Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ"

Transkript

1 Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu P Ìtluky.»tÏte na stranï 2 ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK BŘECLAVSKÉHO OKRESU ï StolnÌ tenistky MSK B eclav skonëily v EvropskÈ superlize na vynikajìcìm ËtvrtÈm mìstï.»tïte na stranï 12. ï B eclavskè hokejisty povede v nadch zejìcì sezûnï trenèr Michal KoneËn.»tÏte na stranï 12. ï Aktu lnì fotbalovè tabulky a v sledky ËtÏte na stranï 10. Máte tip? Volejte nonstop Cena: 12 Kč/číslo 16 TÝDENÍK BŘECLAVSKÉHO REGIONU s TV Pohoda Úterý 26. dubna 2011 HrkaËi s ehtaëkami nahradili zvony LANéHOT (Vaä) - Zvyk tradiënìho velikonoënìho hrk nì se st le udrûuje v LanûhotÏ na B eclavsku. Od ZelenÈho Ëtvrtku aû do BÌlÈ soboty zde chlapci s hrkaëi a ehtaëkami nïkolikr t dennï oznamujì Ëas modliteb mìsto zvon, jeû ÑodletÏly do ÿìmaì. Foto: V. ä lek Vypláceli obří pomlázkou NĚMČIČKY (LiP) ñ V NÏm- ËiËk ch ËlenovÈ mìstnìho folklornìho sdruûenì upletli desetimetrovou poml zku, na kterou pouûili celkem 32 prut. Podle jednoho z organiz tor akce, Ji- Ìho St vka, se pravdïpodobnï jedn o nov Ëesk rekord. To ale musì jeötï ofici lnï potvrdit ko- misa s agentury Dobr den, kter rekordy zaznamen v. ÑPletlo n s to 12 a p es öest hodinì, sdïlil St vek. NÏmËiËtÌ si stejnï jako vloni o VelikonoËnÌm pondïlì svou ob Ì poml zku uûili. S v tvorem ob- Ìch rozmïr obch zeli po n vsi ûeny a vypl celi je. Ob Ì poml zka se nejspìö zapìöe do knihy rekord. Foto: V clav ä lek Prodej plynu Tel.: E mail: Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ ÑByl jsem okolnostmi donucen ky. Nov starosta takè poukazuje n,ì dodal starosta Koöut. Pokud podat trestnì ozn menì na nezn - na to, ûe obec mïla v minulosti p ebujel by ökoda p es hla Ë stku pït milion MORAVSKÁ NOVÁ VES Nové vedení radnice v Moravské Nové Vsi, v čele se starostou Markem Košutem, které na stoupilo po komunálních vol bách do svého úřadu, se bude muset vypořádat s dluhy, kte ré zůstaly obci po jejich před chůdcích. Jedn se p edevöìm o vïci hospod skèho charakteru p i spr - vï obecnìho majetku, p edevöìm vöak nev hodn pron jem pozemku na v stavbu fotovoltaickè elektr rny. Tento p Ìpad jiû zaëali öet it hospod ötì kriminalistè b eclavskè policie. mèho pachatele na poruöenì povinnosti p i spr vï cizìho majetku,ì uvedl souëasn starosta MoravskÈ Marek Koöut. Podle nïj byly hlavnï ËetnÌ doklady na radnici ve velkèm nepo dku a z obecnì pokladny byly finanënì prost edky v minulèm volebnìm obdobì vynakl d ny nejvìce na nadstandardnì platy ednìk, nev hodnè pron - jmy a dalöì nesmyslnï vysokè v daje. T eba fotbalovè kabiny st ly Ñjenomì jeden ct milion korun. B valè starostce JanÏ Krut kovè je takè vyt k no, ûe obec nev hodnï pronajala pozemek na v stavbu sluneënì elektr rny, na nïmû bude z ejmï tratit milionovè Ë sts mi ednick apar t s velkory- platy. ObecnÌ dluh po b valèm vedenì v souëasnè dobï dosahuje Ë stku jeden a p l milionu korun, nev hodn Ëi ne zcela jasn byl prodej majetku, p edevöìm budovy b val ch kas ren. P itom obec v minulèm obdobì investovala m lo a podle starosty Koöuta tèmï veöker sv j rozpoëet spot ebovaly platy ednictva. ÑNynÌ se budou provï ovat vöechny doklady,ì uvedla tiskov mluvëì b eclavskè policie Mgr. Kamila Haraötov. V öe ökody zatìm stanovena nebyla. ÑNejvyööÌ zp soben ökoda bude z ejmï u elektr rny a m ûe jìt aû do miliorostce korun, hrozilo by b valè sta- JanÏ Krut kovè minim lnï trestnì stìh nì. ÑTo zatìm zah jeno nebylo, kriminalistè jsou na zaë tku provï- ov nì,ì up esnila policejnì mluv- ËÌ. B val starostka MoravskÈ se vöak br nì. ÑKaûd rok probìhal audit a nebylo shled no û dnè pochybenì. Kritizuje mï jen zk skupinka lidì, kter vytrhuje vïci ze souvislostì. Co se t Ëe elektr rny, nikdo tìmto projektem nebyl poökozen a nikdo se takè neobohatil. J samotn v elektr rnï nem m û dn majetkov podìl,ì uvedla na svou obranu b val starostka Jana Krut kov. Zločinecká banda stanula před soudem BŘECLAV (luk) V minulém týdnu začalo v Břeclavi hlav ní líčení s osmi členy zločinec ké skupiny, kteří byli Okres ním státním zastupitelstvím v Hodoníně obviněni z více trestných činů, mezi nimi i za podvody, krádeže, výtržnictví a těžké ublížení na zdraví. SoudnÌ jedn nì s obûalovan mi, z nichû Ëty i jsou buô ve vazbï nebo v konu trestu za jinou trestnou Ëinnost vedl soudce okresnìho soudu v B eclavi Mgr Pavel Ber nek. Mimo jinè trestnè Ëiny jim obûaloba klade za vinu, ûe 25. z Ì loúskèho roku DANA SMRČKOVÁ MIKULOV Na Bílou sobo tu se Mikulov proměnil v Mek ku velikonočních oslav. Hud ba, tanec, divadlo, tradiční jarmark, ukázky řemesel, ohrádka s mláďaty, dílničky, hry a soutěže pro děti, košt vín i speciální jarní menu při lákalo do centra města stov ky místních i hostů. PÛdium pat ilo n rodopisn m soubor m PalavÏnka a Palav nek, dechovkou potïöila Mikulovanka, country, folk a trampskè pìsniëky nabìdla skupina Lot i, zahr la a zazpìvala taky éofie Kabelkov i Lucie Redlov s kapelou Garde. SÈrii koncert oûivila uk zka hry na historick d evïn Ëty adov xylofon. HlavnÌ program na N mïstì uzav ely tance v pod nì LednickÈho ranëe. MalÌ i velcì dov dïli po cel den na VrchlickÈho ulici. Vyzkouöeli si t eba natahov nì vody koöt em, pletenì poml zky, traka ov slalom nebo pokusy s elekt inou. Dv r Hotelu Galant l kal na st nky, posezenì s muzikou a nezapomnïl ani na nejmenöì. Ti si mohli pohladit mal housata, k zl tka i oveëky. D m dïtì a ml deûe v MikulovÏ p ipravil Hled nì velikonoënìch vajìëek, dospïlè zase oslovila degustace vìn u Ob Ìho sudu na z mku, veëernì tancovaëka, divadelnì p edstavenì a VelikonoËnÌ rock par da se skupinami Tom ö ä. a Luk ö D. fyzicky za- toëili na schodech kulturnìho domu Delta bezd vodnï na devïtadvacetiletèho mladìka, kter byl v tè dobï jednìm z n hodn ch n vötïvnìk noënìho podniku. Jak bylo prok z no svïdecky i z v povïdì obûalovan ch, poökozen Patrik K. byl nejprve napaden pïstmi do obliëeje. PotÈ co upadl na zem, tak do nïj mïli Tom ö ä. a Luk ö D. kopat a to do hornì Ë sti tïla, obliëeje a dupat mu brut lnìm zp sobem po hlavï a to i v okamûiku, kdy byl jiû napaden mladìk zjevnï v bezvïdomì a nemohl se û dn m zp sobem br nit. V sledkem jejich toku bylo, ûe napaden mladìk byl si mnohaëetn mi zlomeninami obliëeje, Ëelisti, rozbit m okem a dalöìmi zranïnìmi p evezen ZdravotnÌ z chrannou sluûbou na Anesteziologicko resuscitaënì oddïlenì brnïnskè nemocnice U SvatÈ Anny. Na mìstï incidentu museli zasahovat nejen str ûnìci mïstskè policie, ale takè p ÌsluönÌci st tnì policie. ÑOd tè doby poökozen mladìk musel podstoupit jiû nïkolik velmi sloûit ch operacì a ani dnes nemohl u soudu vypovìdat, neboù je opït hospitalizov n v brnïnskè nemocnici, kde se podrobì dalöì Horizone a Cortis. Vz cn m l - kadlem vöech generacì se stal socha a lejec Pavel H ebìëek. OdlÈval Mikulovskou vina skou kozu, vypr vïl p ÌbÏhy a rozd - val figurky z ketkovskèho venkovskèho bronzu. ÑPoprvÈ jsme pojali velikonoënì program tak velkolepï. Poda ilo se to dìky spolupr ci operaci,ì uvedl soudce Mgr. Pavel Ber nek. ÑMladÌk je nynì po mnohaëetn ch operacìch obliëeje a jeho lèëba bude podle lèka jeötï dlouhodob a nejspìöe s nevratn mi trval mi n sledky,ì ekla tiskov mluvëì Nemocnice U SvatÈ Anny ä rka Urb nkov. ObvinÏn m hrozì za tïûkè ublìûenì na zdravì odnïtì svobody od t Ì do deseti let. P edseda sen tu Mgr. Pavel Ber nek byl nucen jedn nì odroëit, neboù jeden z obûalovan ch se odvolal v jinè trestnì vïci a o jeho odvol nì musì rozhodnout Krajsk soud v BrnÏ. ÑTeprve potè m ûe padnout rozsudek,ì uvedl soudce Ber nek. Mikulovské velikonoce potěšily všechny Velikonoce v MikulovÏ si uûìvaly hlavnï dïti. Foto: Martin Tesa Ìk s neziskov mi organizacemi i podnikateli a objedn vce perfektnìho poëasì,ì usmìvala se Sylva Chludilov, produkënì z MikulovskÈ rozvojovè. VelikonoËnÌ Mikulov si proto nenechali ujìt nejen MikulovötÌ, ale taky p espolnì a turistè zdaleka. Tu a tam se oz vala dokonce slovenötina nebo nïmëina. ÑVelikonoce slavìm v MikulovÏ poprvè a musìm Ìct, ûe to nem chybu. MÏl jsem posvìceno hlavnï na folklûr, ale dostal mï cel program. Kultura, trh, z bava pro dïti, obëerstvenì, co vìc si p t,ì pochvaloval si Jan Vytopil ze éd nic u Kyjova, kter p ijel s manûelkou a dvïma Ëty let mi vnuëkami. ÑObÏ byly ve svèm ûivlu v z - meckè zahradï. Nazdobily si tam vajìëka, vyrobily koöìëky, vïneëky a pak chtïly za zvì tky. Kozu u n mïstì dokonce nakrmily jablìëkem a od koutku s ml Ôaty jsme je nemohli odtrhnout,ì popsal Vytopil. N vötïvnìci mïli v MikulovÏ o z bavu postar no cel prodlouûen vìkend. ÑP ekvapilo n s pojetì oslav, je to takovè malè vinobranì,ì shodli se manûelè Neöporovi z Mikulova.

2 2 MORAVSK JIH ZPRAVODAJSTVÍ TER 26. DUBNA 2011 Stíny Břeclavska... Vozidlo není trezor KLOBOUKY U BRNA (HAK) ñ PolicistÈ proöet ujì p Ìpad zatìm nezn mèho pachatele, kter si ve st edu 20. dubna kolem p tè hodiny odpolednì v Klobouk ch u Brna vyhlèdl n kladnì v z u benzìnovè ËerpacÌ stanice. P ed vykl dkou zboûì si idië odloûil svou penïûenku na sedadlo spolujezdce a zapomnïl vozidlo zamknout. Okamûiku, kdy se nach zel v zadnì Ë sti auta, vyuûil zlodïj, kter spolu s penïûenkou ukradl i osobnì doklady. Majiteli sv m p eëinem kr deûe zp sobil ökodu ve v öi t in ct tisìc korun. Nepozornost se nevyplácí BŘECLAV (HAK) ñ PolicistÈ öet Ì p Ìpad z ternì noci minulèho t dne. Nezn m pachatel vyuûil nepozornosti sedmat icetiletèho muûe v jednè b eclavskè restauraci a z odloûenè bundy odcizil penïûenku. V teënìk ukradl nejen finanënì hotovost, ale takè platebnì karty a osobnì doklady a zp sobil tak majitel ökodu ve v öi Ëty i tisìce korun. Za tento p eëin neopr vnïnèho opat enì, padïl nì a pozmïnïnì platebnìho prost edku m ûe b t uloûen vinìkovi trest odnïtì svobody aû na dvï lèta. Policisté žádají o pomoc občany REGION (HAK) ñ PolicistÈ û dajì obëany o pomoc p i p tr nì po hledanè ûenï ñ LadislavÏ TrlicovÈ, kter m trvalè bydliötï na B eclavsku. PolicistÈ ûenu hledajì z d vodu ozn menì jejìho manûela. Vzhledem k tomu, ûe p tr nì po hledanè je zatìm bezv slednè, uvìtajì o nì policistè jakèkoliv informace na lince 158 nebo na kterèkoliv sluûebnï Ëi na telefonnìm ËÌsle Jízdní kolo změnilo majitele BŘECLAV (HAK) ñ PolicistÈ öet Ì p Ìpad kr deûe jìzdnìho kola z b eclavskèho sìdliötï. Na zaë tku minulèho t dne se zatìm nezn m pachatel nezdr hal p istoupit ke stojanu poblìû vchodu ËinûovnÌho domu. Zde odcizil trekingovè kolo, kterè bylo zabezpe- Ëeno lankov m z mkem. Osmapades tiletè ûenï sv m p eëinem kr deûe zp sobil ökodu ve v öi t in ct tisìc korun. Za tento delikt hrozì v teënìkovi trest odnïtì svobody aû na dvï lèta. Pozor na policejnì kontroly REGION (luk)- PolicejnÌ silniënì kontroly zaëaly na silnicìch nejen B eclavska, ale v celè»eskè republice. PolicistÈ se zamï ujì nejen na alkohol, ale takè na vybavenì a technick stav vozidel. Tak tedy pozor, p ejeme vöem idië m bezpeën a öùastn n vrat bez nehod a pokut. Foto: Ji Ì Lukeö Na okraj... Jak se chov zbyteën ËlovÏk V minulèm t dnu jsem se jako novin z Ëastnil ve ejnèho soudnìho jedn nì, kdy p ed OkresnÌm soudem v B eclavi stanuli ËlenovÈ zloëineckèho gangu, jeû po dlouhou dobu doslova terorizovali obyvatele B eclavi. Dluûno dodat, ûe v zloëineckè skupinï nebyli pouze RÛmovÈ, ale takè mladìci bìlè pleti, kte Ì majì trvalè bydliötï p Ìmo v B eclavi. Co se vlastnï stalo? V z Ì loúskèho roku skupina rozja en ch mladìk nejprve vyvolala incident v baru Koruna, kde se doûadovali u vietnamsk ch obchodnìk vyplacenì dajnè v hry v automatech. PotÈ co napadli vietnamskè obchodnìky i fyzicky a zaëali demolovat za ÌzenÌ baru, tak dva z vietnamc se postavili na odpor. Podle v povïdì svïdk asiati ozbrojenì d evïnou nohou od stolu a maëetou vytlaëili toënìky z baru. Ti se pak odebrali k kulturnìmu domu Delta a zde se jejich obïtì stal naprosto nevinn devïtadvacetilet mladìk, kter i jak ve svè v povïdi pozdïji uvedl, dodnes nech pe, proë byl v bec napaden. Jenom pro po dek, dva z RÛm, jeû se chovali nejagresivnïji, mu zp sobili v obliëejovè Ë sti takov zranïnì, ûe jejich obït jiû musela podstoupit sedm operacì obliëeje a bude mìt nejspìö celoûivotnì n sledky. U soudu poökozen mladìk p i jedn nì v minulèm t dnu nevypovìdal, neboù se shodou okolnostì v tïchto dnech podrobil dalöì operaci v Nemocnici U SvatÈ Anny v BrnÏ. ProË to vlastnï tady pìöu do novin. Protoûe jsem byl u soudu, kdyû se projedn vala vina obûalovan ch a byl jsem doslova ot esen jejich jedn nìm. Ze strany obûalovan ch nebyla projevena û dn cta k soudu, û dn soucit se svojì obïtì, û dn omluva nebo slovo lìtosti. Bavili se vesele mezi sebou, obëas na adresu vypovìdajìcìch svïdk putovaly z jejich strany hanlivè posunky a poöklebky. ObûalovanÌ, vesmïs mladì lidè ve vïku od 20 do 30 let, jiû podle mèho n zoru dnes stojì na prahu svèho, asi zbyteënèho ûivota. Je na soudech a policii, aby nebyli promarnïny zbyteënï ûivoty jin ch a nevinn ch. Ji Ì Lukeö Nejvyšší soud otevřel kauzu Přítluky JIŘÍ LUKEŠ PŘÍTLUKY/BRNO V minu lých dnech zrušil Nejvyšší soud v Brně podmíněné tresty ulo žené třem bývalým představi telům Obecního úřadu v Přítlu kách. B val starosta Jan Mina Ìk, d le mìstostarostka Daniela ÿez - Ëov a pokladnì VladimÌra Hyclov byli OkresnÌm soudem v B eclavi odsouzeni za machinace v hospoda enì obce, kterè odhalil v roce 2006 audit, kter prov dïli ednìci z kontrolnìch org n JihomoravskÈho KrajskÈho adu. NejvyööÌ soud tak vyuûil svou pravomoc a vr til p Ìpad zpït aû ke st tnìmu z stupci OkresnÌho st tnìho zastupitelstvì v B eclavi Mgr Ji Ìmu KoöÌËkovi, kter se jìm bude nad le zab vat. Podle verdiktu soudc se org n m Ëinn m v trestnìm ÌzenÌ dostateënï nepoda ilo rozkr t okolnosti nïkter ch Ëin a takè zcela p esnï stanovit v öi sp chanè ökody. ÑSpis bude vr cen policii k doplnïnì d kaz. P edpokl - d m, ûe do Ëervna n m jej vr tì s nov mi n vrhy na pod nì obûaloby,ì uvedl pro tisk b eclavsk st tnì z stupce Ji Ì KoöÌËek. Ten dostal rozhodnutì NS p ed dvïma t dny. V od vodnïnì soudci NS p esnï vymezujì, jak m zp sobem je t eba jeötï rozöì it dokazov nì, neboù v nïm doölo k ur- Kraj podpořil hasiče REGION (luk) - Smlouvu o poskytnutì dotace ve v öi dvou a p l milionu korun z krajskèho rozpoëtu na n klady spojenè s p Ìm m v konem sluûby HasiËskÈho z - chrannèho sboru JihomoravskÈho kraje (HZS JMK) podepsali v minul ch dnech hejtman JihomoravskÈho kraje JUDr. Michal Haöek a editel HasiËskÈho z chrannèho sboru JMK Ing. Ji Ì Pelik n. O poskytnutì dotace rozhodlo Zastupitelstvo JihomoravskÈho kraje na svèm zased nì 24. nora - jde o prvnì ze Ëty dotacì, kterè celkovï dos hnou Ë stku 10 mil. korun. Vzhledem ke kr cenì finanënìch prost edk ze st tnìho rozpoëtu na v daje v roce 2011 se HZS JMK obr til na Jihomoravsk kraj s û - dostì o dotaci na pokrytì chybïjìcìch provoznìch v daj v roce 2011, kterè nejsou rozpoëtem HZS JMK zabezpeëeny. KrajskÈ zastupitelstvo Jednotka PS Poho elice, zemnì odbor Brno, ve sloûenì nprap. Roman KÚourek (velitel), nstrûm. Bc. Miroslav ätïpanìk, nstrûm. ZdenÏk HanzlÌËek a strûm. Petr ävestka byla v Ëervenci 2010 vysl na k z chranï a vyproötïnì osoby, kter spadla do jìmky v ËistÌrnÏ odpadnìch vod v obci Maleöovice na BrnÏnsku. Po p Ìjezdu na mìsto velitel z - sahu zjistil, ûe na dnï Ëty i metry hlubokè vyhnìvacì jìmky v poloze naznak leûì 62let pracovnìk ËistiËky. Muû se podle svïdk ud losti B val starosta P Ìtluk Jan Mina Ìk a Daniela ÿez Ëov (vlevo) u b eclavskèho soudu. Ëit m procesnìm pochybenìm. P edseda sen tu NS Pavel ä mal k rozhodnutì uvedl: ÑPodstata pochybenì m sv j p vod jiû v p ÌpravnÈm ÌzenÌ, ve kterèm se org ny ËinnÈ v p ÌpravnÈm ÌzenÌ trestnìm nevypo daly se vöemi podstatn mi skuteënostmi pro stanovenì rozsahu viny jednotliv ch obvinïn ch.ì Jak zn mo, podle rozsudku KrajskÈho soudu v BrnÏ byly b valèmu starostovi Janu Mina Ìkovi a pokladnì VladimÌ e HyclovÈ uloûeny tresty v rozpoëtu JMK na rok 2011 vyëlenilo na dotaci pro profesion lnì sloûky IntegrovanÈho z chrannèho systèmu celkem 20 milion korun (HZS»R a Policie»R). ÑDÌky finanënì pomoci kraje se poda ilo udrûet stanice HZS v obcìch Kunöt t, Star LÌskovec, Ivan- Ëice, Slavkov, Moravsk Krumlov a Hruöovany nad Jeviöovkou. Kraj nabìdl svoji pomoc jako v jimeënou a mimo dnou, protoûe si nemyslìme, ûe bychom kaûdoroënï mïli vïnovat desìtky milion korun na financov nì st tem z izovan ch sloûek IZS. Pro mne jako hejtmana a p edsedu BezpeËnostnÌ rady kraje to znamen, ûe obëanè JMK nepocìtì hloupè vl dnì ökrty v tak citliv ch oblastech jako je pr ce hasië a Policie»R. LidÈ st tu dnï platì danï a pr vem oëek vajì, ûe st t za nï poskytne dostupnè a kvalitnì ve ejnè sluûby,ì uvedl hejtman. jednoho roku odnïtì svobody s dvouletou podmìnkou a b val mìstostarostka Daniela ÿez Ëov odeöla od soudu dokonce s t Ìlet m trestem vïzenì odloûen m na Ëty i roky. Podle obûaloby okresnìho i krajskèho soudu si Hyclov s ÿez Ëovou vypl cely statisìcovè odmïny bez souhlasu zastupitel, Mina Ìk byl zase soudem potrest n za nesrovnalosti, kterè vznikly kv li Ëerp nì st tnì dotace za jeho vedenì ObecnÌmu adu REGION (TZ) - S l Rotunda v are lu brnïnskèho v staviötï hostil v minulèm t dnu obëany na projedn nì 2. N vrhu z sad zemnìho rozvoje JihomoravskÈho kraje (Z R JMK). Jedn nì byli p Ìtomni p edstavitelè kraje v Ëele s hejtmanem Michalem Haökem. ÑJde o strategick dokument, kter ovlivnì kaûdodennì ûivot lidì na jiûnì MoravÏ mnohem vìce neû vl dy, kterè se bïhem p Ìpravy z sad zemnìho rozvoje vyst Ìdaly Ëi jeötï vyst ÌdajÌ. Chci v s ubezpeëit, ûe s plnou v ûnostì vyslechnou dnes z stupci krajskèho adu a p ÌtomnÌ z stupci vedenì JihomoravskÈho kraje vaöe n - mitky, p ipomìnky a argumenty a jako takovè budou p esnï podle z kona zpracov ny a p edloûeny k definitivnìmu hlasov nì Zastupitelstvu JihomoravskÈho kraje,ì OcenÏnÌ p evzal na PraûskÈm hradï z rukou prezidenta»r V clava Klause velitel poho elick ch hasië nadporuëìk Roman KÚourek. Foto: Has Foto: luk v P Ìtluk ch. ÿez Ëov zase u soudu Ëelila obvinïnì, ûe dala proplatit korun na dajnè protipovodúovè opat enì, i kdyû se ve skuteënosti nic nestavïlo. Z obecnì pokladny si takè mïla dajnï nechat proplatit za telefonnì hovory Ë stky v celkovè hodnotï korun. Protoûe nad le v p ÌpadÏ p etrv vajì nïkterè nejasnosti, soudci NejvyööÌho soudu p ipouötì, ûe nov obûaloba, jeû bezesporu padne, se vöak nemusì dot kat vöech vyt kan ch skutk. Projednali územní plán ekl v vodu projedn v nì hejtman Michal Haöek. ÑP in öìme tento dokument a na v s je, abyste se k nïmu vyj - d ili. Na n s bude, abychom se s vaöimi n mitkami a p ipomìnkami vyrovnali, aby o nich - pravdïpodobnï v Ëervnu rozhodlo Zastupitelstvo JihomoravskÈho kraje,ì ekl krajsk radnì David Macek. ÑJe jasnè, ûe nikdy nelze najìt stoprocentnï shodn n zor na klìëovè vïci. Jako p edstavitelè kraje m ûeme do budoucna p islìbit, ûe se budeme snaûit podporovat proces komunitnìho zemnìho pl nov nì, abychom se v eöenìch, kde budete m lo spokojenì, pokusili vytïûit maximum pozitivnìho,ì dodal radnì Macek. Po ve ejnèm projedn nì m ûe N vrh z sad zemnìho rozvoje jeötï doznat na z kladï p ipomìnek obëan nïkterè dìlëì zmïny. Prezident ocenil pohořelické hasiče POHOŘELICE (JaH) Tým příslušníků směny C z pohoře lické stanice Hasičského zá chranného sboru Jihomorav ského kraje v čele s nadpra porčíkem Romanem Kňourkem při slavnostním aktu 14. dub na na Pražském hradě převzal Cenu generálního ředitelství HZS ČR za záchranu muže před udušením toxickými plyny v odpadní jímce. jìmku chystal Ëistit, ale dovnit mu spadla hadice a on pro ni vlezl. P i tom se vöak nad chal toxick ch plyn, omdlel a upadl naznak do zhruba 15centimetrovÈ vrstvy fek liì a dalöìch kal na dnï jìmky. Muû se neh bal, obëas se ale p er vanï nadechl. V toxickèm prost edì leûel podle svïdk v bezvïdomì uû 20 minut a s kaûdou dalöì minutou mu hrozilo uduöenì. ÑHasiËi ze stanice v Poho elicìch proto neëekali na p Ìjezd dalöìch jednotek a okamûitï zah jili jeho z chranu. Do jìmky se zk m vstupem spustil do hloubky Ëty metr jeden z hasië s d chacìm p Ìstrojem. Dole se muûe v bezvïdomì pokusil uv zat na z chrannè lano, coû se kv li vyööì hmotnosti bezvl dnèho tïla a vrstvï kal na dnï jìmky nezda ilo. Za kolegou se proto bleskovï spustil dalöì hasië. Dvojici se uû uv zat lano kolem muûova tïla poda ilo. Po dostateënèm zajiötïnì lana kolem zranïnèho muûe ho zb vajìcì dva hasiëi naho e zaëali vytahovat z jìmky. Kdyû jim p i tah nì lana s podsaditïjöìm muûem o vyööì hmotnosti zaëaly doch zet sìly, zavolali na pomoc dvouëlennou hlìdku policist. SpoleËn mi silami se jim bezvl dnèho pracovnìka ËistiËky poda ilo zk m vstupnìm otvorem z hloubky Ëty metr vyt hnout a a nasadit mu d chacì masku kyslìkovèho p Ìstroje Saturn OXY. MezitÌm dorazila os dka sanitky zdravotnickè z chrannè sluûby, kter muûe p evzala do svè pèëe. HasiËi ñ lezci potè vytyëili prostor pro p ist nì vrtulnìku a zranïnèho pomohli naloûit k leteckèmu transportu do nemocnice v BrnÏ,ì uvedl tiskov mluvëì HZS JihomoravskÈho kraje Mgr. Jaroslav Haid.

3 TER 26. DUBNA 2011 MORAVSK JIH 3 ZPRAVODAJSTVÍ Čtenář roku je z Hustopečí LUKÁŠ HUBATKA HUSTOPEČE V celostát ním kole soutěže Čtenář roku 2011 skončila na prvním místě Dagmar Černá z Husto pečí. Vítězství si zajistila vy půjčením 849 knih. O studence t etìho roënìku hustopeëskèho gymn zia, jsme jiû psali, a to v souvislosti s jejìm vìtïzstvìm v region lnìm kole soutïûe Ñ»ten roku 2011ì. Dle oëek v nì se Dagmar»ernÈ poda ilo obh jit toto vìtïzstvì i v celost tnìm kole, ËÌmû si vyslouûila nejen obdiv jin ch Ëten, ale takè kniûnì pouk zky nakladatelstvì Kanzelsber v hodnotï 3000 korun. Dagmar»ern ËtenÌ miluje a Ëte neuvï itelnï rychle, coû takè potvrzuje poëet vyp jëen ch knih z hustopeëskè knihovny, kter ËinÌ 849 knih za uplynul rok. Tato mlad dìvka Ëte r da knihy takè v angliëtinï. Mezi jejì oblìbenè autory se adì nap Ìklad William Shakespeare nebo Jane Austenov. Sv j konìëek by chtïla z roëit i v budoucnosti, chtïla by jej totiû spojit se sv m povol nìm a st t se t eba liter rnìm kritikem. JejÌm snem je vïnovat se literatu e profesnï d l, protoûe je to jedna z vïcì, kter ji opravdu bavì. ÑNest v se mi, ûe bych si nïkdy chtïla od Ëetby odpoëinout, MIKULOV (ŠEV) ñ Hotel Z - meëek opït p ipravuje prestiûnì vina skou akci pod ochrannou zn mkou MikulovskÈ vinnè trhy. Akce se bude konat ve vöech prostor ch are lu hotelu v sobotu 21. kvïtna od 10 hodin. Organiz to i akce p edpokl dajì, ûe budou p edstaveny nejlepöì vinnè skvosty roënìku 2010 z celè jiûnì Moravy. PomÏrnÏ m lo vyda enè loúskè lèto bohatè na sr ûky, ale zato dosti slunn podzim zp sobil kr snï promìchanè kyseliny v hroznech, kterè dìky nejnovïjöìm postup m a technologiìm m ûete pr vï na koötï obdivovat. N vötïvnìci mohou takè ochutnat na st ncìch vyhl öenè region lnì speciality, jako jsou dom cì brambor - Skand ly s nov m zemnìm pl nem kraje DOC. PETR FIRBAS V celost tnì soutïûi»ten roku 2011 zvìtïzila studentka z HustopeËÌ Dagmar»ern. ba naopak, kdyû m m öpatnou n ladu a nïco z re lnèho svïta mï rozhodì, s hnu po knize mèho oblìbenèho spisovatele Williama Shakespeara. I kdyû se tento autor m ûe zd t nïkomu nemodernì, nemohu s tìmto n zorem souhlasit, protoûe nïkterè problèmy v jeho dìlech jsou prostï nadëasovè, jen je najìt,ì odpovìd na ot zku, zda si nïkter den nechce od Ëetby odpoëinout, Dagmar»ern. ky, trdelnìky, Ëabajky, peëenè ryby, frg ly apod. Novinkou letoönìch vinn ch trh bude snoubenì proteinov ch pokrm s vìnem, kterè p edstavì v are lu katedra MZLU z Brna. Jedn se o jedineënou pravu hmyzu s Ëokol dou, karamelem, Ëesnekem apod. V r mci vinn ch trh v MikulovÏ z roveú probïhne mistrovstvì tah nì vìna koöt em ze sudu na Ëas, kter bude moderovat zpïv k Joûka ämuka. V loúskèm roce pr - vï on sklidil velk obdiv n vötïvnìk, kdyû mimo soutïû nat hl dvoulitrov koöt pouze nosnì dìrkou za necel ch 10 sekund. LetoönÌ roënìk bude opït obohacen o mezin rodnì kotlìkovou fazulúaëku, Z kladnìm kritèriem pro v bïr»ten e roku 2011 byl poëet vyp jëen ch knih za uplynul rok, jak byl vyk z n ve v p jënìm systèmu knihoven. ÑJsme si vïdomi, ûe toto kritèrium m ûe mìt celou adu skalì. Proto jsme doporuëili, aby si kaûd knihovna vedle tohoto z kladnìho kvantitativnìho kritèria zvolila podle svè pot eby jeötï dalöì hlediska. V pr bïhu b ezna byli vyhodnoceni nejlepöì Ëten i region a celost tnì vìtïz byl slavnostnï vyhl öen 10. dubna v p ÌmÈm p enosu»eskè televize v r mci p ed v nì cen Magnesia Litera,ì uv dì organiz tor soutïûe, kter m je Svaz knihovnìk a informaënìch pracovnìk»r. Z - ötitu nad touto novou tradicì, kter m za cìl posìlit spoleëensk v znam a prestiû Ëetby a ocenit ty, kte Ì sluûby knihoven nejvìce vyuûìvajì, na sebe vzala spoleënost Skanska. Mikulovské vinné trhy nabídnou nejen víno kter se bude va it v kotlìch pod öir m nebem. Jedna porce bude za velmi p Ìznivou cenu 20 KË. Ëast a z ötitu nad celou akcì p evzal hejtman JMK JUDr. Haöek, sen - tor Ing. Hajda, rektor MZLU Ing. Hluöek, editel SZPI Ing. äebesta, starosta Mikulova p. Koötial, starosta B eclavi MUDr. Ryöav, starosta HustopeËÌ Ing. KuchyÚka, starosta V. Pavlovic Ing. Proch zka a dalöì osobnosti. äampion vinn ch trh a dalöì ocenïnì vìtïzn m vina m budou p ed na ve 12 hodin. V pr bïhu celè akce vystoupì hudebnì skupina PLUS. Ve 13 hodin bude proveden slavnostnì p Ìpitek z vinnè kaöny p ed hotelem. V hotelovèm MoravskÈm sklìpku zaûijete neopakovatelnou atmosfèru, cink nì skleniëek prolìnajìcì se se zasvïcen mi hovory o barvï, v ni a chuti skvïlèho vìna za doprovodu cimb lovè muziky. Pro n vötïvnìky vinn ch trh bude takè p ipraven starobyl koúsk koë r, kter z jemce zdarma proveze po are lu s vyhlìdkou na panorama Mikulova. NalÈv nì vìna n vötïvnìk m krojovanou chasou Mikulov je jiû opakovanou samoz ejmostì. ProsÌme tedy registrovanè i neregistrovanè vina e, kte Ì se chtïjì z Ëastnit tèto prestiûnì akce, aby svè vzorky vìn (vzorek 3x 0,7 l) dodaly nejpozdïji do 9. kvïtna na hotel Z meëek. Odborn m garantem hodnocenì bude zn m sommelièr Libor NazarËuk. Ñ zemnì pl n je klìëov dokument. Bez shody s pl nem si obëan nepostavì nic. Vrcholn m pl nem je pl n kraje a po jeho schv lenì musì vöechny obce p ekreslit svè pl ny. Kde bude v krajskèm pl nu d lnice nebo pr myslov zûna t eba se zap chajìcì chemickou tov rnou, tam ji obëanè budou muset respektovat. Po izov nì pl nu nad ÌzenÈho pl n m obcì je v jimeën situace. V okrese B eclav platil region lnì zemnì pl n z roku V roce 2006 se kraj pokusil schv lit pl n pro Mikulovsko a B eclavsko, ale tento nekvalitnì v tvor mïl jepiëì ûivot a od samèho poë tku se vïdïlo, a to i v Praze na Ministerstvu dopravy, ûe tento pl n m ûe zruöit soud. A to se stalo. Rozsudkem NejvyööÌho spr vnìho soudu spadl do propadliötï dïjin nejen koridor zbyteënè komunikace R52, ale i miliony za pït let pr ce za zemnì pl nov nì. Kraj si vöak nem ûe dïlat, co se mu zlìbì. zemnì pl nov nì je regulov no stavebnìm z konem, kter jasnï Ìk, ûe cìlem je ÑdosaûenÌ obecnï prospïönèho souladu ve ejn ch a soukrom ch z jm na rozvoji zemìì. Dostali obëanè tuto öanci na uplatnïnì sv ch z - jm? Aby se obëan mohl vyjad ovat a br nit proti postupu krajskè Ñvrchnostiì, mïl by mìt re lnou öanci se v bec dozvïdït, ûe se pl n kraje p ipravuje. A zde zaëìn katastrofick situace. Kraj vyvïsil ve ejnou vyhl öku o tom, ûe do 19. dubna se obëanè mohou seznamovat s n vrhem krajskèho pl nu. BÏûn obëan se ale toto prakticky nemïl öanci dozvïdït. Kraj neuspo dal û dnou informaënì kampaú, kter by oslovila bïûnèho obëana. A i ten, kter by se chtïl s nïëìm sezn mit, mïl pramalou öanci. VÌce neû 1000 stran nïkde na internetu a 30 dnì na jejich prostudov nì? Co je tohle za metody? Takovou rychlostì se nedajì ËÌst ani detektivky, natoû pak n vrh textu zemnìho pl nu. Kvalita n vrhu krajskèho pl nu se jevì mimo dnï öpatn a opakujì se zde chyby, kv li kter m byl zruöen soudem zemnì pl n B eclavska. A kdo zde hled nap Ìklad obchvat B eclavi, nenajde jej tam. A co ti, kte Ì v ûili cestu aû do Brna na v staviötï, kde se konalo ve ejnè jedn nì k n vrhu krajskèho pl nu? Kdo tam jel, byl v öoku. Vystoupil zde zpracovatel pl nu a dlouho mluvil, ale souëasnï se obëan dozvïdïl, ûe nem ûe jet dom a poradit se, co m s tìm n vrhem dïlat. Jen co sch ze na v staviöti skonëila, padla klec, lh ta skonëila a û dnou n mitku si obëan ani obce uû nepodajì. äok byl pro nïkterè ale jeötï vïtöì. Kdo chtïl promluvit, dostal 3 minuty a pak mu vypnuli mikrofon. Byl i p Ìpad, kdy obëana nenechali promluvit v bec. To celè je skand l. Na jedn nì byl na zaë tku hejtman Haöek, ale velmi rychle odeöel. Takhle m fungovat demokracie? ProË hejtman Haöek p ipustì takov skand l? MÏl by z toho vyvodit politickou zodpovïdnost, odvolat radnìho zodpovïdnèho za zemnì pl n nebo i s m odstoupit. I p es velmi ztìûenè podmìnky se naöla ada lidì, kte Ì se vëas pìsemnï br nili formou, jak jim z kon dovoluje. TisÌce obëan podepsaly n mitky. TÏm, kter m lh ta unikla, moc öancì nezb v, ale rozhodnutì o pl nu zatìm nepadlo. ObËanÈ mohou oslovit pìsemnï krajskè zastupitele a û dat n pravu, a ti, kte Ì se budou cìtit poökozeni, budou moci podat ûalobu. CelÈ projedn v nì krajskèho zemnìho pl nu je vöak podle hejtmana JUDr. Haöka z ejmï zbyteënè. K Ëemu n zory obëan a obcì? Hejtman uû sdïlil p edstaviteli cizìho st tu, dolnorakouskèmu hejtmanovi Prˆllovi, p ed p r dny ve ValticÌch, ûe se R52 bude stavït od roku Ta R52, kterou v zemnìm pl nu zruöil soud. Ta R52, kterou se teprve teô snaûì kraj prosadit zpït do pl nu. Takto p edjìmat doposud nezn m v sledek ve ejnèho procesu po izov nì pl nu v dobï, kdy starostovè obcì a obëanè teprve sepisujì n mitky, nemohu pokl dat za nic jinèho neû za pohrd nì obëany, starosty obcì a pohrd nì z kony. ProstÏ skand l za skand lemì Ö Stručně... Vystaví fotografie dětí BŘECLAV (LiP) ñ V p tek 29. kvïtna v 17 hodin probïhne vernis û s n zvem DÏtsk fotografie, kter urëuje i obsah v stavy. B eclavsk fotografka MarkÈta UhlÌ ov p edstavì svè pr ce v prostor ch PohybovÈho a relaxaënìho centra Narin v B eclavi. MÌsto, kde se kaûdè dopoledne sch zì maminky s dïtmi, proz Ì neot elè a zajìmavè zpracov nì fotografiì toho nejkr snïjöìho motivu ñ dïtskèho smïvu. V stavu si m ûete prohlèdnout aû do konce kvïtna. Vyhodnotili nejlépe opravenou památku REGION (TZ) - Kostel JmÈna Panny Marie ve Slupi na Znojemsku zvìtïzil v soutïûi NejlÈpe opraven kulturnì pam tka JihomoravskÈho kraje v roce 2010, jejìû vyhodnocenì v minulèm t dnu schv lila Rada JihomoravskÈho kraje. Kostel soutïûil v kategorii velk ch staveb a zìskal 2323 platn ch hlas. Informoval o tom Ëlen rady JMK Pavel BalÌk. V kategorii dïl v tvarnèho umïnì se jako prvnì umìstily opravenè varhany v kostele NanebevzetÌ Panny Marie ve VranovÏ nad DyjÌ, v kategorii drobn ch staveb pak v klenkov kapliëka ñ poklona sv. AntonÌna Padu nskèho ve Velk ch PavlovicÌch. ZatÌmco na Studenti sbìrajì certifik ty BÿECLAV (TZ) ñ Celkem deset û k SoukromÈ st ednì pr myslovè ökoly B eclav, spol. s r.o. CULTUS si rozöì ilo svè znalosti v oblasti projektov nì a navrhov nì v robk. é ci absolvovali kurz ÑVizualizace a animace v Inventoru 2011 CZì a zìskali mezin rodnì certifik ty. Kurz organizovala spoleënost Computer Agency v uëebn ch strojnì fakulty VUT Brno. Tato akce se uskuteënila v r mci projektu ÑPodpora budoucì technickè generace v oblasti digit lnìch technologiìì, kter je podporov n a spolufinancov n Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. PodmÌnkou Ëasti na tomto projektu byla z kladnì znalost Autodesk Inventoru ÑTento software se pouûìv k navrhov nì v robk a ke zpracov nì v kresovè dokumentace a jsou v nïm integrov ny i n stroje pro vizualizace a animace. Statick vizualizace a animace poskytuje rozöì en n hled na fin lnì v robek, umoûúuje posoudit jeho funkënost ale i vzhled, kter p ispìv k prodejnosti v robku. Z kaznìk m se tak m ûe prezentovat ucelen koncept n vrhu, od 2D n Ërt a v kresovè dokumentace aû po p edpokl dan re ln vzhled, reprezentovan vizualizacì nebo animacì,ì uvedla pedagoûka ökoly Mirka RouËkov. Pro û ky budou mezin rodnì certifik ty z oboru, kter studujì, znamenat nejenom rozöì enì jejich znalostì ale jistï je ocenì i jejich budoucì zamïstnavatelè. Studenti SoukromÈ st ednì pr myslovè ökoly CULTUS jsou v oblasti projektov nì a navrhov nì v robk velmi spïönì. Foto: MiR Amfiteátr obsadí voříšci MIKULOV (JF) ñ SoutÏû vöech öikovn ch pejsk a jejich p nìëk po d sdruûenì 7 DNÕ v MikulovÏ letos jiû jako druh novodob roënìk. Moûnost zapojit se ñ jako soutïûìcì s pejskem nebo jako fandìcì div ci ñ m te i vy. V nedïli 8. kvïtna od hodin na amfite tru v MikulovÏ. ÑDiv ky chceme zaujmout nabìdkou z bavy pro celou rodinu, moûnostì fandit sv m p tel m, zvolenìm psìho sympaù ka a uk zkami speci lnìch v cvik ps. SoutÏûÌcÌ s pejsky se jako tradiënï p edvedou p i promen dï, rozhovoru s moder torem o pejskovi, posluönosti a znalosti povel, ale takè v jin ch dovednostech, kterè t eba jinì pejsci neumì. PoslednÌ disciplìnou bude stejnï jako v minulèm roënìku bïh p es p ek ûkovou dr hu. Za to vlastnìka vìtïznè pam tky ve Slupi ñ tamnì Ìmskokatolickou farnost ñ Ëek dar ve v öi korun z krajskèho rozpoëtu, vlastnìci dalöìch dvou pam tek ñ Ìmskokatolick farnost Vranov nad DyjÌ a mïsto VelkÈ Pavlovice ñ obdrûì po pades ti tisìcìch korun. Stejnou Ë stku obdrûì takè Ìmskokatolick farnost HlubokÈ Maö vky, vlastnìk tamnìho kostela NavötÌvenÌ Panny Marie, kter skon- Ëil na druhèm mìstï v kategorii velk ch staveb, ve kterè soutïûila i vìtïzn pam tka. ÑRadost m me z toho, ûe se do hlasov nì zapojuje velk poëet lidì. P edevöìm malè obce soutïûì ûijì,ì doplnil radnì BalÌk. vöechno budou soutïûìcì zìsk vat body. OdmÏn m me p ipraven ch hodnï, proto nikdo neodejde s pr zdnou,ì l k organiz torka Monika Hatlapatkov. VÌtÏzovÈ zìskajì kromï psìch dobrot jeötï t pytivè poh ry a medaile. Registrace a veterin rnì p ejìmka soutïûìcìch pejsk je od do hodin. S sebou nutno mìt oëkovacì pr kaz s platn m oëkov nìm proti vzteklinï (ne staröì jednoho roku a mladöì t iceti dn ). RegistraËnÌ poplatek je 30 korun za psa. Veterin rnì dozor bude vykon vat MVDr. Ji Ì KrabiËka ml.. VÌce informacì o soutïûi u Moniky HatlapatkovÈ na tel. ËÌsle Akce se kon s podporou MikulovskÈ rozvojovè a finanënìm p ÌspÏvkem Nadace VIA a Nadace Vodafone»esk republika.

4 4 MORAVSK JIH Z REGIONU TER 26. DUBNA 2011 Pozvánka... Ve Valticích zazní barokní hudba VALTICE (Hub) ñ V r mci projektu PÈËe o v leënè veter ny a Legie 100 zaznì v kostele NanebevzetÌ Panny Marie ve ValticÌch hudebnì dìla a rie baroknì duchovnì hudby interpretovanè sûlistou St tnì opery N rodnìho divadla v Praze Jurijem Kruglovem a mezzosopranistkou Jarmilou Kosinovou za varhannìho doprovodu Daniely ValtovÈ-KosinovÈ, vedoucì skupiny kl vesov ch n stroj SymfonickÈho orchestru hlavnìho mïsta Prahy FOK. Akce zaëne v 18 hodin. Vstup je voln, je ale t eba si rezervovat mìsta na telefonnìm ËÌsle nebo na Představí lidová řemesla Na pálení čarodějnic MIKULOV (TZ) ñ Pokus o nav z nì na tradici celomïstskèho p lenì ËarodÏjnic probïhne v sobotu 30. dubna na amfite tru v MikulovÏ od do 19 hodin. ÑZveme dïti, ml deû i dospïlè, akce nenì urëena jen pro nïkterou vïkovou kategorii. Samoz ejmï poëìt me s tìm, ûe vöechny sestry p iletì v civilnìm obleëenì a na dnï nabl skan ch koöùatech,ì uvedla p edsedkynï sletu Kanim ra. NejmladöÌ se budou moci od hodin zapojit do her a soutïûì, v 17 hodin vzplane vatra a jakmile se oheú rozho Ì, mohou si ËastnÌci opèct öpek Ëky. Pozor ñ vlastnì öpek Ëky s sebou! A pro ty, kte Ì vydrûì dèle do ve- MORAVSKÁ NOVÁ VES (Hub) ñv MoravskÈ NovÈ Vsi vypukne v nedïli 1 kvïtna jedna z nejnavötïvovanïjöìch akcì ñ Den lidov ch emesel. Prezentovat se na nïm budou regiony PodluûÌ a HodonÌnsko, jako hostè pak mïsto B eclav a region Slov cko. Na n vötïvnìky bude Ëekat jako vûdy tradiënì emesln jarmark, region lnì speciality, v stava mysliveck ch trofejì, program pro dïti a ochutn vka vìn neovesk ch vina. Nebudou samoz ejmï chybït ani vystoupenì mnoha dïtsk ch cimb lov ch muzik, celè ady muûsk ch a ûensk ch sbor a dalöìch seskupenì. Velk m l kadlem pak jistï bude cimb lov orchestr z PodluûÌ, ETC & VladimÌr MiöÌk, November 2 nd, FolklÛrn s bor Rozsutec nebo The Teachers. Za vstupnè zaplatìte 100 korun, dïti a d chodci ho budou mìt zdarma. Organiz tor m p ejeme stejnï kr snè poëasì, jakè panovalo v minulèm roce. Ëera, jeötï zahraje od do 19 hodin kapela Denwer. K dispozici bude po celou dobu st - nek s n poji a drobn m obëerstvenìm. VstupnÈ na p lenì ËarodÏjnic je dobrovolnè a vybranè p ÌspÏvky budou pouûity na spolufinancov nì n klad akce. DalöÌmi partnery jsou Mikulovsk rozvojov, Nadace VIA a Nadace Vodafone»esk republika. Akce se neuskuteënì za nep ÌznivÈho poëasì, protoûe v takovèm p ÌpadÏ nelze odstartovat na koöùatech! DalöÌ informace poskytne Kanim ra Falkov z po dajìcìho obëanskèho sdruûenì 7 DNÕ na tel. ËÌsle Mikulovsk 175, Valtice ñ tel: ñ öirok v bïr letniëek, trvalek a zahradnick ch pot eb, svatebnì floristika, smuteënì vazba Objednejte si u n s svatebnì v zdobu do konce dubna a zìskejte slevu na kytici 20% Citát týdne: ÑDobr obïd probouzì vöe, co je v muûi nïûnïjöìho. Jeho blahod rn m vlivem se st vajì ze zamraëen ch bruëoun bod Ì ûvanilovè.ì Jerome Klapka Jerome Dnes slaví svátek Oto V obëanskèm kalend i dnes slavì sv tek Oto. JmÈno Ota Ëi Oto se kdysi psalo Otto, Otho i Odo. Zd se, ûe jmèno vzniklo jako dom ck zkratka jmen Otokar, Otomar, Otfried a jim podobn ch. PrvnÌ slabika znamen majetek, takûe Oto je buô str ûcem majetku, nebo tìm, koho majetek proslavil. Patronem dneönìho jmèna je Otto z Bambergu. P iöel na svït kolem roku 1061 v l nï ölechtickè rodiny ve Frankem (Bavorsko). TÌm bylo d no mnohè. éil v klidu a spokojenï studoval, nakonec si vybral duchovnì dr hu. Stal se schopn m duchovnìm, a tak nebylo divu, ûe v roce 1102 nastoupil na biskupsk stolec bamberskè diecèze. Ve svè funkci se pokouöel b t prost ednìkem ve vzniklèm sporu mezi papeûem a cìsa em. RozhodujÌcÌ mïrou se Ëastnil jedn nì wormskèho konkord tu, kter roku 1122 koneënï urovnal tento nebezpeën konflikt. P itom vöak Otto nezapomìnal na sv j hlavnì kol. P i sv ch misijnìch cest ch v Pomo anech pok til pr v letech 1124 a 1128 spolu se sv mi knïûìmi kolem 22 tisìc lidì. Zem el ve vïku 80 let dne 30. Ëervna 1139 v Bambergu, pochov n byl v kl öte e Michelsberg; jeho sarkof g je jeötï zachov n. 50 let po svè smrti byl svato eëen papeûem Klementem III. Dle encyklopedie jmen zpracovala Eva Bartolöicov Jak se ti žije Rakousko očima sousedů Sdružení výtvarníků obsadilo Rakousko KAREL KŘIVÁNEK ZIERSDORF Ve čtvrtek 28.dubna 2011 se vernisáží otevřela výstava Sdružení břec lavských výtvarníků instalova ná v galerii Koncertního domu v dolnorakouském Ziersdorfu. Piaristické školy v Mikulově slaví výročí DOBROMILA BRICHTOVÁ MIKULOV Regionální muze um připomíná 380. výročí zalo žení nejstaršího piaristického gymnázia mimo území Itálie jak jinak, než výstavou. V roce 1631 p iöli na û dost kardin la Frantiöka Dietrichsteina, olomouckèho biskupa a faktickèho spr vce Moravy, prvnì italötì profeso i do Mikulova. Byli posl - ni Josefem Calasansk m, zakladatelem du Ordo Matris Dei sacri apostolatus ministerio scholarum piarum, kter byl papeûem uzn n ned vno, v roce 1621, jako d ûebrav, poskytujìcì vzdïl nì chudè nadanè ml deûi. V Ëesk ch zemìch, jeötï ochromen ch pobïlohorsk mi ud lostmi, suûovan ch 30.letou v lkou, probìhala rekatolizace. Kardin l, spr vce Moravy, kultivovan politik, uûìval jemnïjöì metody, neû ty, kter mi trpïly»echy. Zakl dal ve svèm MikulovÏ pozornost budìcì duchovnì instituce. Stavbami kopie Obrazy Pavla Doleûala jste mohli vidït i na v stavï Kontinuita v prostor ch mikulovskèho z mku. Foto: Lidka Pavlovov HostujÌcÌ v tvarnìci se v tïchto prostor ch p edstavujì vybranou kolekcì obraz,grafick ch list,fotografiì a keramiky, pracemi,kter mi prezentujì svoji souëasnou autorskou tvorbu. Tato sestava renomovan ch autor m za sebou celou adu autorsk ch i kolektivnìch v stav doma i v zahraniëì. Byli a dosud jsou i Ëleny dalöìch v tvarn ch spolk vëetnï Unie v tvarn ch umïlc»eskè republiky. Samotn historie tohoto sdruûenì je pomïrnï kr tk. ZaËÌn se ps t v roce Tehdy se sdruûili b valì ËlenovÈ skupiny Ñ6ìse Ëleny b valèho Klubu p tel v tvarnèho umïnì a s nïkolika osobit mi solitèry. V pr bïhu uplynul ch sedmi let se sdruûenì vyprofilovalo. NÏkte- Ì odeöli, jinì naöli cestu do tohoto zvolna st rnoucìho, ale kreativnìho a p telskèho kolektivu. Dnes se po- Ëet Ëlen ust lil na ËÌsle öestn ct. V Ziersdorfu se prezentuje, pouûijeme li sportovnì terminologie, reprezentativnì patn ctka.ta tvo Ì organizaënì i tv rëì j dro seskupenì.äì Ì sv ch n mït i v tvarn ch technik pod v pomïrnï pestr a z - roveú vypovìdajìcì p ehled o tvorbï v b eclavskèm regionu. SvÈ fotografie tu vystavujì Pavla Chl dkov,milan Bruchter a LudÏk Vlach. Na nï navazuje V tisky Libor Ju ena. MoravskÈ keramiky prezentuje Ivan Hodonsk a grafickou obec zastupuje Frantiöek Schulz. Eva»ernohorsk vystavuje svè papìrovè kol ûe. Sv mi obrazy se prezentujì malì i a malì ky Pavel Doleûal, Jaroslava Garöicov, Ji Ì Hol sek,karel K iv nek, Miroslav Mr z, Lenka Neuhauserov, Frantiöek äul k a Boûena Uhrov. Milan Bruchter pat Ì mezì vyzr - lè ËeskÈ fotografy. Po lètech vymïnil akty moravsk ch panì a dìvek za obrazovï vyt ÌbenÈ barevnè pohledy na moravskou krajinu. Dnes nach zì inspiraci i v ve v secìch krajiny industri lnì.panì Eva»ernohorsk se po lèta vïnuje osobitï pojednan m papìrov m kol ûìm. Sama si vytv Ì barevnou paletu autorsk ch papìr,kterè trh,st Ìh a lepì. Od dekorativnï pojednan ch portrèt kvïtin se dost v do poeticky abstrahovan ch poloh. Pavel Doleûal se dlouhodobï vïnuje malbï a objekt m,ve kter ch uplatúuje pot ebu t etìho rozmïru a p irozenou hravost. Jeho obrazy proöly postupn m v vojem. Od abstraktnï expresivnïjöìch pl ten se dostal k obraz m,ve kter ch harmonicky spojuje malì skè a grafickè postupy. Renomovan malì ka Jaroslava Garöicov ve sv ch barevn ch kompozicìch rozvìjì svè dlouholetè cykly a oblìben tèmata. Do v tvarnï rafinovan ch sìtì vplèt poetickè p ÌbÏhy krajin,dom,kvïtin a osamïl ch ûen. Keramik Ivan Hodonsk se dlouhodobï a soustavnï vïnuje to- ËenÈ a zejmèna figur lnì keramice i keramick m relièf m. Pracuje soubïûnï s hrnëinou i kameninou. V poslednì jeho tvorbï p evaûujì ûenskè figur lnì plastiky. Ji Ì Hol sek je renesanënì osobnost. VynikajÌcÌ hudebnìk a z roveú kultivovan malì. Po n vratu ze ävèdska se znovu vracì ke krajinï jiûnì Moravy. K poetick m krajinn m v sek m i mizejìcìm venkovsk m Bramantovy loret nskè kaple a soustavou kaplì s kostelem sv. äebesti na na SvatÈm kopeëku vytvo- il roku 1623 novè, hojnï navötïvovanè poutnì mìsto. Rok nato p evedl biskupsk dv r do Mikulova a 1625 byl na jeho popud pov öen kostel sv.v clava na kostel kolegi- tnì s kapitulou, institucì, kter byla p Ìmo pod Ìzena moravskèmu biskupstvì. Evropskou vzdïlanost a kulturu mïl na Moravu do Mikulova p inèst nov ökolsk d. Kardin l si uvïdomoval v znam vzdïl v nì ml deûe pro katolictvì. (ÑTito û ci majì pro budoucnost katolictvì daleko vïtöì v znam, neû dospïlì konvertitè. Ti nejednou p estupujì pouze z obavy p ed trestem a pak zase odpadajì. Ml deû s d kladnou katolickou v chovou se vöak podob pevnèmu dubu, kter v bou Ìch odol vöemuì). Pro okolì h jil svoji volbu benevolentnïjöì instituce, neû byli jezuitè, piaristick m programem v chovy chud ch, kter byl zamï en na vzdïl v nì pro praxi v adech a spr vnìch institucìch. TÏch bylo ve z koutìm s drobnou vesnickou architekturou. Jeho obrazy majì v sobï barevnè ticho i nostalgii. Pavla Chl dkov se cìlevïdomï vïnuje fotografii. Vedle z znam z cest je to p edevöìm decentnï inscenovan fotografie, kter charakterizuje jejì tvorbu. P ÌbÏhy ûen se v jejì tvorbï objevujì dodnes. JejÌm protipûlem je v tvarnìk Libor Ju- ena. V raznï p em öliv typ. MalÌ, grafik, kreslì, tv rce objekt. Je tïûkè urëit, ËÌm je dnes vìc.v kaûdèm p ÌpadÏ je to ne navn hledaë a inov tor. Trvale drûì prst na tepu doby. Karel K iv nek se v souëasnè dobï vïnuje cele malbï. Kv li obraz m p eruöil svoji dlouholetou keramickou tvorbu.soubïûnï se vïnuje kresbï,grafice a ilustracìm. Z roveú je dlouholet m teoretikem sdruûenì. MalÌ Miroslav M. Mr z vypad na prvnì pohled jak rozervan umïlec. Za trvale zachmu en m Ëelem ukr v tèmata sv ch temn ch abstraktnìch kompozic. Vytrvale jde svou v tvarnou cestou inspirovanou mimo jinè v nì ûeny. Lenka Neuhauserov je dalöì zkuöenou malì kou sdruûenì. Je rozen figuralistka,kter ve sv ch lehce neokubistick ch obrazech rozvìjì tèma ûeny a rodiny I ona v lkou rozvr cenèm hospod stvì zemï velice zapot ebì. Po p Ìkladu Mikulova byly zakl d ny dalöì stavy v zemi. PiaristickÈ ökoly poskytovaly z kladnì vzdïl nì, studium na gymn ziu, kterè bylo p Ìpravou pro univerzity a v 1.polovinÏ 19.stoletÌ dokonce dvouletè univerzitnì studium matematiky a filozofie. Protoûe byl Mikulov sìdlem provinci la mimoitalsk ch piaristick ch stav, kter rozhodoval o person lnìm obsazenì stav, byl jeho pedagogick sbor mimo dnï kvalitnì. PÏstovala se zde v uka klasick ch a evropsk ch jazyk, filozofie, literatury, hudby, matematiky, fyziky, geografie. Gymn zium mïlo bohatou knihovnu a kabinety ñ muzea vïdeck ch p Ìstroj, uûìvan ch k v uce p ÌrodnÌch vïd. Jejich obsah se jistï nedochoval v plnosti. P esto tïch bezm la 60 p edmït poëìnaje renesanënìmi sluneënìmi hodinami, p es globy, p Ìstroje geografickè po demonstraënì p Ìstroje k pokus m s elekt inou z 19.stoletÌ jsou jednìm hled ve sv ch krajin ch moûnosti abstraktnïjöìho v razu. Frantiöek Schulz se po lèta programovï vïnuje grafice. Postupn m v vojem nalezl v tisku z plochy ñ vìcebarevnèm linorytu ñ optim lnì moûnost vyj d enì V luûnìm lese nalèz silnè inspirativnì podnïty. Frantiöek Schulz dlouhodobï mapuje krajinu podèl eky Dyje, luûnì les a z koutì naöeho mïsta. B eclavi. Nepop e,ûe je dlouholet m krajin em. SvÈ okouzlenì krajinou nejlèpe vyjad uje prost ednictvìm sv ch akvarel. A st le hled dalöì form lnì moûnosti. Boûena Uhrov se vïnuje trvale a zaujatï malbï. JejÌ kompozice majì konstruktivnïjöì charakter. To ostatnï svïdëì o jejìm vztahu k architektu e. TakÈ barevn paleta jejich obraz je tlumenïjöì V tvarnìk LudÏk Vlach,kter se dlouhodobï vïnuje konstruktivnï komponovan m papìrov m kol - ûìm, nach zì jejich protipûl v poetick ch z bïrech krajiny luûnìho lesa. Pr niky svïtla skrze koruny strom jsou pokojnou a l skyplnou impresì. P ipraven v stavnì kolekce je dokladem soustavnè tv rëì aktivity b eclavsk ch autor a jistï bude d stojnï reprezentovat kulturu naöeho mïsta v DolnÌm Rakousku. z nejvz cnïjöìch soubor vïdeck ch p Ìstroj v Ëesk ch zemìch. Jeho hodnota spoëìv kromï hodnoty umïleckohistorickè v tom, ûe soubor vznikl na jednom mìstï pro pot ebu vzdïl nì. V stava p ipomene skvïlou minulost stavu, ve kterèm p sobil Gelasius Dobner- zakladatel kritickèho dïjepisectvì, Mikul ö Adaugt Voigt - historik a zakladatel ËeskÈ numismatiky, Josef Sonnenfels, kter reorganizoval v osvìcenskèm duchu rakousk pr vnì systèm, Kassi n Halaöka ñ vynikajìcì matematik a astronom a kter vychoval Jana Evangelistu PurkynÏ. To nejpodstatnïjöì, proë stojì za to v stavu navötìvit, je vöak zmìnïn kolekce piaristick ch p Ìstroj. Instalace je provedena v baroknì z meckè knihovnï z mku, v prost edì, kterè harmonuje se slavnou vïtou Josefa Sonnenfelse: ÑVÏdy jsou Sluncem, v jehoû jasnèm svïtle n rod z etelnïji pozn - v svè postavenìì. V stava bude zah jena 29. dubna, potrv do konce sezony, tedy do 30. Ìjna.

5 TER 26. DUBNA 2011 Z REGIONU / NÁZORY MORAVSK JIH 5 Neslyšícím se snaží usnadnit život NOEMA ČAPKOVÁ V tomto čísle týdeníku Mo ravský jih vám přinášíme roz hovor s předsedkyní Spolku neslyšících Břeclav, o.s. a ve doucí Centra sociálních služeb pro neslyšící paní Janou Ka dlčkovou. druhèho. Co se t k relaxace, myslìm, ûe spìöe vyhled v me to, co se h be. Sport, hry, cestov nì a vöe, co m ruch, dynamiku a n - boj. Tedy opak tichèho svïta. Relaxujeme takè, kdyû se spoleënï sch zìme a ÑulevÌmeì si komunikacì ve znakovèm jazyce, zkr tka, kdyû se m ûeme ÑvypovÌdatì. Mou osobnì velkou relaxacì je ËtenÌ Jak dlouho pracujete s neslyöìcìmi a jak jste se k tèto pr ci dostala? S neslyöìcìmi pracuji uû od ml - dì. ZaËÌnala jsem v BrnÏ s klubem mlad ch neslyöìcìch v letech Tady v B eclavi jsem ve v boru od r a p edsedkynì od r K tèto pr ci jsem se dostala proto, ûe sama jsem od dïtstvì takè neslyöìcì. B t neslyöìcì je urëitï hodnï psychicky n roënè. Jak relaxujete? B t neslyöìcì je velice n roënè, i kdyû si to nïkdy neuvïdomujeme. Kdyû p ijdeme do nïjakèho prost edì, vûdy vstupujeme do Ñnezn maì a musìme b t neust le ve Ñst ehuì. Nap. u lèka e, kdyû sestra knìûek, kde se pohrouûìm do svïta slyöìcìch. JakÈ v znamnè akce p ipravujete v tomto roce? V z Ì se p ipravujeme na Mezin rodnì den neslyöìcìch, takè v r mci oslavy 35letÈho zaloûenì naöì organizace a 10letÈho ËlenstvÌ v»eskomoravskè jednotï neslyöìcìch, kter je naöì zast eöujìcì organizacì. MezitÌm pl nujeme do Ëervna uskuteënit t ru na Mikulov a turistiku po okolì, turnaj v öipk ch, z jezd na Slovensko a oslavu Mezin rodnìho dne dïtì, turnaj v kart ch, ryb skou soutïû a mikul öskou z bavu. V Ìjnu zah jìme kurz znakovèho jazyka, kter trv p l roku a kter po d me kaûd rok. Jana KadlËkov, p edsedkynï Spolku neslyöìcìch B eclav Foto: archiv vyvol v jmèna pacient a my neslyöìme svoje jmèno. Nast v pro n s trapas, kter dob e dopadne, pokud neslyöìcì vidì, ûe sedìcì se po sobï rozhlìûejì, anebo sest- iëka trpïlivï vyvol v jeho jmèno nïkolikr t. NÏkdy to dopadne öpatnï, kdyû jeho jmèno p eskoëì a vezme dalöìho pacienta. Ale vûdy to vzbudì pozornost vöech sedìcìch, coû nenì p ÌjemnÈ. NeslyöÌcÌ aby rozumïl, musì odezìrat ze rt mluvìcìch, a to je dalöì n roën kapitola. NejhoröÌ je t eba odezìrat nïkde na adï, u lèka e nebo ve ökole, kdyû nïkdo mluvì nap. 20 minut bez p est vky. Nebo ve skupinï lidì, kde mluvì jeden p es JakÈ sluûby klient m poskytujete? Pod MPSV m me registrov ny 2 soci lnì sluûby - tlumoënickè sluûby a soci lnï aktivizaënì sluûby pro seniory a osoby se zdravotnìm postiûenìm. Tyto sluûby poskytujeme samoz ejmï vöem klient m bez ohledu na to, zda jsou naöi ËlenovÈ, Ëi nikoliv. Tato samoz ejmost vypl v ze z kona o soci lnìch sluûb ch. Klienti se na n s mohou obr tit, kdykoliv pot ebujì pomoc p i vy izov nì osobnìch z leûitostì na adech, u lèka apod., tlumoëit do znakovèho jazyka nebo naopak. Po d me pro nï besedy, p edn öky, spoleëenskè, kulturnì a sportovnì akce, poëìtaëov kurz, v tvarnè hodiny. Poskytujeme poradenskou sluûbu o kompenzaënìch pom ck ch, pomoc p i vyhled v nì zamïstn - nì, prodej bateriì do sluchadel, zprost edkov nì oprav sluchadel. Pro zmìrnïnì komunikaënì bari- Èry po d me kaûd rok kurzy znakovè eëi pro ve ejnost. Co byste pop la vaöì organizaci? Jsem spokojen, ûe poskytujeme neslyöìcìm kvalitnì sluûby a ûe to bylo umoûnïno i ze strany MÏ B eclav a z r zn ch dotacì st tnìch org n. M m p nìm a p edevöìm p nìm Ëlen spolku je p emìstit se do jin ch prostor, a to p Ìmo do centra mïsta, protoûe spolek nenì jen klubov z leûitost, jako tomu bylo p ed mnoha lety, ale poskytuje soci lnì sluûby. Pro neslyöìcì, kte Ì dojìûdïjì z okolì, je dost krkolomnè p estupovat t eba i 2x, neû se dostanou na konec Charv tskè NovÈ Vsi. NavÌc prostor, kter m me, pomalu kapacitnï nestaëì. HlavnÏ, kdyû m me nïjakou akci v sobotu, na kterou se sjede v pr mïru 50 lidì, stane se, ûe si nem me ani kam sednout. Toto bychom si p li vy eöit. A potom snad uû jen to, aby vöe fungovalo tak dob e, jako doposud. DÏkuji za rozhovor. Jaká byla odvrácená tvář disentu pokračování BŘECLAV (luk) Vážení čte náři Moravského jihu, v dneš ním čísle uveřejňujeme druhé pokračování výpovědi známé ho aktivisty za lidská práva a signatáře Charty 77 jihočes kého spisovatele Jiřího Wolfa o odvrácené tváři disentu. K uve ejnïnì seri lu v povïdì dal naöemu listu Ji Ì Wolf souhlas s p nìm, ûe k uve ejnïnì se odhodlal proto, aby se lidè dovïdïli celou pravdu o disentu a lidech kolem Charty 77. P ipomìn me, ûe Ji Ì Wolf, narozen 1952 v Jind ichovï Hradci, byl signat em Charty 77, dnes spisovatel a b val politick vïzeú, antikomunista a autor mnoha poh dkov ch knih pro dïti ÑLÈta p nï 199O. Psal mi z USA spoluautor p ipravovanè knìûky k vyd nì Dobr voj k Wolf Stuart Rawlings, ûe by nutnï pot eboval fotku pana prezidenta a moji maliëkosti do knìûeëky, kter m jiû vyjìti a ûe kv li tomu musì urychlenï letecky do Prahy. J z toho nadöen zrovna moc nebyl, arciû knìûeëka mïla b t o mnï a ne o V. H., ale Stuart mne ku focenì nakonec v Praze p emluvil. Setk nì s b val m panem prezidentem se uskuteënilo ve velmi kr tkè dobï v Ryb rnï. Jak jeöita zjistil, ûe se bude fotit do USA, sch zku znaënï urychlil. Ryb rna je, Ëten i, mal restaurace p Ìmo pod okny domu V clava Havla hned u b ehu kr lovskèho vodotoëe VltavskÈho. V restauraci, kter byla vyhrazena jen pro pana prezidenta, tam jiû sedïl pan kanclè, osobnì mil Ëek Saöenka, kter se po b valè Ëlence KS» panì R. KlÌmovÈ stal velvyslancem v USA. D le u stolu bylo nïkolik p tel pana Havla a p r goril (StB) z jeho doprovodu. V clav se u stolu lìbeznï usmìval a decentnï lûiëkou ujìdal ze zmrzlinovèho poh ru. Bylo na nïm vidït, ûe mu chutn. Mr. Stuart udïlal rychle p r snìmk a objednal si k vu. J penìze nemïl, a proto jsem vedle Havla sedïl na suchu. P Ìtomn Olga, tedy jeho manûelka, byla nadmìru spokojen, ûe manûìlek nenì zase oûrat jako dïlo a tudìû majì v rodinï velk sv tek. Aby ne, kdyû si svèho opilce dob e hlìdala, aby se jako niëeho, co zav nïlo alkoholem, nenapil. V clav si objednal uû t etì zmrzku a opït na nïm bylo vidït, ûe mu poh r s jah dkou chutn.ìno vidìö, V clave, ûe to jde i bez toho chlastu,ì chv lila svèho abstinujìcìho manûìlka Oluöka. V clav se mne ptal, co dïl m a jak se v bec m m. ÑDÌky tvèmu na ÌzenÌ, Vaöku, ûe Wolf nesmì dostat û dnou pr ci v KC OF ani jinou funkci, se m m fakt blbï. Ale to asi vìö, ne? BydlÌm d l v p Ìst eöku za JedliËk rnou v jednè malinkè hygienicky z - vadnè mìstnosti, a d l h ûu lopatou uhlì do kotle.ì Tak jsem mu ekl popravdï, jak si n ramnï ûiji. ÑChceö snad, Vaöku, pop Ìt, ûe jsi nevydal ten p Ìkaz o mè osobï a o dalöìch, jako je Petr Cibulka, Ruda BattÏkÖ abys jen ty vynikl, likvidovals kolem sebe, megalomane, nejlepöì lidi a jeötï m ö tu drzost se mne pt t, jak j se m m? Byl jsem pïknï naötv n. ÑJdu pryë! Neb t tady Stuarta, tak jsem k tomu focenì nesvolil! Doprdele, co tu v bec dïl m! Jdu dom!î V clav se mezi tìm zvedl ze ûidle, zaëal se omlouvat a nïco breptal, ûe musì nïkam nutnï jìt, potom udïlal krok kup edu, vöak n hle p epadl p es ûidli, kter st la p ed nìm. V lel se tam pan prezident na zemi jako pytel ovsa! PanÌ Olga vyskoëila ze ûidle a hnala se k leûìcìmu manûìlkovi. P iëichla k jeho st m, potom bïûela k tomu zmrzlinovèmu poh ru, takè ho oëuchala a uû vïdïla, kter bije! ÑKdo mu do toho poh ru nalil vodku!? Kdo to byl!? Dala jsem v slovn z kaz ned vat mu chlast!î zajeëela panì prezidentov, potè bïûela do kuchynï a tam vlastnoruënï profackovala chud ka ËÌönÌka, jenû opilèmu Vaökovi nosil ty dobrè zmrzlinovè poh ry. To fackov nì bylo z kuchynï z etelnï slyöet aû do restaurace. Mezi tìm hlava st tu pomalu a vr vorajìc vst vala z podlahy a usedla na ûidli, kterou mu p istr- Ëil pan kanclè. Doprovod a ochranka pana prezidenta se opravdu skvïle bavily. Jen pan kanclè, jako spr vn ölechtic, se nesm l a s kamennou tv Ì pom - hal malèmu opilci ven z Ryb rny. Za celou tou bandou vybïhla nasupïn stìhaëka, kter svèho VaöÌka zase neuhlìdala. ÑTak tohle sis mïl, Stuarte, vyfotit. Jak se n ö oûrala povaluje po zemi jako ËunÏ. JÛ, to minule jsi ho, Stuarte, mohl vidït u nïj v bytï. Nejenom n dhernï opilèho, ale ke vöemu jeötï pïknï pozvracenèho! Veselé zoubky přijely do Břeclavi VeselÈ zoubky na Zä Kupkova. M j kamar d z Kalifornie si v Praze udïlal sv j vlastnì obr zek o ËlovÏku, kterèho obdivuje cel svït. Na tohle focenì se opravdu nezapomìn a jsem r d, ûe k nïmu nakonec po mèm velkèm zdr h - nì doölo. Petr Cibulka tomuto ËlovÏku jednou u soudu ekl: ÑVaöku, jsi prase! a mïl a dodnes m pravdu.. J to cibulkovskè triëko s tìm n pisem ÑVaöku, jsi praseî, jeötï m m a obëas ho na sebe vezmu a takè hrdï na ve ejnosti nosìm. VÌm totiû proë. On ten Cibulka v podstatï perfektnï vystihl, jak opravdu pan Havel po tè mor lnì str nce je. V clava Havla jsem nikdy za svèho kamar da nepovaûoval. Byl to podraz k a j s nìm skon- Ëil uû v den, kdy se nechal propustit z vïzenì v kvïtnu 1989 na podmìnku. Podle internìho p edpisu ministerstva vnitra ñ tento p edpis se vztahoval na cel v chodnì blok- propuötïn z vazby z v konu trestu odnïtì svobody na podmìnku Ëi ze zdravotnìch d vod nebo na prezidentskou milost mohl b t odsouzen jen v tom p ÌpadÏ, ûe podepsal spolupr ci s StB nebo jinou sloûkou MV. Neexistovala v jimka! StaËÌ se jen podìvat do materi lu VONSu, kolik disident bylo propuötïno z vazby a z v konu trestu na tento zr dcovsk Çpardonë! Nic totiû nenì zadarmo. Ani svoboda a kaûd si ji cenì jinak! Doslova mne ur ûì, kdyû mne nïkdo spojuje s opilcem a zloëincem Havlem, Ëi dokonce spojuje mou s jeho bezcharakternì osobou! Lumpovi BŘECLAV (LiP) ñ V minulèm t dnu navötìvili Z kladnì ökolu Kupkova z stupci preventivnìho programu s n zvem ÑVeselÈ zoubkyì, kter probìh v dubnu a kvïtnu ve vìce neû 200 z kladnìch ökol ch v republice. DÏti zhlèdly kr tk z bavnï vzdïl vacì film Jak se dostat HurvÌnkovi na zoubek, kter dïtem z 1. a 2. t Ìd uk zal, jak majì spr vnï peëovat o svè zoubky. Tematiku pèëe o zuby si dïti n slednï procviëily prost ednictvìm pracovnìho listu a na z vïr obdrûely taötiëky s edukaënì broûurou ur- Ëenou pro rodiëe a s nïkolika produkty pèëe o zuby. ÑV loúskèm roce bylo Spejblovi jiû devades t let, HurvÌnek oslavì 2. kvïtna tohoto roku pïtaosmdes tiny a M niëka uû m jednaosmdes t. Po dobu svè spïönè existence potïöily tyto loutky mnoho generacì. Rozdaly spoustu radosti, humoru, ale i pouëenì. DÏti vnìmajì HurvÌnka s M niëkou jako svè vrstevnìky. MajÌ je r dy, protoûe mluvì jejich jazykem, zaûìvajì stejnè radosti i starosti, jako ony samy. Proto od nich sn ze p ijìmajì i nedidakticky sdïlen pou- ËenÌ, jsou-li vy Ëena s humorem, nen siln m zp sobem a bez pou- Ëov nì,ì ekla Mgr. Helena ät - chov, editelka Divadla Spejbla a HurvÌnka. Prevence v zubnìm lèka stvì je velmi d leûit pojem. Pr vï v dïtskèm vïku se utv ejì n vyky, kterè si ËlovÏk odn öì do budoucìho ûivota a kterè mohou ovlivnit, aù pozitivnï Ëi negativnï, jeho zdravì. ÑZ kladnì ökoly jiû dnes obvykle nezajiöùujì preventivnì zubnì prohlìdky sv ch û k, jako to b valo zvykem v d ÌvÏjöÌch dob ch, o to d leûitïjöì je pèëe ze strany rodië, kte Ì by mïli db t na osvojenì spr vn ch n vyk pro ËiötÏnÌ zub,ì upozornil odborn garant celè dm iniciativy, prof. MUDr. Martina Kukletov, CSc. z LÈka skè fakulty Masarykovy univerzity Brno a StomatologickÈ kliniky FN u sv. Anny v BrnÏ. Foto: dm-drogeriemarkt Havlovi jsem nikdy nevï il, ostatnï alkoholik m a muû m, kte Ì se pusinkujì s jin mi chlapci, se opravdu vï it ned. Lehce se totiû dajì vydìrat a se svou mor lkou jsou na ötìru. Bratr m HavlÌËk m se obecnï v ChartÏ dokonce Ìkalo teplì brat i. Jako prvnì s tìm p iöla panì Kamila Bendov z Karlova n mïstì. Jednou jsem si k nì p iöel pro nïjakè penìze. Pot eboval jsem na n kup fotografickèho materi lu, abych mohl ofotit dokumenty a poslat na Z pad do exilovèho tisku. MÏl jsem takè hlad a prosil panì Kamilu, aby mi nïco p idala na jìdlo. P ev ûnï se u nì stavovali lidè ze Z padu, z k esùansk ch charit. Uv dïla je do pokoje hned vedle vchodov ch dve Ìì. Ji Ì Wolf. PokraËov nì v p ÌötÌm ËÌsle.

6 6 MORAVSK JIH TÉMA TÝDNE POMÁHÁME TER 26. DUBNA 2011 Evropský den melanomu 2011 BŘECLAV (RS) ñ KoûnÌ oddïlenì Nemocnice B eclav, p.o., se kaûdoroënï ËastnÌ evropskè osvïtovè akce Evropsk den melanomu. V letoönìm roce tento den p ipad na pondïlì 9. kvïtna a probìhat bude na koûnì ambulanci - budova A, 3. patro, od hodin. Vzhledem k tomu, ûe hlavnì organiz tor»esk akademie dermatovenerologie pozmïnil podmìnky pro vyöet ov nì osob zejmèna tìm, ûe je nutnè zpracov - nì daj do dotaznìk on-line, tj. p es internet, m ûe b t v tento den na naöì ambulanci vyöet en jen omezen poëet z jemc. V p ÌpadÏ, ûe se z jemce dostavì a kapacita poëtu vyöet en ch jiû bude naplnïna, m moûnost dohodnout se s person lem ambulance na individu lnìm vyöet enì v PoradnÏ pro prevenci koûnìch n dor, kter je v provozu kaûdè pondïlì od hodin, p ÌpadnÏ telefonicky Proběhla devátá Velikonoční sbírka Adry REGION (LiP) ñ V minulèm t dnu v ter 19. a st edu 20. dubna probïhla celorepublikov VelikonoËnÌ sbìrka humanit rnì organizace Adra. V B eclavi za podpory mïsta se tato sbìrka konala jiû podev tè. ÑO tom, kde sbìrka probïhne, rozhoduje p edevöìm to, ûe v danèm mìstï existuje skupina dobrovoln ch spolupracovnìk humanit rnì organizace Adra. Obvykle jsou tyto skupiny nav z ny na sbory CÌrkve adventist sedmèho dne. Tak je tomu i v B eclavi, kde hlavnì procento spolupracovnìk Adry tvo Ì dospïlì, ml deû a dïti ze sboru v B eclavi,ì ekl koordin - tor VelikonoËnÌ sbìrky Adra Michal Uher. VysbÌranÈ prost edky se dïlì na t i oblasti. PrvnÌ oblastì jsou mìstnì projekty, tedy jedn se o pomoc v mìstï kon nì sbìrky. V B eclavi je tato t etina prost edk vïnov na na pr ci s postiûenou ml deûì ve spolupr ci se Svazem tïlesnï postiûen ch v»eskè republice. Druh Ë st sbìrky je pouûita k vytvo enì pohotovostnìho fondu pro akutnì pomoc v»eskè republice. Jedn se o prost edky, kterè se uvolúujì okamûitï p i ûivelnì katastrofï, kterè tak ihned v nejkritiëtïjöì chvìli pom hajì. T etì Ë st jde na rozvojovè projekty ËeskÈ Adry do zahraniëì. Tyto projekty jsou zamï eny na dlouhodob rozvoj schopnostì v zemìch t etìho svïta, aby se tak tyto oblasti st valy silnïjöì a sobïstaënïjöì. Obvykle jde o v stavbu Ëi provoz nemocnic, ökol, ale takè vïcì, kterè pomohou mìstnìm zìskat novè dovednosti a znalosti nebo je podpo Ì v rozvoji jejich pr ce. ÑCo se t k VelikonoËnÌ sbìrky, tak na B eclavsku probìhala sbìrka pouze v B eclavi. NÏkte Ì b eclavötì obchodnìci n s podpo- ili vylepenìm plak t o sbìrce na jejich provozovny. Po mïstï se bïhem dvou dn pohybovalo 4-6 skupinek dïtì, kterè mïly pokladniëky, upomìnkovè p edmïty a let Ëky a vybìraly penìze od kolemjdoucìch. Na dïti dohlìûel dospïl dozor. Na sbìrce jiû dlouhodobï spolupracujeme s MÏstem B eclav. Mimo pochopenì s organizacì sbìrky n m B eclav zajiöùuje dohled nad zapeëetïnìm a rozpe- ËetÏnÌm pokladniëek a takè nad spoëìt nìm vysbìranè Ë stky. Spo- ËÌtanÈ penìze jsou vz pïtì vloûeny na Ëet humanit rnì organizace Adra,ì doplnil Michal Uher. VelikonoËnÌ sbìrka je tradiënì akcì, na kterè se dobrovolnìci podìlejì, avöak nenì akcì jedinou. ÑLetos na zaë tku roku probìhala sbìrka vy azen ch lèk rniëek. Vyt ÌdÏn obsah vysbìran ch lèk rniëek jsme rozt Ìdili a odeslali do centr ly ËeskÈ Adry v Praze a odtud putoval do Keni, kde slouûì k pravideln m p evaz m a akutnìm oöet enìm v nemocnicìch. Do sbìrky lèk rniëek se zapojily dakè dïti a panì uëitelky ze z kladnìch ökol v MoravskÈ NovÈ Vsi, Velk ch NÏmËicÌch a Hovoranech. DÌky nim byla tato sbìrka v naöì oblasti takè velice spïön,ì uvedl Uher. Břeclavští umělci podpoří africké děti LIDKA PAVLOVOVÁ BŘECLAV Ojedinělou cha ritativní akci se rozhodlo uspo řádat místní sdružení maminek Mamina klub a jejich pěvec ký sbor M Gospel. Projekt s názvem Gospel fof Afrika se snaží prostřednictvím gospelo vé hudby a jejího publika zís kat prostředky na sociální pro jekty v africké Tanzánii. Akce se uskuteënì v nedïli 8. kvïtna v b eclavskèm kinï Koruna a jejì zaë tek je stanoven na 15 hodin. KromÏ M-Gospelu zazpìv takè Ji Ì Zonyga a skupina VÏtry z jihu, taneënìmi vstupy podpo- Ì africkè dïti ökola orient lnìch tanc Narin a taneënìci EM Dancers. Vöichni ËinkujÌcÌ vystupujì bez n roku na honor. Za vstupenku na nedïlnì odpoledne zaplatì n vötïvnìci 80 korun, ale protoûe jde o charitativnì akci, mohou vïnovat i vìce. VybranÈ penìze poputujì do Tanz - nie, konkrètnï do oblasti kolem vesnice Matanana v oblasti Iringa, kde poslouûì na n kup zimnìho obleëenì pro dïti, kterè zde ûijì. Nadmo sk v öka kolem 2000 metr zp sobuje v tèto oblasti velkè teplotnì rozdìly, zejmèna v zimnìm obdobì. P estoûe p es den se teplota pohybuje kolem p Ìjemn ch 20 stupú Celsia, po z padu slunce kles nez Ìdka aû k nule. Na tuto teplotu ale nemajì dïti ve vïtöinï p Ìpad vhodnè obleëenì a proto trvale z pasì s v ûn mi onemocnïnìmi. ÑMÏ oslovilo pr vï jejich ûitì a spolupracujeme se sdruûenìm ASI, kterè tam postavilo ökolu pro dïti od prvnì do p tè t Ìdy. GospelovÈ sbory se na tèto sbìrce podìlejì v celè republice a my jsme se po oslovenì rozhodli rovnïû se p ipojit. VÌm takè, ûe penìze takto vybranè jdou p Ìmo konkrètnìm lidem a dïtem,ì vysvïtlila motivaci k uspo d nì charitativnì akce organiz torka Mgr. Blanka Rakovsk. Za cel m projektem stojì sdruûenì podnikatel ASI-CS, kterè prost ednictvìm organizace OCI a Kadeřnicko vizážistická show Proměny se vrací BŘECLAV (LiP) Po loň ském úspěchu charitativní akce Proměny se organizá toři rozhodli pokračovat v jejím pořádání i v dalších letech. V sobotu 7. kvïtna se tedy znovu otev ou dve e vöem, kte Ì chtïjì podat pomocnou ruku, mïnì se jen mìsto kon nì ñ PromÏny probïhnou v prostor ch b eclavskèho Domu ökolstvì. N vötïvnìci se mohou tïöit na uk zky celkovè promïny viz ûe (lìëenì, Ëes, obleëenì), o kterè jejìho mìstnìho projektu Kibidula Farm zajiöùuje realizaci sbìrek v obdobì od 14. srpna do 8. z Ì letoönìho roku. V tomto obdobì se budou dobrovolnìci v Tanz nii pohybovat v mìstnìch vesnicìch, navötïvovat jejich obyvatele d m od domu a rozd vat jim dïtskè zimnì obleëenì. Z roveú budou prov dït mìstnì soci lnì öet enì, kterè bude podkladem pro p Ìpravu soci lnìch, vzdïl vacìch a zdravotnìch projekt v n sledujìcìch letech. InspiracÌ k tèto pomoci byla t Ìt dennì cesta na vysoko poloûenou n hornì ploöinu v oblasti se postarajì öpiëkovì kade nìci, viz ûistè a mûdnì poradci. Postar no je i o kulturnì program, v nïmû vystoupì hudebnì a taneënì skupiny a se sv mi kolekcemi se p edstavì mûdnì butiky. Ëast p islìbil i zpïv k Ji Ì Zonyga, kter vystoupil i na loúskè show. Cel v tïûek z p ipravovanè akce, kter bude tvo it dobrovolnè vstupnè, v tïûek z draûby sponzorsk ch dar a v neposlednì adï finanënì dary, bude p ed n rodië m devìtiletèho Petra JankoviËe z Lednice, kter od narozenì trpì tïûk m tïlesn m postiûenìm. Se sv mi zdravotnìmi problèmy ñ vrozen hydrocefalus, epilepsie, mozkov obrna, nar stajìcì problèmy s kyëlemi je odk z n na Ëty iadvacetihodinovou pèëi rodië. V souëasnè dobï rodina sh nì penìze na p estavbu koupelny, kterou jejich nepohybliv syn nejvìce pot ebuje p izp sobit svèmu stavu. Celkov Ë stka na takovouto rekonstrukci dosahuje bezm la 150 tisìc korun a organiz to i doufajì, ûe se jim poda Ì v tïûkem z PromÏn k tèto Ë stce Mufundi (spr vnì celek Iringa), bïhem kterè doölo k rozöì enì mìstnì z kladnì ökoly o dalöì Ëty i t Ìdy a takè k prvnì distribuci zimnìho obleëenì pro dïti. ÑR di bychom z tèto akce udïlali akci kaûdoroënï se opakujìcì,ì doplnila Rakovsk. v znamn m zp sobem p ispït. P ed nì penïz probïhne za p Ìtomnosti mèdiì a krajskèho rady s kompetencì v oblasti zdravotnictvì MUDr. Old icha RyöavÈho, kter stejnï jako v minulèm roce p evzal nad akcì z ötitu. DÌky sponzor m a n vötïvnìk m show bylo vloni vybr no celkem korun. V tïûek byl vïnov n jednotce intenzivnì pèëe dïtskèho oddïlenì b eclavskè nemocnice a byl pouûit k n kupu polohovacìho l ûka a infusnì pumpy. Petr JankoviË pot ebuje pomoc 24 hodin dennï. Foto: archiv rodië

7 TER 26. DUBNA 2011 MORAVSK JIH 7 KULTURA Vystavují obrazy lékaře Jana Studničky LUKÁŠ HUBATKA/DANA RŮŽIČKOVÁ VELKÉ PAVLOVICE Roz sáhlou výstavu obrazů lékaře Jana Studničky, jež vznikla na popud starosty Ing. Pavla Pro cházky, můžete aktuálně zhlédnout ve výstavní síni Vel kopavlovické radnice. Organiz to i obrazy vybrali tak, aby n vötïvnìk m p edstavily rozmanitost pouûit ch malì sk ch technik, od nïûn ch akvarel aû po energickè barevnè olejomalby na desce. Samoz ejmostì jsou obrazy, jeû reprezentujì minulost Velk ch Pavlovic. DÌla zap jëila jeho rodina a obëanè Velk ch Pavlovic, v stavu pak p ipravila knihovnice Mgr. Dana R ûiëkov. LÈka Jan StudniËka (vlastnìm jmènem Ivan), jehoû dìla nynì m ûete zhlèdnout na radnici ve Velk ch PavlovicÌch, se narodil v obci äestakovka na UkrajinÏ 30. srpna Protoûe se jeho rodina v tè dobï postavila proti komunistickè sovïtskè vl dï, okusil Jan StudniËka bolöevickè vïzenì jiû v dobï, kdy mu bylo 11 let. Spolu se sv m o dva roky staröìm bratrem str vili ve vïzenì rok. Z sluhou vysokèho stranickèho a vl dnìho Ëinitele Kirova se poda ilo rodinï uniknout odvleëenì do gulagu a dìky Ëesk m p edk m mohla odejìt do tehdejöìho»eskoslovenska. V roce 1921 se spoleënï ocitajì v BrnÏ. Protoûe nebylo moûno dohledat rodn list Ivana StudniËky, bylo mu do nov ch Ëesk ch Muzik l My Fair Lady pat Ì mezi nejzn mïjöì muzik ly na svïtï. Foto: Ji Ì Janda BOLERADICE (JAN) ñ»tvrthodiny trvajìcì potlesk drûel na scènï boleradickèho divadla krajansk spolek Vlasteneck Omladina z VÌdnÏ po skonëenì jejich muzik lu My Fair Lady. VÌdenötÌ dok - MIKULOV (DS) Jak chut ná košer slivovice nebo židov ský šoulet? Návštěvníci Dnů židovské kultury v Mikulově dostanou odpověď na vlastní chuťové pohárky. A kromě toho se třeba naučí kroky ži dovských tanců a poslechnou si jidiš muziku. Historick odkaz Mikulova jako centra moravskèho ûidovstvì a b valèho sìdla moravskèho zemskèho rabìna p ipomìn ûidovsk h bitov s ob adnì sìnì, mikve, synagoga i historickè domy v z stavbï b valèho ûidovskèho ghetta. Navazuje na nïj i mïsto, kterè ve spolupr ci se Spolkem p tel ûidovskè kultury kaûdoroënï p edstavuje öirokè ve ejnosti ûidovskè tradice a kulturu. LetoönÌ Dny ûidovskè kultury zah jì 28. dubna v mikulovskèm kinoklubu vrchnì zemsk rabìn V stava, na kterè mohou lidè obdivovat nap Ìklad krajinomalby Ëi portrèty, potrv aû do 22. kvïtna. Foto: Luk ö Hubatka doklad zaps no jmèno Jan. TehdejöÌ»eskoslovensk republika umoûúovala dïtem rusk ch uteëenc studovat na vyrovn vacìm gymn ziu v MoravskÈ T ebovè, takûe byl mlad Jan StudniËka p ipraven ke studiu lèka skè fakulty v BrnÏ, kterou potom absolvoval v polovinï 30. let. Protoûe byl vûdycky vöestrann m ËlovÏkem, jiû v dobï studiì se vïnoval hudbï ñ spoleënï s p teli hr l na mandolìnu v orchestru a jejich hudba mïla takovou roveú, Karol Sidon, a to v 18 hodin. ÑPo besedï pl nujeme ochutn vku tradiënìch pokrm ûidovskè kuchynï a degustaci koöer vìn i slivovice,ì l k Sylva Chludilov z MikulovskÈ rozvojovè, kter akci produkuje.»tvrteënì program ukonëì ûe byli v roce 1928 pozv ni k vystupov nì na v stavï soudobè kultury v BrnÏ. Byl takè nadöen m sportovcem ñ vesla em a boxerem. Z Brna takè poch zela manûelka Anna. Svou lèka skou karièru zaëal dr. Jan StudniËka v D evohosticìch u P erova. Jeho obvod tehdy tvo ilo 13 obcì. Protoûe to je doba pr bïhu 2. svïtovè v lky, je zapot ebì zd raznit, ûe jsou to roky, kdy se doktor StudniËka osobnï podìlel na protifaöistickèm odboji a kdy jemu zali, ûe ËeskÈ divadlo ûije i u naöich rakousk ch soused a dosahuje znamenit ch spïch. ÑTak dlouhotrvajìcì potlesk jsem v boleradickèm divadle uû dlouho nezaûil,ì ekl po skonëenì p edstavenì p edseda spolku Stanislav Svoboda. Ñ»eskÈ divadlo ve VÌdni k n m jezdì kaûd rok s novou inscenacì a je vidït, ûe jejich roveú st le stoup. A co je d leûitè, div - ci je uû znajì a oblìbili si je,ì dod - v spokojenï Svoboda. spïön muzik l My Fair Lady uvedli vìdeúötì v boleradickèm divadle naposledy. Boleradice si pro jeho dernièru vybrali zcela z mïrnï. BoleradickÈ divadlo ve VÌdni pravidelnï hostuje a je takè domovskou scènou ZbyÚka H dera, kter v muzik lu vystupuje jako host v roli profesora Higginse. ÑK Ëinkov nì s Vlasteneckou Omladinou mne svedla n hoda. P ed Ëty mi lety pot ebovala reûisèrka vìdeúskèho spolku Ëty i dny p ed premi- Èrou najìt n hradu za herce v hlavnì roli detektivky Past na myöi. Naöla si mï na internetu, neboù v tè dobï jsme stejn kus uv dïli i v BoleradicÌch. Slovo dalo slovo no a Mikulov zasvětí do židovských tradic koncert hebrejsk ch a ûidovsk ch pìsnì M öi Kub tovè. Houslov virtuoz Alexander Shonert zahraje za klavìrnìho doprovodu svè maminky Natalie ShonertovÈ v ob adnì budovï ûidovskèho h bitova hned v p tek Dny ûidovskè kultury budou mìt i letos bohat program. Foto: ArchÌv organiz tor i jeho ûenï skuteënï ölo o ûivot. Vystavoval zdravotnì potvrzenì tak, aby lidè nemohli b t tot lnï nasazeni, umoûúoval jejich p edëasn n vrat dom, spolupracoval s organizovanou odbojovou skupinou, po izoval kryty pro uprchlìky, dod val lèky a obvazov materi l, oöet oval Ëleny ileg lnìch organizacì. Za svou Ëinnost obdrûel v letech 1945 aû 1969 vìce neû 10 vyznamen nì a ocenïnì, z nichû nejv znamnïjöì byl patrnï V leën k Ìû za boj proti faöismu. Muzikál My Fair Lady okouzlil publikum od tè doby jsem ÑpendlujÌcÌì amatèrsk herec mezi VÌdnÌ a Boleradicemi,ì usmìv se H der, kter je uû Ëestn m Ëlenem vìdeúskè scèny a pravidelnï zde vystupuje. V roli Elizy DoolittlovÈ nadchla publikum v BoleradicÌch Kate ina Andrejsov, kter vöechny v s le hravï p esvïdëila o svè promïnï z pouhè kvïtin ky na d mu z nejvyööìch vrstev. NavÌc jejì zpïv pat il k nejvïtöìm z ûitk m z p edstavenì. PrvnÌ muzik lov poëin znamenal pro ËeskÈ divadlo ve VÌdni velk spïch. Logicky se tedy nabìzì ot zka, zda bude n sledovat dalöì. ÑDÏlat muzik l je straönï n roënè pro vöechny.m m uû sice nïco v pl - nu, ale zatìm neprozradìm nic konkrètnìho. Mohu jen slìbit, ûe na podzim p ÌötÌho roku urëitï uvedeme na naöe jeviötï dalöì muzik l,ì nechce nechat moc nakouknout pod divadelnì pokliëku reûisèr VaÔura. 29. dubna. Koncert zaëne v öest odpoledne. O dvï hodiny pozdïji oûije promìtacì pl tno mïstskèho kina. Na programu je Ëesko-slovenskÈ dokument rnì drama Nickyho rodina. Husovu ulici roztanëì v sobotu 30. dubna t ebìëötì Yocheved. ÑTÏöit se m ûete na uk zky i v uku izraelsk ch, chasidsk ch i ûidovsk ch tanc. ZaËÌn se dvï hodiny po poledni,ì p ipomnïla Chludilov. PohybovÈ kreace se pak budou hodit i bïhem koncertu jidiö pìsnì v pod nì ostravskè formace Simcha. PoslednÌ z Dn ûidovskè kultury bude ve znamenì dalöìho doprovodnèho programu. Z jemci mohou navötìvit v stavu v ob adnì budovï ûidovskèho h bitova, p ipojit se k jeho komentovanè prohlìdce nebo zajìt na v stavu MoravskÈ synagogy do Galerie Efram. JejÌ zdi zdobì obrazy Romana äafr nka. Pozvánky... V Hustopečích opět zazní rock HUSTOPEČE (Hub) ñ VyznavaËi tvrdöì hudby jistï ocenì koncert t Ì kapel, kterè v r mci Schizofrenie Tour 2011 vystoupì v hustopeëskèm M-klubu. Jedn se o kapely Crash Road, Gate Crasher a The Rest. ZaË tek akce je pl nov n na 20 hodin, vstupnè ËinÌ 70 korun. Vyrazte za komorní hudbou do Mikulova MIKULOV (Hub) ñ Z kladnì umïleck ökola Mikulov zve vöechny svè p Ìznivce a z jemce o komornì hudbu na dva koncerty hudby. V ter 26. dubna v 17 hodin vystoupì v koncertnìm s le ZUä praûskè komornì duo Petr Nouzovsk (violoncello) a Terezie Fialov (klavìr), 28. dubna v 18 hodin se zde p edstavì posluchaëi ze t Ìdy prof. Aleny Vlas kovè Lucie Czajkowsk a VladimÌr HavlÌËek. V jejich pod nì budete moci vyslechnout skladby Ludwiga van Beethovena, Johanessa Brahmse, Alberta Ginastery, Franze Liszta, Julia ZarebskÈho a Frederyka Chopina. VstupnÈ je dobrovolnè. Snídaně, sýry a pečivo pouze pro potěchu oka MIKULOV (Hub) ñ MilovnÌk m jìdla a umïnì se nabìzì program na 29. dubna. V mikulovskè EatArt Galerii v 17 hodin bude zah - jena vernis û v stavy ÑBaroknÌ z tiöì II ì, na kterè bude svè fotografie, jejichû tèmatem jsou snìdanï, s ry a peëivo, vystavovat Bohuslav ÑBoNoì Novosad. Food style bude mìt v reûii Jitka Plesz. V stava potrv do 26. kvïtna. VstupnÈ je dobrovolnè. Terezie Pálková vystoupí v Kinoklubu MIKULOV (Hub) ñ V sobotu 30. dubna zavìt do mikulovskèho Kinoklubu pìsniëk ka, hereëka, zpïvaëka, klavìristka, klaunka na pomezì öansonu, kabaretu a kram skè pìsnï a folku Terezie P lkov. Koncert, kter po d spoleënost Mikulovsk rozvojov, zaëne v hodin. VstupnÈ ËinÌ 80 korun. Na Babičku do Boleradic BOLERADICE (Hub) ñ I tento vìkend nabìzì boleradickè divadlo sv m div k m kulturnì vyûitì, zaloûenè v hradnï na Ëesk ch hr ch. 29. dubna se zde hraje ÑBabiËkaì, 30. dubna pak ÑMaryöaì. ObÏ p edstavenì zaënou v 19 hodin, p iëemû vstupnè v s p ijde na 80 korun. Kam na pálení čarodějnic REGION (Hub) ñ P lenì ËarodÏjnic se kvapem blìûì, a tak v m p edkl d me nïkolik tip, kam na tento Ñritu lì m ûete zavìtat: V KobylÌ zaëne tradiënì p lenì ËarodÏjnic v 17 hodin pr vodem obcì od z kladnì ökoly aû na koupaliötï. V programu, jehoû organizace se ujal sbor dobrovoln ch hasië KobylÌ, budou pro ËastnÌky p ipraveny soutïûe, taneënì z bava a obëerstvenì.»arodïjnick rej, kter nabìdne doslova kouzeln program pro vöechny dïti, ale i dospïlè, pl nujì taktèû na 17 hodinu ve StarovicÌch. Akce se bude konat ve sportovnìm are lu. TakÈ v HustopeËÌch si dajì slet ËarodÏjnice, a to v 16 hodin na PavuËinÏ v DomÏ dïtì a ml deûe. Radůza nadchla hustopečské publikum Rad za si div ky zìskala uû svou prvnì pìsnì. Foto: Dagmar Hyclov HUSTOPEČE (HYC) ñ Siln charismatick hlas jednè z nejlepöìch pìsniëk ek svè doby p il kal 19.dubna do s lu KulturnÌho domu v HustopeËÌch stovky lidì. S doprovodnou kapelou za z dy si div ky zìskala sv m drajvem uû od prvnìho songu. Rad za, vlastnìm jmènem Radka Frankov, nenechala sv m projevem nikoho na pochyb ch, ûe jì v ûil ch koluje muzikantsk krev. ÑM j prvnì hudebnì idol byl m j dïdeëek, kter hr l na foukacì harmoniku. Pak to byla moje maminka. J sama jsem zaëala hr t uû jako malè dìtï na flètnu, pozdïji na lesnì roh,ì vzpomìn talentovan muzikantka. Dnes se adì k silnè generaci alternativnì scèny devades t ch let, kter sklìzì spïchy nejen na dom cìch pûdiìch, ale i v zahraniëì. JejÌ melodie vych zì Ë steënï z öansonu. ÑV hudbï Ëerp m takè z melodiky ËeskÈho mïstskèho folkloru a z lidovè hudby. PÌsniËky si do not nepìöu a pro sebe si zaznamen v m pouze akordy. Texty si takè skl d m sama, v tïch se odr ûì m j ûivot,ì up esúuje vznik svèho reperto ru dnes jiû dvojn - sobn maminka. KromÏ skl d nì vlastnìch pìsnì se vïnuje takè komponov nì v ûnè a scènickè hudby, je autorkou ady desek a melodiì k divadelnìm p edstavenìm. NadöenÈmu hustopeëskèmu publiku p edvedla bezchybnou hru na klavìr, kytaru i akordeon a odehr la koncert, na kterèm zaznïl velk poëet autor- Ëin ch skladeb nejr znïjöìch û nr. ÑJ sama nem m oblìbenou û dnou svou pìseú, vûdycky je mi nejbliûöì ta poslednì,ì usmìv se spokojenï Rad za.

8 8 MORAVSK JIH INZERCE TER 26. DUBNA 2011 Luštěte s námi sudoku V ûenì luötitelè, dnes p in öìme dalöì pokraëov nì sèrie sudoku r znè obtìûnosti, kter je vyznaëena pod jednotliv mi obr zky. Pro ty, kte Ì tyto ËÌselnÈ hlavolamy Ëasto neluötì, jen mal n povïda: Do 81 polì se umìsùujì ËÌsla 1ñ9 tak, aby se v dku, sloupci ani v malèm ËtvereËku û dnè ËÌslo neopakovalo. NejlÈpe je zaëìt hledat vhodnè umìstïnì v dcìch, sloupcìch a ËtvereËcÌch s nejvyööìm po- Ëtem napovïzen ch ËÌslic. Obvykle se poda Ì najìt mìsto, na kterèm m ûe b t jedin ËÌslice. Toto ËÌslo doplnìme a pokraëujeme stejn m zp sobem i v dalöìch tvarech aû do vyluötïnì. Sudoku m jen jedno spr vnè eöenì, kterè najdete vûdy v n sledujìcìm ËÌsle t denìku Moravsk jih. Redakce Lehké Středně těžké Těžké Správné řešení Od března zůstává soukromá inzerce ZDARMA, komerční řádková inzerce se bude hradit dle ceníku Prodám... ï SINGER, ölapacì öicì stroj, plnï funkënì. Cena korun. Tel.: ï Prod m byt 3+1 na Slov ckè v 1. pat e, 77m2. Ne RK. Tel.: ï Prod m rohov gauë se dvïma k esly.zachoval -cena dohodou. Tel.: ï Prod m byt v OV 3+1 Na ValtickÈ, levnï, ne RK.Tel.: ï Prod m kachny mandarinskè, st Ì 2 roky - cena za 1 p r korun. Tel.: ï Prod m öatnì sk ÌÚ v.-220 cm,ö.- 135cm. DvÏ police,t i z suvky,na st edov ch dvï Ìch zrcadlo.nov.cena 4.500,-.Tel.: ï Prod m hrubou stavbu rodinnèho domu. 500 metr od Novoml n. n drûì. Cena korun. Tel.: /084 Sádrokartonářské práce půdní vestavby Provádíme výkopové práce minibagrem. Tel.: ï Prod m dvï ledniëky, obsah 120 l s mal m mraz kem, druh ledniëka se Ëty öuplìkov m mraz - kem obsah 270 l. Moûno prodat zvl öù. Cena dohodou. Tel.: , B eclav /082 ï Prod m byt 4+1 druûstevnì, moûn p evod do OV, ihned voln, v born stav, Na ValtickÈ u toëny. Ne RK. LevnÏ ï Prod m osobnì v z Nissan Almera.Rok v ,4. taûnè za- ÌzenÌ, zimnì a letnì pneu na discìch(lit kola).najeto km.prvnì majitel. Tel.: ï Prod m rodinn d m 6+1 v KosticÌch. D m je v dobrèm stavu, cihlov, patrov, podsklepen. Je p ipojen na mìstnì vodovod. Vyt pïnì plynovè i na tuh paliva. Je vhodn k okamûitèmu bydlenì, k dispozici je po domluvï i vnit nì vybavenì. Cena korun. Tel VODA TOPENÍ PLYN Provádíme montáž všech druhů vytápění, vodovodů a kanalizace, plynoinstalace, solární systémy a tepelná čerpadla, centrální vysavače, elektroinstalace PROJEKCE MONTÁŽ REVIZE Cenová nabídka zdarma! Sleva na materiál 15 %!!! Mobil: ï Prod m malè velkè auto - Opel AGILA ve velmi dobrèm stavu. Rok v roby 2000, STK do ledna 2013, vhodnè i jako dod vka p i podnik nì. Cena dohodou, info na tel: ï KladÌvkov örotovnìk 380 V - lacino. Tel.: Nemovitosti... ï Pronajmu gar û v PoötornÈ na DÌlech od 1. ledna s mont ûnìm otvorem. Tel.: ï Pronajmu byt 2+kk v centru B eclavi. Voln od 1.dubna. Tel.: Seznámení... ï 61/178 abstinent,neku k bez z vazk, ani narkoman ani gambler - hled sluönou ûenu. M ûe b t i tïlesnï nebo smyslovï postiûen. Telefon nevlastnìm. Zn.: VÏrnost ï Hled m hodnou p Ìtelkyni od let. MnÏ je 33. Z jemkynï nechù pìöì na ËÌslo Různé... ï P jëky od p ÌmÈho poskytovatele Nejsme (Pracuji pro jednoho vï.). Tel: ï VystoupenÌ orient lnìch taneënic ï NabÌzÌme vystoupenì 1-3 orient lnìch taneënic TaneËnÌ ökoly Narin na firemnì veëìrky, plesy, svatby a jinè spoleëenskè akce. Tel.: ,www.narin.cz /081 ï Daruji atypicky zateplen panel kov okna bez r m. Za odvoz. Tel.: Beran Uděláte dobrý skutek, když uči níte přítrž pomluvám na jistou osobu z vašeho okolí. Sami bu dete brzo potřebovat zastání. Býk Budete mít plnou hlavu starostí s dětmi, ale při zvelebování příbytku se krásně odreaguje te a brzo pak najdete řešení. Blíženci Partner vás svými názory pozi tivně ovlivní, což prospěje i vaší profesionální dráze. Radost vám přinese i jedna zpráva. Rak Natáhnete trochu pracovní dobu a za pár dnů se zbavíte všech pracovních restů, které by vám mohly přivodit problémy. VOLEJTE ZDARMA a vyberte si kvalitní KARTÁŘKU! Tel.: Lev Začnete zase chodit rádi do prá ce. Konstruktivní diskuze tam pročistí vzduch a komunikace s kolegy se výrazně zlepší. Panna V lásce budete mít možnost vol by, což vám ovšem nijak neuleh čí situaci. Vaše rozpolcenost se druhé strany velmi dotkne. Váhy Nečekaná zpráva vás dost za sáhne. Abyste mohli pokračovat v dosavadní cestě životem, mu síte se ohlédnout do minulosti. Štír Velmi systematicky si začnete připravovat cestu k lepší karié ře a nenecháte se odradit ani nutností začít zase studovat. NEHLEDÁTE JEN POVY RAŽENÍ, ALE OSUDOVOU LÁSKU? Pomohu vám! Astroložka Milada na tel.: Střelec Změníte docela taktiku a začne te v lásce poslouchat jenom své srdce. Trocha racionality by vám ale rozhodně prospěla. Kozoroh Na počest někoho blízkého uspořádáte rodinnou sešlost a přitom sdělíte ostatním své přá ní. Připravíte jim pořádný šok. Vodnář Nenecháte si ujít příležitost k té pravé lásce, která vám už nějaký čas chybí. Nové okol nosti radikálně změní váš život. Ryby Změně v milostném životě se nebudete bránit. Uvítáte ji s ote vřenou náručí a kritické názory okolí vám budou úplně fuk. Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., max 70 Kč/1 min.

9 TER 26. DUBNA 2011 MORAVSK JIH 9 ZPRAVODAJSTVÍ Devatenáctka MSK pokořila Bohunice BOHUNICE (JH) ñ S urëit m respektem odjìûdïli mladì fotbalistè MSK B eclav U19 do Bohunic, protoûe je Ëekal tïûk soupe, s dobr mi v sledky z vodnìch jarnìch kol. Z pas ale mïl aû neëekanï p Ìzniv pr bïh. Od vodnìch minut mïli hr Ëi MSK hru pevnï v moci, rozbìjeli pokusy Bohunic o tok v z rodku, sami dob e kombinovali a mimo dnï se jim da ilo i st elecky, coû nejlèpe dokladuje koneën v sledek 8:2. SkÛre otev el ve 14.minutÏ Tom ö Pospiö, kdyû si dok zal poradit v souboji jeden na jednoho. Dom cì sice srovnali za sedm minut po nevinnè akci a zakonëenèm brejku, pak BŘECLAV (JH) ñ Aû ve t etìm fin lovèm utk nì play off okresnìho p eboru I.t Ìdy rozhodli stolnì tenistè MSK B eclav A o svèm prvenstvì v regionu B eclav. Sokol K epice se uk zal b t houûevnat m protivnìkem, kter se nemìnil vzd t jen tak. PrvnÌ utk nì v B eclavi prohr l 3:9, v dom cì odvetï ale zvìtïzil 9:8 a vynutil si prodlouûenì fin - lovè sèrie. V p tek 22. dubna si do herny MSK p ivezly K epice poëetnou skupinku fand, kter jim vytvo ila tèmï dom cì prost edì sv m hlasit m povzbuzov nìm. ZaË tek t etìho utk nì byl hodnï vyrovnan. Dom cì p r se ale dlouho k niëemu v ûnïjöìmu nedostali. Do poloëasu st Ìleli Jaroslav Hromek po zpïtnè p ihr vce od Pospiöe, Tom ö Krut k hlavou po asistenci Patrika LevËÌka a samotn LevËÌk, kter unikl po levèm k Ìdle a p ehodil lobem brank e. Brankostroj B eclavi pokraëoval i po zmïnï stran. Sv j druh gûl zaznamenal LevËÌk p ÌzemnÌ bombou z dvaceti metr, podruhè spïönì byli i Hromek, kter doklepl do pr zdnè branky p ihr vku od Michala Pol öka a Krut k, kter dostal dobr pas od Jakuba DoböÌËka a promïnil sûlov n jezd v sedmou branku hostujìcìho celku. P Ìzniv v voj z pasu umoûnil nasazenì dalöìch hr Ë do hry. Pospiöe vyst Ìdal v 69.minutÏ Jan Slunsk, po nïm p iöli na tr vnìk David Ferbar mìsto Adriana Segunda a Marek KoneËn, st ÌdajÌcÌ Krut ka. N - hradnìci se takè zapojili do st eleck ch hod, kdyû dvï minuty p ed koncem z pasu unikl KoneËn, poslal mìë podèl branky a Ferbar ho jen doklepl do sìtï. P edtìm se poda ilo dom cìm snìûit na 2:7, kdyû jeden z toënìk proöel po levè stranï, dal mìë pod sebe a jeho spoluhr Ë realizoval spïönï dor ûku. ÑMohu vyslovit plnou spokojenost s v konem celèho kolektivu. P esnï byly plnïny taktickè koly, kterè jsme nacviëovali v trèninku. Zneökodnili Stolní tenis na okrese slaví 80. let BŘECLAV (Lk) - Jeden z nejrozöì enïjöìch a nej spïönïjöìch sport B eclavska slavì v tïchto dnech 80. narozeniny. T dennìk B eclavsk kraj ozn mil 15. dubna 1931, ûe SK B eclav zaloûila oddìl stolnìho tenisu. Zve vöechny z jemce k trènink m, kterè probìhajì dvakr t t dnï v restauraci ÑU SoviË ì. Tato budova jiû dnes neexistuje, byl to rohov d m ulic Husova a Jana Palacha u b eclavskèho gymn zia. Jiû dubna zde probïhl turnaj v p nsk ch dvouhr ch a Ëty h e. V listopadu se uskuteënilo prvnì utk - nì s HodonÌnem s v sledkem 8:0 pro B eclav Sv mi v kony na sebe upozornili Gold, Adamec, Juker a Navr til, zn mi takè z jin ch sport (tenis, veslov nì). V roce 1932 vznikla Olympia B eclav, je p ihl - öena do tabletenisovè asociace, oba kluby se pak spojily. Jiû v tomto roce hrajì v mistrovskè soutïûi spolu se älapanicemi, ViktoriÌ Brno, SK Oslavany, Klunob a Olymp Brno. V b eznu byl uspo- d n mezin rodnì turnaj za Ëasti rakousk ch hr Ë, vìtïzem se stal»iûm, kter do B eclavi p iöel z v chodnìch»ech, objevujì se prvnì ûeny Syrov tkov a Reisov. Z jem o stolnì tenis roste, velk z jem byl o exibiënì start mistra»sr Lauterbacha, zaëìnajì se hr t ûeb ÌËkovÈ turnaje. V roce 1935 vznik stolnì tenis takè v Sokole B eclav I. Tento spïön zaë tek naruöila druh svïtov v lkla. Po nì prakticky tento sport neexistuje. V roce 1947 se uskuteënila p - telsk utk nì nap Ìklad b eclavsk ch hasië proti Svazu ËeskÈ ml deûe. V dubnu 1949 se uskuteënil prvnì turnaj za Ëasti pïti celk, vìtïzem se stal Sokol B eclav I, v jednotlivcìch vyhr l Benada z Luûic a Hors kov ze Sokola B eclav I. V roce 1952 se konal poprvè okresnì p ebor jednotlivc, Ëast je vìce neû p ekvapujìcì - 65 hr Ë. VÌtÏz je Bartoö z Lanûhota a TuËkov z b eclavskèho pivovaru. PrvnÌ okresnì p ebor druûstev se konal v roce 1956 za Ëasti sedmi muûsk ch celk. V roce 1960 p ich zì zpr va o zaloûenì oddìlu v Klobouk ch, kde mïl tenis dlouholetou tradici i roveú, dalöì oddìly vznikajì v Poho- elicìch, LanûhotÏ a mnoha dalöìch, na podzim 1965 existuje siln oddìl v LokomotivÏ B eclav s okresnìmi p ebornìky äperlovou a Machovsk m, Teturovou. P ÌötÌ lèta p in öejì dalöì rozvoj stolnìho tenisu,je hodnï nep ehledn, protoûe oddìly jsou i v mal ch mìstech, kterè ned vajì o svè Ëinnosti p Ìliö vïdït. NÏkterÈ d leûitè seky p ineseme v dalöì Ë sti. Stolní tenisté MSK Břeclav přeborníkem regionu Wirth-Vymyslick vyhr l d leûitou Ëty hru s dvojicì Pokorn -Z - stïra 3:1 po vyrovnan ch setech. V prvnì sèrii dvouher nestaëili Jan VaöÌËek na Radka PokornÈho a Igor Huleja na Libora Z stïru, dob e nezaëal ani Jan Vymyslick s Romanem Maökou a neëekanï dost pr ce mïl Imrich Wirth s Aleöem Sedl Ëkem. Kdyû nejlepöì hr Ë K epic i celèho utk nì Pokorn p idal sv j druh bod v hrou nad Hulejou, byl stav 3:3 a ani v dalöìch z pasech nemïli dom cì nic jistèho. Znalost vlastnìho prost edì jim ale p ece jen v d leûit ch momentech pom hala a v pr bïhu rozhodujìcìho st etnutì jiû dovolili jen dalöì bod PokornÈmu. Na svèm maximu hrajìcì Vymyslick p idal dalöì v hru, viditelnï sv zan zodpovïdnostì jedniëky MSK vyhr l Wirth dalöì dva z pasy, dvakr t se v pozitivnìm svïtle uk zal benjamìnek druûstva VaöÌËek a v hry se do- Ëkal i Huleja, coû v souhrnu vy- stilo v relativnï hladkou v hru druûstva 9:4. Pro postup do krajskè soutïûe II. t Ìdy je ale jeötï nutno uspït ve kvalifikaci, kter se bude hr t 1. kvïtna v HodonÌnÏ. Soupe i B eclavi budou»sad HodonÌn E a Sokol Moravsk Krumlov. Dva z tïchto t Ì celk postoupì do vyööì soutïûe, jsme aktivity pravè strany obrany Bohunic, kter obvykle zakl - d toënè akce, citlivï jsme reagovali na Ëasto uplatúovan ofside systèm nabìh nìm hr Ë ze druhè vlny,ì hodnotì spïön z - pas spokojen trenèr LudÏk Zl - mal. A slyöet se nechal i jeho kolega z Bohunic äajkovië: ÑVy jste nïkde jindeì, jsou jeho slova, jimiû chtïl naznaëit, ûe hr Ëi MSK podali v born kolektivnì, fotbalovï vyzr l v kon. NynÌ Ëek v n sledujìcìm kole dorosteneckè divize devaten ctku MSK v dom cìm prost edì SK LÌöeÚ, dalöì soupe z ËelnÌ skupinky. Z - pas se bude hr t v sobotu od 10:15 hod na Slovanu. Obětavý sokol by se dožil 130 let BŘECLAV (Lk) - Emil Totuöek se narodil 1. kvïtna 1881 v Mork vk ch, kde proûil takè ml dì. Pracoval jako p ÌsedÌcÌ p i soudu, kromï toho byl restauratèrem N - rodnìho domu v B eclavi. Budova je zn ma tìm, ûe zde p i manifetsaci byla z jeho balkûnu vyhl öena»eskoslovensk republika v roce Byl nadöen sokolsk cviëenec, funkcion a tak se z tohoto domu stalo ÑsokolskÈ hnìzdoì, kde se takè cviëilo, sch zovala, konaly se zde tïlov chovnè besìdky a z - bavy. 27. Ëervna 1920 se vydal s dalöìmi cviëenci Sokola B eclav I na VII. vöesokolsk slet do Prahy, ale tam nedorazil. P i tragickèm ûelezniënìm neötïstì v»eskèm BrodÏ utrpïl v ûn zranïnì, kter mïla n sledky pro jeho dalöì ûivot. Prov zely ho ËastÈ bolesti, doûil se jen 48 let, zem el 24. prosince t etìmu z stane Ñ»ern Petrì. 3.fin le MSK B eclav A - Sokol K epice A 9:4. Vymyslick, Wirth ñ Pokorn, Z stïra 3:1 (-8, 9, 7, 11), VaöÌËek ñ Pokorn 0:3 (-8, -3, -7), Huleja - Z stïra 0:3 (- 0, -9, -13), Vymyslick - Maöka 3:1 (-6, 7, 5, 10), Wirth ñ Sedl - Ëek 3:0 (6, 9, 9), Huleja - Pokorn 1:3 (2, -8, -6, -6), Vymyslick - Z stïra 3:2 (-8, 9, 10, -9, 6), Wirth - Maöka 3:0 (8, 17, 8), VaöÌËek - Sedl Ëek 3:0 (6, 5, 7), Vymyslick - Pokorn 1:3 (-10, 5, -3, - 7), Wirth - Z stïra 3:0 (9, 9, 4), VaöÌËek - Maöka (4, 6, 6), Huleja - Sedl Ëek 3:2 (-5, 7, 12, -6, 6), Wirth - Pokorn (-7, nedohr no). Další medaile pro judo Kostice HRANICE/UHERSKÉ HRA DIŠTĚ (VK) ñ Po oba uplynulè vìkendy bojovali judistè z Kostic na velk ch judistick ch turnajìch. I p es velkou nemocnost, kdy tèmï polovina oddìlu byla v nemocenskèm stavu, dok zala Ë st oddìlu vzornï reprezentovat kostickè judo. Na mezin rodnì VelkÈ cenï v judu v HranicÌch se po tèmï p lroënì pauze, zavinïnè zranïnìm, postavil na ûìnïnku Jakub Kov Ë (staröì û k, hmotnost nad 73 kg) a celkem bez problèm se probojoval p es vy azovacì kola do boj o medaile. V boji o bronzovou medaili se Jakub opït smolnï zranil a bohuûel tìm p iöel o t etì p ÌËku. Za 4. mìsto vöak zìskal d leûitè body opravúujìcì ke startu na mistrovstvì»r. DalöÌm, kdo startoval ve staröìch û cìch ve stejnè hmotnostnì kategorii, byl Luk ö SvobodnÌk, kter i p es problèmy ve vy azovacìch bojìch dok zal v z pase o bronzovou medaili zvìtïzit a obsadil tak 3. mìsto. V kategorii staröìch ûaëek v hmotnosti do 44 kg zìskala cennè body 5. mìstem Monika TuËkov, kter takè z vodila po delöì nemocenskè p est vce. DalöÌm turnajem, kter kostiëtì judistè absolvovali byl VelikonoËnÌ turnaj v judu ml deûe v UherskÈm Hradiöti. P i Ëasti asi 170 judist a judistek se ani kostiëtì neztratili a z sluhou Davida Dubce vezou 1.mÌsto a zlatou medaili v kategori nejmladöìch judist. Lucie Bartoöov obsadila v tèto vïkovè kategorii dïvëat pïknè 3. mìsto a bronzovou medaili.v kategorii staröìch û k hmotnosti nad 73 kg bojovali za kostickè judisty Martin Holobr dek, kterèmu se vöak neda ilo a byl vy azen a Luk ö SvobodnÌk. Luk ö se probojoval do boj o medaile, kde v souboji o fin le narazil na svèho kamar da a souëasnï soupe e z b eclavskèho oddìlu. V tomto duelu se dopustil hrubè chyby a odeöel poraûen s moûnostì bojovat jeötï o bronzovou medaili. V poslednìm z pase o bronz se vzchopil a dok zal v souboji o t etì mìsto zvìtïzit. V kategorii staröìch ûa- Ëek t etì mìsto a bronzovou pozici obsadila jeötï Monika TuËkov. Oficiální zprávy OFS Sportovně technická komise 1. Schv lenì utk nì OP muûi ñ 17.kolo; Schv leno. Sokol ZajeËÌ poplatek 100,- KË ñ 4x ék; Sokol StrachotÌn poplatek 100,- KË ñ 4x ék; Sokol Charvatsk Nov Ves poplatek 100,- KË ñ 4x ék III.A muûi ñ 17.kolo; Schv leno III.B muûi ñ 17.kolo; Schv leno; Sokol Brumovice poplatek 200,- KË ñ 5x ék IV.A muûi ñ 19.kolo; Schv leno V z pase SK DolnÌ VÏstonice ñ SK Tatran Poötorn byla vznesena n mitka proti startu hr Ëe dom cìch Radka Sedl ka, r.ë /ó ó. Na RP tohoto hr Ëe startoval prokazatelnï jin hr Ë. STK ruöì v sledek dosaûen na h iöti a z pas kontumuje 0:3 ve prospïch druûstva SK Tatran Poötorn. STK p ed v hr Ëe Sedl ka Radka, kapit na Ji Ìho»ervinku a vedoucìho druûstva Tom öe Halma do DK. Klub SK DolnÌ VÏstonice pokuta 300,- - poruöov nì SÿF, Ël.35, odst. c/ a d/ MSK B eclav C poplatek 100,- KË ñ 4x ék; Slavoj PodivÌn B poplatek 100,- KË ñ 4x ék IV.B muûi ñ 19.kolo; Schv leno; Sokol ZajeËÌ B poplatek 100,- KË ñ 4x ék OP dorost ñ 17.kolo; Schv leno. III.t Ìda dorostu ñ 15.kolo; Schv leno; Dynamo Drnholec pokuta 100,- KË ñ nehl öenì v sledku; Dynamo Drnholec poplatek 100,- KË ñ 4x ék OP staröì û ci ñ 18.kolo; Schv leno OP mladöì û ci ñ 18.kolo; Schv leno ZéS, skupina A ñ 18.kolo; Schv leno; Dynamo Drnholec pokuta 100,- KË ñ nehl öenì v sledku; Slavoj PodivÌn pokuta 100,- KË ñ nedostatky v ZoU (chybì R» vedoucìho druûstva) ZéS, skupina B ñ 18.kolo; Schv leno OP z kladen, skupina A ñ 20.kolo; Schv leno, dod n ZoU Lanûhot ñ Kostice 1:1 OP z kladen, skupina A ñ 21.kolo; Neschv leno, z pas Moravsk Nov Ves ñ MSK B eclav C odloûen. Z pas P lava Mikulov A ñ Sokol Hlohovec, hostè se nedostavili k z pasu. STK vyhlaöuje kontumaënì v sledek 3:0 pro muûstvo P lava Mikulov A. Klub Sokol Hlohovec se trest pokutou ve v öi 300,- KË ñ nedostavenì se k utk nì. Sokol Lanûhot pokuta 100,- KË ñ nedostatky v ZoU (chybì jmèno,p ÌjmenÌ a R» vedoucìho druûstva). Sokol Tvrdonice pokuta 100,- KË - nedostatky v ZoU (chybì R» rozhodëìho). OP z kladen, skupina B ñ 19.kolo; Neschv leno, st le chybì ZoU Novosedly ñ StrachotÌn. Klub Sokol Novosedly pokuta 400,- KË ñ 2x opakovanè nezasl nì ZoU! STK vyz v klub Sokol Novosedly k urychlenèmu dod nì ZoU! OP z kladen, skupina B ñ 21.kolo; Schv leno; FC P lava Mikulov pokuta 100,- KË ñ nedostatky v ZoU (chybì jmèno,p ÌjmenÌ a R» rozhodëìho). OP z kladen, skupina C ñ 21.kolo; Schv leno; FK Vrbice 1959 pokuta 100,- KË ñ nedostatky v ZoU (nenì vypsan ÑhlaviËkaì ZoU) OP mladöìch z kladen ñ 20.kolo; Schv leno; Sokol Poho elice pokuta 100,- KË - nehl öenì v sledku; FK Valtice pokuta 100,- KË ñ nedostatky v ZoU (chybì st elci branek) 2. P eloûenì utk nì STK SCHVALUJE n sledn p eloûenì utk nì: IV.t Ìda, sk.a ñ 23.kolo Sokol Hlohovec B ñ TJ Milovice P TEK v hodin, h.hlohovec Klub Sokol Hlohovec poplatek 200,- KË ñ p eloûenì utk nì (Ël. 6, odst. 2. Rozpisu soutïûì) 3. Revokace rozhodnutì STK STK ruöì pokutu ve v öi 100,- KË za nehl öenì a chybnè hl öenì v sledku (z pis STK Ë. 27/J/2011 ze dne ) udïlenou klub m Sokol Tvrdonice (2x), Sokol KobylÌ a Sokol P ibice/ivaú. V sledky byly nahl öeny v po dku. 4. UpozornÏnÌ klub m STK upozorúuje vöechny kluby na d slednè vyplúov nì Z pisu o utk nì. Nedostatky se vyskytujì hlavnï v ml deûnick ch soutïûìch a ve IV.t ÌdÏ muû. NejËastÏji jsou to: chybïjìcì jmèno, p ÌjmenÌ a R» hlavnìho po adatele, poëet po adatel, podpisy hlavnìho po adatele, pokladnìka nebo vedoucìch druûstev (u ml deûe). D le upozorúuje STK kluby, aby si zkontrolovaly d kladnï RP vöech hr Ë, zda jsou opat eny fotografiemi, kterè odpovìdajì podobï hr - Ë (ÑstarÈ fotografieì). RozhodËÌ se budou ve vïtöì mì e zamï ovat na kontrolu RP. Rozvrh veřejného plavání Plavecký bazén Břeclav ter 26. dubna: 6 ñ 8; 14 ñ 16; 18 ñ 21; st eda 27. dubna: 6 ñ 8; 14 ñ 16; 18 ñ 21; Ëtvrtek 28. dubna: 6 ñ 8; 14 ñ 16; 19 ñ 21; p tek 29. dubna: 6 ñ 8; 14 ñ 21; sobota 30. dubna: 8 ñ 12, 14 ñ 16 (atrakce pro dïti), 16 ñ 21; nedïle 1. kvïtna: 8 ñ 12, 15 ñ 21. ZmÏna rozvrhu vyhrazena! Informace na telefonu:

10 10 MORAVSK JIH SPORT TER 26. DUBNA 2011 Aktuální výsledky a tabulky fotbalových soutěží A1A - Moravskoslezsk fotbalov liga - MSFL Fr dek-mìstek ñ Sigma Olomouc B 0:1; Opava ñ Jihlava B 1:0; HFK Olomouc ñ KromÏ Ìû 3:0; Z b eh ñ LÌöeÚ 4:1; SlaviËÌn ñ B eclav 0:2; UniËov ñ FC Brno B 0:1; Slov cko B ñ TESC. ZlÌn B 2:0; 1.Opava : 9 48 (21) 2.HFK Olomouc : 7 38 (11) 3.Z b eh : (0) 4.Fr dek-mìstek : (-1) 5.KromÏ Ìû : (1) 6.UniËov : (0) 7.LÌöeÚ : (-1) 8.TESC.ZlÌn B : (-6) 9.Slov cko B : (-3) 10.B eclav : (-6) 11.FC Brno B : (-5) 12.HulÌn : (-8) 13.Sigma Olomouc B : (-6) 14.Jihlava B : (-3) 15.SlaviËÌn : 38 7(-23) C2D - MSDD -sk. ÑDì st. dor. seznam. cz n rodnì soutïû Vrchovina ñ VelkÈ Mezi ÌËÌ 3:2; éô r n S z. ñ Pelh imov 2:0; VelkÈ Mezi ÌËÌ ñ VeselÌ 1:0; KromÏ Ìû B ñ Vyökov 0:1; Vikt. Otrokovice ñ ProstÏjov 4:1; B eclav ñ Havl. Brod 4:0; LÌöeÚ Bohunice 1:2; Vrchovina ñ Sparta Brno B 0:4 1.B eclav : (7) 2.Vyökov : (10) 3.Pelh imov : (10) 4.LÌöeÚ : (6) 5.éÔ r n S z : (3) 6.Bohunice : (3) 7.VeselÌ : (-1) 8.Havl.Brod : (-1) 9.Sparta Brno B : (-3) 10.VelkÈ Mezi ÌËÌ : (-4) 11.KromÏ Ìû B : 36 17(-10) 12.ProstÏjov : 50 15(-12) 13.Vikt.Otrokovice : 40 14(-13) 14.Vrchovina : 55 7(-20) E2D - MSéD sk. ÑDì st. û ci seznam. cz n rodnì soutïû Slov cko ñ B eclav 2:1; Sparta Brno ñ FC Brno B 3:0; Bohunice ñ Vyökov 1:2; Havl. Brod ñ TESC. ZlÌn 4:0 ; VelkÈ Mezi ÌËÌ ñ DO- STA Bystrc 2:0; T ebìë ñ Vrchovina 4:0; Jihlava KromÏ Ìû 0:3 1.Havl.Brod : (13) 2.KromÏ Ìû : (12) 3.Sparta Brno : (9) 4.B eclav : (9) 5.Vyökov : (8) 6.VelkÈ Mezi ÌËÌ : (4) 7.Slov cko : (-1) 8.FC Brno B : (0) 9.T ebìë : (-5) 10.Jihlava : 31 17(-10) 11.Bohunice : (-7) 12.TESC.ZlÌn : (-9) 13.DOSTA Bystrc : 66 7(-14) 14.Vrchovina :129 0(-24) F2D - MSéD sk. ÑDì ml. û ci seznam. cz n rodnì soutïû Slov cko ñ B eclav 4:3; Sparta Brno ñ FC Brno B 1:1; Bohunice ñ Vyökov 3:1; Havl. Brod ñ TESC. ZlÌn 3:2; VelkÈ Mezi ÌËÌ ñ DOSTA Bystrc 1:1; T ebìë ñ Vrchovina 1:0; Jihlava ñ KromÏ Ìû 0:3 1.KromÏ Ìû : (20) 2.FC Brno B : (12) 3.Sparta Brno : (9) 4.Havl.Brod : (9) 5.T ebìë : (-4) 6.TESC.ZlÌn : (1) 7.Bohunice : (-2) 8.B eclav : (-1) 9.Vrchovina : (-4) 10.Jihlava : (-9) 11.Slov cko : 55 17(-10) 12.VelkÈ Mezi ÌËÌ : (-9) 13.DOSTA Bystrc : 44 11(-10) 14.Vyökov : 75 6(-15) J2B - MSDé - skupina ÑBì B ez vky ñ V. Pavlovice 0:0; B eznice ñ Hovorany 2:2; MutÏnice ñ Holeöov ÑBì 4:0; Vlkoö ñ PodivÌn 7:0; Napajedla Nezdenice 0:2 1.Hovorany : (16) 2.V.Pavlovice : 6 28 (13) 3.B eznice : (7) 4.Vlkoö : (1) 5.Nezdenice : (3) 6.MutÏnice : (-2) 7.B ez vky : (-4) 8.Napajedla : 43 6(-12) 9.Holeöov ÑBì : 50 2(-13) 10.PodivÌn : 59 1(-14) Krajské soutěže A1A - FINCENTRUM-KP dospïl ch Vracov ñ Novosedly 5:0; (2:0); 250; branky: Eli ö, KuËera, Loprais, Vy- bìral, éurovec; rozhodëì: JanÌËek; Zb öov ñ R jeëko 1:3; (0:2); 100; branky: KotaËka - Bartoö, Sehnal, Star ; rozhodëì: KuËera. Boskovice ñ Mor. Krumlov 3:1; (2:0); 200; branky: Koudelka, Martinek, vlastnì ñ Machotka; IE Znojmo ñ Bzenec 4:1; (0:1); 100; branky: Ostr 2, VaöÌËek, äù va - Kasala; rozhod- ËÌ: Kor b;»k: 0 ñ Linhart; 1. SC Znojmo B ñ RousÌnov 1:0; (0:0); 67; branky: Podzemsk ; rozhodëì: Pol k; Ku im ñ IvanËice 0:3; (0:1); 150; branky: Knotek, NÏmec,»ern ; rozhodëì: Dohn lek; Bohunice ñ»afc éidenice 11:0; (7:0); 60; branky: Bombicz 3, KuliËka 3, Beneö 2, Hrazdira, Kostka, Tonev; R jec-jest ebì ñ Velk n. V. 7:0; (4:0); 120; branky: Ostr 3, Sedl k 2, Cabadaj, Hol ; rozhodëì: Tepl ; Novosedly ñ Ku im 1:1; (1:0); 100; branky: Knee - Klopar; rozhodëì: BuËek; Bohunice ñ 1. SC Znojmo B 4:1; (3:0); 150; branky: Beneö 2, Kostka, KuliËka - äplìchal; rozhod- ËÌ: Nejezchleb;»AFC éidenice ñ Zb öov 1:5 (1:3); 60; branky: Ratiborsk - Roszicska 4, Havel; rozhodëì: JelÌnek; IvanËice ñ Vracov 2:0 (1:0) 120; branky: NÏmec,»ern ; rozhodëì: Laöt vka; RousÌnov ñ R jeëko 2:0; (1:0) ; 100; branky: KrejËÌ, R ûiëka; rozhodëì: äpaëek; Bzenec ñ Mor. Krumlov 2:0; (1:0); 90; branky: äifel 2; rozhodëì: KosiËka; R jec ñ Jest ebì IE Znojmo 2:0; (1:0); 85; branky: Hr za, Opletal; rozhodëì: Nov k; Velk n. V. ñ Boskovice 1:1; (0:1); 150; branky: Macko - PreË; rozhodëì: Vod k;»k: 0 - V clavek 1.Bohunice : (12) 2.Vracov : (11) 3.Boskovice : (9) 4.IvanËice : (6) 5.R jec-jest ebì : (4) 6.IE Znojmo : (4) 7.R jeëko : (1) 8.Bzenec : (1) 9.Mor.Krumlov : (-1) 10.1.SC Znojmo B : (-4) 11.Zb öov : (-7) 12.RousÌnov : (-8) 13.Ku im : (-8) 14.Novosedly : 42 22(-11) 15.Velk n.v : 51 17(-16) 16.»AFC éidenice : 82 10(-23) A2B - I. A t Ìda dospïl ch - sk. B RatÌökovice ñ Vacenovice 1:1; (0:0); branky: KoplÌk - GrufÌk;»K: Macek ñ 0; Vel. Pavlovice ñ Rohatec 3:2; (2:1); branky: Vaöek 2, Presl - MikÈska, Sloboda; Bo etice ñ Lanûhot 2:2; (1:1); branky: Kröka, Machala - MeËiar, éaloudek;»k: 0 ñ Hakala; Tvrdonice ñ B eclav B 0:1; (0:1); branky: Prajka; Draûovice ñ BuËovice 0:1; (0:0); branky: Mikul öek; Kyjov ñ Slavkov 1:1; (0:0); branky: Randa ñ Strnad; Kostice ñ MutÏnice 1:1; (0:0); branky: Kr l - V lek 1.MutÏnice : (15) 2.Kyjov : (13) 3.Vel.Pavlovice : (11) 4.Bo etice : (2) 5.Slavkov : (1) 6.BuËovice : (-3) 7.Lanûhot : (-3) 8.RatÌökovice : (-5) 9.B eclav B : (-5) 10.Tvrdonice : (-5) 11.Draûovice : (-7) 12.Vacenovice : (-8) 13.Rohatec : 28 16(-11) 14.Kostice : 50 9(-18) A3B - I. B t Ìda dospïl ch - sk. B äatov ñ éebïtìn 1:1 (1:1); branky: Bart k ñ Havelka; äaratice ñ Jaroslavice 4:0; (3:0); branky: Kov Ë 3, JuraËka; Tu any ñ MS Brno 4:3 ñ (2:2); branky: Fila 2, Smetana 2 - KrejËÌ, Viktora,»ern ; Pr Ëe ñ Zast vka 2:1; (2:1); branky: Gregor, Maöek ñ KadlËÌk; MÏnÌn ñ jezd 4:0; (2:0); branky: Aujezdsk, Hor k, Schmid, Vykou il;»k: Lacko ñ 0; nanov ñ ViöÚovÈ 2:2; (2:1); branky: Vlk,»apoun - Buchta, Kolner; Mod ice ñ K enovice 1:0; (0:0); branky: Goiö Patrik 1.äaratice : (15) 2.K enovice : (8) 3.MS Brno : (4) 4.Zast vka : (4) 5. nanov : (1) 6. jezd : (-2) 7.Pr Ëe : (-2) 8.MÏnÌn : (-3) 9.Tu any : (-3) 10.äatov : (-4) 11.éebÏtÌn : (-5) 12.Mod ice : (-8) 13.Jaroslavice : 42 15(-12) 14.ViöÚovÈ : 56 8(-19) A3C - I. B t Ìda dospïl ch - sk. C Rakvice ñ Lednice 1:1; (0:0); branky: Vajbar ñ Dvo Ëek; DubÚany ñ Milotice 1:3; (0:2); branky: Kalfa - Kundrata Ivo 2, Hofr;»K: Kos ñ 0; Hroz. Lhota ñ Lanûhot B 2:1; (2:1) ñ nedohr no; branky: JanulÌk, LipËÌk ñ Bern t; MikulËice A3C1803 VeselÌ 1:4; (1:0); branky: Bureö - Pol ch 2, Sl deëek, äaf ; Vel. BÌlovice ñ HustopeËe 0:0; (0:0); 1.Lednice : (7) 2.Blatnice : (4) 3.Hroz.Lhota : (4) 4.Rakvice : (4) 5.KnÏûdub : (4) 6.St.Poddvorov : (1) 7.DubÚany : (0) 8.VeselÌ : (0) 9.éaroöice : (2) 10.HustopeËe : (-5) 11.MikulËice : (-8) 12.Vel.BÌlovice : (-8) 13.Milotice : 39 14(-13) 14.Lanûhot B : 63 5(-22) C1A - Kr. p ebor dorostu - staröì Svratka ñ Brno Ku im 2:2; (1:1); branky: äindel, äkaroupka - Homola, vlastnì; MutÏnice ñ B eclav B 2:3; (1:0); branky: HoleöÌnsk 2 - Ferbar 2, KoneËn ; ;Slatina ñ Blansko 1:0; (1:0); branky: Michalec; Tasovice ñ HO-äA B 4:3; (2:1); branky: Sedl 3,»erm k - Bidmon, KoryË nek, Vanda; ;»AFC éidenice ñ Mor. Krumlov 1:1; (1:1); branky: Ratiborsk ñ nehl öeno; St. LÌskovec ñ Bystrc 1:3; (0:1); branky: Pa Ìzek - Cvingr f, KratochvÌl, TÏûk ;»K: R ûiëka ñ 0; 1. SC Znojmo B ñ Boskovice 4:3; (2:2); branky:»apoun 2, Benda, Urb nek - Fojt 2, Hromek 1.Blansko : 8 43 (16) 2.HO-äA B : (5) 3.Bystrc : (11) 4.B eclav B : (5) 5.Svratka Brno : (5) 6.Mor.Krumlov : (3) 7.1.SC Znojmo B : (2) 8.MutÏnice : (-2) 9.Slatina : (-2) 10.Boskovice : (-5) 11.Ku im : (-5) 12.St.LÌskovec : 58 11(-16) 13.»AFC éidenice : 39 10(-17) 14.Tasovice : 64 9(-18) C2B - I. t Ìda dorostu - sk. B Novosedly ñ Miroslav 9:1 (4:1); branky: Ligas 3, NÏmec 2, SvÌzela 2, Grimm, S kora ñ Vod k; Poho- elice ñ nanov 2:1; (1:0); branky: Bzduch, Rouzek ñ Janda; H. Kounice ñ Doböice 3:0; (2:0); branky: Nov k 2, BalÌk; P ÌmÏtice ñ Zb öov 1:1; (0:1); branky: Balon ñ ärajtl; Zast vka ñ Oslavany 0:1; (0:0); branky: Hor k; IE Znojmo ñ IvanËice 2:3; (1:2); branky: äperl 2 -»erm k 2, Hud Ëek 1.Zb öov : (17) 2.Novosedly : (16) 3.IvanËice : (14) 4.H.Kounice : (7) 5.Miroslav : (5) 6.Kohoutovice : (3) 7. nanov : (-6) 8.Poho elice : (-7) 9.Oslavany : (-9) 10.P ÌmÏtice : (-9) 11.IE Znojmo : 43 14(-13) 12.Zast vka : 58 10(-17) 13.Doböice : 67 8(-16) C2C - I. t Ìda dorostu - sk. C Velk n. V. ñ Kyjov 1:2; (0:0); branky: Novotn - Fridrich, éandovsk ; DubÚany ñ Slavkov 1:1; (1:0); branky: Baùa ñ KluËka; Bzenec ñ K epice 1:3; (1:2); branky: Pol ch - VintrlÌk VojtÏch 2, VintrlÌk Jan; RatÌökovice ñ Dambo ice 5:4; (4:0); branky: Opluötil 3, Imrisch, Kordula - MaleÚ k Petr 2, Hlavinka, MaleÚ k Tom ö; Vel. Pavlovice ñ Rohatec 4:3; (3:1); branky: HavlÌk, Ot hal, Pohl, Z jeda - BÏloch, Fro- lec, Vinkl rek; Hovorany ñ D. Bojanovice 4:1; (3:0); branky: Fodor 3, Bajer ñ Bohun; Vel. BÌlovice ñ HustopeËe 4:3; (2:1); branky: OsiËka 2, Sl ma 2 - Prchal, Strouhal, Svoboda 1.Kyjov : (22) 2.K epice : (9) 3.RatÌökovice : (8) 4.Hovorany : (4) 5.HustopeËe : (3) 6.Bzenec : (2) 7.DubÚany : (0) 8.Vel.Pavlovice : (0) 9.Slavkov : (-2) 10.Rohatec : (-6) 11.Velk n.v : (-7) 12.Vel.BÌlovice : (-8) 13.D.Bojanovice : 88 7(-20) 14.Dambo ice : 72 2(-25) D1A - Kr. p ebor dorostu - mladöì Svratka ñ Brno Ku im 1:2; (0:1); branky: Mal öek - Hanzl, Skoumal; MutÏnice ñ B eclav B 1:5; (1:1); branky: BÌza - Hoch 2, UjËÌk, VejvanËick, Wallisch; Slatina ñ Blansko 3:2; (3:1); branky: Halick, Meitner, Michalec - MichalÌk, Tr vnìëek; Tasovice ñ HO-äA B 1:6; (1:1); branky: ZahradnÌk - Knotek 2, BÌza, Kyselka, Mokr, NÏme- Ëek;»AFC éidenice ñ Mor. Krumlov 2:0; (1:0); branky: SvaËina, Vala; St. LÌskovec ñ Bystrc 1:3; (0:1); branky: VobornÌk - KratochvÌl, PospÌöil, Tomek; 1. SC Znojmo B ñ Boskovice 1:3; (0:1); branky: Nov k - Blaha, VybÌhal, éivn 1.Blansko : (19) 2.1.SC Znojmo B : (17) 3.Bystrc : (8) 4.Boskovice : (7) 5.HO-äA B : (4) 6.B eclav B : (0) 7.Ku im : (-2) 8.Svratka Brno : (-3) 9.Slatina : (-4) 10.St.LÌskovec : (-4) 11.MutÏnice : (-5) 12.»AFC éidenice : (-7) 13.Mor.Krumlov : 74 10(-17) 14.Tasovice :106 0(-27) E1A - Kr. p ebor û k - staröì Blansko ñ Vyökov B 0:0; (0:0); Svratka ñ Brno Bystrc B 8:0; (5:0); branky: Langer 4, HavlÌn, MÏchura Luk ö, PavlÌk, Vlach; Boskovice ñ LÌöeÚ 1:1; (0:0); branky: JanÌk ñ»ìhal; Kyjov ñ HO-äA B 3:0; (2:0); branky: Klimeö, Pintera,»ada; VeselÌ ñ Sparta Brno B 0:1; (0:1); branky: Viktorin; Zbrojovka C ñ Mor. Krumlov 1:2; (0:0); branky: Gehringer - Sobotka,»Ìhal 1.Svratka Brno : 6 45 (18) 2.Mor.Krumlov : (20) 3.LÌöeÚ : (10) 4.VeselÌ : (2) 5.Zbrojovka C : (4) 6.Blansko : (4) 7.HO-äA B : (2) 8.Vyökov B : (-5) 9.Boskovice : (-6) 10.Kyjov : (-4) 11.Sparta Brno B : 32 16(-11) 12.Znojmo B : 34 11(-10) 13.Bystrc B : 70 10(-17) 14.Mikulov :105 4(-23) E2B ñ I. t Ìda û k staröìch - sk. B Zb öov ñ Vojkovice 3:1; branky: KunËar, Lacina, Mertl ñ Boh Ë; Hruöovany n. J. ñ NikolËice 1:2; branky: Novotn - Bartl, ävaúhal; Kohoutovice ñ St. LÌskovec 1:0; branky: Holub ; P ÌmÏtice ñ Poho elice 3:1; branky: NÏmeËek, Papouöek, UrÌk ñ BaËo; Zast vka ñ Miroslav 2:2; branky: HanÏl, Wasserbauer - KrejËÌ, Morong;»K: 0 ñ Krb lek; 1.St.LÌskovec : (14) 2.Kohoutovice : (8) 3.P ÌmÏtice : (10) 4.NikolËice : (6) 5.Hruöovany n.j : (2) 6.Vojkovice : (0) 7.IvanËice : (0) 8.Vel.Pavlovice : (-9) 9.Zast vka : (-8) 10.Miroslav : 37 11(-10) 11.Poho elice : 45 9(-12) 12.Zb öov : 46 8(-13) E2C - I. t Ìda û k staröìch - sk. C RatÌökovice DubÚany 7:1; branky: nehl öeno 2, HadamÌk, KoplÌk, Macek, RepÌk, äimek ñ Adzima; Svatobo ice-mist Ìn ñ B eclav B 0:3; branky: TrËka 2, Tich ; Lanû- hot ñ Rohatec 3:4; branky: TuËek 2, Hofer - Stamick 3, äafa Ìk; Bzenec ñ VeselÌ B 2:0; branky: H ûa, V vra; Velk n. V. ñ Vel. BÌlovice 5:0; branky: ZajÌc 3, äeveëka 2; HustopeËe ñ MutÏnice 0:3; branky: Piökula, R ûiëka, Varmuûa 1.B eclav B : (16) 2.Velk n.v : (16) 3.Bzenec : (10) 4.MutÏnice : (7) 5.VeselÌ B : (5) 6.RatÌökovice : (-4) 7.HustopeËe : (-1) 8.DubÚany : (-9) 9.Rohatec : (-6) 10.Svatobo ice-mist Ìn : 35 12(-12) 11.Vel.BÌlovice : 66 8(-16) 12.Lanûhot : 91 6(-15) F1A - Kr. p ebor û k - mladöì Blansko ñ Vyökov B 2:3; (1:0); branky: Kunc, Zmeko - Fialka 2, Horv - th; Svratka Brno ñ Bystrc B 6:0; (6:0); branky: Chr scina 2, Fessl 2, Gr za, Mal öek; Boskovice ñ LÌöeÚ 0:2; (0:0); branky: Neöpor, Plch; Kyjov ñ HO-äA B 1:1; (0:1); branky: Gabriel ñ Blaûek; VeselÌ ñ Sparta Brno B 3:4; (2:1); branky: Straka 2, JanÌk - Pojsl 2, Fiala, vlastnì; Zbrojovka C ñ Mor. Krumlov 1:0; (1:0); branky: Hladk 1.Zbrojovka C : (22) 2.Svratka Brno : 9 45 (18) 3.Blansko : (12) 4.Sparta Brno B : (6) 5.Mikulov : (5) 6.Vyökov B : (-4) 7.VeselÌ : (-4) 8.Boskovice : (-5) 9.LÌöeÚ : (-7) 10.HO-äA B : (-4) 11.Mor.Krumlov : (-9) 12.Kyjov : 52 12(-12) 13.Bystrc B : 67 10(-17) 14.Znojmo B : 74 6(-15) F2B - I. t Ìda û k mladöìch - sk. B Zb öov ñ Vojkovice 1:7; branky: Elisseev - Fiala 4, Dvo Ëek 2, ävec; Hruöovany n. J. ñ NikolËice 0:4; branky: Klob sa 2, Gorecki, äabata; Kohoutovice ñ St. LÌskovec 1:0; branky: Pavliö; P ÌmÏtice ñ Poho elice 1:1; branky: Tomek ñ H jek; Zast vka ñ Miroslav 4:1; branky: KlÌma 2, Strnad, ämarda - Priml 1.Kohoutovice : 8 45 (21) 2.Zast vka : (12) 3.Vojkovice : (6) 4.IvanËice : (12) 5.Miroslav : (7) 6.Zb öov : (5) 7.NikolËice : (-1) 8.St.LÌskovec : (-8) 9.P ÌmÏtice : 70 10(-11) 10.Vel.Pavlovice : 48 9(-15) 11.Poho elice : 66 9(-12) 12.Hruöovany n.j :178 0(-24) F2C - I. t Ìda û k mladöìch - sk. C RatÌökovice ñ DubÚany 0:5; branky: Novotn 3, äevëìk 2; Svatobo- ice-mist Ìn ñ B eclav B 1:6; branky: Klvan - Barina, Heleöic, MiköÌk, Nejezchleba, Pekaj, Tkadlec; Lanûhot ñ Rohatec 3:7; branky: R zner 2, TuËek - Hlav Ë 4, Odehnal 2, äebesta; Bzenec ñ VeselÌ B 3:5; branky: Kosek Daniel 2, Kosek Richard - Sch ller 2,»ajka 2, Chytka; Velk n. V. ñ Vel. BÌlovice 6:0; branky: ChrenËÌk 3, Mikeska 3; HustopeËe ñ MutÏnice 7:3; branky: Gajda 3, Mach, Makovsk, Pesan, VÌtek - Bravenec, Michna, Weigl 1.Velk n.v : (18) 2.VeselÌ B : (15) 3.B eclav B : (9) 4.Rohatec : (9) 5.DubÚany : (3) 6.HustopeËe : (4) 7.Bzenec : (-2) 8.MutÏnice : (-8) 9.RatÌökovice : (-8) 10.Lanûhot : (-5) 11.Svatobo ice-mist Ìn : 66 9(-15) 12.Vel.BÌlovice : 66 0(-24) Okresní soutěže OP muûi Novosedly - KrumvÌ -1:-1, Poho- elice - P ibice 2:1, B ezì - Ch. N. Ves 0:0, CvrËovice - Popice 2:0, Fk Valtice - Hlohovec 0:1, Mor. N. Ves - K epice 3:1, ZajeËÌ - StrachotÌn 1:0 1 CvrËovice : Ch. N. Ves : Poho elice : Mor. N. Ves : B ezì : ZajeËÌ : Hlohovec : K epice : P ibice : StrachotÌn : Novosedly : KrumvÌ : Fk Valtice : Popice : 56 7 III. t Ìda, sk. A D. Dunajovice - StaroviËky 1:2, Pern - Mor. N. Ves B 4:3, T nec - Sok. Pavlov 1:1, HustopeËe B - Bavory 1:0, Sok. P Ìtluky - Drnholec 1:0, Kostice B - Tvrdonice B 0:5, Sedlec - M. éiûkov 1:0 1 Sedlec : Sok. P Ìtluky : Pern : M. éiûkov : HustopeËe B : Tvrdonice B : Sok. Pavlov : T nec : Drnholec : Mor. N. Ves B : Kostice B : StaroviËky : Bavory : D. Dunajovice : III. t Ìda, sk. B UherËice - Boleradice -1:-1, Vrbice - Klobouky -1:-1, Sok. IvaÚ - NikolËice 1:4, äitbo ice - Vranovice 0:0, V. NÏmËice - V. Pavlovice B -1:-1, KobylÌ - Nosislav -1:-1, Brumovice - Pouzd any -1:-1 1 V. Pavlovice B : NikolËice : V. NÏmËice : Klobouky : UherËice : Pouzd any : Vranovice : Sok. IvaÚ : Vrbice : KobylÌ : äitbo ice : Nosislav : Brumovice : Boleradice : 38 3 IV. t Ìda, sk. A Tatr. Poötorn - H. VÏstonice 2:2, Milovice - Fk Valtice B 3:1, B ezì B - Ch. N. Ves B 2:2, PodivÌn B - V. BÌlovice B 2:1, MSK B eclav C - Hlohovec B 3:0, Klentnice - Sok. Ladn 1:2, Bulhary - Mikulov B 0:5, Lednice - D. VÏstonice 3:0 1 Mikulov B : Sok. Ladn : Lednice : Ch. N. Ves B : PodivÌn B : MSK B eclav C : Milovice : V. BÌlovice B : Bulhary : Tatr. Poötorn : Fk Valtice B : H. VÏstonice : Klentnice : Hlohovec B : B ezì B : D. VÏstonice : IV. t Ìda, sk. B V. HostÏr dky - volno -1:-1, Bo- etice B - P ibice B 6:0, H. Bojanovice - V. NÏmËice B -1:-1, UherËice B - CvrËovice B -1:-1, Popice B - Pasohl vky 0:3, NÏm- ËiËky - V. Dv r 1:0, TJ Div ky - KurdÏjov -1:-1, ZajeËÌ B - Poho- elice B 7:0 1 NÏmËiËky : Bo etice B : V. HostÏr dky : ZajeËÌ B : V. Dv r : TJ Div ky : KurdÏjov : V. NÏmËice B : P ibice B : Poho elice B : H. Bojanovice : Pasohl vky : CvrËovice B : Popice B : UherËice B : OP dorost PodivÌn - volno -1:-1, Tvrdonice - Lanûhot 2:4, Mikulov - Ch. N. Ves 8:4, Rakvice - Kostice/T nec 1:4, K epice B - Hlohovec 3:2, Mor. N. Ves - Nosislav 8:1, ZajeËÌ - StrachotÌn 3:1 1 Mikulov : Kostice/T nec : PodivÌn : Lanûhot : 33 29

11 TER 26. DUBNA 2011 SPORT MORAVSK JIH 11 Obsazení fotbalových rozhodčí E2C1706 DubÚany Vel.BÌlovice :15 SO Vyšší soutěže A1A - Moravskoslezsk fotbalov liga - MSFL 23. kolo Fr dek-mìstek B eclav AntonÌËek Mach lek Val öek Stadion Stovky SO 10:15 P ral C2D - MSDD -sk. ÑDì st. dor. seznam.cz n rodnì soutïû 21. kolo ñ B eclav LÌöeÚ Sk Ìteck Jm KFS SO 10:15 Jm KFS D2D - MSDD sk. ÑDì ml. dor. seznam.cz n rodnì soutïû 21. kolo B eclav LÌöeÚ Jm KFS Sk Ìteck SO 12:30 Jm KFS E2D - MSéD sk. ÑDì st. û ci seznam.cz n rodnì soutïû 21. kolo Havl. Brod B eclav H jek K KFS Vy NE 10:00 KFS Vy F2D - MSéD sk. ÑDì ml. û ci seznam.cz n rodnì soutïû 21. kolo Havl. Brod B eclav H jek K KFS Vy NE 11:45 KFS Vy J2B - MSDé - skupina ÑBì 13. kolo PodivÌn V. Pavlovice Fojt Jm KFS SO 14:00 Jm KFS Krajské soutěže... A1A - FINCENTRUM-KP dospïl ch A1A2301 Bzenec Novosedly :30 SO A2B - I.A t Ìda dospïl ch - skupina B A2B1901 RatÌökovice Vel.Pavlovice :30 SO A2B1902 Vacenovice Kostice :30 NE A2B1905 BuËovice Tvrdonice :30 NE A2B1906 B eclav B Bo etice :30 NE A2B1907 Lanûhot Rohatec :30 NE Na älajsi A3C - I.B t Ìda dospïl ch - skupina C A3C1901 KnÏûdub Rakvice :30 NE A3C1904 Milotice Vel.BÌlovice :30 NE A3C1905 HustopeËe MikulËice :30 NE A3C1907 Lanûhot B Lednice :30 SO Na Pastvisku C1A - Krajsk p ebor dorostu - staröì C1A1906 B eclav B Svratka Brno :15 NE C2C - I. t Ìda dorostu - skupina C C2C1901 RatÌökovice Vel.Pavlovice :15 SO C2C1903 K epice DubÚany :15 NE V. NÏmËice C2C1904 Slavkov Vel.BÌlovice :00 SO C2C1905 HustopeËe Velk n.v :15 NE D1A - Krajsk p ebor dorostu - mladöì D1A1906 B eclav B Svratka Brno :30 NE E1A - Krajsk p ebor û k - staröì E1A1904 Mikulov Boskovice :00 SO E2B - I.t Ìda û k staröìch - skupina B E2B1604 IvanËice Vel.Pavlovice :15»T E2B1703 Poho elice IvanËice :00 SO Poho elice E2B1704 Vel.Pavlovice Kohoutovice :00 SO E2B1706 NikolËice Vojkovice :30 SO V. NÏmËice E2C - I.t Ìda û k staröìch - skupina C E2C1702 VeselÌ B Lanûhot :30 NE VeselÌ, UT E2C1703 Rohatec HustopeËe :15 SO E2C1705 B eclav B RatÌökovice :00 SO Vesla sk 1 SpoleËnost ValtickÈ vinnè trhy ve spolupr ci se St ednì vina skou ökolou po dajì ve dnech 6. a 7. kvïtna 2011 v z meckèm are lu ve ValticÌch 44. ValtickÈ vinnè trhy SlavnostnÌ zah jenì 6. kvïtna v 10 hodin pro vystavovatele a pozvanè hosty, Otev enì pro ve ejnost ve hodin. Hraje CM Joûky Severina a CM Ladislava Pavluöe. V 16 hodin draûba archivnìch vìn. UkonËenÌ ve 23 hodin. Sobota 7. kvïtna otev enì v 10 hodin. Ve 14 hodin vystoupì Ji Ì Zonyga se skupinou VÏtry z Jihu. V 16 hodin pokus o z pis do knihy rekord v etïzovèm p Ìpitku. V 17 hodin hudebnì produkce kapely Jazz Band a Louis Armstrong Revival. V JÌzd rnï k poslechu hraje CM Slov cko a N r. soubor B eclavan P ijôte ochutnat ucelenou kolekci naöich odr dov ch vìn dod van ch na trh i vìna ze zahraniëì! PodrobnÈ informace na: E1A - Krajsk p ebor û k - mladöì F1A1805 Znojmo B Mikulov :45 ST O. Chlupa F1A1904 Mikulov Boskovice :45 SO F2B - I.t Ìda û k mladöìch - skupina B F2B1604 IvanËice Vel.Pavlovice :45»T F2B1605 P ÌmÏtice Poho elice :45 NE P ÌmÏtice F2B1703 Poho elice IvanËice :45 SO Poho elice F2B1704 Vel.Pavlovice Kohoutovice :45 SO F2B1706 NikolËice Vojkovice :15 SO V. NÏmËice F2C - I.t Ìda û k mladöìch - skupina C F2C1702 VeselÌ B Lanûhot :00 NE VeselÌ, UT F2C1705 B eclav B RatÌökovice :45 SO Vesla sk 1 F2C1706 DubÚany Vel.BÌlovice :00 SO Okresní soutěže... A1A - OP muûi A1A1901 ZajeËÌ Novosedly :30 NE ZajeËÌ A1A1902 StrachotÌn Mor. N. Ves :30 SO StrachotÌn A1A1903 K epice Fk Valtice :30 NE K epice A1A1904 Hlohovec CvrËovice :30 NE Hlohovec A1A1905 Popice B ezì :30 NE Popice A1A1906 Ch. N. Ves Poho elice :30 NE Ch. N. Ves A1A1907 P ibice KrumvÌ :30 SO P ibice A2A - III. t Ìda, sk. A A2A1901 Sedlec D. Dunajovice :30 NE Sedlec A2A1902 M.éiûkov Kostice B :30 NE M. éiûkov A2A1903 Tvrdonice B Sok. P Ìtluky :30 SO Tvrdonice A2A1904 Drnholec HustopeËe B :30 NE Drnholec A2A1905 Bavory T nec :30 NE A2A1906 Sok. Pavlov Pern :30 NE Pavlov A2A1907 Mor. N. Ves B StaroviËky :30 SO Mor. N. Ves A2B - III. t Ìda, sk. B A2B1901 Brumovice UherËice :30 NE Brumovice A2B1902 Pouzd any KobylÌ :30 NE Pouzd any A2B1903 Nosislav V.NÏmËice :30 NE Nosislav A2B1904 V. Pavlovice B äitbo ice :30 NE V. Pavlovice A2B1905 Vranovice Sok. IvaÚ :30 NE Vranovice A2B1906 NikolËice Vrbice :30 NE NikolËice A2B1907 Klobouky Boleradice :30 NE Klobouky A3A - IV. t Ìda, sk. A A3A2101 Lednice Tatr. Poötorn :30 SO Lednice A3A2102 D. VÏstonice Bulhary :30 NE D. VÏstonice A3A2103 Mikulov B Klentnice :00 P Mikulov A3A2104 Sok. Ladn MSK B eclav C :30 SO Ladn A3A2105 Hlohovec B PodivÌn B :30 SO Hlohovec A3A2106 V. BÌlovice B B ezì B :30 SO B ezì A3A2107 Ch. N. Ves B Milovice :30 SO Ch. N. Ves A3A2108 Fk Valtice B H. VÏstonice :30 SO Valtice A3B - IV. t Ìda, sk. B A3B2101 ZajeËÌ B V. HostÏr dky :30 SO ZajeËÌ A3B2102 Poho elice B TJ Div ky :30 SO Poho elice A3B2103 KurdÏjov NÏmËiËky :30 NE KurdÏjov A3B2104 V. Dv r Popice B :00 NE V. Dv r A3B2105 Pasohl vky UherËice B :30 NE A3B2106 CvrËovice B H. Bojanovice :00 NE CvrËovice A3B2107 V.NÏmËice B Bo etice B :30 NE Bo etice C1A - OP dorost C1A1901 ZajeËÌ PodivÌn :15 NE ZajeËÌ C1A1902 StrachotÌn Mor. N. Ves :15 SO StrachotÌn C1A1904 Hlohovec Rakvice :15 NE Hlohovec C1A1905 Kostice/T nec Mikulov :15 SO Kostice C1A1906 Ch. N. Ves Tvrdonice :15 NE Ch. N. Ves C2A - III. t Ìda dorost C2A1701 Brumovice Dunajovice/Pern :15 NE Brumovice C2A1702 M.éiûkov KobylÌ :15 NE M. éiûkov C2A1703 Drnholec Fk Valtice :15 NE Drnholec C2A1704 Vranovice B ezì :15 NE Vranovice C2A1705 Klobouky Vrbice :15 NE Klobouky E1A - OP staröì û ci E1A1102 Tvrdonice B ezì/dunaj/pern :30 SO Tvrdonice E2A - Z kl. û k. sout., sk. A E2A1101 Hlohovec PodivÌn :00 SO Hlohovec E2A1102 Novosedly Lednice :00 NE Novosedly E2A1103 Drnholec Ch. N. Ves :00 NE Drnholec E2A1104 Rakvice M.éiûkov :30 P Rakvice E2A1105 Mor. N. Ves MSK B eclav C :30 SO Mor. N. Ves E2B - Z kl. û k. sout., sk. B E2B1102 StrachotÌn ZajeËÌ :00 NE SrachotÌn E2B1103 Pouzd any Klobouky :00 NE Pouzd any E2B1105 Nosislav KrumvÌ :00 NE Nosislav F1A - OP mladöì û ci F1A1102 Tvrdonice B ezì/dunaj/pern :00 SO Tvrdonice G4A - OP z kladen, sk. A G4A1301 Tvrdonice PodivÌn :00 SO Tvrdonice G4A1302 Mikulov Kostice :00 NE Mikulov G4A1303 Hlohovec Ch. N. Ves :00 SO Hlohovec G4A1304 V. BÌlovice Mor. N. Ves :00 NE V. BÌlovice G4A1306 Lanûhot MSK B eclav C :00 SO Na Pastvisku G4B - OP z kladen, sk. B G4B1302 Mikulov B Lednice :00 NE Mikulov G4B1303 Novosedly MSK B eclav B :00 SO Novosedly G4B1304 StrachotÌn Pouzd any :00 NE StrachotÌn G4B1305 Pern /Dunajovice B ezì :00 NE Pern G4C - OP z kladen, sk. C G4C1301 NikolËice H. Bojanovice :00 SO G4C1303 K epice V.NÏmËice :00 SO K epice G4C1305 HustopeËe Vrbice :00 NE HustopeËe G4C1306 V. Pavlovice KrumvÌ :00 SO V. Pavlovice H1A - OP ml. z kladny H1A1201 Fk Valtice Rakvice :00 NE Valtice H1A1202 M.éiûkov MSK B eclav :00 NE M. éiûkov H1A1203 Poho elice ZajeËÌ :00 NE Poho elice Oficiální zprávy OFS Disciplinární komise A3B1902 KurdÏjov - ZajeËÌ B Dne: IV. t Ìda, sk. B; Buchta Leoö - ZajeËÌ B 2.éK RozhodnutÌ DK: ZastavenÌ z vodnì Ëinnosti nepodmìnïnï 1 sout. utk nì 1/6a C1A1606 ZajeËÌ - Hlohovec Dne: OP dorost; GarËic Jan - Hlohovec»K RozhodnutÌ DK: ZastavenÌ z vodnì Ëinnosti nepodmìnïnï 2 sout. utk nì 1/5a ZmÏna trestu: ProminutÌ zbytku trestu - vyhovïno 1 sout. utk nì û - dosti o podmìneënè prominutì trestu se vyhovuje. Zbytek trestu (1SU) se mïnì na podmìnku do A1A1702 K epice - ZajeËÌ Dne: OP muûi; Kr za Aleö - ZajeËÌ 2.éK RozhodnutÌ DK: ZastavenÌ z vodnì Ëinnosti nepodmìnïnï 1 sout. utk nì 1/6a A1A1705 Ch. N. Ves - CvrËovice Dne: OP muûi; Neöpor Jan - Ch. N. Ves 2.éK RozhodnutÌ DK: ZastavenÌ z vodnì Ëinnosti nepodmìnïnï 1 sout. utk nì 1/6a A1A1704 Popice - Fk Valtice Dne: OP muûi; äevëìk David - Fk Valtice»K RozhodnutÌ DK: ZastavenÌ z vodnì Ëinnosti nepodmìnïnï 3 sout. utk nì 1/3a C1A1705 Ch. N. Ves - Rakvice Dne: OP dorost; Zh Úal Radek - Ch. N. Ves»K RozhodnutÌ DK: ZastavenÌ z vodnì Ëinnosti nepodmìnïnï 2 sout. Utk nì 1/ ; Dorostenec: 50KË A1A1601 Novosedly - Poho elice Dne: OP muûi; é rek Roman - Novosedly 2.éK RozhodnutÌ DK: ZastavenÌ z vodnì Ëinnosti nepodmìnïnï 1 sout. utk nì 1/6a KË + 100KË Haman Tom ö ñ Rakvice - zastaven Ëinnost»ervinka Ji Ì ñ DolnÌ VÏstonice ñ zastaven Ëinnost Sedl k Radek ñ DolnÌ VÏstonice ñ zastaven Ëinnost Proti rozhodnutì DK se m ûe potrestan hr Ë odvolat do 7 dn ode dne ozn menì,nebo doruëenì rozhodnutì DK k p ÌsluönÈmu odvolacìmu org nu (Ël.24,odst.2) s doloûen m poplatkem (Ël.25,odst.5) dle Disciplin rnìho du»mfs. Fotbalové tabulky 5 Ch. N. Ves : Mor. N. Ves : StrachotÌn : Tvrdonice : Hlohovec : K epice B : Rakvice : ZajeËÌ : Nosislav : 82 4 III. t Ìda dorost Dunajovice/Pern - volno -1:-1, Vrbice - P ibice/ivaú 3:6, B ezì - Klobouky -1:-1, Fk Valtice - Vranovice 3:2, KobylÌ - Drnholec 7:1, Brumovice - M. éiûkov 1:6 1 Dunajovice/Pern : Klobouky : KobylÌ : Vranovice : B ezì : Drnholec : P ibice/ivaú : Fk Valtice : M. éiûkov : Brumovice : Vrbice : OP staröì û ci Fk Valtice - B ezì/dunaj/pern 15:1, KobylÌ - Tvrdonice -1:-1, KobylÌ - Fk Valtice -1:-1 1 Tvrdonice : Fk Valtice : B ezì/dunaj/pern : KobylÌ : Z kl. û k. sout., sk. A PodivÌn - MSK B eclav C 4:1, M. éiûkov - Mor. N. Ves 2:3, Ch. N. Ves - Rakvice 2:5, Lednice - Drnholec 4:0, Hlohovec - Novosedly 3:0 1 Lednice : Novosedly : Hlohovec : PodivÌn : Mor. N. Ves : MSK B eclav C : Ch. N. Ves : Drnholec : Rakvice : M. éiûkov : 71 6 Z kl. û k. sout., sk. B volno - KrumvÌ -1:-1, IvaÚ/P ibice - Nosislav 1:6, Klobouky - volno -1:-1, ZajeËÌ - Pouzd any 8:2, Brumovice - StrachotÌn -1:-1 1 ZajeËÌ : Pouzd any : Klobouky : StrachotÌn : Nosislav : Brumovice : IvaÚ/P ibice : KrumvÌ : 61 0 OP mladöì û ci 1 Tvrdonice : B ezì/dunaj/pern : KobylÌ : 58 3 OP z kladen, sk. A PodivÌn - MSK B eclav C 4:5, volno - Lanûhot -1:-1, Mor. N. Ves - MSK B eclav A 0:18, Ch. N. Ves - V. BÌlovice 3:1, Kostice - Hlohovec 6:0, Tvrdonice - Mikulov 2:13 1 MSK B eclav A : Mikulov : Ch. N. Ves : Kostice : Tvrdonice : MSK B eclav C : Lanûhot : PodivÌn : Hlohovec : Mor. N. Ves : V. BÌlovice : 73 1 OP z kladen, sk. B P ibice/ivaú - volno -1:-1, B ezì - Rakvice -1:-1, Pouzd any - Pern / Dunajovice -1:-1, MSK B eclav B - StrachotÌn -1:-1, Lednice - Novosedly 2:4, volno - Mikulov B -1:-1 1 Mikulov B : Rakvice : Novosedly : Lednice : Pern /Dunajovice : StrachotÌn : Pouzd any : P ibice/ivaú : MSK B eclav B : B ezì : OP z kladen, sk. C H. Bojanovice - KrumvÌ 1:8, Vrbice - V. Pavlovice 0:5, volno - HustopeËe -1:-1, V. NÏmËice - Vranovice 10:3, volno - K epice - 1:-1, NikolËice - Nosislav -1:-1 1 V. NÏmËice : V. Pavlovice : K epice : HustopeËe : Nosislav : Vranovice : KrumvÌ : H. Bojanovice : Vrbice : NikolËice : 85 2 OP ml. z kladny Poho elice - Fk Valtice -1:-1, ZajeËÌ - M. éiûkov 1:6, MSK B eclav - Rakvice -1:-1 1 M. éiûkov : Rakvice : Poho elice : MSK B eclav : ZajeËÌ : Fk Valtice : 108 3

12 12 MORAVSK JIH SPORT TER 26. DUBNA 2011 Břeclavští judisté vítězili na mezinárodní soutěži TrenÈrka s t mem. HRANICE/UHERSKÉ HRA DIŠTĚ (VK) ñ Velk spïch opït zaznamenali judistè SoukromÈ ökoly bojov ch sport B eclav. äest jeho mlad ch svï enc se v nedïli 17. dubna z Ëastnilo mezin rodnì VelkÈ ceny, kter se konala v HranicÌch na MoravÏ. Seölo se zde na 400 z vodnìk z»eska, Slovenska a MaÔarska. Tato soutïû byla taky jednou z kvalifikaënìch soutïûì, kde majì z vodnìci moûnost zìskat body pro postup na nejvyööì soutïû - P ebor»r. Tuto podmìnku splnili z stupci b eclavskèho oddìlu na sto procent. Vöichni z ËastnÏnÌ se umìstili na bodovan ch mìstech a pït z nich se dok zalo probojovat aû na mìsta medailov. plnèho vrcholu dos hl staröì û k Miroslav Trûil, kter nedal sv m soupe m öanci a rozhodnï öel za sv m cìlem, ziskem zlatè medaile. Ve fin le kategorie nad 73 kg svedl souboj s o 12 kg tïûöìm soupe em Kr lem. Z pas byl velmi vyrovnan, oba bojovnìci jiû znajì zp sob boje svèho soupe e. Mirek vöak byl rozhodnut st t se vìtïzem. V neëekanèm okamûiku zmïnil chop soupe e a nastoupil do techniky na levou stranu, coû soupe neëekal a ocitl se z dy na ûìnïnce. Mirka pak uû jen Ëekal slastn pocit vìtïze. N roënè boje svedly ve sv ch kategoriìch taky Aneta Strakov a Barbora TuËkov, kterè nakonec obsadily kr sn druh mìsta. Neû se vöak mohla Aneta radovat na stupni vìtïz ze st ÌbrnÈ medaile, musela svèst boj s pïti kvalitnìmi soupe kami. Boje byly dlouhè a n roënè, Aneta vöak vzornï poslouchala rady svè trenèrky a nakonec stanula aû ve fin le. P estoûe z tohoto z pasu Foto: trenèrka nakonec vyöla jako vìtïzka soupe ka, unaven Anetka z ila ötïstìm. Zisk st ÌbrnÈ medaile je velk m spïchem i pro BarËu, kter z Ëasov ch d vod trènuje pouze jednou za t den, a p esto se dok zala probojovat aû na stupnï vìtïz. Na stupnìch vìtïz stanuli i Tereza Pil tov a äimon Slan, kte Ì obsadili t etì mìsta. Oba oddïlilo od moûnosti zisku zlatè Ëi st ÌbrnÈ medaile malè zav h nì v prvnìm z pase, kdy po tèto proh e spadli do opravn ch boj, kterè jiû vedou pouze k medaili bronzovè. V tïchto bojìch si vöak jiû byli vïdomi, ûe se musì maxim lnï soust edit a vyvarovat se sebemenöìch chybiëek. To se obïma poda ilo a nakonec dos hli vysnïnè medaile a spokojenosti. PoslednÌm ËastnÌkem v pravy byl Roman»ern, kter soutïûil v kategorii do 60 kg. V tèto kategorii se seölo 21 soutïûìcìch. Roman sice nestanul na stupnìch vìtïz, ale ziskem sedmèho mìsta si zajistil body pro postup. Spokojen trenèrka VÏra Kr sn hodnotila tento den: ÑTakov spïch zaznamen vajì oddìly jen vyjìmeënï, jsem opravdu öùastn a hrd na svè svï ence.ì O t den pozdïji se vydali b eclavötì bojovnìci do UherskÈho HradiötÏ, kde se konal p telsk turnaj vöech kategoriì.i zde se b eclavsk m da ilo a opït p ivezli sbìrku medailì. NejcennÏjöÌ kov ñ zlatou medaili vybojovali Anna T in ct, Filip Esterka, Dagmar Kaöubov a Aneta Strakov. St Ìbrnou medaili zìskali Barbora Luck, Jakub Trûil, Radovan PÌr a Miroslav Trûil. Bronz si dom odvezli Tom ö Peterka a Martin Fr bert (oba jsou nov Ëky na soutïûìch). V Lednici soutïûili psi v agility LEDNICE (KH) ñ Jumpingdogs Lednice o.s. a obec Sedlec po daly v sobotu neofici lnì z vody agility VelikonoËnÌ bl znovstvì. Jedn se o sportovnì kl nì ps na vytyëenèm parkuru, kter obsahuje adu p ek ûek, nap Ìklad tunel, skokovè p ek ûky a kladinu. PoËasÌ p lo vöem z vodnìk m, z nichû nïkte Ì p ijeli aû z dalekèho ävèdska. Organiz tor m pat Ì velk dìk za zajiötïnì veökerèho z zemì a SDH Sedlec za vysokou roveú obëerstvenì. Foto:Kate ina HrdliËkov Stolní tenistky čtvrté v superlize BŘECLAV (JH) Dvěma utkáními s celkem HAST Is kon Zagreb (Chorvatsko), kte rá rozhodla definitivně o pořa dí na třetím a čtvrtém místě v mezinárodní superlize, uza vřely stolní tenistky MSK ČP Břeclav Gumotex své účinko vání v ročníku této kvalitní soutěže. k v h e jì chybïly jen dva mìëky. Zd lo se, ûe utk nì skonëì remìzou, kter by byla spravedliv m vyj d enìm pomïru sil. Harabaszov ale nedok zala v poslednì dvouh e porazit Durak. Byla velmi nervûznì, neudrûela mìë ve v mïn ch, vytratila se jejì jindy n padit pestr hra. HostujÌcÌ celek se tak nakonec radoval z tïsnè v hry 6:4. Zagreb, stejnï jako vìtïz soutïûe SVS Strˆck a druh Linz AG Froschberg (oba Rakousko), se opìr o v kony v bornè»ìúanky Zhou Yue, kterou doplúujì reprezentantky Chorvatska Tamara Boroö a Mirela Durak. Bodovat p es Yue se nepoda ilo nikomu, i kdyû v prvnìm utk nì Vivien Elˆ a ve druhèm Lenka Harabasszov jì dok zaly vzìt prvnì dva sety. Ve t ech n sledujìcìch sad ch ale vûdy dok zala»ìúanka svou vyööì v konnostnì roveú realizovat do v hry, ËÌmû poloûila z klad k spïchu celèho druûstva. PrvnÌ utk nì o 3.mÌsto se pro B eclav vyvìjelo mimo dnï nadïjnï. Po prohranè Ëty h e otev ela MSK»P B eclav Gumotex ñ HAST Mladost Iskon Zagreb 4:6. Harabaszov, Mikulcov ñ Boroö, Yue 0:3 (-8, -4, -4), Harabaszov ñ Boroö 3:1 (5, 10, -7, 5), Ellˆ - Durak 3:0 (9, 5, 2), Mikulcov ñ Yue 0:3 (-4, -7, -5), Ellˆ ñ Boroö 3:1 (2, -14, 6, 8), Harabaszov ñ Yue 0:3 (-6, -8, -11), Mikulcov ñ Durak 3:1 (7, 7, -6, 7), Ellˆ - Yue 2:3 (7, 10, -5, -5, - 1), Mikulcov ñ Boroö 2:3 (6, 8, -3, -11, -7), Harabaszov ñ Durak 1:3 (-9, 5, -4, -8). DruhÈ utk nì o 3.mÌsto se hr lo po dohodï n sledujìcìho dne dopoledne znovu v B eclavi. Otev ela ho spïön Ëty hra B eclavi, ke kterè nastoupily Ellˆ konto spïön ch bod s Mikulcovou. Po tomto neëeka- z dvouher Harabaszov v hrou nad Boroö, p ed Ëasem hr Ëkou prvnì svïtovè desìtky. ËinnÈ pod nì, odv ûn tok a vtipnè vykr v nì prostoru vedly k p ekvapivè v h e dvojky MSK. Vivien Ellˆ si pak s nadhledem poradila s hernï jeötï nevyzr lou Durak a v prvnì sèrii dvouher tak dok zala ze strany Zagrebu bodovat jen Yue v z pasu s Mikulcovou. Ve druhè sèrii zìskala bod proti Boroö i Ellˆ a Mikulcov p idala spïch d razn m tokem proti Durak, znovu kontrovala jen»ìúanka a B eclav byla ve vedenì 4:3. V bec se ale nevyda ila z vïreën sèrie. P estoûe Mikulcov s Boroö a Ellˆ s Yue vyhr ly prvnì dva sety, obï odeöly od stolu poraûeny po v sledcìch 2:3. BlÌûe k spïchu mïla trojka MSK Mikulcov, kter ve ËtvrtÈ sadï odvr tila t i setboly a nï zda ilèm vodu ale p iöla sèrie individu lnìch vìtïzstvì hr - Ëek Iskonu. Dobrou öanci oplatit Durak por ûku z terka mïla Harabaszov, ale znovu se proti trojce Zagrebu nedok zala prosadit. Ellˆ zaëìnala s Yue a Mikulcov s Boroö, obï mïly velmi dobrè vstupnì sety, postupnï se ale zaëaly prosazovat jejich hernï vyzr lejöì soupe ky. Ani ve druhè sèrii dvouher k obratu nedoölo. Mikulcov odvr tila dva setboly v prvnìm setu Durak, sv j jeden nepromïnila a uklidnïn soupe ka z pas dot hla do vìtïznèho konce. Harabaszov zìskala prvnì dva sety na Yue, ta ale p ekvapenì odmìtla a v dalöìch t ech sad ch byla jasnï lepöì. Jen m lo chybïlo k tomu, aby sv j druh z pas prohr la i Ellˆ. S Boroö prohr vala v rozhodujìcìm p tèm setu jiû 2:8 a prohra Lenka Harabasszov. se zd la b t neodvratn. Ellˆ ale znovu uk zala, ûe toho hodnï umì. PozmÏnila taktiku, st hla na 6:8 a Chorvatka si vzala oddechov Ëas. spïönou öú ru MaÔarky ale nezastavila, ta zìskala jeötï dalöìch pït mìë v jednè adï a vyhr la set 11:8. Na koneën ch 6:2 upravila Yue hladkou v hrou nad Mikulcovou. Tento z pas skonëil d Ìve a v p ÌpadÏ v hry Boroö by se do protokolu o utk nì nezapoëìt val. Zagreb ñ B eclav 6:2. Boroö, Yue ñ Mikulcov, Ellˆ 1:3 (-9, 4, Foto: V clav ä lek -8, -7), Durak ñ Harabaszov 3:2 (-6, 9, 2, -7, 8), Yue ñ Ellˆ 3:1 (- 12, 8, 4, 6), Boroö ñ Mikulcov 3:0 (8, 7, 4), Yue ñ Harabaszov 3:2 (-5, -9, 6, 4, 6), Durak ñ Mikulcov 3:0 (12, 7, 4), Boroö ñ Ellˆ 2:3 (-6, 6, -4, 6, -8), Yue ñ Mikulcov 3:0 (5, 6, 3). OdvetnÈ utk nì zah jil mìstostarosta B eclavi RNDr.Miloö Petr. SpoleËnÏ se studenty gymn zia a û ky b eclavsk ch Zä pak sledoval zajìmavè z pasy stolnìch tenistek, bojujìcìch o bronzov stupìnek ve kvalitnì st edoevropskè klubovè soutïûi. Hlavním trenérem hokejistů Michal Konečný BŘECLAV (TZ) ñ Z d vod nov ch poûadavk, kterè se moment lnï vyskytly na stranï mïsta, si dovolujeme doëasnï upravit rozvrh letnì p Ìpravy. MÏsto B eclav nepodepìöe smlouvu s n stupcem hokejovèho klubu HC Passvilan B eclav do doby, neû HC B eclav, p Ìjme n vrh mïsta na odstoupenì od st vajìcì smlouvy. V souëasnè dobï se tedy z - stupci HC B eclav a HC Passvilan B eclav snaûì aktivnï eöit vzniklou situaci. HC Passvilan B eclav v n vaznosti na vzniklou ud lost nem ûe zaëìt ÑodebÌratì trèninky na sportoviötìch, kterè musì finanënï uhradit. Moment lnï jsme zmrazili vöechny objedn vky, kterè jsme v minul ch dnech odeslali organizacìm k zajiötïnì letnì p Ìpravy. Jedn se o tïlocviënu na Zä Slov ck, bazèn a sportoviötï TJ Lokomotivy B eclav. LetnÌ p Ìprava ale zaëne dle pl n a hokejistè budou prozatìm vyuûìvat z zemì na zimnìm stadiûnu a p ilehlèm okolì. Pron jem tïlocviëen u ml deûnick ch kategoriì do staröìch û k z stane zachov n, neboù se jedn o hokejovè t Ìdy, kterè jsou umìstïny p i Zä Kupkova. Aktu- lnì rozvrh p Ìpravy uv dìme nìûe. BŘECLAV (JH) ñ NapÏtÌ v extralize stolnìch tenistek vydrûì jeötï do konce tohoto t dne. Pak jiû bude zn mo, zda se ûen m MSK»P B eclav Gumotex poda Ì obh jit mistrovsk titul z loúska, nebo zda jim to nedovolì jejich tradiënì rival»sad HodonÌn. ObÏ druûstva se do fin le play off mistrovstvì»r dostala po hladk ch semifin lov ch v hr ch. B eclav porazila Hluk 6:2 a 6:0, HodonÌn aû neëekanï snadno (dvakr t 6:2) vy adil SK Fr dlant nad OstravicÌ. Po lednovèm posìlenì se sìla HodonÌna v raznï zvedla. V bornï si po celou sezûnu vede Hana Matelov, vûdy je nutno poëìtat s vysokou v konnostì a bojovnostì Aleny VachovcovÈ a zjevnou slabinu na t etìm mìstï sestavy v lednu zacelila reprezentantka»r Kate- ina PÏnkavov. Jiû odvetnè utk - nì z kladnì Ë sti extraligy, v nïmû HodonÌn doma porazil B eclav 6:4, uk zalo, ûe boj o titul bude hodnï pern. Ale ani celek MSK»P B eclav Gumotex se nemusì krëit, do fin lovè sèrie p jde HC Passvilan B eclav slìbil do konce uplynulèho t dne (24.4.) p edstavit takè trenèry jednotliv ch kategoriì a nynì tak ËinÌ: Kategorie: 1+2, 4.t Ìdy, Mé a Sé ñ hlavnì trenèr Pavel Nohel; MladöÌ dorost* ñ hlavnì trenèr Michal KoneËn ; Juniorka* ñ hlavnì trenèr Miroslav Barus; Muûi ñ hlavnì trenèr Michal KoneËn, asistent Miroslav Barus. Do zaë tku letnì p Ìpravy m ûe dojìt k vz jemnèmu p ehozenì trenèr u kategorie mladöì dorost a juniorka. Dovolili bychom si upozornit, ûe vöichni hlavnì trenè i majì extraligovè zkuöenosti. JmÈna asistent u jednotliv ch kategoriì budou zn ma bïhem p ÌötÌho t dne, z stupci HC Passvilan B eclav s nimi budou jednat. Jako poslednì informacì, kterou moment lnï zve ejúujeme, je nov hr Ësk posila do k dru muû. Miroslav Barus, hr Ë s extraligov mi zkuöenostmi, bude v nadch zejìcì sezûnï oblèkat dres B eclavi. Stane se tak hrajìcìm asistentem u ÑAì t mu a bude tak moci p ed vat svè zkuöenosti mladöìm spoluhr Ë m. HC Passvilan B eclav pokraëuje i nad le ve sv ch aktivit ch, kterè se t kajì lednìho hokeje v B eclavi a snaûì se situaci zachr nit. Stolní tenistky ve finále s Hodonínem s hlavou vztyëenou a s velk m odhodl nìm. Vivien Ellˆ je z rukou vysokè sportovnì v konnosti, spojenè s promyölenou taktikou a hernì k znì. Obran ka Elena Dubkova disponuje hernìm pojetìm, kterè nenì vöem t em hr Ëk m HodonÌna pr vï p ÌjemnÈ. Z leûet bude na tom, jak se udrûì ve v mïn ch a jak uv ûlivï bude vyuûìvat p ÌleûitostÌ k za toëenì. Ani Lenka Harabaszov nenì û dn m nov Ëkem ve vrcholovèm stolnìm tenisu. Ob - vanè je zejmèna jejì kvalitnì pod nì, dobr je v prostoru, umì zahr t technicky n roënè mìëe, ale pot ebuje b t naûhaven, odv ûn, bojovn, coû se jì vûdy neda- Ì. V z loze je jeötï Krist na Mikulcov, levoruk toënice, kter v konnostnï v B eclavi neust le roste. PrvnÌ fin lovè utk nì je na programu ve Ëtvrtek 28.dubna od 18 hod v hernï MSK, odveta jiû o dva dny pozdïji, v sobotu 30.dubna v HodonÌnÏ (18 hod). Pokud nebude o vìtïzi rozhodnuto, vr tì se sèrie do B eclavi ke t etìmu utk nì v nedïli 1.kvÏtna (15 hod). MORAVSK JIH T denìk Ë. 16, roënìk 25 Vych zì v ter Redakce: Lidick 44, B eclav - tel.: , fax: , mobil: VedoucÌ redaktor: Ji Ì Lukeö - ZpravodajstvÌ: Lidka Pavlovov - Kultura: Luk ö Hubatka - Sport: Inzerce: Eva Bartolöicov - ISSN: Vyd v : EKOFIN, spol. s r. o., Lidick 44, B eclav, I»O: MÌsto vyd nì: B eclav, evidenënì ËÌslo: Sazba: EKOFIN - Osvit a tisk: SAMAB BRNO GROUP a.s., Cyrilsk 14, Brno P edplatnè vy izuje redakce Distribuce: PNS Grosso s.r.o. Redakce si vyhrazuje pr vo upravovat p ÌspÏvky Nevyû danè rukopisy se nevracejì Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je v p tek v 10 hod.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Nařízení města č. 4/2013

Nařízení města č. 4/2013 Nařízení města č. 4/2013 Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 4/2013 09.07.2013 01.08.2013-16.04.2015 Nařízení města PO Nařízení města, kterým se vydává Tržní řád

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

Tenisový klub Pačejov

Tenisový klub Pačejov Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) Tenisový klub Pačejov zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově nádraží

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Osobě umístěné v policejní cele musí být na její žádost umožněn bezodkladně přístup k pitné vodě a toaletě a rovněž možnost provedení základní hygieny. V Brně dne 11. dubna 2014 Sp. zn.: 6079/2013/VOP/JM

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji

PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji Soutěž se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a starosty obce Horní Lideč Termín konání:

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 18. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 9. 3. 2016 Čas zasedání: 19:10 21:30 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

A. OSOBNÍ ÚDAJE A ÚDAJE O PRACOVIŠTI

A. OSOBNÍ ÚDAJE A ÚDAJE O PRACOVIŠTI DOTAZNÍK NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH Při vyplňování dotazníku postupujte následovně - zaškrtněte čtvereček nebo zapište odpověď do určeného prostoru. V případě, že na danou otázku

Více

Domovní řád. Městská část Praha - Běchovice vydává pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží v jeho vlastnictví následující Domovní řád.

Domovní řád. Městská část Praha - Běchovice vydává pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží v jeho vlastnictví následující Domovní řád. Domovní řád Městská část Praha - Běchovice vydává pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží v jeho vlastnictví následující Domovní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád je vydáván v souladu

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

ČSAD Vsetín, akciová společnost

ČSAD Vsetín, akciová společnost ČSAD Vsetín, akciová společnost Přepravní a tarifní podmínky v provozu městské hromadné dopravy ve Vsetíně provozované ČSAD Vsetín a.s. Schváleny Zastupitelstvem města Vsetína dne 14. 6.2011 s platností

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Seniorky Vrchlabí Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Ústí n.l., Strakonice, Vracov, Přelouč

Více

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Zpracoval Jaroslav Benák Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Úkol z Konference ŠSČR Konference ŠSČR konaná ve dnech 28. 2. 1. 3. 2014 v Havlíčkově Brodě uložila Výkonnému

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 4/4 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 26.2.2015 Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015 Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor

Více

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 Obchodní právo JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2012. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-86730-93-6

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval : David Knápek, Kulturní centrum Obsah:Úvod, Provoz a akce KC (měsíční), Tabulka finanční přehled akcí Úvod Kolektiv Kulturního centra zůstal v roce 2013 nezměněn.

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU #13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budete tento QR číst, bude to možná už celý měsíc poté, co jsme se těšili

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: 122062/2013 Sp.zn.: S - JMK 122062/2013/OD/Jí Brno 12.12.2013 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe Jak jednat se stavebním úřadem 148 Michal Lalík ne nejčastější ejčastějš jč tějš ší otázky ot ázk y a odpovědi odpově ědi ě di ke e s stavebnímu zákonu z praxe o éh ěn zd te kt u je o ro js P a o Ukazka

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Muži Poděbrady Datum: 25. 26. dubna 2015 Semifinále Místa konání: Liberec Žižkov Vyškov Zábřeh Datum: 14.

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Senioři Pelhřimov Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Karlovy Vary, Praha-Braník Vyškov,

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen ročníku 2015 2016

Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen ročníku 2015 2016 Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen ročníku 2015 2016 Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Hodonín Termín konání: 14. května 2016 Místo konání: Hasičský sportovní areál

Více

Úřední osoby a jejich trestní odpovědnost. Konference personalistů Brno dne 23. 9. 2015

Úřední osoby a jejich trestní odpovědnost. Konference personalistů Brno dne 23. 9. 2015 Úřední osoby a jejich trestní odpovědnost Konference personalistů Brno dne 23. 9. 2015 I. Vymezení pojmu úřední osoba v trestním právu Základy trestněprávní úpravy: trestní zákoník (z.č. 40/2009 Sb., ve

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více