interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování"

Transkript

1 interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování

2 Veškeré údaje, vyobrazení, technické pokyny a výkresy obsažené v této brožuře jsou pouze všeobecnými vzorovými řešeními a detaily zobrazeny schematicky s ohledem na jejich základní funkci. Není zaručena rozměrová přesnost. Použitelnost a kompletnost musí zpracovatel/zákazník ověřit na konkrétní stavbě. Navazující konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Všechny předpisy a údaje je nutno porovnat s místními podmínkami, popř. je přizpůsobit těmto podmínkám a nelze je považovat za dílenský nebo montážní projekt. Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech, technologických předpisech nebo osvědčeních je nutno bezpodmínečně respektovat.

3 OBSAH Informace o systému 4 Skladba systému 5 Poznámky a upozornění Zpracování systému 7 Příprava podkladu 8 Opatření před montáží 0 Kotvení tepelné izolace 0 Lepení Lepení a hmoždinkování Kotvení izolace ostění Penetrace Příprava podkladu 4 Penetrace 4 Armování 4 Práce před armováním 5 Mezinátěr 6 Finální úprava 6 Vnitřní omítky/barvy 7 Strukturální a efektní povrchové úpravy Detaily zpracování 8 Napojení 8 Napojení vnitřní stěny s lemováním vnitřní izolace Napojení vnitřní stěny bez lemování vnitřní izolace 9 Vnitřní stěna oblasti ohrožené nárazem 9 Stropy/střecha 0 Dřevěný strop Dřevěné trámy Podlaha 3 Parapetní desky 4 Dřevěná schodiště/parapetní desky/dilatační profily 6 Alternativně s dilatačním pásem obsah 3

4 Skladba systému Popis systému StoTherm In Comfort Vnitřní zateplovací systém Použití tepelná izolace fasádní stěny zevnitř navazující stavební dílce/strop Vlastnosti difuzně otevřený parozábrana není potřebná optimalizace vnitřního klimatu tepelná izolace: nehořlavá A minerální vlhkost rozdělující nehydrofobizovaný masivní systém/žádný dutý zvuk ekologický (zkouška analogická s AgBB -schématem) prevence proti plísním jednoduché zpracování Lepení: StoLevell In Mineral Minerální, difuzně otevřená, nehydrofobizovaná lepicí a armovací stěrka. Vyvinutá v souladu s požadavky difuzně otevřeného vnitřního zateplovacího systému. Tepelná izolace: Sto-Perlite-Innendämplatte 045 Tepelněizolační deska z přírodního perlitu. Nehořlavá, nehydrofobizovaná, difuzně otevřená, rozdělující vlhkost. Tloušťka podle tepelněizolačních požadavků variabilní. Vzhled Osvědčení silikátové podkladní a fi nální povrchové úpravy vápnem pojené podkladní a fi nální povrchové úpravy velká rozmanitost povrchových struktur předmět osvědčení: tepelněizolační deska z expandovaného perlitu, odlišně od DIN EN 369 Všeobecné schválení pro použití na stavbách Z Evropské technické schválení ETA-08/033 3 Penetrace: StoPrim Silikat Vodná penetrace na silikátové bázi, zpevňující podklad, adhezivní a regulující nasákavost. 4 Armovací stěrka: StoLevell In Mineral Minerální, difuzně otevřená, nehydrofobizovaná lepicí a armovací stěrka. Vyvinutá v souladu s požadavky difuzně otevřeného systému. 5 Armovací tkanina: Sto-Glasfasergewebe F Armovací tkanina odolná alkáliím, pevná ve střihu, s optimalizovaným přenosem síly. Všechny výrobky systému z jedné ruky Jednotlivé výrobky pro systém vnitřního zateplení StoTherm In Comfort, od hmoždinek přes rohy z armovací tkaniny až po montážní kotevní kvádry (umožňují připevnění hmotnějších prvků, např. skříněk kuchyňské linky), je možné objednat přímo u Sto s.r.o 6 Finální povrchová úprava Difuzně otevřené, minerální (silikátové nebo vápenné) podkladní a finální povrchové úpravy. Velká rozmanitost povrchových struktur a barev. Stěrkováním do hladka se StoLevell In Clima lze docílit nejjemnějších povrchových struktur. 4 Skladba/popis systému

5 Poznámky a upozornění Systém vnitřního zatelení StoTherm In Comfort je uzavřený, kompletizovaný systém, kde jsou jednotlivé vrstvy navzájem optimalizovány. Začlenění cizích výrobků není přípustné a mohlo by ovlivnit funkčnost systému. Záruku při použití cizích výrobků proto nelze poskytnout. Prohlídka a posouzení stavebního záměru je předpokladem pro komplexní tepelnětechnické posouzení. Otázky vznikající v souvislosti s dalšími stavebními řemesly (např. elektroinstalace, statika, atd.) se musí zohlednit při zpracování projektu. Oblasti ostění, styků se stropními konstrukcemi a napojení vnitřních stěn se musí rovněž řešit již při zpracování projektu. Pokud je odstup mezi lícem ostění a prvky připevněnými na okenním rámu (závěsy, dorazy, kličky rolety) menší než 4 cm, mělo by být ostění zešikmeno směrem dovnitř (pokud je to staticky možné), aby mohlo být zatepleno. Musí být zaručena ochrana fasády proti náporovému dešti v oblastech napojení (např. okna, dveře atd.). Je třeba zabránit úniku tepla v přechodových oblastech. V případě pochybností provést příslušná opatření podle aktuálně platných směrnic. Systém StoTherm In Comfort nelze aplikovat na libovolný podklad: sádrové nebo disperzně pojené podklady se musí odstranit. Proudění vzduchu za tepelnou izolací je nutno vyloučit (celoplošným přilepením). Napojení na sousedící stavební dílce se utěsní elastickými materiály nebo separačními páskami. Veškerá instalační vedení v chladné části konstrukce je nutno tepelně izolovat podle normy. V případě pochybností se instalace provedou jako vzduchotěsné. Vzduchotěsnost celé konstrukce musí být zaručena. Všechna napojení a stěnové prostupy, jako okna, dveře a parapetní desky, musí být pečlivě utěsněny zvenčí difúzně otevřeně a zevnitř difúzně uzavřeně. Podklady určené k zateplení musí být rovné, soudržné a únosné dle ČSN Nerovnosti a prolákliny v podkladu se musí vyrovnat vhodnou vyrovnávací omítkou nebo stěrkou na vápenocementové nebo vápenné bázi (např. StoLevell In Mineral a podobně). Do vyrovnávací omítky nesmí být v žádném případě zabudovány ocelové vodicí a stahovací lišty. Je nutno respektovat všeobecně platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při zpracování tepelněizolačních desek se doporučuje použití ochranných brýlí a roušky proti prachu. Poškozené, vlhké nebo zcela mokré tepelněizolační desky nesmí být zabudovány. Přesnější seznam nepřípustných materiálů v podkladu je třeba stanovit pomocí zkušební sondy. V rámci zkušební sondy je nutno zohlednit směrnice pro zpracování a technické listy systémových výrobků. Dále může zkušební sonda upřesnit skladbu systému. Znalost skladby systému slouží ke stavebněfyzikálnímu posouzení objektu a v případě potřeby jako základ nutného tepelnětechnického posouzení. Stavebněfyzikální posouzení se provádí podle platných směrnic a norem. Předpokladem pro aplikaci vnitřního zateplení je dostatečné vyschnutí stěn a potěrů. Poznámky a upozornění 5

6 Poznámky a upozornění Poznámky: Pro zpracování platí aktuální technické a bezpečnostní listy a návody na obalech výrobků. Barevné odstíny se určují podle platného vzorníku. V souladu s podmínkami na objektu nutno dbát na pečlivé provedení stavebních prací. Eventuální odchylky od prováděcí směrnice musí být přizpůsobeny danému stavu. Aplikace systému Je nutno dbát na to, aby pozdější renovační práce na objektu byly provedeny minerálními materiály (difuzně otevřenými), které musí být přizpůsobeny stávajícímu systému. Pro zachování funkčnosti systému StoTherm In Comfort je nezbytné zajistit pravidelné větrání všech prostor s vnitřním zateplením. 6 Poznámky a upozornění

7 Příprava podkladu Příprava podkladu Přídržnost podkladu musí být odzkoušena. Nenosné/nepevné, popř. odlupující se vrstvy (staré omítky, nátěry, tapety), na vlhkost citlivé omítky a plísně se musí odstranit. Vzlínající vlhkost není přípustná. Požadovaná je horizontální hydroizolace obvodové stěny s napojením na podlahové konstrukce. V oblastech se zemní vlhkostí je třeba provést ochranu proti vlhkosti a drenáž. Podklad Příprava podkladu Výrobek prašný, znečištěný omést, okartáčovat, omýt čistou vodou a nechat vyschnout zbytky malty a nálitky odstranit výkvěty odstranit příčinu, omést, okartáčovat, omýt čistou vodou a nechat vyschnout Podklad musí být suchý, pevný, prostý prachu, výkvětů a nevhodných povrchových úprav. Trhliny v podkladu nesmí mít vliv na systém vnitřního zateplení. plísně nerovnosti +/- cm odstranit příčinu, odstranit plísně vyrovnávací omítka StoLevell In Mineral dutiny vápenocementová malta (dodržet lhůtu zrání) StoLevell In Mineral tuky, zbytky olejů a jiné separační látky odstranit pomocí vhodných čisticích prostředků, popř. obrousit vlhkost v případě vzlínající vlhkosti odstranit příčinu zvětralá, nenosná omítka mechanicky odstranit částečně opadané omítky disperzní barvy dutá místa otlouct a znovu omítnout mechanicky nebo chemicky odstranit, omýt čistou vodou a nechat vyschnout StoLevell In Mineral křídující nátěry očistit a penetrovat StoPrim Silikat staré tapety, sádrové omítky, nasákavé vrstvy odstranit opadávající nátěr odstranit neznámé druhy podkladu přezkoušet přídržnost Příprava podkladu 7

8 Před montáží Před montáží Příprava napojení okna a balkonových dveří Předpokladem je difuzně nepropustné napojení a elastické oddělení tepelné izolace a výplně otvoru, např. okna nebo dveří. Difuzně uzavřený lepicí pásek (StoSeal Band BK) se přilepí ve směru od okenního rámu do ostění. Přitom musí pás ležet minimálně 5 mm na okenním rámu Prodloužení výústků vodovodního a topného potrubí Vodovodní a topná potrubí v obvodových stěnách se musí směrem do interiéru odpovídajícím způsobem prodloužit pro umožnění nového připojení. Na pás StoSeal Band BK se nalepí profilovaný pás Sto-Sidings-Profilband. Dále se připevní separační pásky v šířce odpovídající tloušťce vnitřního zateplovacího systému tak, aby armovací vrstva dobře navazovala, přilnula. Eventuální přesah nutno odříznout. Info Při nalepení difuzně uzavřeného pásu StoSeal Band BK a Sto-Sidings- Profilband až na navazující ostění se zabrání vytvoření dutin pod zateplovacím systémem. Info Potrubí se studenou vodou (zpětná potrubí) v obvodových stěnách by měla být před provedením vnitřního zateplení v souladu s normou tepelně izolována nebo by měla být teplota ve zpětném potrubí přenastavena tak, aby nemohlo dojít k zamrznutí. Produktové tipy difuzně uzavřený lepicí pás: StoSeal Band BK separační pás: Sto-Sidings-Profilband Vysunutí krabic zásuvek a prodloužení elektrického vedení Stávající zásuvky nutno vysunout v souladu s tloušťkou vnitřního zateplení Nově osazované zásuvkové nebo rozvodné krabice Montážní kvádr (StoFix Quader) se nalepí celoplošně pomocí StoLevell In Mineral na podklad způsobem Buttering Floating. 8 Opatření před montáží

9 Před montáží Před montáží Zásuvková nebo rozvodná krabice se připevní na StoFix Quader. 3 Pro mechanické oddělení se použije separační páska (např. Sto-Sidings- Profilband). 3 Výsledek: zásuvková krabice připevněna v souladu s tloušťkou vnitřního zateplovacího systému. 4 Produktové tipy Pro zamezení kondenzace vody v instalačních krabicích se doporučuje použití prvků StoFix Quader. Elektrické instalace, např. zásuvkové krabice, musí být vzduchotěsné. Použijte prodlužovací kroužky a vzduchotěsné krabice (Kaiser Econ) výrobce: firma Kaiser. Příprava napojení lemování vnitřní stěny Pro mechanické oddělení napojení lemování vnitřní stěny se použije Sto-Sidings-Profilband v šíři odpovídající tloušťce vnitřního zateplovacího systému (+ - cm). Příprava pro napojení na šikmou střechu V případě potřeby odpovídajícím způsobem se zkrátí opláštění stropu podle tloušťky vnitřního zateplovacího systému. Info Sto-Sidings-Profilband vylučuje dutá místa v napojení na vnitřní stěnu. Sto-Sidings-Profilband by měl být v co možná největší šíři. Po nanesení armovací vrstvy se přesah ořízne. Difuzně uzavřený lepicí pás StoSeal Band BK se nalepí ve směru od omítky k dřevěné krokvi a přetáhne se až na parotěsnou zábranu pod střešní izolací. Opatření před montáží 9

10 Kotvení tepelné izolace Kotvení tepelné izolace Lepení Lepení Tepelněizolační desky se řežou buď pilou ocaskou, nebo nožem. Důležité Desky ve vodorovných řadách musí být kladeny na vazbu s přesahem min. 0 cm. 0 cm Celoplošné lepení Na podklad se nanese zubovou stěrkou (zuby min. 0x0 mm) lepicí stěrka StoLevell In Mineral. Důležité V okolí okenních a dveřních otvorů nesmí ležet styčné spáry izolačních desek nad spárami napojení rozdílných stavebních dílů, např. roletových krabic. V oblasti otvorů nejsou přípustné křížové nebo T-spáry mezi izolačními deskami. Stěrka StoLevell In Mineral se celoplošně nanese také na izolační desku Sto-Perlite- Innendämmplatte a rozetře se zubovou stěrkou se zuby min. 0 x 0 mm; min. tloušťka vrstvy 5 mm. 3 Izolační desky se kladou ve směru od podlahy vzhůru a rovnoměrným tlakem se po vyrovnání posunutím přitlačí na stěnu. Desky se kladou na sraz beze spár. Pro zamezení tepelným mostům nesmí být ve spárách žádná lepicí malta. Svislé a vodorovné spáry se proto nelepí. Případná poškození izolačních desek (hloubky > mm) se vystěrkují se StoCell LD. Důležité Pokud je lepicí malta delší dobu nanesena na izolační desku nebo stěnu, mohou vzniknout problémy s přídržností. Proto je nutné izolační desky Sto-Perlite-Innendämmplatte položit bezprostředně po nanesení lepidla. V oblasti vnějších rohů se musí desky klást střídavě s přesahem. Případné otevřené spáry (šířky > mm) se vystěrkují se StoCell LD. Širší spáry se vyplní přířezem tepelněizolační desky. 0 Kotvení tepelné izolace

11 Kotvení tepelné izolace Kotvení tepelné izolace Lepení a hmoždinkování Lepení a hmoždinkování Pro přípravu podkladu pro následné aplikace hmotnějších vrstev, např. keramického obkladu, je nutné nalepenou a armovanou tepelněizolační desku přikotvit hmoždinkami. d Hmoždinka se osadí v rovině s povrchem izolační desky a poté se ještě jednou přearmuje. a Osazení hmoždinek: 4 ks/m se ve stejných roztečích osadí do ještě vlhké armovací stěrky; hmoždinka s hlavou o průměru 60 mm. Sto-postup osazení: nejprve se předvrtá otvor pro hmoždinku. b Hmoždinka se vloží do vyvrtaného otvoru (např. StoThermodübel UEZ 8/60) a zašroubuje se. c Kotvení tepelné izolace

12 Kotvení tepelné izolace Penetrace Kotvení izolace ostění Příprava podkladu Na podklad se nanese StoLevell In Mineral zubovou stěrkou. StoLevell In Mineral se nanese také na izolační desku Sto-Perlite- Innendämmplatte a rozetře zubovou stěrkou se zuby min. 0 x 0 mm; minimální tloušťka vrstvy 5 mm. Osazení potrubí do vrstvy tepelné izolace Zhotovení drážky speciální drážkovací pilou. Osazení desek a vyrovnání. Desky se rovnoměrným tlakem a posunutím vyrovnají a přitlačí na stěnu. Desky se kladou na sraz beze spár. Pro zamezení tepelným mostům nesmí být ve spárách žádná lepicí malta. Svislé a vodorovné spáry se proto nelepí. Instalační vedení, popř. potrubí zastěrkovat se StoCell LD. Důležité Svislé a vodorovné spáry se nelepí. Montážní prvky pro větší zatížení Pro připevnění hmotnějších těles na stěnu se po přilepení tepelně izolačních desek osadí montážní kvádr, který slouží jako podložka pro přikotvení zavěšených předmětů. Označení Tužkou se vyznačí předpokládaná poloha. Výřez Přímočarou pilou se vyříznou v nalepené tepelněizolační desce příslušný otvor. Kotvení tepelné izolace/penetrace

13 Penetrace Penetrace Příprava podkladu Příprava podkladu 3 Vyříznutá část tepelněizolační desky se vyjme a otvor se vyčistí. Broušení tepelněizolační desky Eventuální výstupky tepelněizolačních desek Sto-Perlite-Innendämmplatte 045 se po zatvrdnutí lepicí malty odstraní broušením. 4 Lepení Lepidlo se nanese na StoFix Quader a prvek se osadí do otvoru. Důležité Při práci s tepelněizolačními deskami je nutno nosit ochranné brýle a roušku proti prachu. Po dokončení broušení se musí prach vysát nebo zamést měkkým koštětem. 5 Uzavření spáry Spára se vystěrkuje StoCell LD. Produktové tipy Rouška proti prachu: 3M Feinstaubmaske P Ochranné brýle: 3M Schutzbrille čiré nebo Sto-Laborbrille čiré Ochranné rukavice: Sto-Nylonhandschuh Light Pracovní obuv: Sto-Sicherheitshalbschuhe černé/bílé nebo Sto-Sicherheitsstiefel černé/bílé 6 Označení Před nanesením armovací stěrky a finální povrchové úpravy je nutno kotevní prvek označit šroubem. Důležité V závislosti na zatížení je možné připevňované předměty kotvit přes montážní kvádr až do podkladu. Hmotné prvky, jako např. regály, zavěšené skříně atd., se musí kotvit do nosného podkladu. Pro připevnění lehčích předmětů si lze vyžádat technologické doporučení. Penetrace 3

14 Penetrace Armování Penetrace Práce před armováním Pro lepší přídržnost armovací stěrky se celá plocha určená k zateplení penetruje pomocí StoPrim Silikatu. Manuálně - štětkou. Pečlivá kontrola tepelněizolačních desek před armováním je poslední možnost jak zajistit bezvadnou funkčnost systému vnitřního zateplení. Je tak možné se vyhnout vzniku tepelných mostů. Strojně Airless přístrojem. Produktové tipy Pro vytvoření rohu se doporučuje použití rohových profilů, jako např. Sto-Gewebewinkel nebo Sto-Rolleckwinkel. V případě Sto- Gewebewinkel se jedná o pruh výztužné tkaniny ohnutý v úhlu 90 a v ohybu zesílený plastovým profilem. Alternativou je Sto- Rolleckwinkel nárožní profil s variabilním úhlem a integrovanou výztužnou tkaninou. Sto-Rolleckwinkel se odstřihne v požadované délce nároží přímo z role. Tím se vyloučí přesahy styků. Nebo stříkačkou. Uložení Rohový profil (Sto-Gewebewinkel, Sto-Sicherheitsgewebewinkel nebo Sto-Rolleckwinkel) se zatlačí rohovou lžící do předem nanesené lepící malty StoLevell In Mineral. Armování Armovací tkanina se vede podél nároží a přeplátuje armování rohu. Produktové tipy Pro místa s větším ohrožením nároží je vhodné použít Sto-Sicherheitsgewebewinkel s kovovou hranou. 4 Penetrace/armování

15 Armování Mezinátěr a finální úprava 3 Armování rohu v nadpraží Armovací prvek Sturzeckwinkel se zatlačí hladítkem do nanesené armovací stěrky StoLevell In Mineral. Alternativa: diagonální armování. Pokud se na vnitřní zateplovací systém má nanést velmi hladká finální úprava, jako např. StoLook Marmorino, je nutné vyrovnání podkladu pomocí stěrky StoLevell In Clima 4 Armovací vrstva Po zaschnutí penetrace, nejdříve po 3 hod, se na tepelněizolační desky Sto-Perlite-Innendämmpaltte 045 nanese armovací stěrka StoLevell In Mineral v šířce role armovací tkaniny Sto-Glasfasergewebe F. Armovací stěrka se nanese buď ručně hladítkem, nebo strojně. StoLevell In Clima se nanese ručně nebo strojně na armovanou plochu a stěrkuje se do hladka velkoplošným hladítkem (minimální požadavek: kvalita povrchu Q3). V případě potřeby se provede vyrovnání ve více vrstvách a jednotlivé vrstvy se po zatvrdnutí přebrousí. 5 Poté se armovací stěrka vytvaruje do hřebenového lože zubovým hladítkem se zuby o velikosti 6 mm. StoPrep Sil Pro zajištění přídržnosti se na podklad nanese malířským válečkem penetrace StoPrep Sil. 6 Do armovací stěrky StoLevell In Mineral se celoplošně uloží pás armovací tkaniny Sto-Glasfasergewebe F, přičemž tkanina musí ležet v horní třetině armovací vrstvy. Armovací tkanina se napojuje s přesahem min. 0 cm. Tloušťka armovací stěrky s uloženou tkaninou musí být min. 4 5 mm. StoLevell In Mineral zafilcovaná Omítka StoLevell In Mineral se nanese v tenké vrstvě na podklad. Povrch se nechá schnout tak dlouho, až zmatní, a poté se filcuje jemným pěnovým hladítkem. Info Uložení tkaniny lze provést v horizontálním i vertikálním směru. Důležité Smí se používat pouze difuzně otevřené finální povrchové úpravy na vápenné nebo silikátové bázi. Armování/mezinátěr 5

16 Finální úprava Finální úprava Vnitřní omítky Po úplném zaschnutí armovací vrstvy se nanáší finální úprava. Na této finální úpravě závisí případná nutnost provedení mezinátěru. StoDecosil K/R/MP Nejen mimořádně ekologická a prokazatelně protiplísňová, nýbrž také výjimečně mnohostranná omítka. Ztvárnění povrchu stěny nejsou kladeny žádné hranice, obzvláště modelační omítka StoDecosil MP splňuje všechny požadavky. StoMiral Kalk Tato vápenná omítka se velmi dobře zpracovává a má vysoký stupeň bělosti. Hodí se optimálně pro povrchy přírodního charakteru a je takřka neomezeně strukturovatelná. StoMiral Kalk zaručuje příjemné mikroklima s dlouhodobou působností. Vnitřní barvy Vnitřní barvy Sto se mohou nanášet na armovací stěrku vyrovnanou pomocí StoLevell In Clima. Alternativně je možné vnitřní barvy nanášet na filcovanou stěrku StoLevell In Mineral. StoColor Sil In Početná osvědčení a zkušební protokoly dokládají jedinečné přednosti této barvy v oblasti ekologie a zdraví. Díky vysoké hodnotě ph působí matná, dobře krycí silikátová barva s minerálním charakterem jako protiplísňový přípravek. Módní pastelové tóny harmonizují prostor. StoColor Calcetura Na základě svých pozitivních vlastností se tato vápenná barva perfektně hodí na minerální podklady a svoje výhody předvádí hlavně v oblasti památkové péče. Upozornění Výše jmenované výrobky se vyrábí ve třech níže uvedených strukturách. Škrábaná struktura Škrábaná omítka se nanese v tloušťce podle největšího zrna a odpovídajícím nářadím se strukturuje. Rýhovaná struktura Rýhované omítky se mohou po nanesení různě strukturovat: horizontálně, vertikálně nebo kruhově. Modelační omítka Jemnozrnné omítky se nanáší na podklad a modelují se štětcem, špachtlí, hladítkem nebo houbou. 6 Finální úprava

17 Finální úprava Finální úprava Strukturální a efektní povrchové úpravy Strukturální a efektní povrchové úpravy Povrchové úpravy interiérů Sto umožňují různorodé ztvárnění povrchů stěn a stropů. Vedle mnohočetnosti struktur splňují také vysoké ekologické nároky. StoLook Fondo Směs vápna a hrubších černých a bílých mramorových písků propůjčuje povrchové úpravě Fondo eleganci a přirozenost. Může být filcována, kletována nebo volně modelována. Tato difuzně otevřená povrchová hmota podporuje optimálně příjemné mikroklima. StoSil Struktur Protiplísňová a na škodlivé látky testovaná, plněná strukturální nátěrová hmota na silikátové bázi. Je vhodná pro matné, strukturované povrchy s jemnou až střední zrnitostí. Tvoří efektní různorodě strukturované plochy stěn. StoLook Effeto Zvláštností tohoto výrobku z vápna je kombinace minerálního matného povrchu s přísadou přírodních třpytek. Zvláště při osvětlení v ploše nesrovnatelné efekty a vápenná báze zároveň podporuje příjemné mikroklima. StoSil Decor Protiplísňová a na škodlivé látky testovaná, plněná nátěrová hmota bez konzervačních prostředků, vyznačující se nízkou spotřebou. Při nanášení stříkáním lze vytvořit optimálně strukturované povrchy s jemnou až střední zrnitostí na stěnách a stropech. StoSil Patina Lazurovací nátěrová hmota StoSil Patina je nepřekonatelná při zušlechťování strukturovaných povrchů. Je vyrobena na silikátové bázi, testovaná na obsah škodlivých látek a mimo jiné umožňuje docílit nejrozmanitějších lazurovacích efektů. StoLook Marmorino Čistě přírodní povrchová úprava z páleného vápna a mramorové moučky, vytváří příjemné mikroklima v interiéru. Různé možnosti zpracování těží z dlouhé řemeslné tradice a vytváří jedinečné brilantní, plasticky působící povrchy. Finální úpravy 7

18 Vnitřní stěna Vnitřní stěna Napojení vnitřní stěny s lemováním vnitřní izolací Napojení vnitřní stěny bez lemování vnitřní izolací Principiálně by měla být vnitřní stěna lemována tepelnou izolací (v šířce min. 50 cm). Poté, co je StoTherm In Comfort prostřednictvím Sto-Sidings- Profilband napojen na armování vnitřní stěny, je přesah Sto- Sidings-Profilband odříznut souběžně s lícem armované vrstvy. Na odpovídajícím způsobem připravený podklad se nanese StoLevell In Mineral a zubovou stěrkou se rozprostře na vnitřní stěnu (zubová stěrka min. 0 x 0 mm). Lemování vnitřní stěny tepelnou izolací lze vypustit za předpokladu, že tepelnětechnický výpočet prokáže dosažení minimální přípustné teploty na povrchu vnitřní stěny. Poté, co je plocha armovaná stěrkou viz popis výše lze provést finální úpravu. Následně se na vnitřní stěnu přilepí tepelná izolace. Před položením tepelněizolační desky Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD (Laibungsplatte) se na kontaktní plochu desky rovněž nanese lepicí malta StoLevell In Mineral. Tepelněizolační deska se lepí na sraz k již izolované vnější stěně. Finální úprava se zednickou lžící odřízne od vnitřní stěny. Alternativa: Vložení ukončujícího omítkového profilu. Pro zamezení tvorbě trhlin se do koutové spáry mezi vnitřní a vnější stěnu uloží výztužný profil do armovací stěrky StoLevell In Mineral. Rohový výztužný profil se s pomocí rohové lžíce zatlačí do armovací stěrky. 8 Vnitřní stěna

19 Vnitřní stěna Strop Plochy vnitřních stěn ohrožené nárazem Plochami vnitřních stěn se ohroženými nárazem se myslí vysoce frekventované oblasti, např. schodišťové prostory a domovní komunikace. Plochy vnitřních stěn ohrožené nárazem se chrání přídavným armováním tkaninou Sto-Panzergewebe Pro zamezení tepelným mostům se izolační deska Sto- Perlite-Innendämmplatte 055 LD (Laibungsplatte) klade na navazující vnitřní stěny a stropy (v šířce min. 50 cm). Z optických důvodů lze čelo desky po položení zbroušením zešikmit. Tepelněizolační desky o tloušťce < 00 mm není nutné kotvit hmoždinkami. Podle požadavků možno provést nátěr. Výztužná tkanina Sto-Panzergewebe se ukládá v pruzích do armovací stěrky StoLevell In Mineral bez přesahu, pouze na sraz. Klade se pod normální armovací vrstvu (StoLevell In Mineral + Sto- Glasfasergewebe F). Tepelněizolační deska se přilepí celoplošně StoLevell In Mineral (způsobem Buttering Floating). Produktové tipy Výztužná tkanina Sto-Panzergewebe je zesílená tkanina ze skelných vláken, která zvyšuje pevnost v tlaku kritických ploch. Ukládá se do armovací stěrky StoLevell In Mineral. Pancéřové armování se provádí před osazením rohových a dilatačních profilů. Tepelněizolační desky tloušťky > 00 mm a omítnuté plochy tloušťky < 00 mm vyžadují přídavné kotvení hmoždinkami, např. šroubovacími. Po dostatečném vytvrdnutí lepicí malty je možno přikročit k vrtání. Do vyvrtaného otvoru se vloží vhodná hmoždinka a do ní se pomaluběžným elektrickým šroubovákem zašroubuje trn. Hmoždinka, např. StoThermodübel UEZ 8/60, se osazuje do líce tepelněizolačních desek. Zapuštění šroubů se přestěrkuje pomocí StoCell LD. Vnitřní stěna/strop 9

20 Střecha Strop Napojení šikmé střechy a napojení na parotěsnou uzávěru střešní izolace Dřevěný strop Průběžná tepelná izolace Průběžná tepelná izolace fasádní stěny po celé výšce vyžaduje z důvodů vyloučení tepelných mostů otevření stropní konstrukce v pruhu o šířce rovnající se tloušťce tepelněizolačního systému. Při tom se nenosný materiál musí odborně odstranit. Parotěsná zábrana střešní izolace musí být vzduchotěsně napojena na nosný rovný minerální podklad. Alternativní provedení v případě, kdy průběžná izolace fasádní stěny není možná. Otevření stropní konstrukce zespodu v pruhu o šířce rovnající se tloušťce zateplovacího systému až po následující uzavřenou podlahovou vrstvu. Nenosný materiál se musí odborně odstranit. Trhliny v ploše dřevěného stropu, která má být zateplena, se vyplní jednosložkovou těsnicí hmotou z korkové drtě (Spritzkork). 3 Vnitřní zateplovací systém musí být co možná nejtěsněji napojen na parotěsnou zábranu střešní izolace. Produktové tipy Spritzkork 307 firmy Bostik. StoSeal Band BK nalepený na omítku po obvodu stropního trámu. Lepicí pás musí být nalepen minimálně v šířce rovnající se polovině tloušťky tepelné izolace ve styčném prostoru mezi navazujícím stavebním dílcem a tepelnou izolací. 0 Střecha/strop

21 Strop Strop Dřevěný strop Dřevěné trámy Sto-Sidings-Profilband nalepit v šířce odpovídající tloušťce vnitřního zateplovacího systému (+ - cm) na dřevěný trám. Před započetím prací je nutno přezkoušet funkčnost stropních trámů, popř. zda nejsou napadeny hnilobou nebo vlhkostí. V případě pochybností provést stavebně fyzikální průzkum. 3 Přilepit tepelněizolační desky. Info Konstrukční napojení Napojení desky Sto-Perlite-Innendämmplatte na: ocelové konstrukce železobetonové konstrukce se provede stejným způsobem. Důležité Tepelněizolační desky musí být těsně napojeny na utěsněné dřevěné stropní trámy, separované pomocí Sto-Sidings-Profilband. Armovací vrstva se musí napojit na stávající strop trvale pružnou spárou. Trhliny ve dřevě se vyplní korkovou drtí Spritzkork. StoSeal Band BK se nalepí na povrch stěny a dřevěný trám. Lepicí pás musí být nalepen na styku navazujícího stavebního dílu a tepelné izolace v šířce rovnající se minimálně polovině tloušťky této tepelné izolace. 3 Sto-Sidings-Profilband se nalepí na dřevěný trám v šířce rovnající se tloušťce vnitřní izolace (+ - cm). Strop

22 Strop Podlaha Dřevěné trámy Další postup: Po nalepení a provedení armovací vrstvy se lepicí pás odřízne souběžně s povrchem armovací stěrky. Následně se nanese finální úprava, která se zednickou lžící odřízne od dřevěných trámů. Podlaha nad vytápěným prostorem V případě, že je prostor pod zateplovanou místností vytápěn, může být plovoucí potěr ponechán a tepelná izolace dotažena až k jeho hornímu líci tzn. musí být odstraněny vrstvy a podlahové povlaky ležící na tomto potěru v pruhu o šířce rovnající se tloušťce tepelné izolace a šířce obvodové dilatace. Nalepení pásu Sto-Sidings-Profilband. Produktové tipy Povšimněte si také sortimentu Sto pro izolace stropů nad sklepy. Strop/podlaha

23 Podlaha Okna a dveře Okenní parapety Podlaha nad nevytápěným prostorem/na terénu Pokud je prostor pod zateplovanou místností nevytápěný, popř. pokud je zateplovaná místnost na terénu, musí se potěr a na něm ležící vrstvy otevřít. Šířka otevření je dána tloušťkou tepelné izolace a obvodové dilatační spáry. Takto je možné provést tepelnou izolaci až na úroveň hrubé podlahy nebo vodotěsné izolace. Stávající okenní parapety se odstraní. Otevřená podlaha Lepení pásu Sto-Sidings-Profilband. Tlakově odolnou tepelnou izolaci (Sto-Sockelplatte PS 30 SE) celoplošně přilepit se StoLevell In Mineral. 3 3 Napojení tepelné izolace a okenního rámu se utěsní pomocí StoSeal Band BK. Poté je možno namontovat parapetní desku. Důležité V každém případě je nutné akustické oddělení podlahy a vnitřní tepelné izolace v oblasti obvodové dilatační spáry. Podlaha/okna a dveře 3

24 Schodiště Okna a dveře Dřevěná schodiště Balkónové prahy Dřevěné schodiště navazující na fasádní stěnu se musí přiříznout. Přířez se provede v šířce odpovídající tloušťce tepelné izolace a obvodové dilatační spáry. Úpravu musí provést odborník. Lepení tepelné izolace za upravenou schodišťovou konstrukci. Nejprve je nutné obnažit konstrukci až na rovný minerální podklad (nikoliv sádra). Deska Sto-Sockelplatte PS 30 SE se nalepí celoplošně lepicí maltou StoLevell In Mineral. Tloušťka tepelné izolace se zvolí tak, aby bylo možné provést plynulé napojení na ostatní zateplované plochy stěny před balkónovým prahem. Výška je závislá na výšce balkónového prahu. Následně se deska Sto-Sockelplatte PS 30 SE celoplošně přilepí na podklad lepicí maltou StoLevell In Mineral. Šířka tepelné izolace se zvolí tak, aby tepelná izolace balkónového prahu plynule navazovala na ostatní zateplení stěny. Výška je závislá na tloušťce dlažby. Napojení mezi tepelnou izolací, rámem balkonových dveří a ostěním se utěsní pásem StoSeal Band BK. 4 Schodiště/okna a dveře

interiér I systémy vnitřního zateplení StoTherm In Comfort systém vnitřního zateplení pro pohodové bydlení

interiér I systémy vnitřního zateplení StoTherm In Comfort systém vnitřního zateplení pro pohodové bydlení interiér I systémy vnitřního zateplení StoTherm In Comfort systém vnitřního zateplení pro pohodové bydlení Z120907_Sto_brozura_StoTherm in Comfort.indd 1 Nová generace vnitřního zateplení StoTherm In Comfort

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Technický list StoLevell In Mineral

Technický list StoLevell In Mineral Minerální lepící a armovací malta Charakteristika Použití Vlastnosti interiér jako lepící a armovací stěrka pro StoTherm In Comfort pro vyrovnání hrubé stěny a vytvoření podkladu vhodného pro lepení minerální

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M V N Ě J Š Í K O N T A K T N Í Z A T E P L OBECNĚ Vnější kontaktní zateplovací systém Primalex zajistí pro Váš dům snížení spotřeby energie na vytápění, případně klimatizaci

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

maxit Dämmsystem PS maxit Dämmsystem MW ETICS vnější tepelně izolační kompozitní system

maxit Dämmsystem PS maxit Dämmsystem MW ETICS vnější tepelně izolační kompozitní system maxit Dämmsystem PS maxit Dämmsystem MW ETICS vnější tepelně izolační kompozitní system Podklad Povrch stěny musí být pevný, suchý, bez mastnot a prachu. Je třeba odborně přezkoušet snášenlivost eventuálně

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání dřevocementových stavebních systémů

Pracovní postup Cemix: Omítání dřevocementových stavebních systémů Pracovní postup Cemix: Omítání dřevocementových stavebních systémů Pracovní postup Cemix: Omítání dřevocementových stavebních systémů Obsah 1 Obecné definice... 3 Stavební připravenost... 3 3 Omítání vnitřních

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system)

Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) V České republice nejrozšířenější technologií zlepšování tepelně technických parametrů obvodových

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

CENÍK (platný od 1.1. 2008)

CENÍK (platný od 1.1. 2008) CENÍK (platný od 1.1. 2008) excel mix s cz DPH Přečtěte si užitečné rady k zateplování To asi je známé, že zateplení objektu zamezuje tepelným ztrátám a snižuje tak náklady na vytápění objektu. Správné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Minerální izolační deska Pura Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Vnitřní zateplení Šetří kapsu a životní prostředí Aby šlo vytápění a úspora ruku v ruce Energie citelně zdražuje,

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Montážní návod. Difuzně otevřená tepelně izolační pojistná hydroizolace: DELTA -MAXX COMFORT

DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Montážní návod. Difuzně otevřená tepelně izolační pojistná hydroizolace: DELTA -MAXX COMFORT DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Montážní návod P R E M I U M Difuzně otevřená tepelně izolační pojistná hydroizolace: DELTA -MAXX COMFORT Všeobecná upozornění Montážní návod DELTA

Více

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy cementových potěrů... 3 2.1 Běžné cementové potěry... 3 2.2 Parametry

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_19_TECH_1.10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN Název stavby : Realizátor : Použitý systém : Skladba systému : lepidlo/stěrka Izolant Kotvení (ks) Síťovina Omítkovina Osoba pověřená vyplněním KZP : 1. Stav stávajícího ETICS

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technické detaily Kapitola H Technické detaily pro provádění zateplovacích systémů Baumit Listopad 2014 www.baumit.cz H.Technické detaily Obsah H. Technické detaily... 3 H.1

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady Síranovápenaté potěry (anhydritové) mají dnes v pozemním stavitelství široké uplatnění v neposlední řadě z důvodu nízké ceny suroviny (odsíření elektráren). Vlastnosti jako dobrá rovinnost, bezesparé zpracování,

Více

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Pozemní stavitelství Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0532 Akustika Ochrana proti hluku v budovách

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

[NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM]

[NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM] 2017 Stavebniny hrou [NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM] 1. Stavební připravenost Pro zahájení montáže systému podkrokevní izolace je nutné, aby konstrukce krovu splňovala následující

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání difuzně otevřených dřevostaveb

Pracovní postup Cemix: Omítání difuzně otevřených dřevostaveb Pracovní postup Cemix: Omítání difuzně otevřených dřevostaveb Pracovní postup Cemix: Omítání difuzně otevřených dřevostaveb Obsah 1 Obecně o prostupu vodních par vnější stěnou... 3 2 Použití... 3 3 Skladba

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce...

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Adesilex FIS 13 Lepidlo a stěrka ve vodní disperzi ke smíchání s cementem, pro instalaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů.

Adesilex FIS 13 Lepidlo a stěrka ve vodní disperzi ke smíchání s cementem, pro instalaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů. Výrobky pro vnější kontaktní zateplovací systém 22. Výrobky pro vnější kontaktní zateplovací systém Adesilex FIS 13 Lepidlo a stěrka ve vodní disperzi ke smíchání s cementem, pro instalaci vnějších kontaktních

Více

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí Úspora času a nákladů: Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí Neprůvzdušnost (vzduchotěsnost) pláště

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

Technický list StoLevell Novo

Technický list StoLevell Novo Minerální lehčená malta/podkladní omítka pro lepení a armování, s polystyrénem jako vylehčovací přísadou Charakteristika Použití Vlastnosti exteriér a interiér na všechny minerální podklady pro lepení

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Technický list StoLevell In Fine

Technický list StoLevell In Fine Jemná organická stěrka se zkouškou škodlivin, pro ruční a strojní nanášení Charakteristika Použití Vlastnosti interiér na minerální a organické podklady nevhodná do vlhkých prostor pro dosažení kvality

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO 01/08 173 technický list Akustická izolace pro pod potěry pro plovoucí i lepené podlahy v soukromém, komerčním i průmyslovém prostředí. Vhodná rovněž pod podlahové vytápění. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Vynikající

Více

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 Obsah 1 PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1.1 Ukotvení stěny 1.2 Spojovací uzel stěna-střecha 2 VÍCEPODLAŽNÍ OBYTNÉ STAVBY 2.1 Uzel stěna spodního podlaží-strop-stěna horního podlaží 3 PŘÍSTAVBA

Více

. BEK tepelně izolační fasádní systémy

. BEK tepelně izolační fasádní systémy . BEK tepelně izolační fasádní systémy BEK certifikované tepelně izolační fasádní systémy patří do skupiny kontaktních tepelně izolačních systémů (ETICS), které se aplikují přímo na fasádu v souvrství

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru CHARAKTERISTIKA NEPRAVIDELNÝ OBKLADOVÝ KÁMEN TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘÍPRAVA PODKLADU Možná aplikace na vyzrálý, suchý a odizolovaný podklad litý beton, betonové lícované tvárnice, vápenocementová

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

Technický list StoLook Piccolo

Technický list StoLook Piccolo Charakteristika Funkce Vzhled Oblast použití Technická data Výrobková skupina odolávající poškrábání a nárazům bez rozpouštědel a odolávající dezinfekčním prostředkům světlostálá snadno čistitelná mechanicky

Více

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TOPENÍ A CHLAZENÍ MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU SNÍŽENÍ EMISÍ PŘI VÝROBĚ ENERGIE ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace Datum vydání: 08.03.2012 Technický list Str. 1 ze 3 Výrobce: VEDAG GmbH s výrobnami: Geisfelderstraße85-91, D-96050 Bamberg Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg Certifikace VEDAG GmbH podle EN

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S HYDROIZOLACE ZDIVA Nerozumnější je si vybrat firmu, která dodatečnou hydroizolace provede. Ta zajistí průzkum zdiva i okolí budovy. Vyhodnotí situaci a určí

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI CHLUMEK 1 NÁZEV STAVBY : ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání difuzně otevřených dřevostaveb

Pracovní postup Cemix: Omítání difuzně otevřených dřevostaveb Pracovní postup Cemix: Omítání difuzně otevřených dřevostaveb Pracovní postup Cemix: Omítání difuzně otevřených dřevostaveb Obsah 1 Obecně o prostupu vodních par vnější stěnou... 3 2 Použití... 3 3 Skladba

Více

Konstrukční skladby 1-4 Balkony a terasy

Konstrukční skladby 1-4 Balkony a terasy Konstrukční skladby 1-4 Balkony a terasy IZOLACE, SEPARACE A VYROVNÁNÍ PŘETLAKU VODNÍ PÁRY KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Konstrukce balkonů se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace - separace - vyrovnání přetlaku

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Sanace stávajících ETICS. Ladislav Linhart

Sanace stávajících ETICS. Ladislav Linhart Sanace stávajících ETICS Ladislav Linhart CD pro Vás 2 Nejčastější typy poruch a vad Vady způsobené chybnou montáží Poruchy způsobené podkladem Napadení fasádního líce plísní Mykologický rozbor Ukázka

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Geus okna a.s. Modřanská 409/68 143 00 Praha 4 - Modřany

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

0. LEPENÍ / KOTVENÍ. 0.1 Lepení celoplošné. 0.2 Lepení rámeček a body

0. LEPENÍ / KOTVENÍ. 0.1 Lepení celoplošné. 0.2 Lepení rámeček a body CAD DETAILY Systémové řešení 1.sokl 2.parapet 3.Okení/dveře -ostění 4.nadokení a naddveřní ostění 5.Balkony/terasy 6.Podhledy 7.Atika 8.Střecha 9.Spáry 10.Spoje 11.Konzoly 0. LEPENÍ / KOTVENÍ 0.1 Lepení

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ České vysoké učení technické v Praze fakulta stavební TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ DANA HAJNOVÁ NIKOLA MOŠNEROVÁ DOMINIK SYROVÝ k 126 MGT 2012-2013 TECHNOLOGICKÝ POSTUP - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Více