č.4 řeší plochu uvnitř zastavěného území města, jako plochu přestavby. Nedojde tedy k novému záboru zemědělského půdního fondu. Změna č.4 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. d. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č.4 územního plánu města Nové Strašecí je svým účelem, obsahem, procesním průběhem pořízení a způsobem zpracování v souladu s požadavky Stavebního zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č.500/2006 Sb. a č. 501/2006Sb. e. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č.4 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. V průběhu pořizování nebyly řešeny žádné rozpory. f. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Změna č.4 navrhuje plochu Z4.1 v zastavěném území jako plochu přestavby. Účelně tím využívá zastavěného území města a nedochází tak k novému záboru ZPF. g. Vyhodnocení splnění požadavků zadání Požadavky zadání změny č.4 ÚPNSÚ Nové Strašecí jsou splněny

14 h. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty Základní urbanistická koncepce stanovená územním plánem se změnou č.4 nemění. Změna č.4 navrhuje plochu Z4.1, která leží v severní části zastavěného území města Nové Strašecí. Řešené území je koncipováno jako plocha přestavby na Plochu bydlení individuální. Na řešeném území se v současné době nachází objekt ubytovny a související zatravněný pozemek. Dle platného územního plánu je stavební objekt zařazen mezi plochy občanského vybavení a související pozemek mezi plochy zeleně s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační. Vzhledem k tomu, že související pozemek zeleně je oplocen a tvoří jeden celek s objektem ubytovny, nesloužil nikdy jako plocha veřejné zeleně. Tímto návrhem tedy nedojde k zmenšení ploch veřejné zeleně v této části města. Západní okraj řešeného území (část pozemku p.č. 1320/2 viz obr.1) je v současné době využíván jako veřejné prostranství, v rámci kterého jsou vedeny trasy inženýrských sítí zásobují okolní zástavbu (vodovodní řad, spojovací kabel a kabelové elektrické vedení VN 22kV). S ohledem na měřítko zpracování změny územního plánu, navrhuje Změna č.4 celý tento pozemek jako plochu bydlení individuálního. V rámci následného územního a stavebního řízení je nutné upřesnit vnitřní uspořádání plochy Z4.1, s respektováním minimálních šíří veřejných prostranství stanovených prováděcím předpisem k zákonu 183/2006 Sb.. Obr.1 Zákres řešeného území na podkladu katastrální mapy Návrh uspořádání hranice mezi stavebními pozemky a veřejným prostranstvím je nutné zkoordinovat s trasami inženýrských sítí, které zasahují do západního okraje plochy Z4.1 (část pozemku p.č. 1320/3). Při návrhu dělení vnitřního členění plochy Z4.1, nesmí dojít k omezení dopravní obsluhy okolního území. Zvláštní důraz musí být kladen zejména na zachování

15 odpovídajícího dopravního napojení výrobního a skladovacího areálu ležícího severně od plochy Z4.1. Změna č.4 nenavrhuje žádné nové trasy, ani konkrétní přeložky stávajících inženýrských sítí. Přeložení inženýrských sítí, které zasahují do plochy řešené změnou č.4, je možné realizovat jako nezbytnou technickou infrastrukturu do sousedících ploch veřejných prostranství. i. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace a výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v rámci změny č.4 zpracováno, neboť žádný z dotčených orgánů neuplatnil požadavek na zpracování posouzení vlivu na životní prostředí, případně vyhodnocení vlivů na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. j. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst.5 Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno nebylo zpracováváno vyhodnocení změny č.4 na udržitelný rozvoj území. k. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno nebylo zpracováváno vyhodnocení změny č.4 na udržitelný rozvoj území. l. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení Změna č.4 nestanovuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje. m. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa m.1 zemědělský půdní fond Změnou č.4 nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Plocha Z4.1 je řešena jako plocha přestavby v zastavěném území města. Z tohoto důvodu nebyl zpracován výkres předpokládaných záborů půdního fondu

16 m.2 pozemky určené k plnění funkce lesa Odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa se změnou č.4 nenavrhuje. n. Rozhodnutí o námitkách jejich odůvodnění V průběhu řízení o změně č.4 ( 52 stavebního zákona) nebyly podány žádné námitky. o. Vyhodnocení připomínek V průběhu celého procesu pořizování ani v řízení o změně č.4 ( 52 stavebního zákona) nebyly podány žádné připomínky. p. Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části Textová část odůvodnění změny č.4 ÚPNSÚ Nové Strašecí obsahuje 7 listů. Grafická část změny č.4 obsahuje následující 1 výkres: 3. Koordinační výkres 1 :

17 ZMĚNA č.4 ÚPNSÚ NOVÉ STRAŠECÍ 3. KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : S STAV NÁVRH STAV HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VTL PLYNOVOD (OP + BP) HRANICE PLOCH PŘESTAVBY STL PLYNOVOD (OP 1m - GRAFICKY NEVYJÁDŘITELNÉ) Z4.1 PLOCHY ZMĚN VYUŽITÍ ÚZEMÍ DLE ZMĚNY č.4 REGULAČNÍ STANICE PLYNU PLOCHY STABILIZOVANÉ PLOCHY ZMĚN VODOVODNÍ ŘAD BI PLOCHY BYDLENÍ - INDIVIDUÁLNÍ KANALIZAČNÍ ŘAD RYCHLOSTNÍ SILNICE (OP 100m) HRANICE PŘÍRODNÍHO PARKU DŽBÁN Z4.1 BI SILNICE I.TŘÍDY (OP 50m) SILNICE II.TŘÍDY (OP 15m) MÍSTNÍ KOMUNIKACE NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VN 22kV KABELOVÉ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VN 22kV (OP 1m - GRAFICKY NEVYJÁDŘITELNÉ) TRAFOSTANICE OCHRANNÉ PÁSMO VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : Zastupitelstvo města Nové Strašecí PROJEKTANT: ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: POŘIZOVATEL: Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice Ing. Petr Laube Městský úřad Nové Strašecí DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI : JMÉNO A PŘÍJMENÍ, FUNKCE OPRÁVNĚNÉ OSOBY POŘIZOVATELE: NÁZEV AKCE: ZMĚNA č.4 ÚPNSÚ NOVÉ STRAŠECÍ ETAPA: DATUM: MĚŘÍTKO: FORMÁT: 3/ : A3 Mgr.Karel Filip, starosta NÁZEV VÝKRESU: ČÁST DOKUMENTACE: KOORDINAČNÍ VÝKRES ČÍSLO VÝKRESU: 3 ČÍSLO PARÉ: RAZÍTKO A PODPIS

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE Únor 2016 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL Zastupitelstvo obce Benešov u Semil příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Čížová Číslo usnesení: Z4g/2018 Ze dne: 21. 6. 2018 Datum nabytí účinnosti 10. 7. 2018 Oprávněná

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zastupitelstvo obce Bělá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti:

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP Záznam o účinnosti správní orgán vydávající územní plán: zastupitelstvo obce Chlustina číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: Městský úřad Hořovice odbor výstavby

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Myštice Číslo usnesení: Ze dne: 5. 4. 2019 Datum nabytí

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: Ing. arch. Václava Dandová ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Stanislav Zeman listopad

Více

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt /OKR_BRNO_VENKOV/SIVICE/SIVICE_ÚP_2013-17/SIV_ÚP_NV/SIV_ÚP_NV_0::2017/SIV_ÚP_NV_VYDÁNO_:9:2017/SIV_TIT-NV_08:2017_upr.doc* 3 října 2017 * 18:30 * SIVICE územní

Více

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY Zastupitelstvo obce Oplocany, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Změna č. 1 územního plánu obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydává: Zastupitelstvo obce Svéradice Datum nabytí účinnosti: 17. 3. 2015 Oprávněná úřední osoba

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Číslo usnesení: Zastupitelstvo obce Myštice Ze dne: Datum nabytí účinnosti Oprávněná

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne Obec Děčany, Děčany 29, 410 02 Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne 23. 03. 2016 Zastupitelstvo obce Děčany, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá pořizovatel: Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Květen 2017 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) Zastupitelstvo obce Nestrašovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan Změna č.1 Územní plán Stružinec POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan 1 VEDOUCÍ PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANT: w Září 2016 W V ZAZNAM 0 ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA POŘIZOVATEL

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ Zastupitelstvo obce Veselá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Zastupitelstvo obce Hodice v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm.

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

č. / 2014 ze dne 2014

č. / 2014 ze dne 2014 NÁVRH O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Svinaře č. / 2014 ze dne 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SVINAŘE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Svinaře Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Kamen ic e è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Kamenice OBEC KAMENICE ZASTUPITELSTVO OBCE Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, okres

Více

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 Seznam dokumentace (včetně připojené grafické části): I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 C. Urbanistická koncepce,

Více

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. 7 vydal : Zastupitelstvo obce Holubice Datum

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Únor 2018 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

Obec Budětsko. IČ , Budětsko 31, Budětsko ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDĚTSKO

Obec Budětsko. IČ , Budětsko 31, Budětsko ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDĚTSKO Obec Budětsko IČ 599999, Budětsko 31, 798 52 Budětsko V Budětsku dne........... ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDĚTSKO Záznam o účinnosti: Správní orgán, který Změnu č. 2 územního plánu Budětsko vydal: Zastupitelstvo

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Košťálov,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Košťálov, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV Zastupitelstvo obce Košťálov příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU I.1. TEXTOVÁ ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LISTOPAD 2017 ÚZEMNĚ

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: machek@usbrno.cz tel.: +420 545 175 893 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu pit e lst v a obce Jeneč è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 3 územního plánu obce Jeneč OBEC JENEČ ZASTUPITELSTVO OBCE Lidická 82, 252 61 Jeneč, okres Praha-západ, kraj Středočeský,

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OBEC Kunovice. referentka odboru územního plánování a stavebního řádu

OBEC Kunovice. referentka odboru územního plánování a stavebního řádu OBEC Kunovice Kunovice 153, 756 44 Loučka Záznam o účinnosti Správní orgán, který změnu č. 1 vydal: Zastupitelstvo obce Kunovice Datum nabytí účinnosti změny č.1: Pořizovatel: Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ BOR Zastupitelstvo města Nový Bor, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ KOLEČ I. TEXTOVÁ ČÁST datum zpracování: 3/2016 1 Řešeným územím je část území obce Koleč (katastr. území Koleč, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

změna č. 1 územní plán KRUPÉ

změna č. 1 územní plán KRUPÉ změna č. 1 územní plán KRUPÉ srpen 2011 Změna č. 1 - Územní plán Krupé srpen 2011 POŘIZOVATEL: Obec Krupá 281 63 Kostelec nad Černými Lesy v zastoupení: Martin Mokroš, starosta VÝKONNÝ POŘIZOVATEL: Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ. změna č. 1. návrh. úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Liberec 30, Leknínová 1063

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ. změna č. 1. návrh. úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Liberec 30, Leknínová 1063 návrh změna č. 1 pořizovatel: Magistrát města Liberec úřad územního plánování projektant: Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS 463 11 Liberec 30, Leknínová 1063 odborný garant: Ing. arch. Jiří Plašil, ČKA

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Petrovice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Obecní úřad Přišimasy, (na základě spolupráce s osobou splňující kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 1 ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 03/2014 2 Zastupitelstvo obce Hostěradice Razítko Datum nabytí účinnosti změny č.5: Pořizovatel: MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Zadavatel: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje Obec Tršice Tršice 50 783 57 Tršice Zpracovatel: Ing. arch. Věra Filipová, ČKA

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

Změna č.2 Územního plánu sídelního útvaru Leština u Světlé

Změna č.2 Územního plánu sídelního útvaru Leština u Světlé Změna č.2 Územního plánu sídelního útvaru Leština u Světlé Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Leština u Světlé - textová část 1 - grafická část

Více

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol.

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. Křelov, listopad 2016 O B S A H O V Ý L I S T 1. Postup při pořízení

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PODLUŽÍ. POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT:

NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PODLUŽÍ. POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PODLUŽÍ POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: květen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.3 územního plánu Horní Podluží Řešené území: část k.ú.

Více