RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství"

Transkript

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

2 Architektura politiky HSS EU Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti únor 2004 definuje směr nové politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). návrh priorit 3 nové cíle: 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce

3 Programy a nástroje Způsobilost Priority Dotace Politika soudržnosti Cíle Rozpočet: 307,6 miliard EUR (0,37 % HDP EU) Cíl Konvergence 81,7 % včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony (251,3 miliard EUR) Regionální a národní programy Evropský fond pro regionální rozvoj ESF Fond soudržnosti Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 15,8% (48,79 miliard EUR) Regionální programy (Evropský fond pro regionální rozvoj) a národní programy (ESF) Regiony s HDP na osobu <75 % průměru EU25 Statistický dopad: Regiony s HDP na osobu <75 % v EU15 a >75 % v EU25 Členské státy s hrubým národním důchodem na osobu < 90 % průměru EU25 Členské státy navrhují seznam regionů (NUTS1 nebo NUTS2) Postupné začlenění regionů, které v období pokrývá Cíl 1, ale nepokrývá je Cíl Konvergence inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost; infrastruktura; lidské zdroje; administrativní kapacita doprava (TEN); trvalý rozvoj dopravy; životní prostředí; obnovitelné zdroje energie inovace životní prostředí/ prevence rizik dostupnost strategie evropské zaměstnanosti 70,05% = 177,26 miliard EUR 5,0% = 12,52 miliard EUR 24,5% = 61,52 miliard EUR 78,7% = 38,4 miliard EUR 21,3% = 10,39 mldeur Cíl Evropská územní spolupráce Přeshraniční a nadnárodní programy a sítě (Evropský fond pro regionální rozvoj) Hraniční a větší regiony nadnárodní spolupráce inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost kultura, vzdělávání 2,4% (7,5 miliard EUR) 77 % přeshraniční programy 19 % nadnárodní programy 4 % meziregionální spolupráce

4 Finanční perspektiva Finanční perspektiva (schválena ) zdroje pro politiku soudržnosti (3 priority): 307,6 mld. = 0,37 % HNP EU-27 (rozpočet celkem 1,045 %) pro ČR stanoven absorpční limit 3,43% HDP rozdělení prostředků podle priorit Konvergence v ČR Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v ČR Evropská územní spolupráce v ČR 81,7 % 97,1 % 15,8 % 1,6 % 2,4% 1,3 %

5 Alokace financí v ČR pro SF a FS na období (Zdroj: expertní odhad MF ČR, leden 2006; běžné ceny) Strukturální fondy: cca 516,4 miliard Kč Fond soudržnosti: cca 258,2 miliard Kč + spolufinancování 15 %

6 Cíl Konvergence Intervence Podpora ERDF: modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských států a regionů rozšíření a zlepšení základní infrastruktury;ochrana životního prostředí Podpora ESF: zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb; zvýšení investic do lidského kapitálu adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ

7 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Regiony nespadající pod prioritu Konvergence tj. HDP nad 75% průměru EU Praha Oblasti intervence inovace a ekonomika založená na znalostech životní prostředí a předcházení rizikům dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě) tj. posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie

8 Cíl Evropská územní spolupráce Financování: ERDF Priorita vychází ze současné Iniciativy Interreg tj. podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni

9 Reforma implementačního systému Podpora strategičtějšího přístupu k programování Zachování základních principů politiky soudržnosti: programování, partnerství, spolufinancování, hodnocení Další decentralizace odpovědností partnerstvím na úrovni členských států, regionů i na místní úrovni

10 Nové programové dokumenty Strategické obecné zásady Společenství Rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti; navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament Národní rozvojový plán tvoří členský stát při použití principu partnerství Národní strategický referenční rámec Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu, základ pro sektorové (tematické) a regionální programy; navrhuje členský stát při použití principu partnerství; předmět vyjednávání s Komisí Operační programy jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II, popis souhrnných priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise Strategie hospodářského růstu Úřad vlády

11 Návrh nové právní architektury Legislativa EU Obecné nařízení pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti Způsob rozhodování Rada: jednomyslně EP:souhlas Nařízení ERDF Nařízení ESF Nařízení Fondu soudržnosti Nařízení zakládající Evropské seskupení pro územní spolupráci (EGTC) Prováděcí nařízení Komise Informování, propagace, finanční kontrola a finanční opravy Rada: QMV (kvalifikovaná většina) EP: spolurozhodování

12 Další novinky politiky HSS Propojení strukturálních fondů s evropskými a domácími politikami (CSG, Integrované směry, NSRR) Strategické obecné zásady Společenství (CSG) a jejich provázanost na další evropské strategické dokumenty Strategické zprávy a výroční debata Méně zásahů Komise do procesu realizace, ale více kontrol a auditů Posun politiky soudržnosti na čelní místo ve výdajích Společenství Potřeba zvýšit administrativní a absorpční kapacitu

13 Národní rozvojový plán České republiky

14 Národní rozvojový plán České republiky výchozím dokumentem pro zpracování Národního strategického referenčního rámce (NSRR) podpůrný dokument pro vyjednávání ČR s Evropskou komisí o způsobu implementace politiky HSS v ČR překlene mezeru mezi Strategií hospodářského růstu a Národním strategickým referenčním rámcem formuluje hierarchii priorit a rozpracovává cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti

15 Důvody pro aktualizaci NRP Změna cílů politiky na úrovni EU snaha o hospodářskou a sociální soudržnost, ale také posun ke konkurenceschopnosti a zahrnutí spolupráce Nový evropský přístup k programování zjednodušení a subsidiarita Potřeba přehodnotit klíčové priority v domácím kontextu přes výrazný pokrok v mnoha oblastech je v ČR nutné intenzivně se zabývat přetrvávajícími problémy i novými výzvami Potřeba poučit se z nabytých zkušeností zatím jich není mnoho, ale získáváme pozitivní i negativní poznatky, které by měly být využity v přípravě programových dokumentů

16 Zkušenosti s realizací operačních programů Rozdílná schopnost absorpce mezi OP a jejich prioritami a opatřeními Právní, finanční a institucionální bariéry Potřeba vzdělávání v oblasti přípravy a implementace projektů Poučení Tlak na sjednocení evropských a domácích podpůrných programů

17 Institucionální rámec přípravy NRP Usnesení vlády č. 245/2005 Koordinační role při přípravě strategických dokumentů ČR (NRP, NSRR), později OP : Řídicí a koordinační výbor (ŘKV) Princip partnerství Práce v tématických pracovních skupinách od května 2005 PS Podnikání, PS Lidské zdroje, PS Inovace a znalostní ekonomika, PS Dostupnost a infrastruktura, PS Řešení regionálních disparit PS Horizontální, PS Finance

18 Struktura NRP I. Analytická část II. III. IV. SWOT analýza Cíle, strategie, priority NRP Zaměření operačních programů V. Rozložení finančních zdrojů mezi prioritní oblasti VI. Institucionální rámec politiky soudržnosti v ČR

19 I. Analýza současné situace Obecná charakteristika Makroekonomická analýza a prognózy Základní charakteristiky ekonomické, sociální a environmentální Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí Zhodnocení dopadů realizace dosavadních rozvojových programů

20 II. SWOT analýza Silné stránky Makroekonomická situace - Makroekonomická stabilita - Relativně rychlý ekonomický růst ve vztahu k EU - Stabilní cenový růst - Masivní příliv zahraničních investic Ekonomická struktura ČR - Vysoký podíl soukromých podnikatelských subjektů - Existence státních agentur na podporu podnikání, investic a exportu - Snaha o modernizaci vybraných oblastí průmyslu - ČR je atraktivní oblastí pro zahraniční investice - Konkurenceschopnost cen služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu Výzkum, vývoj, inovace a informační společnost - Kvalitní vzdělanostní infrastruktura - Zvyšování zaměstnanosti v kvartérním sektoru - Růst ročních výdajů na výzkum a vývoj - Relativně stejný podíl inovujících subjektů ve službách a ve zpracovatelském průmyslu

21 II. SWOT analýza Silné stránky Česká společnost, lidské zdroje a veřejná správa - Regionálně diferencovaná a poměrně hustá síť vzdělávacích zařízení - Kvalifikovaná pracovní síla za konkurenční cenu - Profesionalizace výkonu územní veřejné správy Doprava, informační a telekomunikační technologie - Vysoká hustota dopravní sítě; rozvoj transevropské dopravní infrastruktury - Velké investice do infrastruktury - Vysoká penetrace prostředky mobilní komunikace Životní prostředí - Pokračující trend zlepšování životního prostředí - Zvyšující se environmentální povědomí obyvatelstva - Vysoká rozmanitost přírodních stanovišť a typů krajiny Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí - Výhodná geografická poloha ČR; dobrá socioekonomická pozice Prahy - Endogenní potenciál příhraničních regionů - Pozitivní úloha regionálních center ve vývoji regionů

22 II. SWOT analýza Slabé stránky Makroekonomická situace - Nadměrné rozpočtové deficity - Růst veřejného dluhu Ekonomická struktura ČR - Nízká produktivita práce - Převaha výrob s nízkou přidanou hodnotou - Vysoká energetická náročnost výroby - Nedostatek investičních zdrojů - nízká míra spolupráce velkých podniků s MSP - Nízké kapacity podnikatelských inkubátorů - Nedostatečná úroveň dopravní a informační infrastruktury pro cestovní ruch Výzkum, vývoj, inovace a informační společnost - Nedostatečné výdaje na VaV; malý počet VaV institucí - Nízká mobilita vědců mezi veřejným a soukromým sektorem - Nedostatečná vybavenost IT

23 II. SWOT analýza Slabé stránky Česká společnost, lidské zdroje a veřejná správa - Podprůměrné výdaje na vzdělávání; malá spolupráce škol a zaměstnavatelů - Nízká mobilita pracovní síly; strukturální nezaměstnanost - Podcenění rozvoje státní správy Doprava, informační a telekomunikační technologie - Nedostatečně kvalitní úroveň dopravní infr.; nedobudovaná síť TEN - Chybějící tangenciální propojení sídel v regionech - Nízké rozšíření vysokorychlostního přístupu k internetu Životní prostředí - Regionálně rozdílná kvalita ŽP; překračování imisních limitů - Negativní vliv nárůstu nákladní dopravy na ŽP; - Energetická náročnost budov Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí - Zaostávání regionů v ekonomické výkonnosti ve srovnání s EU-15 - Regionální rozdíly z hlediska podílu a koncentrace strukturálních problémů; koncentrace ekonomických aktivit do Prahy a okolí

24 II. SWOT analýza Příležitosti Makroekonomická situace - Možnosti oživení svět. hospodářství - Příznivá a udržitelná struktura hospodářského růstu - Pokračování přílivu zahraničních investic - Využití prostředků ze SF v období Růst migrace za prací; otevírání trhů práce v členských zemích EU - Reforma systému veřejných financí Ekonomická struktura ČR - Účast na společném trhu EU - Prohlubování domácího trhu - Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských inkubátorů - Zvýšení přílivu přímých zahraničních investic do oblasti průmyslových služeb - Rozvoj MSP zaměřených na průmyslové služby Výzkum, vývoj, inovace a informační společnost - Možnost zapojení do mezinárodních struktur v oblasti VaV - Navýšení výdajů na vzdělávání, vědu a výzkum; využívání prostředků EU - Rozvoj spolupráce vědeckovýzkumných institucí, škol a podniků

25 II. SWOT analýza Příležitosti Česká společnost, lidské zdroje a veřejná správa - Zlepšování infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů - Navýšení výdajů na vzdělávání z veřejných i soukromých zdrojů - Zavedení systému celoživotního vzdělávání; rozvoj kvality vzdělávání Doprava, informační a telekomunikační technologie - Dobudování sítě dálnic a rychlostních komunikací (za finanční podpory EU) - Zvýšení atraktivity regionů jejich napojením na modernizované dopravní sítě - Další rozvoj systému e-government ve veřejné správě Životní prostředí - Podpora ochrany ŽP jako klíčového pilíře udržitelného rozvoje společnosti - Podpora alternativních zdrojů energií; energetické úspory v oblasti výroby Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí - Atraktivní příroda a krajina jako potenciál možného rozvoje ekonom. aktivit - Ojedinělá kombinace rozvojových faktorů na úrovni regionů - Plné využití podpor fondů EU pro rozvoj regionální politiky - Přeshraniční spolupráce v rámci zaměření strukturálních fondů

26 II. SWOT analýza Hrozby Makroekonomická situace - Přetrvávání hospod. recese ve světových ekonom. centrech (zejména v EU) - Vývoj veřejného dluhu; rychlé posilování české měny; korupce a klientelismus - Nízká vymahatelnost práva; pomalá činnost soudů; byrokracie Ekonomická struktura ČR - Pomalá přeměna tradičních průmysl. odvětví; nízká mobilita pracovní síly - Neprovázanost VaV na průmyslovou výrobu a rozvoj služeb - Nedostatek investičního kapitálu - Nedostatečná vazba vzdělávacího systému na potřeby trhu práce - Externí šoky ve světovém cestovním ruchu Výzkum, vývoj, inovace a informační společnost - Nedostatek VaV pracovišť a jejich strnulá organizační struktura - Nedocenění výzkumné a vývojové spolupráce v sítích a klastrech - Nedostatečná spolupráce mezi VŠ, vědeckými institucemi a privát. Sektorem - Výrazně nižší podíl inovujících podniků oproti zemím EU-15

27 II. SWOT analýza Hrozby Česká společnost, lidské zdroje a veřejná správa - Dlouhodobě negativní vývoj přirozené měny obyvatelstva - Dopad vysokého podílu důchodců na hosp. situaci ČR a soc. a zdrav. systém - Uzavřenost systému školství a trhu práce - Chybí komplexní systém celoživotního učení - Odliv kvalitních pedagogů do lépe placených oborů Doprava, informační a telekomunikační technologie - Omezené zdroje pro investice do dopravní infrastruktury - Přetížené pozemní komunikace - Opožďování realizace infr. vysokorychlostního internetu (celá ČR) Životní prostředí - Zvyšování antropogenní zátěže prostředí v souvislosti s hospod. rozvojem - Růst nákladů vyvolaných energetickou náročností - Složité a nedořešené vlastnické vztahy u některých přírodních zdrojů Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí - Narůstání regionálních rozdílů v zákl. socioekonomických charakteristikách - Prohlubující se rozdíly mezi urbanizovanými a venkovskými oblastmi

28 III. Strategie NRP pro období Strategie NRP rozpracovává globální cíl politiky hospodářské a sociální soudržnosti: Evropa musí obnovit základ své konkurenceschopnosti, zvýšit svůj růstový potenciál a svoji produktivitu a posílit sociální soudržnost, a přitom klást hlavní důraz na znalosti, inovaci a optimalizaci lidského kapitálu. (SOZS) Při nastavení strategie politiky soudržnosti v ČR se vychází z následujících zásad: - Nasměrování intervencí do oblastí s vysokým růstovým potenciálem, definovaných věcně i územně. - Zaměření podpory do hnacích sil růstu a zaměstnanosti s výrazným multiplikačním efektem. - Podpora aplikace komplexního přístupu k územní soudržnosti.

29 III. Strategie NRP pro období Rozvojová strategie navržená v NRP je komplementární s ostatními politikami Společenství realizovanými v ČR i s vlastními politikami ČR. - Národní dotační tituly budou postupně harmonizovány tak, aby byly komplementární vůči strategii NRP, resp. vůči intervencím realizovaným prostřednictvím operačních programů. - Zlepšení řízení veřejných záležitostí. Politika soudržnosti umožňuje nově zaměřit intervence rovněž na modernizaci a zefektivnění veřejné správy v ČR, a to na všech úrovních. - Udržitelnost hospodářského růstu na bázi zlepšování životního prostředí.

30 III. Systém strategických cílů Vize Globální cíl Strategický (specifický) cíl 1 Specifický (specifický) cíl n Prioritní osa 1.1 Prioritní osa 1.2. Prioritní osa 1.n. Priorita 1.1a Priorita 1.1b Priorita 1.1c Priorita 1.1n

31 III. Systém strategických cílů Globální cíl NRP : Globálním cílem NRP je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurence-schopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.

32 III. Systém strategických cílů Konkurenceschopná česká ekonomika Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti Kvalitní fyzické prostředí Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy Životní prostředí a dostupnost Vyvážený rozvoj území Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky

33 III. Systém strategických cílů Stanovené strategické cíle NRP a jim odpovídající prioritní osy (PO) budou naplňovány prostřednictvím priorit: PO Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky Konkurenceschopný podnikatelský sektor Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Podpora kapacit VaV, inovací Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti PO Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti Vzdělávání Posilování sociální soudržnosti Modernizace veřejné správy

34 III. Systém strategických cílů PO Životní prostředí a dostupnost Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních technologií PO Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Praha Evropská územní spolupráce

35 Růst HDP, zvyšování kvality života Rozvoj lidských zdrojů: vzdělávání, zaměstnano st, sociální začleňování a podpora informační společnosti Faktory efektivnosti a proporcionality v růstu ekonomiky Vyšší konkurenceschopnost ČR při respektování udržitelného rozvoje Faktory efektivnosti a proporcionality v růstu ekonomiky Regionální konkurenceschopnost a soudržnost, rozvoj měst a městských oblastí, rozvoj venkova Chytrá veřejná správa Podpora konkurenceschopnosti ekonomiky: průmysl, služby, cestovní ruch, výzkum, vývoj a inovace Atraktivní prostředí: životní prostředí, doprava

36 IV. Zaměření Operačních programů Cíl Konvergence OP Doprava (ERDF + FS) Infrastruktura OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Podnikání a inovace (ERDF) Podnikání OP Výzkum, vývoj a inovace (ERDF) OP RLZ a zaměstnanost (ESF) Lidské zdroje OP Vzdělávání (ESF) 7 x regionální OP (ERDF) Regionální intervence Integrovaný OP (ERDF) OP Technická pomoc (ERDF) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Praha 2x OP Cíl Evropská územní spolupráce

37 MF(Platební orgán) MMR (koordinátor NRPS) Evropská komise Konvergence (Cíl1) Region. konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Doprava (MD) OP Praha (ERDF) OP Praha (ESF) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce OP Vzdělávání (MŠMT) OP RLZ a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum, vývoj, inovace (MŠMT, UV) CBC1 CBC5 CBC2 IOP (MMR) ROP1 ROP2 ROP7 OP TP NSR (MMR)

38 VI. Řízení a koordinace politiky soudržnosti ČR v období Vytvoření Národního rámce politiky soudržnosti (NRPS) Odpovědnost za účinnost, správnost řízení, provádění pomoci poskytované ze SF a FS a komunikace s EK Příprava základních strategických dokumentů HSS Spolupráce s Komisí při přípravě SOZS Koordinace přípravy OP a jejich provázanosti s NRP Komunikace s EIB a EIF Spolupráce s ŘO OP při předkládání velkých projektů Komplementarita HSS se společnou zemědělskou politikou Soulad cílů NSRF s Národním programem reforem Zajištění souladu s ostatními politikami Společenství

39 VI. Řízení a koordinace politiky soudržnosti ČR v období Metodiky Jednotný informační systém politiky HSS Výroční zprávy pro Evropskou komisi Účetní systém, administrace pomoci Monitoring a evaluace, předcházení nesrovnalostem Podpora absorpční kapacity Dohled nad pravidly veřejné podpory Informovanost, publicita Princip partnerství zapojení domácích subjektů Stanovení pravidel způsobilosti výdajů na národní úrovni Poradní výbor při NRPS Podpora efektivního řízení a koordinace politiky HSS

40 VI. Řízení a koordinace politiky soudržnosti ČR v období Řídicí orgány Orgány se zkušenostmi v této oblasti ŘO metodicky vedeny Národním rámcem politiky soudržnosti Zprostředkující subjekty Veřejný nebo soukromý subjekt Kompetence dle dohody s řídicím orgánem Rozdělení kompetencí mezi ŘO a ZS v operačních programech

41 VI. Řízení a koordinace politiky soudržnosti ČR v období Hodnocení Zodpovídají řídicí orgány Informační systém spravovaný Řídicím orgánem NRPS Monitoring Monitorovací výbor Národního rámce politiky soudržnosti Monitorovací výbory operačních programů

42 VI. Řízení a koordinace politiky soudržnosti ČR v období Platební a certifikační orgán Odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR součástí Národního rámce politiky soudržnosti nemá rozhodovací pravomoc v oblasti alokace zdrojů na projekty proplácení prostřednictvím platební jednotky certifikace splnění požadavků evropské legislativy

43 Harmonogram příprav Leden / březen 2006: schválení návrhu NRP a NSRR vládou ČR První čtvrtletí 2006: příprava operačních programů pro období Březen / duben 2006: schválení návrhů OP vládou ČR Po prvním čtvrtletí 2006: konzultace NSRR a OP s EK!!! Příprava implementačních systémů

44 Harmonogram příprav Třetí čtvrtletí 2006: schválení nových nařízení Říjen 2006: formální předložení NSRR a OP EK Říjen 2006: způsobilost výdajů (od data předložení) 1. leden 2007: plánovaný začátek realizace Únor 2007: formální schválení OP

45 Děkuji za pozornost Mgr. Arnošt Marks, PhD. Odbor Rámce podpory Společenství MMR Kontakt:

Výhled. Nové programovací období SF

Výhled. Nové programovací období SF Výhled Nové programovací období SF 2007 2013 Obsah prezentace Cíle podpory Pravidla podpory Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Operační programy Harmonogram příprav Cíle podpory

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období

Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období 2007-2013 Doc. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Systém dokumentů politiky soudržnosti v ČR v období

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje Liberec

Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje Liberec Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 2020 3.6.2013 Liberec Plánovací období 2014-2020 na evropské, národní a krajské úrovni Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Příprava Národního rozvojového plánu (NRP) Příprava Regionálního operačního programu (ROP) Integrovaný operační program (IOP)

Příprava Národního rozvojového plánu (NRP) Příprava Regionálního operačního programu (ROP) Integrovaný operační program (IOP) Příprava Národního rozvojového plánu (NRP) 2007-2013 Příprava Regionálního operačního programu (ROP) 2007-2013 Integrovaný operační program (IOP) Obchodní galerie Vaňkovka, leden 2006 Konvergence (Cíl

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Vyrovnávání hospodářské a sociální úrovně regionů v době krize Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra pro místní rozvoj

Vyrovnávání hospodářské a sociální úrovně regionů v době krize Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Vyrovnávání hospodářské a sociální úrovně regionů v době krize Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra pro místní rozvoj 19. března 2012 Hodnocení regionů ČR v době krize Hodnocení regionů ČR v době

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Dohoda o partnerství Priority ČR a jejich prosazování. Evropský den VŠE,

Dohoda o partnerství Priority ČR a jejich prosazování. Evropský den VŠE, Dohoda o partnerství 2014 + Priority ČR a jejich prosazování Evropský den VŠE, 26. 3. 2014 Obsah prezentace 1. Tvorba priorit pro Dohodu o partnerství 2. Potenciál nového IROP 3. Příčiny snížení alokace

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ondřej Pergl odbor regionální politiky 15. 5. 2015, RSK LBK Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

III. Fórum Evropský rok 2013 Motto: EU a My,,Evropští občané. Ing. Vladimír Zadina

III. Fórum Evropský rok 2013 Motto: EU a My,,Evropští občané. Ing. Vladimír Zadina III. Fórum Evropský rok 2013 Motto: EU a My,,Evropští občané Ing. Vladimír Zadina 1 Obsah Společnost Allowance s.r.o. - kdo jsme Příklady dobré praxe Operační programy v ČR 2007 2013 Operační programy

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 Marek Jetmar Příspěvek stručně charakterizuje základní dokumenty hospodářské a sociální

Více

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace Regionální politika a příprava na programové období 2014-2020 aktuální informace RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj Výchozí situace a rámce přípravy období 2014-2020 - vnější a vnitřní faktory

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1 VŠFS PRAHA, KLADNO REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR 28.2.2009 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionální politika EU 2000-20062006 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje

Více

Řešení. Východiska řešení. Rizika

Řešení. Východiska řešení. Rizika Podpora ze strukturálních fondů EU jako významný faktor rozvoje českých podniků Operační program Podnikání a Inovace podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období Ing. Pavel

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE Kurz

KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE Kurz KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE 2014 Kurz 10. 4. 2014 JAK FUNGUJE DOTAČNÍ ŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ? Definování výdajů do KP z evropského rozpočtu (336 mld. EUR) Cíl 1 Investice pro růst a

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

DOSAVADNÍ VÝVOJ PŘÍJMU PODPOR EU V OBLASTI LH

DOSAVADNÍ VÝVOJ PŘÍJMU PODPOR EU V OBLASTI LH DOSAVADNÍ VÝVOJ PŘÍJMU PODPOR EU V OBLASTI LH Předvstupní období 1990-2004 Již od roku 1990 měly kandidátské země ze střední a východní Evropy možnost čerpat prostředky z programu PHARE, určeného na vytvoření

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Spolupráce MAS a ÚRR v rámci územní dimenze Ing. Erika Šteflová ÚRR Jihlava

Spolupráce MAS a ÚRR v rámci územní dimenze Ing. Erika Šteflová ÚRR Jihlava Spolupráce MAS a ÚRR v rámci územní dimenze Ing. Erika Šteflová ÚRR Jihlava Východiska pro zapojení ÚRR do implementace IROP Dohoda o partnerství schválena EK dne 26. srpna 2014 definuje IROP jako program

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Mgr. Petra Netuková Eurocentrum Brno regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Konference: Komunitně vedený místní rozvoj a jeho příspěvek k rozvoji území Pardubice 13. listopadu 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Evropská politika. soudržnosti. Návrhy Evropské komise. Politika. soudržnosti

Evropská politika. soudržnosti. Návrhy Evropské komise. Politika. soudržnosti Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Jaký je dopad politiky soudržnosti EU? 2. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 3. Jaké

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Evropská politika soudržnosti

Evropská politika soudržnosti Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Jakou roli může sehrát Moravskoslezský pakt zaměstnanosti? Prezentace vychází z pracovních návrhů nové evropské legislativy Politika soudržnosti Zůstávají rozdíly

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference MPO Praha, 9. prosince 2010 1 Co nám kohezní politika přináší? Cíl

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Mgr. Petr Hrazdil Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Programy cíle Evropská územní spolupráce MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Programy cíle Evropská územní spolupráce MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Programy cíle Evropská územní spolupráce MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi, Praha, 18. 11. 2014 Obsah prezentace 1. Základní informace o programech Evropské

Více

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů 5. května 2016, Praha 1 Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. května 2016, Praha 5. května 2016, Praha 2 Globální pohled na evropské

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce SVOBODNÝ STÁT SASKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Stanislav Rataj Ústí nad Labem 20. 11. 2014 Obsah prezentace kohezní politika EU a Cíl 2:

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

A PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ. JUDr. Martin Netolický Finanční právo

A PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ. JUDr. Martin Netolický Finanční právo STRUKTURÁLNÍ FONDY EU A PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ JUDr. Martin Netolický Právnická fakulta MU Brno Finanční právo 18. března 2008 Základní pojmy Dotace Program, projekt Programové financování Operační programy

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Obsah. Předmluva... VII. O knize napsali... IX. Seznam zkratek... XIII. Seznam boxů... XXVII. Seznam obrázků... XXIX. Seznam tabulek...

Obsah. Předmluva... VII. O knize napsali... IX. Seznam zkratek... XIII. Seznam boxů... XXVII. Seznam obrázků... XXIX. Seznam tabulek... Předmluva..................................................... VII O knize napsali.................................................. IX Seznam zkratek................................................ XIII

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 JUDr. Olga Letáčková Náměstkyně ministryně pro místní

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více