R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE

2 Obsah: 1 Bezpečnostní instrukce Základní popis Rozmístění jednotlivých částí Prvky na displeji Popis vybraných režimů měření Měření Měření střídavého napětí / dbm Měření stejnosměrného napětí / stejnosměrné + střídavé složky napětí Frekvence obdélníkového signálu / střída Měření diod Rezistivita / test vodivosti Měření kapacity Měření proudů Měření frekvence harmonických průběhů Podsvětlení Parametry měření Měření AC / DC + AC napětí Měření DC napětí Měření AC / DC + AC proudu Měření DC proudu Měření rezisivity Měření kapacity Test diod Měření frekvence Měření obdélníkových signálů Měření harmonického signálu Měření střídy Údržba Výměna baterií Výměna pojistek Údržba 5.1 Výměna baterií Je-li na displeji zobrazen symbol baterie. Jedná se o indikaci vybitých baterií a je třeba je co nejdříve vyměnit neboť vybité baterie snižují přesnost měření. Před výměnou odpojte od přístroje měřící kabely a přístroj vypněte. Kryt baterií je zajištěn šroubky které lze odšroubovat běžným šroubovákem. Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu. Přístroj zapněte až ve chvíli kdy jste zpět vrátili a přišroubovali kryt. 5.2 Výměna pojistek Před výměnou pojistek odpojte od přístroje měřící kabely a přístroj vypněte. Pojistku vyměňujte vždy za novou se shodnými parametry. Měníte-li obě dvě pojistky, dejte pozor aby jste jejich umístění mezi sebou neprohodili. Přístroj zapněte až ve chvíli kdy jste zpět vrátili a přišroubovali kryt. Pokud je přístroj v pořádku pojistky by se neměly pálit bezdůvodně. Běžné příčiny jsou: Měříte napětí, ale přístroj máte nastavený na měření proudu Měřený proud překročil maximální hodnotu rozsahu uvedenou výše

3 1 Bezpečnostní instrukce Používejte přístroj v souladu s následujícími instrukcemi a udržujte multimetr v dobré kondici. Multimetr je v souladu s normou IEC 1010 Cat. II. Která se týká bezpečnostních požadavků na elektronická měřící zařízení pro maximální napětí 1000 V. Multimetr je možné provozovat v prostředí s maximálním stupněm znečištění č. 2. (Normálně se vyskytuje jen nevodivé znečištění. Příležitostně je však možno počítat s přechodnou vodivostí způsobenou kondenzací). Multimetr vyhovuje normám: 89/336/EEC (EMC elektromagnetická kompatibilita) 73/23/EEC a 93/68/EEC (CE označení) Při měření dodržujte bezpečnostní pravidla pro prácí s elektrickým napětím Používejte přístroj jen k tomu, k čemu je určen Nepřekračujte maximální hodnoty měřených veličin u jednotlivých rozsahů uvedených níže Je-li multimetr připojen k měřenému obvodu, nedotýkejte se nepřipojených měřících vývodů Pokud neznáte přesnou velikost měřené veličiny, nastavte nejprve rozsah na maximální hodnotu Před změnou rozsahu odpojte měřící vývody od měřeného obvodu Mějte na paměti, že v některých zařízeních, např. TV, spínaných zdrojích, atd..může být vysoké napětí, které měřící přístroj poškodí Neprovádějte měření rezistivity pokud je měřený obvod pod napětím 4.8 Měření frekvence Měření obdélníkových signálů Rozsah Velikost log. úrovně H Přesnost 5Hz až 2MHz 2V až 5V ±(0.006%+4) Měření harmonického signálu Frekvenční rozsah Rozsah napětí / proudu Citlivost 5Hz až 200kHz (sinusový průběh) Měření střídy 500mV 100mV 5V 0,5V 50V 500V 1000V 5000uA 500mA Rozsah frekvencí Rozsah střídy Rozlišení 4V 40V 400V 1mA 100mA Přesnost 5Hz až 500kHz 5% až 95% 0,01% ±(2%+5) Přesnost ±(0.006%+4)

4 4.5 Měření rezisivity Rozsah Rozlišení Přesnost 500Ω 0,01Ω ±(0,1%+10) 5kΩ 0,1Ω ±(0,1%+5) 50kΩ 1Ω ±(0,1%+5) 500kΩ 10Ω ±(0,1%+5) 5MΩ 100Ω ±(0,1%+10) 50MΩ 1kΩ ±(0,5%+10) 4.6 Měření kapacity Rozsah Rozlišení Přesnost 50nF 0,01nF ±(1%+5) 500nF 0,1nF ±(1%+5) 5uF 1nF ±(1%+5) 50uF 10nF ±(1%+5) 500uF 0,1uF ±(2%+5) 5000uF 1uF ±(2%+5) 2 Základní popis Měření stejnosměrného (DC) a střídavého (AC) napětí až do 1000V Přesnost DC měření až 0,03% Rozlišení rezistivity 0,01Ω, rozlišení napětí 1μV Měření frekvence harmonického / obdélníkového signálu, měření střídy Měření kapacity od 0,01nF do 5000μF True RMS (integrační měření) Měření dbm Měření Max/Min hodnoty, poměrové měření 51-ti segmentový sloupcový ukazatel Automatické vypnutí / nepřetržitý provoz Ovládání podsvětlení Připojení k PC: RS-232C infračervené rozhraní Ochrana proti přetížení Signalizace špatně zvoleného typu měření Ochranný izolační kryt pro napětí větší než 1000V 4.7 Test diod Rozsah Rozlišení Přesnost Proud 2,5V 0,1mV ±(1%+5) 0,7 ma

5 2.1 Rozmístění jednotlivých částí 4.3 Měření AC / DC + AC proudu Rozsah [A] Rozlišení [A] Přesnost 40 Hz-1kHz 1kHz-10kHz 10kHz-20kHz 500u 0,01u ±(0.75%+20) ±(1%+20) ±(2%+20) 5m 0,1u ±(0.75%+10) ±(1%+10) ±(2%+10) 50m 1u ±(0.75%+20) ±(1%+20) ±(2%+20) 500m 10u ±(0.75%+10) ±(1%+10) ±(2%+10) 5 0,1m ±(0.75%+20) ±(1,5%+20) ±(5%+20) 10 1m ±(1%+10) ±(1,5%+10) - Úbytek napětí 102uV 1,5mV 30mV 4.4 Měření DC proudu 1. Měřící svorka V/Ω/C/HZ Vstup pro všechny typy měření krom měření proudu. 2. Měřící svorka COM Společná svorka pro všechny typy měření 3. Měřící svorka μa/ma Svorka pro měření menších proudů Rozsah Rozlišení Přesnost Úbytek napětí 500uA 0,01uA ±(0,15%+15) 5mA 0,1uA ±(0,15%+10) 102uV 50mA 1uA ±(0,15%+10) 500mA 10uA ±(0,15%+10) 1,5mV 5A 0,1mA ±(0,5%+10) 10A 1mA ±(0,5%+10) 30mV

6 Rozměry: 200 x 100 x 40 mm Hmotnost: 560 g Následující údaje o přesnosti platí pro 18ºC až 28ºC a relativní vlhkost do 80% 4.1 Měření AC / DC + AC napětí Rozsah Rozlišení Přesnost 40 Hz-1kHz 1kHz-10kHz 10kHz-20kHz 50mV 0,001mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2,5%+40) 500mV 0,01mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2,5%+40) 5V 0,1mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2,5%+40) 50V 1mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2,5%+40) 500V 10mV ±(0.5%+40) ±(1%+40) V 0,1V ±(0.5%+40) Měření DC napětí Rozsah Rozlišení Přesnost 50mV 0,001mV ±(0,03%+10) 500mV 0,01mV ±(0,03%+6) 5V 0,1mV ±(0,03%+6) 50V 1mV ±(0,03%+6) 500V 10mV ±(0,03%+6) 1000V 0,1V ±(0,03%+6) 4. Měřící svorka A Svorka pro měření proudů v rozsahu 0,5A 10A 5. Otočný přepínač Slouží k nastavení požadovaného typu měření 6. Tlačítko POWER Slouží k Zapnutí / Vypnutí přístroje 7. Tlačítko RANGE Slouží k nastavení rozsahu. U měření dbm k nastavení odporu ke kterému je výpočet dbm vztažen 8. Tlačítko SELECT Po navolení typu měření přepínačem má tato volba ještě další možnosti typu měření které se přepínají tímto tlačítkem 9. Tlačítko WAKE Po automatickém vypnutí přístroje lze tímto tlačítkem přístroj probudit do původního stavu a pokračovat v přerušeném měření. Pokud při zapínání přístroje podržíte toto tlačítko zároveň s tlačítkem POWER deaktivuje se funkce automatického vypnutí 10. Tlačítko Max / Min Stisk tohoto tlačítka způsobí zobrazení maximální naměřené hodnoty, další stisk způsobí zobrazení minimální hodnoty a další rozdíl max. a min. Pro přechod zpět do normálního režimu je nutné tlačítko podržet po dobu 2s. 11. Tlačítko REL Přepnutí do režimu poměrového měření a zpět 12. Tlačítko HOLD Po stisknutí zůstane na displeji zmražena naměřená hodnota. Podržíte-li toto tlačítko stisknuté po dobu 2s

7 měřící přístroj začne odesílat přes RS232 data do PC 13. Tlačítko LIGHT Po stisku se na 30 sekund aktivuje podsvětlení displeje 14. Tlačítko ~ Hz Během měření napětí nebo proudu stiskem tohoto tlačítka přepneme na měření frekvence 15. LCD displej 2.2 Prvky na displeji 1. Zobrazení jednotky naměřené hodnoty 2. Indikace měření střídy pro obdélníkové signály 3. Indikace automatického nastavení rozsahu 4. Indikace režimu manuálního nastavení rozsahu 5. Zobrazení maximální hodnoty pro zrovna nastavený rozsah vzorkování je možné měřit frekvenci až pro proudy 5A a větší. 3.9 Podsvětlení Podsvětlení se aktivuje stiskem tlačítka LIGHT a je aktivní po dobu 30s poté se automaticky vypne. Opětovným stiskem tlačítka LIGHT lze podsvětlení vypnout i dřív. Při zapnutém podsvětlení je spotřeba přístroje 3x větší než při měření s vypnutým podsvětlením. 4 Parametry měření Max. napětí mezi měřící a zemnící svorkou 1000V AC/DC. 1000V CAT III, stupeň znečištění prostředí 2 Základní vzorkovací frekvence: 2,5x/s Je-li otočný přepínač v pozicích pro měření mv, frekvence obdélníkových signálů, test diod, rezistivity a kapacity, ochrana proti přepětí je 250V(efektivní hodnota). Je-li přepínač v pozicích pro měření ua/ma je použita pojistka 0,63A/500V pro pozici měření velkých proudů pozice A je použita ochranná pojistka 12,5A/500V Napájení: 6 x 1,5V AA baterie Galvanicky oddělené RS-232C rozhraní Pracovní prostředí: 0ºC až 30ºC (relativní vlhkost 0 až 80%) 31ºC až 51ºC (relativní vlhkost 0 až 50%) výška: do 2000m.n.m. Prostředí pro skladování: -20ºC až 60ºC (relativní vlhkost 0 až 80%) výška: do m.n.m

8 měřící kabely od obvodu a použijte vhodný rozsah 5. Tlačítkem RANGE lze ručně nastavovat použitý rozsah. Při měření v režimu (DC ua + AC ua) se rozsah automaticky přepne na automatický a tlačítko RANG nemá žádnou funkci. V tomto režimu je potřeba na zobrazení naměřených hodnot chvíli počkat. 3.8 Měření frekvence harmonických průběhů Rozsah: 5Hz až 200kHz 1. Do tohoto režimu měření se lze přepnout z režimu měření stejnosměrného (DCV) nebo střídavého napětí (ACV) stisknutím tlačítka Hz. Na displeji se zobrazí naměřená frekvence. 2. Následující tabulka udává minimální hodnotu amplitudy střídavého signálu pro použitý rozsah. Pokud je amplituda signálu menší, měřící přístroj nedokáže frekvenci správně změřit. Použitý rozsah Citlivost ( sinusový průběh) 500 mv 100mV 5V 0,5V 50V 500V 1000V 5000uA 500mA 4V 40V 400V 1mA 100mA Poznámka: Při měření proudů ve svorce A z důvodu velmi malého rezistoru na kterém vzniká úbytek signálu pro 6. Indikace Max / Min režimu 7. Indikace poměrového režimu měření 8. Indikace testu vodivosti 9. Indikace měření AC (střídavé) složky měřené veličiny, svítí li AC a DC současně měří se střídavá i stejnosměrná složka 10. záporné znaménko...opačná polarita 11. Indikace měření DC (stejnosměrné) složky měřené veličiny 12. Indikace režimu data hold 13. Při měření velkých kondenzátorů může měření trvat delší dobu, vyčkejte než tato hláška zmizí 14. Indikace slabé baterie 15. Sloupcový ukazatel 16. Indikace posílání dat do rozhraní RS-232C určenému pro připojení k PC 17. Zobrazení naměřených hodnot 2.3 Popis vybraných režimů měření Funkce TRUE RMS, je schopnost měřícího přístroje při měření střídavých napětí nebo proudů měřit jejich skutečnou efektivní hodnotu pro jakýkoli průběh signálu a ne jen pro sinusové průběhy jak je to u běžných levných měřících přístrojů které měří střední hodnotu. Měření dbm. Jednotka dbm je výkonová jednotka

9 vztažená k úrovni signálu 1mW. Aby se dalo přepočítat střídavé napětí na výkon je třeba znát ještě velikost normované impedance (Z), ta lze nastavit pomocí tlačítka RANGE. Výpočet probíhá dle následujícího vztahu: U P[ dbm] 10 log(1000 Z DC + AC měření: Měřené napětí nebo proud může mít zároveň stejnosměrnou i střídavou složku. Tímto režimem měření je měříme obě najednou. Výsledná hodnota je dána tímto vztahem: 2 AC DC Měření střídy: zobrazená hodnota je dána tímto vztahem: délka _ trvání _ úrovně _ H perioda 2 2 ) 100 [%] Poměrové měření: stiskem tlačítka REL si přístroj uloží aktuální hodnotu a na displeji zobrazuje rozdíl mezi aktuálně naměřenou hodnotou a uloženou hodnotou. Zobrazená hodnota = aktuálně naměřená uložená Funkce automatického vypnutí: Nezmáčknete-li nebo neotočíte otočný přepínač po dobu 15-ti minut přístroj se z důvodu šetření baterií automaticky vypne. Ovšem i v tomto režimu trošku energie stále spotřebovává proto je lepší jej vypnout tlačítkem POWER. Současný stisk tlačítka WAKE s tlačítkem POWER při zapínání přístroje deaktivuje funkci automatického vypnutí měřící kabely připojte ke kondenzátoru. 4. Výsledná hodnota je zobrazena na LCD displeji. Je-li hodnota kondenzátoru menší než 10 pf zobrazí se na displeji 0. Je-li kapacita větší než 5300 uf na displeji se zobrazí symbol OL 5. Při měření rezistivity v řádech stovek uf je doba měření delší a je potřeba chvíli počkat. 3.7 Měření proudů Rozsah:pro polohu ua: 0,01 ua až 5000 ua pro polohu ma: 1 ua až 500 ma pro polohu A: 0,1 ma až 10 A ma/ua. Pro měření velkých proudů použijte svorku označenou A 2. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením, nebo polohu s označením ma a pro velké proudy do polohy A. Tlačítkem SELECT zvolte měření ss. proudu (DC A), stříd. proudu (AC A) nebo ss i stříd. složky (DC A + AC A) 3. Měřený obvod odpojte od veškerých elektrických zdrojů. Měřící kabely připojte k měřenému obvodu 4. Výsledná hodnota je zobrazena na LCD displeji. Při měření stejnosměrného proudu kladná hodnota udává že proud teče do měřícího přístroje přes červený kabel a vychází z něj černým kabelem (svorka COM). Je-li na displeji zobrazen symbol OL jedná se o indikaci že protékající proud je větší než použitý rozsah. Odpojte

10 parametry v závěrném směru 3.5 Rezistivita / test vodivosti Rozsah: 0,01Ω až 50MΩ 1. Černý meřící kabel připojte k měřáku do měřící svorky V/Ω/C/HZ 2. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením Ω a tlačítkem SELECT zvolte měření rezistivity (Ω) nebo vodivosti. 3. Výsledná hodnota je zobrazena na LCD displeji. Symbol OL značí naměřenou hodnotu rezistivity větší než je daný rozsah. Při měření vodivosti se při odporu menším než 50 Ω spustí akustická signalizace. A na displeji je zobrazena hodnota odporu. Je-li odpor větší než 500 Ω zobrazí se na displeji symbol OL 4. Při měření rezistivity v řádech MΩ trvá pár sekund než se hodnota stabilizuje 5. Při měření rezistivity obvodu jej nezapomeňte předem odpojit od veškerých elektrických zdrojů 3.6 Měření kapacity Rozsah: 10 pf až 5000 uf V/Ω/C/HZ 2. Je-li na kondenzátoru napětí vybijte jej tak, že na chvíli zkratujete jeho vývody 3. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením - - a Indikace slabé baterie: Klesne li napětí baterií pod hodnotu 6,8V na displeji se zobrazí symbol baterie a baterie je nutné v nejbližší době vyměnit Sloupcový ukazatel: Grafická reprezentace analogového ukazatele aktuálně měřené veličiny. Během režimu Max/Min a poměrového měření neukazuje např. maximální hodnotu ale stále ukazuje aktuálně naměřenou hodnotu. Rozhraní RS232C: Měřící přístroj je možno připojit přes toto rozhraní k PC. Propojení mez měřícím přístrojem a PC je galvanicky oddělené. Tj. i při měření vysokých napětí nehrozí poškození počítače. K měřícímu přístroji je dodáván software do PC pro komunikaci a zobrazení naměřených hodnot. Stiskem tlačítka HOLD na měřícím přístroji se aktivuje odesílání naměřených hodnot do PC 3 Měření 3.1 Měření střídavého napětí / dbm V/Ω/HZ 2. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením, tlačítkem SELECT zvolte měření napětí (ACV) nebo přepočet na výkon (dbm) 3. Měřící kabely připojte k měřenému obvodu 4. Výsledná hodnota je zobrazena na LCD displeji. Červený měřící kabel udává kladnou polaritu Je-li na displeji zobrazen symbol OL jedná se o indikaci

11 přetížení a je nutno zvýšit rozsah. 5. Tlačítkem RANGE lze ručně nastavovat použitý rozsah. Zobrazuje-li se OL při největším rozsahu napětí přesáhlo 1000V, co nejrychleji odpojte měřící kabely od obvodu 6. Při měření dbm se tlačítkem RANGE nastavuje hodnota impedance. 3.2 Měření stejnosměrného napětí / stejnosměrné + střídavé složky napětí Rozsah: pro mv: 1 uv až 500 mv pro V: 0,5 V až 1000 V V/Ω/HZ 2. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením, pro napětí do 500mV. A do polohy s označením pro napětí větší jak 500mV. tlačítkem SELECT zvolte měření ss. napětí (DC mv), stříd. napětí (AC mv) nebo ss i stříd. složky (DC mv + AC mv) 3. Měřící kabely připojte k měřenému obvodu 4. Výsledná hodnota je zobrazena na LCD displeji. Červený měřící kabel udává kladnou polaritu Je-li na displeji zobrazen symbol OL jedná se o indikaci přetížení a je nutno zvýšit rozsah. 5. Tlačítkem RANGE lze ručně nastavovat použitý rozsah. Zobrazuje-li se OL při největším rozsahu napětí přesáhlo 1000V, co nejrychleji odpojte měřící kabely od obvodu. Při měření v režimu (DCV + ACV) se rozsah automaticky přepne na automatický a tlačítko RANG nemá žádnou funkci. V tomto režimu je potřeba na zobrazení naměřených hodnot chvíli počkat. 3.3 Frekvence obdélníkového signálu / střída Rozsah: 5Hz až 2MHz (V p : 2,5 až 5V) pro střídu 5% až 95% V/Ω/HZ 2. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením Hz Tlačítkem SELECT zvolte měření frekvence (Hz) nebo střídy (%). 3. Měřící kabely připojte k měřenému obvodu. 4. Výsledná hodnota je zobrazena na LCD displeji. Je-li měřená frekvence nižší nebo vyšší než rozsah na displeji se zobrazí 0. Stejně tak, je-li amplituda signálu příliš nízká nebo je log. úroveň L větší než 1V 3.4 Měření diod Rozsah měřícího napětí: 0 až 2,5 V V/Ω/C/HZ (Červený kabel má kladnou polaritu) 2. Rotační přepínač nastavte do polohy s označením a měřící kabely připojte k měřenému obvodu. Červený na anodu a černý na katodu diody 3. Výsledná hodnota přibližné velikosti otevíracího napětí diody je zobrazena na LCD displeji. 4. Je-li na displeji zobrazen symbol OL je dioda zapojena k měřícímu přístroji obráceně a měříte její

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE * Při rozsahu 200MΩ pokud měřící vývody zkratujeme na displeji se zobrazí naměřená hodnota 1MΩ, tento 1MΩ je třeba vždy při tomto rozsahu odečíst abychom dostali správnou hodnotu. 4.7. Měření teploty Rozsah

Více

4.10 Měření tranzistoru Měření zesílení v rozsahu: Parametry měření: Proud bází: 10uA Napětí Uce: 2,8V. 5 Údržba

4.10 Měření tranzistoru Měření zesílení v rozsahu: Parametry měření: Proud bází: 10uA Napětí Uce: 2,8V. 5 Údržba 4.10 Měření tranzistoru Měření zesílení v rozsahu: 0-1000 Parametry měření: Proud bází: 10uA Napětí Uce: 2,8V 5 Údržba 5.1 Výměna baterií Je-li na displeji zobrazen symbol baterie. Jedná se o indikaci

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-178. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-178. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-178 Návod k obsluze Obsah Kapitola 1: Informace o bezpečnosti... 4 Bezpečnostní standardy multimetru... 4 Upozornění... 4 Záruka... 5 Kapitola 2: Popis přístroje... 5 Parametry multimetru...

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo

Více

Axiomet AX-582B. 1. Bezpečnostní pokyny. 2. Specifikace

Axiomet AX-582B. 1. Bezpečnostní pokyny. 2. Specifikace Axiomet AX-582B 1. Bezpečnostní pokyny Přístroj splňuje požadavky normy IEC1010 (bezpečnostní standard publikovaný Mezinárodní elektrotechnickou komisí) týkající se konstrukce. Než přistoupíte k používání

Více

MT SMART Multimeter. Uživatelský Návod

MT SMART Multimeter. Uživatelský Návod MT-1503 SMART Multimeter Uživatelský Návod 1 Nejdříve si přečtěte: Bezpečnostní informace Aby jste měli jistotu, že přístroj používáte bezpečně, postupujte podle těchto doporučení: Neprovádějte s přístrojem

Více

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594 Návod k obsluze Obsah 1. Úvod...3 2. Odbalení a kontrola...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Bezpečnostní symboly...4 5. Popis čelního panelu...5 6. Parametry...6

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

1. Obecně. 2. Bezpečnostní poznámka. 3. Popis bezpečnostních symbolů

1. Obecně. 2. Bezpečnostní poznámka. 3. Popis bezpečnostních symbolů Obsah 1. Obecně...2 2. Bezpečnostní poznámka...2 3. Popis bezpečnostních symbolů...2 4. Popis předního panelu...3 5. Popis funkčních tlačítek...4 6. Ostatní funkce...4 7. Provádění měření...5 7.1 Měření

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH A. ÚVOD B. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY C. MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY D. VLASTNOSTI E. TECHNICKÁ DATA F. OVLÁDACÍ PANEL G. JAK PROVÁDĚT MĚŘENÍ A.

Více

MT /2 True-RMS multimetr Manuál

MT /2 True-RMS multimetr Manuál MT-1705 3-1/2 True-RMS multimetr Manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 20 mm vysoký LCD pro snadné čtení údajů. Podsvícení displeje a ochrana proti přetížení

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění nevyšší úrovně bezpečnosti během práce s měřidlem, postupujte podle následujících

Více

R153 - Multimetr RE209D RANGE - automat, TRUE RMS

R153 - Multimetr RE209D RANGE - automat, TRUE RMS Návod k obsluze R153 - Multimetr RE209D RANGE - automat, TRUE RMS Váţení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důleţité

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Květen 2011, verze 1.0 GS Instruments Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou měnit bez přechozího upozornění. Varování. Před použitím

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8229

MASTECH Digitální multimetr MS 8229 Výrobní číslo : Datum vyskladnění : Datum prodeje : Kosmova 11, 702 00 Ostrava Přívoz Tel.: 596 136 917 Fax : 596 136 919 www.hadex.cz e-mail : hadex@hadex.cz s.r.o. MASTECH Digitální multimetr MS 8229

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D 0 Popis Tento měřící přístroj je stabilní měřící pomůcka vybavená 26mm displejem LCD. Přístroj je napájen z baterie. Je určen především k měření

Více

Digitální multimetr FK17B

Digitální multimetr FK17B Návod k použití CZ Digitální multimetr FK17B 7120078 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1860 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah 2 Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 3 Popis Přístrojového Panelu a Tlačítek Funkcí

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 TEMP DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 C Návod k obsluze 1. OBECNÉ POKYNY Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka

1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka Obsah 1. Obecně...2 2. Otevření a kontrola balení...2 3. Bezpečnostní poznámka...2 4. Popis bezpečnostních symbolů...3 5. Popis předního panelu...4 6. Ostatní funkce...5 7. Provádění měření...6 7.1 Měření

Více

Digitální klešťový multimetr FK1000A

Digitální klešťový multimetr FK1000A NÁVOD K OBSLUZE Digitální klešťový multimetr FK1000A Obj. č.: 7120081 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným

Více

Axiomet AX Bezpečnostní pokyny. 2. Charakteristika

Axiomet AX Bezpečnostní pokyny. 2. Charakteristika Axiomet AX-150 1. Bezpečnostní pokyny Přístroj splňuje požadavky normy IEC1010 (bezpečnostní standard publikovaný Mezinárodní elektrotechnickou komisí) týkající se konstrukce. Než přistoupíte k používání

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H MASTECH Digitální multimetr MAS8222H Uživatelská příručka ÚVOD Digitální milimetr MASTECH MAS8222H je přenosný digitální měřící přístroj umožňující měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření

Více

Multimetr MS8211 R136A

Multimetr MS8211 R136A Multimetr MS8211 R136A Návod k použití Obsah Sdělení... 3 Přehled...1 Bezpečnostní pokyny...2 Použité symboly 3 Popis přístroje... 4 Měření... 5 Ruční a automatický rozsah... 5 Ruční a automatické vypnutí....

Více

UT58C. Návod k obsluze

UT58C. Návod k obsluze UT58C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT60B. Návod k obsluze

UT60B. Návod k obsluze UT60B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : CM A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms. Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru

DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : CM A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms. Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru 2000 A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : CM-9930 Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Automatický, kapesní digitální multimetr

Automatický, kapesní digitální multimetr Automatický, kapesní digitální multimetr AX-105 Návod k obsluze I. Obecné informace Multimetr je vybaven 3 ¾ místným LCD displejem o výšce číslic 18,9 mm, s výrazným nápisem, velkou stabilitou a vysokou

Více

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS FLUKE Multimetry 110, 111&112 s True RMS Modely multimetrů řady 110, 111 a 112 společnosti FLUKE představují bateriemi napájené digitální multimetry s maximální počtem 6.000 číslic a elektronickým ukazatelem.

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MT /2 Měřič Kapacity

MT /2 Měřič Kapacity MT-5110 3 1/2 Měřič Kapacity Provozní Manuál 1. VLASTNOSTI Snadné a přesné odečtení hodnoty. Vysoká přesnost měření. Měření je možno uskutečnit i v přítomnosti silných magnetických polí. LSI-obvod poskytuje

Více

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní Symboly PROVOZNÍ MNUÁL 1000 DC/C KLMPMETER Tento symbol v blízkosti jiného symbol nebo svorky upozorňuje, že by uživatel měl nahlédnout do provozního manuálu pro podrobnější

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální měřící přístroj model FK382 Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální měřící přístroj model FK382 Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Univerzální měřící přístroj model FK382 Obj. č.:7120077 1. ÚVOD Jedná se o kompaktní digitální multimetr s mnohostranným využitím. Tímto multimetrem lze měřit stejnosměrné a střídavé napětí,

Více

MASTECH Digitální diagnostický přístroj spalovacích motorů MS 6231

MASTECH Digitální diagnostický přístroj spalovacích motorů MS 6231 Údržba Před otevřením přístroje odpojte měřicí šňůry a všechny vstupní signály, zabráníte tím úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje. Nedovolte, aby se do přístroje dostala voda! Pokud přístroj

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE IDENTIFIER CABLE IDENTIFIER KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE TESTER CABLE TESTER Vcheck OP ON OBSAH 1. APLIKACE VŠEOBECNĚ. 3 2. POPIS ČELNÍHO

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A Návod k obsluze 1. POPIS MĚŘIDLA Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

UT50A. Návod k obsluze

UT50A. Návod k obsluze UT50A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

MASTECH Digitální multimetr MS s.r.o. Kosmova 11, Ostrava Přívoz Tel.: Fax :

MASTECH Digitální multimetr MS s.r.o. Kosmova 11, Ostrava Přívoz Tel.: Fax : s.r.o. Kosmova 11, 702 00 Ostrava Přívoz Tel.: 596 136 917 Fax : 596 136 919 e-mail : hadex@hadex.cz M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8209 Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8209

Více

Multimetr MT MT-1210 přenosný digitální 3 ½ čísla multimetr

Multimetr MT MT-1210 přenosný digitální 3 ½ čísla multimetr Multimetr MT-1210 Bezpečnostní informace Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod. Pracujte s přístrojem podle platné České státní normy. Měřící přístroj je ve shodě s normou IEC1010 týkající

Více

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo KLEŠŤOVÝ MULTIMETR A WATTMETR APPA APPA A18 plus Displej 3 3/4 dig., podsvícený, zobrazení 6000 číslic Měří AC/DC napětí a proud, odpor, teplotu, frekvenci Měří výkon, THD, náběhový proud, diody, sled

Více

Záruční podmínky Popis ovládacích prvků Tento návod pečlivě uschovejte! Slouží zároveň jako záruční list. INPUT HOLD FUNC.

Záruční podmínky  Popis ovládacích prvků Tento návod pečlivě uschovejte! Slouží zároveň jako záruční list. INPUT HOLD FUNC. Výrobní číslo : Datum vyskladnění : Datum prodeje : Roman Lyčka Hladnovská 73/728 712 00 Ostrava Muglinov Tel.: 604 691 682 e-mail : rlycka@volny.cz www : http://www.eshop-rychle.cz/romi MASTECH Digitální

Více

UT39B. Návod k obsluze

UT39B. Návod k obsluze UT39B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

Roman Lyčka Hladnovská 73/728 Ostrava Muglinov Tel. : 604 691 682 e-mail : rlycka@volny.cz www. http://www.eshop-rychle.cz/romi V&A Digitální měřicí přístroj VA18B Obsah 1. Obecné pokyny. 1.1 Zásady bezpečného

Více

Digitální multimetr RC EM890N

Digitální multimetr RC EM890N Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM890N Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití měřícího přístroje

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití měřícího přístroje NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4804731 1. Úvod + účel použití měřícího přístroje Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru DVM 1100. Koupí tohoto digitálního multimetru

Více

AX-7020 Příručka uživatele

AX-7020 Příručka uživatele AX-7020 Příručka uživatele 1. Přehled Tento přístroj je analogový multimetr s vysokou přesností. Jeho bezpečnostní vlastnosti se výrazně zlepšily. Dosahují standardu CAT III 600 V. Má 21 rozsahů a může

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MULTIMETR PRO'SKIT MT-2018

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MULTIMETR PRO'SKIT MT-2018 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MULTIMETR PRO'SKIT MT-2018 PŘEDSTAVENÍ Gratulujeme k zakoupení multimetru PRO'sKIT MT-2018. Jedná se o přesný a bezpečný měřící přístroj, fungující na baterie, disponující stojánkem

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

AX Uživatelská příručka

AX Uživatelská příručka 1. AX - 102 - Uživatelská příručka 2. ÚVOD Blahopřejeme vám ke koupi digitálního multimetru AX-102 s ručním nebo automatickým přepínáním rozsahů. Tento měřič byl navržen jako velmi stabilní, velmi spolehlivý

Více

UT61E. Návod k obsluze

UT61E. Návod k obsluze UT61E Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál Úvod Varování: abyste zabránili elektrickému šoku nebo zranění, přečtěte si následující bezpečnostní informace a varování a upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č Bezpečnostní opatření: 1.1 Všeobecně - 1 -

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č Bezpečnostní opatření: 1.1 Všeobecně - 1 - NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 712 01 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 NÁVOD K POUŽITÍ 1. Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Více

DT-61. Multitester 6 v 1

DT-61. Multitester 6 v 1 DT-61 Multitester 6 v 1 1. Úvod Digitální multitester 6 v 1 (dále jen přístroj) byl navržen tak, aby kombinoval funkce hlukoměru, expozimetru, měřiče vlhkosti a teploty, bezkontaktního testeru střídavého

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 Všeobecně Tento měřící přístroj je vybaven LCD displejem o velikosti číslic 189mm a rozsahu 3 3/4 čísla. Toto umožňuje velmi přesný odečet a čtení výsledku. Přístroj je také

Více

V&A Digitální měřicí přístroj VA18B

V&A Digitální měřicí přístroj VA18B 5.3 Výměna baterie Vyměňte baterii ihned po té, co se na displeji objeví symbol slabé baterie ( ). Zabráníte tím chybnému měření, což může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje

Více

UT70C. Návod k obsluze

UT70C. Návod k obsluze UT70C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8209

M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8209 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8209 Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8209 je přenosný měřící přístroj pro servisní účely, který umožňuje měření stejnosměrného a střídavého napětí

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více