(metalická vedení a vlastnosti) Robert Bešák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(metalická vedení a vlastnosti) Robert Bešák"

Transkript

1 Penosová média (metalická vedení a vlastnosti) Robert Bešák

2 Mezi telekom. zaízeními se signály penášejí elektromag. vlnami Elektromagnetická vlna Kmitoet f Vlnová délka λ závisí na rychlosti šíení vlny v penosovém prostedí (rychlost šíení ve volném prostoru = m/s) λ = c f [ m; m / s, Hz ] 2

3 3

4 Typy Metalické Optické Rádiové Každá penosová cesta má nkteré pednosti - vzájemn se doplují ešení záleží na technicko-ekonomickém hledisku Metalické vedení jsou zatím stále nejbžnjšíperspektivními z hlediska využitelné penosové rychlosti se jeví optická vlákna (finann náronjší) ústedna ústedna Internet 4

5 Telekomunikaní vedení Zjednodušen lze považovat za homogenní vedení s rovnomrn rozloženými elektrickými parametry Homogenní vedení - ve všech svých ástech má stejné elekt. vlastnosti Charakteristika vedeni Primární parametry vedení Sekundární parametry vedení 5

6 Mrný odpor R [ /km] Mrná induknost L [mh/km] Mrná kapacita C [nf/km] Mrný svod G [S/km] Pro daný typ vedení a danou frekvenci se jedná o konstanty U = I ( R + jωl) I = U ( G + jωc) x x 6

7 ! Charakteristická(vlnová) impedance - Z c Pomr naptí a proudu v libovolném bod homogenního vedení je konstantní a vyjaduje se pomocí Z c (v komplexním tvaru) Z c = U I = U I = R G + + jωl jωc = Z c e jφ c Modul Z c Argument Z c Z c - udává pomr velikosti napové a proudové vlny v každém bod homog. vedení c - udává rozdíl mezi fází napové a proudové vlny v každém bod homog. vedení 7

8 ! Mrná vlnová míra penosu - γ Relativní zmna naptí a proudu v libovolném elementu vedení vztažená na jednotkovou délku je konstantní a nazývá se γ U I γ = = = ( R+ jωl )( G+ jωc ) U x I x = α + Mrný útlum (db/km) jβ Mrný fázový posun (rad/km) β udává zpoždní fáze šíící se vlny na jednotku délky ( zpoždní fáze o 2 nastane ve vzdálenosti 1 délky vlny : Rychlost šíící se fáze postupující harmonické vlny, je dána fázovou rychlostí šíení v f, v f λ = = λ f T = βλ = 2πf β = 2 π λ = ω β [ km / s] 2π β 8

9 " # $ Telekomunikaní vedení je tvoeno nejastji dvojicí soubžných metalických vodi (m, bronz, hliník nebo ocel) Dle uspoádání vodi Symetrické vedení (dvojice paralelních nebo spirálov stoených vodi) Koaxiální vedení (dvojice souosých vodi) 9

10 " % Nadzemní vedení Symetrická vedení (vtšinou) Nevýhoda - penosové vlastnosti vedení Závisí na klimatických podmínkách Jsou znan ovlivnny cizími elektromagnetickými poli (silnoproudá vedení, rozhlasové vysílae, elektrospotebie atd.) Kabelová vedení Symetrická vedeníí koaxiální páry Odstraují nevýhody nadzemních vedení Umístny v zemi (v hloubce asi 80 cm) chránna proti mechanickému poškození a proti vlivu klimatických zmn Konstrukce i ásten chrání proti psobení rušivých elektromagnetických polí 10

11 ! & %' & Vodie symetrického kabelového prvku mají vi zemi tém shodné impedance jsou vi zemi symetrické Jádro Mdný vodi Žíla (kabelu) Jádro + izolace Plastová izolace (plná nebo pnová) díve: izolace papír, papír-vzduch nebo styroflex-vzduch (vzduchová mezera dána kordelem - spirálovit vinutý provázek i umlohmotné vlákno) Kabelový prvek Nkolik stoených žil Duše kabelu Sousteuje nkolik kabelových prvk Ochrana duše kabelu Olovný, hliníkový nebo plastový pláš proti vnikání vlhkosti Ocelový pancí proti mechanickému poškození ( zajišuje také elektromag. stínní) 11

12 ! & % & Symetrický pár - dv žíly stoené s uritou délkou skrutu Kížovátyka X tyi žíly stoené se stejnou délkou skrutu, piemž k penosu elektromagnetické vlny se vždy využívá dvojice protilehlých žil DM tyka (Dieselhorst-Martin) Dva páry stáené s jinou délkou skrutu a oba páry jsou stáeny dohromady s další délkou skrutu 12

13 ! & % ( & Místní telefonní kabely V pístupových sítích byly ureny pvodn pro penos hovorových signál (analog. telefonní pípojka) Tvoeny páry i u nás astji tykami stoenými do vrstev i do skupin Vlastnosti kabelu Izolace žil polyetylén (PE) PE mže být napnný ( píms vzduchu snižuje mrnou kapacitu) Prmry mdných jader R - 0,4; 0,6 nebo 0,8 mm Jinde - jako v R plus je možné se setkat i s prmry 0,32; 0,5; 0,9 mm V souasnosti je snaha maximáln využít existující metalické páry v místních sítích i pro penos dat vysokými penosovými rychlostmi (nutnost provozovat metalické páry do vysokých kmitot - až desítky MHz) 13

14 ! & % ( &) Uspoádání kabelu obsahujícího 25-tykovou (50-párovou) skupinu tvoenou stoením pti 5-tykových (10-párových) podskupin 14

15 ! &' Konstruovány speciální kabely pro datové sít uvnit budov strukturovaná kabeláž Vlastnosti Penos signál do kmitot stovek MHz na vzdálenost max. 100 m Nkolik kategorií (podle šíky pásma) Kategorie Kategorie CAT5 Urena pro penos do 100 MHz Primárn ureny pro sít LAN s rozhraním Fast Ethernet (100 Mbit/s) Kategorie CAT6 (do 250 MHz) Kategorie CAT7 (do 600 MHz) 15

16 ! &' Pro kabely (se symetrickými páry) pro vnitní instalaci se užívají zkratky STP (Shield Twisted Pair) UTP (Unshield Twisted Pair) Složení kabel Obvykle 4 páry s délkou skrutu menší než u pár pro bžné telefonní pípojky z dvod omezení peslech na vysokých kmitotech Prmr jádra: 0,5 mm Izolace: polyetylén(pe) menší mrná kapacita (a tím útlum) než u izolace z PVC 16

17 * + & Koaxiální pár prvek koaxiálního kabel Koaxiální pár Vnitní (stedový) vodi prmr d Vnjší vodi (trubka) vnitní prmr D Mdný pásek (tlouška 0,1 až 0,15 mm) Ocelový pásek Zajišují ochranu proti mechanickým deformacím Psobí jako elektromagnetické stínní Dielektrikum - tvoí vzduchová mezera D d souosé umístní obou vodi je zajištno stedícími izolaními disky nebo použitím tzv. balónkové izolace Pomr D/d je volen z hlediska minimálního mrného útlumu koaxiálního páru Pro mdné vodie se vzduchovým dielektrikem je optimální pomr D/d = 3,6 17

18 * + & Nejrozšíenjší typy v telekomunikacích Malý koaxiální pár (D/d = 4,4/1,2 mm) Stední(standardní) koaxiální pár (D/d = 9,5/2,6 mm) U koaxiálních pár platí: R <L a G <C Z c = L C R C G L α = + β = ω 2 L 2 C LC 18

19 Optické vlákno, optické penosové systémy

20 , Frekvenní oblast využitelná pro penos dat okolo 10 2 THz Elektromag. vlny o vysoké f - svtelné vlny (svtlo) Penášená data - svtelné impulsy Logická 1 - pítomnost svtelného impulsu Logická 0 - nepítomnost svtelného impulsu Optický penosový systém Emitor (zdroj) záení Elektroluminiscenní dioda (LED, Light Emitting Diode) Laserová dioda (LD, Laser Diode) Detektor (pijíma) záení Fotodioda (Photodiode) pevod svtelných impuls na elekt.signál Penosové médium = optické vlákno (optický vlnovod) 20

21 , Mezi vysílaem a pijímaem není teba pímá viditelnost emitor pekážka Optické vlákno (svtlo je vláknem vedeno) detektor Optické vlákno = simplexní (jednosmrný) spoj Duplexního spoj je teba dvojice vláken (pro každý smr jedno) 21

22 , Optické vlákno (Optical Fibre) Jádro (Core) Pláš (Cladding) Vlastnosti jádra Prmr = jednoty desíteky mikrometr (8 až 10, 50, 62,5, 100 m) Použité materiály - rzné druhy skla (SiO2), eventueln plast Pro pochopení zpsobu, jakým je svtelný paprsek optickým vláknem veden, je nutné si uvdomit jeden základní poznatek: Dopadá-li svtelný paprsek na rozhraní dvou prostedí s rznými optickými vlastnostmi (nap. na rozhraní mezi jádrem a pláštm), pak v obecném pípad se ást tohoto paprsku odráží zpt do pvodního prostedí, a ást prostupuje do druhého prostedí. Záleží však na úhlu, pod jakým paprsek dopadá na rozhraní (které je dáno též optickými vlastnostmi obou prostedí). Je-li tento úhel vtší než uritý mezní úhel, dochází k úplnému odrazu paprsku zpt do pvodního prostedí. 22

23 -. / Opakováním úplných odraz, které probíhají beze ztrát, svtelný paprsek sleduje dráhu jádra optického vlákna svtelný paprsek je jádrem veden Numerická apertura NA Rozmezí úhl, pod kterými mže paprsek na vlákno dopadat tak, aby byl následn veden charakterizuje schopnost vlákna navázat z okolního prostedí do svého jádra uritý optický výkon (ím je NA vtší tím je tato schopnost vtší) NA = n ϕm sin = n n 1 2 NA < 1 n 0 (index lomu okolí) ϕ m úpln odražený paprsek mezní úhel pro úplný odraz ϕ 0 n 1 (jádro) n 2 (pláš) Podmínka pro optické vlákno: n 1 > n 2 23

24 Výhody Systémy využívající vysoké penosové rychlosti Necitlivost vi elektromag. rušení (prmyslové aplikace) Vysoká bezpenost proti odposlechu Malý prmr kabel a nízká hmotnost Nevýhody Pomrn vysoká cena Vysoké nároky na výrobní proces (požadovanáistota sklenného materiálu je ádu 10 9 až ) 24

25 12 Jednovidová vlákna (Single Mode Fiber) Mnohovidová vlákna Se skokovou zmnou indexu lomu (Multi Mode Fiber) S gradientní zmnou indexem lomu (Graded Index Fiber) 25

26 4 ) Penosová rychlost Nejvyšší ze všech typ vláken ( až Gbit/s na 1 km) Poet vid 1 vid ( dosaženo malým jádra, i malým pomrným rozdílem n 1 a n 2 ) Cena Dražší než vlákna mnohovidová Použití Penosy na velké vzdálenosti ( až 100 km bez opakovae) Buzení vlákna (emitor) Vyžadují laserové diody (LD) 26

27 " 2 ) Poet vid Více vtší prmry jádra (snazší mechanismus spojování vláken) Cena Relativn nízká výrobní cena Buzení vlákna (emitor) Možnost použít luminiscenní diodou (LED) velká hodnota NA snazší navázání paprsku do vlákna 27

28 2 Mrný útlum Šíka pásma Prmr jádro/pláš Jednovidová optická vlákna./ 0 3./03./ 0 1& %2 )*+, Mnohovidová optická vlákna se skokovou zmnou indexu lomu./ 0 3 -*+, s gradientní zmnou indexu lomu./ 0 3./ 0 3./ 0 3 )*+, NA Použití 7#8 %# ('% 98#!"#$ %&'( 456 * (1km=100GHz, 10 km=10ghz) 28

29 " WDM = Wavelength Division Multiplex Sdružení nkolika opt. kanál do 1 vlákna pomocí vlnového dlení ( FDM) u 1 λ 1 λ 1 u 1 u 2 u n : λ 2 λ 3 sluovat optické filtry optické vlákno : λ 2 λ 3 u 2 u n optické vysílae (elektricko-optický pevod) optické pijímae (optický- elektrický pevod) Typy WDM DWDM (Dense WDM).hustý vlnový multiplex CWDM (Coarse Wavelength) ídký vlnový multiplex 29

30 65 6" 785 6" DWDM ( hustý WDM) Pásmo = 1528,77 nm 1560,61 nm (192,1 THz 196,1 THz ) Poet nosných (kanál) = 80 (40) Vzdálenost nosných od sebe 0,4 (0,8) nm Penosová rychlost = Gbit/s penos až na vzdálenost 500 km bez opakovae (u SM vláken) CWDM ( ídký WDM) Pásmo = 1270 nm 1610 nm Poet nosných (kanál) = 18 Vzdálenost nosných od sebe 20 nm Penosová rychlost do 2,5 Gbit/s 30

31 , 5 6" 31

32 5 6" #./. Požadavky Výkon Draz na schopnost jednoznané detekce (rozpoznání) signálu s požadovanou pesností Penosová rychlost Optický zdroj musí umožnit odpovídající modulaci Nominální poloha stedu spektrálníáry Vysoké nároky na stabilitu jednotlivých nosných frekvencí Šum Zdroj nesmí vykazovat náhodné fluktuace stabilita Jiné Mechanická odolnost, necitlivost na zmny okolního prostedí (teplotní stabilita), spolehlivost, nízká cena a dlouhá životnost Zdroje Luminiscenní diody (LED) Laserové diody (LD) λ 1 32

33 5 6" #. Není teba pevod optický sig. elektrický sig. optický sig. Zesílení všech píspvkových kanál ve WDM signálu najednou Požadavky Pibližn konstantní zisk na v celém frekvenním pásmu signálu WDM Dostatený zisk pi nízkém šumu Teplotní stabilita Spolehlivost Nízká cena Typy Vláknový zesilova EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) Nejvhodnjším (a nejužívanjší) založen na principu laseru, tzn. zesílení svtla stimulovanou emisí záení OA 33

34 5 6" # +7 Demultiplexor - soustava dielektrických filtr První filtr odrazí kanál λ 1 a zbytek kanál propustí Druhý filtr odrazí kanál λ 2 a zbytek kanál propustí, atd DMUX Detektory Fotodiody PIN Lavinová fotodioda APD (Avalanche Photo Diode) λ 1 34

35 , 2 2, 9 Cíl OTH Vytvoit spolenou platformu pro rzné typy sítí (SDH, ATM, IP) s vysplou podporou služebníásti sít (monitoring, management) OTM Optical Transport Modul Základní signály optické hierarchie OTM n m poet vlnových délek (optických kanál) typy penášených signál C-D C-D A<-=! : B : :;<-= A<-=! :B> :>> :;<-= A<-=! : :> :;<-= CBR (Constant Bit Rate) signál s konstantní penosovou rychlost 35

36 2 2 PDH SDH OTH Multiplex TDM TDM WDM Penosové medium Optické vlákno Metalický kabel Rádio Optické vlákno Metalický kabel Rádio Optické vlákno Penosové rychlosti 565 Mbit/s (PCM 5. ádu) 40 Gbit/s (STM-256) 40 Gbit/s (STM-256 = OTM-n.3) Píspvkové signály PDH, ATM, IP, Ethernet SDH 36

37 Pátení a pístupovp stupové sít, datové spoje

38 ! : Struktura sít ( poskytující rzné typy služeb) i. Zaízení síových uzl Spojovací zaízení (ústedny, smrovae, atd.) Informaní zdroje (servery, databanky, atd.) ii. Pátení sí Penosu signál mezi uzly telekomunikaní sít iii. Pístupová sí Penosu signálu mezi úastníky a síovými uzly Pístupová sí Síový uzel (ústedna, server, atd.) Pátení sí Síový uzel (ústedna, server, atd.) Síový uzel (ústedna, server, atd.) Metalické kabely Optické kabely Rádiové prostedky 38

39 ! : Struktura sít ( poskytující rzné typy služeb) iv. ídicí sí TMN (Telecommunication Management Network) Dohled a ízení všech technických prostedk, pro pružné zizování, monitorování a rušení požadovaných služeb (zahrnuje i útování služeb a ízení vnitní organizace provozovatele) Pístupová sí Síový uzel (ústedna, server, atd.) Pátení sí Síový uzel (ústedna, server, atd.) Síový uzel (ústedna, server, atd.) 39

40 Telekomunikaní sí zajišuje penos na znané vzdálenosti a lze ji ztotožnit s pojmem WAN (Wide Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) Metropolitní sít Souást pístupové sít LAN (Local Area Network) Lokální sít Místní komunikaní struktura v objektu úastníka telekomunikaní sít PAN (Personal Area Network) Komunikaními prostedky v rámci místností s penosem pomocí infraerveného záení nebo radiových vln (nap. Bluetooth) 40

41 ! : ) 2 Zesilova Zesiluje (regeneruje) signál LTE (Line Terminal Equipment) Linkové zakonení Pizpsobuje vysílaný signál penosové cest (nap. optické LTE - mní Ele/Opt signál), a v opaném smru obnovuje pijímaný signál z penosové cesty do pvodního tvaru Penosové zaízení Sdružuje signály ze spojovacích zaízení (ústedna, smrovae), i z pevných pronajatých okruh, a jejich následný transport do požadovaného cílového uzlu telekomunikaní sít Pístupová sí Pátení sí uzel Informaní zdroje Spojovací zaízení Penosové zaízení LTE LTE úsek vedení radioreléový spoj Zesilova (opakova) LTE LTE Penosové zaízení uzel Informaní zdroje Spojovací zaízení LAN Pronajatý okruh zesilovací (opakovací) úsek linkový trakt PAN MAN WAN MAN 41

42 : Pepravují Data mezi jednotlivými uzly sít Data penosovými rychlostmi ádov stovky Mbit/s až stovky Gbit/s Data na znané vzdálenosti Velké objemy datvysoké nároky na spolehlivost penosu Penosová zaízení - umístna pímo v objektech provozovatel Penosové cesty Optické spoje v pípad poteby radioreléové spoje (pípadn družicové) s metalickými kabely se perspektivn nepoítá Realizace Systémy SDH (+ optické vlákno) 2,5 Gbit/s (STM-16) až 40 Gbit/s (STM-256) Systémy WDM (8, 16, 32 optických kanál) 80 Gbit/s (STM-16) 42

43 : Pepravují Data k uzlm sít ( sousteují provoz z dané oblasti k uzlu sít) Data penosovými rychlostmi od desítek kbit/s do stovek Mbit/s Data na krátké a stední vzdálenosti Penosová zaízení - umístna u uživatel problémy s napájením, ochranou proti neoprávnnému zásahu, atd. Penosové cesty Optické Rádiové (radioreléové) Metalické Síový uzel (ústedna, server, atd.) 43

44 : Pístupová sí musí plnit Penos (transport) Signálu mezi velkým potem úast. zaízení a uzlem poskytovatele služeb Sdružování (multiplexování) Signál k efektivnímu využívání penosových médií a prostedk a pružnému pizpsobování potebné provozní kapacity dle promnných požadavk úast. i služeb Tídní Provozní zátže (tzv. grooming) umožující smrovat sdružené signály v pístupové síti na píslušná rozhraní poskytovatel dostupných služeb Pizpsobení (adaptaci) Úastnického rozhraní a rozhraní poskytovatele služeb 44

45 Pedpokladem pro uskutenní penosu datových signál je vytvoení tzv. datového spoje Z dvodu znané rznorodosti koncových datových zaízení používaných penosových sítí a médií je nutné pesn definovat vlastnosti jejich jednotlivých ástí i parametry rozhraní na jich styku spolupráce datových zaízení rzných výrobc 45

46 DTE (Data Terminal Equipment) Koncové datové zaízení DCE (Data Circuit terminating Equipment) Ukonující datové zaízení datová stanice telekomunikaní okruh datová stanice I 3 I 2 I 1 I 1 DTE DCE DCE DTE I 2 I 3 46

47 # 6 %*.. Obecn datový terminál (PC s píslušným telekomunikaním programovým vybavením) PC ve funkci DTE musí mít k dispozici komunikaní program, který umožuje Nastavení a ovládání rzných funkcí u ukonovacího zaízení datového okruhu (DCE) Základní funkce datové komunikace (vysílání a píjem datových soubor prostednictvím vhodného komunikaního protokolu) Komunikaní protokol Soubor pravidel, podle kterých se penáší mezi koncovými zaízeními penosu dat soubory Rozdluje soubor na menšíásti, definuje záhlaví souboru a zpsob detekce/korekce chyb datová stanice telekomunikaní okruh datová stanice I 3 I 2 I 1 I 1 DTE DCE DCE DTE I 2 I 3 47

48 # 68 %;/.. Obecn název pro rzná zaízení (mnie datových signál, modemy a ukonující jednotky datových sítí) Úkolem DCE Pemna datového signálu (rozhraní I2) na jiný datový signál (rozhraní I1), který je technicky/ekonomicky výhodnjší pro penos po daném telek. okruhu Vytváení interaktivních vazeb mezi DTE a vzdáleným DCE+DTE, které umožují Automatizované zahájení Kontrolu a ukonení datového penosu V nkterých pípadech pebírá DCE i urité synchronizaní a zabezpeovací funkce datová stanice telekomunikaní okruh datová stanice I 3 I 2 I 1 I 1 DTE DCE DCE DTE I 2 I 3 48

49 6 1 /76 12 Datový spoj Zaíná uvnit koncového zaízení v míst, kde vzniká prvotní elekt. datový signál Datový okruh Zaíná a koní na rozhraní mezi DTE a DCE (rozhraní I 2 ) Soubor prostedk, které umožují dálkový penos datového signálu pomocí dvou protismrných datových kanál datová stanice telekomunikaní okruh datová stanice I 3 I 2 I 1 I 1 DTE DCE DCE DTE I 2 I 3 datový okruh datový spoj 49

50 6.2 #.2 < Datový signál je vyjáden v takové form, která je vhodná pro penos píslušným úsekem sít Úseky sít mohou mít rzné penosové vlastnosti odlišné parametry rozhraní I 1 vlastnosti rozhraní I 1 jsou stanoveny doporueními ITU-T (ada V) datová stanice telekomunikaní okruh datová stanice I 3 I 2 I 1 I 1 DTE DCE DCE DTE I 2 I 3 50

51 6.2 #.2 < Definovány tyi skupiny charakteristik Mechanické Definují typ konektoru (geometrické uspoádání, znaení jeho vývod) Elektrické Piazují log. binárním stavm ele. vyjádení (polarita, rozmezí amplitudy) Definují rozsah penosových rychlostí Popisují náhradní elektrická schémata obvod rozhraní, atd. Funkní Definují jednotlivé obvody rozhraní a jejich úel Protokolové Definují pravidla výmny signál na obvodech a jejich interpretace datová stanice telekomunikaní okruh datová stanice I 3 I 2 I 1 I 1 DTE DCE DCE DTE I 2 I 3 51

52 =.2 < " 2 2 I 2 definovaná doporueními ITU-T ady V Nejastji25-pólový konektor DB-25 (typ Canon) Redukovaný 9-pólový konektor (typ Canon) I 2 definovaná doporueními ITU-T ady X (paketová datové sít) Nejastji15-pólový konektor DB-15 (typ Canon) 52

53 =.2 < 2 E! E! E! K! K!B! %%9$ ( $ %%9$ ( $ %9$ ( $ %%9$ %9$ "# $ %FGHIE &FGJ=E %FGHIE &FGJ=E %FG 5 HG 3 &FG 5 JG 3 GHIE %FG 5 HG 3 2 E" &FG 5 JG 3 2 E" %FG 5 HG 3 2 E" &FG 5 JG 3 2 E" Nejastji doporuení V.28 Komunikaní rozhraní poíta PC (COM port) asto slouží k pipojení tel. modemu pro komunikaci pes hostitelskou telefonní sí

54 =.2 < 2 %03> Definováno jednoznané vyjádení stav pro obvody penášející data (0, 1) a pro ídicí obvody (ON zapnuto, OFF vypnuto) polaritou a velikostí amplitudy elektrického signálu 54

55 =.2 <? 2 Doporuení V.24funkní charak. rozhraní I 2 v telefonní síti V.24 definuje Obvody ady vazebních obvod všeobecného použití Každý z obvod je pipojen k definovanému kontaktu konektoru a plní uritou funkci, která je ízena bu ze strany DTE nebo DCE Konkrétní DCE a DTE vyžadují pro svou innost jen nkteré obvody Obvody ady 200 Používány pro automatické navazování spojení prostednictvím modemu v souasnosti se již nepoužívají (existují vhodnjší prostedky) Norma EIA RS232C Parametry tém shodné s dvojicí dop. V.24/V.28 sériové rozhraní PC 55

56 =.2 <? 2 ' +%9 (#%L 8# # %#%O&# '+% 8# # '+% %#%O&# # (%Q L +# ()*+,-. /0 12*3*4 5",6. )67 53 B = M# +% > B > B ;K-< @<;?<; 7?7 ;?<; ;7?7 ;N4 <? ;35 ;33?7???5?3?P ;?5 ;?3 ;?P?*?R? ??)?N > B 7<N 7?N 7<N 7?N 7<N 7<N 7?N 7<N 7?N 7?N 7<N 7?N 7?N 7<N 7?N 7<N 7<N 7<N 7?N 7?N 7?N 7?N # ('O # ('O ('%( (8 7<N 7?N %2 $+ # 7?N %2 # %%# 8M# $+ # 7?N %2 # %%# 8M# + # &&98# + # &&98# + # && #9( + # &&('O9( #+7<N #+7?N ('O%+7?N %% #M# 9% + 198M# 56

57 =.2 < 2 Popis výmny ídicí informace na obvodech datového rozhraní Pro rozhraní I 2 užívané na datových okruzích v telefonní síti nejsou protokolové charak. vtšinou zalenny do zvláštních doporuení jsou zakotveny v doporueních pro píslušné DTE a DCE 57

58 =.2 Význam výše uvedených doporuení klesá díky integraci komunikaních funkcí do koncových zaízení Nap.: integrací tel. modem do PC, se snižuje význam V.24/V.28 Vysokorychlostní ukonující zaízení se pipojují pomocí USB (verze 1.1, resp. 2.0) Ethernet (konektor RJ-45) Rozhranní se sít LAN si našlo cestu do sítích rozlehlých a v souasnosti se používá vad modifikací pro metalické, optické i bezdrátové prostedí jako univerzální datové rozhraní 58

59 Pepojování: : okruh,, paket

60 , 2 Komutované Spojení dle požadavku uživatele/stanice Spojení na dobu komunikace Pevné Spojení mezi stanicemi existuje (penos dat kdykoliv) Spojení: Trvalé, Pronajaté 60

61 * Komutace (pepojování, pepínání) Pepojování okruhu (Circuit switching) Pepojování paket (Packet switching) Pepojování zpráv 61

62 / 2$ Pro poteby komunikujících stran se vyhradí penosový kanál (okruh) o uritých vlastnostech, který tyto strany mají vyhrazen pouze pro sebe Urité vlastnosti - kapacita, zpoždní, atd. Komunikující strany samy rozhodují o tom, jak budou komunikovat Souvislý penos dat, penos po blocích (a jak velikých) Tarifikace: dle asu Penosová cesta Pepojovací uzel Vyhrazené kanály 62

63 / $ Penášena data bloky Penos blok (rzní odesilatele a píjemci) spoleným kanálem Komunikující strany musí dodržovat konvence formátu blok Penosová cesta Pepojovací uzel Bloky (pakety, rámce, buky, ) vyrovnávací pam Store and Forward ( ulož a pedej dál, stádaové spojování) Zpracování blok v uzlu: uložení do pamti / zpracování /vyslání zpoždní, jitter 63

64 / $ Datagramová služba Cílová adresa - každý paket (datagram) Smrování - každý datagram, v každém uzlu Penos - rzné cesty rzné poadí datagram na pijímací stran Reakce na stav sít - ano Ukonení spojení v uzlech - ne Služba virtuálních okruh Cílová adresa - prvý paket ( ostatní pakety id. virtuálního okruhu) Smrování jednou, pi navazování spojení Penos - stejná cesta stejné poadí datagram na pijímací stran Reakce na stav sít - ne Ukonení spojení v uzlech - ano Poznámka: Pepojování zpráv Spolený penosový kanál Penášená zpráva = 1 blok 64

(metalická vedení a vlastnosti) Robert Bešák

(metalická vedení a vlastnosti) Robert Bešák Penosová média (metalická vedení a vlastnosti) Robert Bešák Mezi telekom. zaízeními se signály penášejí elektromag. vlnami Elektromagnetická vlna Kmitoet f Vlnová délka λ závisí na rychlosti šíení vlny

Více

Optické vlákno, optické p enosové systémy

Optické vlákno, optické p enosové systémy Optické vlákno, optické penosové systémy Robert Bešák Frekvenní oblast využitelná pro penos dat okolo 10 2 THz Elektromag. vlny o tak vysoké f se též nazývají svtelné vlny (svtlo) Penášená data lze vyjádit

Více

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí Strukturovaná kabeláž počítačových sítí druhy kabelů (koaxiální kabel, TWIST, optický kabel) přenosové rychlosti ztráty na přenosové cestě Koaxiální kabel Původní, první, počítačové rozvody byly postaveny

Více

(typy a vlastnosti pípojek) p pojek) Robert Bešák

(typy a vlastnosti pípojek) p pojek) Robert Bešák Sít ISDN (typy a vlastnosti pípojek p pojek Robert Bešák 2 ISDN (Integrated Services Digital Network Náhrada analog. multiplexu FDM za digit. multiplex TDM sí IDN Zavedení centralizované signalizace SS7

Více

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda 4.předn ednáška Optické přenosové prostředky (WDM) Ing. Bc. Ivan Pravda Optické přenosové prostředky - Viditelné světlo frekvence okolo 10 8 Hz, oblast frekvencí využitelná pro přenos dat - Přenášená data

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

B-ISDN, ATM (vlastnosti)

B-ISDN, ATM (vlastnosti) B-ISDN, ATM (vlastnosti) Robert Bešák Rostoucí nároky na penosovou rychlost sí ISDN (úzkopásmová) již pro adu aplikace nestaívybudování širokopásmové sít ISDN Úzkopásmová sí ISDN (N-ISDN, Narrowband ISDN)

Více

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Přenosová média Petr Grygárek rek 1 Přenosová média pro počítačové sítě Využíván sériový přenos úspora vedení Metalická Nesymatrické - koaxiální kabel Symetrické - kroucená dvojlinka Optická stíněná, nestíněná

Více

Jak taková poítaová sí vypadá

Jak taková poítaová sí vypadá Jak taková poítaová sí vypadá Po té, co jsme si vysvtlili dležitost poítaových sítí, mžeme konen zaít poznávat principy skryté komunikace okolo nás. Z hlediska rozsahu lze vytváet rzn rozsáhlé poítaové

Více

ednáška stupové, datové spoje a rozhraní Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška stupové, datové spoje a rozhraní Ing. Bc. Ivan Pravda 5.předn ednáška Telekomunikační sítě páteřní a přístupovp stupové, datové spoje a rozhraní Ing. Bc. Ivan Pravda Struktura telekomunikační sítě - Strukturu telekomunikační sítě, která má poskytovat různé

Více

Přenosové cesty a jejich charakteristiky (metalické, radiové, optické) praxe č.26

Přenosové cesty a jejich charakteristiky (metalické, radiové, optické) praxe č.26 Přenosové cesty a jejich charakteristiky (metalické, radiové, optické) praxe č.26 Mezi telekom. zařízeními se přenáší signály pomocí elmag. vlny. Elmag. vlna je dána frekvencí a vlnovou délkou, která závisí

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

ednáška - vlastnosti vedení, Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška - vlastnosti vedení, Ing. Bc. Ivan Pravda 9.předn ednáška Přenosová média - vlastnosti vedení, metalické páry, přeslechyp Ing. Bc. Ivan Pravda základní modifikace - problematika přístupových sítí zajištění připojení jednotlivých účastníků či lokálních

Více

Optická vlákna a práce s nimi

Optická vlákna a práce s nimi Optická vlákna a práce s nimi Ing. Pavel Schlitter místnost č. 619, 605 tel.: 2435 2102, 2095 Výhody komunikace s použitím optického vlákna Enormní šířka pásma Malé rozměry a hmotnost Elektrická izolace

Více

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014 FTTX - pasivní infrastruktura František Tejkl 17.09.2014 Náplň prezentace Optické vlákno - teorie, struktura a druhy vláken (SM,MM), šíření světla vláknem, přenos opt. signálů Vložný útlum a zpětný odraz

Více

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

METRA BLANSKO a.s.  03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory METRA BLANSKO a.s. KLEŠ!OVÉ P"ÍSTROJE www.metra.cz KLEŠ!OVÉ AMPÉRVOLTMETRY S ANALOGOVÝM ZOBRAZENÍM Proud AC Nap!tí AC 1,5 A, 3 A, 6 A, 15 A, 30 A, 60 A 150 A, 300 A 150 V, 300 V, 600 V T"ída p"esnosti

Více

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ...

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... Obsah OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... 2 KOMUTANÍ DATOVÉ SÍT... 2 PAKETOVÉ DATOVÉ SÍT... 3 ISDN... 4 LOKÁLNÍ SÍT LAN... 5 ŠIROKOPÁSMOVÉ SÍT... 6 DRUŽICOVÉ DATOVÉ SÍT... 7 HODNOCENÍ KOMUNIKANÍCH SÍTÍ...

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ Výhody optického přenosu signálu: Vysoká přenosová rychlost Velká kapacita a šířka přenosových pásem Nízká výkonová úroveň Odolnost proti rušivým vlivům necitlivost

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Souhrn hardwarových a softwarových prostředků, které umožňují vzájemnou komunikaci koncových síťových zařízení nebo celých síťových uzlů. 1. Síťové koncové zařízení (počítač,

Více

xdsl (vlastnosti a aplikace) Robert Bešák

xdsl (vlastnosti a aplikace) Robert Bešák Systémy xdsl (vlastnosti a aplikace) Robert Bešák Efektivnjší využití metal. dvoudrátových vedení v pístupových sítích Využití existujících telefonních vedení pro vyšší penosové rychlosti Vlastnosti xdsl

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. 1 Datum vydání: 1. Července 2016 Obsah Úvod -3- Předmět specifikace -3- Koncový bod sítě -4- Rozhraní G.703-4- Rozhraní

Více

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty Fresnelův odraz: Otázka č. 4 Světlovodné přenosové cesty Princip šíření světla v optickém vlákně Odraz a lom světla: β α lom ke kolmici n n β α lom od kolmice n n Zákon lomu n sinα = n sin β Definice indexu

Více

Optické sítě. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Optické sítě. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Optické sítě RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS

Více

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Co je třeba znát z teoretických základů? jak vyjádřit schopnost přenášet data jak ji správně chápat jak a v čem ji měřit čím je schopnost přenášet data

Více

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Vzorkování lidského hlasu Multiplexace kanálů PDH SDH Digitalizace lidského hlasu 3 Při telefonním

Více

ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická katedra radioelektroniky. Penosové systémy 3 generace 37MK

ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická katedra radioelektroniky. Penosové systémy 3 generace 37MK ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická katedra radioelektroniky Penosové systémy 3 generace 37MK Student: kvten 2007 Jaroslav Ržika Tetí generace mobilních systém Pro oznaení tetí generaci

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069 Uživatelský manuál 2 ELOE069ZK001 1.0 Úvod 4 1.1 Použití pevodníku pro RS-485 4 2.0 Principy innosti

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ Standard = norma; předpis; požadavek na vlastnosti, chování a parametry, které platí pro všechny stejně. Počítačová síť musí zajistit bezproblémovou komunikaci mezi připojenými

Více

Datové komunikace. Informační systémy 2

Datové komunikace. Informační systémy 2 Informační systémy 2 Informační systémy 2 Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí IS2-14-08 1 2 Úroveň integrace

Více

Historie vláknové optiky

Historie vláknové optiky Historie vláknové optiky datuje se zpět 200 let, kde postupně: 1790 - franc. inženýr Claude Chappe vynalezl optický telegraf 1840 - Daniel Collodon a Jacque Babinet prokázali, že světlo může být vedeno

Více

MOVIDRIVE M!ni" pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky

MOVIDRIVE M!ni pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky Tato informace nenahrazuje podrobný návod k obsluze! Instalaci provádí pouze specializovaný elektrotechnický personál, jenž dbá na dodržování platných bezpe"nostních p#edpis$ a návodu k obsluze! 1 Podporované

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze Perspektivy fixních telekomunikačních sítí Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze vodrazka@fel.cvut.cz 1 Trendy v páteřních sítích Nárůst přenosové kapacity n x 1 10

Více

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového

Více

Přenos dat v počítačových sítích

Přenos dat v počítačových sítích Počítačové sítě a operační systémy Přenos dat v počítačových sítích Jaromír Plhák xplhak@fi.muni.cz PB169 Počítačové sítě a operační systémy Jaromír Plhák, 27.03.2017 Elektrické vodiče TP (Twisted Pair)

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky Projekt Pospolu Aktivní a pasivní propojovací prvky obor 18-20-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Josef Petr. Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem (kabelem),

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Základy topologie a komunikace sítí LAN Sítě podle rozsahu Local Area Network LAN v jedné nebo několika sousedních budovách. V rámci budovy se používá strukturovaná kabeláž kombinují UTP kabely a optické kabely. Pro spojování budov se používají

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet 11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet Protokoly Protokol je soubor pravidel, který popisuje způsob vzájemné komunikace síťových zařízení. Protokoly popisují, jakým

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část III. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Komunikaní adaptér USB - RS-485/422 - virtuální sériový port ELO E211. Uživatelský manuál

Komunikaní adaptér USB - RS-485/422 - virtuální sériový port ELO E211. Uživatelský manuál Komunikaní adaptér USB - RS-485/422 - virtuální sériový port Virtual IDLE ECHO ON OFF COM to Fiber Optics through USB ELO E211 Uživatelský manuál 2 ELOE211ZK001 ELOE211ZK001 1.0 Úvod... 4 1.1 Použití adaptéru...

Více

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

F 2.4 ELEKTROINSTALACE

F 2.4 ELEKTROINSTALACE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.4 ELEKTROINSTALACE Vypracoval: ing. Vít Kocourek List: 1 / List:7 A.

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu. http://www.ttc.cz

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu. http://www.ttc.cz Jednotky rozhraní PCM30U Popis produktu TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fa: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Václav Pospíšil *, Pavel Antoš, Ji!í Noži"ka Abstrakt P!ísp#vek popisuje konstrukci t!íkomponentních vah s deforma"ními "leny,

Více

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel eská zemdlská univerzita v Praze Provozn ekonomická fakulta Katedra informaních technologií Dopady využívání mobilních telekomunikaních technologií na komunikaní procesy Autoi: Ing. Jan Drašnar Ing. Josef

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

PCM30U-OCH. JRxx. Jednotky optického a elektrického rozhraní. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH. JRxx. Jednotky optického a elektrického rozhraní. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika JRxx Jednotky optického a elektrického rozhraní TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web:

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Obor vzdělání: 18-20-M/01 informační technologie Předmět: programování 1. Příkazy jazyka C# 2. Datové konstrukce 3. Objektově orientované programování 4. Tvorba vlastních funkcí Obor vzdělání: 18-20-M/01

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Ad) Komunikační kanály a cesty

Ad) Komunikační kanály a cesty 28. Komunikační kanály a cesty. Komunikace na okruzích a paketová komunikace. Principy přenosových a spojovacích systémů. Pevné a mobilní rádiové služby. Ad) Komunikační kanály a cesty o Kanál (telekomunikační

Více

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod PSK1-15 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Typ vzdělávání: Ověřeno: Zdroj: Vyšší odborná škola a Střední

Více

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden Izolaní materiály 2. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114 7502,

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA Frýdecká 201 739 61 T(inec Czech Republic tel.: ++420 558 532 880 tel./fax.: ++420 558 532 882 www.ssktrinec.cz email: info@ssktrinec.cz 1. Úvod DIS HMD

Více

Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie

Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie Signalizace: Signalizace slouží k sestavení spojení napříč celou telefonní sítí, dohledem nad tímto spojením po celou dobu jeho

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická

Více

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G 100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu

Více

OPTOELEKTRONIKA SNELLOVY ZÁKONY

OPTOELEKTRONIKA SNELLOVY ZÁKONY OPTOELEKTRONIKA Světlo je elektromagnetické vlnění o vlnové délce 380nm až 780nm. Světlo si lze představit také jako určité množství částic světla, tzv. fotonů. OPTICKÁ KOMUNIKAČNÍ SOUSTAVA Přenášenou

Více

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu.

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu. 1. 1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu. Q I [A] t 2. Co ovlivuje velikost odporu? Velikost odporu

Více

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT ada pevodník typového oznaení MT generan nahrazuje pvodní typovou adu pevodník NC stejného výrobce. Použití: Pevodníky jsou ureny pro pevod elektrických veliin na mronosný

Více

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Technologie linek na PL Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Drátové linky > Patří mezi nejstarší média, využívá elektrické vodivosti

Více