Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu."

Transkript

1 Systém jakosti výrobce vah Anotace: Zkušenosti s tvorbou, zaváděním, udržováním a zlepšováním systému jakosti výrobce vah podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2001(2005), nařízení vlády 326/2002 Sb. a normy ČSN EN ISO 9001, poznatky z kontrolní činnosti provedené externími subjekty (akreditační institut, autorizovaná osoba, certifikační společnost). 1. Motivace (důvody) Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu. Tak jako ve spoustě jiných firem byla v dřívější době stanovena PRAVIDLA jak co kým kdy provádět (tzv. intuitivní systém). Tento stav zejména reaguje operativně na požadavky zákazníka a podle rozhodnutí oprávněné osoby (jednatel, případně pověřená osoba) požadavky zákazníka příjme nebo odmítne. Pravidla jsou rozsáhlejší a rozpracovanější do podrobnosti podle počtu zaměstnanců a rozsahu prováděné činnosti, případně i počtu oddělených pracovišť. Impulsem ke zvažování zavedení nějakého systému jakosti může být obecně mnoho důvodů. Mezi nejčastější asi patří : kategorický požadavek hlavního odběratele firmy zájem uspět ve výběrovém řízení jako dodavatel (certifikovaný či alespoň zaváděný systém jakosti je nutnou podmínkou nebo přináší body do celkového bodování účastníků výběrového řízení) rozhodnutí (zahraničního) majitele požadavek legislativy požadavek trhu (zákazníků) firmy zvýšení prestiže (konkurenční výhoda) ostatní 2. Výběr systému jakosti Po rozhodnutí o zavedení nějakého systému jakosti nastává rozhodování o výběru systému, tedy podle které normy či předpisu. Toto rozhodování je někdy jednoduché (není více možností), někdy složitější (je více možností a je nutné vybrat tu správnou). Rozhodování je jednoduché v případě zájmu mít zavedený a potvrzený systému jakosti při poskytování kalibrace vyráběných či prodávaných vah. Většinu z vás napadne, že je možná pouze jediná volba akreditace. V současnosti je prováděna akreditace kalibrační laboratoře podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Poznámka : Akreditace kalibrační laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří je platná pouze do Další asi nejrozšířenější možností je zavedení systému jakosti podle požadavků technické normy ČSN EN ISO 9001:2002 ed. 2 Systémy managementu jakosti Požadavky (dále v textu ISO 9001).

2 Pro speciální druhy výroby a poskytování služeb jsou možné ještě další systémy či spíše soubory požadavků (např. automobilový průmysl, zdravotnické laboratoře, inspekční orgány, autorizovaná metrologická střediska, ) Pro toto vystoupení je zajímavá situace výrobce vah. Jedná se však o výrobce vah, které jsou použitelné jako pracovní měřidlo stanovené podle 3 zákona o metrologii (dále v textu stanovené měřidlo) a navíc výrobce má zájem sám provádět úkon, který nahrazuje prvotní ověření stanoveného měřidla podle 9 zákona o metrologii. Blíže viz příloha 1. Soubor požadavků pro tuto situaci je uveden v dokumentu Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností. Toto nařízení zavádí do právního systému České republiky Směrnici Rady 90/384/EHS. 3. Tvorba a zavádění systému jakosti Základem je získání závazných materiálů obsahujících požadavky na systém jakosti. A u těchto materiálů sledovat i provedení případných změn (nové vydání, doplnění, aktualizace dokumentů). Důležité je také pověření pracovníka, který bude za tvorbu a zavedení zodpovídat. Lze vybrat dosavadního zaměstnance nebo získat externího pracovníka mimo firmu. Zde je důležité, zda externista je kvalifikovaný, má zkušenosti, má čas a je v podmínkách firmy použitelný. Konkrétní postup lze obecně shrnout do těchto bodů: vstupní analýza současného stavu dokumentace a praxe s ohledem na požadavky zaváděného systému jakosti (zmapování výchozího stavu předmět činnosti firmy a předmět systému jakosti (nemusí být identické), prostory, pracovníci, vybavení, SOUČASNÝ ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ, získání podkladů pro vypracování návrhu dokumentace) školení o požadavcích na zaváděný systému jakosti postupná tvorba dokumentace a úprava/doplnění současné dokumentace o nové požadavky a procesy postupné seznámení pracovníků s dokumentací systému jakosti vydání dokumentace systému jakosti zkušební provoz systému v každodenní praxi k naplnění požadavků zaváděného systému jakosti kontrola plnění požadavků zaváděného systému jakosti a vytvořené dokumentace formou interních auditů včetně okamžitého odstraňování zjištěných neshod kontrola zavedeného systému jakosti vybranou kontrolní firmou Důležité je upozornit, že je těžké naplánovat si datum získání dokladu o úspěšné kontrole systému jakosti, termín je ovlivněn mnoha faktory. 3.A Tvorba a zavádění systému jakosti - akreditační institut Tento systém jakosti byl ve firmě zaváděn jako první. Požadavky stanovila norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2001. Relativní výhodou bylo zavádění systému pro menší počet pracovníků firmy, do kalibrační laboratoře bylo vyčleněno 5 pracovníků. Výhodou-nevýhodou bylo také velice detailní popsání požadavků na systém jakosti kalibrační laboratoře v závazné normě a souboru metodických předpisů pro akreditaci (dále v textu MPA). Vzhledem k nutnosti spolupráce s mnoha externími dodavateli při naplňování požadavků na systému jakosti, je nutná velice dobrá koordinace a souběh prováděných činností. Konkrétně např.:

3 a) zajištění nutného složení zkoušek na ČMI u pracovníků provádějících kalibraci (problém se získáním termínu dík vytížení pracovníků ČMI), platnost složených zkoušek není omezena b) vytvoření kalibračního postupu + stanovení nejistot kalibrace + interní potvrzení správnosti a účast v (dvoustranném) mezilaboratorním porovnání s ČMI c) zajištění kalibrace zařízení (etalonů a měřidel) laboratoře Zajištění provedení kontroly od akreditačního institutu nebyl problém, je nutné k tomu připomenou, že platí pravidlo 90 dnů a dost, během této doby je třeba jednoznačně prokázat naplnění požadavků na systém jakosti jinak firma zaplatí a svého záměru nedosáhla. Je všeobecně známo, že částky za akreditaci nejsou vůbec malé. Doklad o splnění požadavků byl vystaven od Českého institutu pro akreditaci v říjnu Upozorňuji také na nutnost provedení : validace akreditovaných kalibračních postupů validaci případně používaných počítačových programů ukončení zaškolování pracovníků na zastávané funkce 3.B Tvorba a zavádění systému jakosti autorizovaná osoba Tento systém jakosti byl ve firmě zaváděn jako druhý. Požadavky obsahuje Nařízení vlády č. 326/202 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností. Systémové požadavky jsou doplněny v MP Přezkoumávání systému managementu jakosti výrobců vah s neautomatickou činností při realizaci nařízení vlády č. 326/2002 Sb. (MP je metrologický předpis vydaný ČMI). Dokument MP odkazuje na nutnost plnit požadavky uvedené v MP Metrologická, technická a personální způsobilost subjektů k ověřování stanovených měřidel Všeobecné požadavky a prověřování způsobilosti a normě ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky. Oba dokumenty se však v podstatě týkají systému jakosti provádění metrologických zkoušek hotových výrobků (tj. měřidel). Požadavkem uvedeným přímo v Nařízení vlády č. 326/202 Sb. (příloha 2, bod 2.2) je : Výrobce musí mít adekvátně zavedený systém jakosti podle bodu 2.3 a musí podléhat ES dohledu podle bodu 2.4. Není tedy uveden požadavek na certifikaci výroby podle normy ISO 9001 či požadavek na vytvoření systému jakosti podle normy ISO Technické požadavky jsou uvedeny v ČSN EN AC Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností. Relativní výhodou opět bylo zavádění systému pro menší počet pracovníků firmy, do tzv. ES skupiny bylo zařazeno 5 pracovníků, kteří nyní provádí metrologické zkoušky. Přímou výrobu a související činnosti zajišťují další pracovníci firmy. Nevýhodou bylo volnější a dosti široké stanovení požadavků na systém jakosti. Tato situace byla řešena rozhodnutím jednatelů firmy o zavedení systému jakosti v celé firmě na výrobu vah a i na ostatní činnost. Tím se situace z hlediska tvorby a zavádění systému jakosti v podstatě zjednodušila. Vzhledem k nutnosti prokázat kompatibilitu komponent použitých při výrobě daného typu váhy, byl určen pracovník firmy, který nastudoval potřebnou literaturu a vytvořil excelovský program na výpočet požadované kompatibility. Šlo o činnost velice náročnou. K provádění metrologické zkoušky vyrobených vah byly vytvořeny směrnice : SV-06 Posuzování shody s typem

4 SV-07 Postup pro umístění ověřovacích značek Dalším úkolem bylo jednoznačné prokázání způsobilosti dodavatelů rámů a plechů na montáž vah. Firma sama si tyto části vah nevyrábí a získává je jako nakupovanou službu. Byl proveden odběratelský audit u každého dodavatele podle vypracovaného kontrolního dotazníku, tito dodavatelé jsou trvale sledováni a hodnoceni. Tento model byl při kontrole provedené autorizovanou osobou akceptován. Podobně jako u akreditace pracovníci provádějící metrologické zkoušky vyrobených vah museli složit zkoušky, platnost složených zkoušek je omezena na dobu 5 let. Kontrola od autorizované osoby proběhla po dodání vyžádané dokumentace a záznamů v červenci-srpnu Doklad o splnění požadavků byl vystaven od Českého metrologického institutu prostřednictvím autorizované osoba č. 250/Notifikované osoby č v září Tímto byl potvrzen systém jakosti prvního výrobce vah v ČR. 3.C Tvorba a zavádění systému jakosti - certifikační společnost Tento systém jakosti byl ve firmě zaváděn jako třetí, i když částečně souběžné se systémem jakosti výroby. Požadavky obsahuje norma ISO Systém se týká všech zaměstnanců firmy, řádově 25 pracovníků. Výhodou bylo využití dostupného závaží a zavedeného systému kalibrace potřebného závaží. Vzhledem k předchozí úspěšné kontrole od autorizované osoby, jsme se zaměřili na ostatní procesy ve firmě. Ve firmě jsou zavedeny tyto procesy : proces 100 Výroba vah (výroba a prodej vah interně vyrobených) proces 200 Prodej vah (prodej vah externě vyrobených) proces 300 Servis vah proces 400 Pokladny proces 500 Průmyslové terminály Základní činností při zavádění bylo dobře zmapovat počáteční stav provádění činností a jednoduchým způsobem jej překlopit do stavu splňujícího závazné požadavky. Co je to jednoduchým způsobem? Cílem bylo neměnit co není třeba, nové činnosti a záznamy zavést bez formálnosti a účelně (prováděná činnost či vedený záznam má význam, je potřebný, někdo jej využije pro potřebnou činnost, rozhodně nevytvářet něco zbytečného). Konkrétně např.: a) naplnění požadavku na výcvik pracovníků vykazujeme školení, kterých se zaměstnanci stejně účastní (zaškolování na nové výrobky, školení o legislativě v metrologii) a pak není problém co vlastně kontrole předložit, vede to k vypsání prezenčky ze školení, tuto využíváme i pro uchování informace o tom, kdo je vyškoleným servisním technikem na daný výrobek b) vytvoření aktuálních montážních postupů na výrobu vah, využití pro montáž každodenně nevyráběných vah, pro nové zaškolované pracovníky ve výrobě, pro jednoznačnost prováděné kontroly c) vytvoření aktuálních technických výkresů vyráběných vah, využití pro externí dodavatele, pro vstupní přejímací kontrolu, podklad pro nakupování materiálu, identifikace skladovaných komponent d) zájem pracovníků o zefektivnění používaného programu o evidenci zakázek Zajištění provedení kontroly od certifikační společnosti nebyl problém, je vhodné připomenou, že dostupnost certifikačních společností je velmi široká a vyžaduje provedení výběrového řízení.

5 Vzhledem k již zavedenému systému kontrol od dvou jiných subjektů jsme zvolili nepřekrývající se vyhovující termín. Doklad o splnění požadavků byl vystaven od certifikační společnosti v listopadu Udržování systému jakosti Při udržování systému jakosti je nutné sledovat co je nového (ve firmě a v závazných požadavcích na systému jakosti) a dodržovat stanovené plány činností a hlavně provádět každodenní činnosti podle nastavených pravidel. 4.A Udržování systému jakosti - akreditační institut Novinkou v požadavcích na kalibrační laboratoř bylo zavedení nové aktualizované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Bylo rozhodnuto využít pravidelnou dozorovou návštěvu na prokázání naplnění nových požadavků. K tomu byla provedena aktualizace Příručky jakosti kalibrační laboratoře, pracovníci absolvovali školení o těchto požadavcích, byly zavedeny nové záznamy na prokázání naplní nových požadavků. Dalším bodem udržování systému bylo doplnění a obměna pracovníků kalibrační laboratoře, postupně se zabezpečily požadavky na nové pracovníky a při kontrolní návštěvě nebyly problémy. Ještě zmíním, že laboratoř má oprávnění provádět kalibrace u zákazníka a při kontrole se tedy vždy předvádí zakázka provedená u zákazníka. Doporučuji vzhledem ke ztrátě času při přejezdech zajistit si zákazníka se sídlem blízko kalibrační laboratoře. Standardně bylo zajištěno úspěšné absolvování dvoustranné mezilaboratorní porovnání s ČMI. Důkazem o plnění požadavků na systém jakosti bylo obhájení akreditace bez vystavení neshody. Kontrolní činnost trvala v roce den 2 pracovníci, v roce ,5 dne 2 pracovníci. 4.B Udržování systému jakosti - autorizovaná osoba Nebyly uskutečněny nějaké výrazné změny, systém funguje v počátečním stavu. Důkazem o udržení oprávnění je obhájení dříve přiznaného rozsahu provádění ES prohlašování shody s typem bez vystavení neshody s dvěmi doporučeními ke zlepšení. Kontrolní činnost (podle MP 003) trvala v roce den 3 pracovníci kontrola systému, dále 1 den 2 pracovníci kontrola systému + kontrola výroby (kontrolní metrologické zkoušky již hotové zakázky). 4.C Udržování systému jakosti - certifikační společnost Nebyly uskutečněny nějaké změny v rozsahu předmětu certifikace (předmětu certifikovaného systém je ze všech systému jakosti nejvíce proměnný bez nutnosti potvrzení změny kontrolou). Vzhledem k určité obměně zaměstnanců bylo mimo udržovacího školení provedeno školení nových zaměstnanců v oblasti zavedeného systému jakosti a metrologie. Důkazem o udržení certifikátu je obhájení dříve přiznaného rozsahu certifikace, bez vystavení neshody. Kontrolní činnost trvala v roce den pro 1 pracovníka. 5 Zlepšování systému jakosti

6 Zlepšování systému jakosti je základním požadavkem všech tří ve firmě udržovaných systémů. Zdrojem ke zlepšování je informace získaná : od pracovníků v systému jakosti od zákazníků (trhu) od majitelů firmy od kontrolních subjektů z ostatních zdrojů 5.A Zlepšování systému jakosti - akreditační institut Zlepšováním v kalibrační laboratoři v roce 2006 bylo zavedení rozšířeného rozsahu kalibrace u elektronických vah na Max v rozpětí 10 g až kg, u mechanických vah na Max v rozpětí 200 g až kg. Naplnění tohoto záměru bylo potvrzeno pravidelnou dozorovou návštěvou. K tomu byla provedena aktualizace kalibračních postupů, určení nejlepších měřících schopností. Dalším zlepšením byla reakce na přání některých zákazníků vytisknout kalibrační list přímo po kalibraci u zákazníka. Pracovníci vyjíždí na kalibraci s notebookem a přenosnou tiskárnou a tento požadavek jsou schopni naplnit. 5.B Zlepšování systému jakosti - autorizovaná osoba Do systému jakosti bylo přijato doporučení z kontroly provedené autorizovanou osobou na provádění interního porovnání metrologických zkoušek jedné váhy více pracovníky ES skupiny. 5.C Zlepšování systému jakosti - certifikační společnost Na návrh pracovníků obchodního oddělení byla zjednodušena administrativa při přijímání a následné evidenci průběhu zakázky. Důsledněji se využil již používaný účetní program. Přínosem je odbourání písemného interně vystavovaného dokladu OBJEDNÁVKA. Při kontrole od certifikační firmy jsme obhájili rozšíření systému jakosti o proces Návrh a vývoj. Na základě změn v legislativě byl vyvinut firemní systém pro použití ve firmách zákazníků. Ve firmě se dokončuje zásadní reorganizace webové prezentace. 6. Závěr Základem zavedení, bezproblémového chodu a zlepšování je : nastavení systému jakosti vhodně pro konkrétní podmínky ve firmě sžití zaměstnanců se systému jakosti stanovení vhodného správce systému jakosti Přeji Vám mnoho zdaru při tvorbě, zavádění, udržování a zlepšování systému jakosti RNDr. Martin Přibyl Literatura:

7 Legislativa Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření v platném znění Platné vyhlášky MPO, kterými se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (v platném znění) vyhláška č. 345/2002 Sb. ve znění vyhlášky 65/2006 Sb. Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb. o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování Zákon č. 22/1979 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 326/202 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností Směrnice Rady 90/384/EHS Nařízení vlády 197/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku Nařízení vlády 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE Technické normy ČSN EN ISO 9000:2002 ed. 2 Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9001:2002 ed. 2 Systémy managementu jakosti - Požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří ČSN EN AC Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností Předpisy MP Přezkoumávání systému managementu jakosti výrobců vah s neautomatickou činností při realizaci nařízení vlády č. 326/2002 Sb. MP Metrologická, technická a personální způsobilost subjektů k ověřování stanovených měřidel Všeobecné požadavky a prověřování způsobilosti MPA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky

8 Příloha 1

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Summer Workshop of Applied Mechanics. Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001

Summer Workshop of Applied Mechanics. Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 Summer Workshop of Applied Mechanics June 2002 Department of Mechanics Faculty of Mechanical Engineering Czech Technical University in Prague Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek

Více

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ OHLEDNĚ NAVÁZÁNÍ SVINOVACÍHO PÁSMA NA DOMĚŘOVÁNÍ OBVODU PNEUMATIKY Pavel Souček společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. Úvod V přednášce zástupce ČMI OI Brno, paní Heleny Svobodové,

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 30-02 - 13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření datum vydání: 1.12.2013 1 MPA 30-02-13 Obsah 1 ÚČEL... 2 2 TERMÍNY A DEFINICE... 2 3 ÚVOD... 2 4

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Stanovení nákladů procesu akreditace

Stanovení nákladů procesu akreditace Stanovení nákladů procesu akreditace SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Stanovení nákladů procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vyhlašuje dokument Stanovení

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, 262 V Y H L Á Š K A Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace.

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace. Schválené výklady byly určeny a schváleny IATF. Pokud není uvedeno jinak, jsou schváleny výklady platné po zveřejnění. Schválené výklady mění interpretaci pravidla nebo požadavky, která se pak stává podkladem

Více

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Zkušební laboratoře Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Program Příručka jakosti

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Proč potřebujete certifikaci v oblasti eidas? Ing. Jarmil Mikulík, náměstek pro zkušebnictví, vedoucí projektu eidas

Proč potřebujete certifikaci v oblasti eidas? Ing. Jarmil Mikulík, náměstek pro zkušebnictví, vedoucí projektu eidas Proč potřebujete certifikaci v oblasti eidas? Ing. Jarmil Mikulík, náměstek pro zkušebnictví, vedoucí projektu eidas Agenda Agenda Kdo a proč? Jak a kde? Kdo jsme? Co děláme? Kdo a proč? Kdo a proč? Povinnost

Více

Metodický pokyn pro akreditaci

Metodický pokyn pro akreditaci Metodický pokyn pro akreditaci Flexibilní rozsah akreditace Datum vydání 15. 10. 2015 Obsah 1 Úvod...3 2 Účel...3 3 Omezení...3 4 Všeobecná hlediska pro rozhodování...3 5 Požadavky na subjekty...3 6 Posouzení

Více

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek POŽADAVKY DLE METROLOGICKÉHO PŘEDPISU MP 002 METROLOGICKÁ, TECHNICKÁ A PERSONÁLNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ K OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH

Více

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY Václav Šenkyřík, Český metrologický institut Středisko posuzování laboratoří 1. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Jedním z nejčastěji identifikovaných nedostatků systému managementu

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA METROLOGIE...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA cena elektřiny odvíjí od spotřeby změřené elektroměrem zboží v obchodě se váží na vahách prodejce čas od času seřizujeme a tedy kalibrujeme své hodiny při

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

Zkušenosti z posuzování kalibračních laboratoří

Zkušenosti z posuzování kalibračních laboratoří kalibračních laboratoří Ing. Jaroslav Mucha, ČIA "Accredo - dávám důvěru" Obsah přednášky 1. Podle jakých dokumentů ČIA posuzuje 2. 3. Mezinárodní porovnávání kalibrací 2 Dokumenty stanovující kritéria

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-09 - 15 Flexibilní rozsah akreditace datum vydání: 15.10.2015 1 MPA 00-09-15 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 ÚČEL... 2 3 OMEZENÍ... 2 4 VŠEOBECNÁ HLEDISKA PRO ROZHODOVÁNÍ...

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře Naše zkušenosti s akreditací laboratoře Ing.Vladimír Bartoš Imunoanalytická laboratoř - Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA FNsP Ostrava Obsah Proč jsme se rozhodli akreditovat Jak jsme se připravovali

Více

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR Metrologický řád (1) Metrologický řád Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER KVALITY AUDITOR KVALITY METROLOG ORGANIZACE METROLOG SPECIALISTA

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER KVALITY AUDITOR KVALITY METROLOG ORGANIZACE METROLOG SPECIALISTA Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Metrologický předpis MP 002

Metrologický předpis MP 002 Metrologický předpis MP 002 METROLOGICKÁ, TECHNICKÁ A PERSONÁLNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ K OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH MĚŘIDEL VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A PROVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI Ing. Erich Ludwig, ČKS 22.3.2016 MP

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2-4/8 Metrologie v AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Kontrolní technik, provádějící technické kontroly manipulačních vozíků CS MV 04

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Kontrolní technik, provádějící technické kontroly manipulačních vozíků CS MV 04 CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Kontrolní technik, provádějící technické kontroly manipulačních vozíků CS MV 04 1. Účel Certifikační schéma stanoví postup činnosti akreditovaného certifikačního

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly

Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly Zákon 505/1990 Sb., o metrologii závazný pro všechny organizace zabývající se měřením Měření se musí zabezpečovat s ohledem

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Zkušební laboratoře Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 První strany závislé

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 10-01 - 05 k aplikaci

Více

Metodický pokyn pro akreditaci

Metodický pokyn pro akreditaci Metodický pokyn pro akreditaci MPA 80-01-17, verze 1 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České

Více

Kam směřuje akreditace v příštích letech

Kam směřuje akreditace v příštích letech Kam směřuje akreditace v příštích letech Hydroanalytika 15.-16.9.2015 "Accredo - dávám důvěru" 2 IS 3 ISO 9001 Systémy managementu kvality Požadavky Přizpůsobení měnícímu se světu Reflektování rostoucí

Více

Stav a činnost IM a KLI po reakreditaci ČIA. Irena Braunová

Stav a činnost IM a KLI po reakreditaci ČIA. Irena Braunová Stav a činnost IM a KLI po reakreditaci ČIA Irena Braunová Stav akreditace Akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří)

Více

Metodický pokyn pro akreditaci

Metodický pokyn pro akreditaci Metodický pokyn pro akreditaci MPA 60-0-8, verze K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 7024:203 Posuzování shody Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému České republiky Datum vydání

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele F001/2018-2 Strana 1 z 6 Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti k výkonu metrologické funkce 2 Průběh certifikace 2.1 Základní rozsah certifikace Rozsah certifikace pro všechny funkce

Více

Metodický pokyn pro akreditaci

Metodický pokyn pro akreditaci Metodický pokyn pro akreditaci K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v akreditačním systému České republiky Datum vydání 28. 12. 2017 Neobsahuje

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 20-01 - 17 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v akreditačním systému České republiky

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Informace o změnách v organizaci prověřování způsobilosti AMS a mezilaboratorního porovnání

Informace o změnách v organizaci prověřování způsobilosti AMS a mezilaboratorního porovnání Informace o změnách v organizaci prověřování způsobilosti AMS a mezilaboratorního porovnání Lukáš Rutar středisko posuzování laboratoří lrutar@cmi.cz 3. dubna 2012 +420602527025 Obecně: Ve smyslu 16 zákona

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-08 - 8 Rozsah posuzování datum vydání:.. 208 MPA 00-08-8 ÚVOD Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vydává tento metodický pokyn pro akreditaci (MPA) za účelem

Více

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o.

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Student: Bc. Lukáš Szkandera 2014 Společnost Český svářečský ústav s.r.o. Český svářečský ústav je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační

Více

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Ing. Pavel Trvaj QESTR Spojenců 876 674 01 Třebíč pavel.trvaj@qestr.cz IČ: 68660910 Řízení QMS Co je to kvalita? Řízení QMS jakost (kvalita)

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Kalkulace nákladů řízení/akreditačního procesu

Kalkulace nákladů řízení/akreditačního procesu Kalkulace nákladů řízení/akreditačního procesu SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Kalkulace nákladů řízení/akreditačního procesu ČIA V návaznosti na změny v akreditačním systému

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY 7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY Ověřovací postupy Ověření, že systém funguje účinně Verifikace = zaměření na jednotlivou činnost, neohlášená (inspekce) Kontrola správnosti vedení

Více

METROLOGIE. způsoby měření

METROLOGIE. způsoby měření METROLOGIE SPŠ na Proseku 1-1 Ing. A. Styblíková, Ing. L. Procházka - metrologie se zabývá: jednotností měřidel přesností měřidel způsoby měření - metrologie je aplikována ve všech vědeckých, technických

Více

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno www:cks-brno.cz České kalibrační sdružení ve spolupráci s Českým metrologickým institutem pořádá seminář Kalibrace měřidel tlaku Datum a místo konání

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Povinnosti při používání zdravotnických prostředků

Povinnosti při používání zdravotnických prostředků Povinnosti při používání zdravotnických prostředků Poskytovatelé zdravotních služeb mají v oblasti používání zdravotnických prostředků při poskytování zdravotních služeb řadu povinností stanovených zákonem

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

Metodický pokyn pro akreditaci MPA Politika ČIA pro účast ve zkoušení způsobilosti

Metodický pokyn pro akreditaci MPA Politika ČIA pro účast ve zkoušení způsobilosti Metodický pokyn pro akreditaci MPA 30-03-18 Politika ČIA pro účast ve zkoušení způsobilosti Datum vydání 24. 9. 2018 Obsah Předmluva...3 1 Úvod...3 2 Citované dokumenty...3 3 Termíny, definice a použité

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Metrologie v praxi. Eliška Cézová

Metrologie v praxi. Eliška Cézová Metrologie v praxi Eliška Cézová 1. Úvod Metrologie se zabývá jednotností a správností měření. Pro podnikovou metrologii bychom měli definovat měřidla, která v daném oboru používáme, řádně je rozčlenit

Více

Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu Beroun

Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu Beroun Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu 8.10.2013 Beroun Ing. Milan Badal Accredo Dávám důvěru Obsah prezentace 1) Základní informace 2) Akreditace zkušebních laboratoří 3)

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Metodický pokyn pro akreditaci

Metodický pokyn pro akreditaci Metodický pokyn pro akreditaci K aplikaci ČSN EN ISO 4065:203 Skleníkové plyny Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání v akreditačním

Více

Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu

Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti Metrologie - věda o měření Measurements Science Metrologie Definice

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 30-03 - 15 Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti datum vydání: 21. 5. 2018, verze 1 1 MPA 30-03-15 v1 OBSAH

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003 SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři - Proces zajišťující kvalitu výstupních produktů - Týká se preanalytické, analytické a postanalytické

Více

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1 ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII A. Grošpic A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1 DRUHY MĚŘIDEL ETALONY STANOVENÁ MĚŘIDLA CERTIFIKOVANÉ A NECERTIFIKOVANÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MĚŘIDLA INFORMAČNÍ MĚŘIDLA

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností značka schválení typu 0 TCM XXX/YY - ZZZZ 1 značka schválení typu značka se danému typu měřidla

Více

Co nového v akreditaci?...

Co nového v akreditaci?... Hydroanalytika 2017 Co nového v akreditaci?... Ing. Martina Bednářová "Accredo - dávám důvěru" 2 IS 3 ISO 9001 ISO 9001: 09/2015 Quality management systems - Requirements ČSN EN ISO 9001: 02 /2016 Systémy

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-03 - 07 Politika ČIA pro účast v národních

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání:

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ

ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ Doc.Ing. Alois Fiala, CSc. VUT v Brně, fakulta strojního inženýrství Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky odbor metrologie a řízení jakosti Technická 2896/2,

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více