Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009"

Transkript

1 Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009

2 Úvod Akční roční plán Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice vychází pro rok 2009 především z obecné návrhové části RPSS. Tato část vznikla jako společný výstup práce všech pracovních skupin. Pouze část tohoto akčního plánu vychází z výstupů pracovní skupiny, která se zabývala rezidenčními službami. Dále plán obsahuje aktivity, které se přímo neobjevily ve výstupech pracovních skupin, ale o kterých se během jednáních hojně diskutovalo a od ukončení projektu se projevily jako důležité pro rozvoj sociální oblasti. V pracovních skupinách byli zastoupeni poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb na území města České Budějovice. Finanční prostředky, které jsou uvedené u jednotlivých aktivit vycházející z obecné návrhové části jsou součástí rozpočtu odboru sociálních věcí pro rok Finanční prostředky, které jsou uvedené u aktivit vycházející z pracovní skupiny řešící oblast rezidenčních služeb jsou alokovány v rozpočtu města České Budějovice pro rok 2009.

3 Přehled vybraných priorit, opatření a aktivit obecné návrhové části RPSS, které budou realizovány v roce 2009 Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatření 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (s důrazem na území mimo statutární město) Aktivita Zvyšování informovanosti veřejnosti prostřednictvím zajištění každoročního vydání aktualizovaného Průvodce sociálními službami města ČB a jeho následná distribuce Náklady: tis. Kč (cca 12,50 Kč/ks) V prosinci 2008 byla provedena kompletní aktualizace dat, uvedených v Průvodci 2008, zároveň byly doplněny údaje o nově vzniklých organizacích působících v sociální oblasti. V lednu 2009 byla zadána výroba brožurky do tisku. Náklad byl navýšen o 1000 ks oproti loňskému roku, celkový náklad činí ks. Průvodce bude distribuován do zařízení, která jsou v Průvodci uvedena, dále bude k dispozici na odboru sociálních věcí, v Infocentru MM ČB a bude rozeslán starostům všech obcí v SO ORP. V únoru 2009 byl vydán aktualizovaný Průvodce sociálními službami pro rok 2009 v nákladu ks. Průvodce se zdarma distribuoval do všech zařízení uvedených v brožuře, byl k dispozici na odboru sociálních věcí a v Infocentru MM ČB, nemocnici ČB a dalších zařízení. V březnu 2009 byl rozeslán všem obcím v rámci SO ORP České Budějovice s nabídkou vyzvednut si další výtisky (reagovala 1 obec). Celý náklad byl rozebrán na v listopadu Celkové náklady na předtiskovou přípravu a tisk 6000 ks Průvodce byly ,-CZK. Aktivita Zvyšování informovanosti se zacílením na obecní úřady prostřednictvím propagace sociálních služeb při setkávání se starosty obcí V roce 2009 je naplánován kulatý stůl, který bude určen speciálně pro zástupce obcí v SO ORP České Budějovice. Hlavní náplní bude předat důležité informace týkající se sociální oblasti a představit některé z místních poskytovatelů sociálních služeb formou prezentace nebo jiným vhodným způsobem (např. postery) Náklady: především organizační zajištění se na MM ČB uskutečnilo setkání starostů obcí v SO ORP ČB. Na tomto setkání byl přítomným starostům předám na CD Rozvojový plán sociálních služeb a krátce prezentováno plánování sociálních služeb. Zároveň bylo nabídnuto osobní setkání se zástupci pečovatelské služby, kterou obce pro své občany využívají nejčastěji. Aktivita Zvyšování informovanosti se zacílením na uživatele se specifickými komunikačními

4 potřebami Součástí dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2009 granty je opatření s názvem Zvýšení informovanosti o službách a jejich dostupnosti pro vybrané cílové skupiny. Cílem je dosáhnout větší informovanosti o sociálních službách mezi jejich potenciálními uživateli, kteří nemají přístup k standardním informačním zdrojům. Výzva pro toto opatření je plánována na měsíc duben, realizace by měla proběhnout v období od dubna/května až do konce roku Realizátor: organizace působící v sociální oblasti Náklady: ,- Kč V rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2009 byl připraven grant s názvem: Zvýšení informovanosti o službách a jejich dostupnosti pro vybrané specifické cílové skupiny. Specifickým cílem bylo dosáhnout větší informovanosti o sociálních službách mezi jejich potenciálními uživateli (lidmi ohroženými sociální exkluzí nebo již sociálně vyloučenými), kteří nemají přístup k standardním informačním zdrojům. Rozhodnutím RM ze dne 18. března 2009 usnesením č. 322/2009 byla tato výzva pozastavena a následně již nebyla obnovena. Opatření 1.2 Zvyšování informovanosti o specifických cílových skupinách obyvatel - osoby ohrožené sociálním vyloučením Aktivita Zvyšování informovanosti o specifických potřebách cílových skupin se zaměřením na veřejnost Součástí dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2009 granty je opatření s názvem Odbourávání negativních předsudků. Cílem je postupné odbourávání negativních předsudků vůči daným cílovým skupinám (bezdomovci, osoby závislé na návykových látkách, etnika aj.), které jsou ve společnosti stále silně zakořeněny. Výzva pro toto opatření je plánována na duben, realizace by měla proběhnout v období od dubna/května až do konce roku Realizátor: organizace působící v sociální oblasti Náklady: ,- Kč V rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2009 byl připraven grant s názvem: Mediální kampaň na podporu odbourávání negativních předsudků. Specifickým cílem bylo postupné odbourávání negativních předsudků vůči daným cílovým skupinám (bezdomovci, osoby závislé, etnika aj.), které jsou ve společnosti stále silně zakořeněny. Rozhodnutím RM ze dne 18. března 2009 usnesením č. 322/2009 byla výzva, ve které byl tento grant pozastavena a následně již nebyla obnovena. Priorita 2 Zachování a rozvoj stávající sítě služeb v sociální oblasti Opatření 2.2 Spolupráce veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb, privátního sektoru a odborné veřejnosti

5 Aktivita Setkávání a spolupráce organizací působících v sociálních službách formou kulatých stolů Na rok 2009 jsou naplánovány min. 4 kulaté stoly. Jejich téma bude vybráno ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a dle aktuální situace v sociální oblasti. Od ukončení realizace projektu RPSS dosud se již uskutečnily 2 kulaté stoly s průměrnou návštěvností lidí. Tématy byly - Implementace RPSS a Informovanost o službách. Náklady: 20 tis. Kč (dle tématu, obsahu, přednášejících) V roce 2009 byly odborem sociálních věcí MM ČB realizovány z původně plánovaných 4 pouze kulaté stoly na tato téma: 1. Sanace rodiny. 2. Sociální bydlení. Na tyto akce byli pozvání poskytovatelé sociálních služeb, zástupci zadavatele a jiní. Celkem se zúčastnilo více než 55 osob. Náklady na obě akce (především zajištění lektorů) činily ,- Kč. Další plánované kulaté stoly nebyly realizovány z důvodů časové a organizační náročnosti těchto akcí. Pro zajištění je třeba minimálně 2 až 3 pracovníků, kteří nebyli v průběhu roku kontinuálně k dispozici. Opatření 2.3 Udržení stávajících potřebných sociálních služeb Aktivita Dotační program statutárního města České Budějovice na podporu sociální oblasti (příspěvky) v roce 2009 Dotační program města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2009 příspěvky byl zaměřen na přímou podporu poskytovatelů sociálních služeb (registrovaných i neregistrovaných) především s dlouhodobým charakterem a s celoročním provozem. Opatření č.1: Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejí aktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám obyvatel. Opatření č.2: Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Opatření č. 3: Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působících v sociální oblasti. Obecným cílem dotačního programu je udržet stávající síť poskytovatelů sociálních služeb, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb. Přímá podpora je určena na poskytování služeb s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem. Specifickým cílem opatření č. 1 je zachování a rozvoj neziskových organizací, které nejsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, ale významně se podílejí na podpoře, péči a pomoci pro specifické sílové skupiny. Specifickým cílem opatření č. 2 je zachování a rozvoj stávající ucelené sítě poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Specifickým cílem opatření č. 3 je podpora jednorázových či krátkodobých projektů organizací působících v sociální oblasti, které tyto aktivity vyvíjejí pro svou cílovou skupinu nebo pro vlastní rozvoj.

6 Dotační program města České Budějovice na podporu sociální oblasti (příspěvky) v roce 2009 podpořil stávající potřebné sociální služby částkou celkem ,-Kč. Rozhodnutím RM ze dne 18. března 2009 usnesením č. 322/2009 byla pozastavena 3. výzva určena pro příspěvky a následně již nebyla obnovena Opatření 2.4 Podpora vzniku nových sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice Aktivita Dotační program statutárního města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2009 Naplnění pro obě výše uvedené opatření (2.3 a 2.4): Dne schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1057/2008 Pravidla dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2009 pro poskytování příspěvků. Cílem tohoto programu je udržet stávající síť poskytovatelů sociálních služeb, podporovat jejich rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění služeb. Přímá podpora je určena na poskytování služeb dlouhodobého charakteru a s celoročním provozem. Pro tento program jsou navrhnuta 3 opatření vyhlašovaná ve 3 výzvách. 1. výzva proběhla v prosinci 2008, 2. výzva je plánována na březen a 3. výzva proběhne v červnu Náklady: tis. Kč V rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2009 příspěvky byly podpořeny i žádosti zaměřené na rozvoj dané sociální služby nebo inovativní projekty. Celkem byly tyto žádosti zaměřené na rozvoj potřebných služeb či s inovativním charakterem podpořeny částkou ,- Kč. Rozhodnutím RM ze dne 18. března 2009 usnesením č. 322/2009 byla pozastavena 3. výzva a následně již nebyla obnovena Opatření 2.5 Rozvoj kapacit a rozšíření nabídky některých poskytovatelů sociálních služeb Aktivita Dotační program statutárního města České Budějovice na podporu sociální oblasti (granty) v roce 2009 Součástí dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2009 granty je opatření s názvem Podpora vzniku krizových lůžek a chráněného bydlení. Cílem je podpora vzniku těchto dvou služeb, které na území města dosud chybí. Toto opatření je součástí 2 výzev, 1. výzva je plánována na únor a 2. výzva proběhne v dubnu. Realizace pak bude probíhat do konce roku Realizátor: organizace působící v sociální oblasti Náklady: 300 tis. Kč (2x 150 tis. Kč) V rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2009 byl připraven grant s názvem: Podpora vzniku krizových lůžek a chráněného bydlení. Specifickým cílem bylo podpořit vznik krizových lůžek a chráněného bydlení, služeb, které dosud chybí na území města Č. Budějovice. V rámci 1. výzvy nebyla přijata žádná žádost. Důvodem bylo jednak nedostatečné personální zajištění ze strany možného žadatele a jednak v termínu 1. výzvy nebylo ještě rozhodnuto bytovou komisí RM o přidělení vhodného bytu pro účely tréninkového bydlení pro osoby se zdravotním postižením. 2. výzva byla rozhodnutím RM ze dne 18. března 2009 usnesením č. 322/2009 pozastavena a následně nebyla již obnovena.

7 Bytová komise RM však podpořila žádost občanského sdružení FOKUS České Budějovice o přidělení bytu a sdružení následně podalo žádost o finanční podporu na zařízení a zajištění provozních nákladů tohoto. Z důvodů pozastavení výše uvedené výzvy bylo této žádosti vyhověno mimo dotační program a z rozpočtu odboru sociálních věcí byla uvolněna částka ,- Kč. Opatření 2.6 Podpora dobrovolnických programů Aktivita Podpora zapojení veřejnosti v rámci dobrovolnických projektů do činností organizací v sociální oblasti Aktivita Medializace dobrovolnictví Součástí dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2009 granty je opatření s názvem Mediální kampaň na podporu dobrovolnictví a nábor dobrovolníků. Cílem je vytvořit informační kampaň zaměřenou na propagaci dobrovolnictví s následným náborem nových dobrovolníků. Výzva pro toto opatření je plánována na únor Realizace bude probíhat v období od únor/březen do konce roku Realizátor: organizace působící v sociální oblasti Náklady: 200 tis. Kč V rámci dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2009 byl ve dvou výzvách připraven grant s názvem: Mediální kampaň na podporu dobrovolnictví a nábor dobrovolníků. Specifickým cílem bylo vytvořit informační kampaň zaměřenou na propagaci dobrovolnictví s cílem náboru nových dobrovolníků. Byly podpořeny 2 žádosti v celkové výši ,- Kč. 1. Diecézní charita České Budějovice, Dobrovolnické centrum Rosteme pro dobrovolnictví 140 tis.; počet nových dobrovolníků ADRA, Dobrovolnické centrum České Budějovice Žít neznamená jen brát - 60 tis. Kč;počet nových dobrovolníků 57 (Adra realizovala 2 kampaně, jednu ze svých vlastních prostředků) Priorita 3 Podpora provádění sociální politiky na místní úrovni Opatření 3.1 Vytváření rozvojových plánů sociálních služeb, zajištění jejich kontinuity, implementace rozvojových plánů a následný monitoring jejich plnění Aktivita Vznik Monitorovacího výboru V srpnu byl sestaven návrh členů (celkem je jich 16., z toho 4 mají zástupné hlasovací právo, hlasovat může vždy jen max. 14 členů) a připraven jednací řád. 14. září 2008 se konalo 1. zasedání MV RPSS- 2. zasedání se uskutečnilo MV se dle jednacího řádu bude scházet 1x za 3 měsíce nebo dle aktuální potřeby. Náklady: organizační zajištění Monitorovací výbor se v roce 2009 sešel 3x (leden, červen, listopad) a projednával vždy

8 výstupy práce pracovních skupin, postup při aktualizaci a dokončení návrhové části RPSS, schvaloval dokumenty procesu RPSS, doporučoval materiály k předložení k RM a ZM ČB apod. Bez přímých finančních nákladů. Aktivita Monitoring implementace rozvojového plánu ze strany Monitorovacího výboru Monitorovacímu výboru budou na každém zasedání předávány zprávy o průběhu realizace akčního plánu. 1x ročně bude prostřednictvím MV předkládána orgánům města zpráva o implementaci RPSS (tzv. monitorovací zpráva) za uplynulé období. Monitorovací výbor bude sledovat plnění akčního plánu pro daný rok, doporučovat a schvalovat další postupy, předkládat důležité záležitosti k dalšímu projednání či schválení orgánům města. Realizátor: Monitorovací výbor RPSS Náklady: organizační zajištění Členové MV byli průběžné na zasedání výboru informování o průběhu RPSS. V lednu 2010 bylo provedeno odborem sociálních věcí vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2009, které bylo MV předloženo na prvním jednání v roce Aktivita Zachování struktury pracovních skupin komunitního plánování a udržení jejich činnosti V prosinci 2008 proběhla aktualizace členů pracovních skupin, do PS řešící oblast dětí a mládeže byli přizvání zástupci odboru školství, mládeže a tělovýchovy a zástupci příslušné komise RM. Pro rok 2009 jsou plánována min. 4 jednání PS. První se uskuteční do konce 1. čtvrtletí Hlavním úkolem PS bude dopracování jednotlivých SWOT analýz, navržení priorit, opatření a aktivit a zároveň připravit finanční rozvahy jednotlivých aktivit tak, aby byly v následujícím období realizovatelné. Náklady: 20 tis. Kč V roce 2009 byla stejná struktura rozdělení a složení pracovních skupin. Každá pracovní skupina se v průběhu roku sešla min. 4 6x (dle potřeby) a hlavní náplní činnosti bylo dopracování a specifikace návrhové části RPSS a tvorba Akčního plánu pro rok 2010, který vycházel právě z upravené návrhové části. Návrhová část RPSS obsahuje za každou řešenou oblast konkrétní priority-opatřeníaktivity. Práce pracovních skupin byla pravidelně koordinována na jednáních manažerů PS a metodicky vedena odborně vyškolených metodikem pro komunitní plánování. V roce 2009 se tato skupina sešla celkem 7x; manažeři jednotlivých PS měli možnost i individuálních schůzek s metodikem a zástupcem OSV MM ČB, kterých všichni využili. Náklady na metodika v r byly 40 tis. Kč, ostatní činnosti byly bez nákladů. Aktivita Cyklické mapování sociální situace na území SO ORP ČB Součástí dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2009 granty jsou 2 opatření zaměřená na aktualizaci analytické části RPSS (sociodemografickou analýzu). Jejich cílem je zmapování a monitoring potřeb specifických cílových skupin. Jedno opatření je zaměřeno pouze na seniory a stanovení předpokládaného vývoje seniorské problematiky. Druhé je zaměřeno na marginální skupiny. Výzva pro obě tato opatření je plánována na únor 2009, realizace bude probíhat od března 2009.

9 Náklady: 600 tis. Kč (2 x 300 tis. Kč) V rámci dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2009 byly připraveny 2 granty: 1. Zmapování a monitoring potřeb specifických cílových skupin (osoby bez přístřeší, osoby závislé, menšiny) 2. Zmapování a monitoring potřeb specifických cílových skupin senioři. Specifickým cílem bylo získat kvalitně zpracovaná a ucelená data o uvedených cílových skupinách jako podklad pro tvorbu ročních akčních plánů RPSS. Celkem byly podpořeny 3 žádosti o grant v celkové výši 600 tis. (2x o.s. Pansophia a 1x Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta). Výstupy byly průběžně konzultovány a předány v lednu Zapravovány a zohledněny budou v průběhu roku Aktivita Tvorba a realizace akčních ročních plánů metodou komunitního plánování na území SO ORP ČB Tvorba akčních plánů bude vycházet z činnosti jednotlivých pracovních skupin. Realizaci bude zajišťovat především odbor sociálních věcí ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb. Dohled nad tímto procesem bude vykonávat Monitorovací výbor RPSS. ve spolupráci s pracovními skupinami RPSS Náklady: 50 tis. Kč Akční plán RPSS pro rok 2010 vychází z aktualizované návrhové části RPSS. Aktualizovaná návrhová část RPSS prošla v listopadu 2009 veřejným připomínkováním. Po zapracování připomínek byl z této části vydělen samostatný Akční plán pro rok 2009 (z plánu byly vyjmuty aktivity, které mají datum realizace nebo počátek realizace stanoven na rok 2010). Akční plán byl zároveň s aktualizovanou návrhovou části RPSS předložen k projednání orgánům města ČB (RM dne a ZM dne 18.2.). Dokument byl schválen. Bez přímých finančních nákladů. Aktivita Propojování krajského střednědobého plánu s RPSS Jako členové Monitorovacího výboru RPSS byli přizvání zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu Jihočeského kraje. Jsou to: Mgr. Monika Hanzelyová, koordinátorka Střednědobého rozvojového plánu sociální služeb Jihočeského kraje; Mgr. Pavla Doubková, vedoucí kontrolního a koordinačního oddělení OSVZ KÚ JčK. Náklady: organizační zajištění Koordinátorka SRPSS Jihočeského kraje je členkou Monitorovacího výboru RPSS a v roce 2009 se účastnila jednak jednání MV a jednak také vybraných jednání pracovních skupin. Průběžně byly konzultovány výstupy práce pracovních skupin, výstupy (aktivity), které by bylo vhodné řešit na úrovní krajského plánování sociálních služeb byly v prosinci 2009 oficiálně předány jejím prostřednictvím koordinačnímu výboru a následně manažerům pracovních skupin SRPSS JčK.

10 Aktivity, které nejsou uvedeny v obecné návrhové části. 1. Průběžná editace www. stránek RPSS České Budějovice V rámci projektu RPSS byly zřízeny webové stránky: které jsou součástí oficiálních stránek města České Budějovice. V průběhu projektu zde byly umísťovány veškeré informace související s projektem. Zároveň s těmito stránkami funguje intranet, který je přístupný pod heslem pouze přímým účastníkům plánování sociálních služeb. Intranet obsahuje i programy pro zadávání a zpracování statistických dat získaných v průběhu dotazníkových šetření. Po ukončení projektu zůstaly webové stránky kompletně zachovány a nyní slouží jednak jako informační zdroj o implementaci RPSS a dalších akcích, které přímo s RPSS souvisejí a jednak se budou využívat programy pro statistická zpracování k aktualizaci sociodemografické analýzy. Stránky se průběžně aktualizují a upravují dle momentálních potřeb. ve spolupráci s IT firmou Náklady: 25 tis. Kč Webové stránky RPSS byly v roku 2009 průběžně aktualizovány a upravovány dle aktuálních potřeb. Na stránky byly umístěny informace o setkáních koordinačního a monitorovacího výboru, kulatých stolech a v měsíci listopadu proběhlo prostřednictvím těchto stránek veřejné připomínkování aktualizované návrhové části RPSS. Programy pro statistické zpracování dat umístěné na intranetu RPSS nebyly v roce 2009 využity. Na podzim 2009 byla navržena nová grafická úprava těchto stránek, která se bude realizovat v roce Průběžná editace (aktualizace) sekce sociální oblast na www. stránkách města České Budějovice. Na oficiálních stránkách města České Budějovice, v sekci sociální oblast, jsou umístěny veškeré informace o poskytovatelích sociálních služeb a dalších zařízeních či organizacích minimálně ve stejném rozsahu jako jsou uvedeny i v brožurce Průvodce sociálními službami. Tyto údaje se aktualizují v průběhu roku dle informací od poskytovatelů. Realizátor: Odbor sociálních věcí ve spolupráci s OICT Náklady: 0,-Kč V lednu 2009 byla provedena kompletní změna designu webových stránek města ČB. Struktura pod odkazem sociální péče zůstala zachována. Údaje zde uvedené jsou aktualizovány průběžně na základě oznámení změn od jednotlivých organizací, které se zde prezentují. Stránky jsou průběžně také upravovány odpovědným redaktorem webových stránek města České Budějovice. 3. Hlasový výstup na www. stránkách města ČB Zajištění hlasového výstupu na www. stránkách města úzce souvisí s Prioritou 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti a její Aktivitou Zvyšování informovanosti se zacílením na uživatele se specifickými komunikačními potřebami. V tomto případě jsou cílovou skupinou zrakově postižení a nevidomí spoluobčané. Odbor sociálních věcí prostřednictví příslušného náměstka primátora plánuje vyjednávat s odborem informačních a komunikačních technologií o zajištění tohoto potřebného zařízení. Realizátor: Odbor informačních a komunikačních technologií MM ČB

11 Náklady: Budou určeny po jednání s OICT Realizace odložena. 4. Udržení stávajících potřebných sociálních služeb mimo dotační program na podporu sociální oblasti. Nejvíce využívanou sociální službou na území města České Budějovice je pečovatelská služba. Celkem tuto službu využívá cca občanů města. Díky tomu mají poskytovatelé pečovatelské služby největší provozní náklady a požadují od města nejvyšší dotace na provoz. Vzhledem k tomu, že by poskytovatelé PS odčerpali min. 70% z částky určené pro dotační program na podporu sociální oblasti (nebylo by pak možné dostatečně podpořit poskytovatelé ostatní potřebných sociálních služeb),bylo rozhodnuto podporovat pečovatelskou službu mimo tento dotační program. Náklady: tis. Kč pro I. pololetí 2009, celkem pro rok mil. Kč. Celková dotace na poskytování pečovatelské služby pro občany města ČB činila 6 mil. Kč V I. pololetí byla vyplacena částka tis. Kč, v II. pololetí tis. Kč Podpořeny byly: Ledax, o.p.s. ve výši tis. Kč (565 uživatelů) Městská charita České Budějovice ve výši tis. Kč (410 uživatelů) Oblastní spolek Českého červeného kříže ve výši tis. Kč (249 uživatelů) Celkem smlouvu o poskytování pečovatelské služby uzavřelo uživatelů. Vzhledem k většímu počtu uživatelů pečovatelské služby než se předpokládalo, nebyla dotace 6 000,- Kč/rok/uživatel poskytnuta na všechny uživatele. Přehled vybraných priorit, opatření a aktivit z pracovní skupiny řešící oblast rezidenčních služeb. Priorita 1 Zvýšení kapacity vybraných sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené na území města České Budějovice Opatření 1.1 Zvýšení kapacity sociální služby domov se zvláštním režimem Aktivita Vytipování a zakoupení vhodného objektu pro přestavbu na domov se zvláštním režimem V r.2008 byl jako vhodný objekt vytipována budova bývalého penzionu Na Zlaté stoce č. 32. Záměr odkupu byl předložen ke schváleni ZM. Nyní probíhá řízení o stavebním povolení. Objekt, který bude využit pro domov se zvláštním režimem bude detašovaným pracovištěm Domova pro seniory Máj. Realizátor: Statutární město České Budějovice Náklady: tis. Kč

12 ZM byl schválen záměr odkupu objektu v hodnotě 8,5 mil. Kč. Odkoupení realizoval majetkový odbor MM ČB. Aktivita Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro přestavbu/úpravy Projektovou dokumentaci zpracuje vítěz výběrového řízení. Realizátor: náměstek primátora Náklady: 500 tis. Kč Byla zpracována projektová dokumentace (investiční odbor) a vydáno stavební povolení (stavební odbor). Aktivita Realizace přestavby/ úprav a zajištění vnitřního vybavení Po zakoupení a převedení objektu do majetku města budou zahájeny stavební práce v objektu. Následně bude zajištěno vnitřní vybavení. Celková kapacita lůžek bude 20 a předpokládá se, že první uživatelé mohou být do zařízení přijaty do konce roku Realizátor: Investiční odbor MM Č ve spolupráci s Domovem pro seniory Máj Náklady: tis. Kč Realizace byla odložena na rok Opatření 1.2 Zvýšení kapacity sociální služby odlehčovací služby Aktivita Zajištění vhodného objektu nebo prostorů v daném objektu Jako vhodné prostory bylo vytipováno bývalé středisko zaniklé Pečovatelské služby Jihočeského kraje a 5 přilehlých bytových jednotek umístěných v přízemí v domě s pečovatelskou službou v Tylově ulici. Obyvatelé těchto jednotek byli navštíveni osobně náměstkem primátora Mgr. Vodičkou a byl s nimi vyjednán souhlas o přemístění do jiných bytových jednotek v tomtéž domě. Vybrané prostory pro odlehčovací službu jsou přímo naproti Domovince, která je detašovaným pracoviště Domova pro seniory Máj a odlehčovací lůžka zde již provozuje. Tímto by došlo k rozšíření tohoto detašovaného pracoviště do DPS Tylova. Realizátor: Odbor sociálních věcí a Správa domů, s.r.o. Náklady: 0,- Kč (dům je v majetku města) V 1. první fázi byly uvolněny 3 bytové jednotky ( = 6 lůžek). Následně byly uvolněny další dvě bytové jednotky ( = 4 lůžka). Všechny bytové jednotky jsou v přízemí vedle sebe či naproti sobě se společnou chodbou, která je uzavřena a tvoří tak dohromady samostatnou jednotku (oddělení). Aktivita Zajištění vypracování projektové dokumentace pro přestavbu či úpravy Projektová dokumentace bude zpracována v I. pololetí Realizátor: Správa domů, s.r.o. Náklady: budou určeny Správou domů, s.r.o.

13 Správa domů s.r.o. zajistila projektovou dokumentaci, stavební povolení. Náklady na zpracování projektové dokumentace nebyly určeny. Aktivita Realizace přestavby či úprav a zajištění vnitřního vybavení V II. pololetí 2009 se přepokládá zahájení prací spojených s úpravami a vybavení vnitřních prostor. Celková kapacita lůžek odlehčovací péče bude navýšena o 10 lůžek a první klienti budou přijati do konce roku Realizátor: Správa domů, s.r.o. ve spolupráci s Domovem pro seniory Máj Náklady: budou určeny dle projektové dokumentace Celkové náklady na rekonstrukci a zajištění vnitřního vybavení zajistila Správa domů, s.r.o., která realizovala přestavbu a úpravu bytových jednotek a potřebného příslušenství (zázemí pro personál, pro hygienu klientů, společná chodba). V říjnu 2010 byli přijati první klienti. Celková kapacita činí 10 lůžek. Celkové zhodnocení Akčního plánu 2009 Realizaci akčního plánu lze považovat za velmi úspěšnou. Téměř všechny aktivity byly naplněny. Nenaplněny zůstaly pouze dvě aktivity a realizace dalších dvou byla odsunuta na rok 2010.

14 Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009

15 Úvod Akční roční plán Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice vychází pro rok 2009 především z obecné návrhové části RPSS. Tato část vznikla jako společný výstup práce všech pracovních skupin. Pouze část tohoto akčního plánu vychází z výstupů pracovní skupiny, která se zabývala rezidenčními službami. Dále plán obsahuje aktivity, které se přímo neobjevily ve výstupech pracovních skupin, ale o kterých se během jednáních hojně diskutovalo a od ukončení projektu se projevily jako důležité pro rozvoj sociální oblasti. V pracovních skupinách byli zastoupeni poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb na území města České Budějovice. Finanční prostředky, které jsou uvedené u jednotlivých aktivit vycházející z obecné návrhové části jsou součástí rozpočtu odboru sociálních věcí pro rok Finanční prostředky, které jsou uvedené u aktivit vycházející z pracovní skupiny řešící oblast rezidenčních služeb jsou alokovány v rozpočtu města České Budějovice pro rok 2009.

16 Přehled vybraných priorit, opatření a aktivit obecné návrhové části RPSS, které budou realizovány v roce 2009 Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatření 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (s důrazem na území mimo statutární město) Aktivita Zvyšování informovanosti veřejnosti prostřednictvím zajištění každoročního vydání aktualizovaného Průvodce sociálními službami města ČB a jeho následná distribuce Náklady: tis. Kč (cca 12,50 Kč/ks) V prosinci 2008 byla provedena kompletní aktualizace dat, uvedených v Průvodci 2008, zároveň byly doplněny údaje o nově vzniklých organizacích působících v sociální oblasti. V lednu 2009 byla zadána výroba brožurky do tisku. Náklad byl navýšen o 1000 ks oproti loňskému roku, celkový náklad činí ks. Průvodce bude distribuován do zařízení, která jsou v Průvodci uvedena, dále bude k dispozici na odboru sociálních věcí, v Infocentru MM ČB a bude rozeslán starostům všech obcí v SO ORP. V únoru 2009 byl vydán aktualizovaný Průvodce sociálními službami pro rok 2009 v nákladu ks. Průvodce se zdarma distribuoval do všech zařízení uvedených v brožuře, byl k dispozici na odboru sociálních věcí a v Infocentru MM ČB, nemocnici ČB a dalších zařízení. V březnu 2009 byl rozeslán všem obcím v rámci SO ORP České Budějovice s nabídkou vyzvednut si další výtisky (reagovala 1 obec). Celý náklad byl rozebrán na v listopadu Celkové náklady na předtiskovou přípravu a tisk 6000 ks Průvodce byly ,-CZK. Aktivita Zvyšování informovanosti se zacílením na obecní úřady prostřednictvím propagace sociálních služeb při setkávání se starosty obcí V roce 2009 je naplánován kulatý stůl, který bude určen speciálně pro zástupce obcí v SO ORP České Budějovice. Hlavní náplní bude předat důležité informace týkající se sociální oblasti a představit některé z místních poskytovatelů sociálních služeb formou prezentace nebo jiným vhodným způsobem (např. postery) Náklady: především organizační zajištění se na MM ČB uskutečnilo setkání starostů obcí v SO ORP ČB. Na tomto setkání byl přítomným starostům předám na CD Rozvojový plán sociálních služeb a krátce prezentováno plánování sociálních služeb. Zároveň bylo nabídnuto osobní setkání se zástupci pečovatelské služby, kterou obce pro své občany využívají nejčastěji. Aktivita Zvyšování informovanosti se zacílením na uživatele se specifickými komunikačními

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Vyhodnocení plnění priorit

Vyhodnocení plnění priorit Vyhodnocení plnění priorit Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 za rok 2012 Odbor sociální ÚMČ Praha 10 2013-1 - Usnesením Rady městské části

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více