SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD"

Transkript

1 Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: JUDr. Zdeněk Čáp ředitel odboru legislativněprávního Datum: Ověřil: Funkce: Podpis: JUDr. Rostislav Dvořák předseda Směrnice o poskytování cestovních náhrad byla schválena představenstvem dne 12. prosince 2013 Změna č.1: datum Garant: Ověřil: Změna schválena představenstvem dne JUDr. Zdeněk Čáp JUDr. Rostislav Dvořák 25. srpna 2014 Změna č.2: datum Garant: Ověřil: Změna schválena představenstvem dne

2 OBSAH: Část I ZKRATKY A POJMY Zkratky Pojmy... 4 Část II ÚČEL... 4 Část III ZÁVAZNOST... 4 Část IV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE Právní předpisy Vnitřní předpisy svazu a další závazné dokumenty Přílohy Související šablony a formuláře... 5 Část V PRACOVNÍ CESTA OBECNĚ Všeobecně Pravomoci a odpovědnosti Jízdní výdaje Náhrady výdajů za ubytování Stravné Náhrada nutných vedlejších výdajů Náležitosti dokladů Ztráta dokladů a neprokázání výše výdajů Vyúčtování... 8 Část VI PRACOVNÍ CESTA V TUZEMSKU Sazba stravného Záloha na pracovní cestu Ukončení pracovní cesty... 8 Část VII PRACOVNÍ CESTA DO ZAHRANIČÍ Plánování pracovních cest do zahraničí Náhrady při pracovní cestě do zahraničí Záloha na pracovní cestu do zahraničí Ukončení pracovní cesty do zahraničí Pojištění zaměstnanců při pracovní cestě do zahraničí Část VIII VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL Provoz služebních vozidel Správa vozového parku Přidělení služebního vozidla Základní povinnosti řidiče Povinnosti řidiče při dopravní nehodě... 12

3 Číslo změny ZMĚNY V TEXTU Změny v textu Nahrazuje se (odstraněno) Vloženo Kapitola, bod Strana Kapitola, bod Strana , Formulační úprava , Komentář Formulační úprava ve vazbě na provedenou organizační změnu , Ustanovení zrušeno ve vazbě na aktuální stav , Formulační úprava , Ustanovení zrušeno ve vazbě na aktuální stav Ustanovení zrušeno ve vazbě na aktuální stav.

4 Část I ZKRATKY A POJMY 1.1 Zkratky svaz družstvo předseda generální ředitel směrnice kolektivní smlouva Svaz českých a moravských výrobních družstev výrobní či jiné družstvo, které je členem Svazu českých a moravských výrobních družstev předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev generální ředitel Svazu českých a moravských výrobních družstev směrnice o poskytování cestovních náhrad kolektivní smlouva uzavřená na příslušné období mezi Svazem českých a moravských výrobních družstev a základní odborovou organizací OS UNIOS 1.2 Pojmy pracovní cesta útvar vedoucí útvaru pracovní cesta do zahraničí zaměstnanec časově omezené vyslání zaměstnance svazem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce organizační jednotka v rámci vnitřní organizace svazu vedoucí zaměstnanec, který řídí činnost daného útvaru doba pracovní cesty z České republiky do zahraničí, ze zahraničí do České republiky a doba pracovní cesty v zahraničí fyzická osoba, která je v pracovněprávním vztahu ke svazu Část II ÚČEL Směrnice upravuje vysílání zaměstnanců na pracovní cesty a dále stanovuje podmínky pro používání služebních vozidel. Část III ZÁVAZNOST Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance. Směrnicí se řídí též pracovní cesty členů představenstva a členů kontrolní komise; pro účely podle této směrnice mají členové těchto orgánů postavení zaměstnance.

5 Část IV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 4.1 Právní předpisy zákoník práce zákon o provozu na pozemních komunikacích 4.2 Vnitřní předpisy svazu a další závazné dokumenty NP-01 Jednací a volební řád představenstva NP-02 Organizační řád NP-10 Podpisový řád PT-08 Vnitřní hospodaření kolektivní smlouva uzavřená mezi Svazem českých a moravských výrobních družstev a základní odborovou organizací OS UNIOS 4.3 Přílohy PR-/01 Seznam záznamů 4.4 Související šablony a formuláře Bez šablon a formulářů.

6 Část V PRACOVNÍ CESTA OBECNĚ 5.1 Všeobecně Pracovní cesty zaměstnanců a poskytování náhrad při pracovních cestách zaměstnanců se řídí příslušnými právními předpisy. 5.2 Pravomoci a odpovědnosti Osobou schvalující cestovní příkaz je: a) představenstvo v případě cesty předsedy do zahraničí, b) předseda v případě pracovní cesty zaměstnanců, členů představenstva a členů kontrolní komise do zahraničí, c) předseda v případě pracovní cesty generálního ředitele, členů představenstva a členů kontrolní komise v tuzemsku, d) generální ředitel v případě pracovní cesty v tuzemsku vedoucích útvarů, e) přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec v případě pracovní cesty v tuzemsku jeho podřízených zaměstnanců Cestovní příkaz musí být schválen před nástupem na pracovní cestu. Osoba schvalující cestovní příkaz, je povinna zaměstnanci určit nebo schválit účel pracovní cesty, místo a čas jejího nástupu, místo výkonu práce, způsob dopravy a datum a místo ukončení pracovní cesty s tím, že je zároveň povinna přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Zaměstnanec je povinen dodržovat podmínky pracovní cesty stanovené v cestovním příkazu a vnitřních předpisech. 5.3 Jízdní výdaje Použití dopravního prostředku je určeno před nastoupením pracovní cesty cestovním příkazem. Jízdní výdaje za veřejné dopravní prostředky je zaměstnanec povinen doložit jízdenkou, letenkou, účtem taxislužby či jiným jízdním dokladem prokazujícím úhradu jízdních výdajů Zaměstnanec, který využije taxislužby, aniž by byla určeným dopravním prostředkem, si musí být vědom skutečnosti, že jeho náklady nemusí být uznány jako oprávněné, zvláště v případech, kdy bylo možné potřebu použití taxislužby předpokládat a přizpůsobit organizaci pracovní cesty úspoře nákladů Jiné než služební vozidlo lze použít pouze s předchozím písemným souhlasem generálního ředitele na základě doporučení pověřeného pracovníka odboru rozpočtu a správy majetku, který toto vyznačí na cestovním příkazu. K vyúčtování pracovní cesty jiným než služebním vozidlem podle 157 odst. 3 zákoníku práce, je zaměstnanec povinen předložit spolu s cestovním příkazem kopii technického průkazu vozidla s údajem o spotřebě pohonných hmot a uvést číslo havarijního pojištění vozidla. V případě opakovaného použití jiného než služebního vozidla nemusí zaměstnanec přikládat technický průkaz vozidla v případě, že kopie tohoto technického průkazu je uložena u příslušného zaměstnance přezkoumávajícího cestovní příkazy. Povinností zaměstnance je v takovém případě nahlásit případné změny v technickém průkazu vozidla před nastoupením další pracovní cesty Pro výpočet náhrad za používání jiných než služebních vozidel se používají postupy podle 157 odst. 4 a 158 zákoníku práce.

7 Náhrady výdajů za ubytování Výdaje za ubytování prokazuje zaměstnanec dokladem o ubytování, který musí obsahovat tyto údaje: a) název a identifikaci ubytovacího zařízení, b) rozsah poskytnuté služby, c) jméno zaměstnance, d) datum, kdy bylo ubytování poskytnuto, e) cenu za ubytování Zaměstnanec je povinen na pracovní cestě využívat maximálně hospodárného způsobu ubytování. Vyšší kategorie hotelu s cenou nad 170,- EUR při pracovní cestě do zahraničí a nad 4.000,- Kč při pracovní cestě v tuzemsku za jeden nocleh lze použít jen po předchozím souhlasu předsedy nebo generálního ředitele, jako schvalující osoby, uděleném na cestovním příkazu. Limit ceny ubytování neplatí pro předsedu Způsob ubytování zpravidla určí osoba schvalující cestovní příkaz a případně upřesní horní hranici ceny ubytování. 5.5 Stravné Výše stravného je závislá na době trvání pracovní cesty. Čas určený pro pracovní cestu je uveden v cestovním příkazu. Pro určení doby trvání pracovní cesty platí, že při použití autobusu a vlaku jsou směrodatné časové údaje podle platného jízdního řádu, při použití letadla, odlet a přílet podle letového řádu. Odchylky od těchto údajů lze uznat jen na základě písemného potvrzení provozovatele uvedených dopravních prostředků. 5.6 Náhrada nutných vedlejších výdajů Jedná se o náhradu doložených a nutných vedlejších výdajů spojených s výkonem práce a účelem služební cesty (např. parkovné, poplatek za garáž, telefonní poplatky, poplatky za fax, kopírování, pronájem techniky a místností pro pracovní jednání, atd.). 5.7 Náležitosti dokladů Doklady prokazující výši nákladů uplatňovaných při cestovních náhradách musí splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví. 5.8 Ztráta dokladů a neprokázání výše výdajů Při ztrátě dokladu (za ubytování, letenky atd.) má zaměstnanec povinnost si vyžádat vystavení náhradního dokladu. V případě, kdy není technicky možné získat opis (kopii) dokladu o úhradě, je zaměstnanec povinen sepsat čestné prohlášení o důvodech nedoložení potřebného dokladu a jeho hodnotě (výši výdajů) Pokud zaměstnanec neprokáže výši výdajů, může mu svaz poskytnout náhrady ve výši odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty a uznané osobou schvalující cestovní příkaz.

8 Vyúčtování Vyúčtování pracovní cesty a výdajů spojených s pracovní cestou musí být zaměstnancem provedeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po skončení pracovní cesty. Vyúčtování musí být opatřeno datem a podpisem zaměstnance, kterým stvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé Při pracovní cestě, kdy více zaměstnanců účtuje stejnou pracovní cestu, je každý zaměstnanec povinen tuto cestu vyúčtovat individuálně. Pouze v případě hromadné úhrady, např. za ubytování, lze uvést výdaj za ubytování v jednom vyúčtování s uvedením jmen dalších účastníků pracovní cesty a s odvoláním na jejich cestovní příkazy Vypočtená částka náhrady cestovních výdajů se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. Vyúčtování náhrady v zahraniční měně se zaokrouhluje obdobně tak, aby výsledná částka umožňovala hotovostní úhradu v pokladně svazu. Náhrada cestovních výdajů musí být zaměstnanci vyplacena do 10 pracovních dnů ode dne, kdy zaměstnanec předložil svazu písemné doklady k vyúčtování pracovní cesty. Část VI PRACOVNÍ CESTA V TUZEMSKU 6.1 Sazba stravného Sazba stravného při pracovní cestě, případně míra jeho krácení, je sjednána v kolektivní smlouvě. 6.2 Záloha na pracovní cestu Zaměstnanec může požádat o poskytnutí přiměřené zálohy na pracovní cestu. Poskytnutí zálohy je schvalováno v cestovním příkazu Zálohu je zaměstnanec povinen vyúčtovat nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty. V případě, že se cesta neuskuteční, vrátí zálohu neprodleně. 6.3 Ukončení pracovní cesty Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen podat zprávu z uskutečněné pracovní cesty osobě schvalující cestovní příkaz, která podání zprávy na cestovním příkazu potvrdí a provést vyúčtování pracovní cesty dle kapitoly 5.9. Část VII PRACOVNÍ CESTA DO ZAHRANIČÍ 7.1 Plánování pracovních cest do zahraničí Plánování pracovních cest do zahraničí: a) pracovní cesty předsedy a členů volených orgánů svazu do zahraničí jsou plánovány operativně sekretariátem SČMVD, b) ostatní pracovní cesty do zahraničí jsou plánovány operativně dle rozhodnutí příslušných vedoucích zaměstnanců.

9 Zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu do zahraničí je povinen zejména za účelem zajištění finanční hotovosti a pojištění předložit vyplněný a schválený cestovní příkaz určenému zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku, a to, je-li to možné, minimálně pět pracovních dnů před nástupem na pracovní cestu do zahraničí. 7.2 Náhrady při pracovní cestě do zahraničí Místo nástupu, způsob dopravy, kategorii ubytování, dobu trvání a další podmínky pracovní cesty do zahraničí určí osoba schvalující cestovní příkaz při jeho schvalování, a to s přihlédnutím k charakteru jednání v zahraničí, finančním možnostem svazu a oprávněným zájmům zaměstnance Rozhodnou dobou pro uznání nároku na náhrady poskytované v cizí měně je doba přechodu české státní hranice, přičemž při použití autobusu a vlaku jsou pro určení doby směrodatné časové údaje dle jízdního řádu. Při letecké přepravě je směrodatný čas odletu a příletu letadla podle letového řádu Odchylky od těchto údajů jsou svazem akceptovány jen na základě písemného potvrzení provozovatele uvedených dopravních prostředků Při použití pozemní dopravy se při pracovních cestách do zahraničí poskytují cestovní náhrady jen za dobu strávenou mimo území České republiky. Doba strávená cestou z bydliště (stálého pracoviště) na hraniční přechod se posuzuje jako pracovní cesta v tuzemsku; to platí obdobně i pro zpáteční cestu Při pracovních cestách do zahraničí jsou základní sazby zahraničního stravného v cizí měně stanoveny právním předpisem s tím, že míra jeho krácení je sjednána v kolektivní smlouvě Svaz poskytuje při pracovní cestě do zahraničí vedle zahraničního stravného i kapesné ve výši 40% zahraničního stravného a dále příplatek ke kapesnému stanovený: a) předsedovi do výše 130% stravného, b) místopředsedům představenstva do výše 110% stravného, c) členům představenstva do výše 100% stravného, d) předsedovi a členům kontrolní komise do výše 90% stravného, e) generálnímu řediteli do výše 70% stravného, f) vedoucím útvarů do výše 50% stravného, g) ostatním zaměstnancům do výše 20% stravného Při průjezdu několika státy se výše zahraničního stravného, případně kapesného, určí ze základní sazby zahraničního stravného pro stát, ve kterém zaměstnanec v kalendářním dni stráví nejvíce času. Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více pracovních cestách do zahraničí v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají Zaměstnanci mohou být hrazeny zejména tyto prokázané nutné vedlejší výdaje spojené s výkonem práce: a) meziměstské a mezistátní telefonní a poštovní poplatky, schválené při vyúčtování pracovní cesty, b) meziměstské a mezistátní jízdné uhrazené v zemích pobytu, jízdenky, resp. letenky, které nemohly být zakoupeny před odjezdem v tuzemsku, c) poplatky za vstup na letiště, pokud se vybírají, d) poplatky za parkování a garážování, e) místní poplatky a daně spojené s pobytem, f) bankovní výdaje spojené s proplacením akreditivů a šeků,

10 g) případně jiné výdaje podle charakteru pracovní cesty do zahraničí. 7.3 Záloha na pracovní cestu do zahraničí Svaz je povinen poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě do zahraničí zálohu v cizí měně v rozsahu a ve výši podle předpokládané doby trvání a podmínek pracovní cesty do zahraničí. Záloha je poskytována v měně uváděné v základních sazbách zahraničního stravného pro příslušný stát v právním předpisu. Použití příslušného kursu se řídí zákoníkem práce V případě nutné směny peněz v zahraničí se používá při přepočtu kurs místní směnárny, pokud je zaměstnancem doložen dokladem o směně. Poplatky za směnu v zahraničí jsou zaměstnanci uhrazeny a patří mezi nutné vedlejší výdaje v případě, že jsou písemně prokázány Částku, o kterou byla poskytnutá záloha vyšší, než činí nároky zaměstnance, vrací zaměstnanec do pokladny svazu v měně, která mu byla poskytnuta, nebo v měně, na kterou zaměstnanec poskytnutou měnu v zahraničí směnil, nebo v české měně. Částka, o kterou byla poskytnutá záloha nižší, než činí nároky zaměstnance, se doplácí vždy v české měně. 7.4 Ukončení pracovní cesty do zahraničí Po ukončení pracovní cesty do zahraničí je zaměstnanec povinen vyhotovit a předat zprávu z uskutečněné pracovní cesty do zahraničí osobě schvalující cestovní příkaz. Tuto zprávu je zaměstnanec povinen předložit nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty do zahraničí. Vyúčtování zpracuje příslušný zaměstnanec odboru rozpočtu a správy majetku na základě podkladů zaměstnance a doložených dokladů a předává dispozice pokladně svazu k vypořádání peněžních plateb. 7.5 Pojištění zaměstnanců při pracovní cestě do zahraničí Na základě smlouvy s KOOPERATIVOU pojišťovnou, a. s., zajišťuje svaz na své náklady zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu do zahraničí standardní a jednotné cestovní pojištění, včetně pojištění léčebných výloh. Pojištění zajišťuje příslušný zaměstnanec odboru rozpočtu a správy majetku. Část VIII VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL 8.1 Provoz služebních vozidel Provoz služebních vozidel a správa vozového parku je řízena odborem rozpočtu a správy majetku Plánování využití služebních vozidel probíhá operativně na základě žádanky o přepravu (externí tiskopis) na konkrétní jízdu Veškeré pracovní cesty, které jsou zajišťovány služebními vozidly, začínají a končí na pracovišti zaměstnance. Pouze v případě jízd, které začínají nebo končí v době od 0,00 hod. do 5,00 hod., má zaměstnanec nárok na odvoz z nebo do místa bydliště. Je-li v takovém případě

11 služební vozidlo řízeno přímo zaměstnancem, může mu svaz udělit souhlas k parkování vozidla v místě bydliště zaměstnance. 8.2 Správa vozového parku Nákup služebních vozidel, náhradních dílů a služeb je realizován podle PT-08 Vnitřní hospodaření Za údržbu a vyhovující technický stav služebních vozidel odpovídá řidič z povolání, jemuž bylo vozidlo přiděleno, za referentské vozidlo odpovídá určený zaměstnanec odboru rozpočtu a správy majetku Za jednání ve věcech pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, havarijního pojištění a likvidace pojistných událostí odpovídá příslušný zaměstnanec odboru rozpočtu a správy majetku V době, kdy je služební vozidlo používáno pro pracovní cestu, je za vozidlo odpovědný řidič vozidla, který je uveden na schválené žádance o přepravu. 8.3 Přidělení služebního vozidla Řidičem služebního vozidla může být pouze zaměstnanec - držitel platného řidičského oprávnění Služební vozidlo může využít zaměstnanec pouze na základě schválené žádanky o přepravu Vyplněnou žádanku podepisuje vedoucí příslušného útvaru a předává ji příslušnému zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku, který: a) doplní na žádanku údaje o řidiči služebního vozidla a typu vozidla, b) předá žádanku sekretariátu SČMVD ke schválení generálním ředitelem, c) po schválení žádanky o přepravu generálním ředitelem, ji zaeviduje do deníku dispečera (externí tiskopis) Příslušný zaměstnanec odboru rozpočtu a správy majetku odpovídá za vedení evidence veškerých jízd služebních vozidel. Evidence je vedena v záznamu o provozu vozidla (externí tiskopis). Řidič je povinen potvrdit správnost údajů uvedených v záznamu o provozu vozidla svým podpisem a zajistit podpis osoby žádající o přepravu Při předávání vozidla je povinen příslušný zaměstnanec odboru rozpočtu a správy majetku vhodnou formou informovat řidiče o postupu při dopravní nehodě a postupu při zjištění technické závady vozidla, bránící další bezpečné jízdě. Informování se týká např. aktuálních telefonních čísel na asistenční služby smluvní pojišťovny. 8.4 Základní povinnosti řidiče Před započetím jízdy je každý řidič povinen zkontrolovat způsobilost vozidla k jízdě (tlak pneumatik a jejich stav, množství provozních kapalin a funkčnost světel).

12 V případě, kdy řidič shledá na vozidle závadu před započetím jízdy, je povinen informovat příslušného zaměstnance odboru rozpočtu a správy majetku a ve spolupráci s ním sjednat nápravu Při čerpání pohonných hmot je řidič povinen použít přidělenou kartu CCS. Doklad o použití karty CCS je odevzdáván při použití referentského vozidla příslušnému zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku po návratu z pracovní cesty, v ostatních případech na konci každého kalendářního měsíce V případě hotovostní úhrady nákupu pohonných hmot, provozních kapalin nebo náhradních dílů (např. žárovek, stěračů apod.) je řidič povinen doložit doklad o zaplacení. 8.5 Povinnosti řidiče při dopravní nehodě V případě účasti na dopravní nehodě je řidič povinen zajistit identifikační údaje ostatních účastníků nehody a údaje, umožňující vyřízení pojistné události Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel, včetně přepravovaných věcí, nebo na jiných věcech, jsou účastníci dopravní nehody povinni neprodleně ohlásit dopravní nehodu Policii České republiky a zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody Veškeré dopravní nehody, bez ohledu na to, zda byly zaviněny řidičem - zaměstnancem nebo jinou osobou, je nutno neprodleně hlásit příslušnému zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku. Hlášení musí obsahovat podrobný popis nehody, rozsah škod vzniklých na vozidle, jiném majetku nebo na zdraví cestujících a výsledky šetření policie, pokud jsou již známy V případě, kdy je k dispozici zápis z místa nehody (tiskopis, který vydávají pojišťovny), je povinností řidiče zaměstnance zaznamenat všechny údaje v něm předepsané a předat ho po návratu zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku, odpovědnému za vyřízení pojistné události.

č. 5/2018 ze dne O poskytování cestovních náhrad Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

č. 5/2018 ze dne O poskytování cestovních náhrad Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Vnitřní předpis NOS PČR č. 5/2018 ze dne 10. 5. 2018 O poskytování cestovních náhrad Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento předpis upravuje poskytování

Více

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019 Č. j. 900/19/00010 PID 0343750 V Praze dne 22. 1. 2019 SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019 Stanovení podmínek pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) při

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ ve znění novely č. 3/2012, novely č. 1/2013 a č. 5/2013 Cestovní náhrady Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její

Více

PODPISOVÝ ŘÁD. VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-10 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: ředitel odboru legislativněprávního

PODPISOVÝ ŘÁD. VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-10 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: ředitel odboru legislativněprávního Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.1.2014 4.0 8 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2.12.2013 JUDr. Zdeněk Čáp ředitel

Více

I. Tuzemské pracovní cesty

I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13 / 28Z / 2012 dne 22. 02. 2012 vydané

Více

Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni V Plzni dne 20. 11. 2014 Č.j.: 2060/LFP Opatření děkana č. 11/2014 Cestovní náhrady a pracovní cesty na LF UK v Plzni Čl. 1 Základní ustanovení 1. Opatření upravuje pracovní cesty, vyúčtování tuzemských

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / 2014 dne 26. 2. 2014 vydané v souladu

Více

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 13.09.2016 Účinnost: 14.09.2016 Zpracovatel: Odbor organizační Zastupitelstvo

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Poskytování cestovních náhrad

Poskytování cestovních náhrad Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Purkyňova 11, 695 26 Hodonín Směrnice ředitele č. 2/2012 Poskytování cestovních náhrad Datum účinnosti: 1.1.2012 Vypracoval: Jana Horňáčková Ing. Iveta Maléřová

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Přílohy: Vzory souhlasu zaměstnavatele s použitím soukromého motorového vozidla k pracovní cestě

Přílohy: Vzory souhlasu zaměstnavatele s použitím soukromého motorového vozidla k pracovní cestě Obec Hostín se sídlem: Obecní úřad Hostín, Hostín 56, 277 32 Byšice, IČ: 00510556 tel.: 315 696 480, e-mail: obecniurad@hostin.cz, http://www.hostin.cz Směrnice č. 02/2019 kterou se stanovují pravidla

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách...

Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách... MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. l, 695 35 Hodonín Bod číslo: projednám: konané dne: ^ 66. schůze rady města 16. 1. 2018 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách... Důvod projednávání: nová vyhláška

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov PRAHA 2. Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov PRAHA 2. Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců OBSAH Čl. 1 Předmět úpravy 3 Čl. 2 Pojmy 3 Čl. 3 Obecná ustanovení 3 Čl. 4

Více

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Přílohy Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jsem posluchačkou 2. ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty UK v Praze management ve vzdělávání. Dovoluji

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci upravena

Více

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF nelze MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194J0A Bod číslo: pro jednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovních náhradách Důvod projednávání:

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky ( 174 ZP) Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017 Zpracoval: proděkan pro zahraniční vztahy Odpovídá: děkan fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017 č. j. 919/2017 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK Čl. 1 Vymezení pojmu Zahraniční pracovní cestou

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 7/2007, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách Vypracoval: Mgr. Eva Jenčíková,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Směrnice č. I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

Směrnice č. I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI botaniky AV ČR, v. v. i. Strana 1 z 14 Rozvojová 263 165 02 Praha 6 - Lysolaje Směrnice č. 2/2013, o cestovních náhradách Směrnice č. 2/2013 o cestovních náhradách I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI Tato směrnice

Více

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, vedoucí EO schválil: Ing. Jiří Macháček, kvestor schváleno dne: 31. 10. 2016 nabývá účinnosti

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Směrnice č.: 25 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 2 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 24.06.2019 Vydal/schválil: Bc. Petr Štika,

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato směrnice upravuje postup při vyúčtování pracovní cesty zaměstnanců CČSH a volených členů CČSH ve všech církevních právnických osobách

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11149/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10629/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Pokyn tajemnice č. 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest Vyplňování cestovních příkazů tuzemských cest

Pokyn tajemnice č. 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest Vyplňování cestovních příkazů tuzemských cest Pokyn tajemnice č. 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest Vyplňování cestovních příkazů tuzemských cest Evidenci tuzemských pracovních cest vede ekonomické oddělení. Cestovní náhrady

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Směrnice č.: 25 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 1 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 01.02.2018 Vydal/schválil: Bc. Petr Štika,

Více

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y, z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora Č.j.: Sm.. Směrnice pro poskytování cestovních náhrad ~ 1 ~ Článek

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2. Směrnice SH ČMS - I/

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2. Směrnice SH ČMS - I/ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Směrnice SH ČMS - I/18-2008 Cestovní náhrady Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Směrnice je vydávána v souladu se Stanovami

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

SMĚRNICE O UŽÍVÁNÍ A PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMĚRNICE O UŽÍVÁNÍ A PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz SMĚRNICE O UŽÍVÁNÍ A PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL Praha, leden 2016 Aktualizace leden

Více

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 05.11.2018 Účinnost: 05.11.2018 Zpracovatel: Odbor organizační

Více

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách VEDENÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE str. 1 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách Ing. Ivan Macháček Daňový poradce Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je povinen poskytnout zaměstnavatel následující

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu)

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd V Praze dne Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Jméno a příjmení zaměstnance: Telefon/E-mail: Cesta

Více

Cestovní náhrady SR 02/2007. Cestovní náhrady. Zpracovatel Přezkoumal Schválil Jméno: Ing. Tomáš Zouhar doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr.

Cestovní náhrady SR 02/2007. Cestovní náhrady. Zpracovatel Přezkoumal Schválil Jméno: Ing. Tomáš Zouhar doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Strana 1/7 Cestovní náhrady Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností vymezuje podmínky poskytování cestovních náhrad na VŠE při tuzemských i zahraničních pracovních cestách na Vysoké škole ekonomické

Více

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 7/2007, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách Vypracoval: Mgr. Eva Jenčíková, Magdalena

Více

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 05. 12. 2017 Účinnost: 01. 01. 2018 Zpracovatel: Odbor

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 27. 3. 2012 č. 04/12 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 15. 12. 2009 č. 15/09 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

STATUT ŠKODNÍ A LIKVIDAČNÍ KOMISE

STATUT ŠKODNÍ A LIKVIDAČNÍ KOMISE Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.6.2013 2.2 7 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 6. 4. 2005 JUDr. Zdeněk Čáp ředitel

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb., zákoník práce (dále jen ZP), ve znění pozdějších předpisů. Nahrazuje

Více

Poskytování vyšších cestovních náhrad

Poskytování vyšších cestovních náhrad 8 Poskytování vyšších cestovních náhrad Poskytování vyšších cestovních náhrad zaměstnancům z podnikatelské sféry při jejich tuzemských a zahraničních cestách může v současném období patřit k významným

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova

Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Pracovní cesta v tuzemsku 2.1

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

SPRÁVA A PROVOZ NEMOVITOSTÍ

SPRÁVA A PROVOZ NEMOVITOSTÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3.1.2014 3.0 7 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Ing. Zdena Šopová ředitelka odboru

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 22/2016 Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Toto opatření upravuje

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 05 Výtisk č.: 01 Platnost od: 18.10.2011 Účinnost od : 20.10.2011

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 13. 2. 2007 č. 01/07 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

STATUT ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

STATUT ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.11.2006 2.1 6 1 STATUT ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce:

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních pracovních cestách se řídí zákonem č. 262/2006

Více

PŘ kapitola č. 03_1 Postup při plánování, přípravě, realizaci a vyúčtování pracovní cesty dle části sedmé, hlavy II ZP

PŘ kapitola č. 03_1 Postup při plánování, přípravě, realizaci a vyúčtování pracovní cesty dle části sedmé, hlavy II ZP PŘ kapitola č. 03_1 Postup při plánování, přípravě, realizaci a vyúčtování pracovní cesty dle části sedmé, hlavy II ZP Čl. I Vymezení pojmů, finanční zdroje, základní informace 1. Pracovní cestou ( 42

Více

Provozní předpis pro provoz služebních vozidel

Provozní předpis pro provoz služebních vozidel Strana: 1 Organizační směrnice Provozní předpis pro provoz služebních vozidel Společnost: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Sídlo: Brno, Helceletova 234/4 IČ: 44993412 Zpracoval:

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje

Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje 1. Správa pojištění Kontaktní osoby za pojištění majetku, odpovědnosti, cestovního pojištění a pojištění vozidel: RENOMIA, a.s., Holandská 8, 639 00 Brno

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SK /8/2005 Druh: SMĚRNICE KVESTORA Název: Náhrady při pracovních cestách hrazené zaměstnancům Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 26.5.2005 Účinnost: Od 1.6.2005 Vydává:

Více

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ PRAHA S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 Č S S Výplata cestovních náhrad Ing. Petr Baroch president ČSS Vydává: Český střelecký svaz Účinnost této směrnice je od 1.1.2015 1 Směrnice ČSS

Více

OBEC RADOSTOV Pracovní řád

OBEC RADOSTOV Pracovní řád OBEC RADOSTOV Pracovní řád Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Tento pracovní řád se vydává v souladu se zák. 262/2006 Sb., zákoníkem práce v platném znění. Pracovní řád je vydán s cílem zajistit úspěšné

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Ekonomická směrnice upravuje: a) poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího a delegáta při řízení a zabezpečení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) Cestovní náhrady. na Univerzitě Palackého v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) Cestovní náhrady. na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-03/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-03/4-MPK Cestovní náhrady na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Rozpracovaná ustanovení zákona č. 119/1992 Sb.,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 957/13 V Praze dne 23. října 2013 SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY V KOLEJÍCH A MENZÁCH Ing.

Více