Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, Tichá : Obec Tichá, Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci programu Zelená úsporám Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Ing. Kateřina Pinďáková tel ; Tel. fax

2 Obsah: a) Identifikace stavebníka/ žadatele b) Popis stavby a) Identifikace stavebníka/ žadatele Jméno a příjmení stavebníka : Obec Tichá, Tichá Místo stavby: Tichá č.p. 331, Tichá Číslo parcely: č.p. 781 Jméno a příjmení projektanta : ing. Jaromír Holub Autorizace: Pozemní stavby Evidenční číslo: Firma: IPR spol. s r. o. Se sídlem: Jasenická ul. 1828, Vsetín IČ: DIČ: CZ Tel./fax: Oprávnění k výkonu auditorské činnosti: Energetický auditor s osvědčením o zapsání do Seznamu energetických auditorů č.123 ze dne , který vede Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Na Františku 32, Praha 1. b) Popis stavby Účel stavby Stavební úpravy tělocvičny za účelem snížení energetické náročnosti. Technické a konstrukční řešení stavby a konstrukcí tvořících její obálku Jedná se o tělocvičnu základní školy, která je se školou spojena pomocí spojovacího krčku. Tělocvična má jednu sportovní halu a dvě nadzemní podlaží s šatnami a sociálním zařízením. Objekt tvoří ocelová konstrukce halového charakteru s vyzdívkami z plynosilikátových tvárnic. Půdorys tělocvičny je obdélníkový se střechou z příhradových vazníků a sklonem cca 3%. Spojovací krček je taktéž z plynosilikátových tvárnic. Založení ocelové konstrukce je na patkách ze železobetonu, zdi jsou založeny na základových pasech. V hale je podhled ze dřeva, s tepelnou izolací shora tl.200mm. Příčky jsou z plných a dutých cihel. Skladby podlah jsou uvedeny ve výkresu řezu A-A'. Schodiště spojující podlaží je venkovní, kryté a nebudou zde žádné stavební úpravy. Střecha budovy je plochá se spádem 3%. Nosnou část střechy tvoří příhradový vazník uložený na ocelových sloupech s osovou vzdáleností 6m. Pod vazníkem je telepná izolace a dřevěný podhled. Oplechování, krytina a klempířské prvky jsou z pozink. plechu. Tel. fax

3 Omítky vnitřní jsou vápenocementové, vnější břízolitové v kombinaci s dřevěným obkladem. Obklad bude před zateplením budovy odstraněn. Stávající okna jsou dřevěná, zdvojená nebo z luxfer. V hale jsou okna z kopilitu. Všechny vstupní dveře jsou dřevěné. Tělocvična je napojena na stávající kotelnu. a) Popis navrhovaných úprav: Výměna oken Výměna stávajících nevyhovujících dřevěných oken 1.NP a 2.NP za okna plastová s celkovým součinitelem prostupu tepla U w =1,2 W/m 2 K. Některá okna již byla v minulosti vyměněna, viz projektová dokumentace. V hale tělocvičny budou okna z kopilitu vyměněna za nová plastová okna, výplň okenního křídla bude provedena z polykarbonátových komůrkových desek, tl. výplně 25 mm. Tyto desky odrážejí tepelné slunečné záření, odstíní celé spektrum škodlivého UV záření. Rovněž redukují nárůst teploty vnitřního prostoru tepelným zářením a ochranu před oslněním. Barva desek - opal (opálově mléčná). Okna haly budou taktéž s celkovým součinitelem prostupu tepla U w =1,2 W/m 2 K. Okna, která jsou s parapetem vyšším než 1200 mm je nutné doplnit táhlem svedeným na stěnu do výšky 1100 mm nad podlahu! Je navrženo použít plastová okna s vícekomorovým profilem s ocelovou výztuhou (pozinkovaný profil tl. min.1,5 mm) po celém obvodu křídla i rámu oken. Plastové profily jsou bez přidaného recyklátu se sílou stěny minimálně 3 mm. stavební hloubka plastových profilů činí minimálně 58 mm. Barva oken v odstínu standardní bílá. Celoobvodové kování s povrchovou úpravou stříbrný titan, s mikroventilací na nůžkách u otvíravých a sklopných oken. Pojistka proti chybné obsluze se zvedačem křídla. Křídlo bude opatřeno trojitým těsněním v bílé barvě (dvakrát dorazové, jedenkrát středové). Celkový součinitel prostu tepla pro okna musí minimálně splňovat doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2K podle ČSN /2012, což bude doloženo platným Certifikátem, nebo rozhodnutím akreditované laboratoře otvorových výplní. Zasklení bude provedeno tepelně izolačním dvojsklem s pokovenou vrstvou a vyplněné inertním plynem, se součinitele prostupu tepla Vzduchová neprůzvučnost Rw= 35dB. Dodané a osazené otvorové výplně musí splňovat požadavky ČSN a EN, především požadavky na funkci, pevnost, kroucení, odolnost proti povětrnostním vlivům a odolnost proti opětovnému otevírání a zavírání. Jedná se o třídu odolnosti se zvýšeným provozem, jako jsou budovy občanského vybavení a budovy pro ubytování. Před zahájením výroby oken je nutné zaměřit okenní otvory dodavatelem. Zateplení fasády Před samotným zahájením zateplovacích prací je třeba provést odstranění prvků z fasády, např. větracích mřížek, provést demontáže venkovních svítidel a pod.. Omítka bude očištěna od prachu a uvolněných částic. Na základě požadavku investora a výsledků výpočtu budou zatepleny obvodové konstrukce budovy kontaktním zateplovacím systémem (dále jen VKZS nebo ETICS). K zateplení fasády je navržen kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelným izolantem z fasádního polystyrenu EPS tl. 100 mm a se silikonovou omítkovinou, zrno 2 mm. Tel. fax

4 Ostění, parapety a nadpraží se použije EPS tl. 20 až 40 mm, podle situace. V soklové části je navrženo zateplení po terén kontaktním zateplením ze soklových desek EPS (tl. 70 mm). Soklové desky budou použity od okapního chodníku do výšky cca 500 mm. Součástí provedení ETICS bude nátěr fasády v případně, že nebude použita probarvená omítka. Při natírání fasády je nutné dodržet technologické podklady dodavatelské firmy. Barevné řešení fasády není součástí této projektové dokumentace. Při provádění a aplikaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému je nutné respektovat technické požadavky na provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s tepelnou izolací z desek z pěnového polystyrénu a minerálních vláken a s konečnou povrchovou úpravou omítkou nebo omítkou a nátěrem, které jsou určeny normou ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Dále je bezpodmínečně nutno postupovat podle technických doporučení a návodů dodavatele vybraného zateplovacího systému. Doporučuje se při realizaci stavby dodavatelskou firmou postupovat podle technických pravidel, kritérií a směrnic CZB 2001 vydaných Cechem pro zateplování budov (TPZ Technická pravidla pro navrhování, ověřování a provádění VKZS, TPZ Kritéria pro kvalitativní třídy VKZS, TPZ Směrnice pro zkoušení VKZS). Bezpodmínečně musí být při aplikaci ETICS postupováno tak, aby byl dodržen předepsaný technologický postup daný výrobcem a dodavatelem ETICS. Není přípustné použití jiných materiálů a komponentů, než těch, které jsou součástí certifikovaného zateplovacího systému. Veškeré detaily, jako je založení zateplovacího systému, kladení izolačních desek, úpravy kolem ostění a parapetů oken, přivyztužení výztuhovou tkaninou v rozích u oken, provedení dilatace okolo oken, úprava v nadpraží oken, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody, počet a rozmístění kotev a podobně budou provedeny podle detailů zpracovaných a doporučených výrobcem zateplovacího systému (ETICS). Dodavatel ETICS splní následující podmínky : 1.1 použití certifikovaného systému ETICS s certifikací dle ETAG předložení protokolu odtrhové zkoušky lepící vrstvy od podkladu navrhovaného lepícího materiálu 1.3 použití kotevní techniky s certifikací dle ETAG předložení protokolu tzv. výtažné zkoušky navrhované kotevní techniky 1.5 při realizaci bude použit dodavatel ETICS, který je současně dodavatelem systémových řešení fasád, sanací, technických malt a stavební chemie 1.6 bude použit izolant v EPS resp.mw podle výše uvedené specifikace 1.7 bude předložen řez skladba navrhovaného systému ETICS ( včetně popisů jednotlivých položek skladby ) 1.8 použité odstíny dle vzorkovnice NCS budou na dodaném vzorku také popsány 1.9 použité odstíny budou mít HBW v intervalu odpovídající ČSN na povrchovou úprava ETICS bude použita ekologická hydrofilní probarvená pastózní omítka se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních prostředků 1.11 dodavatel ETICS předloží technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS 1.12 dodavatel ETICS předloží doklad o působnosti (výroba ETICS) na českém trhu s více než 10. letou tradicí 1.13 dodavatel ETICS předloží doklad o členství v Cechu pro zateplování budov Dilatační spáry - v ETICS bude v místě dilatace osazen dilatační profil, v rozích dilatační rohová lišta. Tel. fax

5 Nedílnou součástí dodávky ETICS bude i dodavatelská dokumentace. Konstrukce klempířské Stávající klempířské konstrukce budou demontovány. Jedná se o tyto prvky: okapové svody parapetní podokenní plechy Stávající dešťové žlaby jsou z Pz plechu a nebudou demontovány. Nově budou instalovány dešťové svody o průměru 120 mm včetně S-kolen a potřebných odsoků. Svody budou zaústěny do stávající srážkové kanalizace nebo na přilehlý terén podle situace na stavbě a současného stavu Oplechování venkovních parapetů bude provedeno z ocelového žárově zinkovaného plechu Kotvení parapetních plechů bude mechanické, pomocí upevňovacích šroubů s čepičkami a klempířského lepidla. Plechy je nutné přilepit celoplošně. Výroba a montáž klempířských výrobků bude provedena dle: ČSN EN 612 Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby ČSN Klempířské práce stavební ČSN EN 1462 Žlabové háky Zároveň je třeba dbát na základní pravidla včetně příslušných návodů a pokynů souboru pravidel cechu klempířů, pokrývačů a tesařů. V neposlední řadě je třeba dbát i předpisů výrobce krytiny. Nátěr plechů Klempířské výrobky z pozinkovaného plechu budou natřeny 2x syntetickou barvou základní na pozinkovaný plech a 2x syntetickou barvou vrchní ( em). Barevný odstín bude určen v dalším stupni projektové dokumentace nebo bude jej určí investor při realizaci stavby. Zateplení podhledu Ve vazníkové konstrukci střechy bude dodatečně zateplen podhled budovy foukanou minerální tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti λ =0,039 W/m*K v tloušťce 200mm. Předpokládaná doba výstavby 2 měsíce Podlahová plocha budovy (podle TNI ): zastavěná plocha m² obestavěný prostor m 3 Statický posudek Není požadován. Ve Vsetíně, dne Vypracovala: Ing. Kateřina Pinďáková Schválil: Ing. Jaromír Holub Tel. fax

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU zateplení obvodového pláště oprava střechy zateplení ostění výměna atiky sanace balkónů zateplení a výměna parapetů výměna zábradlí výměna hromosvodů sanace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

REGENERACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

REGENERACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ REGENERACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ www.eurotherm-cz.cz O SPOLEČNOSTI EUROTHERM CZ s.r.o. vznikla v roce 2003. Společnost má dlouholeté zkušenosti, potřebné technické vybavení a technickou podporu dodavatelských

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více