Měření indukčnosti. 1. Zadání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření indukčnosti. 1. Zadání"

Transkript

1 Měření indukčnosti. adání A. a předložené vzduchové cívce změřte: a) Ohmovou metodou její vlastní indukčnost a seriový ztrátový odpor ss (včetně určení jakosti Q) b) Maxwell-Wienovým můstkem dtto. (emáte-li kapacitní dekádu, použijte Owenův můstek) c) digitálním měřičem indukčnosti dtto Vypočtěte absolutní a procentní chybu v určení a ss u všech metod. Všechny tři body měřte na kmitočtu f... Hz B. a téže cívce s jádrem změřte: a) pomocí digitálního měřiče indukčnosti závislost vlastní indukčnosti na kmitočtu v rozsahu 00 Hz až 0 khz f(f) b) pomocí digitálního měřiče indukčnosti závislost vlastní indukčnosti na zasunutí jádra f(l). a dvojici cívek se vzájemnou induktivní vazbou změřte: a) metodou seriového spojení s využitím digitálního měřiče indukčnosti vzájemnou indukčnost M a určete činitel vazby k. b) metodou transformátoru naprázdno dtto Obě měření proveďte na kmitočtu f... Hz. D. a předloženém síťovém transformátoru: a) změřte primární a sekundární napětí naprázdno a vypočtěte převod p b) změřte zatěžovací charakteristiku f( ) c) vypočtěte vnitřní odpor i transformátoru jako zdroje, tj. na výstupu d) změřte závislost vstupního příkonu na zatížení P f( ) e) změřte závislost výstupního výkonu na zatížení P f( ) f) vypočtěte závislost účinnosti na zatížení η f( ) g) vypočtěte závislost ztrátového výkonu na zatížení P z f( ) h) zjistěte závislost vstupního jalového příkonu na zatížení Q f( ) i) zjistěte závislost vstupního zdánlivého příkonu na zatížení S f( ) ávislosti z bodů b, d až i vyneste do společného grafu (nejlépe formátu A3) j) změřte oteplení vinutí během měření ϑ Ve všech případech měření výkonu stanovte chyby metody, event. proveďte korekci vlastní spotřeby měřicích přístrojů, zejména watmetrů.

2 E. a cívce s feromagnetickým jádrem změřte: a) Stejnosměrný odpor ss b) ndukčnost cívky c) mpedanci cívky d) eaktanci cívky e) Činný odpor cívky naměřených hodnot sestrojte fázorový diagram cívky a určete δ, tg δ a Q. D.cv.: a) opakovat vše o indukčnosti (, M, Q, ap.). b) opakovat návrh síťového transformátoru

3 . Popis měřeného předmětu Měřeným předmětem je vzduchová cívka navinutá na válcové kostře s možností zasunutí feritového jádra, dvojice vzduchových cívek vázaných magnetickým tokem, síťový transformátor nízkého výkonu určený pro provoz při frekvenci 50 Hz s jádrem z transformátorových plechů a tlumivka s feromagnetickým jádrem. de se uvedou konkrétní parametry proměřovaných cívek. 3. Teoretický rozbor a) vlastností měřeného předmětu ívky jsou dvoupólové součástky konstruované takovým způsobem, aby vytvořily vlastní indukčnost definované velikosti. ndukčnost cívek závisí na počtu závitů, jejich geometrickém uspořádání a na magnetických vlastnostech prostředí, které závity obepínají i které cívky obklopuje. Podle konstrukce je možné rozdělit cívky na dvě velké skupiny : cívky bez jádra (vzduchové) a cívky s jádrem. ákladním parametrem cívky je vlastní indukčnost. Její definice vychází z indukčního zákona: Dochází-li uvnitř cívky k časové změně spřaženého magnetického toku, pak se na cívce indukuje napětí, které je přímo úměrné této změně. Po úpravách dostaneme: kde Vztah u d Φ i. dt u d S db Φ dh. S. µ di di S di i..... µ... Λ.. dt dt dt l dt dt dt... počet závitů cívky S... průřez jádra cívky µ... permeabilita jádra cívky ve významu měrné magnetické vodivosti materiálu jádra l... délka střední siločáry magnetického obvodu cívky (délka cívky) Λ... magnetická vodivost cívky u di i. dt definuje vlastní indukčnost (zkráceně indukčnost) dynamicky jako konstantu úměrnosti mezi indukovaným napětím a časovou změnou proudu protékajícího vinutím cívky. Statická definice indukčnosti vychází z následující rovnosti d Φ. d. dt dt 3

4 Po úpravách dostaneme. Φ.. Φ Vlastní indukčnost je tedy staticky definována jako podíl magnetického toku spřaženého se všemi závity cívky a proudu, který tento tok vyvolal. Skutečná cívka se v obvodu střídavého proudu nechová jako čistá indukčnost, která posouvá fázor napětí o 90 o před fázor proudu. Vlivem ztrát vznikajících v cívce je výsledný fázový posuv ϕ napětí proti proudu menší než 90 o o úhel δ, který nazýváme ztrátový úhel cívky. tráty bereme v úvahu přiřazením ztrátového odporu k bezeztrátové cívce s indukčností. δ φ Pro impedanci obvodu platí Obr. j e j. +. ω. + ω.. arctg Fázorový diagram cívky umožňuje stanovit několik důležitých veličin: Činitel jakosti cívky Q určuje kolikrát větší napětí je na indukčnosti vzhledem k napětí na odporu. ω. Q tg ϕ. trátový činitel cívky tg δ je převrácenou hodnotou činitele jakosti a vyjadřuje míru ztrát v cívce tg δ Q ω. vzduchových cívek provozovaných na nízkých frekvencích je ztrátový odpor roven stejnosměrnému odporu vinutí cívky ss, který je možno změřit pomocí ss napětí. elineární impedance indukčního charakteru je např. cívka navinutá na feritové jádro nebo na jádro složené z transformátorových plechů. Tyto cívky se nejčastěji používají ve filtrech pro napájecí zdroje, pro odrušení a pod. a požadujeme u nich obvykle velkou indukčnost. Toho lze nejjednodušeji dosáhnout použitím vhodného materiálu pro magnetický obvod cívky, tj. jádra s velkou relativní permeabilitou µ r. Protože však tlumivky pracují s velkým sycením jádra, lze použít na jejich magnetický obvod ω.

5 prakticky jen transformátorové plechy (ostatní materiály, jako např. ferit snesou jen malé sycení) nejčastěji typu E, nebo H. Podobně jako v transformátoru vznikají v jádře a ve vinutí tlumivky určité ztráty (vířivými proudy + hysterezní), které omezujeme na co nejmenší míru stejnými způsoby jako u transformátoru (rozdělením jádra na vzájemně izolované plechy, co nejmenším obvodem jádra - sníží se ztráty ve vinutí a pod.). Velkou nevýhodou všech cívek s jádrem je kromě poměrně značných ztrát i velká závislost indukčnosti na velikosti sycení jádra (indukčnost jako základní vlastnost cívky by měla být konstantní). Toto je způsobeno závislostí µ r na indukci B, protože magnetizační charakteristika materiálu jádra tlumivky je značně nelineární. vláštní konstrukční uspořádání mají tlumivky používané k filtraci proudu. Aby nebylo jejich jádro přesyceno, vytváří se úmyslně v magnetizačním obvodu úzká vzduchová mezera (zvýší se tak magnetický odpor jádra). Je však nutno počítat s tím, že se tímto zásahem sníží indukčnost cívky. elkově lze konstatovat, že u cívek s jádrem je činný odpor pro střídavý proud větší než ohmický odpor vinutí a je navíc kmitočtově závislý. Dále je závislý i na velikosti procházejícího proudu (sycení jádra). Máme-li vedle sebe dvě cívky s vlastními indukčnostmi a a prochází-li část magnetického toku jedné cívky i cívkou druhou můžeme sledovat jev vzájemné indukce, kdy časová změna proudu v jedné cívce vyvolá indukci napětí v druhé cívce a naopak. Veličina, která charakterizuje tento jev se nazývá vzájemná indukčnost M. Je to veličina obousměrná tzn., že je současně definována vzájemná indukčnost mezi první a druhou cívkou a naopak. φ φ φ i i u i u i Obr. Platí-li vztah Φ k.φ, určuje součinitel k velikost vzájemné magnetické vazby mezi cívkami a nazývá se činitel vazby k M k. Podobně jako v případě vlastní indukčnosti cívky je i zde možno odvodit vztahy: u i M di u M di. i. dt dt kde u i... indukované napětí v druhé (sekundární) cívce vlivem časové změny proudu i v první (primární) cívce u i... indukované napětí v první cívce vlivem časové změny proudu i v druhé cívce Tyto vztahy však platí pouze zanedbáme-li vliv vlastní indukčnosti cívek, což není v praxi obvyklé. 5

6 Při uvažování jevu vlastní indukce platí: u di M di u M di di. ±. i ±. +. dt dt dt dt i naménko + nebo - záleží na tom jestli je orientace vinutí obou cívek souhlasná nebo nesouhlasná. Pokud je průběh proudů i, i harmonický můžeme psát: jω. ± jωm. ± jωm. + jω. Transformátor je elektrické zařízení, jehož činnost je založena na magnetické indukci. Skládá se z magnetického obvodu (jádra) a alespoň dvou cívek, které jsou vázány magnetickým tokem. Transformátor umožňuje změnu velikosti napětí, proudu, impedance a galvanické oddělení primárního obvodu od sekundárního. Důležitou veličinou transformátoru je převod p kde... počet závitů primárního vinutí... počet závitů sekundárního vinutí Obr. 3 p transformátorů s jádry běžných typů je činitel vazby k blízký jedné (k 0.95 až 0.98), a proto se pro jednoduchost obvykle udává: kde... napětí na primáru 0... napětí naprázdno na sekundáru 0 p 0. apětí se tedy transformují v přímém poměru počtu závitů. Připojíme-li mezi výstupní svorky transformátoru zatěžovací rezistor z, objeví se výstupní proud, který vytvoří v jádru odpovídající střídavý magnetický tok. Protože se však při zatížení sekundárního vinutí objevuje též příslušný proud v primární cívce, je magnetický tok výstupního vinutí kompenzován tokem vstupního vinutí. Magnetické účinky transformovaných proudů na jádro se navzájem ruší a jádro je bez ohledu na transformátorem přenášený výkon magnetizováno stále jen magnetizačním proudem i µ (proudem, který teče primárním vinutím při výstupu naprázdno). tráty v jádře P fe nejsou závislé na odebíraném proudu. 6

7 a předpokladu, že v transformátoru nenastávají ztráty energie a magnetizační proud je pouze nepatrnou částí vstupního proudu, platí.. p Proudy se transformují v převráceném poměru napětí. Odpor zapojený v sekundárním obvodu z / se projevuje na svorkách primární cívky průchodem proudu, tedy jako odpor p p.. p. z Tento vztah je důležitý při použití transformátoru jako impedančního převodníku. Při provozu transformátoru dochází ke ztrátám, které způsobují zahřívání transformátoru nad teplotu okolí.tráty jsou dvojího druhu: tráty hysterezní P FE, které jsou důsledkem střídavé magnetizace jádra, způsobené transformovaným střídavým napětím o určité frekvenci. Jsou úměrné ploše hysterezní smyčky, maximální magnetické indukci a hmotnosti jádra. Protože magnetický tok v jádře nezávisí na přenášeném výkonu, jsou tyto ztráty nezávislé na zatížení. kde P P. Fe P 0... příkon primáru naprázdno... ohmický odpor primárního vinutí 0... proud primárního vinutí naprázdno 0 0 tráty ve vinutí P cu. tráty ve vinutí vznikají při průchodu proudu cívkami a jsou úměrné druhé mocnině zatěžovacího proudu P. elkové ztráty jsou součtem dílčích ztrát: kde P... příkon transformátoru P... výkon transformátoru Účinnost transformátoru η u P P P P + P Fe u η P. 00 P Účinnost transformátoru se mění se zatížením a dosahuje maxima pro tu hodnotu zatěžovacího proudu, kdy P fe P cu. Maximální účinnost malých transformátorů bývá 60 až 70 %, velké transformátory dosahují účinnosti kolem 95 %. Průběh účinnosti η f( ) je na obrázku : 7

8 P,η P u η P Fe b) měřicí metody Ohmova metoda 0 opt Obr. A V V Obr. 5 ívku připojíme na výstup generátoru sinusového napětí a měříme proud a napětí na cívce. ss + ω. ω. ss + ω. ss. ω ss Je-li ss << ω. a proud voltmetru lze zanedbat, určíme hodnotu ze vztahu. π. f. S výhodou volíme ma, f 590 Hz, pak 0. [ mh, mv ] 8

9 Maxwell - Wienův můstek Měřená cívka je zde reprezentována svým seriovým náhradním schematem x, x. Pro rovnováhu na můstku platí:.. kde 3 x + j. ω. x j. ω. 3 G Obr. 6 Po dosazení:. ( + j. ω. ).( 3..( + j. ω. ) + j. ω. 3 ) + j. ω j. ω j. ω. S využitím věty o rovnosti dvou komplexních čísel dostaneme:

10 Činitel jakosti cívky Q ω. ω Q ω... 3 Owenův můstek Měřená cívka je zde reprezentována svým seriovým náhradním schematem x, x. Pro rovnováhu na můstku platí:.. kde j. ω. + j. ω. 3 3 j. ω. 3 G Obr. 7 Po dosazení: ( + + j. ω. ). 3.( + ) j. ω. j. ω. + j. ω j + ω. 3 j. ω j. ω. 0

11 S využitím věty o rovnosti dvou komplexních čísel dostaneme: Činitel jakosti cívky Q: V případě, že ω. ω... Q 3. Q 3 ω.. Při vyvažování můstku se snažíme proměnnými prvky nastavit minimální výchylku nulového indikátoru. Hodnoty veličin na pravých stranách vzorců pro x, x, Q odečteme z nastavených hodnot vyvažovacích prvků. Jak je vidět z odvozených vztahů Maxwell - Wienův můstek i Owenův můstek jsou můstky kmitočtově nezávislé. Měření indukčnosti digitálním G-metrem ívku připojíme na svorky měřiče pomocí některé ze sond, zvolíme vhodný měřicí kmitočet, úroveň měřicího signálu a příslušné náhradní zapojení. displeje odečteme velikost, příp.. Měření závislosti vlastní indukčnosti cívky cívky na kmitočtu Měřenou cívku s jádrem nebo bez jádra připojíme k G-metru a při různých nastavovaných měřicích frekvencích odečítáme velikost. de jsme omezeni možností volit pouze určité hodnoty frekvence měrného signálu, dané konstrukcí G-metru. Měření závislosti na délce zasunutí jádra Opět měříme pomocí G-metru při vhodné frekvenci pro různé polohy feritového jádra uvnitř cívky. Měření vzájemné indukčnosti dvou cívek Dvě cívky a, které jsou navzájem vázány magnetickým tokem, vykazují vzájemnou indukčnost M. Metoda seriového spojení Dvě cívky,, které jsou induktivně vázány, spojíme do serie tak, aby se magnetické toky: a) sčítaly b) odčítaly M M a b a b Obr. 8a Obr. 8b

12 Pro jednotlivá zapojení platí: + +. M +. M A B měříme-li napětí a proudy pro seriové souhlasné zapojení (a) a, a a pro seriové nesouhlasné zapojení (b) b, b dostaneme: Jestliže a b A a b B ω. ω.. M A B a M A B a b.( ). ω M a. ω. astavíme-li ma a f 398 Hz, vzorec se zjednoduší b a b b [ ] M 0,.( ) mh, mv a b Pro zjištění velikosti A, B,, je možné použít G-metr nebo Ohmovu metodu. Metoda transformátoru naprázdno volíme jednu cívku jako primární a připojíme ji k výstupu generátoru sinusového signálu. Měříme proud primární cívkou a napětí naprázdno na sekundární cívce 0, při 0. A M G 0 V Obr. 9 Přitom platí: ± j. ω. M. + j. ω.. ω. M. 0 M 0 ω. volíme-li ma, f 590 Hz: [ ] M 0,. 0 mh, mv

13 Měření na síťovém transformátoru Měření provádíme při jmenovitém primárním napětí, sekundární vinutí zatěžujeme od nuly - provoz naprázdno, do hodnoty zatěžovacího proudu max.,3.. Veličiny na primární straně označujeme indexem, na sekundáru indexem, jmenovité hodnoty indexem a hodnoty naprázdno indexem 0. Převod Převod transformátoru je roven podílu napětí na primáru a napětí na sekundáru při provozu transformátoru naprázdno ( 0) p 0 atěžovací charakteristika atěžovací charakteristika transformátoru je závislost napětí na sekundáru na proudu sekundáru při konstantním primárním napětí. 0 f ( ) 0 α 0 K Obr. 0 atěžovací charakteristika je lineárně klesající a protíná souřadné osy ve dvou významných bodech: napětí naprázdno 0 při 0 proud nakrátko K při 0 apětí naprázdno změříme, proud nakrátko obvykle přímo měřit nelze, protože by to vedlo ke zničení transformátoru a tak ho určujeme extrapolací ze zatěžovací charakteristiky. Vnitřní odpor transformátoru jako zdroje Transformátor se z hlediska výstupních svorek chová jako zdroj s vnitřním odporem i (viz zatěžovací charakteristika). Velikost vnitřního odporu určíme metodou zatížení: i tg α ( ) 3

14 kde / je velikost zatěžovacího odporu. Vstupní příkon transformátoru Vstupní příkon P je příkon primárního vinutí transformátoru. Jelikož primární vinutí se chová jako zátěž indukčního charakteru s nezanedbatelnou reaktancí (proud není ve fázi s napětím) musíme zde pro měření výkonu (příkonu) použít některou z metod pro měření činného výkonu na obecné impedanci: ) Měření výkonu pomocí wattmetru, ampérmetru a voltmetru a) Metoda A, W, V A P W W G V V v... odpor voltmetru... odpor napěťové cívky wattmetru Obr. Metoda je vhodná pro ty zátěže kde << v,, tedy pro malé impedance a pro měření velkých výkonů. V případě, že tato podmínka není splněna, vzniká chyba metody, která spočívá v tom, že wattmetr měří i spotřebu voltmetru a napěťové cívky wattmetru. Tato chyba se dá korigovat výpočtem. Činný výkon na zátěži P: dánlivý výkon na zátěži S: Jalový výkon na zátěži Q: P PW S. Q S P V

15 b) Metoda V, W, A P W W P A A G V A... odpor ampérmetru P... odpor proudové cívky wattmetru Obr. Metoda je vhodná pro ty zátěže, kde >> A, P, tedy pro velké impedance a pro měření malých výkonů. V případě, že tato podmínka není splněna, vzniká chyba metody, která spočívá v tom, že wattmetr měří i spotřebu ampérmetru a proudové cívky wattmetru. Tato chyba se opět dá korigovat výpočtem. Činný výkon na zátěži P: dánlivý výkon na zátěži S: Jalový výkon na zátěži Q: P P.. W A P S. Q S P Wattmetr se připojuje do obvodu čtyřmi svorkami (dvě napěťové, dvě proudové). Proudové svorky jsou masivnější než napěťové, obvykle jsou konstruovány tak, aby k nim bylo možno připojit pouze vodič zakončený vidličkou. ačátek proudové i napěťové cívky wattmetru je označen tečkou, šipkou nebo hvězdičkou. Proudový rozsah watmetru se obvykle volí přepínáním kolíčků na wattmetru bez rozpojení proudového obvodu, napěťový rozsah pak přepojováním konce napěťové cívky. Kromě kolíčkových zdířek pro přepínání proudových rozsahů se na wattmetru nachází ještě zdířky označené O - odkládací a zdířka K - zkratovací, která slouží po zasunutí kolíčku ke zkratování proudové cívky wattmetru při jejím zapojování do obvodu. Konstanta wattmetru k W :..cosϕ kw α kde, je zařazený napěťový a proudový rozsah cos ϕ je jmenovitý účiník wattmetru α M je maximální počet dílků na stupnici wattmetru Pokud má wattmetr světelný ukazatel výchylky, musí se k němu připojit zdroj pro žárovku (síťový transformátorek 0 V /6 V). M 5

16 Pro kontrolu, není-li během měření některá z cívek wattmetru přetížena je nutno do obvodu zapojit vždy kontrolní ampérmetr a voltmetr. ) Měření výkonu pomocí tří voltmetrů Metoda je vhodná pro ty zátěže, kde, << V, tedy pro malé impedance a pro měření velkých výkonů. Podle kosinové věty pro trojúhelník z,, platí: +...cosϕ o o o cosϕ cos( 80 ϕ) cos 80.cosϕ + sin 80.sinϕ cosϕ cosϕ ( + ) cosϕ.. V V G V V ϕ ϕ V 3 V Obr. 3 Činný výkon na zátěži P: P..cosϕ. P cosϕ.. P cosϕ 6

17 dánlivý výkon zátěže S: Jalový výkon zátěže Q: P..cosϕ P ( + ).. S. Q S P 3) Měření výkonu pomocí tří ampérmetrů A G A A 3 ϕ ϕ Obr. Metoda je vhodná pro ty zátěže, kde, >> A, tedy pro velké impedance a pro měření malých výkonů. Podle kosinové věty pro trojúhelník,, platí: +...cosϕ cosϕ Činný výkon na zátěži P: cosϕ ( + ).. P..cosϕ. P cosϕ. 7

18 dánlivý výkon na zátěži S: Jalový výkon na zátěži Q:.. P cosϕ P...cosϕ P.( ) S... Q S P Výstupní výkon transformátoru Výstupní výkon P je výkon na zátěži transformátoru. Jelikož používáme zátěž čistě odporového charakteru a nedochází k fázovému posunu mezi a, nemusíme výstupní výkon měřit pomocí wattmetru, ale stačí použít pouze voltmetr a ampérmetr a jejich údaje vynásobit mezi sebou P. Účinnost transformátoru Účinnost transformátoru η je definována jako poměr výstupního výkonu a vstupního příkonu, vyjádřený v procentech. η P. 00 P Účinnost se zjišťuje výpočtem ze změřených hodnot P, P. P W W A A A P G V V trátový výkon Obr. 5 trátový výkon P je definován jako rozdíl mezi příkonem a výkonem transformátoru a skládá se ze ztrát v železe P fe a ztrát ve vinutí P cu. P P P P + P Fe u 8

19 kde P u.... ohmický odpor primárního vinutí P 0... příkon primáru naprázdno 0... proud primáru naprázdno P P. Fe 0 0 Vstupní zdánlivý a jalový příkon Tyto veličiny určíme pomocí P, a S. Q S P Oteplení vinutí Oteplení vinutí ϑ je rozdíl teploty vinutí po provedeném měření a počáteční teploty vinutí. Oteplení určíme ze změny ohmického odporu vinutí před a po měření. Platí: [ α ( ϑ ϑ )] ( α ϑ) ϑ ϑ ϑ kde ϑ... odpor vinutí při teplotě ϑ ϑ... odpor vinutí při teplotě ϑ α... teplotní součinitel odporu materiálu vinutí (mědi) α.0-3 o - ϑ... oteplení vinutí Pro oteplení pak platí: ϑ ϑ ϑ. α ϑ Měření na síťovém transformátoru provádíme s ohledem na bezpečnost práce (lze měřit při primárním napětí 0 V, k oddělení primáru od elektrovodné sítě můžeme použít zdroje ). Měření na nelineární impedanci Ohmický odpor vinutí ss určíme Ohmovou metodou nebo ss ohmmetrem. mpedanci cívky vypočteme jako podíl napětí a proudu na cívce: Činný odpor cívky je dán vztahem: P.cosϕ přičemž činný výkon P změříme wattmetrem (cos ϕ 0,) nebo metodou tří voltmetrů (normálový odpor zde volíme přibližně shodný s impedancí ). Fázový posun mezi napětím a proudem ϕ: P ϕ arccos. 9

20 eaktanci cívky určíme: ndukčnost cívky :.sinϕ ω e změřených hodnot,,, ϕ,, sestrojíme fázorový diagram a určíme δ, tg δ a Q. 0

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-1-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 0 Číslo materiálu:

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

Měření výkonu jednofázového proudu

Měření výkonu jednofázového proudu Měření výkonu jednofázového proudu Návod k laboratornímu cvičení Úkol: a) eznámit se s měřením činného výkonu zátěže elektrodynamickým wattmetrem se dvěma možnými způsoby zapojení napěťové cívky wattmetru.

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity RIEDL 3.EB-6-1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte indukčnosti předložených cívek ohmovou metodou při obou možných způsobech zapojení měřících přístrojů. b) Měření proveďte při kmitočtech měřeného proudu 50, 100, 400

Více

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz . STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad.: V elektrickém obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete

Více

7 Měření transformátoru nakrátko

7 Měření transformátoru nakrátko 7 7.1 adání úlohy a) změřte charakteristiku nakrátko pro proudy dané v tabulce b) vypočtěte poměrné napětí nakrátko u K pro jmenovitý proud transformátoru c) vypočtěte impedanci nakrátko K a její dílčí

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži 9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži 9. Zadání úlohy a) změřte, jak se mění účiník jednofázového transformátoru se změnou zatížení sekundárního vinutí, b) u všech měření vyhodnoťte

Více

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY 2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY Příklad 2.1: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete fázorový

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE) FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE) Autoři textu: Ing. Jan Varmuža Květen 2013 epower

Více

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5 Přesnost a korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5.1 Zadání a) Změřte hodnoty sekundárního proudu při zvyšujícím se vstupním proudu pro tři různé transformátory. b) U všech naměřených proudů

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

Návrh toroidního generátoru

Návrh toroidního generátoru 1 Návrh toroidního generátoru Ing. Ladislav Kopecký, květen 2018 Toroidním generátorem budeme rozumět buď konstrkukci na obr. 1, kde stator je tvořen toroidním jádrem se dvěma vinutími a jehož rotor tvoří

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ] 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor

Více

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření na 3fázovém transformátoru Měření na 3fázovém transformátoru Transformátor naprázdno 0. 1. Zadání Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno. Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 až 120 V, měřte proud naprázdno ve všech

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM ANSFORMÁTORU Návod do měření Ing. Václav Kolář Ing. Vítězslav Stýskala Leden 997 poslední úprava leden

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Transformátory deální transformátor r 0; 0 bez rozptylu mag. toků 0, Φ Φmax. sinωt ndukované napětí: u i N d N dt... cos t max imax N..f. 4,44..f.N d ui N i 4,44. max.f.n

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: POPIS MĚŘENÍ:

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: POPIS MĚŘENÍ: ZADÁNÍ: Na danném síťovém transformátoru změřte a vypočtěte následující parametry: 1) Převod a příkon 2) Zatěžovací charakteristiku 3) Účinnost 4) Ztrátový výkon (ztráty v mědi a železe) 5) Vnitřní odpor

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Střední

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-3 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.0093 Název projektu: Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky řešené příklady

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika Stýskala, 00 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek rčeno pro studenty komb. formy FB předmětu 45081 / 06 Elektrotechnika B. Obvody střídavé (AC) (všechny základní vztahy

Více

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den:

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den: Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov Zpráva o měření Třída: 3.C Skupina: 3 Schéma zapojení: Úloha: Měření výkonu Zpráva číslo: 8 Den: 06.04.2006 Seznam měřících přístrojů: 3x R 52 Ohmů Lutron

Více

2 Přímé a nepřímé měření odporu

2 Přímé a nepřímé měření odporu 2 2.1 Zadání úlohy a) Změřte jednotlivé hodnoty odporů R 1 a R 2, hodnotu odporu jejich sériového zapojení a jejich paralelního zapojení, a to těmito způsoby: přímou metodou (RLC můstkem) Ohmovou metodou

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady 20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Elektromechanický oscilátor

Elektromechanický oscilátor - 1 - Elektromechanický oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku si ukážeme jeden ze způsobů, jak využít silové účinky cívky s feromagnetickým jádrem v rezonanci. I člověk, který neoplývá technickou

Více

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno 7. TRANSFORMÁTORY Pro zjednodušení budeme měření provádět na jednofázovém transformátoru. Na trojfázovém transformátoru provedeme pouze ontrolu jeho zapojení měřením hodinových úhlů. 7.1 Štítové údaje

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.2.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Základní informace o této fyzikální veličině Symbol vlastní indukčnosti je L, základní jednotka henry, symbol

Více

Elektromagnetismus 163

Elektromagnetismus 163 Elektromagnetismus 163 I I H= 2πr Magnetické pole v blízkosti vodi e s proudem x r H Relativní permeabilita Materiály paramagnetické feromagnetické (nap. elezo, nikl, kobalt) diamagnetické Ve vzduchu je

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing. FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Paralelní spolupráce dvou transformátorů (Předmět - MEV) Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing. Jan Novotný

Více

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha Pokusy s transformátorem Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha Pracovní materiál pro setkání KSE, Plzeň, 14. května 2009 1. Transformátor naprázdno O transformátoru naprázdno se mluví tehdy, pokud sekundární

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: / novace a zkvalitnění výuky prostřednictvím CT Sada: 0 Číslo materiálu: VY_3_NOVACE_

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERÁL dentifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: (a) cívka bez jádra (b) cívka s otevřeným jádrem (c) cívka s uzavřeným jádrem 2. Přímou metodou změřte odpor

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony. Nelineární obvody Dosud jsme se zabývali analýzou lineárních elektrických obvodů, pasivní lineární prvky měly zpravidla konstantní parametr, v těchto obvodech platil princip superpozice a pro analýzu harmonického

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

21ZEL2 Transformátory

21ZEL2 Transformátory 1ZEL Transformátory Jan Zelenka ČVUT Fakulta dopravní Praha 019 1 Úvod co je transformátor? je netočivý elektrický stroj umožňuje přenášet elektrickou energii mezi obvody pomocí vzájemné magnetické indukce

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory Ing. Drahomíra Picmausová Transformátory Transformátor je netočivý stroj na střídavý proud, pracující na principu elektromagnetické indukce. Slouží k přeměně elektrické energie opět na energii elektrickou.

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 8. Princip činnosti 8.. Náhradní schéma

Více

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu DVOJBRANY Definice a rozdělení dvojbranů Dvojbran libovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek (vstupní a výstupní svorky). K analýze chování obvodu postačí popsat daný dvojbran

Více

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TRANSFORMÁTORY Číslo projektu

Více

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru Fakulta elektrotechnická KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY ELEKTRICKÉ STROJE Laboratorní cvičení LS 2013/2014 Měření ztrát 3f transformátoru Cvičení: Po 11:10 12:50 Měřící tým: Petr Zemek,

Více

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Martin Bruchanov 31. května 24 1. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek 1.1. Vlastní indukčnost cívky Naměřené hodnoty Napětí na primární

Více

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem MĚŘENÍ ÝKON TOJFÁZOÉ SÍTI 1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem Úkol: Sestavte trojfázovou zátěž zapojením stejných odporů do hvězdy a pomocí 1 wattmetru určete výkon. ři výpočtu uvažujte

Více

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie 1 Rezonanční obvod jako zdroj volné energie Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Úvod Dlouho mi vrtalo hlavou, proč Tesla pro svůj vynález přístroje pro bezdrátový přenos energie použil název zesilující vysílač

Více

Obvodové prvky a jejich

Obvodové prvky a jejich Obvodové prvky a jejich parametry Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický obvod Uspořádaný systém elektrických prvků a vodičů sloužící

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více