ŠVP pro gymnázium s výukou od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP pro gymnázium s výukou od 1.9.2011"

Transkript

1 Vzděláním k prosperitě ŠVP pro gymnázium s výukou od Gymnázium a SOŠ, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika ŠVP Profil absolventa Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 10 4 Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Člověk a společnost Základy společenských věd Dějepis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Informatika a informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Volitelné vzdělávací aktivity Konverzace v německém jazyce Seminář zeměpisu Konverzace v anglickém jazyce Seminář chemie Seminář matematiky Seminář fyziky Seminář biologie Seminář ruského jazyka pro začátečníky Seminář základů společenských věd Seminář ICT Evaluace vzdělávacího programu 140

3 PLACE HERE K/41 Gymnázium se zahájením od (čtyřleté studium) Charakteristika školy 1 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Název RVP Tkalcovská 460, Jilemnice K/41 Gymnázium se zahájením od (čtyřleté studium) Dosažené vzdělání Úplné střední vzdělání Délka studia v letech: 4 Základní charakteristika Druh školy: gymnázium a střední odborná škola Datum zařazení do rejstříku: Cílová kapacita školy: 700žáků Cílový počet tříd: 20 tříd Cílová skupina: nižší a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou Počet tříd v ročnících: 1 Součásti školy Gymnázium (hlavní budova a dvě přístavby) Střední odborná škola Učební pavilon (odloučené pracoviště) Domov mládeže (odloučené pracoviště) Pedagogický sbor Stabilizovaný s téměř stoprocentní aprobovaností, čítající kolem šedesáti pedagogických pracovníků (učitelů, trenérů a vychovatelů DM). Průměrný věk pedagogického sboru je 39 let. Dlouhodobé projekty Globe (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je dlouhodobý mezinárodní program, který nabízí studentů prostřednictvím praktických měření a pozorování prováděných v okolí školy, poznávat přírodu kolem sebe a získávat k ní kladný vztah. Vícedenní exkurze - tematicky zaměřené exkurze pro žáky gymnázia v rámci výuky jednotlivých předmětů. Cílem exkurzí je propojit výuku s praxí Sportovní kurz Kurzy LVVZ lyžařský výchovně-vzdělávací kurz je pořádán v zimních měsících žáci se učí zvládat lyžařské běžecké a sjezdové techniky, snowboard. Kurz trvá 1 týden. Seznamovací (adaptační) kurzy pro studenty 1. ročníků Několikadenní kurz poznávání regionu Setkávání s významnými osobnostmi v regionu herec Stanislav Zindulka, spisovatelka Marie Kubátová Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Školská rada, výbor SRPDŠ, rodičovské schůzky, PPP Semily, výchovný poradce školy, Městský úřad Jilemnice, Městská knihovna Jilemnice, Krkonošské muzeum Jilemnice, Společenský dům Jilm Jilemnice, Sportovní centrum Jilemnice, Sokol Jilemnice, CVLK Liberec 2

4 Charakteristika školy Umístění školy Výuka probíhá ve třech budovách vzdálených od sebe do 10 min. chůze. V budoucnu by se měla výuka koncentrovat do jedné budovy. Výhodou je dostupnost sportovních zařízení, lékařského zabezpečení, kulturního zařízení atd. Vybavení školy Škola má 3 učebny pro výuku informatiky, odbornou učebnu fyziky, laboratoř chemie, laboratoř biologie, 2 učebny hudební a výtvarné výchovy, multimediální učebnu, 9 multimediálních sad s dataprojektorem, 8 tříd je vybaveno novým nábytkem. Stravování žáků poskytuje EUREST zařízení školního stravování s.r.o. snídaně a obědy, v budově školy pak celodenně bufet možnost zakoupení drobného občerstvení. Pro internátní možnost stravování formou plné penze. Hygienická stránka odpovídá běžným pravidlům WC, sprchy pro sportovce a trenéry. Volný čas mohou studenti trávit v prázdných třídách nebo ve studovně. Škola má dvě tělocvičny a dále pronajímá halu od Města Jilemnice a sokolovnu od Sokola. 3

5 Identifikační údaje 2 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Datum Verze K/41 Gymnázium se zahájením od (čtyřleté studium) Vzděláním k prosperitě Platnost Forma vzdělávání 2 denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 4 Název RVP vzdělávací program Dosažené vzdělání Úplné střední vzdělání Název školy Adresa IČ REDIZO Ředitel Gymnázium a SOŠ, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Tkalcovská 460, Jilemnice PaedDr. Václav Hartman Telefon www Zřizovatel Liberecký kraj Adresa U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ Telefon Fax www datum, podpis, razítko 4

6 Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Název RVP Tkalcovská 460, Jilemnice K/41 Gymnázium se zahájením od (čtyřleté studium) Dosažené vzdělání Úplné střední vzdělání Délka studia v letech: 4 Zaměření školy Gymnázium všeobecné (osmileté) Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté) Střední odborná škola - Informační technologie Střední odborná škola - Veřejnosprávní činnost Organizace přijímacího řízení Organizace přijímacího řízení je zveřejňována na webových stránkách školy ( v požadovaném termínu. Přijímací řízení do čtyřletého a osmiletého cyklu studia se sestává z: hodnocení prospěchu z českého jazyka, matematiky a celkového prospěchu za poslední tři hodnocená období ústního pohovoru součástí přijímacího řízení pro studijní obor gymnázium se sportovní přípravou jsou i testy tělesné zdatnosti pokud budou žáci ZŠ povinně testováni společností CERMAT, pak tyto testy budou součástí přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitních zkoušek je zveřejňována na webových stránkách školy v souladu se zákonným ustanovením. Výchovné a vzdělávací strategie Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků : Kompetence k učení tím, že učitel vede studenty k systematickému pojetí procesu zpracovávání a vyhodnocování informací, k uvědomění si významového jádra sdělení. Kompetence k řešení problémů tím, že učitel podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů, provokuje intelekt žáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti. Kompetence komunikativní tím, že učitel předkládá skupinové aktivity s přiřazením rolí a pravidel pro komunikaci, vyžaduje od studentů střídmé, jasné 5

7 Charakteristika ŠVP a logicky strukturované vyjádření, podporuje v žácích zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků včetně komunikace živé. Kompetence sociální a personální tím, že učitel nabádá žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným každodenním aktivitám. Kompetence občanské tím, že učitel na příkladech působení prvků z oblasti daného předmětu na společnost odhaluje studentům základní pravidla zapojení jedince do jejího chodu, učí žáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti daného ve společnosti, oceňovat ta dobrá a užitečná a motivuje žáky k aktivnímu zapojení vlastní tvorbou. Kompetence pracovní tím, že učitel zařazuje práci s technikou a různými materiály, podporuje žáky, aby stanovily vlastní postup práce, kontrolu výsledků a výsledky sami zhodnotili. Kompetence k podnikavosti tím, že učitel vede žáka k uplatnění získaných dovedností a vědomostí v praxi. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ve spolupráci s PPP zajistí škola podmínky pro vzdělávání škola povolí žáku studium podle individuálního studijního plánu, pokud to zdravotní stav vyžaduje škola zajistí žákům se spec. vzdělávacími potřebami individuální přístup škola zohlední míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání škola disponuje fondem učebnic pro sociálně znevýhodněné žáky Vzdělávání žáku se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním škola povolí žáku studium podle individuálního studijního plánu, pokud to zdravotní stav vyžaduje škola zajistí individuální přístup žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním škola zohlední míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání škola nemá bezbariérový přístup škola poskytuje služby logopedického asistenta Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných škola podporuje účast žáků na olympiádách a soutěžích učitelé pracují individuálně mimo vyučování s nadanými žáky při vysokém nadání žáka je škola se žákem pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu 3.1 Profil absolventa Profil absolventa : absolvent si odnáší dobrý všeobecný přehled o poznatcích ze základních oborů lidského vědění a může navázat další studium má dobré komunikativní dovednosti jazykové a mediální je schopen samostatně pracovat, řešit úkoly a sebekriticky hodnotit svou práci má pozitivní vztah ke vzdělávání a sportovním aktivitám 6

8 Charakteristika ŠVP 3.1 Profil absolventa je tolerantní, zodpovědný, uctivý k ostatním a má slušné vystupování umí vhodnou formou prezentovat výsledky své práce a své názory umí samostatně používat moderní informační technologie k získávání informací chrání své zdraví, dokáže pomoci druhým a podílí se na ochraně životního prostředí Klíčové kompetence Kompetence k učení své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci Kompetence k řešení problémů je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry Kompetence komunikativní s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu efektivně využívá moderní informační technologie vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci 7

9 Charakteristika ŠVP 3.1 Profil absolventa prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění Kompetence sociální a personální stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých Kompetence občanská o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví, poskytne ostatním pomoc promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí Kompetence k podnikavosti cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření 8

10 Charakteristika ŠVP 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie školy usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie školy Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení tím, že učitel vede studenty k systematickému pojetí procesu zpracovávání a vyhodnocování informací, k uvědomění si významového jádra sdělení. Kompetence k řešení problémů tím, že učitel podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů, provokuje intelekt žáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti. Kompetence komunikativní tím, že učitel předkládá skupinové aktivity s přiřazením rolí a pravidel pro komunikaci, vyžaduje od studentů střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření, podporuje v žácích zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků včetně komunikace živé. Kompetence sociální a personální tím, že učitel nabádá žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným každodenním aktivitám. Kompetence občanské tím, že učitel na příkladech působení prvků z oblasti daného předmětu na společnost odhaluje studentům základní pravidla zapojení jedince do jejího chodu, učí žáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti daného ve společnosti, oceňovat ta dobrá a užitečná a motivuje žáky k aktivnímu zapojení vlastní tvorbou. Kompetence pracovní tím, že učitel zařazuje práci s technikou a různými materiály, podporuje žáky, aby stanovily vlastní postup práce, kontrolu výsledků a výsledky sami zhodnotili. Kompetence k podnikavosti tím, že učitel vede žáka k uplatnění získaných 9

11 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat dovedností a vědomostí v praxi. 3.3 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Integrace do výuky Anglický jazyk 1. ročník 1. ročník 2. ročník 2. ročník 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Německý jazyk 1. ročník 1. ročník 4. ročník 4. ročník Matematika 1. ročník Argumentace a ověřování 2. ročník Závislosti a funkční vztahy 3. ročník Geometrie 4. ročník Práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost Základy společenských věd 1. ročník Člověk jako jedinec 4. ročník Filozofie jako věda Dějiny filozofického myšlení Hudební výchova 1. ročník Produkce 2. ročník Produkce Výtvarná výchova 1. ročník Obrazové znakové systémy Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Znakové systémy výtvarného umění Obrazové znakové systémy Tělesná výchova 1. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti podporující pohybové učení 2. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti podporující pohybové učení 3. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti podporující pohybové učení 4. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti podporující pohybové učení Informační a komunikační technologie 1. ročník Opakování učiva základního vzdělávání Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník 3. ročník a septima 4. ročník 4. ročník a oktáva Seminář matematiky 3. ročník Závislosti a funkční vztahy 4. ročník Číslo a proměnná Seminář základů společenských věd Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Anglický jazyk Základy společenských věd Hudební výchova Výtvarná výchova Konverzace v anglickém jazyce Seminář ruského jazyka pro začátečníky Matematika Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Integrace do výuky Anglický jazyk 1. ročník 1. ročník 2. ročník 2. ročník 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Německý jazyk 1. ročník 1. ročník 4. ročník 4. ročník Matematika 1. ročník Argumentace a ověřování 2. ročník Závislosti a funkční vztahy 3. ročník Geometrie 4. ročník Práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost Základy společenských věd 1. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 3. ročník Občan a hospodářství Občan a právo Hudební výchova 1. ročník Produkce 2. ročník Produkce Výtvarná výchova 1. ročník Obrazové znakové systémy 10

12 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Znakové systémy výtvarného umění Obrazové znakové systémy Tělesná výchova 1. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 2. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 3. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 4. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník 3. ročník a septima 4. ročník 4. ročník a oktáva Seminář matematiky 3. ročník Závislosti a funkční vztahy 4. ročník Číslo a proměnná Seminář fyziky 3. ročník Řešení fyzikálních úloh Fyzikální praktikum Pokryto předmětem Základy společenských věd Hudební výchova Výtvarná výchova Seminář ruského jazyka pro začátečníky Matematika Sociální komunikace Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Grafická stránka jazyka Nauka o slohu Zvuková stránka jazyka Anglický jazyk 1. ročník 2. ročník 2. ročník 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Německý jazyk 1. ročník 1. ročník 4. ročník 4. ročník Matematika 1. ročník Argumentace a ověřování 2. ročník Závislosti a funkční vztahy 3. ročník Geometrie 4. ročník Práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost Základy společenských věd 1. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti Hudební výchova Produkce 2. ročník Produkce Výtvarná výchova 1. ročník Obrazové znakové systémy Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Znakové systémy výtvarného umění Obrazové znakové systémy Tělesná výchova 1. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 2. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 3. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 4. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník 3. ročník a septima 4. ročník 4. ročník a oktáva Seminář matematiky 3. ročník Závislosti a funkční vztahy 4. ročník Číslo a proměnná Seminář fyziky 3. ročník Fyzikální praktikum Seminář základů společenských věd 4. ročník Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Anglický jazyk Základy společenských věd Konverzace v anglickém jazyce Seminář ruského jazyka pro začátečníky Matematika Morálka všedního dne Integrace do výuky Český jazyk a literatura 4. ročník Světová literatura od roku 1945 do současnosti Česká literatura od roku 1945 do současnosti Anglický jazyk 1. ročník 1. ročník 2. ročník 2. ročník 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Německý jazyk 1. ročník 1. ročník 4. ročník 4. ročník Matematika 1. ročník Argumentace a ověřování 2. ročník Závislosti a funkční vztahy 3. ročník Geometrie 4. ročník Práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost Základy společenských věd 1. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 4. ročník Dějiny filozofického myšlení Etika Dějepis 3. ročník Novověk - boj o nové rozdělení světa 11

13 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat 4. ročník Moderní doba I - svět mezi světovými válkami Výtvarná výchova 1. ročník Obrazové znakové systémy Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Znakové systémy výtvarného umění Obrazové znakové systémy Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník 3. ročník a septima 4. ročník 4. ročník a oktáva Seminář matematiky 3. ročník Závislosti a funkční vztahy 4. ročník Číslo a proměnná Seminář základů společenských věd Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Anglický jazyk Základy společenských věd Výtvarná výchova Matematika Spolupráce a soutěž Integrace do výuky Anglický jazyk 1. ročník 1. ročník 2. ročník 2. ročník 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Německý jazyk 1. ročník 1. ročník 4. ročník 4. ročník Matematika 1. ročník Argumentace a ověřování 2. ročník Závislosti a funkční vztahy 3. ročník Geometrie 4. ročník Práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost Základy společenských věd 1. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 3. ročník Občan a hospodářství 4. ročník Etika Dějepis Hudební výchova 1. ročník Produkce 2. ročník Produkce Moderní doba II - soudobé dějiny Výtvarná výchova 1. ročník Obrazové znakové systémy Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Znakové systémy výtvarného umění Obrazové znakové systémy Tělesná výchova 1. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 2. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 3. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 4. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Informační a komunikační technologie 1. ročník Ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou metodou Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník 3. ročník a septima 4. ročník 4. ročník a oktáva Seminář matematiky 3. ročník Závislosti a funkční vztahy 4. ročník Číslo a proměnná Pokryto předmětem Anglický jazyk Základy společenských věd Hudební výchova Seminář ruského jazyka pro začátečníky Matematika VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Globalizační a rozvojové procesy Integrace do výuky Základy společenských věd 3. ročník Občan a hospodářství Informační a komunikační technologie 2. ročník Člověk, společnost a počítačové technologie 3. ročník Využívání služeb Internetu Konverzace v anglickém jazyce 4. ročník 4. ročník a oktáva Seminář základů společenských věd Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Základy společenských věd Seminář ruského jazyka pro začátečníky Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Integrace do výuky Český jazyk a literatura 4. ročník Světová literatura od roku 1945 do současnosti Anglický jazyk 3. ročník 3. ročník 12

14 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat 4. ročník 4. ročník Německý jazyk 4. ročník Chemie 1. ročník Chemická vazba a chemické reakce 3. ročník Uhlovodíky, fosilní suroviny Základy společenských věd 2. ročník Mezinárodní vztahy a globální svět Dějepis Evropa v době římské Raný středověk Vrcholný středověk 3. ročník Novověk - boj o nové rozdělení světa 4. ročník Moderní doba I - svět mezi světovými válkami Moderní doba I - druhá světová válka Moderní doba II - soudobé dějiny Informační a komunikační technologie 2. ročník Člověk, společnost a počítačové technologie Konverzace v anglickém jazyce 4. ročník 4. ročník a oktáva Seminář chemie Anorganická chemie Organická chemie Seminář fyziky Jaderná fyzika Seminář biologie Exkurze Seminář základů společenských věd Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Základy společenských věd Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Integrace do výuky Český jazyk a literatura 3. ročník Světová literatura 1. poloviny 20. století Německý jazyk 4. ročník 4. ročník Základy společenských věd 2. ročník Mezinárodní vztahy a globální svět 4. ročník Etika Dějepis Moderní doba I - druhá světová válka Moderní doba II - soudobé dějiny Seminář základů společenských věd Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Základy společenských věd Žijeme v Evropě Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Antická literatura Středověká literatura Renesance a humanismus v literatuře Baroko v literatuře 2. ročník Literatura českého národního obrození Česká literatura 2. poloviny 19. století 3. ročník Česká literatura 1. poloviny 20. století 4. ročník Vývoj českého jazyka a bohemistiky Česká literatura od roku 1945 do současnosti Anglický jazyk 1. ročník 1. ročník 2. ročník 2. ročník 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Německý jazyk 4. ročník Základy společenských věd 2. ročník Občan ve státě Dějepis 1. ročník Starověk - antické Řecko Starověk - antický Řím 2. ročník Evropa v době římské Křesťanství a raně středověká Evropa Vrcholný středověk Počátky novověku 3. ročník Počátky novověku Novověk - osvícenství, modernizace společnosti Informační a komunikační technologie 2. ročník Člověk, společnost a počítačové technologie 3. ročník Využívání služeb Internetu Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník a septima Seminář základů společenských věd 4. ročník Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Anglický jazyk Základy společenských věd Konverzace v anglickém jazyce Seminář ruského jazyka pro začátečníky Vzdělávání v Evropě a ve světě Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Nejstarší literární památky Renesance a humanismus v literatuře 2. ročník Klasicismus, osvícenství a preromantismus Romantismus 13

15 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Světový realismu a naturalismus 3. ročník Literatura přelomu 19. a 20. století Anglický jazyk 2. ročník 2. ročník 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Německý jazyk 4. ročník Základy společenských věd 1. ročník Úvod do společenských věd Dějepis 2. ročník Křesťanství a raně středověká Evropa 3. ročník Novověk - osvícenství, modernizace společnosti 4. ročník Moderní doba II - soudobé dějiny Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník 3. ročník a septima MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Základní problémy sociokulturních rozdílů Integrace do výuky Anglický jazyk 1. ročník 1. ročník 2. ročník 2. ročník 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Německý jazyk 1. ročník 1. ročník 4. ročník 4. ročník Biologie 3. ročník Biologie člověka 4. ročník Obecná biologie a genetika Vznik a vývoj živých soustav Základy společenských věd 1. ročník Člověk ve společnosti Dějepis 2. ročník Počátky novověku 3. ročník Novověk - boj o nové rozdělení světa 4. ročník Moderní doba II - soudobé dějiny Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník 3. ročník a septima 4. ročník 4. ročník a oktáva Seminář základů společenských věd Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Anglický jazyk Základy společenských věd Seminář ruského jazyka pro začátečníky Psychosociální aspekty interkulturality Integrace do výuky Německý jazyk 1. ročník 1. ročník 4. ročník 4. ročník Základy společenských věd 1. ročník Člověk ve společnosti Seminář základů společenských věd 4. ročník Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Základy společenských věd Seminář ruského jazyka pro začátečníky Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Integrace do výuky Německý jazyk 1. ročník 1. ročník 4. ročník 4. ročník Základy společenských věd 1. ročník Člověk ve společnosti Hudební výchova Recepce a reflexe 2. ročník Recepce a reflexe Seminář základů společenských věd 4. ročník Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Hudební výchova Seminář ruského jazyka pro začátečníky ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Problematika vztahů organismů a prostředí Integrace do výuky Biologie 1. ročník Obecná biologie Biologie rostlin Biologie hub 2. ročník Protozoa, Bezobratlí Biologie živočichů 3. ročník Biologie člověka 4. ročník Obecná biologie a genetika Ekologie Seminář biologie 3. ročník Biologie virů 14

16 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat Biologie bakterií Biologie protist Biologie hub Biologie rostlin Laboratorní cvičení 4. ročník Genetika Laboratorní cvičení Pokryto předmětem Anglický jazyk Člověk a životní prostředí Integrace do výuky Český jazyk a literatura 4. ročník Česká literatura od roku 1945 do současnosti Anglický jazyk 1. ročník 1. ročník 2. ročník 2. ročník 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Fyzika 3. ročník Mechanické kmitání a vlnění 4. ročník Elektromagnetismus, střídavý proud Elektromagnetické kmitáni a vlnění Chemie 1. ročník Složení a struktura látek 4. ročník Chemie přírodních látek Syntetické makromolekulární látky Biologie 2. ročník Protozoa, Bezobratlí Biologie živočichů 3. ročník Biologie člověka 4. ročník Obecná biologie a genetika Ekologie Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník 3. ročník a septima 4. ročník 4. ročník a oktáva Seminář fyziky Jaderná fyzika Astrofyzika Seminář biologie Biologie živočichů Biologie člověka Ekologie Exkurze Pokryto předmětem Anglický jazyk Základy společenských věd Hudební výchova Životní prostředí regionu a České republiky Integrace do výuky Chemie 3. ročník Uhlovodíky, fosilní suroviny Biologie 2. ročník Protozoa, Bezobratlí Biologie živočichů 3. ročník Biologie člověka 4. ročník Obecná biologie a genetika Ekologie Seminář biologie Ekologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Média a mediální produkce Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník Nauka o slohu Anglický jazyk 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Hudební výchova 1. ročník Recepce a reflexe 2. ročník Recepce a reflexe Informační a komunikační technologie Člověk, společnost a počítačové technologie 3. ročník Využívání služeb Internetu Konverzace v německém jazyce 4. ročník 4. ročník a oktáva Seminář základů společenských věd Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Základy společenských věd Hudební výchova Seminář ruského jazyka pro začátečníky Mediální produkty a jejich význam Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník Nauka o slohu Anglický jazyk 1. ročník 1. ročník 2. ročník 2. ročník 3. ročník 3. ročník Konverzace v anglickém jazyce 15

17 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat 4. ročník 4. ročník Dějepis 1. ročník Úvod do studia historie Hudební výchova Recepce a reflexe 2. ročník Recepce a reflexe Informační a komunikační technologie Základy informatiky a teorie informace Člověk, společnost a počítačové technologie 3. ročník Využívání služeb Internetu Konverzace v německém jazyce 4. ročník 4. ročník a oktáva Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník 3. ročník a septima 4. ročník 4. ročník a oktáva Seminář základů společenských věd Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Anglický jazyk Základy společenských věd Hudební výchova Uživatelé Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník Nauka o slohu Informační a komunikační technologie Základy informatiky a teorie informace Člověk, společnost a počítačové technologie 3. ročník Využívání služeb Internetu Konverzace v německém jazyce 4. ročník 4. ročník a oktáva Seminář základů společenských věd Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Základy společenských věd Dějepis Moderní doba II - soudobé dějiny Informační a komunikační technologie 2. ročník Člověk, společnost a počítačové technologie Konverzace v německém jazyce 4. ročník 4. ročník a oktáva Konverzace v anglickém jazyce 4. ročník a oktáva Seminář základů společenských věd Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Základy společenských věd Seminář ruského jazyka pro začátečníky Role médií v moderních dějinách Integrace do výuky Základy společenských věd 1. ročník Člověk ve společnosti 2. ročník Občan ve státě Mezinárodní vztahy a globální svět Dějepis 1. ročník Úvod do studia historie 4. ročník Moderní doba I - svět mezi světovými válkami Moderní doba I - druhá světová válka Moderní doba II - soudobé dějiny Konverzace v německém jazyce 4. ročník a oktáva Konverzace v anglickém jazyce 4. ročník a oktáva Seminář základů společenských věd Religionistika a nová náboženská hnutí Pokryto předmětem Anglický jazyk Základy společenských věd Výtvarná výchova Seminář ruského jazyka pro začátečníky Účinky mediální produkce a vliv médií Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník Nauka o slohu Základy společenských věd 1. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 2. ročník Občan ve státě 3. ročník Občan a hospodářství Občan a právo 4. ročník Etika Světová náboženství, religionistika 16

18 Charakteristika ŠVP 3.3 Začlenění průřezových témat 17

19 Učební plán 4.1 Poznámky k učebnímu plánu 4 Učební plán Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Název RVP Tkalcovská 460, Jilemnice K/41 Gymnázium se zahájením od (čtyřleté studium) Dosažené vzdělání Úplné střední vzdělání Délka studia v letech: Poznámky k učebnímu plánu Výuka cizích jazyků Škola vyučuje anglický a německý jazyk. Žáci začínají v prvním ročníku s jazykem anglickým (cizí jazyk) a s německým jazykem (další cizí jazyk) a pokračují s oběma jazyky až do čtvrtého ročníku. Pokrytí vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace: pokryto předmětem Matematika. Informatika a informační a komunikační technologie: pokryto předmětem Informační a komunikační technologie. Člověk a svět práce: pokryto předmětem Základy společenských věd. Pokrytí vzdělávacích oborů Cizí jazyk: pokryto předmětem Anglický jazyk. Další cizí jazyk: pokryto předmětem Německý jazyk. Výchova ke zdraví (Vzdělávací obsah - Zdravý způsob života a péče o zdraví, Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Ochrana člověka za mimořádných událostí): pokryto předměty Tělesná výchova, Biologie, Hudební výchova, Základy společenských věd, Zeměpis. Geologie: pokryto v předmětech Zeměpis a Biologie. Geografie: pokryto předmětem Zeměpis. Hudební obor: pokryto předmětem Hudební výchova. Výtvarný obor: pokryto předmětem Výtvarná výchova. Občanský a společenskovědní základ: pokryto předmětem Základy společenských věd. Další poznámky Ve vzdělávací oblasti Umění a kultura si žák v 1. a 2. ročníku volí buď 2 hodiny Hudební výchovy nebo 2 hodiny Výtvarné výchovy. Nebude-li počet zájemců o jeden z dvojice volitelných předmětů dostatečný, bude třída rozdělena na 2 skupiny jednoho z těchto předmětů. Třída se například může dělit na dvě skupiny Německého jazyka atd.. Volitelné vzdělávací aktivity Žáci si ve třetím ročníku volí z nabídky seminářu vždy maximálně dva. Počet otevíraných seminářů vychází ze zájmu student, celkový počet možných vyučovaných hodin v ročníku je dán krajským normativem. Žáci si ve čtvrtém ročníku volí z nabídky seminářu vždy maximálně tři. Počet otevíraných seminářů vychází ze zájmu student, celkový počet možných vyučovaných hodin v ročníku je dán krajským normativem. 18

20 Učební plán 4.1 Poznámky k učebnímu plánu Učební plán ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Základy společenských věd Dějepis Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Semináře Umění a kultura Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

21 Učební plán 4.1 Poznámky k učebnímu plánu Celkový učební plán RVP Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Další cizí jazyk Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Matematika Člověk a příroda Biologie Chemie Fyzika Geografie Člověk a společnost Dějepis Občanský a společenskovědní základ Člověk a zdraví Tělesná výchova Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Matematika Biologie Chemie Fyzika Zeměpis Dějepis Základy společenských věd Tělesná výchova ŠVP Informatika a informační a komunikační technologie 7 7 Informační a komunikační technologie Volitelné předměty Celková dotace Disponibilní dotace Informační a komunikační technologie Semináře Umění a kultura Volitelné předměty 1. ročník Umění a kultura Hudební výchova 2 Výtvarná výchova 2 2. ročník Umění a kultura Hudební výchova 2 Výtvarná výchova 2 20

22 Učební plán 4.1 Poznámky k učebnímu plánu 3. ročník Semináře Konverzace v německém jazyce 2 Konverzace v anglickém jazyce 2 Seminář chemie 2 Seminář fyziky 2 Seminář matematiky 2 Seminář základů společenských věd 2 Seminář ruského jazyka pro začátečníky 2 Seminář biologie 2 4. ročník Semináře Konverzace v německém jazyce 2 Konverzace v anglickém jazyce 2 Seminář chemie 2 Seminář fyziky 2 Seminář zeměpisu 2 Seminář biologie 2 Seminář matematiky 2 Seminář ICT 2 Seminář základů společenských věd 2 Seminář ruského jazyka pro začátečníky 2 21

23 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5 Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Název RVP Tkalcovská 460, Jilemnice K/41 Gymnázium se zahájením od (čtyřleté studium) Dosažené vzdělání Úplné střední vzdělání Délka studia v letech: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika oblasti Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností a dovedností vytvářejících podklad pro všestranné efektivní vzdělávání. Jazykové vyučování umožňuje žákům poznávat duchovní bohatství národa a jeho tradice. Žáci se postupně učí ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání v různých komunikačních situacích (a to v mluvené i písemné podobě). Jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikační kompetence žáci rozvíjejí pod vedením učitele prostřednictvím aktivního podílu na nejrůznějších komunikačních situacích. Vzdělávací oblast jazyka a jazykové komunikace je naplňována vzdělávacími obory: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Ve výuce českého jazyka a literatury žáci získávají přiměřené poučení o jazyku ve svém obsahu i rozsahu prohloubeném ve srovnání se základním vzděláváním jako východiska ke komunikaci v různých, i náročnějších typech mluvených i psaných textů. To umožní vybudovat kompetence pro jejich recepci a produkci a pro čtení s porozuměním, jež povede k hlubokým čtenářským zážitkům. Učitel iniciuje hovory či úvahy o nich. Rozvoj těchto schopností a dovedností spolu s osvojením vymezených poznatků teoretických je důležitý nejen pro studium češtiny, ale i obecněji, neboť v jazykovém ztvárnění je uloženo mnoho poznatků a nové myšlenky se obvykle vyjadřují přirozeným jazykem. Osvojení cizích jazyků navazuje na poznání českého jazyka a má i podobné cíle postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační kompetence, jsou tu však i cíle specifické. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné epoše nezbytná jak z hlediska globálního, neboť přispívá k účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, protože usnadňuje přístup k informacím a k intenzivnějším osobním kontaktům, čímž umožňuje vyšší mobilitu žáka a jeho rychlejší orientaci. V současné době je ve výuce cizích jazyků kladen důraz na zvyšování komunikativní úrovně, aby žáci mohli v tomto jazyce účinně komunikovat na běžná témata, aby mohli navazovat společenské a osobní vztahy a naučili se porozumět kultuře a zvykům jiných lidí a respektovat je. Vyučování cizím jazykům vede žáky k prohlubování komunikačních schopností získaných na základní škole (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické). Vzdělávání v oboru Cizí jazyk navazuje na úroveň jazykových znalostí a 22

24 5.1 Jazyk a jazyková komunikace komunikačních dovedností odpovídajících úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, které žák získal v předchozím vzdělávání, a směřuje k dosažení úrovně B2 podle tohoto rámce. Vzdělávání v oboru Další cizí jazyk navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, které žák získal v předchozím vzdělávání, a směřuje k dosažení úrovně B1 podle tohoto rámce.3 Pokud žák nemá (žákovi není nabídnuta) možnost na škole navázat na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností získaných v předchozím vzdělávání odpovídající úrovni A1 nebo A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, vzdělává se v cizím jazyce dle nabídky školy. Vzdělávání v tomto jazyce je určeno pro absolutní začátečníky a směřuje k dosažení úrovně, kterou určuje škola dle svých možností a kterou vymezí ve svém ŠVP podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V tomto případě ovšem musí být zachována podmínka, kdy si žák volí dva jazyky z libovolného vzdělávacího oboru tak, aby alespoň z jednoho jazyka získal jazykové znalosti a komunikační dovednosti odpovídající minimálně úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - vnímání a užívání jazyka českého i cizího jako mnohotvárného prostředku ke zpracování a následnému předávání informací, vědomostí a prožitků získaných z interakce se světem a se sebou samým, k vyjádření vlastních potřeb a k prezentaci názorů i samostatného řešení problémů a jako prostředku pro další samostatné celoživotní vzdělávání; - zvládání základních pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a jejich respektování; - utváření všeobecného přehledu o společensko-historickém vývoji lidské společnosti, který napomáhá k respektu a toleranci odlišných kulturních hodnot různých jazykových komunit; - porozumění sobě samému, pochopení své role v různých komunikačních situacích a k vymezení vlastního místa mezi různými komunikačními partnery; - tvořivé práci nejen s věcným, ale i s uměleckým textem, jež vede k porozumění významové výstavbě textu, k jeho posouzení z hlediska stylového, pozitivně působícího na estetickou, emocionální i etickou stránku žákovy osobnosti; - vytváření osobitého, objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu k literatuře a k vytváření návyku individuální četby umělecké a neumělecké literatury, které se později projeví v celoživotní orientaci žáka; - formování hodnotových orientací, vkusových preferencí a k citlivému vnímání okolního světa i sebe sama. 23

25 5.1.1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a zčásti naplňuje vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Je vyučován v ročníku čtyřletého studia a ročníku osmiletého studia. Třídy se nedělí na skupiny. Na předmět navazuje volitelný předmět Literární seminář (pro 3. a 4., resp. 7. a 8. ročník studia). Výuka je rozdělena na literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu. Ve všech složkách předmětu se žák postupně učí pracovat s náročnějšími texty odbornými i uměleckými, poznává bohatství mateřského jazyka a předmět se stává i prostředkem estetickovýchovného působení. V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných přiměřeně věku. Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí estetickovýchovnou. Žák získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k tomu, aby respektoval, chránil a oceňoval naše tradice a získal pozitivní postoj k uměleckým dílům. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život. Součástí výuky jsou i návštěvy divadelních a filmových představení. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka: - ke vnímání a užívání českého jazyka jako prostředku ke zpracování a následnému předávání informací, vědomostí a prožitků získaných z interakce se světem a se sebou samým; - k zvládání základních pravidel mezilidské komunikace, porozumění sobě samému, pochopení své role v různých komunikačních situacích a k vymezení vlastního místa mezi různými komunikačními partnery; - k tvořivé práci s uměleckým textem, k jeho posouzení z hlediska stylistického, pozitivně působícího na estetickou, emocionální i etickou stránku žákovy osobnosti; k vytváření osobitého, objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu k literatuře. Jako součást vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura jsou do ŠVP zahrnuta průřezová témata: 24

26 5.1.1 Český jazyk a literatura Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova Enviromentální výchova 1. ročník 3+1 týdně, P Úvod do problematiky českého jazyka obecné poučení o jazyce - čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské - především slovenština - a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky) současná spisovná čeština Zvuková stránka jazyka v mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování) v mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních prostředků řeči vhodně využívá zvukové prostředky řeči při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného využívá základní principy rétoriky volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera a publikum; rozeznává manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit Grafická stránka jazyka v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí v písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu ve svém projevu uplatňuje znalosti zásad českého pravopisu základy fonetiky zvuková stránka jazyka jako systému zvuková stránka mluvených projevů spisovná výslovnost vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka základní principy českého pravopisu, pravopis lexikální, morfologický, syntaktický odchylky od základních principů českého pravopisu ostatní složky českého pravopisu 25

27 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník Metody studia textu využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připravía s oporou o text přednese referát vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích Nauka o slohu rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj objasní základní pojmy stylistiky používá základní útvary stylu prostěsdělovacího v mluveném projevu využívá základní principy rétoriky vhodně využívá jazykové i nonverbální prostředky rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře jazyk a získávání informací jazyk a studium textu styl jazykových projevů - mluvený projev - zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální) jazykové styly a slohotvorní činitelé slohové postupy a slohové útvary slohové rozvrstvení jazykových prostředků komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse styl prostě sdělovací a jeho útvary Základy literární teorie a historie, literární druhy a žánry rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele základy literární teorie a historie - struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura umělecká a věcná (populárněnaučná, literatura faktu, publicistické žánry) literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času - hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé Nejstarší literární památky uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře nejstarší literární památky literární druhy a žánry - hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry tvořivé činnosti s literárním textem - volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu Antická literatura uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora antická literatura rozdělení antické literatury, její představitelé, hlavní literární díla tvořivé činnosti s literárním textem 26

ŠVP pro gymnázium se sportovní přípravou s výukou od 1.9.2011

ŠVP pro gymnázium se sportovní přípravou s výukou od 1.9.2011 Vzděláním k prosperitě ŠVP pro gymnázium se sportovní přípravou s výukou od 1.9.2011 Gymnázium a SOŠ, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU (ZAHÁJENÍ STUDIA OD 1.9.2011)

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU (ZAHÁJENÍ STUDIA OD 1.9.2011) 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU (ZAHÁJENÍ STUDIA OD 1.9.2011) OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5/1 PŘEHLED OČEKÁVANÝCH

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Gymnázium Rumburk (kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého)

Gymnázium Rumburk (kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého) Gymnázium Rumburk (kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého) Předmět: Český jazyk a literatura Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Charakteristika vyučovacího

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více