Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014"

Transkript

1 Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období Připomínkovací řízení bylo vyhlášeno ve městě Brně v termínu od 21. března do 22. dubna Bylo dod celkem 36 připomínek. Jejich vypořádání se uskutečnilo dne 2. května 2011 ve spolupráci s Pracovní skupinou pro komunitní plán JMK. Vypořádání přijatých připomínek: č. autor 1 2 Centrum pro rodinu a sociální péči - Petra Škrdlíková Centrum pro rodinu a sociální péči - Petra Škrdlíková priorita 1/1.1 priorita 6 připomínka / vypořádání Definice cílové skupiny: v rámci programů a služeb sociální prevence se jedná i o seniory, kteří ještě nepotřebují podporu definovanou v dokumentu, ale kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením v důsledku nepříznivých životních situací a procesů. Senioři ohrožení sociálním vyloučením jsou zahrnuti v prioritách a ch v rámci cílové skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. 1.1 terénních a ambulantních mbulantním službám pro seniory je věnov 1.2 Doplnění definice cílové skupiny - znevýhodnění rodiny nejen viz dokument, ale také v důsledku její dysfunkčnosti vyplývající např. z absence jednoho z rodičů, závažného onemocnění (fyz. nebo psych.) nebo závislosti. 3 Koordinátorka KPSS Kyjov Jana Jakubíčková kontaktní adresa Masarykovo nám. 30, Kyjov, kceptov: bude upraveno. 4 MěÚ nojmo - Mgr. Karel Burdík priorita B/B2 Není možné, aby i nadále docházelo ke zvykovému rozdělování státních finančních prostředků bez stanovení jasných, srozumitelných kritérií, kritérií, která by nezvýhodňovala krajské příspěvkové organizace a některá další zařízení. Poskytovatelé, kteří jsou registrováni na území Jihomoravského kraje, musí mít stejné podmínky, a to jak z dotací poskytovaných Jihomoravským krajem, tak z dotace, která je na návrh Jihomoravského kraje rozdělovaná rozhodnutím MPSV. toho důvodu je nutné stanovit jednoznačná pravidla. není možné, aby např. soukromé zařízení - domov pro seniory dostalo z prostředků MPSV na lůžko roční dotaci Kč, příspěvkové zařízení města Kč a příspěvková organizace krajského úřadu Kč. Standardy platí pro všechny poskytovatele, všichni musí projít inspekcí. provozní náklady na mzdy, které tvoří největší položku, by měly být přibližně stejné. Plvání je o lidech s lidmi. Komunitní plvání je o Navrhovaná doplnění odpovídají popisu cílové skupiny v dokumentu. Problematika je řešena v rámci B2 - Nastavení systému posuzování a rozhodování o financování sociálních služeb v návaznosti na síť sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem. potřebách občanů, o sociálních službách. Plvání je ale také o financování této velice důležité oblasti lidského života. Finančních prostředků není v sociálních službách málo, nesmí se s nimi ale plýtvat. právě zde je nutná změna. není možné, aby byli podporováni jedni poskytovatelé na úkor druhý priorita 1 priorita 2 priorita 5 k 1.2 přidat i terénní služby: Rozšíření a zkvalitnění služeb zajišťujících pomoc rodinám pečujícím o nesoběstačné seniory terénní služby, ambulantní služby a aktivizační služby rozšířit znění textu priority o terénní služby kvalitnění péče o seniory v terénních a pobytových službách k 1.2 přidat i terénní služby: Rozšíření a zkvalitnění služeb zajišťujících pomoc rodinám pečujícím o nesoběstačné seniory terénní služby, ambulantní služby a aktivizační služby Poznámka zástupců z této cílové skupiny: zrakově postižení senioři nedosáhnou na to, aby se umístili do pobytových služeb pro senioři (podobně bezdomovci) splněno Terénní služby nebudou přidány k 1.2, ale 1.1, které je jim věnov bude doplněno o podporu rozvoje kvality. Priority pro seniory jsou pro účely tohoto dokumentu záměrně rozděleny na dvě oblasti týkající se služeb napomáhajícím žít seniorům v přirozeném prostředí a službám pobytovým. V rámci priority 2 jsou tedy řešeny pouze pobytové služby. Integrace zrakově postižených seniorů je řešena v rámci priority 2, Navýšení kapacit pobytových zařízení pro seniory se specifickými potřebami - osoby s demencí, lzheimerovou chorobou, mentálním a dalším postižením. Nastavení cílových skupin v rámci služeb je v kompetenci jednotlivých poskytovatelů.

2 priorita 6/6.1 připomínka / vypořádání v 6.1. nesrozumitelná formulace - vypustit případně přeformulovat text...využívání dobrovolnické činnosti NDM...vypustit v sociálně vyloučených lokalitách Stabilizace, podpora zvyšování kvality a rozvoje terénních služeb kceptov: bude upraveno. 5 MěÚ Blansko - Iveta Čípková priorita 6/6.2 k 6.2. přidat krizovou pomoc, asistenční služby pro rodiny s dětmi priorita 6/6.3 v 6.3. přidat občansko-právní poradenství, zabývat se sociálním bydlením pro rodiče s dětmi priorita 7 přidat 7.4. Podpora terénních aktivit priorita 9/9.1 k 9.1. přidat rozšíření - Podpora, zkvalitnění a rozšíření denních center, sistenční služby pro rodiny s dětmi jsou součástí stávajícího 6.2 (rodinná sociální asistence) Krizová pomoc je již řešena v rámci priority 7 (nově bude formulovaná jako "Pomoc rodinám v krizi a obětem domácího násilí") 7.2. Potřeba občansko-právního poradenství je již řešena v rámci priority 8 - cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, kam také spadají rodiny v životních situacích, pro jejichž řešení je důležitá činnost navrhované služby. Sociální bydlení není podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definov jako sociální služba. Řešení této problematiky tedy nemůže být součástí krajského Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Podpora Intervenčního centra i krizové pomoci, jak je uvedeno v ch priority, je zaměřena na tyto služby bez ohledu na formu poskytování, tudíž i na terénní formu. Samostatná podpora terénních služeb je obsažena v prioritě 8 a 10 v rámci cílové skupiny osoby ohrožených sociálním vyloučením a osob v krizi, která se s rodinami v krizi taktéž prolíná. kceptov: bude upraveno. cílová skupina senioři Poznámka k cílové sk. - určité specifické skupiny seniorů nedosáhnou na pobytovky nesplňují podmínky přijetí do pobytových zařízení a jiná varianta řešení není. Integrace specifických skupin seniorů je řešena v rámci priority 2, Navýšení kapacit pobytových zařízení pro seniory se specifickými potřebami - osoby s demencí, lzheimerovou chorobou, mentálním a dalším postižením. Nastavení cílových skupin v rámci služeb je v kompetenci jednotlivých poskytovatelů. priorita 10/10.1 úprava formulace Podpora terénních a nízkoprahových služeb pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách. Rozvoj a podpora kontaktních center, terénních programů, terapeutických komunit, služeb následné péče. kceptov: bude upraveno. priorita 10 rozšířit o Odborné poradenství pro rodiny osob závislých nebo ohrožených závislostí na návykových látkách ákladní poradenství pro tyto rodiny by mělo být dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, součástí poskytované sociální služby. Odborné poradenství pro rodiny v krizi (mezi něž patří situace rodin se závislými členy nebo osobami ohroženými závislostí) je řešeno v rámci priority 7 a 8. Blansko: Plvání sociálních služeb Cílové skupiny spolupodílející se na procesu KPSS: osoby se zdravotním postižením, senioři, rodina v na úrovni obcí s rozšířenou působností krizi a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením. (Vypustit cílovou skupinu menšiny, byla podřazena pod cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením). Neplatí, že byl zrušen záměr na poskytování odlehčovacích služeb a už vůbec, že kvůli nízké poptávce 6 Koordinátorka KPSS Kyjov Jana Jakubíčková Vyhodnocení SPRSS po této službě. Naopak, zájem je velký a potřeba této služby také. Problém je spíše v tom, že informovanost o službě není dostatečná, ale bojujeme s tím a snažíme se to napravit. 7 Koordinátorka KPSS Kyjov Jana Jakubíčková Vyhodnocení SPRSS Je uvedeno, že v Kyjově proběhla informační kampaň o službě v obcích regionu Kyjovska nízká informovanost o službě a podařilo se udržet stávající kapacity - to je nesprávně. V Kyjově (Kyjovsku) není odlehčovací služba vůbec. kceptov: bude upraveno. Vyhodnocení bylo zpracov na základě podkladů dodaných za ORP Kyjov. Po domluvě : bude upraveno. Vyhodnocení bylo zpracov na základě podkladů dodaných za ORP Kyjov. Po domluvě : bude upraveno. 8 Koordinátorka KPSS Kyjov Jana Jakubíčková Vyhodnocení SPRSS Je uvedeno, že se v Kyjově podařilo navýšit kapacitu služby osobní asistence. le v Kyjově není osobní asistence pro osoby s mentálním postižením vůbec poskytována. Vyhodnocení bylo zpracov na základě podkladů dodaných za ORP Kyjov. Po domluvě : bude upraveno.

3 9 Domov Horizont - Klára Komínková Vyhodnocení SPRSS priorita B připomínka / vypořádání kvalitňování péče osob s MP a s kombinovaným postižením. Text: V ORP Kyjov došlo k přípravě a realizaci projektu chráněného bydlení "Podporované bydlení nad školou " Připomínka: Nejedná se o chráněné bydlení, ale o bydlení v rámci domova pro osoby se zdravotním postižením jako přechodová forma tréninkového bydlení. zapracovat nové, které by stanovovalo metodiku pro rozdělování financí nastavení indikátorů, podmínek a pravidel pro přidělování státních dotací pro poskytovatele sociálních služeb zdůvodnění: -v současné době dochází ke zvykovému přerozdělování financí, které přináší velké rozdíly v poskytnutých dotacích jednotlivým zařízením - jsou preferována zařízení, která jsou zřizována krajským úřadem a zvýhodňovány jsou také některé další organizace, které poskytují sociální služby -dochází k nesouladu mezi plány rozvoje sociálních služeb a přidělováním finančních dotací Návrh znění : Stanovení jednoznačných pravidel pro přidělování dotací, vypracování metodiky kceptov: bude upraveno. Problematika je řešena v rámci B2 - Nastavení systému posuzování a rozhodování o financování sociálních služeb v návaznosti na síť sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem. priorita 2/2.3 doplnit o seniory závislé na alkoholu, psychotiky Potřeba je na úrovni JMK zmapovaná, ale pro její řešení je nutné, aby byla nejprve v rámci ORP označena za prioritní, což s sebou nese nutnost zajištění finančních zdrojů na její zabezpečení. V současné době sociální služby pro tyto kategorie občanů nejsou ve většině ORP prioritní. Konkrétní nastavení cílových skupin v rámci služeb je pak v kompetenci jednotlivých poskytovatelů. připomínky k této prioritě jsou zapracovány v přiloženém dokumentu SPRSS JMK viz následující připomínky Doplnit do popisu cílové skupiny: Děti a mládež se ocitají v obtížné životní situaci nebo jsou ji ohroženy a nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Cílem je umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Děti a mládež do 26 let ohrožené rizikovým způsobem života, případně pohybující se v prostředí tento stav podporující. a nejčastější problémy dětí a mládeže lze považovat: - konfliktní společenské situace - obtížné životní události - omezující životní podmínky - nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit - vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče - dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času - dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu - mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí - nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb. Cílem popisu skupiny děti, mládež a rodina není zpracování odborného textu založeného na komplexním výčtu všech faktorů, příčin a problémů, jde pouze o ilustrativní přehled, který podá základní obraz o této cílové skupině. Informace v textu jsou čerpány z Metodického doporučení MPSV k sociální práci s ohroženou rodinou a pro účely tohoto dokumentu považujeme úvodní informace za dostačující. priorita 6 zvážit: Priorita 6 - ajištění a rozvoj služeb dětem a mládeži v nepříznivé životní situaci, podporujících obnovu narušených funkcí rodiny a podporující rodiny ohrožené sociálním vyloučením. kceptov: bude upraveno. definice priority: místo v sociálně vyloučených lokalitách dát - práci s dětmi a mládeží, které zažívají nepříznivé sociální situace (konfliktní společenské situace, obtížné životní události a omezující životní podmínky), neboť poskytují služby primární i sekundární prevence. Opraveno na: " při práci s dětmi a mládeží ohroženou sociálním vyloučením, neboť poskytují služby primární i sekundární prevence." definice priority: nízkoprahových center - změnit na zařízení pro děti a mládež kceptov: bude upraveno. dobrovolnická činnost - co to znamená, co je tím míněno, jakou dobrovolnickou činnosti by NDM měla vykonávat??? Není tím myšleno - podpora dobrovolníků v NDM? kceptov: bude upraveno.

4 10 Tým komunitního plvání sociálních služeb nojemska, koordinátorka Lucie Rocková připomínka / vypořádání Návrh na znění věty v 6.1: Podpora udržení, rozvoje a zvyšování kvality poskytovaných služeb formou ambulantní a terénní v NDM. priorita 9/9.1 navrhujeme oddělit jednotlivé služby od sebe tak, aby nebyly spojovány do jednoho zařízení Rozvoj NDM na území JMK byl součástí Střednědobého plánu na období V následujícím období je strategií JMK stabilizovat tato zařízení, zvyšovat kvalitu a rozšiřovat jejich činnost o terénní práci. áměrem JMK pro cílovou skupinu děti, mládež a rodiny je směřovat sociální služby k větší orientaci na klienty v obtížné životní situaci, přenést důraz z volnočasových aktivit na terénní služby pracující s celou rodinou. Poskytování volnočasových aktivit pro neorganizovanou mládež je vním jako potřebné, nicméně zvyšující se náklady spojené se zabezpečením těchto činností-vzhledem k jejich náplni, by měly být pokryty jiným způsobem než prostřednictvím sociálních služeb. Opatření v rámci priority pro osoby bez přístřeší jsou formulovány posloupně - od základních služeb ( 9.1) přes azylové bydlení po navazující služby ( 9.3), aby byl i v rámci definovaných zřetelný důraz na nutnost poskytování komplexní pomoci a sítě na sebe navazujících služeb. tohoto důvodu jsou do 9.1 zařazeny 3 různé druhy sociálních služeb, které spojuje poskytování primárních služeb pro tuto cílovou skupinu. sociodemografická analýza str. 21 v tabulce ákladní charakteristika okresů JMK k chybí nojmo kceptov: bude doplněno. cílová skupina senioři zaměřit se také na zajištění sociálních služeb pro nízkopříjmové skupiny seniorů- zajistit finančně dostupné služby pro tuto cílovou skupinu Potřeba je na úrovni JMK zmapovaná, ale pro její řešení je nutné, aby byla nejprve v rámci ORP označena za prioritní, což s sebou nese nutnost zajištění finančních zdrojů na její zabezpečení. V současné době sociální služby pro tyto kategorie občanů nejsou ve většině ORP prioritní. Konkrétní nastavení cílových skupin v rámci služeb je pak v kompetenci jednotlivých poskytovatelů. cílová skupina osoby se zdravotním postižením Tab. přehled sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením v JMK - ve nojmě poskytují ranou péči 3 organizace Středisko rané péče SPRP Brno, Středisko rané péče Tamtam Olomouc, Středisko rané péče Třebíč v tabulce není uvedeno V návrhu Střednědobého plánu je uvedeno vysvětlení, že v rámci statistik a přehledů služeb jsou v celém dokumentu uváděny pouze služby poskytované v zařízeních existujících na území Jihomoravského kraje. Dosažitelné přehledy služeb s celorepublikovou působností nebo služeb z jiných krajů působících v JMK jsou neúplné a neposkytují komplexní informace. obecné připomínky bylo by vhodné do plánu zakotvit podporu dobrovolnických center a jejich aktivit - dobrovolnictví využívat napříč všemi cílovými skupinami Poptávka po dobrovolnictví by měla nejprve být obsažena v plánech ORP. Dobrovolnictví je ze strany Jihomoravského kraje podporov a je vním jako součást rozvoje kvality sociálních služeb. Jednotlivá v návrhu Střednědobého plánu jsou však pouze zaměřena na sociální služby definované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. str. 30 tabulka přehled kapacit pobytových služeb chybí kapacity u azylových domů v Jihomoravském kraji Tabulka byla převzata jako celek z dokumentu MPSV: Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči. Praha: MPSV, vyhodnocení plnění SPRSS str. 58 Priorita 7 Rozvoj sociálních služeb pro osoby bez domova chybí: ORP nojmo - byla vypracována projektová dokumentace na přístavbu zylového domu pro muže, podána žádost o finanční dotaci - str. 59 Priorita 101 zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních ORP nojmo město nojmo získalo finanční prostředky na výstavbu Domova pro seniory. Probíhají výběrová řízení na dodavatele stavby. V prioritě 7 je zmínka o přístavbě zylového domu za ORP nojmo uvedena. Priorita 10 bude doplněna.

5 připomínka / vypořádání 11 Diecézní charita Brno - Radek Vaníček priorita 8/8.1 9/9.3 V rámci cílové skupiny "osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi" je několikrát zmíněna problematika nezaměstnanosti a trhu práce obecně (viz vnitřní a vnější vlivy) a na ně navazujících problémů (frustrace, apatie, nízká motivace). V žádném však není problém prostředí trhu práce dále rozvíjen a řešen. Pro skupinu nezaměstnaných (včetně nízkokvalifikovaných handicapovaných apod.) není tedy nastaveno žádné, které by s takovouto skupinou pracovalo je podporov řešení navazujících problémů (dluhy, apatie, frustrace), nikoliv jádro. Otázka nabídky a poptávky na trhu práce není podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, předmětem poskytování sociálních služeb. Řešení jádra této problematiky tedy nemůže být součástí krajského Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, prostřednictvím sociálních služeb je možno řešit zmíněné navazující problémy. 12 Diecézní charita Brno - Radek Vaníček priorita 8/8.1 atímco v textu priority se mluví pouze o podpoře poradenství, v se již hovoří o "optimalizaci" - je nutné tento termín vysvětlit, co je jím míněno, optimalizace může znamenat podporu stejně jako zrušení některých služeb (či snaha o jejich zrušení) Text priority neuvádí podporu poradenství obecně, ale zdůrazňuje především dostupnost (místní) poradenství. Optimalizace sítě v tomto smyslu znamená, jak je v připomínce uvedeno, podporu stejně jako nepodporování jiných v závislosti na dostupnosti služby pro uživatele. a ORP Boskovice žádáme o provedení následujících oprav formálního charakteru Str.8 - měnit v seznamu Pracovní skupina Koordinátoři komunitního plvání 21 obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji koordinátorka za ORP Boskovice je Petra Tesařová, Dis. (chybně uvedeno Mgr.) Str změna adresy v kontaktech u ORP Boskovice Masarykovo nám. 4/2, Boskovice (chybně uvedena adresa Masarykovo nám. 39, čp.1) kceptov: bude upraveno. koordinátorka KPSS ORP Boskovice Petra 13 obecné připomínky Tesařová Str. 58 Příloha Priorita 8 Podpora, stabilizace a rozvoj stávajících služeb pro uživatele drog v Jihomoravském kraji Doplnit informaci za ORP Boskovice - V ORP Boskovice se podařilo udržet spolupráci s terénní službou pro drogově závislé poskytovanou Sdružením Podané ruce. Str Do tab. Přehled sociálních služeb poskytovaných pro cílovou skupinu děti, mládež a rodiny v Jm kraji u sociální služby pečovatelská služba doplnit výčet o Boskovice 1 (MSSS aktualizuje zápis v registru poskytovatelů o uvedenou cílovou skupinu) Údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb jsou v celém dokumentu vztaženy k datu V této době MSSS pečovatelskou službu dětem, mládeži a rodinám ještě neposkytovala. a ORP Boskovice požadavek na zapracování nové priority města Olešnice vztahující se k uvedenému. áměrem města Olešnice je zbudování 8 bytových jednotek chráněného bydlení pro zdravotně postižené občany. 14 koordinátorka KPSS ORP Boskovice Petra Tesařová priorita 5/5.7 Projekt je připravován ve spolupráci s poskytovatelem sociální služby - Diecézní charitou Brno (pobočkou Blansko) Poslání služby: Pobytová služba, která v rámci individuálního bydlení poskytuje uživatelům podle jejich potřeb takový rozsah podpory, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života. Cíle služby: - podpora uživatele v soběstačnosti - zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život - podpora zachovalých nebo obnovení původních schopností uživatele a udržení jeho stupně sebeobsluhy - zajištění péče pro uživatele Cílová skupina: zdravotně postižené osoby se specifickými potřebami Osoby s tělesným postižením Osoby se zdravotním postižením Věková skupina: dospělí mladší senioři Popis realizace služby: ajištění prostředí, které umožní uživatelům lepší podmínky pro poskytování širokých sociálních služeb ktivity za jednotlivé obce s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji naplňující priority a uvedené v návrhu Střednědobého plánu nejsou součástí tohoto dokumentu, ale budou obsahem každoročních kčních plánů (pokud jsou rozpracovány v komunitních plánech ORP).

6 15 koordinátorka KPSS ORP Boskovice Petra Tesařová priorita 6/ Jiří Dušek priorita B připomínka / vypořádání Jako priorita je uvedeno Stabilizace, podpora zvyšování kvality a využívání dobrovolnické činnosti NDM a podpora rozvoje terénních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Navrhujeme rozšířit o podporu rozvoje NDM na celém území Jm kraje, nikoli pouze stabilizaci stávajících zařízení a podporu rozvoje v sociálně vyloučených lokalitách Dle přehledu je v současné době registrov na území Jm kraje 19 NDM, z toho 11 v Brně. Priorita podpory a rozvoje služby NDM je potřebná na celém území Jm kraje. V plánu ORP Boskovice je priorita zřízení NDM ve městě Boskovicích dlouhodobě uvedena a nově tuto prioritu uplatňuje i město Letovice. domnívám se, že by měla být stanovena stejná platba za pobyt v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem u všech zařízení, aby nedocházelo k přetahování klientů jen jako důsledek lepších dotačních podmínek S tím samozřejmě souvisí nastavení srovnatelných podmínek pro poskytování dotací jednotlivým sociálním službám Rozvoj NDM na území JMK byl součástí Střednědobého plánu na období V následujícím období je strategií JMK stabilizovat tato zařízení, zvyšovat kvalitu a rozšiřovat jejich činnost o terénní práci. áměrem JMK pro cílovou skupinu děti, mládež a rodiny je směřovat sociální služby k větší orientaci na klienty v obtížné životní situaci, přenést důraz z volnočasových aktivit na terénní služby pracující s celou rodinou. Poskytování volnočasových aktivit pro neorganizovanou mládež je vním jako potřebné, nicméně zvyšující se náklady spojené se zabezpečením těchto činností-vzhledem k jejich náplni, by měly být pokryty jiným způsobem než prostřednictvím sociálních služeb. Problematika je řešena v rámci B2 - Nastavení systému posuzování a rozhodování o financování sociálních služeb v návaznosti na síť sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem. 17 MěÚ Vyškov - Petra Kolečkářová droje potřebné k plvání sociálních služeb - osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. droje potřebné k Cituji: " S využitím rozhovorů a skupinových diskuzí se podařilo zachytit stanoviska osob bez přístřeší a plvání sociálních služeb osob ohrožených závislostí na návykových látkách či gamblingu". Chybí zde skupina občanů v hmotné nouzi! kceptov: bude doplněno. str. 54 tabulka - přehled sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi na území Jmk - azylové domy - Vyškov 2!? Vyškov - zylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni poskytuje Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. O jiném azylovém domu nám není známo! kceptov: bude upraveno. 18 Oblastní charita Tišnov priorita 1/1.3 Podpora DOMÁCÍ hospicové péče a zvýšení dostupnosti kompenzačních pomůcek (máme stále více požadavků na péči o nemocné v terminálním stádiu). kceptov: bude upraveno na: Podpora domácí a pobytové hospicové péče Oblastní charita Tišnov priorita 3/3.3 Doplnění chráněného bydlení ve Skryjích sociální rehabilitací pro osoby tělesně postižené, zdravotně postižené, mentálně postižené a osoby s kombinovaným postižením. Tato služba v regionu chybí. ktivity za jednotlivé obce s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji naplňující priority a uvedené v návrhu Střednědobého plánu nejsou součástí tohoto dokumentu, ale budou obsahem každoročních kčních plánů (pokud jsou rozpracovány v komunitních plánech ORP). 20 Oblastní charita Tišnov priorita 4/4.3 a 4.4 řízení denního stacionáře a terapeutické dílny vidíme jako velmi nutnou a potřebnou, v našem regionu tato služba zcela chybí. ktivity za jednotlivé obce s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji naplňující priority a uvedené v návrhu Střednědobého plánu nejsou součástí tohoto dokumentu, ale budou obsahem každoročních kčních plánů (pokud jsou rozpracovány v komunitních plánech ORP). 21 Helena Ruszová priorita 4/4.3 a 4.4 pro region tišnovska by bylo velmi potřebné zřídit denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením ktivity za jednotlivé obce s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji naplňující priority a uvedené v návrhu Střednědobého plánu nejsou součástí tohoto dokumentu, ale budou obsahem každoročních kčních plánů (pokud jsou rozpracovány v komunitních plánech ORP). 22 Lenka Mrkvánková Maléřová priorita 8 ařazení služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi IQ Roma servisu, o. s. mezi poskytovatele. IQ Roma servis, o.s. v Břeclavi má od registrovanou Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Rozšíření nabídky organizace o novou službu je založeno na zkušenostech z dlouhodobé práce organizace v Břeclavi. Většina klientů/tek organizace žije v kontextu své rodiny, jejíž chod ovlivňuje v různé míře svým chováním, stejně tak další členové rodiny mohou významně ovlivňovat život jednotlivce. apojení zainteresovaných osob do aktivního řešení klientských zakázek vnímáme jako efektivní nástroj směřující k větší stabilitě jednotlivců i rodin ohrožených sociálním vyloučením. V období , pro které je připraven střednědobý plán, máme v plánu registrovat tuto službu také ve městě Brně. kceptov: bude doplněno do přehledu služeb na území ORP Břeclav.

7 23 Lenka Mrkvánková Maléřová priorita 8 24 Lenka Mrkvánková Maléřová priorita 6/ Veronika Vaňková priorita Veronika Vaňková priorita 6 připomínka / vypořádání Priorita je zaměřená na sociálně vyloučené osoby, specificky pak zmiňuje cizince. Doporučujeme jasněji zmínit, že se tato priorita zaměřuje také na sociálně znevýhodněné Romy. ařazení služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi IQ Roma servisu, o. s. mezi poskytovatele. IQ Roma servis, o.s. má od registrovanou Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, kterou poskytuje v Břeclavi a okolí. Rozšíření služeb organizace o novou službu je podloženo zkušenostmi z dlouhodobého působení v lokalitě - komplexní přístup ke klientským rodinám se jeví jako nejefektivnější. ároveň s tím zde existuje poptávka, především ze strany orgánů města Břeclav (OSPOD) po rozšíření této služby v Břeclavi jako nástroji prevence odebírání dětí z rodin. V období , pro které je připraven střednědobý plán, máme v plánu registrovat tuto službu také ve městě Brně. Do popisu dopsat za 1. odstavec: S problémem experimentování či dokonce závislosti se setkáváme již u mládeže pod 18, někdy dokonce i pod 15 let. Dostupnost nelegálních drog a alkoholu pro mládež je stále velmi snadná. V systému péče o závislé je velká absence služeb pro děti a mládež. Výše zmíněné problémy často řeší školy, které se nemají kam obrátit. Děti ohrožené závislostí či přímo pod vlivem drog jsou předávány dětským lékařům nebo na oddělení dětské psychiatrie, kde ale léčení závislostí často může narušovat léčení dalších poruch apod. Neexistují pak návazné služby, do nichž musí být zapojena rodina, protože dítě se vrací do původního prostředí, které může mít svůj podíl na vytvoření závislosti. Dále navrhujeme vložit další : Rozvoj léčebných, následných ambulantních a terénních služeb pro děti a mládež pod 18 let ohrožených závislostí rgumentace viz výše. Do popisu priority (za odstavec 2 končící slovy komplexní řešení problémů sociálně vyloučených ) žádáme o vložení: Důležitou roli při podpoře funkčnosti a stability rodin hraje raná péče, přesněji péče o děti v předškolním věku. Tato péče je zaměřená nejen na oblast zdravotní a sociální, ale také na vzdělávací, výchovnou a preventivní. Podpora včasné péče předchází pozdějším problémům při zařazení se do vzdělávacího procesu a může výrazně ovlivnit snížení výskytu sociálně patologických jevů v pozdějším věku. Děti docházející do předškolních zařízení prokazují větší úspěšnost při studiu na základních školách. Mají také velkou šanci být zařazeny do běžných škol, nikoli do základních škol praktických. miňovaná Nízkoprahová zařízení zmiňovaná výše mají omezení minimální věkové hranice 6 let - dané ze zákona. Ve strategických dokumentech věnujících se integraci sociálně vyloučených dětí se včasná, rané péče uvádí jako jedno z velmi důležitých (např. Národní akční plán inkluzivního vzdělávání). Opatření 8.1 a 8.2 v rámci priority 8 (a tedy i její zdůvodnění) je zaměřeno na osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi a je záměrně formulov obecně, aby v sobě obsáhlo všechny podkategorie uvedené v popisu této cílové skupiny. Příslušníci menšin-romové jsou jednou z několika podkategorií, tudíž podpora služeb uvedených v rámci těchto dvou se vztahuje i na služby jim poskytované. kceptov: bude doplněno do přehledu služeb na území ORP Břeclav. kceptov: bude doplněno Podpora následných ambulantních a terénních služeb je zakotvena v rámci 10.1 a 10.2 bez ohledu na věk uživatelů. Pro komplexní řešení problematiky v rámci plvání sociálních služeb je nutné, aby byla ze strany obcí s rozšířenou působností v JMK označena za prioritní a obsažena v jejich komunitních plánech. Podnět bude předán odboru školství, v rámci kterého je protidrogová problematika řešena. Raná péče je podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do sedmi let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Navrhovanou připomínku tedy nelze řešit prostřednictvím systému sociální služby rané péče, ale je obsažena v 6.2 v rámci aktivizačních a asistenčních služeb pro rodiny s dětmi.

8 27 Veronika Vaňková priorita 6/6.1 připomínka / vypořádání Toto navrhujeme rozdělit do tří: 1. Rozvoj stabilizace a podpora zvyšování kvality činnosti NDM Rozvoj dle potřebných lokalit - např. Husovice, či další lokality, které v budoucnu mohou zůstat nepokryty. Je důležité oddělit profesionální poskytování služeb NDM a dobrovolnické pomoci, která je vítaná a chceme její rozvoj, ale vzhledem k rozdílnému charakteru takovéto aktivity považuji za dobré vyčlenit ji jako samostatné. 2. výšení zapojení dobrovolníků do činností NDM a dalších služeb pro děti, podpora zvyšování kvality služeb poskytovaných dobrovolníky a jejich kompetencí Dobrovolnictví je důležitý fenomén při poskytování sociálních služeb, především pak služeb pro děti. Je vhodné zaměřit se na kvalitu dobrovolníků, na jejich rozvoj a podporu, aby se dobrovolnictví stalo kvalitní a kompetentní složkou poskytování služeb. 3. Podpora rozvoje terénních a preventivních programů pro děti a mládež, rozvoj prostor pro preventivní aktivity přímo v rizikových lokalitách (tzv. Plácky) Stávající bude rozděleno do dvou. První bude věnov stabilizaci NDM, zvyšování kvality činnosti a zvyšování zapojení dobrovolníků do činnosti NDM (odůvodnění: Rozvoj NDM na území JMK byl součástí Střednědobého plánu na období V následujícím období je strategií JMK stabilizovat tato zařízení, zvyšovat kvalitu a rozšiřovat jejich činnost o terénní práci. áměrem JMK pro cílovou skupinu děti, mládež a rodiny je směřovat sociální služby k větší orientaci na klienty v obtížné životní situaci, přenést důraz z volnočasových aktivit na terénní služby pracující s celou rodinou.) Dobrovolnictví není podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definov jako sociální služba. Řešení této problematiky tedy nemůže být samostatným m krajského Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Druhé bude převzato z navrhované připomínky (3. Podpora rozvoje terénních a preventivních programů pro děti a mládež, rozvoj prostor pro preventivní aktivity přímo v rizikových lokalitách (tzv. Plácky) ) Dále navrhujeme vložit další : Podpora a rozvoj zařízení, terénních služeb a ambulantních služeb rané péče určených pro děti ve věku 0-6 let a pro jejich rodiny. viz argumentace v textu Raná péče je podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do sedmi let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. ákladní činnosti této služby ( 54, odst. 2), včetně výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, jsou vztaženy ke zdravotně postiženému dítěti a jeho rodině. Navrhovanou připomínku tedy nelze řešit prostřednictvím systému sociální služby rané péče, je řešena v rámci Jan Letocha - Centrum služeb pro seniory Kyjov Pavel Kratochvíl - předseda občanského sdružení ELIM Letovice Mgr. Miroslava Lattenbergová - Právní a občanská poradna DILOG, o.s. priorita 1 a 2 priorita 6/6.1 priorita 10/10.1 priorita D, priorita 8 nalýza potřeb (III.) na straně 32 konstatuje potřebu rozšíření nabídky odlehčovacích služeb. Je to služba pro seniory setrvávající v přirozeném prostředí, přitom poskytovaná pobytovým zařízením sociálních služeb( proto moje váhání patří-li doplnění do priority 1 nebo 2). Naše zkušenost je shodná s výsledky analýzy potřeb, navíc i proto, že na našem hodonínském okrese tato služba zatím vůbec neexistuje. Navrhuji proto doplnit nové ROŠÍŘIT NBÍDKU ODLEHČOVCÍCH SLUŽEB v pobytových zařízeních sociálních služeb, jako jeden z nástrojů podpory setrvání seniorů v přirozeném prostředí. Občanské sdružení ELIM Letovice se více než 5 let zaměřuje na volnočasové aktivity pro děti a mládež z Letovic a jejího okolí. Na základě pozitivních ohlasů a velkého zájmu uživatelů těchto služeb jsme dospěli k názoru, že by bylo zapotřebí zřídit denní nízkoprahové centrum pro děti od 6 do 26 let. Toto zařízení by tak nabízelo služby především dětem a mladým lidem, které se ocitly v těžké životní situaci (děti bez rodičů; zneužívané, šikanované,týrané děti a mládež; záškoláky; mladistvé delikventy; děti a mládež ve věku 6 až 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy; aj.). Toto zařízení by fungovalo jako denní centrum, které by bylo možné navštěvovat v odpoledních hodinách od 13:00 do 19:00. Dále by se pořádaly různé pobytové víkendové aktivity + terénní služba sociálních pracovníků. Na základě podpory města Letovice a místních základních a středních škol bychom tuto činnost zahájili začátkem roku Více podrobných informací naleznete na druhé straně dokumentu. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež v Letovicích (ORP Boskovice) Sociální služby jsou poskytovány v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Rámec zákona nereflektuje nereflektuje dostatečně potřebu některých důležitých sociálních služeb. ákon, pokud vymezuje poradenské služby, definuje je jako poradenství sociální ( 35 odst.1 písm. g) s rozlišením na a) základní poradenství b) odborné sociální poradenství ( 37 zákona). Toto vymezení je velmi obecné a nepostačující, protože absencí výslovného pojmenování některých dalších odborných sociálních poradenských služeb tyto staví do pozice "outsidera", čímž snižuje potřebnost a důležitost těchto poradenských služeb (viz níže). Tato absence je zřejmá z nedostačujícího vymezení okruhu pracovníků ( 115 zákona), kteří se účastní poskytování poradenských sociálních služeb. ákon hovoří v 115 odst.1 písm.e) pouze o manželských a rodinných poradcích a dalších odborných pracovnících, kteří přímo poskytují sociální služby. Tedy jiný typ vysoce odborného sociálního poradenství je zmíněn pouze okrajově v obecném termínu "další odborný pracovník". bsence například právního poradce tuto poradenskou službu diskvalifikuje pak i v procesu získávání finančních zdrojů! Odlehčovací služby jsou řešeny v rámci priority 1 (podpora terénních služeb). Na základě připomínky budou přesunuty do 1.2, samostatně zmíněny a terénní forma doplněna o pobytovou formu poskytování. Rozvoj NDM na území JMK byl součástí Střednědobého plánu na období V následujícím období je strategií JMK stabilizovat tato zařízení, zvyšovat kvalitu a rozšiřovat jejich činnost o terénní práci. áměrem JMK pro cílovou skupinu děti, mládež a rodiny je směřovat sociální služby k větší orientaci na klienty v obtížné životní situaci, přenést důraz z volnočasových aktivit na terénní služby pracující s celou rodinou. Poskytování volnočasových aktivit pro neorganizovanou mládež je vním jako potřebné, nicméně zvyšující se náklady spojené se zabezpečením těchto činností-vzhledem k jejich náplni, by měly být pokryty jiným způsobem než prostřednictvím sociálních služeb. Řešení navrhované připomínky není v možnostech Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ani v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

9 30 občanská poradna DILOG, o.s Věra Bártová - koordinátor KPSS za pracovní skupiny - město Moravský Krumlov Souchopová Bohdana - MěÚ Mikulov priorita 8 připomínka / vypořádání Skupina osob ohrožených sociálním vyloučením a osoby v krizi je velmi různorodá a zahrnuje osoby všech kategorií. Považujeme za vhodné v návrhu KPSS doplnit některé aspekty a to: Vnitřním vlivem, který spočívá v jednání konkrétní osoby a které může způsobit sociální vyloučení a zhoršení kvality Cílem popisu skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v krizi života v mnoha oblastech je také: tzv. negramotnost právní - kterou lze definovat jako neschopnost není zpracování odborného textu založeného na komplexním výčtu všech orientace v nejzákladnějším právním minimu, což znamená jak schopnost uplatnit svá základní práva, vnitřních a vnějších vlivů, které ovlivňují situaci těchto osob, jde pouze o minimalizovat rizikové situace, na druhé straně i chápání právních povinností a jejich dodržování. ilustrativní přehled, který podá základní informace o této velmi heterogenní Důsledkem toho je nepřeberné množství zbytečných krizových situací v každodenním běžném životě, skupině. Potřeba dostupnosti občansko-právního poradenství je součástí které množství občanů není schopno adekvátně řešit a ani jim porozumět. 8.1, což je pro účely tohoto dokumentu zásadní. Vnějším vlivem, který spočívá v celospolečenských vlivech a které běžný občan není schopen ovlivnit je ve vazbě na výše uvedené a je jím - dlouhodobě nestabilní právní prostředí. Právní systém prochází dlouhodobě opakovanými na rozsáhlými úpravami a změnami, což znesnadňuje orientaci, občana dlouhodobě znejišťuje a vede i k rezignaci na problém, což má důsledky na jednotlivce, ale i na osoby na n Přeformulovat text, aby bylo zcela zřejmé, že se jedná o podporu sociální služby typu NDM. priorita 6/6.1 Uvedené znění je zavádějící, směřuje spíše k dobrovolnické činnosti, kterou lze s ohledem na druh služby využívat jen do určité míry. Str. 48 dokumentu: Priority pro cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením v tabulce Přehledu sociálních služeb Priority pro cílové skupiny poskytovaných osobám se zdravotním postižením v JMK je služba chráněné bydlení na území ORP Moravský Krumlov uvedena v počtu 1. Registrace této služby byla ukončena k Jedná se o poskytovatele Domov u lesa Tavíkovice. priority pro cílové skupiny SENIOŘI (tab. Přehled sociálních služeb poskytovaných pro seniory v Jihomoravském kraji) DENNÍ STCIONÁŘ v Mikulově byl denní stacionář k nahrazen odlehčovací službou DĚTI, MLÁDEŽ DO 26 LET RODIN ((tab. Přehled sociálních služeb poskytovaných pro cílovou skupinu v Jihomoravském kraji) ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORDENSTVÍ doplnit "Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy." V Mikulově zastupuje PhDr. Trávníček. kceptov: bude upraveno. kceptov: bude upraveno. Podle Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV je v době tvorby dokumentu i vyhodnocování připomínek v ORP Mikulov pro seniory poskytovaná služba denní stacionář - poskytovatel G-centrum Mikulov, příspěvková organizace. Nově vzniklá odlehčovací služba bude doplněna. Údaje o přehledu sociálních služeb poskytovaných pro danou cílovou skupinu za ORP jsou čerpány z Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV, v rámci kterého jsou služby řazeny k ORP na základě adresy zařízení, které sociální služby poskytuje. 33 Jitka Čechová - Persefona priorita, 7 Provedená nalýza potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb dokumentu nalýza potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území na území Jihomoravského kraje není definitivní dokument. Jedná se o Jihomoravského kraje, který sloužil jako jeden z podkladů pro zpracování návrhu Střednědobého materiál k další diskuzi, měl by zachycovat určité jevy v dané lokalitě, nikoli plánu rozvoje sociálních služeb JMK na období , pro nás plyne, že nebyla provedena úplná definitivní stav (už kvůli pokrytí některých cílových skupin) a neklade si za cíl analýza cílové skupiny Děti, mládež do 26let a rodina, jestliže je do ní zahrnuta problematika zastupovat roli živých uživatelů v procesu plvání sociálních služeb. domácího násilí. Předmětem výzkumu byly matky s dětmi žijící v azylových zařízeních, sociálně slabé Stanovení pokrytí jednotlivých cílových skupin v rámci výzkumu bylo v rodiny žijící v domácnostech a současně matky s dětmi, které využívají služeb různých typů kompetenci jednotlivých obcí s rozšířenou působností na základě priorit a mateřských center a žijí doma v domácím prostředí. Tato skutečnost vede k identifikaci potřeb, které specifických potřeb v dané lokalitě. výsledků za 21 ORP pak byla se dotýkají i obětí domácího násilí, ale nepokrývají je plně (d například osobami ohroženými zpracována analýza za celý JMK, která odrážela zvolené strategie obcí s domácím násilím, které nemají nezletilé děti, jsou muži, usilují o zachování rodiny, chtějí terapii pro rozšířenou působností. Pro agresora, či nevyužívají či nemohou využívat těchto typů zařízení vzhledem k problematice, kterou zpracování návrhu Střednědobého plánu byly zásadním zdrojem národní řeší využívají jiné). Předpokládáme, že takto získané závěry, jednak ovlivňují samotnou prezentaci strategické dokumenty, které určují směr vývoje sociálních služeb a problematiky domácího násilí v rámci kapitoly Priorit pro cílové skupiny děti, mládež do 26let a rodina, která je poměrně strohá, na to jak je rozsáhlá a vážná, dále budou ovlivňovat plvanou nalýz komunitní plány 21 obcí s rozšířenou působností. V dokumentu není nikde uvedeno, že plvaná nalýza sítě sociálních Návrh řešení - Domníváme se, že je nutné tuto skutečnost v rámci analýzy potřeb uživatelů dodatečně napravit anebo alespoň do budoucna zohlednit, vzhledem k tomu, že nalýza sítě sociálních služeb služeb bude založena na provedené nalýze potřeb uživatelů. Výsledky obou analýz však priorita 7 ( 6)/7.1, 7.2 1) Komentář k prioritě 7 Pomoc obětem domácího násilí hovoří především o azylových domech a intervenčním centru. Bez toho aniž bychom nějak zpochybňovaly jejich význam, rády bychom podotkly, že nejen krizová a ubytovací kapacita je nezbytou pomocí obětem domácího násilí. Velmi důležitou rol hraje (specializované) odborné sociální poradenství, které například prostřednictvím Persefony o.s., je poskytov dlouhodobě a komplexně. V komentáři není jako takové zmíněno. Jedná se o služby, které doplňují rámec ubytování a IC, a jsou nezbytnou součástí pomoci obětem domácího násilí a zájem o ně každým rokem roste. Obětem domácího násilí je tak dostupná sociální, právní a psychologická pomoc zdarma po dobu nezbytně nutnou, což je v občanskoprávním či trestním řešení v řádech měsíců či let. Služby zahrnují sepsání příslušných podání, což nebývá v kapacitách ostatních poradenských zřízení. Tuto formu pomoci je nutné udržet a dále rozvíjet. tedy ji explicitně zmínit i v komentáři k prioritě. Návrh řešení bodu 1) doplnit do komentáře informaci o odborném sociálním poradenství kceptov: bude upraveno. Podpora poradenství je součástí 7.2, bude upravena formulace na "Podpora a zkvalitňování odborného sociálního poradenství "

10 připomínka / vypořádání 34 Jitka Čechová - Persefona Opatření 7.2. jeho formulace rozmělňuje a znejasňuje formu pomoci. Ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období bylo v definov jako odborné sociální poradenství obětem domácího násilí. Nyní hovoří o poradenství a krizové pomoci pro rodiny a obětem domácího násilí. Krize v rodině je velmi široký pojem -jak různorodostí problémů, tak osobami, kterých se dotýká - může být mnohem více vhodný pro prioritu č. 6 ajištění a rozvoj služeb podporujících obnovu narušených funkcí rodiny a podporující rodiny ohrožené sociálním vyloučením, kde je poradenství rodinám řešeno v Návrh řešení bodu 2) Přeformulovat Opatření 7.2. například na podpora a zkvalitnění odborného poradenství pro oběti domácího násilí a jejich blízké. ařadit do Priority č.6 Opaření 6.3. vedle manželského a rodinného poradenství i krizovou pomoc rodinám/dětem, nebo pro ni vytvořit samostatné Priorita 6 je zaměřena na služby podporující děti, mládež a obnovu narušených funkcí rodiny, což je vním z hlediska služeb pro tuto cílovou skupinu jako první stupeň pomoci. Na ně navazují služby podporované v prioritě 7, které poskytují pomoc rodinám už v krizové situaci, mezi něž patří také problematika domácího násilí. nění priority 7 bude rozšířeno na "Pomoc rodinám v krizi a obětem domácího násilí." Priorita 7 Pomoc obětem domácího násilí by měla zohlednit i skutečnost, že se rozvíjí terapeutické a poradenské programy pro pachatele domácího násilí, které by měly pachatele vést k uvědomění si vlastní zodpovědnosti a eliminaci násilného chování (v uchovaném vztahu či v potenciálním novém). Přenos domácího násilí tak může být pozitivně ovlivněn jak z horizontálního (nová partnerka/partner a přítomnost DN) tak vertikálního (výchovné působení na děti) směru. Tato problematika není zachycena v komunitních plánech obcí s rozšířenou působností, jejichž potřeby a priority jsou stěžejním podkladem pro zpracování Střednědobého plánu. 3) Opatření 7.3. výšení kapacity azylových domů pro rodiče s dětmi. Nezohledňuje oběti domácího násilí, které mají například děti zletilé, ale nezaopatřené apod. není zde podpora pro širší cílovou skupinu obětí domácího násilí. Návrh řešení bodu 3) změnit formulaci dle komentáře procesu plvání sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností není patrná poptávka po službách pro tyto skupiny uživatelů, tudíž nemůže být prioritou v rámci Krajského plánu. 35 JUDr. Jitka Tesařová - Členka pracovní skupiny pro KP JMK priorita B doporučuji zformulovat a zapracovat nové, které bude spočívat ve vytvoření metodiky pro rozdělování financí státních dotací, která by nastavila srovnatelné podmínky pro všechny poskytovatele sociálních služeb, zejména pro poskytovatele rezidenčních služeb. zdůvodnění: -v současné době dochází ke zvykovému přerozdělování financí, které přináší velké rozdíly v poskytnutých dotacích jednotlivým zařízením - dochází k nesouladu mezi plány rozvoje sociálních služeb a přidělováním finančních dotací Návrh znění : zpracování metodiky pro rozdělování dotací na sociální služby Problematika je řešena v rámci B2 - Nastavení systému posuzování a rozhodování o financování sociálních služeb v návaznosti na síť sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem. 36 Mgr. lena Švecová KrÚ JMK priorita 6 doporučuji v rámci popisu priority více specifikovat záměr JMK v oblasti NDM, aby 6.1 mělo podporu i ve zdůvodnění celé priority. kceptov: bude doplněno.

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi

ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 4 Datum: 14. ledna 2008 Místo setkání: Malinovského nám. 3 podskupina Rodiny s dětmi a oběti domácího násilí: místnost 111, 1.patro podskupina Děti a mládež

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období -2014 1 Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb Blansko 2013-2016 Akční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 9 na 6. schůzi Rady

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více