pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy"

Transkript

1 Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant: Zodp. projektant: č.p. 36, ul. Rybářská pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí , Hrádek nad Nisou IČ: Změna stavby Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Energy Benefit Centre o.p.s., Thákurova 531/4, Praha 6 IČ: , DIČ: CZ Ing. Libor Truhelka autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT M. Kudeříkové 1602, Benešov 1

2 1. BOURÁNÍ V rámci přípravy podkladu pro aplikaci nového kontaktního tepelně-izolačního systému na fasádě budovy mateřské školy bude provedeno odstranění nesoudržných částí stávající omítky. Jedná se zejména o nároží domu, oblasti kolem oken a dveří, u přesahů střechy a atik. Odhaduje se, že degradovaná nebo jinak poškozená omítka se nachází na cca 10% celkové plochy, která bude zateplena. Zbylá omítka bude ponechána pod podmínkou, že zhotovitel stavby ověří soudržnost a míru případné degradace omítky po zpřístupnění ploch fasády (tzn. po instalaci lešení), a to podle ČSN Podklad pro kontaktní tepelně izolační systém (ETICS) musí splňovat podmínky uvedené v ČSN a zároveň i podmínky technologického předpisu konkrétního výrobce a dodavatele systému. Odstranění nesoudržných vrstev bude prováděno mechanicky odsekáním, resp. ocelovým kartáčem. Neporušená stávající omítka bude zachována, povrch bude pouze zbaven nečistot, prachu a případných mastných skvrn. V poškozených místech bude vyškrábána i degradovaná malta ve styčných i ložných spárách zdiva do hl. cca 10 až 20 mm. V oblasti soklu bude kompletně odstraněn stávající kabřincový obklad, povrch pod ním bude očištěn a vyspraven tak, aby byla zajištěna potřebná rovinatost pro aplikaci ETICS. Vybourány budou celkem 2 původní dřevěná okna a 2 původní vnější dveře. Ponechána zůstanou pouze plastová okna, která byla osazena v roce 2004 a 4 malá okna v půdním prostoru (3.NP). U již vyměněných oken budou odstraněny vždy pouze vnější parapety (aby mohly být později vyměněny za nové plechové s hloubkou zvětšenou o tloušťku zateplovacího systému). Z důvodu zateplení fasády bude nutné provést nové oplechování atiky. Stávající plechové okapnice budou uříznuty v místě vnějšího líce obvodových stěn. Dále budou odstraněny koncové části výústek VZT-potrubí nacházejících se na fasádě. Demontovány budou i ostatní prvky technického zařízení vyskytující se na fasádě (např. hromosvody, dešťové svody, plynové potrubí, osvětlení, kabelová vedení atd.). Tyto prvky a instalace budou po aplikaci kontaktního zateplovacího systému opětovně instalovány na původní místo, resp. budou posunuty o tloušťku zateplovacího systému. Demontovány budou i oba přístřešky u vstupů do budovy viz kap. 15. V průběhu bouracích prací budou bourané konstrukce skrápěny vodou za účelem maximální eliminace prašnosti. Vybouraný materiál bude druhově tříděn a prvky dále nevyužité pro nově navržené konstrukce - budou odvezeny na sjednané skládky dle předpisů o nakládání s odpady. To se týká zvláště likvidace zjištěného azbestu a eventuálně dalších nalezených látek nebezpečných zdraví. Při bouracích a demontážních pracích budou dodržovány platné bezpečnostní předpisy. Minimalizována bude hlučnost a prašnost prováděných úkonů. V případě zjištěných neobvyklých skutečnosti, budou bourací práce zastaveny a neprodleně bude přivolán stavebník, projektant a eventuálně statik. 2. ZEMNÍ PRÁCE Po obvodu budovy bude proveden odstraněn v šíři 600mm betonový chodník a následně bude proveden výkop rýhy ve stejné šířce do hloubky cca 400mm, a to pro možnost zateplení soklu extrudovaným polystyrenem. Výkop bude po zateplení soklu 2

3 zasypán štěrkem, zhutněn a z vrchu osazen betonovým chodníčkem (dlaždice vel. 500x500mm). Vzhledem k realizaci zateplení fasády a k nutnosti posunout dešťové svody bude nutné provést úpravu stávajících lapačů střešních splavenin (půdorysný posun), s čímž bude spojena i úprava části svodného potrubí kanalizace. 3. ZÁKLADY Stávající základové konstrukce zůstanou navrženými stavebními úpravami nedotčeny. 4. SVISLÉ KONSTRUKCE Stávající obvodové stěny jsou dle údajů z původní projektové dokumentace provedeny z plných cihel. Míra zásahu do obvodových konstrukcí odpovídá aplikaci kontaktního tepelně izolačního systému (ETICS), tzn. do obvodových stěn bude zateplovací systém kotven. Další zásahy se týkají pouze poškozených částí fasádní omítky, které budou odstraněny a následně renovovány tak, aby povrch fasády odpovídal požadavkům na podklad pro aplikaci ETICS dle ČSN Vnitřní svislé konstrukce zůstanou zachovány v původním stavu. Vzhledem k tomu, že cca polovina stávajících již vyměněných plastových oken byla osazena tak, že stávající ostění a nadpraží zakrývá velkou část rámů výplní, bude nutné pro možnost aplikaci zateplení ostění a nadpraží ubourat omítku z těchto ploch (předpokládaná tloušťka 15 až 20mm) a v některých případech i část zdiva. Tloušťka odstraňovaných konstrukcí musí být taková, aby bylo možné zateplit tyto plochy tepelným izolantem v tl. 20mm a zároveň zůstal nezakrytý rám okna alespoň v šířce 10mm. Zhotovitel stavby si před podáním cenové nabídky projde celou stavbu a tyto bourací práce zohlední v předloženém položkovém rozpočtu. Při provádění těchto bouracích prací je nutné postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících oken a rámů. 5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Veškeré stávající vodorovné konstrukce zůstanou zachovány v původním stavu navrženými stavebními úpravami nejsou dotčeny. 6. STŘECHA Střecha budovy bude stavebními úpravami dotčena z důvodu rozšíření atik o tloušťku ETICS bude nutné osadit nové poplastované okapnice. Ty budou mít rovnou část delší minimálně o tloušťku zateplení a budou se kotvit stejně jako okapnice původní. Dále bude nutné provést novou střešní izolaci na vrchním líci atik s přetažením o min. 150 mm na vnitřní svislou část atik. 7. VÝPLNĚ OTVORŮ Původní výplně otvorů (celkem 2 okna a 2 dveře) - s výjimkou malých dřevěných oken ve 3.NP bude vyměněna. Ponechána zůstanou pouze plastová okna, která byla osazena v roce Všechny nově osazované výplně otvorů, tzn. 2 okna a 2 vstupní dveře, budou splňovat všechny požadavky normy ČSN Součinitel prostupu tepla U w obou nových plastových oken (bílá barva) bude maximálně 1,2 W.m -2.K -1. U měněných dveří (nové hliníkové s izolačním trojsklem) bude součinitel prostupu tepla U D celých dveří (výplň i rám) také maximálně 1,2 W.m -2.K -1. Styčná spára mezi rámem otvorové výplně a stávajícím zdivem bude vyplněna polyuretanovou pěnou. 3

4 Ve 2.NP v půdním prostoru se nacházejí celkem 4 malá dřevěná okna, která budou zachována. Bude provedena pouze úprava jejich ukotvení, povrch rámů bude očištěn a opatřen dvakrát novým nátěrem. 8. IZOLACE PROTI VODĚ Sanace spodní stavby není cílem navržených stavebních úprav. Izolace proti vodě bude dotčena pouze u atik plochých střech - z důvodu rozšíření atik o tloušťku ETICS bude nutné osadit nové poplastované okapnice a provést novou střešní izolaci na vrchním líci atik s přetažením o min. 150 mm na vnitřní svislou část atik. 9. TEPELNÉ IZOLACE Obvodové stěny bytového domu budou opatřeny kontaktním tepelně izolačním systémem (ETICS) s polystyrenem EPS 70 F s deklarovaným souč. tepelné vodivosti max. 0,039 W.m -1.K 1. Samotná aplikace ETICS bude probíhat podle doporučeného technologického předpisu příslušného výrobce a zhotovitele. Podklad pro ETICS musí splňovat podmínky uvedené v ČSN a zároveň i podmínky technologického předpisu konkrétního výrobce a dodavatele systému. V místech, kde byla původní poškozená omítka odstraněna, bude provedeno vyspravení fasády tak, aby ta odpovídala požadavkům na podklad pro provedení ETICS. Spodní líc zateplení fasády je navržen 300mm nad úrovní podlahy 1.NP, zakončení bude v úrovni říms (přesahů střechy) a vrchního líce atik. Tepelná izolace bude na fasádě provedena v tl. 120mm a 140mm. Ostění, nadpraží a parapety oken budou zatepleny příložkami v tl. 20mm (tak, aby překryly styčnou spáru mezi rámem otvorové výplně a stávajícím zdivem), spodní plochy říms v tl. 50mm a svislé okraje říms příložkami v tl. 20mm. Na rozhraní severního přístavku (postaveného v roce 1988) a původní budovy je patrná svislá trhlina vzniklá pravděpodobně různým sedáním obou částí stavby. Zateplovací systém bude v tomto místě opatřen svislým dilatačním profilem dle technologického předpisu výrobce použitého ETICS. Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný, veškeré detaily a podrobná řešení budou obsaženy v realizační dokumentaci zhotovitele. Při provádění se doporučuje respektovat a dodržovat zásady uvedené ve Sborníku technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS). Soklová část domu, tzn. od zakládací lišty zateplovacího systému (300mm nad úrovní podlahy přízemí) směrem dolů cca 200mm pod úroveň terénu a podlahy přízemí) bude opatřena soklovým perimetrickým polystyrenem tl. 70mm s deklarovaným souč. tepelné vodivosti max. 0,034 W.m -1.K 1. Navržené zateplení stropu nejvyššího podlaží bude provedeno ze strany půdy a sice tak, že na podlahu půdy (ve 3.NP) bude položena izolace z minerální vaty s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti max. 0,041 W.m -1.K 1 v tl. 90mm. Dále bude stejnou tloušťkou zateplení opatřen i strop technické místnosti umístěné ve 3.NP. Podlaha technické místnosti a chodby u schodiště zůstane v původním stavu. Podlaha půdy bude opatřena dřevěným roštem pro aplikaci vrchního záklopu z prken tl. 24mm pro obnovení pochůznosti podlahy. 10. PODLAHY Stavební úpravy nemění stávající podlahové konstrukce. Pouze na podlaze půdního 4

5 prostoru bude po položení vrstvy minerální vaty proveden záklop z dřevěných prken tl. 24mm. U dveří při vstupu na půdu tedy vznikne schod výšky cca 120mm. 11. PODHLEDY Podhledové konstrukce nejsou stavebními úpravami dotčeny. 12. ÚPRAVY POVRCHŮ Navržené stavební úpravy mění vnější vzhled obvodových stěn bytového domu. Součástí tepelně izolačního systému bude finální povrchová úprava silikonová strukturovaná omítka se zrnitostí 1,5 mm (zatočená). V oblasti soklu, tj. od zakládací lišty ETICS (v úrovni 300mm nad podlahou 1.NP) až 200mm pod úroveň terénu (200mm pod podlahou 1.NP) bude provedeno systémové souvrství s vrchní aplikací soklové dekorativní pastové omítky se zrnitostí 1,5mm. Celkové barevné řešení fasády bude vypracováno až v rámci realizace podle pokynů a rozhodnutí odpovědného zástupce investora. 13. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Nové vnější parapety budou provedeny z pozink. plechu. Veškeré vnější parapety budou provedeny dle platných norem a předpisů a oplechování bude přesahovat vnější líc zateplení (ETICS) o 30mm. 14. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY V navrhovaných stavebních úpravách nefigurují klasické zámečnické konstrukce pouze nově osazované dveře budou hliníkové. Stávající markýza nade dveřmi na východní fasádě bude demontována a po aplikaci ETICS opětovně ukotvena do obvodové stěny. 15. OSTATNÍ KONSTRUKCE A ÚPRAVY V rámci výměny 2 oken se předpokládá i výměna vnitřních parapetů. Budou osazeny plastové parapety optimálně od výrobce oken. Jejich hloubka bude zaměřena před objednáním vyplyne z hloubky osazení oken ve špaletách. Vzhledem k zásahu do fasády bude nutné přeinstalovat fasádní části hromosvodu, poškozené úseky opravit, vyměnit nebo doplnit. Předpokládá se osazení hromosvodu vně tepelně izolačního souvrství, tzn. viditelně jako v současném stavu. Pokud by měl být hromosvod na fasádě navrženým tepelně izolačním souvrstvím zakryt, bude změněn materiál tepelné izolace v rozsahu a v souladu s požárními a elektroinstalačními normami a předpisy. Stávající konstrukce přístřešku umístěného u dveří na jižní straně budovy bude demontován a po aplikaci ETICS opětovně namontován na nové ocel. trny. Předpokládá se použití nového dřevěného bednění a nové krytiny přístřešku vč. oplechování styku přístřešku s fasádou objektu. Dřevěná konstrukce bude opatřena novým nátěrem na dřevo. Stávající VZT potrubí vytažená na fasádě budovy budou prodloužena vsazením nového potrubí s typovou koncovkou vybavenou žaluzií nebo mřížkou a síťkou proti hmyzu. Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, ISO, EN a ENV, jichž se týká provádění navržených konstrukcí. Projektová dokumentace je vypracována pro účely výběrového řízení, čemuž odpovídá 5

6 její rozsah a míra podrobnosti. Doplňkové výkresy a případné detaily budou řešeny v rámci realizace na místě stavby. 6

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

REGENERACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

REGENERACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ REGENERACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ www.eurotherm-cz.cz O SPOLEČNOSTI EUROTHERM CZ s.r.o. vznikla v roce 2003. Společnost má dlouholeté zkušenosti, potřebné technické vybavení a technickou podporu dodavatelských

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad; Odbor správy majetku; Odbor sociálních

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více