interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování"

Transkript

1 interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování

2 Veškeré údaje, vyobrazení, technické pokyny a výkresy obsažené v této brožuře jsou pouze všeobecnými vzorovými řešeními a detaily zobrazeny schematicky s ohledem na jejich základní funkci. Není zaručena rozměrová přesnost. Použitelnost a kompletnost musí zpracovatel/zákazník ověřit na konkrétní stavbě. Navazující konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Všechny předpisy a údaje je nutno porovnat s místními podmínkami, popř. je přizpůsobit těmto podmínkám a nelze je považovat za dílenský nebo montážní projekt. Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech, technologických předpisech nebo osvědčeních je nutno bezpodmínečně respektovat.

3 OBSAH Informace o systému 4 Skladba systému 5 Poznámky a upozornění Zpracování systému 7 Příprava podkladu 8 Opatření před montáží 0 Kotvení tepelné izolace 0 Lepení Lepení a hmoždinkování Kotvení izolace ostění Penetrace Příprava podkladu 4 Penetrace 4 Armování 4 Práce před armováním 5 Mezinátěr 6 Finální úprava 6 Vnitřní omítky/barvy 7 Strukturální a efektní povrchové úpravy Detaily zpracování 8 Napojení 8 Napojení vnitřní stěny s lemováním vnitřní izolace Napojení vnitřní stěny bez lemování vnitřní izolace 9 Vnitřní stěna oblasti ohrožené nárazem 9 Stropy/střecha 0 Dřevěný strop Dřevěné trámy Podlaha 3 Parapetní desky 4 Dřevěná schodiště/parapetní desky/dilatační profily 6 Alternativně s dilatačním pásem obsah 3

4 Skladba systému Popis systému StoTherm In Comfort Vnitřní zateplovací systém Použití tepelná izolace fasádní stěny zevnitř navazující stavební dílce/strop Vlastnosti difuzně otevřený parozábrana není potřebná optimalizace vnitřního klimatu tepelná izolace: nehořlavá A minerální vlhkost rozdělující nehydrofobizovaný masivní systém/žádný dutý zvuk ekologický (zkouška analogická s AgBB -schématem) prevence proti plísním jednoduché zpracování Lepení: StoLevell In Mineral Minerální, difuzně otevřená, nehydrofobizovaná lepicí a armovací stěrka. Vyvinutá v souladu s požadavky difuzně otevřeného vnitřního zateplovacího systému. Tepelná izolace: Sto-Perlite-Innendämplatte 045 Tepelněizolační deska z přírodního perlitu. Nehořlavá, nehydrofobizovaná, difuzně otevřená, rozdělující vlhkost. Tloušťka podle tepelněizolačních požadavků variabilní. Vzhled Osvědčení silikátové podkladní a fi nální povrchové úpravy vápnem pojené podkladní a fi nální povrchové úpravy velká rozmanitost povrchových struktur předmět osvědčení: tepelněizolační deska z expandovaného perlitu, odlišně od DIN EN 369 Všeobecné schválení pro použití na stavbách Z Evropské technické schválení ETA-08/033 3 Penetrace: StoPrim Silikat Vodná penetrace na silikátové bázi, zpevňující podklad, adhezivní a regulující nasákavost. 4 Armovací stěrka: StoLevell In Mineral Minerální, difuzně otevřená, nehydrofobizovaná lepicí a armovací stěrka. Vyvinutá v souladu s požadavky difuzně otevřeného systému. 5 Armovací tkanina: Sto-Glasfasergewebe F Armovací tkanina odolná alkáliím, pevná ve střihu, s optimalizovaným přenosem síly. Všechny výrobky systému z jedné ruky Jednotlivé výrobky pro systém vnitřního zateplení StoTherm In Comfort, od hmoždinek přes rohy z armovací tkaniny až po montážní kotevní kvádry (umožňují připevnění hmotnějších prvků, např. skříněk kuchyňské linky), je možné objednat přímo u Sto s.r.o 6 Finální povrchová úprava Difuzně otevřené, minerální (silikátové nebo vápenné) podkladní a finální povrchové úpravy. Velká rozmanitost povrchových struktur a barev. Stěrkováním do hladka se StoLevell In Clima lze docílit nejjemnějších povrchových struktur. 4 Skladba/popis systému

5 Poznámky a upozornění Systém vnitřního zatelení StoTherm In Comfort je uzavřený, kompletizovaný systém, kde jsou jednotlivé vrstvy navzájem optimalizovány. Začlenění cizích výrobků není přípustné a mohlo by ovlivnit funkčnost systému. Záruku při použití cizích výrobků proto nelze poskytnout. Prohlídka a posouzení stavebního záměru je předpokladem pro komplexní tepelnětechnické posouzení. Otázky vznikající v souvislosti s dalšími stavebními řemesly (např. elektroinstalace, statika, atd.) se musí zohlednit při zpracování projektu. Oblasti ostění, styků se stropními konstrukcemi a napojení vnitřních stěn se musí rovněž řešit již při zpracování projektu. Pokud je odstup mezi lícem ostění a prvky připevněnými na okenním rámu (závěsy, dorazy, kličky rolety) menší než 4 cm, mělo by být ostění zešikmeno směrem dovnitř (pokud je to staticky možné), aby mohlo být zatepleno. Musí být zaručena ochrana fasády proti náporovému dešti v oblastech napojení (např. okna, dveře atd.). Je třeba zabránit úniku tepla v přechodových oblastech. V případě pochybností provést příslušná opatření podle aktuálně platných směrnic. Systém StoTherm In Comfort nelze aplikovat na libovolný podklad: sádrové nebo disperzně pojené podklady se musí odstranit. Proudění vzduchu za tepelnou izolací je nutno vyloučit (celoplošným přilepením). Napojení na sousedící stavební dílce se utěsní elastickými materiály nebo separačními páskami. Veškerá instalační vedení v chladné části konstrukce je nutno tepelně izolovat podle normy. V případě pochybností se instalace provedou jako vzduchotěsné. Vzduchotěsnost celé konstrukce musí být zaručena. Všechna napojení a stěnové prostupy, jako okna, dveře a parapetní desky, musí být pečlivě utěsněny zvenčí difúzně otevřeně a zevnitř difúzně uzavřeně. Podklady určené k zateplení musí být rovné, soudržné a únosné dle ČSN Nerovnosti a prolákliny v podkladu se musí vyrovnat vhodnou vyrovnávací omítkou nebo stěrkou na vápenocementové nebo vápenné bázi (např. StoLevell In Mineral a podobně). Do vyrovnávací omítky nesmí být v žádném případě zabudovány ocelové vodicí a stahovací lišty. Je nutno respektovat všeobecně platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při zpracování tepelněizolačních desek se doporučuje použití ochranných brýlí a roušky proti prachu. Poškozené, vlhké nebo zcela mokré tepelněizolační desky nesmí být zabudovány. Přesnější seznam nepřípustných materiálů v podkladu je třeba stanovit pomocí zkušební sondy. V rámci zkušební sondy je nutno zohlednit směrnice pro zpracování a technické listy systémových výrobků. Dále může zkušební sonda upřesnit skladbu systému. Znalost skladby systému slouží ke stavebněfyzikálnímu posouzení objektu a v případě potřeby jako základ nutného tepelnětechnického posouzení. Stavebněfyzikální posouzení se provádí podle platných směrnic a norem. Předpokladem pro aplikaci vnitřního zateplení je dostatečné vyschnutí stěn a potěrů. Poznámky a upozornění 5

6 Poznámky a upozornění Poznámky: Pro zpracování platí aktuální technické a bezpečnostní listy a návody na obalech výrobků. Barevné odstíny se určují podle platného vzorníku. V souladu s podmínkami na objektu nutno dbát na pečlivé provedení stavebních prací. Eventuální odchylky od prováděcí směrnice musí být přizpůsobeny danému stavu. Aplikace systému Je nutno dbát na to, aby pozdější renovační práce na objektu byly provedeny minerálními materiály (difuzně otevřenými), které musí být přizpůsobeny stávajícímu systému. Pro zachování funkčnosti systému StoTherm In Comfort je nezbytné zajistit pravidelné větrání všech prostor s vnitřním zateplením. 6 Poznámky a upozornění

7 Příprava podkladu Příprava podkladu Přídržnost podkladu musí být odzkoušena. Nenosné/nepevné, popř. odlupující se vrstvy (staré omítky, nátěry, tapety), na vlhkost citlivé omítky a plísně se musí odstranit. Vzlínající vlhkost není přípustná. Požadovaná je horizontální hydroizolace obvodové stěny s napojením na podlahové konstrukce. V oblastech se zemní vlhkostí je třeba provést ochranu proti vlhkosti a drenáž. Podklad Příprava podkladu Výrobek prašný, znečištěný omést, okartáčovat, omýt čistou vodou a nechat vyschnout zbytky malty a nálitky odstranit výkvěty odstranit příčinu, omést, okartáčovat, omýt čistou vodou a nechat vyschnout Podklad musí být suchý, pevný, prostý prachu, výkvětů a nevhodných povrchových úprav. Trhliny v podkladu nesmí mít vliv na systém vnitřního zateplení. plísně nerovnosti +/- cm odstranit příčinu, odstranit plísně vyrovnávací omítka StoLevell In Mineral dutiny vápenocementová malta (dodržet lhůtu zrání) StoLevell In Mineral tuky, zbytky olejů a jiné separační látky odstranit pomocí vhodných čisticích prostředků, popř. obrousit vlhkost v případě vzlínající vlhkosti odstranit příčinu zvětralá, nenosná omítka mechanicky odstranit částečně opadané omítky disperzní barvy dutá místa otlouct a znovu omítnout mechanicky nebo chemicky odstranit, omýt čistou vodou a nechat vyschnout StoLevell In Mineral křídující nátěry očistit a penetrovat StoPrim Silikat staré tapety, sádrové omítky, nasákavé vrstvy odstranit opadávající nátěr odstranit neznámé druhy podkladu přezkoušet přídržnost Příprava podkladu 7

8 Před montáží Před montáží Příprava napojení okna a balkonových dveří Předpokladem je difuzně nepropustné napojení a elastické oddělení tepelné izolace a výplně otvoru, např. okna nebo dveří. Difuzně uzavřený lepicí pásek (StoSeal Band BK) se přilepí ve směru od okenního rámu do ostění. Přitom musí pás ležet minimálně 5 mm na okenním rámu Prodloužení výústků vodovodního a topného potrubí Vodovodní a topná potrubí v obvodových stěnách se musí směrem do interiéru odpovídajícím způsobem prodloužit pro umožnění nového připojení. Na pás StoSeal Band BK se nalepí profilovaný pás Sto-Sidings-Profilband. Dále se připevní separační pásky v šířce odpovídající tloušťce vnitřního zateplovacího systému tak, aby armovací vrstva dobře navazovala, přilnula. Eventuální přesah nutno odříznout. Info Při nalepení difuzně uzavřeného pásu StoSeal Band BK a Sto-Sidings- Profilband až na navazující ostění se zabrání vytvoření dutin pod zateplovacím systémem. Info Potrubí se studenou vodou (zpětná potrubí) v obvodových stěnách by měla být před provedením vnitřního zateplení v souladu s normou tepelně izolována nebo by měla být teplota ve zpětném potrubí přenastavena tak, aby nemohlo dojít k zamrznutí. Produktové tipy difuzně uzavřený lepicí pás: StoSeal Band BK separační pás: Sto-Sidings-Profilband Vysunutí krabic zásuvek a prodloužení elektrického vedení Stávající zásuvky nutno vysunout v souladu s tloušťkou vnitřního zateplení Nově osazované zásuvkové nebo rozvodné krabice Montážní kvádr (StoFix Quader) se nalepí celoplošně pomocí StoLevell In Mineral na podklad způsobem Buttering Floating. 8 Opatření před montáží

9 Před montáží Před montáží Zásuvková nebo rozvodná krabice se připevní na StoFix Quader. 3 Pro mechanické oddělení se použije separační páska (např. Sto-Sidings- Profilband). 3 Výsledek: zásuvková krabice připevněna v souladu s tloušťkou vnitřního zateplovacího systému. 4 Produktové tipy Pro zamezení kondenzace vody v instalačních krabicích se doporučuje použití prvků StoFix Quader. Elektrické instalace, např. zásuvkové krabice, musí být vzduchotěsné. Použijte prodlužovací kroužky a vzduchotěsné krabice (Kaiser Econ) výrobce: firma Kaiser. Příprava napojení lemování vnitřní stěny Pro mechanické oddělení napojení lemování vnitřní stěny se použije Sto-Sidings-Profilband v šíři odpovídající tloušťce vnitřního zateplovacího systému (+ - cm). Příprava pro napojení na šikmou střechu V případě potřeby odpovídajícím způsobem se zkrátí opláštění stropu podle tloušťky vnitřního zateplovacího systému. Info Sto-Sidings-Profilband vylučuje dutá místa v napojení na vnitřní stěnu. Sto-Sidings-Profilband by měl být v co možná největší šíři. Po nanesení armovací vrstvy se přesah ořízne. Difuzně uzavřený lepicí pás StoSeal Band BK se nalepí ve směru od omítky k dřevěné krokvi a přetáhne se až na parotěsnou zábranu pod střešní izolací. Opatření před montáží 9

10 Kotvení tepelné izolace Kotvení tepelné izolace Lepení Lepení Tepelněizolační desky se řežou buď pilou ocaskou, nebo nožem. Důležité Desky ve vodorovných řadách musí být kladeny na vazbu s přesahem min. 0 cm. 0 cm Celoplošné lepení Na podklad se nanese zubovou stěrkou (zuby min. 0x0 mm) lepicí stěrka StoLevell In Mineral. Důležité V okolí okenních a dveřních otvorů nesmí ležet styčné spáry izolačních desek nad spárami napojení rozdílných stavebních dílů, např. roletových krabic. V oblasti otvorů nejsou přípustné křížové nebo T-spáry mezi izolačními deskami. Stěrka StoLevell In Mineral se celoplošně nanese také na izolační desku Sto-Perlite- Innendämmplatte a rozetře se zubovou stěrkou se zuby min. 0 x 0 mm; min. tloušťka vrstvy 5 mm. 3 Izolační desky se kladou ve směru od podlahy vzhůru a rovnoměrným tlakem se po vyrovnání posunutím přitlačí na stěnu. Desky se kladou na sraz beze spár. Pro zamezení tepelným mostům nesmí být ve spárách žádná lepicí malta. Svislé a vodorovné spáry se proto nelepí. Případná poškození izolačních desek (hloubky > mm) se vystěrkují se StoCell LD. Důležité Pokud je lepicí malta delší dobu nanesena na izolační desku nebo stěnu, mohou vzniknout problémy s přídržností. Proto je nutné izolační desky Sto-Perlite-Innendämmplatte položit bezprostředně po nanesení lepidla. V oblasti vnějších rohů se musí desky klást střídavě s přesahem. Případné otevřené spáry (šířky > mm) se vystěrkují se StoCell LD. Širší spáry se vyplní přířezem tepelněizolační desky. 0 Kotvení tepelné izolace

11 Kotvení tepelné izolace Kotvení tepelné izolace Lepení a hmoždinkování Lepení a hmoždinkování Pro přípravu podkladu pro následné aplikace hmotnějších vrstev, např. keramického obkladu, je nutné nalepenou a armovanou tepelněizolační desku přikotvit hmoždinkami. d Hmoždinka se osadí v rovině s povrchem izolační desky a poté se ještě jednou přearmuje. a Osazení hmoždinek: 4 ks/m se ve stejných roztečích osadí do ještě vlhké armovací stěrky; hmoždinka s hlavou o průměru 60 mm. Sto-postup osazení: nejprve se předvrtá otvor pro hmoždinku. b Hmoždinka se vloží do vyvrtaného otvoru (např. StoThermodübel UEZ 8/60) a zašroubuje se. c Kotvení tepelné izolace

12 Kotvení tepelné izolace Penetrace Kotvení izolace ostění Příprava podkladu Na podklad se nanese StoLevell In Mineral zubovou stěrkou. StoLevell In Mineral se nanese také na izolační desku Sto-Perlite- Innendämmplatte a rozetře zubovou stěrkou se zuby min. 0 x 0 mm; minimální tloušťka vrstvy 5 mm. Osazení potrubí do vrstvy tepelné izolace Zhotovení drážky speciální drážkovací pilou. Osazení desek a vyrovnání. Desky se rovnoměrným tlakem a posunutím vyrovnají a přitlačí na stěnu. Desky se kladou na sraz beze spár. Pro zamezení tepelným mostům nesmí být ve spárách žádná lepicí malta. Svislé a vodorovné spáry se proto nelepí. Instalační vedení, popř. potrubí zastěrkovat se StoCell LD. Důležité Svislé a vodorovné spáry se nelepí. Montážní prvky pro větší zatížení Pro připevnění hmotnějších těles na stěnu se po přilepení tepelně izolačních desek osadí montážní kvádr, který slouží jako podložka pro přikotvení zavěšených předmětů. Označení Tužkou se vyznačí předpokládaná poloha. Výřez Přímočarou pilou se vyříznou v nalepené tepelněizolační desce příslušný otvor. Kotvení tepelné izolace/penetrace

13 Penetrace Penetrace Příprava podkladu Příprava podkladu 3 Vyříznutá část tepelněizolační desky se vyjme a otvor se vyčistí. Broušení tepelněizolační desky Eventuální výstupky tepelněizolačních desek Sto-Perlite-Innendämmplatte 045 se po zatvrdnutí lepicí malty odstraní broušením. 4 Lepení Lepidlo se nanese na StoFix Quader a prvek se osadí do otvoru. Důležité Při práci s tepelněizolačními deskami je nutno nosit ochranné brýle a roušku proti prachu. Po dokončení broušení se musí prach vysát nebo zamést měkkým koštětem. 5 Uzavření spáry Spára se vystěrkuje StoCell LD. Produktové tipy Rouška proti prachu: 3M Feinstaubmaske P Ochranné brýle: 3M Schutzbrille čiré nebo Sto-Laborbrille čiré Ochranné rukavice: Sto-Nylonhandschuh Light Pracovní obuv: Sto-Sicherheitshalbschuhe černé/bílé nebo Sto-Sicherheitsstiefel černé/bílé 6 Označení Před nanesením armovací stěrky a finální povrchové úpravy je nutno kotevní prvek označit šroubem. Důležité V závislosti na zatížení je možné připevňované předměty kotvit přes montážní kvádr až do podkladu. Hmotné prvky, jako např. regály, zavěšené skříně atd., se musí kotvit do nosného podkladu. Pro připevnění lehčích předmětů si lze vyžádat technologické doporučení. Penetrace 3

14 Penetrace Armování Penetrace Práce před armováním Pro lepší přídržnost armovací stěrky se celá plocha určená k zateplení penetruje pomocí StoPrim Silikatu. Manuálně - štětkou. Pečlivá kontrola tepelněizolačních desek před armováním je poslední možnost jak zajistit bezvadnou funkčnost systému vnitřního zateplení. Je tak možné se vyhnout vzniku tepelných mostů. Strojně Airless přístrojem. Produktové tipy Pro vytvoření rohu se doporučuje použití rohových profilů, jako např. Sto-Gewebewinkel nebo Sto-Rolleckwinkel. V případě Sto- Gewebewinkel se jedná o pruh výztužné tkaniny ohnutý v úhlu 90 a v ohybu zesílený plastovým profilem. Alternativou je Sto- Rolleckwinkel nárožní profil s variabilním úhlem a integrovanou výztužnou tkaninou. Sto-Rolleckwinkel se odstřihne v požadované délce nároží přímo z role. Tím se vyloučí přesahy styků. Nebo stříkačkou. Uložení Rohový profil (Sto-Gewebewinkel, Sto-Sicherheitsgewebewinkel nebo Sto-Rolleckwinkel) se zatlačí rohovou lžící do předem nanesené lepící malty StoLevell In Mineral. Armování Armovací tkanina se vede podél nároží a přeplátuje armování rohu. Produktové tipy Pro místa s větším ohrožením nároží je vhodné použít Sto-Sicherheitsgewebewinkel s kovovou hranou. 4 Penetrace/armování

15 Armování Mezinátěr a finální úprava 3 Armování rohu v nadpraží Armovací prvek Sturzeckwinkel se zatlačí hladítkem do nanesené armovací stěrky StoLevell In Mineral. Alternativa: diagonální armování. Pokud se na vnitřní zateplovací systém má nanést velmi hladká finální úprava, jako např. StoLook Marmorino, je nutné vyrovnání podkladu pomocí stěrky StoLevell In Clima 4 Armovací vrstva Po zaschnutí penetrace, nejdříve po 3 hod, se na tepelněizolační desky Sto-Perlite-Innendämmpaltte 045 nanese armovací stěrka StoLevell In Mineral v šířce role armovací tkaniny Sto-Glasfasergewebe F. Armovací stěrka se nanese buď ručně hladítkem, nebo strojně. StoLevell In Clima se nanese ručně nebo strojně na armovanou plochu a stěrkuje se do hladka velkoplošným hladítkem (minimální požadavek: kvalita povrchu Q3). V případě potřeby se provede vyrovnání ve více vrstvách a jednotlivé vrstvy se po zatvrdnutí přebrousí. 5 Poté se armovací stěrka vytvaruje do hřebenového lože zubovým hladítkem se zuby o velikosti 6 mm. StoPrep Sil Pro zajištění přídržnosti se na podklad nanese malířským válečkem penetrace StoPrep Sil. 6 Do armovací stěrky StoLevell In Mineral se celoplošně uloží pás armovací tkaniny Sto-Glasfasergewebe F, přičemž tkanina musí ležet v horní třetině armovací vrstvy. Armovací tkanina se napojuje s přesahem min. 0 cm. Tloušťka armovací stěrky s uloženou tkaninou musí být min. 4 5 mm. StoLevell In Mineral zafilcovaná Omítka StoLevell In Mineral se nanese v tenké vrstvě na podklad. Povrch se nechá schnout tak dlouho, až zmatní, a poté se filcuje jemným pěnovým hladítkem. Info Uložení tkaniny lze provést v horizontálním i vertikálním směru. Důležité Smí se používat pouze difuzně otevřené finální povrchové úpravy na vápenné nebo silikátové bázi. Armování/mezinátěr 5

16 Finální úprava Finální úprava Vnitřní omítky Po úplném zaschnutí armovací vrstvy se nanáší finální úprava. Na této finální úpravě závisí případná nutnost provedení mezinátěru. StoDecosil K/R/MP Nejen mimořádně ekologická a prokazatelně protiplísňová, nýbrž také výjimečně mnohostranná omítka. Ztvárnění povrchu stěny nejsou kladeny žádné hranice, obzvláště modelační omítka StoDecosil MP splňuje všechny požadavky. StoMiral Kalk Tato vápenná omítka se velmi dobře zpracovává a má vysoký stupeň bělosti. Hodí se optimálně pro povrchy přírodního charakteru a je takřka neomezeně strukturovatelná. StoMiral Kalk zaručuje příjemné mikroklima s dlouhodobou působností. Vnitřní barvy Vnitřní barvy Sto se mohou nanášet na armovací stěrku vyrovnanou pomocí StoLevell In Clima. Alternativně je možné vnitřní barvy nanášet na filcovanou stěrku StoLevell In Mineral. StoColor Sil In Početná osvědčení a zkušební protokoly dokládají jedinečné přednosti této barvy v oblasti ekologie a zdraví. Díky vysoké hodnotě ph působí matná, dobře krycí silikátová barva s minerálním charakterem jako protiplísňový přípravek. Módní pastelové tóny harmonizují prostor. StoColor Calcetura Na základě svých pozitivních vlastností se tato vápenná barva perfektně hodí na minerální podklady a svoje výhody předvádí hlavně v oblasti památkové péče. Upozornění Výše jmenované výrobky se vyrábí ve třech níže uvedených strukturách. Škrábaná struktura Škrábaná omítka se nanese v tloušťce podle největšího zrna a odpovídajícím nářadím se strukturuje. Rýhovaná struktura Rýhované omítky se mohou po nanesení různě strukturovat: horizontálně, vertikálně nebo kruhově. Modelační omítka Jemnozrnné omítky se nanáší na podklad a modelují se štětcem, špachtlí, hladítkem nebo houbou. 6 Finální úprava

17 Finální úprava Finální úprava Strukturální a efektní povrchové úpravy Strukturální a efektní povrchové úpravy Povrchové úpravy interiérů Sto umožňují různorodé ztvárnění povrchů stěn a stropů. Vedle mnohočetnosti struktur splňují také vysoké ekologické nároky. StoLook Fondo Směs vápna a hrubších černých a bílých mramorových písků propůjčuje povrchové úpravě Fondo eleganci a přirozenost. Může být filcována, kletována nebo volně modelována. Tato difuzně otevřená povrchová hmota podporuje optimálně příjemné mikroklima. StoSil Struktur Protiplísňová a na škodlivé látky testovaná, plněná strukturální nátěrová hmota na silikátové bázi. Je vhodná pro matné, strukturované povrchy s jemnou až střední zrnitostí. Tvoří efektní různorodě strukturované plochy stěn. StoLook Effeto Zvláštností tohoto výrobku z vápna je kombinace minerálního matného povrchu s přísadou přírodních třpytek. Zvláště při osvětlení v ploše nesrovnatelné efekty a vápenná báze zároveň podporuje příjemné mikroklima. StoSil Decor Protiplísňová a na škodlivé látky testovaná, plněná nátěrová hmota bez konzervačních prostředků, vyznačující se nízkou spotřebou. Při nanášení stříkáním lze vytvořit optimálně strukturované povrchy s jemnou až střední zrnitostí na stěnách a stropech. StoSil Patina Lazurovací nátěrová hmota StoSil Patina je nepřekonatelná při zušlechťování strukturovaných povrchů. Je vyrobena na silikátové bázi, testovaná na obsah škodlivých látek a mimo jiné umožňuje docílit nejrozmanitějších lazurovacích efektů. StoLook Marmorino Čistě přírodní povrchová úprava z páleného vápna a mramorové moučky, vytváří příjemné mikroklima v interiéru. Různé možnosti zpracování těží z dlouhé řemeslné tradice a vytváří jedinečné brilantní, plasticky působící povrchy. Finální úpravy 7

18 Vnitřní stěna Vnitřní stěna Napojení vnitřní stěny s lemováním vnitřní izolací Napojení vnitřní stěny bez lemování vnitřní izolací Principiálně by měla být vnitřní stěna lemována tepelnou izolací (v šířce min. 50 cm). Poté, co je StoTherm In Comfort prostřednictvím Sto-Sidings- Profilband napojen na armování vnitřní stěny, je přesah Sto- Sidings-Profilband odříznut souběžně s lícem armované vrstvy. Na odpovídajícím způsobem připravený podklad se nanese StoLevell In Mineral a zubovou stěrkou se rozprostře na vnitřní stěnu (zubová stěrka min. 0 x 0 mm). Lemování vnitřní stěny tepelnou izolací lze vypustit za předpokladu, že tepelnětechnický výpočet prokáže dosažení minimální přípustné teploty na povrchu vnitřní stěny. Poté, co je plocha armovaná stěrkou viz popis výše lze provést finální úpravu. Následně se na vnitřní stěnu přilepí tepelná izolace. Před položením tepelněizolační desky Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD (Laibungsplatte) se na kontaktní plochu desky rovněž nanese lepicí malta StoLevell In Mineral. Tepelněizolační deska se lepí na sraz k již izolované vnější stěně. Finální úprava se zednickou lžící odřízne od vnitřní stěny. Alternativa: Vložení ukončujícího omítkového profilu. Pro zamezení tvorbě trhlin se do koutové spáry mezi vnitřní a vnější stěnu uloží výztužný profil do armovací stěrky StoLevell In Mineral. Rohový výztužný profil se s pomocí rohové lžíce zatlačí do armovací stěrky. 8 Vnitřní stěna

19 Vnitřní stěna Strop Plochy vnitřních stěn ohrožené nárazem Plochami vnitřních stěn se ohroženými nárazem se myslí vysoce frekventované oblasti, např. schodišťové prostory a domovní komunikace. Plochy vnitřních stěn ohrožené nárazem se chrání přídavným armováním tkaninou Sto-Panzergewebe Pro zamezení tepelným mostům se izolační deska Sto- Perlite-Innendämmplatte 055 LD (Laibungsplatte) klade na navazující vnitřní stěny a stropy (v šířce min. 50 cm). Z optických důvodů lze čelo desky po položení zbroušením zešikmit. Tepelněizolační desky o tloušťce < 00 mm není nutné kotvit hmoždinkami. Podle požadavků možno provést nátěr. Výztužná tkanina Sto-Panzergewebe se ukládá v pruzích do armovací stěrky StoLevell In Mineral bez přesahu, pouze na sraz. Klade se pod normální armovací vrstvu (StoLevell In Mineral + Sto- Glasfasergewebe F). Tepelněizolační deska se přilepí celoplošně StoLevell In Mineral (způsobem Buttering Floating). Produktové tipy Výztužná tkanina Sto-Panzergewebe je zesílená tkanina ze skelných vláken, která zvyšuje pevnost v tlaku kritických ploch. Ukládá se do armovací stěrky StoLevell In Mineral. Pancéřové armování se provádí před osazením rohových a dilatačních profilů. Tepelněizolační desky tloušťky > 00 mm a omítnuté plochy tloušťky < 00 mm vyžadují přídavné kotvení hmoždinkami, např. šroubovacími. Po dostatečném vytvrdnutí lepicí malty je možno přikročit k vrtání. Do vyvrtaného otvoru se vloží vhodná hmoždinka a do ní se pomaluběžným elektrickým šroubovákem zašroubuje trn. Hmoždinka, např. StoThermodübel UEZ 8/60, se osazuje do líce tepelněizolačních desek. Zapuštění šroubů se přestěrkuje pomocí StoCell LD. Vnitřní stěna/strop 9

20 Střecha Strop Napojení šikmé střechy a napojení na parotěsnou uzávěru střešní izolace Dřevěný strop Průběžná tepelná izolace Průběžná tepelná izolace fasádní stěny po celé výšce vyžaduje z důvodů vyloučení tepelných mostů otevření stropní konstrukce v pruhu o šířce rovnající se tloušťce tepelněizolačního systému. Při tom se nenosný materiál musí odborně odstranit. Parotěsná zábrana střešní izolace musí být vzduchotěsně napojena na nosný rovný minerální podklad. Alternativní provedení v případě, kdy průběžná izolace fasádní stěny není možná. Otevření stropní konstrukce zespodu v pruhu o šířce rovnající se tloušťce zateplovacího systému až po následující uzavřenou podlahovou vrstvu. Nenosný materiál se musí odborně odstranit. Trhliny v ploše dřevěného stropu, která má být zateplena, se vyplní jednosložkovou těsnicí hmotou z korkové drtě (Spritzkork). 3 Vnitřní zateplovací systém musí být co možná nejtěsněji napojen na parotěsnou zábranu střešní izolace. Produktové tipy Spritzkork 307 firmy Bostik. StoSeal Band BK nalepený na omítku po obvodu stropního trámu. Lepicí pás musí být nalepen minimálně v šířce rovnající se polovině tloušťky tepelné izolace ve styčném prostoru mezi navazujícím stavebním dílcem a tepelnou izolací. 0 Střecha/strop

21 Strop Strop Dřevěný strop Dřevěné trámy Sto-Sidings-Profilband nalepit v šířce odpovídající tloušťce vnitřního zateplovacího systému (+ - cm) na dřevěný trám. Před započetím prací je nutno přezkoušet funkčnost stropních trámů, popř. zda nejsou napadeny hnilobou nebo vlhkostí. V případě pochybností provést stavebně fyzikální průzkum. 3 Přilepit tepelněizolační desky. Info Konstrukční napojení Napojení desky Sto-Perlite-Innendämmplatte na: ocelové konstrukce železobetonové konstrukce se provede stejným způsobem. Důležité Tepelněizolační desky musí být těsně napojeny na utěsněné dřevěné stropní trámy, separované pomocí Sto-Sidings-Profilband. Armovací vrstva se musí napojit na stávající strop trvale pružnou spárou. Trhliny ve dřevě se vyplní korkovou drtí Spritzkork. StoSeal Band BK se nalepí na povrch stěny a dřevěný trám. Lepicí pás musí být nalepen na styku navazujícího stavebního dílu a tepelné izolace v šířce rovnající se minimálně polovině tloušťky této tepelné izolace. 3 Sto-Sidings-Profilband se nalepí na dřevěný trám v šířce rovnající se tloušťce vnitřní izolace (+ - cm). Strop

22 Strop Podlaha Dřevěné trámy Další postup: Po nalepení a provedení armovací vrstvy se lepicí pás odřízne souběžně s povrchem armovací stěrky. Následně se nanese finální úprava, která se zednickou lžící odřízne od dřevěných trámů. Podlaha nad vytápěným prostorem V případě, že je prostor pod zateplovanou místností vytápěn, může být plovoucí potěr ponechán a tepelná izolace dotažena až k jeho hornímu líci tzn. musí být odstraněny vrstvy a podlahové povlaky ležící na tomto potěru v pruhu o šířce rovnající se tloušťce tepelné izolace a šířce obvodové dilatace. Nalepení pásu Sto-Sidings-Profilband. Produktové tipy Povšimněte si také sortimentu Sto pro izolace stropů nad sklepy. Strop/podlaha

23 Podlaha Okna a dveře Okenní parapety Podlaha nad nevytápěným prostorem/na terénu Pokud je prostor pod zateplovanou místností nevytápěný, popř. pokud je zateplovaná místnost na terénu, musí se potěr a na něm ležící vrstvy otevřít. Šířka otevření je dána tloušťkou tepelné izolace a obvodové dilatační spáry. Takto je možné provést tepelnou izolaci až na úroveň hrubé podlahy nebo vodotěsné izolace. Stávající okenní parapety se odstraní. Otevřená podlaha Lepení pásu Sto-Sidings-Profilband. Tlakově odolnou tepelnou izolaci (Sto-Sockelplatte PS 30 SE) celoplošně přilepit se StoLevell In Mineral. 3 3 Napojení tepelné izolace a okenního rámu se utěsní pomocí StoSeal Band BK. Poté je možno namontovat parapetní desku. Důležité V každém případě je nutné akustické oddělení podlahy a vnitřní tepelné izolace v oblasti obvodové dilatační spáry. Podlaha/okna a dveře 3

24 Schodiště Okna a dveře Dřevěná schodiště Balkónové prahy Dřevěné schodiště navazující na fasádní stěnu se musí přiříznout. Přířez se provede v šířce odpovídající tloušťce tepelné izolace a obvodové dilatační spáry. Úpravu musí provést odborník. Lepení tepelné izolace za upravenou schodišťovou konstrukci. Nejprve je nutné obnažit konstrukci až na rovný minerální podklad (nikoliv sádra). Deska Sto-Sockelplatte PS 30 SE se nalepí celoplošně lepicí maltou StoLevell In Mineral. Tloušťka tepelné izolace se zvolí tak, aby bylo možné provést plynulé napojení na ostatní zateplované plochy stěny před balkónovým prahem. Výška je závislá na výšce balkónového prahu. Následně se deska Sto-Sockelplatte PS 30 SE celoplošně přilepí na podklad lepicí maltou StoLevell In Mineral. Šířka tepelné izolace se zvolí tak, aby tepelná izolace balkónového prahu plynule navazovala na ostatní zateplení stěny. Výška je závislá na tloušťce dlažby. Napojení mezi tepelnou izolací, rámem balkonových dveří a ostěním se utěsní pásem StoSeal Band BK. 4 Schodiště/okna a dveře

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

CAPATECT. Capatect Montážní postup

CAPATECT. Capatect Montážní postup CAPATECT Capatect Montážní postup Úvodní poznámka Český Caparol je členem Cechu pro zateplování budov. V tomto návodu na montáž se popisují pracovní postupy při odborném pokládání tepelně izolačních kombinovaných

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti

Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti. Uložení první vrstvy maltového lože První vrstva POROTHERM 6,5 Ti se usadí stejně jako cihly broušené do maltového lože ze zakládací malty POROTHERM CB. Aby

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Obsah 1 Balkónové systémy Cemix obecně... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Použití... 3 1.2 Obecné požadavky na podklad...

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene 1 Úvod Technologie zpracování kamene popisuje výrobní postupy přípravy a zhotovení různých kamenných výrobků. Jsou to předměty z kamenů v širokém barevném spektru, bílé, žluté, šedé až černé barvy. Z pestré

Více

Realizujte Váš projekt s mapei

Realizujte Váš projekt s mapei PODLAHÁŘ Realizujte Váš projekt s mapei Mapei odedávna pomáhá svými výrobky a pokročilými technologickými řešeními, které jsou certifi kované dle nejpřísnějších ofi ciálních norem, k realizaci velkých

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché Zpracování a technická data Jednoduše originální, originálně jednoduché 1 OBSAH PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 4 všeobecně STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK 5 všeobecně POKLÁDKA DESEK 6 všeobecně INFORMACE KE SPECIÁLNÍM

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více