TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonicko-stavební řešení 1

2 OBSAH: dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 a) Účel objektu... 4 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace... 4 c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění... 4 d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost... 5 e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů... 7 f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu... 7 g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků... 7 h) Dopravní řešení... 8 i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

3 STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Ve shodě s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb má projektová dokumentace následující členění: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. KOORDINAČNÍ SITUACE DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.4.1. zdravotechnika a plynovod D.4.2. vytápění D.4.3. vzduchotechnika D 4.4. elektroinstalace DOKLADOVÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Stavba: Zateplení domu č. p. 268 Místo stavby: Druh a účel stavby: Stupeň projektové dokumentace: Investor: Trabantská 268/8, Satalice, Praha 9, parc.č..: 655/1, k.ú.: Satalice Návrh rekonstrukce obvodového pláště polyfunkčního domu č.p.268 Dokumentace pro ohlášení SÚ Městská část Praha - Satalice K Radonicům 81/3, Satalice, Praha-Satalice Projektant: Ing. arch. Tomáš Stránský Ing. arch. Martin Rezek Ateliér Sféra Projekt kontroloval: Zhotovitel: Ing. Roman Pechač Dělnická 6/202 Praha autorizace ČKAIT (osvědčení o autorizaci viz DOKLADOVÁ ČÁST) bude určen výběrovým řízením Datum zpracování: 4/2014 5/2014 Lhůty výstavby: Náklady na stavební objekt: 2014 (po vydání stavebního povolení) cca Kč dle předběžného rozpočtu 3

4 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Účel objektu Stavebními úpravami nedojde ke změně funkčního využití objektu. Objekt bude nadále sloužit takto: Ordinace zdravotnického zařízení a byt. b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Architektonické a dispoziční řešení Projekt řeší především zateplení objektu a výměnu oken. Řešení fasád je navrženo s ohledem na charakter objektu. Historie objektu 268 sahá do 30.tých let minulého století, což je patrné na charakteristickém hmotovém řešení. Hodnotná část domu je uliční partie, která přesahuje půdorys oblým rizalitem v nároží, který ukrývá schodiště. Tento rizalit je ozdoben štěrbinou přivádějící denní světlo do schodiště přes stěnu z luxfer. Bohužel byla v průběhu doby původní hmota přistavována o zadní trakty, které nesly ryze utilitární podobu. Tvar a rozmístění oken byl kopírován. V poslední době byla v části objektu vyměněna dřevěná špaletová okna za plastová se stejným dělením. Návrh nových fasád vychází z principu kontrastu mezi jednotlivými částmi domu a to tak, že byla zdůrazněna nejexponovanější uliční část s oblým rohem ve světlém odstínu, zatímco zadní ustoupené trakty jsou potlačeny šedou barvou. Do objektu vedou dva vstupy, jeden původní zasazen do niky a opatřen tenkou konzolou stříšky a druhý ve štítu přístavby. Původní vstup jsme opatřili akcentním červeným odstínem, ve kterém budou instalovány dveře stejné barvy. Stříška bude tepelně izolována zároveň s podhledem pouze zespodu a to izolací s vyšším odporem R v tloušťce 40mm. Druhý vstup vede do zdravotnického zařízení, a proto byl barevně zvýrazněn a doplněn stříškou. Výplně otvorů budou v trojím barevném řešení a odpovídají barevnosti fasád. Zároveň bylo toto řešení přizpůsobeno již vyměněným oknům. Ve světlé fasádě budou použity tmavě šedé rámy v odstínu RAL 7016, v šedých fasádách se okna přizpůsobí vyměněným bílým a v červených plochách budou skryta ve stejném odstínu červené. Členění oken využívá fixních částí k minimalizování tlouštěk rámů. V zadní části objekt je do fasády osazen stojan se sirénou a žebřík, které musí být demontovány a ukotvení prodlouženo o sílu zateplení. Poté budou vráceny na svá místa. Mříže budou odstraněny a nahrazeny bezpečnostním zasklením. Řešení vegetačních úprav okolí objektu Projekt řeší zateplení objektu, nedojde k zásahům do vegetace v okolí objektu. Další podrobnosti a výkresy v části D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Projekt řeší zateplení objektu, úpravami nedojde ke změnám oproti současnému stavu. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Projekt řeší zateplení domu, jedná se tedy o stavební úpravy, které nemění vnitřní uspořádání ani funkční využití objektu. Podlažnost 2NP Počet parkovacích míst 1 volné a 1 garážové Plocha pozemku parc. č. 655/1 663 m2 Zastavěná plocha objektu 201 m2 Hrubá podlažní plocha: 1.NP 172 m2 2.NP 172 m2 Obestavěný prostor: Celkem 895 m3 Hrubá podlažní plocha: 1.NP 172 m 2 2.NP 172 m 2 Obestavěný prostor: Celkem 895 m 3 OSVĚTLENÍ Projekt řeší zateplení objektu, úpravami nedojde ke změnám oproti současnému stavu. 4

5 d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Projekt řeší především zateplení domu, tedy zateplení fasád objektu, doizolování pultových střech a výměnu stávajících oken za nová plastová s izolačním trojsklem. Cílem je snížení energetické náročnosti provozu a zároveň kultivace vnějšího vzhledu objektu. 1. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V současnosti je na fasádě břizolitová omítka. Na ní budou po ošetření lepeny a kotveny tepelně izolační desky jako kontaktní zateplovací systém. Jako izolant je navržena kombinace fasádního polystyrénu tl. 160mm a 180mm a u soklů bude použit extrudovaný polystyrén tl. 120mm. Pro dozdívky otvorů v obvodových zdech, atikách a jedné nosné zdi v interiéru bude použito cihelného zdiva. Atika bude nadezděna z cihelných tvárnic Porotherm. 2. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Projekt řeší zateplení objektu, úpravami nedojde ke změnám oproti současnému stavu. 3. ZASTŘEŠENÍ Objekt je zastřešen plochou střechou, která prošla rekonstrukcí před několika lety, ale bouhužel nebylo myšleno na možné budoucí zateplení fasád a navíc do nového souvrství bylo použito nedostačující tloušťka izolace. Bude tedy provedeno nové souvrství ploché střechy. Ze střechy bude demontováno oplechování atiky a PVC hydroizolace, poté bude na stávající vrstvu polystyrénu kotvena nová vrstva polystyrénu v tl. 140 mm. S ohledem k navýšení tl. izolantu bude nutné zvýšit vyzdívku atik o jednu výšku cihelných tvárnic. Nově provedená hydroizolace bude řešena z PVC folie, kouty, rohy a zakončovací oplechování atiky bude řešeno poplastovanými plechy viplanyl, na které bude PVC folie natavena. Plocha střechy bude dále opatřena vrstvou geotextýlie a promývaného kameniva, které bude fungovat jako přitěžující vrstva střechy, která je nutná s ohledem na působení větru a zároveň bude chránit PVC folii před působením povětrnosti. 4. FASÁDNÍ PLÁŠŤ Řešení fasád je navrženo s ohledem na charakter objektu. V současnosti je na fasádě břizolitová omítka. Na ní budou po ošetření lepeny a kotveny tepelně izolační desky jako kontaktní zateplovací systém. Jako izolant je navržena kombinace fasádního polystyrénu tl. 160mm a 180mm, u soklů bude použit extrudovaný polystyrén tl. 120mm. Finální povrch bude tvořit tenkovrstvá probarvená omítka. V místech změny síly polystyrenu budou použity příslušné lišty. Oblá stěna objektu bude zateplena deskami z čedičové vaty, která umožní ohyb v daném poloměru. Popis zateplovacího systému: právní předpisy - Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na oheň minimálně B-s2,d0 podle ČSN EN a indexem šíření plamene is=0,00 m/min. dle ČSN Požárně technické vlastnosti hmot. - podmínky provádění Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému. - odolnost proti vzniku trhlin Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny. - povrchová úprava Povrchová úprava bude provedena silikátovou omítkou se zrnitostí 1,5mm - stupeň odrazivosti světla Pokud bude zvolen barevný odstín omítky se stupněm odrazivosti světla menší než 20% musí být tento barevný odstín schválen výrobcem ETICS s uvedením podmínek za kterých může být aplikován. - armovací síťovina Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s gramáží 155g/m 2 a pevností v tahu >2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 6 x 6 mm - podklad Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven postup jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN Podklad bude minimálně očištěn tlakovou vodou. 5

6 - izolace izolace z expandovaného polystyrenu dle ČSN EN s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D=0,039 W/mK - sokl založení Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou z plastu. Na přední stranu soklové lišty bude osazena naklapávací průběžná systémová plastová lišta zabraňující trhlinám v místě napojení armovací vrstvy se soklovou lištou a umožňující nezávislou dilataci soklové lišty na omítce. - izolace soklu Izolace soklu bude z extrudovaného polystyrenu. - povrchová úprava soklu Povrchová úprava od úrovně terénu do soklové lišty bude provedena z odolné strukturální omítky. - parapety Napojení zateplovacího systému na systémové parapety bude provedeno pomocí těsnících pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění a zabraňují pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. V ostění bude použit přechodový plastový profil s integrovanou síťovinou, do kterého se zasune parapetní plech. Provedení parapetů z titanzinkového plechu. - ostění oken a dveří Napojení zateplovacího systému na rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. - nadpraží oken, dveří a balkónů Nadpraží oken, dveří a balkónů bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. - hmoždinky V systému budou použity pouze schválené hmoždinky. Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu. Pro zamezení vlivu tepelných mostů budou použity hmoždinky se zátkou tloušťky 25 mm z příslušného izolantu pro zapuštěnou montáž. - napojení na klempířské prvky Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou provedeny systémovou plastovou lištou s integrovanou síťovinou a to tak, aby bylo zajištěno dilatování klempířských prvků pod omítkou bez rizika trhlin v místě napojení. 5. ZÁBRADLÍ A PLOTY Oplocení zůstává stávající. Nově bude natřeno očištěné trubkové zábradlí při vstupu do zdravotnického zařízení a to černou kovářskou barvou. 6. VÝPLNĚ EXTERIÉROVÝCH OTVORŮ Výplně otvorů budou v trojím barevném řešení a odpovídají barevnosti fasád. Zároveň bylo toto řešení přizpůsobeno již vyměněným oknům. Ve světlé fasádě budou použity tmavě šedé rámy v odstínu RAL 7016, v šedých fasádách se okna přizpůsobí vyměněným bílým a v červených plochách budou skryta ve stejném odstínu červené. Členění oken využívá fixních částí k minimalizování tlouštěk rámů. Nová okna budou montována do vnějšího líce zdiva, zachovaná plastová okna budou přemontována do vnějšího líce zdiva, aby došlo k eliminaci tepelných mostů. Detaily osazení oken jsou patrné ve výkresové části dokumentace. Otvíravá okna budou vybavena klasickou 4polohovou klikou - polohy zavřeno, otevřeno, mikroventilace, ventilace se 3 bezpečnostními body. Všechny otvory budou před montáží oken zaměřeny dodavatelskou firmou. Montáž musí provádět dodavatelská firma systému nebo firma s příslušnou certifikací, která bude postupovat podle technologických podkladů dodavatele. Každé okno má plastový dutinkový interiérový parapet a parapet exteriérový z TiZn plechů. 7. VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ Projekt řeší zateplení objektu, nedojde k zásahům do vnitřních výplní. 8. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY V zadní části objekt je do fasády osazen stojan se sirénou a žebřík, které musí být demontovány a ukotvení prodlouženo o sílu zateplení. Tyto prvky budou stejně jako zábradlí očištěny od rzi a nečistot a opatřeny černou kovářskou barvou. 9. TESAŘSKÉ VÝROBKY Jako tesařský prvek se dá považovat konstrukce nového zastřešení vstupu do ordinace. Konstrukce je navržena z dřevěných profilů KVH, technické řešení patrné z výkresové dokumentace. 6

7 10. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Detaily zakončení střechy a jsou navrženy z poplastovaných plechů viplanyl a veškeré další klempířské prvky jsou navrženy z titanzinkových plechů. 11. IZOLACE PROTI VLHKOSTI Kolem obvodu domu jsou provedeny zpevněné plochy odvádějící dešťovou vodu od objektu. V místech severovýchodního rohu toto chybí, a proto bude doplněno o okapový chodník chránící sokl před vegetací. 12. KOMÍN Stavebními úpravami nevzniknou požadavky na realizaci nového komíny ani nedojde k zásahům do komínů stávajících. e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Pro výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcemi, tepelných ztrát a spotřeb energií byly podkladem informace o skladbě jednotlivých konstrukcí obvodového pláště budovy, případně požadavek ČSN (2011) Tepelná ochrana budov požadavky. Výpočtové součinitele prostupu tepla UN,20: Stěna vnější izolovaná tl. 450mm + 160mm tep.izolace EPS 0,23 W/m 2.K Okna a skleněné výplně ve svislém obvodovém plášti 0,90 W/m 2.K f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Nakládání s odpady S odpady vznikajícími v průběhu realizace stavby a s komunálním odpadem vznikajícím při užívání budovy bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a prováděcí vyhláškou č. 21/2005 Sb. Odpad vznikající v průběhu realizace stavby: Odpad je třeba přednostně využít, případně zajistit jeho využití. Nelze-li jej využít v souladu se zákonem o odpadech, je třeba zajistit jeho odstranění, opět v souladu se zákonem o odpadech. Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele stavby, pokud tento odpad nebude přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Nejpozději při kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění (pokud využití odpadů v souladu se zákonem o odpadech není možní). Z dokladů misí být patrno, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, právní forma a sídlo, případně bydliště, IČO oprávněné osoby, byloli přiděleno) a datum předání odpadu. Ochrana venkovního chráněného prostoru z hlediska hluku během výstavby Práce na stavbě budou probíhat výhradně v době mezi 7 21 hodinou. Samotné provádění stavby bude probíhat standardním způsobem. Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM do terénu. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 7

8 h) Dopravní řešení Projekt řeší zateplení objektu, bilance dopravy v klidu i vjezd na pozemek se nezmění oproti současnému stavu. i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Ochrana stavby před radonem Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. Ochrana proti hluku z automobilové dopravy Automobilová doprava v přilehlé ulici není v takové míře, aby bylo třeba speciálních opatření chránící vnitřní prostředí od hluku z ulice. Ochrana stavby před spodní vodou Po vnějším prozkoumání objektu nebyly zjištěny místa poškozená vzlínající spodní vodou. Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. Dodržení obecně technických požadavků na výstavbu Provedení zateplení domu je v souladu s obecnými technickými požadavky podle vyhlášky č.268/2009sb o obecných technických požadavcích na výstavbu Seznam podkladů: Zákon č.183/2006 Vyhláška č.62/2013 Sb. Vyhláška č.501/2006 Sb. Vyhláška č. 26/1999 Sb. Stavební zákon O dokumentaci staveb O obecných požadavcích na využití území O obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, V Praze 7/2014 Ing. arch. Tomáš Stránský a Ing. arch. Martin Rezek 8

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více