Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS"

Transkript

1 rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny, určete také charakter obvodu a nakreslete fázorový diagram proudů a napětí naznačených ve schématu. Parametry reálné cívky vyjádříme pomocí indukčnosti a odporu. Skutečné schéma (, ) ~ Náhradní schéma ~ adané hodnoty: 30 Ω 7 Ω 0, H 33 µf 4 V f 50 Hz rčit:,,,, P, Q, S. Řešení: Potřebujeme znát úhlovou frekvenci: ω π f π 50 34,5 rad s - Výsledný odpor sérioparalelní kombinace tří rezistorů v obvodě: nduktivní reaktance cívky : X ω 34,5 0, 3,4 Ω Kapacitní reaktance kondenzátoru : X 6 96, 46 Ω ω 34, reaktancí vypočítáme impedance jednotlivých prvků, které budeme později potřebovat pro výpočty napětí na prvcích, velikost impedance rezistoru se rovná jeho odporu a má reálný charakter (fázový posuv je 0 ): 0 5 Ω 0, impedance reálné cívky: j X (7 j 3,4) Ω 3, Ω 77,4, velikost impedance ideálního kondenzátoru je rovna jeho reaktanci a má imaginární charakter, (fázový posuv -90 ). -j X -j 96,46 Ω 96,46 Ω 90. Dále vypočítáme výslednou impedanci spojení všech prvků: j (X - X ) 5 7 j (3,4-96,46) ( - j 65,04) Ω mpedanci převedeme ze složkového tvaru na exponenciální: ψ e{ } m{ } 65,04 arctg arctg 7,3 e{ } 68,66 Ω m{ } 7,3 65,04 68,66 Ω

2 Vypočítáme proud (nejdříve jeho velikost, absolutní hodnotu): , 3495 A, pro jednoduchost výpočtu si zvolíme, že počáteční fázový posuv, proudu je 0 : 0,3495 A 0 Vypočítáme jednotlivá napětí (pro konečnou kontrolu výsledků i ve složkovém tvaru): 5 0 0, ,3495 (00) 5,4 V 0 5,4 V 3, 77,4 0, , 0,3495 (77,40),5 V 77,4 (,45 j 0,98) V 96, , ,46 0,3495 (-900) 33,7 V -90 -j 33,7 V elkové napětí 68,66-7,3 0, ,3 V Kontrola vypočítaných napětí podle druhého Kirchhoffova zákona, součet napětí na jednotlivých prvcích se musí rovnat napětí zdroje: 5,4,45 j 0,98 - j 33,7 (7,69 - j,73) V 4-7,3 V Kontrola vyšla, výsledky jsou správně. Vypočítáme celkový fázový posuv v obvodě, v tomto případě se rovná fázovému úhlu výsledné impedance: ϕ ψ -7,4 Kdybychom neznali fázový posuv výsledné impedance, mohli bychom vypočítat fázový posuv z rozdílu fázového úhlu napětí a proudu: ϕ ψ -ψ -77,4-0 -7,4 Vypočítáme činný, jalový a zdánlivý výkon: P cos(ϕ) 4 0,3495 cos(- 7,4 ),68 W Q sin(ϕ) 4 0,3495 sin(- 7,4 ) -7,95 var S 4 0,3495 8,388 VA rčíme výsledný charakter obvodu. Obvod má odporově kapacitní charakter, protože: - výsledný fázový posuv je záporný, menší než 0 a větší než -90, - v obvodě je činný výkon větší než nula a záporný jalový výkon. j Fázorový diagram : ω mm ~ V mm ~ 0,0 A ϕ Pro určení charakteru obvodu by nám stačila i jen jedna z těchto podmínek. Příklad 3.: Následující obrázek znázorňuje náhradní schéma transformátoru s převodem p. Předpokládáme, že transformátor pracuje nejdříve naprázdno, pak s odporově-induktivní zátěží, pak s odporově-kapacitní zátěží. adané hodnoty: 30 V, f 50 Hz, 0,9 Ω, X σ X σ,45 Ω, Fe 577 Ω, X µ 54 Ω, 7 Ω, 0, H,

3 00 µf. rčit: a),, při chodu naprázdno (bez zátěže), nakreslit fázorový diagram,,, b),, s odporově induktivní zátěží, nakreslit fázorový diagram,,,, c),, s odporově kapacitní zátěží, nakreslit fázorový diagram,,,. d), s odporově induktivní zátěží zjednodušenou metodou, (se zanedbáním příčné větve transformátoru.) e), s odporově kapacitní zátěží zjednodušenou metodou. Schéma: transformátor X σ X σ b) zátěž c) zátěž ~ 0 Fe X µ 0 Řešení: Jednotlivé impedance v obvodě: jx σ (0,9j,45) Ω,77 Ω 57,6 0 Fe Xµ Fe 0 X µ , , ,00733 j 0, , ,4 3,45 Ω 66,4 ( 93, 65 j,75) Ω mpedance zátěže v případě b) ω π f π 50 34,5 rad s - X ω 34,5 0, 3,4 Ω b jx (7 j3,4) Ω 4,4 Ω 57,6 mpedance zátěže v případě c) X 3,83 Ω ω 6 34, c jx (7 j3,83) Ω 4,74 Ω - 49,69 Řešení pro případ a) K transformátoru není připojena žádná zátěž, proud 0. Proto na impedanci není žádný úbytek napětí a 0 Výsledná impedance transformátoru vzhledem ke svorkám zdroje bude: 0 0,9j,45 93,65j,75 (94,57j4,) Ω 34,5 Ω 66,8 Ω Pro jednoduchost výpočtu se zvolíme, že počáteční fázový úhel napětí je nula. Potom vypočítáme proud tekoucí obvodem: 3

4 ,983 A - 66,8 34,5 66,8 Napětí na výstupu transformátoru je v tomto případě rovno 0 : ,45 66,4 0,983-66,8 8,34 0,06 V Výsledky pro případ a), absolutní hodnoty proudů a napětí: 0,984 A, 0 A, 8,34 V. Řešení pro případ b) mpedance a impedance zátěže b jsou řazeny do série, jejich výsledná impedance bude: b b 0,9j,457j3,4 (7,9j3,87) Ω 43,3 49,66 Ω mpedance 0 a b jsou řazeny paralelně, jejich výsledná impedance bude: b0 0, ,66 0, ,4 b 0 43,3 49,66 3,45 66,4 b0 0,05009 j0, ,00733 j0, ,0674 j0,06 0, ,4 b0 36,57 Ω 5,4 (,39 j8,9) Ω Výsledná impedance vzhledem ke svorkám zdroje bude: b0,39j8,90,9j,45 (3,3j30,36) Ω 38,7 5,48 Ω Proud tekoucí ze zdroje potom bude: ,0-5,48 A 38,7 5,48 Tento proud protéká impedancí b0 na níž vytváří napětí 0 : 0 b0 6,0-5,48 36,57 5,4 9,79 V -0,4 Toto napětí je přivedeno na impedanci b a vyvolává v ní proud : 9,79-0,4 0 5,096 A - 49,9 b 43,3 49,66 Tento proud vytvoří na impedanci zátěže b napětí : b 5,096-49,9 4,4 49,33,08 V 0,57 Výsledky pro případ b), absolutní hodnoty proudů a napětí: 6,0 A, 5,096 A,,08 V. Řešení pro případ c) Výsledná impedance spojení a c bude: c c 0,9j,457-j3,83 (7,9-j30,38) Ω 4,6 Ω 47,4 4

5 c0 c 0 4,6 47,4 3,45 66,4 0, ,4 0, ,4 c0 0,06399 j0, ,00733 j0, ,083 j0, ,085 37,49 c0 43,76 Ω 37,49 (34,7 j6,63) Ω Výsledná impedance vzhledem ke svorkám zdroje bude: c0 34,7-j6,630,9j,45 (35,64-j5,8) Ω 43,63-35,4 Ω Proud tekoucí ze zdroje potom bude: j 0 30 e 5,7 A 35,4 43,63-35,4 Tento proud protéká impedancí c0 na níž vytváří napětí 0 : 0 c0 5,7 35,4 43,76-37,49 30,6 V,5 Toto napětí je přivedeno na impedanci c a vyvolává v ní proud : 30,6 -,5 0 5,59 A 45,7 c 4,6-47,4 Tento proud vytvoří na impedanci zátěže c napětí : c 5,59 45,7 4,74-49,69 33,33 V -4,5 Výsledky pro případ b), absolutní hodnoty proudů a napětí: 5,7 A, 5,59 A, 33,33 V. Fázorové diagramy m b) s odporově induktivní zátěží mm ~ 5 V mm ~ 0, A ϕ ϕ e a) naprázdno m c) s odporově kapacitní zátěží m ϕ ϕ ϕ e e d) V tomto případě zanedbáme příčnou větev transformátoru, při výpočtech poměrů na transformátoru ve stavu při zatížení se toto zjednodušení často používá. Obvod se nám podstatně zjednoduší, jak ukazuje následující obrázek: 5

6 Náhradní schéma: transformátor X σ X σ b) zátěž c) zátěž ~ V obvodě máme pouze jeden proud a všechny impedance jsou zapojeny do série. elková impedance v případě b): b 0,9 j,45 0,9 j,45 7 j3,4 (8,84 j34,3) Ω 44,8 Ω Proud 5,3 A ,8 50 Napětí na výstupu transformátoru : b 4,4 49,33 5,3-50,48 V -0,67 e) V tomto případě je výpočet podobný jako v případě d). b 0,9 j,45 0,9 j, j3,83 (8,84 - j8,93) Ω 40,85 Ω -45, ,63 A 50, A 40,85-45, c 4,74-49,69 5,63 50, 35 V -0,4 výsledků je patrné, že v případě b) je napětí na výstupu transformátoru menší než na vstupu, v případě c) je naopak na výstupu napětí vyšší, přestože transformátor má převod p a vstupní i výstupní napětí by mělo být stejné. Je to způsobeno úbytky napětí na impedancích transformátoru. V případě c) (protože transformátor představuje určitou indukčnost) dochází vlivem kapacitní zátěže dokonce ke zvýšení napětí na zátěži, protože napětí na indukčnostech transformátoru a kapacitě zátěže jsou v protifázi. Srovnáním výsledků přesného výpočtu v bodech b) a c) a zjednodušeného výpočtu v bodech d) a e) je vidět, že chyba při zjednodušeném výpočtu není velká. Odchylky velikosti napětí jsou do V, což při velikosti napětí přez 00 V představuje méně než %. Příklad 3.3. Máme zářivkové svítidlo zapojené podle následujícího schématu, v němž byly naměřeny uvedené hodnoty napětí a proudu. Předpokládejme, že tlumivka (cívka s železným jádrem) je ideální indukčnost a zářivková trubice se chová jako ideální odpor. rčete účiník zářivkového svítidla a navrhněte kapacitu kompenzačního kondenzátoru pro kompenzaci na účiník a vypočítejte proud odebíraný po kompenzaci. 6

7 poznámka: - V původním zapojení není kompenzační kondenzátor. - Startér funguje jako spínač, který spíná pouze na krátkou dobu při zapnutí. Při chodu zářivky je rozepnutý, takže se v náhradním schématu neuplatní. adané hodnoty: 9 V, f 50 Hz, 0,5 A, tl 9 V, z 05 V. rčit: ϕ zářivkového svítidla bez kompenzace, K pro kompenzaci na cos ϕ k. kompenzované proud odebíraný svítidlem po kompenzaci Řešení: Pro určení fázového posuvu mezi proudem a napětím nekompenzovaného svítidla vyjdeme z fázorového diagramu. Protože celým obvodem (bez kompenzačního kondenzátoru) prochází stejný proud, zvolíme si, že fázor proudu bude ležet v reálné ose. fázorového diagramu vidíme, že z cosϕ z 05 ϕ arccos arccos 6, 35 9 Pro potřebný jalový výkon kompenzačního kondenzátoru platí: Q P (tgϕ - tgϕ K ) S (sinϕ - sinϕ K ) kde: ϕ je fázový posuv před kompenzací ϕ K je požadovaný fázový posuv po kompenzaci Q (sinϕ - sinϕ K ) 9 0,5 {sin(6,35 )-sin(0 )} 98,0 var toho vypočítáme potřebnou kapacitu kompenzačního kondenzátoru: Q sinϕ přičemž ϕ 90, zcela korektně -90, ale pro tento výpočet záporné znaménko zanedbáme. Potom: schéma zapojení tlumivka K tl Q sinϕ z zářivková trubice startér Fázorový diagram napětí a proudu v zářickovém svítidle bez kompenzace. (Pro určení cos(ϕ) z naměřených hodnot proudu a napětí) j tl ϕ z mm ~ 6 V mm ~ 0,0 A náhradní schéma ~ tlumivka 98, 0 9 0, 4476 A, z toho potom X 489, 3 Ω 9 0, 4476 K tl z X 6, ω ω X π f X π , 3 F 6,5 µ F 7

8 Výpočet proudu po kompenzaci můžeme vypočítat například z napájecího napětí a činného výkonu, protože tyto veličiny se kompenzací nezmění: P cos( ϕ) cos( ϕ ) kompenz. cos( ϕ) cos( 6, 35 ) kompenz. 0, 5 0, 4 A cos( ϕk ) Poměry v obvodě před a po kompenzaci znázorňuje fázorový diagram. Jak je vidět z výpočtu i z fázorového diagramu, proud odebíraný ze sítě se kompenzací podstatně zmenší. k j Fázorový diagram napájecího napětí a proudů zářivkového svítidla před a po kompenzaci. mm ~ 6 V mm ~ 0,0 A kompenzované ϕ Příklad 3.4. Máme jednofázové vedení délky l, na jehož konci je odporově induktivní zátěž, viz. schéma. Vypočítejte napětí na konci vedení a činný výkon zátěže. adané hodnoty: 40 V; f 50 Hz; X k 0,3 Ω km - (induktivní reaktance kilometru vedení) S 50 mm (průřez vodiče vedení); ρ,7 0-8 Ω m (měrný odpor vodiče-hliník) l,8 km (délka vedení); 8 Ω; 4 mh rčit:, P V S (000 je tam kvůli přepočtu kilometrů na metry) Úhlová rychlost ω π f π 50 34,5 rad s - nduktivní reaktance zátěže X l ω 34,5 0,04 7,53 Ω. mpedance zátěže X 7, , 99 Ω elková impedance: Pro určité typy elektrického vedení (průřez a vzdálenost vodičů) se v tabulkách udává jejich induktivní reaktance na jeden kilometr délky, pro kmitočet 50 Hz celková induktivní reaktance se určí: X V l X k,8 0,3 0,84 Ω Odpor jednoho vodiče vedení bude: l ρ ,, 5, Ω 50 0 ( X X ) ( ) ( 0, 84 7, 53) ( 5, 8) 4, 36 Proud protékající vedením: , 7 A, Napětí na konci vedení: 6,7 0,99 83,64 V Výkon na zátěži P 8 6,7 34 W Příklad 3.5. X V ~ X V V V V V V V Ω Pro jednofázový spotřebič odporově induktivního charakteru s činným výkonem P a účiníkem cos ϕ navrhněte kompenzační kondenzátor pro kompenzaci na cos ϕ k. Napětí napájecí sítě je. Vypočítejte další požadované parametry kompenzačního kondenzátoru. 6 8

9 adáno: P 0 kw cos ϕ 0,75 30 V f 50 Hz cos ϕ k 0,95 rčete: jalový výkon kompenzačního kondenzátoru Q, kapacitu kompenzačního kondenzátoru, maximální hodnotu napětí na kterou musí být kondenzátor dimenzován max, proud procházející kondenzátorem. Řešení: ϕ arccos(cos ϕ) arccos (0,75) 4,4 ϕ k accos(cos ϕ k ) arccos (0,95) 8,9 Potřebný jalový výkon kompenzačního kondenzátoru vypočítáme ze vztahu: Q P [tg (ϕ) - tg(ϕ k )] 0000 [tg(4,4 )-tg(8,9 )] 5533,3 var následujícího obecného vztahu pro jalový výkon určíme proud procházející kompenzačním kondenzátorem. (Pozn. fázový posuv u kondenzátoru je 90, sin ϕ ). Q 5533,3 Q sin( ϕ ) 4,06 A sin( ϕ ) 30 rčíme potřebnou kapacitní reaktanci kondenzátoru: 30 X 9,56 4,06 Úhlová rychlost napájecího napětí: ω π f π 50 34,5 rad s - raktance určíme kapacitu kondenzátoru: 4 X 3,3 0 F 33,µ F ω ω X 34,5 9,56 Příklad 3.6. Máme skutečnou cívku, jejíž náhradní schéma si můžeme představit jako sériovou kombinaci odporu a indukčnosti. K cívce byl nejprve připojen stejnosměrný zdroj s napětím av a v obvodě byl naměřen proud av, pak střídavý zdroj s napětím a byl naměřen proud, viz obrázek. rčete parametry náhradního schématu cívky. ~ A av av A adáno: av V; av,3 A; 0 V; 5, A; fi 50 Hz rčete:, Řešení: Při stejnosměrném napájení se v ustáleném stavu uplatní pouze činný odpor cívky: av 9, 3 av,3 napětí a proudu při střídavém napájení vypočítáme impedanci cívky: 0 5 4, 3Ω, skutečná cívka 9

10 Dále platí: X X 4,3 9,3 4, 9 Vypočítáme úhlovou frekvenci: ω π f π 50 34,5 rad s - e známé induktivní reaktance cívky vypočítáme její indukčnost: X 4, 9 X ω 0, 3 H ω 34, 5 0

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY 2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY Příklad 2.1: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete fázorový

Více

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz . STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad.: V elektrickém obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2 . TEJNOMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 6 chéma. = V = Ω = Ω = Ω = 6 Ω = 9 Ω 6 = Ω rčit: celkový odpor C,,,,,,,,

Více

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS. STEJNOSMĚNÉ OBVODY pravil ng. Vítězslav Stýskala, Ph D. září 005 Příklad. (výpočet obvodových veličin metodou postupného zjednodušováni a

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky 5. přednáška Elektrický výkon a energie 1 Základní pojmy Okamžitá hodnota výkonu je deinována: p = u.i [W; V, A] spotřebičová orientace - napětí i proud na impedanci Z mají souhlasný

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Z 5 5 4 4 6 Schéma. Z = 0 V = 0 Ω = 40 Ω = 40 Ω 4 = 60 Ω 5 = 90 Ω

Více

Měření výkonu jednofázového proudu

Měření výkonu jednofázového proudu Měření výkonu jednofázového proudu Návod k laboratornímu cvičení Úkol: a) eznámit se s měřením činného výkonu zátěže elektrodynamickým wattmetrem se dvěma možnými způsoby zapojení napěťové cívky wattmetru.

Více

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika Stýskala, 00 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek rčeno pro studenty komb. formy FB předmětu 45081 / 06 Elektrotechnika B. Obvody střídavé (AC) (všechny základní vztahy

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky řešené příklady

Více

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Cvičení 11 B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Obsah cvičení 1) Výpočet proudů v obvodu Metodou postupného zjednodušování Pomocí Kirchhoffových zákonů Metodou smyčkových proudů 2) Nezatížený

Více

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA 3-f transformátor 630 kva s převodem U1 = 22 kv, U2 = 400/231V je ve spojení / Y, vypočítejte svorkové proudy I1 a I2 a pak napětí a proudy cívek primáru a sekundáru, napište ve fázorovém tvaru I. K.z.

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 5 5 U 6 Schéma. = 0 V = 0 Ω = 0 Ω = 0 Ω = 60 Ω 5 = 90 Ω 6 = 0 Ω celkový

Více

2.6. Vedení pro střídavý proud

2.6. Vedení pro střídavý proud 2.6. Vedení pro střídavý proud Při výpočtu krátkých vedení počítáme většinou buď jen s činným odporem vedení (nn) nebo u vn s činným a induktivním odporem. 2.6.1. Krátká jednofázová vedení nn U krátkých

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Studijní opory předmětu Elektrotechnika Studijní opory předmětu Elektrotechnika Doc. Ing. Vítězslav Stýskala Ph.D. Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Obsah: 1. Elektrické obvody stejnosměrného proudu... 2 2. Elektrická měření... 3 3. Elektrické obvody

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

7 Měření transformátoru nakrátko

7 Měření transformátoru nakrátko 7 7.1 adání úlohy a) změřte charakteristiku nakrátko pro proudy dané v tabulce b) vypočtěte poměrné napětí nakrátko u K pro jmenovitý proud transformátoru c) vypočtěte impedanci nakrátko K a její dílčí

Více

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického

Více

3. Střídavé třífázové obvody

3. Střídavé třífázové obvody . třídavé tříázové obvody říklad.. V přívodním vedení trojázového elektrického sporáku na x 400 V, jehož topná tělesa jsou zapojena do trojúhelníku, byl naměřen proud 6 A. Jak velký proud prochází topným

Více

Symbolicko - komplexní metoda II Sériové zapojení prvků R, L a C

Symbolicko - komplexní metoda II Sériové zapojení prvků R, L a C Symboliko - komplexní metoda Sériové zapojení prvků, a Použité zdroje: Blahove, A.: Elektrotehnika, nformatorium spol.s r.o., Praha 2005 Wojnar, J.: áklady elektrotehniky, Tribun E s.r.o., Brno 2009 http://hyperphysis.phy-astr.gsu.edu

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Veličiny elektrických obvodů napětí u(t) okamžitá hodnota,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní

Více

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE) FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE) Autoři textu: Ing. Jan Varmuža Květen 2013 epower

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM ANSFORMÁTORU Návod do měření Ing. Václav Kolář Ing. Vítězslav Stýskala Leden 997 poslední úprava leden

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu 4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 4, 4605 Minulá hodina: Ohmický odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií ITO Semestrální projekt Autor: Vojtěch Přikryl, xprikr28 Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Příklad 1 Stanovte napětí U R5 a proud I R5. Použijte metodu postupného zjednodušování

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_351

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_351 dentifikátor materiálu: VY_32_NOVACE_351 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Transformátory deální transformátor r 0; 0 bez rozptylu mag. toků 0, Φ Φmax. sinωt ndukované napětí: u i N d N dt... cos t max imax N..f. 4,44..f.N d ui N i 4,44. max.f.n

Více

Elektrotechnická zapojení

Elektrotechnická zapojení Elektrotechnická zapojení 1. Obvod s rezistory Na základě níže uvedeného obrázku vypočítejte proudy I1, I2, I3. R1 =4Ω, R2 =2Ω, R3 =6Ω, R4 =1Ω, R5 =5Ω, R6 =3Ω, U01 =48V 2. Obvod s tranzistorem počet bodů:

Více

ZEL. Pracovní sešit. Základy elektrotechniky pro E1

ZEL. Pracovní sešit. Základy elektrotechniky pro E1 ZEL Základy elektrotechniky pro E1 T1 Základní pojmy v elektrotechnice: Základní jednotky soustavy SI: Základní veličina Značka Základní jednotky Značka Některé odvozené jednotky používané v elektrotechnice:

Více

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: (a) cívka bez jádra (b) cívka s otevřeným jádrem (c) cívka s uzavřeným jádrem 2. Přímou metodou změřte odpor

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek Elektrotechnika kázka výběru příkladp kladů na písemku p Václav Vrána Jan Dudek Příklad č.1 Zadání příkladu Odporový spotřebi ebič o celkovém m příkonu p P 1 kw je připojen p na souměrnou trojfázovou napájec

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018

Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018 Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích František Žák AMPÉR 21. březen 2018 Eliminace přetoku jalového výkonu Eliminace jalového výkonu induktivního charakteru Indukční stroje Některé

Více

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY TROJFÁOÁ SOSTAA základní obrat ve výrobě a užití elektrické energie nesporné výhody při výrobě, přenosu a přeměně elektrické energie na mechanickou Trojfázová symetrická soustava napětí: tři zdroje harmonického

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze Z předchozích přednášek víme, že kapacitor a induktor jsou setrvačné obvodové prvky, které ukládají energii Dosud jsme se zabývali ustáleným stavem předpokládali jsme, že v minulosti byly všechny kapacitory

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Výkon střídavého proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Výkon střídavého proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRKÝ PROD Výkon střídavého proudu TENTO PROJEKT JE SPOLFNANOVÁN EVROPSKÝM SOÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPBLKY. VÝKON A PRÁE STŘÍDAVÉHO PROD = L - nebo - L Pokud strany troúhelníku

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Alena Škárová Výkon v obvodu

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355 Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

Trojfázový transformátor

Trojfázový transformátor Trojfázový transformátor Cíle cvičení: Naučit se - určit odpory primárního a sekundárního vinutí - vztah indukovaného napětí s magnetickým tokem - spojování 3-fázových vinutí - fázové a sdružené napětí

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. FYZKA. OČNÍK Příklady na obvody střídavého proudu A. rčete induktanci cívky o indukčnosti 500 H v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. = 500 0 3 H =?. = ω = π f = 57 Ω ívka á induktanci o velikosti

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-1-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 0 Číslo materiálu:

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT Přednáška Rozsah předmětu: 24+24 z, zk 1 Literatura: [1] Uhlíř a kol.: Elektrické obvody a elektronika, FS ČVUT, 2007 [2] Pokorný a kol.: Elektrotechnika I., TF ČZU, 2003

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Paralelní chod třífázových transformátorů Lukáš Sobotka 2017 Abstrakt Předkládaná

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_352

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_352 dentifikátor materiálu: VY_32_NOVACE_352 Anotace Autor Jazyk Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu. ng. Vadim Starý Čeština

Více

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3 3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3 ZDÁNÍ 1. IDENTIFIKCE neoznačených vývodů cívek 2. Změřit odpory vinutí ve studeném stavu 3. Změřit převod ve spojení Yd a Yy při sníženém napětí 4. Provést

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úloha č. 6 Název: Měření účiníku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 12 dne: 16.října 2009 Odevzdal dne: Možný počet

Více

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. INSTALAČNÍ RELÉ Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 30 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí Instalační

Více

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1 - 1 - Experimenty se sériovou rezonancí LC (c) Ing. Ladislav Kopecký Pokud jste přečetli nebo alespoň prohlédli články zabývající se simulacemi LC obvodů, které mají představovat rezonanční řízení střídavých

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 1f transformátor vedoucí práce: Ing. Lukáš BOUZEK 2012 autor: Michal NOVOTNÝ 2012 Anotace

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává Transformátory Mění napětí, frevence zůstává Princip funce Maxwell-Faradayův záon o induovaném napětí e u i d dt N d dt Jednofázový transformátor Vstupní vinutí Magneticý obvod Φ h0 u u i0 N i 0 N u i0

Více

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Střední

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky áklady elektrotechniky Přednáška Trojfázová soustava 1 Princip vzniku střídavého proudu 3f - soustavy 2 TROJFÁOÁ SOSTAA základní obrat ve výrobě a užití elektrické energie nesporné výhody při výrobě, přenosu

Více

Elektromechanický oscilátor

Elektromechanický oscilátor - 1 - Elektromechanický oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku si ukážeme jeden ze způsobů, jak využít silové účinky cívky s feromagnetickým jádrem v rezonanci. I člověk, který neoplývá technickou

Více

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony . Elektrotechnika Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony . Elektrotechnika Kirchhoffovy zákony Při řešení elektrických obvodů, tedy různě propojených sítí tvořených zdroji, odpory (kapacitami a indukčnostmi)

Více

Obvodové prvky a jejich

Obvodové prvky a jejich Obvodové prvky a jejich parametry Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický obvod Uspořádaný systém elektrických prvků a vodičů sloužící

Více

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno 7. TRANSFORMÁTORY Pro zjednodušení budeme měření provádět na jednofázovém transformátoru. Na trojfázovém transformátoru provedeme pouze ontrolu jeho zapojení měřením hodinových úhlů. 7.1 Štítové údaje

Více

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 28. Obvody 1. V obvodu na obrázku je dáno E 1 = 6, 0 V, E 2 = 5, 0 V, E 3 = 4, 0 V, R 1 = 100 Ω, R 2 = 50 Ω. Obě baterie jsou ideální. Vypočtěte a) [0,3 b] napětí mezi body a a b a b) [0,7 b]

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži 9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži 9. Zadání úlohy a) změřte, jak se mění účiník jednofázového transformátoru se změnou zatížení sekundárního vinutí, b) u všech měření vyhodnoťte

Více

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá neboli sériové a paralelní řazení prvků Rezistor Ekvivalence obvodových prvků sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá Paralelní řazení společné napětí proudy jednotlivými

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den:

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den: Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov Zpráva o měření Třída: 3.C Skupina: 3 Schéma zapojení: Úloha: Měření výkonu Zpráva číslo: 8 Den: 06.04.2006 Seznam měřících přístrojů: 3x R 52 Ohmů Lutron

Více

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1 11. OCHRN PŘED ÚRZEM ELEKTRICKÝM PRODEM Příklad 11.1 Vypočítejte velikost dotykového napětí d na spotřebiči, který je připojen na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C, jestliže dojde k průrazu fázového

Více

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru synchronního generátoru - 1 - Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru Soustrojí motor-generátor v laboratoři HARD Tab. 1 Štítkové

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC Kondenzátor i cívka kladou střídavému proudu odpor, který nazýváme kapacitance

Více

21ZEL2 Transformátory

21ZEL2 Transformátory 1ZEL Transformátory Jan Zelenka ČVUT Fakulta dopravní Praha 019 1 Úvod co je transformátor? je netočivý elektrický stroj umožňuje přenášet elektrickou energii mezi obvody pomocí vzájemné magnetické indukce

Více

Měření indukčnosti. 1. Zadání

Měření indukčnosti. 1. Zadání Měření indukčnosti. adání A. a předložené vzduchové cívce změřte: a) Ohmovou metodou její vlastní indukčnost a seriový ztrátový odpor ss (včetně určení jakosti Q) b) Maxwell-Wienovým můstkem dtto. (emáte-li

Více

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření na 3fázovém transformátoru Měření na 3fázovém transformátoru Transformátor naprázdno 0. 1. Zadání Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno. Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 až 120 V, měřte proud naprázdno ve všech

Více