Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA"

Transkript

1 Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální vlny pomocí speciálních lišt

2 Hlavní požadavky bezpečnosti Se zvyšující se úrovní technického poznání a také snahou o vyšší bezpečnost se upřesňují požadavky na konstrukci ETICS a jeho aplikaci. Jedná se také o požadavky z hlediska požární bezpečnosti. Ty jsou stále upřesňovány v souladu s obecnými trendy směřujícími k vyšší úrovni ochrany zdraví a životů osob. Bylo prokázáno, že délka téměř 0 % statisticky podchycených požárů je v průměru mezi 0 až 0 minutami, což ve svých důsledcích způsobuje nesmírné ekonomické ztráty. Je proto žádoucí délku trvání požárů zkrátit a tím zmenšit na minimum následné ztráty. Prioritně musí být řešeny tyto základní požadavky: bezpečný únik osob nebo zvířat z budov zasažených požárem optimální ochrana stavebních konstrukcí a vnitřního zařízení před následky požáru možnost rychlé lokalizace požáru a provádění hasicích prací stabilními a mobilními prostředky Tyto základní požadavky jsou zakotveny jednak v rámci platných právních úprav, zákonů, vládních nařízení a vyhlášek, jednak v požárních normách a předpisech. Požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce ve vztahu k ČSN 00 a ČSN 00 a k navazujícím normám upřesňuje ČSN 0 (Požární bezpečnost staveb společná ustanovení). Splnění požadavků požárních norem při aplikacích ETICS z EPS představuje často také použití ETICS z minerální vlny ve specifi kovaných oblastech. To ale s sebou přináší nutnost řešit styk dvou různých izolantů v ETICS s různými vlastnostmi.

3 Odzkoušená řešení ČSN 0 připouští i jiná řešení detailů, než ta, která jsou v ní uvedena, pokud výsledky zkoušek podle ČSN ISO - potvrdí jejich vhodnost. Takto odzkoušená řešení (neuvedená v normě) musí mít vydané tzv. Požárně klasifi kační osvědčení zateplovacího systému (PKO). Toto osvědčení pak platí pouze pro ETICS, pro který bylo vydáno ve specifi kované skladbě součástí a příslušenství, která jsou v osvědčení uvedeny. K takto ověřeným řešením v případě založení ETICS nad terénem patří: A) Založení ETICS pomocí montážní latě B) Založení ETICS pomocí zakládací sady NOVÁ řešení detailů ETICS minimální tloušťka základní vrstvy mm minimální tloušťka základní vrstvy mm pro zabezpečení požadavků požární ochrany budov Řešení založení ETICS pomocí montážní latě či zakládací sady sice umožňuje použití ETICS z EPS, jeho provádění je však dosti pracné. V případě řešení nadpraží byly odzkoušeny a ověřeny následující varianty: strana A) Výška horizontálního pásu snížena na 0 cm B) Osazení horizontálního pásu výřezem u okenních nadpraží V tomto případě zase není jednoduché zajistit požadovanou rovinnost povrchu ETICS.

4 DŮVODY HLEDÁNÍ NOVÝCH ŘEŠENÍ Řešení založení ETICS pomocí montážní latě či zakládací sady sice umožňuje použití izolantu z EPS, jejich provedení je však pracné. V případě řešení provedení horizontálního pásu z minerální vlny nad otvorovými výplněmi zase vznikají těžkosti. Vzhledem k rozdílným vlastnostem používaných izolantů je totiž potřeba místa styků odlišných izolantů zvlášť vyztužovat skleněnou síťovinou. Nová řešení detailů ETICS pro zabezpečení požadavků požární ochrany budov Protipožární řešení zakládání dodatečného zateplovacího systému STX.THERM ALFA nad terénem V souvislosti s ČSN 0 nabízíme možnosti řešení zakládání dodatečného ETICS bez nutnosti použití ETICS z minerální vlny. Nedochází zde ke kombinaci dvou velmi odlišných druhů izolantů expandovaného polystyrenu a minerální vlny. Místo jejich styku je vždy místem potenciálního rizika vzniku trhlin. defekt souvrství na styku rozdílných izolantů Řešení pomocí plastové zakládací lišty PROFESIONAL Plastová zakládací lišta Profesional představuje řešení zakládání ETICS s minimální pracností, které je odzkoušeno a splňuje podmínky ČSN 0. Jedná se o dobré řešení z hlediska jednoduchosti montáže. V ČSN 0 je uvedeno: Na styku dvou rozdílných ETICS lišících se pouze druhem tepelné izolace v ploše fasády, bez přiznané spáry, se musí provést pás zesilujícího vyztužení do vzdálenosti nejméně mm na každou stranu od styku. Podklad pevný, soudržný, zbavený nečistot, prachu a mastnoty, (např. základní vrstvy ETICS) Lepicí hmota ALFAFIX S, S, S, TIS nebo S dle podkladu a podmínek Izolační desky polystyren EPS F nebo šedý polystyren EPS F Navíc zde stále přetrvává i možnost komplikací při osazování desek tepelně izolačního materiálu při zajišťování jejich polohy tak, aby nedocházelo ke křížení jejich stykových spár ve vzdálenosti menší než 0 mm od rohů otvorů. Ilustrační obrázek. Hrozí zde nebezpečí nedodržení rovinnosti povrchu ETICS v místech kolem nadpraží otvorů, kde se překrývá několik vrstev výztuže. Zakládací lišta Profesional PVC Základní vrstva stěrková hmota ALFAFIX S nebo ALFAFIX S a skleněná síťovina VT Penetrace penetrační lak EH, základní barva HC- Povrchová úprava BETADEKOR AF / AD, SAF / SAD, SIF / SID, VF / VD či SF / SD, lokálně mozaikové omítky ALFADEKOR G či BRICK FLEXY

5 Založení ETICS pomocí plastové lišty PROFESIONAL Odstřiková oblast Vnější tepelně izolační kontaktní systém min. 0 mm pro správnou funkci okapového nosu POSTUP MONTÁŽE ZALOŽENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU STX.THERM ALFA NAD TERÉNEM ZALOŽENÍ ETICS Zakládací lišta se připevní v požadované výšce. K podkladu se připevňuje hmoždinkami v rozteči přibližně 00 mm. Zakládací lišta musí být přímá a osazuje se vodorovně. Případné nerovnosti podkladu se vyrovnají pomocí distančních podložek. Lišta Profesional PVC se osazuje standardním způsobem jako hliníková lišta bez nutnosti nanášení lepicí hmoty na její vnitřní horizontální plochu. Napojení lišt je provedeno pomocí kovové spojky umožňující podélnou dilataci lišty. Spára mezi podkladem a zakládací lištou se utěsní vhodnou hmotou (např. lepicí hmotou). Přechodová oblast nad drenáží Drain Legenda:. stěnová konstrukce;. lepicí hmota;. tepelně izolační desky (EPS/MW);. štěrková hmota s výztuží;. penetrační nátěr (určený systémem);. omítka;. systémové hmoždinky (zapuštěné s krytkou/lícující);. zakládací lišta PVC Profesional ;. těsnicí páska;. izolační deska (pěnový polystyren perimetr);. vodotěsná úprava (určená systémem);. stávající vodotěsná úprava stavební konstrukce;. drenáž;. nopová folie nebo jiné obdobné řešení. Lišta zakládací Profesional PVC Zakládací lišta je vyrobena z plastu odolnému alkalickému prostředí. Eliminuje tepelný most, je UV stabilní, optimálně integruje a kotví armovací tkaninu. Součástí dodávky je ks spojky a ks hmoždinek se šrouby na ks zakládací lišty.

6 POSTUP MONTÁŽE OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ DODATEČ- NÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU STX.THERM ALFA LEPENÍ IZOLANTU V ploše fasády se u otvorů osadí izolační desky z EPS s takovým přesahem, aby překryly přířezy izolantu z minerální vlny nalepené na ostění otvorů. Přířezy z minerální vlny na ostění se nejprve v místě lepení přestěrkují tenkou vrstvou lepicí hmoty. Následně se nanese lepicí hmota celoplošně pomocí zubového hladítka. Lepicí hmota nesmí zůstávat ve spárách mezi izolačními deskami. PŘIPEVNĚNÍ LIŠT Lišta se zatlačí do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Přebytek stěrkové hmoty, prostoupený oky síťoviny, se zahladí nerezovým hladítkem. Nová řešení detailů ETICS pro zabezpečení požadavků požární ochrany budov Protipožární řešení ostění a nadpraží dodatečného zateplovacího systému STX.THERM ALFA V souvislosti s ČSN 0 nabízíme možnosti řešení ostění otvorů a nadpraží staveb bez nutnosti použití ETICS z minerální vlny v ploše ETICS z EPS. Nedochází zde ke kombinaci dvou velmi odlišných druhů izolantů expandovaného polystyrenu a minerální vlny. Místo jejich styku je vždy potenciálním rizikem vzniku trhlin. Řešení pomocí speciálních plastových lišt Řešení pomocí plastové začišťovací lišty s integrovanou tkaninou a lišty rohové s okapnicí AFD a lišty nárožní AFC. Vlastní ostění a nadpraží je opatřeno pásem minerální vlny do úrovně vnitřní plochy EPS. Přes minerální vlnu přesahuje izolant EPS lepený v ploše fasády. Uvedená varianta je odzkoušena a splňuje podmínky ČSN 0. Penetrace penetrační lak EH, základní barva HC- Základní vrstva stěrková hmota ALFAFIX S nebo ALFAFIX S a skleněná síťovina VT Izolační desky polystyren EPS F nebo šedý polystyren EPS F Lepicí hmota ALFAFIX S, S, S, TIS nebo S dle podkladu a podmínek Ilustrační obrázek. Povrchová úprava BETADEKOR AF / AD, SAF / SAD, SIF / SID, VF / VD či SF / SD, lokálně mozaikové omítky ALFADEKOR G či BRICK FLEXY Lišta rohová s okapnicí a tkaninou AFD nebo lišta nárožní s tkaninou AFC Izolant desky TR či lamely TR0 z minerální vlny (šířka izolantu dle hloubky zapuštění okenního rámu) Lišta okenní začišťovací s tkaninou

7 Řešení nadpraží okenní začišťovací lištou a rohovou lištou s okapnicí AFD Legenda:. stěnová konstrukce;. lepicí hmota;. tepelně izolační desky EPS;. stěrková hmota s výztuží;. penetrační nátěr (určený systémem);. omítka;. systémové hmoždinky (zapuštěné s krytkou/lícující);. rohová lišta s okapnlčkou AFD;. okenní začlšťovací lišta;. izolační pásek z minerální vlny min. tl. 0 mm. min. 0 mm min. 0 mm souvrství min., mm souvrství min., mm NOVÁ řešení detailů ETICS Lišta rohová s okapnicí a tkaninou AFD z plastu odolného alkalickému prostředí je určena k snadnému začištění omítky a svodu vody. Lišta je určena k vytváření protipožárního řešení nadpraží spolu s níže uvedením řešením ostění bez nutnosti použití ETICS z MW v ploše fasády dodatečného zateplení. Řešení vyhovuje ČSN 0. pro zabezpečení požadavků požární ochrany budov Řešení ostění okenní začišťovací lištou a rohovou lištou AFC Legenda:. stěnová konstrukce;. lepicí hmota;. tepelně izolační desky EPS;. stěrková hmota s výztuží;. penetrační nátěr (určený systémem);. omítka;. systémové hmoždinky (zapuštěné s krytkou/lícující);. rohová lišta AFC;. okenní začišťovací lišta;. izolační pásek z minerální vlny min. tl. 0 mm. min. 0 mm min. 0 mm souvrství min., mm souvrství min., mm strana Lišta nárožní s tkaninou AFC z plastu odolného alkalickému prostředí slouží k snadnému začištění omítky. Lišta je určena k vytváření protipožárního řešení ostění spolu s výše uvedeným řešením nadpraží bez nutnosti použití ETICS z MW v ploše fasády datečného zateplení. Řešení vyhovuje ČSN do- 0.

8 Odkazované požární normy ČSN 0 Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 00, ČSN 00 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR. ČSN 00 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 0 postup podle této normy. ČSN 00 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících výrobních objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 0 postup podle této normy. ČSN ISO - Tato část ISO specifikuje ověřovací metodu pro stanovení reakce na oheň výrobků a konstrukcí fasád nebo plášťů, vystavených teplu od simulovaného venkovního požáru, s plameny působícími přímo na fasádu. bezplatná linka STOMIX, spol. s r. o. 0 Skorošice tel.: +0 fax: +0 Platnost prospektu od.. 0. Informace o registrovaných ochranných známkách společnosti STOMIX, spol. s r. o. najdete na

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Isover WINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy EICS 2 Isover WINNER Zateplovací systémy EICS standardní a spolehlivé

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS 1) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 3 2a) Zdvojení ETICS

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY KvK therm obsah 1. pokyny pro montáž zateplovacího systému KvK therm eps a KvK therm mw... 4 1.1 Obecné podmínky

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

Předpis je zpracován ve smyslu nově platné legislativy, národních a evropských technických předpisů, TP CZB, doporučení a norem k datu 1. 6.

Předpis je zpracován ve smyslu nově platné legislativy, národních a evropských technických předpisů, TP CZB, doporučení a norem k datu 1. 6. Pracovní postup Cemix: Lepení ETICS CEMIX THERM na dřevostavby Platnost od 1. června 2011 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Složení systému 1 2.2. Lepicí hmota 1 2.3. Tepelný izolant

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI Dokonalé zateplení fasád Stavební materiály nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Vnější kontaktní zateplovací systém-etics

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technologický předpis

Baumit Tepelně izolační systémy. Technologický předpis Baumit Tepelně izolační systémy Technologický předpis Úspora až 50 % ceny energií Osvědčená a cenově příznivá řešení Odstranění tepelných mostů Optimální stavebně fyzikální vlastnosti Březen 2011 www.baumit.cz

Více

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika FASÁDNÍ SYSTÉM NA DŘEVOSTAVBY Montážní návod V e l i m l e de n 2 0 12 1 . 2.8.1. EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika Montážní návod pro úpravu fasádního líce staveb na dřevité

Více

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 373 65 Dolní Bukovsko č.p. 295, Česká republika VKZS HELUZ KLINKER

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 373 65 Dolní Bukovsko č.p. 295, Česká republika VKZS HELUZ KLINKER cihlářský průmysl v.o.s. 373 65 Dolní Bukovsko č.p. 295, Česká republika VKZS HELUZ KLINKER Technologický předpis pro odborné provedení vnějšího tepelně izolačního kontaktního zateplovacího systému s obkladem

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT ECOROCK FF ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF pokyny pro montáž Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT ECOROCK FF Vnější tepelněizolační

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO REVCOVER P a REVCOVER M TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY Obsah 1. Kompozitní tepelně izolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systémů 1.2. Popis systémů

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více