Obeh účtovných dokladov Poradovéčíslo internej smernice 02 / 2014 Vypracoval Ing. Ján Marcinát, starosta obce Dátum vyhotovenia internej

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obeh účtovných dokladov Poradovéčíslo internej smernice 02 / 2014 Vypracoval Ing. Ján Marcinát, starosta obce Dátum vyhotovenia internej"

Transkript

1 Názov a sídlo organizácie OBEC VEĽKÉ BIEROVCE Názov internej smernice Obeh účtovných dokladov Poradovéčíslo internej smernice 02 / 2014 Vypracoval Schválil Ing. Ján Marcinát, starosta obce Dátum vyhotovenia internej December 2013 smernice Platnosť internej smernice od: Prílohy 1. podpisové vzory Článok I Všeobecné ustanovenia Táto smernica sa riadi ustanoveniami zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Opatrením MF SR z 8. Augusta 2007 č. MF/16786/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC v znení opatrenia MF SR zo 17. Decembra 2008 č. MF/25189/ a v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009č. MF /24141/ Podkladom pre účtovný zápis účtovných prípadov je účtovný doklad. Účtovné doklady musia spĺňať všetky náležitosti stanovené v 10 zákona o účtovníctve. Ak účtovné doklady sú súčasne aj daňovými dokladmi, musia spĺňať náležitosti vymedzené daňovými zákonmi. Článok II Metodické vymedzenie Účtovné doklady sú preukázateľné účtovné záznamy, ktoré musia obsahovať tieto náležitosti: a) slovné ačíselné označenie účtovného dokladu, b) popis obsahu účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, f) podpisový záznam účtovníčky, ktorá je osobou zodpovednou za realizáciu účtovných prípadov v účtovnej jednotke. Účtovníčka účtovnej jednotky zodpovedá: za ich správne zaúčtovanie, za ich kompletizáciu pri bezhotovostných výdavkoch sa k bankovému výpisu priložia všetky súčasti účtovných dokladov, tak aby boli úplne a preukazateľne zdokladované jednotlivé položky bankových úhrad, za ich chronologické zoradenie, začíslovanie.. Účtovné doklady sa vyhotovujú v štátnom jazyku a bez zbytočného odkladu po zistení skutočností, ktoré sa nimi dokladujú. Účtovné doklady sa vyhotovujú a evidujú elektronicky v programe URBIS od firmy Made spol. s r.o., Banská Bystrica. Daňové doklady faktúry pri dodaní tovaru a služby musia obsahovať tieto náležitosti: a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne organizácie dodávateľa, ktorý dodáva službu alebo tovar a jeho identifikačnéčíslo pre daň, b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne organizácie alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služieb a jeho identifikačnéčíslo pre daň, ak mu je pridelené, c) poradovéčíslo faktúry,

2 d) dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola prijatá platba, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vystavenia faktúry, e) dátum vyhotovenia faktúry, f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, g) základ dane, jednotkovú cenu, zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, i) výšku dane spolu v eurách. Ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako eur, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý musí obsahovať údaje ako daňové doklady okrem mena a adresy príjemcu tovaru alebo služby a jednotkovej ceny. Článok III Opravy v účtovných záznamoch Opravy v účtovných dokladoch, účtovných knihách a v ostatných účtovných záznamoch nesmú viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti a nezrozumiteľnosti účtovníctva. Opravy sa musia uskutočniť bez zbytočného odkladu tak, aby bolo možné určiť osobu, ktorá opravu vykonala, deň vykonania opravy a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou a po oprave. Na opravu účtovného zápisu sa vždy vyhotoví účtovný doklad. Článok IV Fázy obehu účtovných dokladov 1. Vznik účtovného prípadu: a) prijatie externého účtovného dokladu (prijatá faktúra, doklad z registračnej pokladne, bankový výpis, resp. iného dokladu, ktorý je v zmysle zákona o účtovníctve považovaný za účtovný doklad a je podkladom pre zrealizovanie účtovného prípadu) b) vystavenie interného účtovného dokladu (odoslané faktúry, pokladničné doklady, iný doklad, na základe, ktorého sa účtuje (napr. výzva na úhradu členského) Prvotná evidencia prijatých externých dokladov a vystavených interných dokladov je vedená v účtovnom programe URBIS. 2. Zodpovednosť za účtovný prípad Za každý účtovný prípad je zodpovedná účtovníčka účtovnej jednotky, ktorá kontroluje: a) súlad údajov uvedených v účtovnom doklade so skutočnosťou, b) preveruje správnosť výšky peňažných súm, c) správnosť účtovného obdobia, do ktorého má byť účtovný doklad zaúčtovaný. Doklad je doplnený o podpisový záznam osoby, ktorá je zodpovedná za účtovný prípad. 3. Zodpovednosť za zaúčtovanie Každý doklad, na základe ktorého vzniká účtovný prípad po overení, účtovníčka účtovnej jednotky doplní o: a) internéčíslo dokladu príslušnéhočíselného radu, b) zaúčtovanie účtovného prípadu v denníku a v hlavnej knihe c) dátumom, kedy bol účtovný prípade zrealizovaný, d) podpisom účtovníka, ktorý je zodpovedný za zaúčtovanie.

3 Článok V Evidencia, kontrola a obeh účtovných dokladov Pokladničné doklady Označenie dokladov: príjmové - výdavkové kde označenie je podľa nastavenia programu Pokladničné doklady sú interné doklady, vystavované na základe pohybu hotovostných finančných prostriedkov v pokladnici.členia sa podľa príjmu a výdaja v pokladnici na a) príjmové pokladničné doklady, b) výdavkové pokladničné doklady. Pokladničný doklad musí obsahovať: a) číslo pokladničného dokladu, b) druh dokladu (príjmový, výdavkový) c) identifikačné údaje účtovnej jednotky (meno, adresa, IČO,DIČ) d) dátum vystavenia dokladu, e) popis obsahu účtovného prípadu, prípadnú väzbu na cestovné príkazy, dodávateľské doklady, zúčtovanie zálohy a podobne, resp. na projekt, ktorého sa týka tento účtovný doklad, alebo zdroj financovania, f) peňažnú sumu, g) podpisový záznam: - osoba, ktorá vystavila účtovný doklad, - osoba, ktorá je zodpovedná za účtovný prípad (osoba, ktorá peniaze prijala alebo vydala), - osoba, ktorá je zodpovedná za zaúčtovanie. Bankové výpisy Bankové výpisy sú externé doklady, ktoré vystavuje banka na základe pohybu bezhotovostných finančných prostriedkov. Disponovanie s účtom v banke je a) osobné, b) využívaním e-bankingu Bankový doklad sa doplní o : a) označenie a poradovéčíslo dokladu, b) popis obsahu účtovného prípadu, prípadnú väzbu na cestovné príkazy, záväzky, pohľadávky, zálohy, ak je nedostatočný popis na bankovom výpise, c) podpisový záznam osôb: - osoba, ktorá je zodpovedná za účtovný prípad (osoba, ktorá disponuje s účtom)

4 - osoba, ktorá je zodpovedná za zaúčtovanie. Dodávateľské faktúry Označenie dokladov: podľa nastavenia programu kde rr- označuje posledné dvojčíslie roka, nnn označuje poradovéčíslo dokladu Dodávateľské faktúry sú externé doklady, ktoré súvisia a) s hlavnoučinnosťou účtovnej jednotky. Dodávateľská faktúra sa doplní o: a) označenie a poradovéčíslo dokladu, b) dátum, kedy bola faktúra prijatá, c) popis účtovného prípadu, ak to priamo nesúvisí s obsahom, prípadne väzbu na činnosť, resp. na projekt, ktorého sa týka tento účtovný doklad, alebo zdroj, z ktorého bude záväzok uhradený, - osoba, ktorá je zodpovedná za účtovný prípad (osoba, ktorá disponuje s účtom), - osoba zodpovedná za zaúčtovanie. Odberateľské faktúry Označenie dokladov: z programu kde nnn označuje poradovéčíslo dokladu, rrrr označuje rok. Odberateľské faktúry sú interné doklady vystavené pre odberateľa, ktoré súvisia a) s hlavnoučinnosťou účtovnej jednotky,. Faktúra musí obsahovať: a) označenie dokladu a poradovéčíslo faktúry, b) označenie účastníkov účtovného prípadu (meno, adresa, IČO, DIČ, bankové spojenie účtovnej jednotky ako dodávateľa a meno, adresa, IČO, DIČ ako odberateľa), c) dátum vystavenia dokladu, d) popis obsahu účtovného prípadu, e) peňažnú sumu, f) podpisový záznam osôb: - osoba, ktorá vystavila účtovný doklad, - osoba, ktorá je zodpovedná za účtovný prípad, - osoba, ktorá je zodpovedná za zaúčtovanie.

5 Cestovný príkaz Označenie dokladov: z programu Cestovný príkaz musí obsahovať pre zaúčtovanie náležitosti, ktoré ukladá zákon č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (viď Smernica... o poskytovaní cestovných náhrad...): a) zahájenie a ukončenie cesty, b) cieľ služobnej cesty, c) výšku nákladov, d) dátum zaúčtovania zálohy, jej vyúčtovanie, e) identifikačné údaje osoby, ktorá má nárok na náhradu cestovného, f) podpis osoby, ktorá cestu nariadila, g) podpis osoby, ktorá predkladá vyúčtovanie. Cestovný doklad sa doplní o: h) označenie a poradovéčíslo dokladu, i) väzbu načinnosť, resp. projekt, ktorého sa týka tento účtovný doklad, alebo zdroj, z ktorého bude záväzok hradený, - osoba, ktorá je zodpovedná za účtovný prípad, - osoba, ktorá je zodpovedná za zaúčtovanie. Interné doklady Označenie dokladov: ID z programu Sú to doklady, ktoré sa používajú na také druhy účtovných operácií, na ktoré neexistujú priame doklady. Musia byť vždy doplnené poznámkou, doplnkom, z ktorého je zrejmé, za akým účelom bol interný doklad vystavený (napr. poznámka o oprave účtovania z dôvodu...), prípadne je doplnený fotokópiou doplňujúcou tento doklad. Interný doklad musí obsahovať: a) označenie ačíslo interného dokladu, b) identifikačné údaje účtovnej jednotky (meno, adresa, IČO,DIČ), c) dátum vystavenia dokladu, d) popis obsahu účtovného prípadu, prípadnú väzbu načinnosť, resp. projekt, ktorého sa týka tento účtovný doklad, alebo zdroj financovania, e) peňažnú sumu, f) podpisový záznam osôb podľa organizačného poriadku: - osoba, ktorá vystavila účtovný doklad, - osoba, ktorá je zodpovedná za účtovný prípad (osoba, ktorá peniaze prijala alebo vydala), - osoba, ktorá je zodpovedná za zaúčtovanie.

6 Článok VI Deň uskutočnenia účtovného prípadu Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, poskytnutiu alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate alebo prevzatiu hotovosti, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku na majetku, prebytku majetku, škody, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a kďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti. Pre výpočet kurzových rozdielov je dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre účtovnú jednotku, ktorá je dodávateľom, deň vystavenia faktúry alebo obdobného dokladu, pre účtovnú jednotku, ktorá je odberateľom, deň doručenia faktúry alebo obdobného dokladu. Článok VII Podpisové vzory osôb Súčasťou smernice sú aj podpisové vzory osôb, ktoré účtovné doklady vystavujú, schvaľujú a účtujú. Pokladničné doklady Príjmový pokladničný doklad: Osoba zodpovedná za vystavenie dokladu (pokladník) Osoba zodpovedná za účtovný prípad (štatutár), Osoba zodpovedná za zaúčtovanie (účtovník) Výdavkový pokladničný doklad: Osoba zodpovedná za vystavenie dokladu (pokladník) Osoba zodpovedná za účtovný prípad (štatutár), Osoba zodpovedná za zaúčtovanie (účtovník). Dodávateľské faktúry Osoba zodpovedná za účtovný prípad Osoba zodpovedná za zaúčtovanie (účtovník) Odberateľské faktúry Osoba zodpovedná za vystavenie dokladu Osoba zodpovedná za účtovný prípad Osoba zodpovedná za zaúčtovanie (účtovník) Cestovné príkazy Osoba zodpovedná za vystavenie dokladu (zamestnanec) Osoba zodpovedná za účtovný prípad štatutár Osoba zodpovedná za zaúčtovanie (účtovník) Interné doklady Osoba zodpovedná za vystavenie dokladu (účtovník) Osoba zodpovedná za účtovný prípad (štatutár)

7 Osoba zodpovedná za zaúčtovanie (účtovník) V príloheč.1 k tejto smernici sú podpisové vzory osôb. V prípade organizačných a personálnych zmien sa tieto vzory aktualizujú. Článok VIII Záverečné stanovenia Táto smernica je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností. Všetci zamestnanci (členovia) účtovnej jednotky, ktorí vykonávajúčinnosti popísané v tejto smernici, sú povinní dodržiavať ustanovenia tejto smernice. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť Dátum a podpis štatutárneho zástupcu Ing. Ján Marcinát starosta obce Prílohy: Podpisové vzory podľa druhov dokladov a pohybu účtovného dokladu Číselné rady druhov dokladov

8 U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach Dňa : Číslo : 1/2014,bod B,č.5 Smernica Obeh účtovných dokladovč. 02/2014 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach s ch v aľuje Smernicu Obeh účtovných dokladovč.02/2014 Ing. Ján Marcinát starosta obce

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava. Smernica stanovujúca zásady vedenia pokladnice

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava. Smernica stanovujúca zásady vedenia pokladnice Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava Smernica stanovujúca zásady vedenia pokladnice Platnosť smernice od: dňom zverejnenia na webovom sidle MMB Prílohy: 4 Vypracoval/funkcia: Mária Belešová

Více

Účtovná dokumentácia. Obsah a forma účtovného záznamu

Účtovná dokumentácia. Obsah a forma účtovného záznamu Účtovná dokumentácia Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve: Účtovnú dokumentáciu tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov, ktoré sa v účtovnej jednotke vytvárajú v zmysle zákona. Účtovná jednotka je povinná

Více

Smernica pre hospodárenie s finančnými prostriedkami

Smernica pre hospodárenie s finančnými prostriedkami Názov organizácie: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB Názov internej smernice Poradové číslo smernice: Vypracoval: Smernica pre hospodárenie s finančnými prostriedkami E-3/2010 Jana Porubčanská Dátum vyhotovenia

Více

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami Metodické usmernenie č. MF/010876/2017-352 zo dňa 23.3.2017 k postupu účtovania a vykazovania použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na mzdy za december v januári nasledujúceho roka z znení dodatku č.

Více

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii VP AVF č. 4/2016 z 30.11.2016 Podľa 13 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO Modul PROLJU príklady zaradenia dokladov do KV DPH.... 2 A.1. (fakt. odberateľské, daň. doklady odberateľské

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

SPRÁVA. O VÝSLEDKU KONTROLYč. 7/2016. bankových výpisov, došlých a vystavených faktúr na Obecnom úrade Slaská za rok 2015

SPRÁVA. O VÝSLEDKU KONTROLYč. 7/2016. bankových výpisov, došlých a vystavených faktúr na Obecnom úrade Slaská za rok 2015 HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE SLASKÁ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLYč. 7/2016 bankových výpisov, došlých a vystavených faktúr na Obecnom úrade Slaská za rok 2015 Kontrolu vykonala Ing. Lucia Borošová, hlavná kontrolórka

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD.

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD. v roku 2015 Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD. SV je povinný podať platiteľ DPH, ktorý: Dodal tovar oslobodený od dane z tuzemska do IČŠ osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v IČŠ ( 43 ods. 1 ZDPH). Premiestnil

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole

Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole Bratislava, 28.6.2016, VP FPU č. 07/2016 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Fond na podporu umenia (ďalej len fond ) ako verejnoprávna inštitúcia

Více

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL 1. Nastavenie parametrov Cez menu hlavného okna programu vyberte Nastavenia-Parametre

Více

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL 1. Nastavenie parametrov Cez menu hlavného okna programu vyberte Nastavenia-Parametre

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

INTERNÁ SMERNICA. č. 1/2009. Vedenie pokladne. Čl. 1 Pokladničné doklady

INTERNÁ SMERNICA. č. 1/2009. Vedenie pokladne. Čl. 1 Pokladničné doklady INTERNÁ SMERNICA č. 1/2009 Obec Lúčka, IČO 17080371, DIČ 2020742339 Vedenie pokladne Interná smernica je vypracovaná v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Interná smernica. č. 1/2012 Spôsob vedenia účtovníctva

Interná smernica. č. 1/2012 Spôsob vedenia účtovníctva Interná smernica č. 1/2012 Spôsob vedenia účtovníctva 1. Všeobecné ustanovenia S cieľom určenia jednotného postupu pri spracovaní a účtovaní účtovných dokladov a realizácii účtovných zápisov v spoločnosti

Více

Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku. Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku. Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

Základná škola s materskou školou, Námestie Hrdinov SNP 24, Medzibrod

Základná škola s materskou školou, Námestie Hrdinov SNP 24, Medzibrod Základná škola s materskou školou, Námestie Hrdinov SNP 24, Medzibrod Vypracovala: Účinnosť od: Mgr. Ivana Sumráková, riaditeľka školy 1. septembra 2013 Obsah Obsah... 2 Úvodné ustanovenia... 3 Výdavky

Více

GERIUM, Pri trati 47, Bratislava. Tvorba a použitie sociálneho fondu vnútorná smernica č. 13/2013

GERIUM, Pri trati 47, Bratislava. Tvorba a použitie sociálneho fondu vnútorná smernica č. 13/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Tvorba a použitie sociálneho fondu vnútorná smernica č. 13/2013 Táto vnútorná smernica stanovuje spôsoby tvorby a použitia SF v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava

Více

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie.

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. Názov a sídlo organizácie OBEC HNOJNÉ Poradové číslo vnútorného predpisu 4/2015 Vypracovala : Kráľová Helena Schválil : Kráľová

Více

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie.

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. Názov a sídlo organizácie OBEC Krásna Ves,956 53 Krásna Ves Poradové číslo vnútorného predpisu 6/2014 Vypracovala : Ing. Eva Janegová

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Hotline - účtovníctvo tel.: 0905/ , denne od 8 00 do HUMANET ÚČTOVNÍCTVO

Hotline - účtovníctvo   tel.: 0905/ , denne od 8 00 do HUMANET ÚČTOVNÍCTVO Žilina, dňa 1. 1. 214 Hotline - účtovníctvo e-mail: uctovnictvo@humanet.sk tel.: 95/51 687, denne od 8 do 16 3 HUMANET ÚČTOVNÍCTVO Update dátového modelu na verziu 4. Predchádzajúca verzia: 3.18 PREHĽAD

Více

INTERNÁ SMERNICA č. 2/2014 o vedení pokladne OBEC ŽEHRA

INTERNÁ SMERNICA č. 2/2014 o vedení pokladne OBEC ŽEHRA INTERNÁ SMERNICA č. 2/2014 o vedení pokladne OBEC ŽEHRA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR č. 24501/2003-92

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

Smernica č. 002/2014. Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie

Smernica č. 002/2014. Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď Smernica č. 002/2014 Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie Účel predpisu : Táto interná smernica upravuje

Více

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok OÚ-PK-OO/2013/1004 NARIADENIE prednostu Okresného úradu Pezinok č. 1/2013 na zabezpečenie jednotného postupu sprístupňovania informácií v zmysle

Více

INTERNÁ SMERNICA č. FIN / Základné zásady účtovania a obeh účtovných dokladov

INTERNÁ SMERNICA č. FIN / Základné zásady účtovania a obeh účtovných dokladov S l o v e n s k á k o m o r a s o c i á l n y c h p r a c o v n í k o v a a s i s t e n t o v s o c i á l n e j p r á ce Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce,, IČO: ; DIČ:

Více

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie a odpísanie pohľadávok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie pohľadávok U postupcu sa postúpenie pohľadávky (po zohľadnení k nej tvorenej opravnej položke) účtuje: 546 / 311 (315...) Výnos

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská Vo Valaskej 07.06.2017 Správa č. 02/2017 o výsledku kontroly Na základe Plánu kontrolnej činnosti

Více

VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE

VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE PODĽA ZÁKONA Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zúčtovanie MESTO Sečovce Príloha

Více

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU...

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... I Obsah 3 OBSAH ÚVOD... 9 1. PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... 11 1.1 Zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu...11 1.1.1 Zákon o elektronickom obchode... 12 1.1.2 Zákon

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv... Ing. Irena Halecká poverená vedením Bardejov 2015 OBSAH Článok I.... 3 Úvodné ustanovenia... 3 Článok II.... 3 Povinne

Více

Správa č. 1/2017 o výsledku kontrol OBEC PLIEŠOVCE. Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pliešovciach dňa K bodu rokovania číslo:

Správa č. 1/2017 o výsledku kontrol OBEC PLIEŠOVCE. Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pliešovciach dňa K bodu rokovania číslo: OBEC PLIEŠOVCE Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pliešovciach dňa 24. 4. 2017 K bodu rokovania číslo: Názov materiálu Správa o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrol na I. polrok 2017 Vypracovala

Více

Preddavky v module Fakturácia

Preddavky v module Fakturácia Preddavky v module Fakturácia A. Tovar/služba sú dodané do 15 dní alebo do konca kalendárneho mesiaca 1. Preddavková faktúra 2. Konečná faktúra s odpočtom prijatého preddavku B. Tovar/služba neboli dodané

Více

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo :

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Obec Dolná Ždaňa Obecnému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa : 3.3.2014 v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Názov materiálu: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA. Podpisový poriadok. Účinnosť od: Účinnosť do: doba neurčitá

FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA. Podpisový poriadok. Účinnosť od: Účinnosť do: doba neurčitá FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA Podpisový poriadok Účinnosť od: 01.12.2013 Účinnosť do: doba neurčitá Obsah Čl. 1 Všeobecné ustanovenia... 3 Čl. 2 Riaditeľ... 3 Čl. 3 Zastupovanie riaditeľa... 3 Čl. 4 Referent...

Více

NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O.

NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2014 K bodu programu NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O. Materiál obsahuje:

Více

Prenesenie daňovej povinnosti podľa 69 ods. 12 písm. f, g, h, i, j zákona o DPH

Prenesenie daňovej povinnosti podľa 69 ods. 12 písm. f, g, h, i, j zákona o DPH Prenesenie daňovej povinnosti podľa 69 ods. 12 písm. f, g, h, i, j zákona o DPH Príklad vytvorenia dokladov v skladovej evidencii v programe Ekonomická agenda SQL, pre tovar pri ktorom dochádza k preneseniu

Více

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PREDDAVKOCH ZA TOVAR : zahraničná došlá preddavková faktúra (zdpf) poskytnutá platba úhradou z bankového účtu (BV)

Více

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky 2017 2018. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Více

Poslanecký klub Srdce pre Žilinu

Poslanecký klub Srdce pre Žilinu Poslanecký klub Srdce pre Žilinu Materiál na rokovanie Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu POHOTOVOSTNÉ ZDROJE Z ROZPOČTU MESTA ŽILINA

Více

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty JÚN 2013 1. Obsah hesla 1. Obsah hesla 2. Úvod, právna úprava 3. Systém fungovania mechanizmu

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

Vedenie účtovníctva Postupy účtovania

Vedenie účtovníctva Postupy účtovania Vedenie účtovníctva Postupy účtovania Účinnosť smernice: 01.01.2007 Dátum spracovania: 01/2007 Platné zákony a vyhlášky: zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov opatrenie MF SR

Více

Smernica o spôsobe vedenia účtovníctva

Smernica o spôsobe vedenia účtovníctva Obec: Juskova Voľa IČO: 00332453 DIČ: 2020630095 Smernica o spôsobe vedenia účtovníctva 2 Systém spracovania účtovníctva Riadi sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2004 Zb., o účtovníctve a Účtovej

Více

ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 (ECB/2018/12)

ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 (ECB/2018/12) SK ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2018 (ECB/2018/12) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA :

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA : S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2014, viacročného rozpočtu na roky 2015 2016 a k návrhu Programového rozpočtu. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č.

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa

Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa Obec Hviezdoslavov Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 05.02.2016 Názov materiálu: Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje: Spracoval: Návrh na uznesenie Stanovisko

Více

SMERNICA č. 5/2015. pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie

SMERNICA č. 5/2015. pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie SMERNICA č. 5/2015 pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie 1 Čl. 1 Úvodné ustanovenia Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Více

Vážení používatelia programu WISP.

Vážení používatelia programu WISP. Vážení používatelia programu WISP. V súvislosti s Kontrolným výkazom DPH (ďalej iba KV) sme doplnili od verzie IS WISP 165.3633 a DB 165.1414 údaje potrebné pre ďalšie spracovanie a vyhotovenie súboru

Více

Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady

Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady ZŠ Slanec ako verejný obstarávateľ, vyhlasuje týmto výzvu na predkladanie

Více

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Nitra 6.5.2011 Číslo materiálu: 123/2011 Mestskému zastupiteľstvu v Nitre K bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku a dodržiavania

Více

1. Správa o vykonaných kontrolách

1. Správa o vykonaných kontrolách 1. Správa o vykonaných kontrolách Správu o vykonaných kontrolách predkladám v súlade s ustanoveniami 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontroly

Více

Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2016

Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2016 Príkaz rektora Číslo: 3/2016 - PR Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2016 Dátum: 12. 10. 2016 Slovenská technická

Více

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie.

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Skratka použitá v tabuľke: ZoÚ zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. RÚZ Register účtovných závierok

Skratka použitá v tabuľke: ZoÚ zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. RÚZ Register účtovných závierok Metodické usmernenie k zmenám vo vzoroch súčastí účtovnej závierky jednotlivých účtovných jednotiek za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2013 a neskôr Podľa 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Z B I E R K A KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE. Čiastka 14 Prešov dňa Ročník 2017.

Z B I E R K A KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE. Čiastka 14 Prešov dňa Ročník 2017. Z B I E R K A INTERNÝCH PREDPISOV KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Čiastka 14 Prešov dňa 31.03.2017 Ročník 2017 O b s a h I. časť 14. Pokyn riaditeľa Krajského riaditeľstva

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice

Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Názov a sídlo organizácie Obec Koválov Poradové číslo vnútorného predpisu 5 Vypracovala : Ivana Cintulová Schválil : Pavol Kuba Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu

Více

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana číslo 5/ 2011 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana MTF STU č. 5 /2011 V základe príkazu rektora č. 3/2011 na vykonanie inventarizácie

Více

Evidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600

Evidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600 Platobný poukaz Dodávateľské číslo faktúry: 42011 Evidenčné číslo faktúry: 78 Do účtárne došlo dňa: 21.03.2011 Splatnosť dňa: 17.03.2011 Číslo platob.poukazu: 78 Variabilný symbol: 42011 Konštantný symbol:

Více

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1. Smernica upravuje komplexný systém finančného riadenia obce Benice, zodpovednosť starostu obce a určenej

Více

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie.

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I., ODDIEL : SA, VLOŽKA Č.: 1243/V 055/7924 111, 055/7924

Více

INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM. Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR

INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM. Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR Registratúrny plán ZIPCeM Strana: 1/5 INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR IS 4/2011 Registratúrny plán ZIPCeM Strana: 2/5 Článok 1 Základné

Více

Finančné nastavenie Programu Aktívne občianstvo a inklúzia

Finančné nastavenie Programu Aktívne občianstvo a inklúzia Finančné nastavenie Programu Aktívne občianstvo a inklúzia Informačný seminár Príručka pre žiadateľov o NFP na realizáciu projektov a Príjemcov oprávnenosť výdavkov delenie na priame (aktivity) a nepriame

Více

Spracované:

Spracované: S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2015 v zmysle 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Více

Spracovanie došlých faktúr a vyúčtovanie došlých zálohových faktúr.

Spracovanie došlých faktúr a vyúčtovanie došlých zálohových faktúr. Metodický pokyn SofCom s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia 2.03.07 a vyššia Dátum 25.10. 2007 Autor Zdeněk Patka Hot - line 044/562 41 97-8 Spracovanie došlých faktúr

Více

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Oprava vrátnice vestibulu ŠD

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Oprava vrátnice vestibulu ŠD Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou v súlade s 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon v platnom

Více

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov. Vedenie účtovníctva

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov. Vedenie účtovníctva O R G A N I Z A Č N Á S M E R N I C A Vedenie účtovníctva Prešov 2010 OBSAH ČASŤ I.... 4 Článok 1... 4 Použitá legislatíva... 4 ČASŤ II.... 5 Systém spracovania účtovníctva... 5 Článok 2... 5 Úvodné ustanovenia...

Více

Daň z motorových vozidiel platná pre rok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daň z motorových vozidiel platná pre rok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. platná pre rok 2013 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. S účinnosťou od 01. 07. 2012 sa spresnil daňovník, ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva (operatívny prenájom vozidiel), v tomto prípade je

Více

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Príklad: Dňa 20.01.2015 ste ako platiteľ DPH v SR, vystavili nezdaniteľnej osobe (občanovi) s bydliskom v Českej republike,

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více