ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ČÍSLO ZAKÁZKY /114/02 ZADAVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (INVESTOR) Název Stavební úřad Magistrátu města Prostějova Sídlo nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov IČO DIČ CZ Zastoupení Ing. Jan Košťál vedoucí stavebního úřadu Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Prostějov Číslo účtu /800 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) GENERÁLNÍ PROJEKTANT OBSAH DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST: VÝKRESOVÁ ČÁST: SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ORTOFOTOMAPA S KATASTRÁLNÍM PODKRESEM PROBLÉMOVÝ VÝKRES VÝKRES REGULACÍ SITUACE SÍTÍ DOKLADOVÁ ČÁST: ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ VARIANTNÍ ŘEŠENÍ MOŽNÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZÁPISY Z VÝROBNÍCH VÝBORŮ Název ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Sídlo Tylova 1136/4, Olomouc IČO DIČ CZ Zastoupení Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva Zastoupení ve věcech technických Ing. František Babica, místopředseda představenstva Tel.: , Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Olomouc Číslo účtu /0100 Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 2274 OBSAZENÍ PROJEKTU Vedoucí projektu Ing. Arch. Pavel Vrba ALFAPROJEKT Architektonické řešení Ing. arch. Štěpán Zatloukal ALFAPROJEKT Dopravní řešení Ing. Petr Staněk ALFAPROJEKT ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Územní studie subcentrum Krasice východ Místo: Prostějov, KÚ Stupeň dokumentace: Územní studie 1

2 DŮVODY POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE Dle nového územního plánu (zpracováno ateliérem Knesl + Kynčl architekti; platného od ) bylo dle části 12 určeno několik lokalit ke zpracování územní studie. Jednou z těchto částí je i plocha situovaná v KÚ Prostějov (dle územního plánu vymezena jako US 19). Jedná se o převážně volnou plochu na jih od sídliště Prostějov západ. Použité podklady: 1. Závazná územně plánovací dokumentace - ÚpmPv (Knesl + Kynčl s.r.o. platný od ). 2. dokumentace DPS Holandská (APM projekce) 3. aktuální katastrální mapa + technická mapa města Prostějova 4. fotodokumentace (Alfaprojekt Olomouc, a.s.) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území se nachází v KÚ Prostějov a je ohraničeno ulicí Anenskou na východní straně, areálem podniku GALA na straně západní (pokračování ulice švýcarská), aqvaparkem na straně jižní a panelovým sídlištěm (ulice Holandská) na straně severní. V územním plánu je tato plocha vymezena jako US 19, která obsahuje plochy 0-614, 0-615, 0-616, 0-617, CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je v současnosti především volná zemědělská plocha, která je na východní straně zastavěna komerční zástavbou (Lidl a bývalý Albert momentálně bez konkrétního využití). Po obvodu tohoto území (jižní a západní strana) je nedávno vybudovaná cyklostezka. Zbytek plochy je v současnosti stále intenzivně zemědělsky využíván a tím i vytržena z kontextu relativně sevřené okolní zástavby. Struktura sídliště, na kterou řešené území navazuje je na východě jasná a přehledná (výstavba 60. a 70. let 20. stol), ale na severu se jedná o typickou sídlištní strukturu konce 80. a počátku 90. let 20. stol se všemi negativy, které tato zástavba nese. HODNOTY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V současnosti je jedinou hodnotou daného území její volná plocha, která umožňuje rozvoj a dotvoření dané oblasti. Případný potenciál rozvoje je tedy obrovský. Je potřeba tuto příležitost nepromarnit a řešit dané území s ohledem na dlouhodobé potřeby místních obyvatel. ANALÝZY STÁVAJÍCÍHO STAVU Bezprostřední okolí řešeného území je z velké části zastavěno bytovou zástavbou s deficitem zeleně a místa pro setkávání obyvatel. Chybí zde kompoziční prvek centra (subcentra) jako uzlového bodu veřejných prostranství s polyfunkční zástavbou okolí. Základem této studie a výchozím bodem tedy je, navrhnout možná řešení vedoucí ke zkvalitnění prostředí, služeb a občanského vybavení v této lokalitě, vymezení nového, kvalitního veřejného prostoru s parkovým prvkem, navázání na sportovní aktivity v prostorách u aquaparku a decentním dotvoření prostoru adekvátní bytovou zástavbou. NÁVRH V návrhu jsme se zabývali výsledky a požadavky, které vzešly z jednotlivých analýz a navrhli možná řešení nedostatků a deficitů v území. Napojení komunikace Holandská, Italská - Švýcarská vč. Cyklostezky V této části, která je ještě de facto součásti sídliště jde především o dotvoření - napojení komunikace Italská a Holanská s apendixem parkoviště vedoucí po jižním okraji sídliště od ulice Švýcarské. V této fázi se tak odlehčí dopravní situaci na sídlišti s pozitivem ve formě přírůstku parkovacích stání a navíc bude propojena cyklostezka přerušená v této části (končící u ulice Švýcarská a kruhového objezdu na křížení Anenské, Anglické a Holandské) Ponechání struktury cyklostezek po obvodě řešené oblasti Z jižní a západní strany (podél výrobního závodu GALA a Aquaparku je situována poměrně nová síť cyklostezek, která je v hojné míře využívána místními obyvateli k rekreaci. To je potřeba využít jako kostru, na které je třeba dále stavět. Severní část území bytová bloková dostavba V severní části řešeného území v rámci využití městských pozemků byla dříve zvažována výstavba domu s pečovatelskou službou. Ten se však svou velikostí a umístěním v rámci dané urbanistické struktury do daného kontextu nehodí. V severovýchodním rohu je v současnosti prodejna Lidl, u které je předpoklad jejího dlouhodobé setrvání na daném místě. Na úrovni jižní fasády Lidlu je navržena nová komunikace propojující východ a západ. Severně od ní vznikne prostor pro případné dotvoření blokové polyfunkční zástavby. Na pozemcích města v dané lokalitě by tak mohly vzniknout malometrážní byty (nejen DPS, ale i třeba startovací byty, atd). Ve zbytku této části by pak došlo ke vzniku drobnější, sevřenější struktury, která by však urbanisticky reagovala na sídliště, Lidl, ale i rozvolněnou strukturu středu a jihu řešené oblasti. Jižní část území návaznost na sportovní aktivity aquaparku Tato část řešeného území je poměrně komplikovaná. Přirozenou a do budoucna i patrnou a přetrvávající hranici území zde tvoří cyklostezka. Jižně od ní se nachází areál aquaparku a na něj navazané prostory pro sportovní aktivity (tenis, minigolf, atd.) Dle územního plánu navržená plocha pro tělovýchovná a sportovní zařízení (celé území na jih od Lidlu až po hranici aquaparku) je tedy logickým pokračováním již existujícího. Návrh dle územní studie předpokládá výstavbu malé sportovní haly nebo hřiště na univerzální venkovní aktivity (fotbal, basketbal, cvičení zumby, beach voleybal). 2

3 Jižní část řešeného území na pozemcích města je jako jediná protkána inženýrskými sítěmi (plynové potrubí středotlaké a el. distribuční soustava). Při návrhu sportovních aktivit je tedy třeba zohlednit vedení vč. ochranných pásem a navrženou výstavbu tomuto faktu náležitě přizpůsobit. Veřejný prostor parkové plochy Prostor mezi severní zastavěnou částí a jižní části určenou pro sport je z důvodu deficitu veřejné zeleně v území potřebné doplnit veřejným prostorem parkového typu, který zároveň bude prorůstat do obou struktur a tak jednotit celé řešené území a také tvořit subcentrum dané oblasti. Prostor by měl nabídnout dostatek míst k sezení, stín, prvky obohacující vnímání prostoru (případný vodní prvek nebo umělecké dílo), doplnění herních prvků pro děti i dospělé, s vazbou na předpokládané komerční plochy vzniklé v severní části i stávající Lidl a bývalý albert. Takový typ volnočasového relaxačního prostoru v dané lokalitě chybí. Byl by i vhodně napojen systémem cyklostezek na blízké i široké okolí. Pro srovnání je zde přiložen výřez stávajícího územního plánu a výřez výkresu regulací, který vzešel z této územní studie. MHD: Vzhledem k rozsahu daného území se se změnami MHD nepočítá. Cyklistická: V současnosti je řešené území relativně bohaté na výskyt cyklostezek. Do budoucna by pak měl počet cyklostezek ještě narůst. To je obecný trend, který se snaží cyklistům vymezit v městském i mimoměstském prostoru vlastní prostor. V daném prostoru to znamená, že je potřeba v prvé řadě napojit síť stezek na sebe (především na severu území u stávajícího sídliště). Cyklostezky ale mohou sloužit jako návaznost na činnosti spojené se sportovními aktivitami (koly, bruslemi.. atd). Proto je třeba uvažovat i o napojení vnitřku areálu (sportoviště, bytová zástavba, veřejný prostor) tak, aby byl součástí širšího celku. Statická: Limitujícím faktorem pro výstavbu v celém území je hladina podzemní vody. Ta je v hloubce cca 1m pod úrovní terénu, což vede k několika omezením. Mezi hlavní, (ve vztahu k řešení statické dopravy) patří to, že není možné uvažovat s výstavbou podzemních garáží. V rámci navržené zástavby bytových domů v severní části území je tedy nutné počítat se suterénem určeným k parkování (popř. pro komerci). Vyšší podlaží budou určena pro bydlení. Zbytek parkovacích stání pak bude navržen na terénu a tomu bude přizpůsoben i profil komunikací (šířka profilu, atd.). ZELEŇ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ Patrná je zde změna, která se projevuje v centrální části západní poloviny řešeného území. Zde je na rozdíl od původního územního plánu navržen pás městské zeleně parkového typu, který v okolí chybí a bude působit jako jednotící prvek celého prostoru. Je zde rovněž detailněji znázorněn doporučený uliční profil, který detailněji zakreslen včetně kót ve výkresu regulací. DOPRAVA Automobilová: V územní studii je navržena páteř nových komunikací po obvodu řešeného území (s výjimkou východního okraje a severního okraje potřeba komunikace pro automobily je zde minimální) a rovněž severo jižním a východo západním směrem. Tyto nové komunikace rozčlení řešené území přibližně na rovnocenně rozsáhlé části. Předpokládá se zde obousměrný provoz a napojení na okolní dopravní síť, především pak ulici Anenskou, Holanskou a Švýcarskou. Doporučené profily komunikací se schematickým řezem územím jsou patrny ve výkrese regulací. Potřeba veřejného prostoru s koncentrací zeleně je v intenzivně zastavěných částech městských struktur nezpochybnitelná. Daná oblast se pak k vytvoření tohoto prostoru doslova hodí. Podle platného územního plánu má takovýto prostor vzniknout v sousední lokalitě (územní studie 1), avšak za současného stavu je realizace tohoto záměru diskutabilní. Proto je nutné navrhnout takovýto prostor v centrální části této lokality tak, aby dokázala spojovat a jednotit rozdílné struktury a funkce a zároveň plnit funkci subcentra. Bude poskytovat prostor pro volnočasové aktivity, pro setkávání lidí, pro možnost odpočinku a poskytnutí stínu jak pro mladé, tak i starší obyvatele širšího okolí. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Dle technické mapy města Prostějova je patrné, že na řešeném území se nachází jen minimum inženýrských sítí. Výjimku tvoří jih území, kde na pozemcích města vede středotlaké plynové potrubí, které do značné míry komplikuje využití těchto pozemků (bez řešení patřičné přeložky.. atd). I z tohoto důvodu se jeví jako ideální tyto pozemky řešit jako sportoviště, které klade nižší nároky na stávající sítě. Ve zbytku území se pak už nachází pouze slaboproudá infrastruktura, která během případné výstavby je relativně snadno přeložitelná a silnoproudé napojení obou stávajících prodejen (lidl, bývalý albert) vč. trafostanice. Zbytek sítí se nachází po obvodu řešeného území. 3

4 ZÁVĚR Po shrnutí výše uvedených skutečností při zpracovávání studie vyplývá následující: platí koncepční rozdělení řešeného území dle platného územního plánu. Na severu jsou navrženy plochy smíšené obytné a na jihu plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení. stávající schéma je doplněno o veřejný prostor parkového typu, jelikož není možné spoléhat na jeho vznik v prostoru výrobního závodu GALA. Tento prostor tak bude formovat část subcentra, které je klíčové pro vyváženost celého okolí. bloková či polobloková zástavba na severu řešeného území by měla koncepčně navazovat na okolní strukturu (nedodržovat studii DPS) a pojmout jak parkovací stání, tak drobnou komerční činnost a služby (kavárny, kadeřnictví, atd) nároky na veřejná prostranství včetně zeleně vyplývají z regulačního výkresu území musí být snadno propustné především pro chodce a cyklisty na jihu budou vybudovány kapacity pro sportovní aktivity 4

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN)

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) NÁVRH ZADÁNÍ I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více