Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO"

Transkript

1 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za čtvrtle tletí tí 2006 Leden 2007

2 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ČTVRTLETÍ I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE 17 I.1. Výkonnost ekonomiky 17 I.2. Trh práce 19 I.3. Cenová a fiskální politika 26 I.3.1. Cenová politika 26 I.3.2. Fiskální politika 30 I.4. Měnová politika a přímé zahraniční investice 34 I.4.1. Měnová politika 34 I.4.2. Přímé zahraniční investice 41 I.5. Kapitálový trh 43 I.6. Výsledky finančního hospodaření nefinanční sféry 47 II. PRŮMYSL 51 II.1. Produkce, zaměstnanost a produktivita 51 II.2. Investice v průmyslu 60 II.3. Finanční situace průmyslových podniků 62 III. STAVEBNICTVÍ 65 III.1. Produkce, zaměstnanost a produktivita 65 III.2. Bytová výstavba 69 III.3. Finanční výsledky ve stavebnictví 71 IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD 73 IV.1. Souhrnné výsledky 73 IV.2. Teritoriální struktura 75 IV.3. Komoditní struktura 77 V. VNITŘNÍ OBCHOD A KONEČNÁ SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ 83 V.1. Odvětví obchodu 83 V.2. Konečná spotřeba domácností 85 Přílohová část 93 1

3 V materiálu jsou obsaženy údaje podle stavu k

4 SEZNAM ZKRATEK A + PL akcie + podílové listy b. c. běžné ceny BCPP Burza cenných papírů Praha BFI Index budoucích obchodů (Business Future Index) BLS Bureau of Labor Statistics USA BUX index akciového trhu Maďarska CAC 40 index akciového trhu Francie CESI Central European Share Index ČKA Česká konsolidační agentura DAX index akciového trhu SRN DPFO daň z příjmů fyzických osob DPPO daň z příjmů právnických osob ECB Evropská centrální banka EIB Evropská investiční banka EMU Hospodářská a měnová unie (Economic and Monetary Union) Fed Úřad federálních rezerv Spojených států amerických FTSE index akciového trhu Velké Británie Gfk Institut pro výzkum trhu Praha HICP harmonizované indexy spotřebitelských cen HI-TECH technicky vysoce náročné výrobky ILO Mezinárodní organizace práce IPP index průmyslové produkce M 1 oběživo + netermínované korunové vklady M 2 celková peněžní zásoba Nasdaq Composite index mimoburzovního akciového trhu USA OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu p.b. procentní bod PPS standard kupní síly (Purchasing Power Standard) PX hlavní index Burzy cenných papírů Praha (dříve PX 50) PX-GLOB celkový index Burzy cenných papírů Praha RM index RM-Systému (dříve PK 30) RM-S RM-Systém (mimoburzovní trh) SAX index akciového trhu Slovenska S&P 500 index akciového trhu USA s.c. stálé ceny SCP Středisko cenných papírů SITC Standard International Trade Classification SPAD Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů SPP státní pokladniční poukázky TPCA Toyota Peugeot Citroën Automobile VPS všeobecná pokladní správa VŠPS výběrové šetření pracovních sil WIG index akciového trhu Polska 3

5

6 ÚVOD Česká ekonomika dosáhla růstového vrcholu zřejmě ve 4. čtvrtletí 2005, kdy hrubý domácí produkt meziročně vzrostl o 6,7 %. Od té doby se tempo hospodářského růstu postupně zpomalovalo a ve 3. čtvrtletí 2006 dosáhlo 5,8 %. Z mezinárodního srovnání vyplývá, že česká ekonomika roste stále výrazně rychleji než země eurozóny (růst 2,7 % ve 3. čtvrtletí), v rámci středoevropského regionu však zaostává za Slovenskem (9,8 % ve 3. čtvrtletí). V této souvislosti je třeba zmínit, že uvedená srovnání jsou významně zatížena značnými rozdíly ve stávající ekonomické úrovni, které umožňují zemím s nízkou základnou dosahovat vyšší dynamiky snadněji. Pro účely mezinárodní srovnání je úroveň ekonomiky nejčastěji vyjadřována objemem hrubého domácího produktu na 1 obyvatele (v paritě kupní síly), který podle údajů Eurostatu dosáhl v roce 2005 v České republice 74 % průměru zemí Evropské unie, zatímco na Slovensku pouze 57 %. Česká republika tak v rámci Evropské unie zaujala v tomto ukazateli 17. místo, přičemž z původní EU-15 předstihla Portugalsko (71 %). Naopak ze zemí, které se připojily k Evropské unii také v roce 2004, dosáhl lepších výsledků Kypr (89 %) a Slovinsko (82 %). Za čtvrtletí vzrostla česká ekonomika o 6,1 %, tj. mírně rychleji než ve stejném období předchozího roku (5,9 %). K výrazným změnám však došlo ve struktuře výdajových položek, když příspěvek zahraničního obchodu, který byl v předchozím roce hlavním faktorem hospodářského růstu, se v roce 2006 snížil a byl nahrazen rostoucím vlivem výdajů na konečnou spotřebu domácností a tvorbu kapitálu. Spotřeba domácností zrychlila na 4,0 % (z 2,8 % v roce 2005) a k hospodářskému růstu přispěla téměř dvěma procentními body. Protože reálné disponibilní příjmy obyvatelstva se zvýšily pouze o 2,6 %, byly jeho rostoucí výdaje kryty také na úkor úspor (míra úspor poklesla na 4,73 %, tj. meziročně téměř o pětinu). Na druhé straně pokles vládních výdajů o 0,8 % měl negativní dopad na hrubý domácí produkt (-0,2 p.b.), takže celkový příspěvek konečné spotřeby k růstu dosáhl 1,7 p.b. Největší vliv na růst hrubého domácího produktu měla tvorba hrubého kapitálu, přičemž příspěvek tvorby zásob dosáhl 2,0 p.b. a hrubého fixního kapitálu 1,8 p..b. Fyzický objem tvorby hrubého kapitálu vzrostl o 12,7 %, z toho fixního kapitálu o 6,7 %, když z hlediska jeho věcné struktury se zvýšil podíl výdajů na ostatní budovy a stavby na téměř 40 % a ostatních strojů a zařízení na více než 30 %. Růst výdajů do fixního kapitálu se v průběhu roku postupně zrychloval, což je pozitivní trend signalizující růst produkční schopnosti ekonomiky. Ve srovnání s rokem 2005 se výrazně snížil růstový příspěvek zahraničního obchodu. Čistý vývoz přispěl k hospodářskému růstu 0,6 p.b., zatímco v předchozím roce 4,1 p.b. Pokračovala však tendence rychlejšího růstu vývozu zboží a služeb (13,4 %) před dovozem (12,5 %) ve stálých cenách, i když se tento předstih ve srovnání s rokem 2005 zúžil (o 4,7 p.b.). Uvedený vývoj souvisel především s poklesem vývozu služeb v důsledku nižších příjmů ze zahraničního cestovního ruchu a dopravních služeb. V obchodní bilanci (v běžných cenách) bylo dosaženo kladného salda 39,7 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 2,3 mld. Kč (k přebytku došlo ve všech čtvrtletích, i když měl sestupnou tendenci). Na zahraniční obchod působil především další růst průmyslové výroby a příznivý vývoj ekonomiky ve světě, včetně EU (přebytek obchodní bilance se zeměmi EU se zvýšil o pětinu a činil téměř 243 mld. Kč). Na druhé straně se zvýšil deficit obchodu s Čínou na 78,8 mld. Kč (o 21,5 mld. Kč) a Ruskem na 67,6 mld. Kč (o 16,9 mld. Kč). Ve zbožové struktuře se dále zlepšil obchod se stroji a dopravními prostředky (jehož podíl na vývozu už dosáhl 52,5 %) navýšením přebytku zhruba o čtvrtinu na 211,6 mld. Kč. Na druhé straně svůj 5

7 obchodní deficit prohloubily především minerální paliva (na 108,3 mld. Kč) a chemikálie (na 66,1 mld. Kč). Deficit běžného účtu platební bilance se meziročně více než zdvojnásobil (na 97,5 mld. Kč, tj. 4,1 % HDP), přičemž na tomto vývoji participovalo především zhoršení bilancí výnosů a služeb. Souhrnný výsledek platební bilance (saldo 2,1 mld. Kč) byl kladný, představoval však nejnižší přebytek vytvořený od výchozího roku Na nabídkové straně ekonomiky zrychlila průmyslová produkce růstovou dynamiku na 10,5 % (meziročně o 4,5 p.b.), když po výrazném zvýšení v 1. čtvrtletí došlo v následujícím období k jejímu zpomalování. Hlavními nositeli růstu byly podniky pod zahraniční kontrolou, jejichž podíl na celkových tržbách průmyslu dosáhl téměř 60 % a na vývozu 78 %. Výrazně se projevil náběh nových výrobních kapacit zejména automobilového, elektronického a počítačového průmyslu, včetně růstu produkce oborů s nimi spojených formou subdodávek (autoelektronika a elektrická výzbroj automobilů, gumárenský a plastikářský průmysl). Vzhledem k rostoucí poptávce došlo také k rozvoji tradičního strojírenství a oživení hutní výroby. Na druhé straně však pokračoval útlum textilního průmyslu, který v důsledku konkurenčního dovozu levného spotřebního zboží z Asie patří k nejslabším článkům českého průmyslu. Rostoucí objem průmyslové produkce a tržeb se při zvýšení celkové zaměstnanosti (o 1,5 %) projevil růstem produktivity práce o 9,2 %, který předbíhal mzdový vývoj (6,0 %), a promítl se v meziročním snížení jednotkových mzdových nákladů (nominálních o 2,9 % a reálných o 4,3 %). Stavební výroba vzrostla o 5,4 % (když meziročně zrychlila o 4,0 procentní body), přičemž její růst akceleroval na 7,4 % ve 3. čtvrtletí. Zdrojem růstu byly i nadále především státní zakázky v dopravní infrastruktuře a realizace privátních developerských projektů (sklady, nákupní centra a administrativní budovy, hotely, multifunkční objekty). V bytové výstavbě se zvýšila rozestavěnost vlivem poklesu počtu dokončených bytů a zvýšením počtu rozestavěných a zahájených bytů. Rostoucí ekonomika pozitivně ovlivnila vývoj na trhu práce. Celková zaměstnanost vzrostla o 1,4 % a v její struktuře posílil sekundární a terciární sektor na úkor primárního sektoru. Tvorba nových pracovních míst působila zároveň na pokles míry registrované nezaměstnanosti, která se k 30. září snížila na 7,8 % (tj. meziročně o 1,0 p.b.). Problémem zůstává dlouhodobá nezaměstnanost a poměrně vysoký podíl uchazečů s nižším vzděláním a starších 50 let. Vysoká nezaměstnanost přetrvává v severozápadních Čechách a na severní Moravě. Růst průměrné nominálních mzdy (meziročně o 6,6 %) byl přiměřený a nepředstavoval pro ekonomiku problém z hlediska ohrožení konkurenceschopnosti exportních podniků, ani nevyvolával poptávkové inflační tlaky. Skokové zvýšení spotřebitelské inflace na počátku roku (nejvyšší za posledních 14 měsíců) bylo ovlivněno zejména úpravami regulovaných cen, které byly vyvolány především rostoucími cenami paliv a energií odvíjejících se od vývoje cen dovážených energetických surovin. Míra inflace (klouzavý průměr za 12 měsíců) si zachovala tendenci růstu až do konce 3. čtvrtletí (přes protiinflační působení posilujícího kurzu koruny) a v září dosáhla 2,8 %. Na vnitřním trhu pokračoval rychlý růst tržeb maloobchodu (včetně motoristického segmentu). Fyzický objem prodeje vzrostl meziročně o 6,4 %, což souviselo nejen s vyšší kupní silou obyvatelstva (v důsledku růstu jeho reálných příjmů a snižování nezaměstnanosti), ale také rychle se zvyšujícím objemem spotřebitelských úvěrů a nízkou atraktivitou bankovních vkladových produktů. 6

8 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ČTVRTLETÍ 2006 I. Makroekonomický vývoj Hrubý domácí produkt vzrostl ve 3. čtvrtletí v reálném vyjádření meziročně o 5,8 % a mírně tak zpomalil svou růstovou dynamiku jak ve srovnání se stejným obdobím roku 2005, tak i předchozím čtvrtletím 2006 (když v obou uvedených čtvrtletích vzrostla ekonomika shodně o 6,0 %). Za čtvrtletí bylo dosaženo růstu produktu 6,1%. Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly za čtvrtletí meziročně o 4,0 % (ve stejném období předchozího roku o 2,8 %), když rostoucí sklon obyvatelstva ke spotřebě se při zvýšení reálných disponibilních důchodů o 2,6 % realizoval také na úkor úspor. Pokles výdajů na konečnou spotřebu vlády o 0,8 % byl ovlivněn vysokou srovnatelnou základnou předchozího roku v souvislosti s nákupem letounů Gripen. Výdaje na tvorbu fixního kapitálu se zvýšily o 6,7 % (v roce 2005 o 0,6 %) s tím, že v jejich věcné struktuře se zvýšil podíl nebytových budov a staveb (na 39,9 % celkového úhrnu) a také ostatních strojů a zařízení (30,6 %). V zahraničním obchodě se zbožím a službami (ve stálých cenách) pokračovala tendence rychlejšího růstu vývozu (13,4 %) před dovozem (12,5 %), přičemž tento předstih byl generován vývojem v obchodě se zbožím. Saldo zahraničního obchodu (v běžných cenách) dosáhlo 50,0 mld. Kč a bylo o 3,2 mld. Kč nižší než v předchozím roce (když přebytek v obchodě se zbožím vzrostl meziročně o 2,3 mld. Kč a v obchodě se službami poklesl o 5,5 mld. Kč). V odvětvové struktuře hrubého domácího produktu (v běžných cenách) se zvýšil podíl průmyslu celkem na 33,0 % (z 32,0 % v čtvrtletí 2005), z toho zpracovatelského na 26,7 % (z 26,3 %) a výroby elektřiny na 4,8 % (ze 4,1 %). Podíl stavebnictví stagnoval na 6,5 %. Na druhé straně poklesl podíl služeb celkem na 57,6 % (z 58,3 %), z toho zejména dopravy a služeb pro podniky, a dále zemědělství na 2,9 % (z 3,2 %). Počet obyvatel České republiky k 30. září, podle výsledku předběžné statistické bilance, meziročně vzrostl o 35,5 tisíc na tisíc. Na tomto přírůstku se podílelo především kladné saldo zahraniční migrace, avšak k nárůstu počtu obyvatel přispěl i vyšší počet živě narozených než zemřelých. Počet ekonomicky aktivních osob (pracovní síly) se meziročně zvýšil o 36,1 tisíc na 5 198,8 tisíc osob. Vzrostla i míra zaměstnanosti, tj. podíl počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním na počtu všech osob starších 15ti let, o 0,3 p.b. na 54,9 %. Míra ekonomické aktivity, tj. podíl ekonomicky aktivních osob (celkové pracovní síly) na počtu všech osob starších 15 let, zůstala na stejné úrovni jako před rokem (59,3 %). Počet pracovníků v národním hospodářství, v jediném (hlavním) zaměstnání, podle výběrového šetření pracovních sil ČSÚ, v čtvrtletí meziročně vzrostl o 66 tisíc, tj. o 1,4 % na 4 816,8 tisíc osob. Zaměstnanost se nejvíce zvýšila v sekundárním sektoru (průmysl, stavebnictví) o 52,1 tisíc na 1 925,3 tisíc, dále vzrostla i v terciárním sektoru (služby) o 22,2 tisíc na tisíc osob a naopak klesla v primárním sektoru (zemědělství, lesnictví, rybolov) o 7,8 tisíc na 183,5 tisíc osob. Podle postavení v hlavním zaměstnání vzrostl počet zaměstnanců o 59,5 tisíc na 4 023,4 tisíc a vzrostl také počet pracovníků podnikatelské sféry o 11,5 tisíc na 776,1 tisíc osob. 7

9 Podle podnikového výkaznictví počet zaměstnanců v národním hospodářství, vč. odhadu za malé firmy, meziročně vzrostl o 38,2 tisíc, tj. o 1 % na 4 023,9 tisíc osob. V ekonomických subjektech podnikatelské sféry s 20 a více zaměstnanci (ve finančním zprostředkování bez ohledu na počet zaměstnanců) a ve všech organizacích nepodnikatelské sféry se počet zaměstnanců meziročně zvýšil o 40,4 tisíc, tj. o 1,3 % na 3 262,4 tisíc osob. Zaměstnanost nejvíce vzrostla v zahraničních firmách. Celkový počet cizích státních příslušníků zaměstnaných v České republice k meziročně vzrostl o 34,5 tisíc na 178 tisíc osob. Ve struktuře se zvýšil počet zaregistrovaných osob, zejména občanů států Evropské unie (vč. Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska) o 26,1 tisíc na 118,1 tisíc a vzrostl také počet pracovních povolení udělených cizincům z třetích zemí o 8,4 tisíc na 59,9 tisíc. Míra registrované nezaměstnanosti v roce 2006, s výjimkou sezónních výkyvů, klesala až na 7,8 % k 30.9., když byla o 1 p.b. nižší než před rokem. Počet uchazečů o zaměstnání dosáhl 454,2 tisíc, když byl meziročně o 49,2 tisíc nižší. Počet nezaměstnaných žen klesl meziročně o 23,2 tisíc na 249 tisíc a jejich podíl na celkovém počtu vzrostl o 0,7 p.b. na 54,8 %. Počet volných pracovních míst vzrostl k meziročně o 41,7 tisíc na 97,5 tisíc. Na 1 volné pracovní místo připadalo v průměru 4,7 uchazečů (před rokem 9), z toho nejvíce v okrese Karviná (29,6). Ve struktuře uchazečů o zaměstnání se, i přes absolutní snížení, meziročně zvýšilo relativní zastoupení uchazečů starších 50 let a osob se zdravotním postižením. Mírně klesl podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů, tj. nezaměstnaných déle než 1 rok (o 0,1 p.b. na 42,6 % všech uchazečů o zaměstnání). Podle krajů zůstává koncem září nejvyšší míra nezaměstnanosti v Ústeckém (13,9 %) a Moravskoslezském kraji (13 %) a nejnižší v Praze (2,9 %). Podle okresů byla nejvyšší míra nezaměstnanosti vykázána v okrese Most (20,3 %) a nejnižší na Praze-východ (2,3 %). Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo za leden až září vynaloženo, podle pokladního plnění státního rozpočtu, 3,46 mld. Kč, tj. meziročně o 26 % více. Na pasivní politiku zaměstnanosti, tj. na podpory v nezaměstnanosti bylo za stejné období vydáno 5,63 mld. Kč, tj. o 4,7 % méně než před rokem. Průměrná nominální mzda zaměstnanců v celém národním hospodářství, vč. odhadu za malé firmy, v čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,6 % na Kč a reálná mzda o 3,6 %. Objem mzdových prostředků (bez ostatních osobních nákladů), zúčtovaných k výplatě, vzrostl reálně o 4,6 %. Relace objemu mzdových prostředků k objemu HDP v běžných cenách (mzdová náročnost HDP) zůstala na stejné úrovni jako před rokem (28,3 %). Průměrná měsíční nominální mzda ve firmách s 20 a více zaměstnanci podnikatelské sféry (v odvětví finanční zprostředkování bez ohledu na počet zaměstnanců) a ve všech organizacích nepodnikatelské sféry meziročně vzrostla rovněž o 6,6 % na Kč a reálná mzda se zvýšila o 3,6 %. V odvětvovém členění (podle sekcí OKEČ) byla dosažena nejvyšší průměrná měsíční mzda ve finančním zprostředkování ( Kč) a nejnižší v odvětví ubytování a stravování ( Kč). V podrobnějším odvětvovém členění (podle oddílů OKEČ) byly vypláceny nejvyšší mzdy zaměstnancům v letecké dopravě ( Kč), s nejvyšším meziročním nárůstem o 12,5 % a nejnižší mzdy ve výrobě oděvů, zpracování a barvení kožešin ( Kč tj. 21,5 % úrovně nejvyšší vyplacené mzdy). Podle typu hospodaření byla nejvyšší mzda dosažena u mezinárodních společností ( Kč) a nejnižší u družstev ( Kč). Podle krajů byla vyplácena nejvyšší mzda v Praze ( Kč) a nejnižší v Karlovarském kraji ( Kč). Na počátku roku 2006 vystřídal předchozí nízkou inflaci její skokový růst, jehož hladina se s určitými výkyvy udržovala až do září (meziročně v průměru na 2,9 %). V říjnu se meziroční růst spotřebitelských cen konečně výrazně snížil (na 1,3 % a v listopadu nepatrně vzrostl na 1,5 %). Míra inflace (klouzavý průměr za 12 měsíců) rostla hned od počátku roku a tendenci růstu si zachovala až do konce 3. čtvrtletí (z 1,9 % v prosinci 2005 na 2,8 % v září, 2,7 % v říjnu a 2,6 % v listopadu). Zatímco ceny průmyslových výrobců v 1. čtvrtletí 2006 stagnovaly na průměrném meziročním růstu o 0,3 %, od dubna nabraly vzestupný trend dynamického růstu, který od září opět zmírnily (meziročně o 2,4 %, v říjnu o 1,9 % a v listopadu o 2 %). 8

10 Ceny stavebních prací v průběhu čtvrtletí 2006 rostly nadále stabilním, relativně vysokým, tempem (meziročně o 3,1% v září, o 3,2 % v říjnu, o 3,1 % v listopadu). Ceny zemědělských výrobců koncem 1. čtvrtletí 2006 obrátily trend a v dalších měsících nepřetržitě rostly (meziročně v září o 4,2 %, v říjnu o 1,9 %, v listopadu o 1,3 %). Hospodaření státní pokladny v kumulaci od počátku roku skončilo v září 2006 s velmi malým přebytkem 1,49 mld. Kč, což byl ve srovnání s rokem 2005 slabší výsledek. V dalších měsících se pak začala projevovat tendence rychlého zhoršování deficitu státního rozpočtu (v listopadu na 30,92 mld. Kč). Hospodaření územních samosprávných celků - kraje, obce a dobrovolné svazky - skončilo převahou příjmů ve výši 7,0 mld. Kč, když kraje vykázaly přebytek 1,8 mld. Kč a obce 5,1 mld. Kč. V průběhu čtvrtletí 2006 pokračoval trend zvyšování státního dluhu, nastoupený v roce 1997, který se od počátku roku zvýšil o 55,2 mld. Kč, na 746,3 mld. Kč. Výrazněji se prohloubil vnitřní dluh (o 44,9 mld Kč). Po přechodném zpomalení ve 2. čtvrtletí, ovlivněném poklesem růstu čistých zahraničních aktiv, si peněžní zásoba ve 3. čtvrtletí podržela trend vyšší dynamiky růstu, ke kterému se vrátila koncem roku 2005 (z 8 % v prosinci 2005, na 9,2 % v září, tj. na 2 094,9 mld. Kč a v říjnu na 9,9 %), mj. pod vlivem růstu jednodenních vkladů podniků i domácností. Snazší přístup podniků i jednotlivců k úvěrům, a to jak díky nízkým úrokovým sazbám, tak vlivem vstřícnější úvěrové politiky bank a příznivého ekonomického prostředí, se promítly do vysoké a stabilní dynamiky meziročního růstu klientských úvěrů (v prosinci 2005 o 20 %, v září o 20,4 % na 1236 mld. Kč a v říjnu o 20,1 %). Úvěry domácnostem zvolnily od 2. čtvrtletí 2006 tempo meziročního růstu (z prosincových 32,5 % na 32,2 % v září a na 31,1 % v říjnu), když jejich objem dále rostl (z 417,8 mld. Kč v prosinci 2005 na 502,7 mld. Kč v září). Úvěry podnikům, podporované také růstem jejich hospodářského výsledku, dále zvýšily objem a udržely si i dynamiku meziročního růstu (z 13,2 % v prosinci 2005, na 13,4 %, tj. na 733,3 mld. Kč v září a na 13,5 % v říjnu). V jejich struktuře dominovaly korunové úvěry, z časového hlediska pak nejrychleji rostly úvěry dlouhodobé. Ačkoli ve 3. čtvrtletí nebyl vývoj kurzu koruny k euru ani k dolaru jednoznačný, přesto dosáhl nových historických maxim (vůči euru kurzem 28,000 CZK/EUR dne 11. srpna, vůči dolaru kurzem 21,759 CZK/USD dne 17. srpna). Meziročně koruna v průměru zhodnotila proti euru v září o 5 % (když před rokem v září 2005 byla silnější o 6,9 %), proti dolaru v září o 3,5 % (když v září 2005 byla silnější o 9,6 %). Souhrnný výsledek platební bilance za čtvrtletí 2006 (saldo 2,1 mld. Kč, tj. 93 mil. USD) byl kladný, představoval však nejnižší přebytek vytvořený od roku Vytvořen byl převážně ve 3. čtvrtletí (2,5 mld. Kč a 0,1 mld.usd). Příliv zdrojů na finanční účet (77,1 mld. Kč, tj. 3,4 mld. USD a 3,3 % HDP) nestačil k pokrytí rostoucího deficitu běžného účtu (97,5 mld. Kč, tj. 4,3 mld. USD a 4,1 % HDP), takže konečné kladné saldo ekonomických transakcí se zahraničím bylo generováno v položce kurzové rozdíly, chyby a opomenutí (19,4 mld. Kč a 0,8 mld. USD) a přebytkem kapitálového účtu (3,1 mld. Kč a 0,1 mld. USD). Devizové rezervy v průběhu čtvrtletí převážně klesaly, koncem září na 688,4 mld. Kč (tj. snížení proti konci roku 2005 o 38,3 mld. Kč). V dolarovém vyjádření, vlivem kurzových pohybů, se však naopak zvýšily na 30,8 mld. USD (tj. o 1,2 mld. USD). Pokrývaly ekvivalent 3,6 měsíčních dovozů zboží a služeb, když za bezpečné je považováno tříměsíční krytí. V následujícím období devizové rezervy ještě dále klesly, koncem listopadu na 668,6 mld. Kč. Hrubá zahraniční zadluženost potvrdila dlouhodobý trend růstu, k 30. září 2006 na 1 161,4 mld. Kč a 51,9 mld. USD, tj. na nejvyšší úroveň od roku Proti konci roku 2005 se zvýšila o 35,5 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Úroveň zahraničního dluhu představovala 37 % HDP (oproti 37,9 % koncem roku 2005) a zůstala tak nadále pod obecně uznávanou bezpečnou hranicí 40 %. Příliv přímých zahraničních investic dosáhl 110,4 mld. Kč, tj. cca 4,8 mld. USD (meziroční pokles 9

11 o 111,7 mld. Kč byl způsoben vysokou srovnávací základnou, vyvolanou loňskými příjmy z prodeje státních podílů v Unipetrolu a v Českém Telecomu). Reinvestovaný zisk činil 81,7 mld. Kč (3,6 mld. USD), investice do základního kapitálu tvořily 13,4 mld. Kč (0,6 mld. USD) a ostatní kapitál 15,4 mld. Kč (0,7 mld. USD). Většina přímých zahraničních investic (86,2 %) pocházela ze zemí EU-25, nejvíce z Německa (21,3 %), a dále z Nizozemí (15,0 %), Velké Británie (11,4 %) a Rakouska (10,4 %). Směřovaly zejména do zpracovatelského průmyslu, a dále do finančního zprostředkování, obchodu a oprav a do nemovitostí a služeb pro podniky. Do MPO rozhodlo o investičních pobídkách pro 83 společností v celkové výši cca 57 mld. Kč a s předpokládaným počtem nově vytvořených pracovních míst MPO rovněž rozhodlo o podpoře investičních záměrů 21 společností, které plánují v ČR vybudovat 7 technologických center a 14 center strategických služeb. Realizované investice podpořených firem by měly dosáhnout celkové výše 921 mil. Kč a pracovních míst. MPO přijalo prostřednictvím agentury CzechInvest investiční záměry firem na vybudování či rozšíření 8 technologických center a 19 center strategických služeb, s uvažovanou investicí v celkové výši 3 mld. Kč s uplatněním pro více než osob. Realizací těchto investičních záměrů se přitom předpokládá rozšíření počtu technologických center na 60 a center strategických služeb na 58. Odliv přímých zahraničních investic z ČR se meziročně zdvojnásobil na 26,0 mld. Kč, tj. 1,1 mld.usd, z toho největší část tvořily investice do základního kapitálu 15,2 mld. Kč (tj. 0,7 mld. USD), reinvestovaný zisk byl 9,0 mld. Kč (tj. 0,4 mld. USD). České společnosti investovaly nejvíce (87,4 % celkového objemu) do zemí EU-25, konkrétně do Nizozemí (49,6 %), na Slovensko (12,7 %) a do Německa (8,1 %). Z odvětvového hlediska směřovala převážná část (57,9 %) investic do průmyslu, a to zejména do energetiky (44,0 %) 11,4 mld. Kč (v souvislosti se zahraničními aktivitami společnosti ČEZ) a do zpracovatelského průmyslu (12,5 %) 3,2 mld. Kč. Český akciový trh, měřený od novým burzovním indexem PX, dosáhl ke konci září hodnoty 1 447,5 bodů. Po výrazných růstech v předchozích 3 letech inkasoval za 1. pololetí 2006 pokles (o 6,4 %), který do konce září zmírnil na 2,6 %. V listopadu skončila burza již pošesté v řadě v plusu s hodnotou indexu 1 570,6. Finanční ukazatele v organizacích nefinanční sféry (se 100 a více zaměstnanci) měly následující meziroční vývoj: Účetní přidaná hodnota nefinanční sféry vzrostla 11,5 %, (ve srovnatelném období o 4 %), a to: v průmyslu o 11,4 %, ve stavebnictví o 2,6 %, v obchodě o 17,1 %, v dopravě a spojích o 4,1 %, v pronájmu nemovitostí, podnikatelských činnostech o 32,1 %, v zemědělství, rybářství a lesnictví o 2,9 %. V ubytování a stravování klesla o 2,3 %. Produktivita práce z přidané hodnoty (v b.c.) v nefinanční sféře vzrostla o 8,9 % na 517,1 tis. Kč/zam. Výsledek hospodaření před zdaněním v nefinanční sféře vzrostl o 24,3 % na 249,2 mld. Kč, při růstu: v průmyslu o 27,4 %, ve stavebnictví o 1,2 %, v obchodě o 51,6 % a v dopravě a spojích o 1,6 %, v pronájmu nemovitostí, podnikatelských činnostech o 50,9 %, v zemědělství, rybářství, lesnictví o 22,1 %. Zhoršil se v ubytování a stravování o 5,9 %. Celkové výnosy vzrostly rychleji (13,4 %) než celkové náklady (12,7 %). V nákladech se zvýšil podíl výkonové spotřeby o 2,5 p.b. na 56,6 %, osobní náklady měly podíl 10,7 %, odpisy 4,3 % a ostatní náklady 7,3 %. Celková pasiva vzrostla o 13,5 %, v nich pak vlastní kapitál o 13,1 %. Podíl vlastního kapitálu na pasivech činil 52,1 %. Rentabilita vlastního kapitálu se zvýšila o 1 p.b. na 11,2 %. Celkové zásoby vzrostly o 9 % na 444,8 mld. Kč při růstu zásob materiálu a zásob vlastní výroby. Obrátka zásob se zrychlila o 1,3 dne na 32,6 dní. Návrhy na konkurz a vyrovnání vzrostly meziročně o 9,3 % na a počet prohlášených konkurzů meziročně o 3 % na 948. Zvýšil se podíl prohlášených konkurzů starších více než sedm let. Počet vyřízených konkurzů se zvýšil o 8,4 % na

12 II. Průmysl Hlavní produkční charakteristiky v průmyslových organizacích s 20 a více zaměstnanci: Průmyslová produkce v čtvrtletí 2006 meziročně vzrostla o 10,5 % (zrychlení o 4,5 p.b.). Tržby průmyslových podniků (ve s.c.) se zvýšily o 10,9 % (meziroční zrychlení o 3,5 p.b.), tržby z přímého vývozu (ve s.c.) o 11,3 % (meziročně o 0,6 p.b.), na celkových tržbách se podílely 54,4 %. Hlavními nositeli růstu byly podniky pod zahraniční kontrolou, které již dosáhly podílu 58,7 % na celkových tržbách průmyslu. Za dynamickým růstem byl vstup zahraničních investorů a náběh nových výrobních kapacit do provozu zejména automobilového, elektronického a počítačového průmyslu. Souběžně s automobilovým a elektrotechnickým průmyslem (greenfield projekty) se rozvíjely i obory s nimi spojené formou subdodávek např. gumárenský a plastikářský průmysl. Rostoucí poptávka se promítla do rozvoje tradičního strojírenství a oživení hutní výroby. V členění produkce podle hlavních průmyslových seskupení se rychle rozvíjela výroba pro dlouhodobou spotřebu s meziročním růstem o 28,3 %, v důsledku příznivého vývoje příjmů a spotřebitelského zájmu o předměty dlouhodobé spotřeby. Vysoký nárůst zaznamenala i výroba zboží investičního charakterů o 19,5 %. Zpracovatelský průmysl zaznamenal růst produkce o 11,4 % (zrychlení o 5,3 p.b.), tržeb (ve s.c.) o 11,5 % (zrychlení o 4,1 p.b.) a tržeb z přímého vývozu (ve s.c.) o 11 % (zrychlení o 0,7 p.b.) s podílem na tržbách 58,3 %. V jeho rámci vysoký nárůst zaznamenala výroba dopravních prostředků o 22,8 %, výroba elektrických a optických prostředků o 17,4 %, výroba a opravy strojů a zařízení o 15,7 % a výroba pryžových a plastových výrobků o 14 %. Pokles produkce byl pouze ve výrobě textilií, textilních a oděvních výrobků o 1,9 %. V surovinové sekci byla produkce vyšší o 1,1 %, tržby (ve s.c.) o 9,4 % a tržby z přímého vývozu (ve s.c.) o 85,6 %, v energetické sekci vzrostla produkce 2,9 %, tržby (ve s.c.) o 1,6 %, tržby z přímého vývozu (ve s.c.) o 16,4 %. Vysoký růst průmyslové produkce se odrazil ve zrychlující dynamice nově uzavřených zakázek (sledovaných ve vybraných oddílech) o 19,3 %, z toho ze zahraničí o 15,4 %. Tržby u těchto vybraných oddílů (v s.c.) byly vyšší o 14,7 %. Příliv zahraničního kapitálu do zpracovatelského průmyslu se projevil strukturálními změnami - růstem jeho podílu na 92,1 % (meziroční nárůst o 0,6 p.b.), v rámci kterého nejvíce v subsekcích vyrábějící výrobky s vyšší úrovní přidané hodnoty a technologicky náročnější. Energetická sekce zaznamenala snížení podílu na 5,8 % (o 0,6 p.b.), podíl surovinové sekce stagnoval na 2,1 %. Zvýšená poptávka spojená se zrychleným růstem nových zakázek se projevila na růstu zaměstnanosti o 1,5 % (o zaměstnanců), z toho ve zpracovatelském průmyslu o 2,1 %, při poklesu v energetické sekci o 5,8 % a surovinové sekci o 2,4 %. Rychle rostoucí objem průmyslové produkce a tržeb při zvýšené celkové zaměstnanosti se projevil zvýšením produktivity práce o 9,2 % (meziročně o 1,5 p.b.), z toho v surovinové sekci o 12,1 %, ve zpracovatelském průmyslu o 9,3 % a v energetické sekci o 7,8 %. Zvýšená produktivita práce umožnila podnikům zvýšit průměrné nominální mzdy o 6 %, z toho v energetické sekci o 7,7 %, v surovinové sekci o 7,4 % a ve zpracovatelském průmyslu o 6 %. Reálná mzda byla vyšší o 3 % při přepočtu indexem spotřebitelských cen a při přepočtu indexem cen průmyslových výrobců o 4,5 %. Růst produktivity práce (9,2 %) předstihl růst reálné mzdy přepočtené indexem cen průmyslových výrobců (4,5 %) v průmyslu celkem o 4,7 p.b., z toho v energetické sekci o 8 p.b., v surovinové sekci o 4,7 p.b. a ve zpracovatelském průmyslu o 3,7 p.b. Rostoucí produktivita práce předstihující růst nominálních mezd se projevila ve snížení jednotkových mzdových nákladů nominálních o 2,9 % a reálných o 4,3 %. 11

13 Ve struktuře průmyslových podniků podle institucionálních sektorů si dlouhodobě udržují vysokou výkonnost soukromé podniky pod zahraniční kontrolou (průměrný čtvrtletní růst za posledních pět let byl 12,6 %), jejichž tržby (ve s.c.) se zvýšily o 19 % (meziročně o 4,7 p.b. a při růstu podílu na celkových tržbách o 3,8 p.b. na 58,7 %) a tržeb z přímého vývozu (ve s.c.) o 14,7 % (meziročně o 0,4 p.b., podíl na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb sektoru byl 67,8 %). Hrubé hmotné investice v průmyslu meziročně mírně vzrostly o 1,1 % (v s.c.) zejména v souvislosti s loňskou vysokou srovnávací základnou. Investice do budov a staveb (s podílem 28,3 %) poklesly o 3,2 %, investice do strojů a zařízení (s podílem 69,8 %) vzrostly o 1,6 %, jakož i ostatní investice (s nízkým podílem 1,9 %) o 24,2 %. Investice ve zpracovatelském průmyslu mírně klesly (o 0,3 %), což souviselo s výrazným zainvestováním v rozhodujících odvětvích zpracovatelského průmyslu v předchozím období, které se nyní projevuje v solidním růstu produkce a exportu. Nejvýznamnější byl v odvětví výroby dopravních prostředků (o 33,5 %), dále v odvětví výroby a opravy strojů a zařízení a ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků. Naopak vysoký růst (o 101,2 %) přitom zaznamenaly investice do výroby koksu a rafinérského zpracování ropy, avšak s minimálním podílem (1,0 %) na celkovém objemu průmyslových investic. Investiční aktivita v energetice mírně klesla (o 0,9 %), zatímco v odvětví těžby nerostných surovin byl zaznamenán její růst (o 39,7 %). Nehmotné investice v průmyslu rostly vysokým tempem o 418,1 %, který byl ovlivněn nárůstem obchodování s emisními povolenkami. V průmyslu (včetně odhadu za malé subjekty do 19 zaměstnanců) se zrychlil růst účetní přidané hodnoty ze 3,1 % na 12,1 % při růstu výkonů o 16,8 % a výkonové spotřeby o 18,4 %. V průmyslových organizacích se 100 a více zaměstnanci, které se na celkových výnosech průmyslu podílely skoro 80 %, byly finanční výsledky následující: Účetní přidaná hodnota vzrostla meziročně o 11,4 %, z toho ve zpracovatelském průmyslu o 9,7 %, v energetice o 23,8 %, v těžbě surovin jen o 0,4 %. Produktivita práce z přidané hodnoty (v b.c.) vzrostla o 10,9 % na 587,1 tis. Kč/zam., v tom ve zpracovatelském průmyslu o 8,5 % na 500,6 tis. Kč/zam. Výsledek hospodaření před zdaněním meziročně vzrostl o 27,4 % na 186,3 mld. Kč, přitom ve zpracovatelském průmyslu o 27,5 %, v energetice o 50 %, zatímco v těžbě surovin klesl o čtvrtinu. Počet ztrátových organizací klesl o 7 % na 576 podniků, jejich ztráta o 1,9 % na 15,8 mld. Kč. Počet ziskových organizací vzrostl o 3,2 %, jejich zisk o 19,8 % na 202,1 mld. Kč. Celkové náklady vzrostly o 16,4 %. Jejich růst nejvíc ovlivnila výkonová spotřeba (19,6 %), dále osobní náklady (7,1 %), odpisy (8,9 %) a ostatní nespecifikované náklady (17,6 %). Podíl vlastního kapitálu v pasivech v průmyslu byl nadpoloviční, absolutně rostl vlastní kapitál rychleji než cizí zdroje (19,6 % ku 14,2 %). Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 12,9 % při růstu o 0,8 p.b. Celkové zásoby vzrostly v průmyslu o 14,3 % při jejich růstu v energetice o 259,5 %, ve zpracovatelském průmyslu o 7,6 % a v těžbě surovin o 12,9 %. Obrátka zásob se zrychlila o 0,7 dne na 36,4 dnů. Podniky v sektoru pod zahraniční kontrolou dále posílily svůj podíl na výkonech průmyslu o 1,4 p.b. na 61,4 %. 12

14 III. Stavebnictví Stavební výroba celkem se v čtvrtletí 2006 meziročně zvýšila o 5,4 % (v s.c.). Zdrojem růstu byly i nadále státní zakázky týkající se dopravní infrastruktury země, dále se na růstu významně podílela realizace privátních developerských projektů (sklady, nákupní centra a administrativní budovy, hotely, multifunkční objekty). Z produkčních charakteristik stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci vyplývá, že: Stavební práce (ve s.c.), které v této kategorii tvoří 66,7 % celkových stavebních prací, zaznamenaly meziroční růst o 5,4 %. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace se přitom zvýšily o 5,0 % a opravy a údržba o 7,8 %. Stavební práce v zahraničí rostly vysokým tempem o 50,4 % (při nízkém podílu 2,1 % na celkovém objemu stavebních prací). Produktivita práce se zvýšila o 4,8 % při růstu zaměstnanosti o 0,6 %. Růst produktivity práce předstihl růst průměrné měsíční reálné mzdy (přepočtené indexem stavebních prací) o 0,8 procentního bodu. Počet vydaných stavebních povolení za čtvrtletí sice meziročně poklesl o 7,1 % na , avšak orientační hodnota staveb se zvýšila o 7,1 % na 266,5 mld. Kč. Průměrná hodnota na 1 stav. povolení vzrostla o 15,2 % na 2,7 mil. Kč. V říjnu 2006 byla stavební produkce meziročně vyšší o 7,1 %. V kumulaci za deset měsíců pak růst představoval 5,7 %. Bytová výstavba se vyznačovala nárůstem počtu zahájených bytů o 6,5 % (o bytů) a nárůstem rozestavěnosti o 8,3 % (o bytů) při poklesu počtu dokončených bytů o 13,5 % (o bytů). Ve finančních výsledcích za stavebnictví celkem (vč. odhadu za organizace do 19 zaměstnanců) se zvýšila účetní přidaná hodnota meziročně o 4,8 %, ve stejném období předchozího roku o 1,6 %. Růst výkonové spotřeby (9,8 %) předstihl růst výkonů (8,8 %). Stavební organizace se 100 a více zaměstnanci si udržují svůj podíl na celkových výkonech na necelé polovině. Jejich finanční výsledky se vyvíjely takto: Účetní přidaná hodnota vzrostla meziročně o 2,6 %. Výkonová spotřeba pokračovala v rychlejším růstu než výkony. Produktivita práce z účetní přidané hodnotye se zvýšila o 1,6 % (v b.c.) na 414,8 tis. Kč při růstu počtu zaměstnanců (o 1 %). Výsledek hospodaření před zdaněním se zvýšil meziročně o 1,2 % na 8,8 mld. Kč, když náklady rostly rychleji než výnosy. Podíl ztrátových organizací poklesl o 3,1 p.b. na 17 %, jejich ztráta vzrostla z 0,6 mld. Kč na 2,2 mld. Kč. Celkové náklady vzrostly meziročně o 10,4 %. Tento růst byl ovlivněn zejména růstem výkonové spotřeby o 11,2 % a osobních nákladů o 8,7 %. Nejvyšší podíl na nákladech měla výkonová spotřeba, který zvýšila o 0,6 p.b. na 81,2 %. Stav celkových zásob se zvýšil meziročně o 4 % na 17,9 mld Kč. Zásoby nedokončené výroby, které tvoří většinu zásob ve stavebnictví, vzrostly o 2,3 %. Doba obratu zásob se zrychlila o 1,6 dne na 25,9 dní. Podniky pod zahraniční kontrolou, ve srovnání se soukromými podniky národními, meziročně zvýšily náskok úrovně produktivity práce (z 30 % na téměř 42 %) a dosahovaly vyšší rentability vlastního kapitálu (22,7 % proti 14,0 %). 13

15 IV. Zahraniční obchod Zahraniční obchod potvrdil rostoucí konkurenceschopnost tuzemské výroby, objem obchodní výměny rostl rychleji než HDP a ekonomika zvýšila míru otevřenosti. Hodnota vývozu představovala za tři čtvrtletí 65,9 % HDP a hodnota dovozu 64,2 % (oba podíly posílily shodně o 3,7 procentního bodu). Obrat za tři čtvrtletí dosáhl rekordních 3 073,2 mld. Kč, z toho vývoz činil 1 556,5 a dovoz 1 516,7 mld. Kč. Vývoz vzrostl o 14 %, dovoz o 14,2 % a vzniklé kladné saldo obchodní bilance 39,7 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 2,3 mld. Kč. Vlivem meziročního posílení koruny k USD, v průměru za 9 měsíců o 3,5 %, byl růst vývozu i dovozu v dolarovém vyjádření vyšší než v korunovém (vzrostl o 18,3 %, resp. o 18,6 %). Vývoz dosáhl 68,1 mld. USD, dovoz 66,4 mld. USD a přebytek obchodní bilance 1,7 mld. USD byl meziročně vyšší o 0,1 mld. USD. V EUR vývoz vzrostl o 19,9 % (na 54,7 mld. Kč), dovoz o 20,2 % (na 53,3 mld. Kč) a kladné saldo 1,4 mld. EUR bylo o 0,2 mld. EUR meziročně vyšší při posílení koruny k EUR o 5 %. Směnná relace se meziročně zhoršila z 99,1 na 97,2 v důsledku růstu dovozních cen (o 1,6 %) při současném poklesu cen vývozních (o 1,2 %). Negativní vliv na výsledek obchodu měl růst dovozních cen minerálních paliv (o 20,3 %) a pokles vývozních cen tří největších komoditních skupin (strojů a dopravních prostředků, tržních výrobků a průmyslového spotřebního zboží). Na rozdíl od běžných cen byla dynamika vývozu ve stálých cenách vyšší než dynamika dovozu (15,6 % ku 14,1 %). Největší absolutní přírůstek vývozu směřoval do vyspělých tržních ekonomik. Ze 190,6 mld. Kč celkového přírůstku vývozu tam směřovalo 167,3 mld. Kč, z toho do EU 153,7 mld. Kč. Na meziročním přírůstku dovozu o 188,3 mld. Kč se z poloviny podílely společně mimoevropské země, SNS a rozvojové ekonomiky. Výši kladného salda obchodní bilance (39,7 mld. Kč) ovlivnil hlavně růst aktiva s vyspělými tržními ekonomikami o 44,4 mld. Kč na 203,9 mld. Kč (v tom s EU o 42,1 mld. Kč na 242,9 mld.). Negativně působil zejména růst pasiva s mimoevropskými zeměmi o 21,7 mld. Kč (na 80,2 mld. Kč) a SNS o 18,6 mld. Kč (na 78,9 mld. Kč). Stroje a dopravní prostředky upevnily svoji pozici objemem 817,6 mld. Kč ve vývozu v důsledku meziročního růstu o 19,7 %. Dovoz vzrostl o 15,1 % na 606 mld. Kč. Podíl posílil ve vývozu z 50 % na 52,5 % a v dovozu (o 0,4 p.b.) na 40 %. Kladné saldo se zvýšilo o 55,1 mld. Kč na 211,6 mld. Kč. Naopak k výraznému zhoršení salda došlo u tržních výrobků snížením přebytku o 10,7 mld. Kč (na 16,7 mld. Kč) především v důsledku předstihu dovozu. Deficit minerálních paliv, maziv a příbuzných materiálů se zvýšil o polovinu a dosáhl 108,3 mld. Kč, což způsobil především růst dovozních cen meziročně o 20,3 %. Druhé nejvyšší pasivum, chemikálií a příbuzných výrobků, se zvýšilo o 3,8 mld. Kč na 66,1 mld. Kč. Dle struktury předpokládaného způsobu užití nejvíce vzrostl dovoz pro investiční užití (o 16,8 %) a jeho podíl se tak zvýšil na 27,8 %. Podíl dovozů pro výrobní užití posílil na 51,3 % v důsledku meziročního růstu o 15,5 %. Nejnižší růst měly dovozy pro osobní spotřebu (o 8,2 %). Podíl HI-TECH výrobků se zvýšil ve vývozu (o 1,2 bodu) na 12,5 % a v dovozu (o 0,1 p.b.) na 13,9 %. Pasivum obchodní bilance skupiny HI-TECH se meziročně snížilo z 28,7 mld. Kč na 16,4 mld. Kč, když dynamika vývozu dosáhla 26 % při růstu dovozu o 15,2 %. Největší položkou byla výpočetní technika, která dosáhla hodnoty vývozu 105,2 mld. Kč a dovozu 80,8 mld. Kč v důsledku meziročního růstu o 39,2 %, resp. 55,7 %. Její přebytek, nejvyšší ve skupině, dosáhl 24,3 mld. Kč. V říjnu i přes vysokou srovnávací základnu byly dynamiky vysoké, vývoz vzrostl o 19,8 % a dovoz o 19,2 %. Dosažené hodnoty vývozu (204,3 mld. Kč) i dovozu (199,9 mld. Kč) byly historicky nejvyšší. Přebytek obchodní bilance se meziročně zvýšil o 1,6 mld. Kč na 4,4 mld. Kč. Poprvé od listopadu 2004 došlo k meziročnímu snížení deficitu obchodu s minerálními palivy o 1,8 mld. Kč 14

16 na 10,2 mld. Kč. V kumulaci za leden - říjen byl v nepatrném předstihu dovoz (14,7 % ku 14,6 %) a kladné saldo obchodní bilance činilo 44,1 mld. Kč (tj. meziročně více o 3,9 mld. Kč). V. Vnitřní obchod a konečná spotřeba domácností Tržby z prodeje zboží a služeb v běžných cenách bez DPH se za tři čtvrtletí meziročně zvýšily o 5,6 %, nejvíce v motoristickém segmentu o 8,2 %, v maloobchodě o 6,0 % a ve velkoobchodě o 4,8 %. V maloobchodě se hodnota obchodní marže zvýšila o 0,6 procentního bodu na 21,8 %, v motoristickém segmentu obchodní marže poklesla o 0,2 procentního bodu na 9,9 % a ve velkoobchodě se hodnota obchodní marže se zvýšila o 0,5 procentního bodu na 14,2 %. Průměrný počet pracovníků se meziročně zvýšil o 1,6 % na 716,4 tisíc osob. Průměrná měsíční mzda v odvětví obchodu meziročně vzrostla o 5,9 % na Kč. Produktivita práce (tržby v b.c. na pracovníka) se meziročně zvýšila o 4,1 %. Tržby velkých maloobchodních podniků s více než 100 zaměstnanci (OKEČ 52) meziročně vzrostly o 10,0 % a jejich podíl na celkových tržbách činí již 45,5 %. V rámci velkých obchodních organizací se 100 a více zaměstnanci se v předchozích letech dynamicky rozvíjely podniky pod zahraniční kontrolou (sektor 11003). Jejich podíl na tržbách velkých firem v celém odvětví obchodu (OKEČ G) dosáhl 63,5 %, nejsilnější pozici mají v maloobchodě, kde již podíl překročil 80 %. Objem tržeb ve stálých cenách v maloobchodě včetně potřeb pro motoristy (OKEČ 50 a 52). se za čtvrtletí roku 2006 meziročně zvýšil o 6,4 %, když tržby maloobchodu vzrostly o 6,6 % a tržby motoristického segmentu o 5,8 %. Jde o největší nárůst od počátku srovnatelné časové řady v roce Hmotný objem prodeje se zvyšuje nepřetržitě počínaje rokem V prodejnách s nepotravinářským sortimentem se objem prodeje meziročně zvýšil o 8,2 %, což představuje akceleraci růstu o 4,4 p.b. Nejvyšší meziroční růst zaznamenal prodej textilu, oděvů, obuvi a koženého zboží (o 18,5 %) a prodej nábytku, elektrospotřebičů a elektroniky (o 10,2 %). V maloobchodních prodejnách s převahou potravinářského sortimentu meziročně vzrostl objem prodeje o 4,9 %, tempo růstu se tak zrychlilo oproti stejnému období minulého roku o 1,5 p.b. Spotřeba domácností vzrostla meziročně o 72,6 mld. Kč, tj. o 6,8 % v běžných cenách, resp. 4,0 % ve stálých cenách a předběhla růst disponibilních příjmů (5,3 %, resp. 2,6 %) o 1,5 procentního bodu. Hrubé úspory v běžných cenách tak za čtvrtletí 2006 meziročně poklesly o 10,0 mld. Kč, tj. o 15,2 % na 56,0 mld. Kč. Míra úspor (poměr objemu hrubých úspor a disponibilního důchodu) meziročně poklesla z 5,88 % na 4,73 %, ve 3. čtvrtletí dokonce na historické minimum 2,02 %. V říjnu vzrostl objem tržeb maloobchodu včetně motoristických potřeb (OKEČ 50 a 52) ve stálých cenách meziročně o rekordních 8,6 %, z toho samotný maloobchod (OKEČ 52) o 7,9 %, tržby za motoristický sortiment (OKEČ 50) o 10,1 %. Rozdíl mezi tempy růstu tržeb nepotravinářského sortimentu (10,5 %) a prodeje potravin (4,3 %) dále vzrostl. 15

17

18 I.HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE I.1. Výkonnost ekonomiky Hrubý domácí produkt vzrostl ve 3. čtvrtletí v reálném vyjádření meziročně o 5,8 % a mírně tak zpomalil svou růstovou dynamiku jak ve srovnání se stejným obdobím roku 2005, tak i předchozím čtvrtletím 2006 (když v obou uvedených čtvrtletích vzrostla ekonomika shodně o 6,0 %). Za čtvrtletí bylo dosaženo růstu produktu 6,1%. ČSÚ v návaznosti na soustavu ročních národních účtů za rok 2005 současně upravil odhady za všechna předchozí čtvrtletí počínaje rokem 2005, které se opírají o zpřesněné podklady, mezičtvrtletní přesuny a korekce zdrojových dat. Při zachování celoroční dynamiky v roce 2005 (6,1 %) se tato revize promítla ve zpomalení růstu v roce 2006, a to v 1. čtvrtletí ze 7,1 % na 6,4 % a ve 2. čtvrtletí ze 6,2 % na 6,0 %. Mírné zpomalení tempa hospodářského růstu... Graf č. I.1.1 Hrubý domácí produkt (stálé ceny, meziroční změna v %) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3,8 3,9 3,2 3,7 3,2 3,0 2,5 2,2 2,1 2,1 1,9 1,6 1,8 3,6 3,9 3,8 3,6 4,2 4,3 4,7 5,4 6,2 6,0 6,7 6,4 6,0 5,8 0,0 1.Q 3.Q 1.Q 3.Q 1.Q 3.Q 1.Q 3.Q 1.Q 3.Q 1.Q 3.Q 1.Q 3.Q Pramen: ČSÚ, graf MPO Hrubý domácí produkt v běžných cenách se ve 3. čtvrtletí zvýšil meziročně o 8,4 % (ve stejném období předchozího roku o 6,3 %) a dosáhl objemu 813,1 mld. Kč. Toto zrychlení bylo odrazem růstu cenové hladiny o 2,4 % (měřené implicitním deflátorem HDP), který byl výrazně vyšší než před rokem (0,3 %). Projevil se zejména vliv vývoje směnných relací v obchodu se zbožím a službami, jež poprvé od 2. čtvrtletí 2004 dosáhly kladných hodnot. Za čtvrtletí dosáhl...bylo doprovázeno růstem úhrnné cenové hladiny 17

19 Ve struktuře základních výdajových složek se zvýšil vliv konečné spotřeby domácností......a investic,......na úkor vnějšího sektoru hrubý domácí produkt v běžných cenách 2 363,2 mld. Kč a byl meziročně vyšší o 7,6 %. K hospodářskému růstu výrazněji přispěla domácí poptávka. Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly za čtvrtletí meziročně o 4,0 % (ve stejném období předchozího roku o 2,8 %), když rostoucí sklon obyvatelstva ke spotřebě se při zvýšení reálných disponibilních důchodů o 2,6 % realizoval také na úkor úspor. Ve 3. čtvrtletí bylo nejvyšších přírůstků v objemově významných spotřebních skupinách dosaženo u výdajů na odívání a obuv (13,4 %), bytové vybavení (11,2 %) a rekreaci a kulturu (7,2 %). Na druhé straně pokles výdajů na konečnou spotřebu vlády za čtvrtletí o 0,8 % byl ovlivněn vysokou srovnatelnou základnou předchozího roku v souvislosti s nákupem letounů Gripen. Výdaje na tvorbu fixního kapitálu se meziročně zvýšily o 6,7 % (v roce 2005 o 0,6 %) s tím, že v jejich věcné struktuře se zvýšil podíl nebytových budov a staveb (na 39,9 % celkového úhrnu) a také ostatních strojů a zařízení (30,6 %). Na druhé straně poklesl podíl výdajů do dopravních prostředků a obydlí (investice do bytů poklesly o 2,5 %). V zahraničním obchodě (ve stálých cenách) pokračovala tendence rychlejšího růstu vývozu (13,4 %) před dovozem (12,5 %), přičemž tento předstih byl generován vývojem v obchodě se zbožím. V bilanci služeb naopak došlo k poklesu vývozu, který souvisel s nižšími příjmy ze zahraničního cestovního ruchu a dopravních služeb. Saldo zahraničního obchodu (v běžných cenách) dosáhlo 50,0 mld. Kč a bylo o 3,2 mld. Kč nižší než v předchozím roce (když přebytek v obchodě se zbožím vzrostl meziročně o 2,3 mld. Kč a v obchodě se službami poklesl o 5,5 mld. Kč). Tabulka č. I.l.1 Agregátní poptávka a její složky (stálé ceny 2000) Běžné ceny Meziroční změna v % mld. Kč Q Q. 3. Q Q. Konečná spotřeba 1651,5 2,3 2,0 2,5 - domácností 1143,9 2,8 4,0 4,0 - vlády 491,9 1,4-2,6-0,8 - neziskových institucí 15,8 2,0 8,4 6,2 Tvorba hrubého kapitálu 661,7 0,6 13,6 12,7 - fixní kapitál 587,7 0,6 7,2 6,7 Vývoz zboží a služeb 1751,0 10,5 11,4 13,4 - zboží 1556,5 11,4 12,8 15,6 - služeb 194,6 4,8 2,3-2,1 Dovoz zboží a služeb 1701,0 4,7 10,6 12,5 - zboží 1516,7 5,4 11,8 14,1 - služeb 184,3 0,0 2,4 0,8 Hrubý domácí produkt 2363,2 5,9 5,8 6,1 Pramen: ČSÚ Poznámka: vlivem zaokrouhlování může docházet na desetinných místech v některých součtových údajích k nepřesnostem Domácí poptávka plní úlohu hlavního faktoru růstu již od počátku roku Také ve 3. čtvrtletí byly hlavním zdrojem růstu vyšší výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorbu fixního kapitálu. Z propočtů přírůstkové analýzy vyplývá, že v 1. čtvrtletí, kdy vzrostl hrubý domácí produkt o 6,4 %, byl příspěvek nejvýznamnějších výdajových položek v zásadě vyrovnaný. Čistý vývoz se na hospo- 18

20 dářském růstu podílel 2,0 p.b. a konečná spotřeba, stejně jako tvorba hrubého kapitálu, 1,9 p.b., ve 2. čtvrtletí byl hospodářský růst o 6,0 % zajišťován zejména tvorbou hrubého kapitálu (příspěvek 4,4 p.b.) a dále spotřebou domácností (1,9 p.b). Příspěvek zahraničního obchodu byl neutrální, ve 3. čtvrtletí přispěla k růstu hrubého domácího produktu o 5,8 % opět nejvýrazněji tvorba hrubého kapitálu (i když její příspěvek se ve srovnání s předchozím čtvrtletím snížil na 3,6 p.b.) a v zásadě stabilizovanou úrovní konečná spotřeba (2,0 p.b.). K růstu přispěl také zahraniční obchod 0,7 p.b. Tabulka č. I.l.2 Příspěvky k růstu HDP (bez vyloučení dovozu pro konečnou spotřebu, v p.b.) 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí Hrubý domácí produkt 6,4 6,0 5,8 Domácí poptávka 4,4 6,0 5,1 1. Konečná spotřeba 2,5 1,6 1,5 v tom: domácností 1,9 1,9 2,0 vlády 0,5-0,4-0,6 2. Tvorba hrubého kapitálu 1,9 4,4 3,6 Vnější poptávka (netto vývoz) 2,0 0,0 0,7 Pramen: ČSÚ, propočty MPO V odvětvové struktuře hrubého domácího produktu (v běžných cenách) se zvýšil podíl průmyslu celkem na 33,0 % (z 32,0 % v čtvrtletí 2005), z toho zpracovatelského na 26,7 % (z 26,3 %) a výroby elektřiny na 4,8 % (ze 4,1 %). Podíl stavebnictví stagnoval na 6,5 %. Na druhé straně poklesl podíl služeb celkem na 57,6 % (z 58,3 %), z toho zejména dopravy a služeb pro podniky, a dále zemědělství na 2,9 % (z 3,2 %). Národohospodářská produktivita práce (hrubý domácí produkt na pracovníka) vzrostla meziročně o 4,7 % (za čtvrtletí 2005 o 4,3 %) a při růstu zaměstnanosti o 1,5 % zajistila růst produktu více než ze tří čtvrtin. Ve 3. čtvrtletí se produktivita práce zvýšila o 4,3 %. Na nabídkové straně ekonomiky se dařilo zejména průmyslu Ekonomika rostla především zásluhou vyšší produktivity práce I.2. Trh práce Česká republika měla k 30. září, podle předběžné statistické bilance, tisíc obyvatel, což bylo o 35,5 tisíc více než před rokem. Podílelo se na tom jak kladné saldo zahraniční migrace, tak i vyšší počet živě narozených než zemřelých (kladná hodnota přirozeného přírůstku). Počet obyvatel roste od roku Počet ekonomicky aktivních osob (pracovní síly) meziročně vzrostl, zejména vlivem nárůstu počtu zaměstnaných, o 36,1 tisíc na 5 198,8 tisíc osob (viz tabulka č. I.2.1). Vzrostla míra zaměstnanosti, tj. podíl počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním na počtu všech osob starších 15ti let, o 0,3 p.b. na 54,9 %. Míra ekonomické aktivity, tj. podíl počtu ekonomicky aktivních osob (celkové pracovní síly) na počtu všech osob starších 15ti let, zůstala na stejné úrovni jako před rokem (59,3 %). Počet obyvatel dlouhodobě roste......vzrostla i zaměstnanost... 19

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna stouply spotřebitelské ceny v prosinci o 5,4 procenta meziročně,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Finanční analýza podnikové sféry

Finanční analýza podnikové sféry Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Červen 214 Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných odvětví za rok 213 1 O B S A H... STRANA 1. ÚVOD... 5 2. NEFINANČNÍ

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2009 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2009 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2009 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Česká ekonomika po zpomalování tempa meziročního růstu HDP v průběhu roku 2011 přešla v 1. pololetí 2012 do mírného poklesu a i nadále

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti 22. února 2012 (příprava 18:15-18:30, začátek 19:00) Grand Hotel Bohemia Tomáš Zídek, náměstek ministra Agenda 1) ohlédnutí

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2014

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2014 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Červenec 2013 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2014 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 4 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 4 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 4 BOX 1 Vývoj obchodní bilance v letech 21 25 5 1.1.1. Směnné relace 5 1.1.2. Vývoj teritoriální struktury

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více