» stka Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH"

Transkript

1 VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì za p edch zejìcì obdobì b) P ehled zruöen ch registracì za obdobì od do II. Stanoviska adu Stanovisko Ë. 3/2006: D lkov (elektronick ) p Ìstup obecnì policie k osobnìm daj m z informaënìho systèmu evidence obyvatel, registru provozovatel a idië motorov ch a p Ìpojn ch vozidel Stanovisko Ë. 4/2006: Zve ejúov nì osobnìch daj v draûebnì vyhl öce Stanovisko Ë. 5/2006: Poskytov nì osobnìch daj p i kontrolnì Ëinnosti III. SdÏlenÌ adu»esko-slovenskè setk nì ve ValticÌch a Memorandum o spolupr ci IV. Materi ly z ednìho vïstnìku EvropskÈ unie SmÏrnice EvropskÈho parlamentu a Rady ze dne 15. b ezna 2006 o uchov v nì daj vytv en ch nebo zpracov van ch v souvislosti s poskytov nìm ve ejnï dostupn ch sluûeb elektronick ch komunikacì nebo ve ejn ch komunikaënìch sìtì a o zmïnï smïrnice 2002/58/ES

2 Strana 2478 VÏstnÌk adu pro ochranu osobnìch daj 41/2006 VOD Ve Ëty ic tè prvnì Ë stce VÏstnÌku adu pro ochranu osobnìch daj najdete p ehled zruöen ch registracì za obdobì od do a p ehled zruöen ch registracì za uplynulè obdobì, kterè jeötï nebyly ve VÏstnÌku adu zve- ejnïny. Rubrika Stanoviska adu obsahuje t i ofici lnì stanoviska adu: ÑD lkov p Ìstup obecnì policie k osobnìm daj m z informaënìho systèmu evidence obyvatel, registru provozovatel a idië motorov ch a p Ìpojn ch vozidelì, ÑZve ejúov nì osobnìch daj v draûebnì vyhl öceì a ÑPoskytov nì osobnìch daj p i kontrolnì Ëinnostiì. V rubrice SdÏlenÌ adu je publikov na informace o p telskèm pracovnìm setk nì z stupc ËeskÈho adu pro ochranu osobnìch daj a slovenskèho radu na ochranu osobn ch dajov, kterè se konalo v b eznu 2006 ve ValticÌch. SouË stì tohoto materi lu je takè Memorandum o spolupr ci, ke kterèmu obï strany v pr bïhu spoleën ch jedn nì dospïly. Rubrika Materi ly z ednìho vïstnìku EvropskÈ unie p in öì SmÏrnici EvropskÈho parlamentu a Rady ze dne 15. b ezna 2006, kter pojedn v o uchov v nì daj vytv en ch nebo zpracov van ch v souvislosti s poskytov nìm ve ejnï dostupn ch sluûeb elektronick ch komunikacì nebo ve ejn ch komunikaënìch sìtì a o zmïnï smïrnice 2002/58/ES.

3 VÏstnÌk adu pro ochranu osobnìch daj 41/2006 Strana 2479 P ehled zruöen ch registracì a) doplnění za předcházející období Číslo registrace Subjekt Datum zrušení /002 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA /003 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA /011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA /017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA /024 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA /001 AGENTURA PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ /001 KUČERA PETR ING /001 CZECH INDUSTRY-AGENTURA PRO ROZVOJ PRŮMYSLU ČR b) za období od do Číslo registrace Subjekt Datum zrušení /001 INVESTIČNÍ FOND BOHATSTVÍ A.S /001 RENTIÉRSKÝ INVESTIČNÍ FOND 1.IN A.S /001 INVESTIČNÍ FOND OBCHODU CESTOVNÍHO RUCHU A SLUŽEB A.S /001 KŘIŠŤÁLOVÝ INVESTIČNÍ FOND A.S /001 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA /001 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA /001 STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ /003 STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ /004 STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ /005 STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ /006 STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ /007 STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ /003 MĚSTO DĚČÍN /006 MĚSTO DĚČÍN /007 MĚSTO DĚČÍN /008 MĚSTO DĚČÍN /001 MB LEASING A.S /003 ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB /004 ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB /005 ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB /006 ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB /007 ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB /008 ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB /001 BYTOVÉ DRUŽSTVO VOLÁNOVÁ /001 ČARADA PETR BBA /001 HOME CREDIT INTERNATIONAL A.S /001 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE LOMNICE NAD POPELKOU /001 JMH DEVELOPMENT, A.S /001 DANKO PAVEL /001 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

4 Strana 2480 VÏstnÌk adu pro ochranu osobnìch daj 41/2006 II. STANOVISKA ÿadu Stanovisko Ë. 3/2006 kvïten 2006 D lkov (elektronick ) p Ìstup obecnì policie k osobnìm daj m z informaënìho systèmu evidence obyvatel, registru provozovatel a idië motorov ch a p Ìpojn ch vozidel Poskytov nì osobnìch daj z informaënìho systèmu evidence obyvatel se prim rnï ÌdÌ ustanovenìm ß 8 odst. 1 z kona Ë. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodn ch ËÌslech a o zmïnï nïkter ch z kon, ve znïnì pozdïjöìch p edpis (d le jen Ñz kon o evidenci obyvatelì). V tomto ustanovenì se uv dì, ûe ministerstvo, krajskè ady a obecnì ady obcì s rozöì enou p sobnostì poskytujì daje z informaënìho systèmu v rozsahu nezbytnï nutnèm a za podmìnek stanoven ch tìmto z konem nebo zvl ötnìm pr vnìm p edpisem. daje z informaënìho systèmu mohou poskytovat i zp sobem umoûúujìcìm d lkov (elektronick ) p Ìstup, pokud tak stanovì zvl ötnì pr vnì p edpis. ObecnÌ policii û dn pr vnì p edpis neumoûúuje d lkov ani nep etrûit p Ìstup k osobnìm daj m z informaënìho systèmu evidence obyvatel. Pokud je poukazov no na nez konnost postupu p i p edv dïnì osob za Ëelem zjiötïnì, resp. ovï enì jejich totoûnosti (v p Ìpadech, kdy osoba nenì schopna prok zat svou totoûnost, ale poskytne str ûnìkovi Ñpot ebnou souëinnostì a sdïlì mu sv data, a org n, kter m ve spr vï registr, n slednï odmìtne obëanem poskytnut data ovï it), by mïl str ûnìk tuto osobu p edvèst na Polici»R k dalöìm kon m. Z ustanovenì ß 5 z kona Ë. 56/2001 Sb., o podmìnk ch provozu vozidel na pozemnìch komunikacìch a o zmïnï z kona Ë. 168/1999 Sb., o pojiötïnì odpovïdnosti za ökodu zp sobenou provozem vozidla a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon, ve znïnì pozdïjöìch p edpis (d le jen Ñz kon o podmìnk ch provozu vozidel na pozemnìch komunikacìchì), vypl v, ûe Ministerstvo dopravy»r, jako spr vce daj veden ch v centr lnìm registru silniënìch vozidel, nem povinnost daje o provozovateli nebo vlastnìkovi vozidla na poû d nì poskytovat, s v jimkou Policie»eskÈ republiky. Registr silniënìch vozidel, kter mimo jinè obsahuje takè daje o provozovateli a vlastnìkovi vozidla, vedou obecnì ady obcì s rozöì enou p sobnostì. P Ìsluön m pro registraci silniënìho motorovèho vozidla a p ÌpojnÈho vozidla je obecnì ad obce s rozöì enou p sobnostì, v jehoû spr vnìm obvodu m provozovatel silniënìho motorovèho vozidla a p ÌpojnÈho vozidla bydliötï nebo mìsto podnik nì, liöì-li se od bydliötï nebo sìdla. Podle ustanovenì ß 4 odst. 3 z kona o podmìnk ch provozu vozidel na pozemnìch komunikacìch je opr vnïn do registru silniënìch vozidel nahlìûet a poûadovat od obecnìho adu obce s rozöì enou p sobnostì opis, nebo v pis zapsan ch daj pouze ten, kdo prok ûe pr vnì z jem, coû platì i pro obecnì policii. D lkov p Ìstup obecnì policie k daj m z registru idi- Ë, kterè vedou obecnì ady obcì s rozöì enou p sobnostì, je omezen ustanovenìm ß 121 z kona Ë. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnìch komunikacìch a o zmïn ch nïkter ch z kon, ve znïnì pozdïjöìch p edpis (d le jen Ñz kon o silniënìm provozuì). V tomto ustanovenì je v slovnï uvedeno, ûe spr vce registru je opr vnïn poskytnout daje z registru idië na z kladï pìsemnè û dosti, a to subjekt m uveden m v odst. 1 pìsm. a) ñ g) v öe uvedenèho ustanovenì, mezi kterè pat Ì takè obecnì policie. P Ìm p Ìstup k daj m z centr lnìho registru idië, kter vede Ministerstvo dopravy»r, musì b t zajiötïn podle ustanovenì ß 122 odst. 5 z kona o silniënìm provozu pouze Ministerstvu vnitra, Policii»eskÈ republiky, VojenskÈ policii a BezpeËnostnÌ informaënì sluûbï. Novela z kona Ë. 361/2000 Sb., o silniënìm provozu ve znïnì z kona Ë. 411/2005 Sb., kter nab v Ëinnosti 1. Ëervence 2006, neupravuje û dnè zmïny v p Ìstupu k daj m z registru idië, kterè vedou obecnì ady obcì s rozöì enou p sobnostì, ani k p Ìstupu k daj m z Centr lnìho registru idië, kter vede Ministerstvo dopravy»r. Povinnost spr vce registru umoûnit obecnì policii d lkov a nep etrûit p Ìstup k daj m z v öe uveden ch registr nevypl v ani z ustanovenì ß 11a z kona Ë. 553/1991 Sb., o obecnì policii, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, podle kterèho je obecnì policie k plnïnì sv ch kol podle tohoto z kona opr vnïna vyûadovat od p Ìsluön ch org n z jejich informaënìch systèm poskytnutì daj. V p ÌpadÏ d lkovèho (elektronickèho) p Ìstupu obecnì policie k daj m v registrech motorov ch a p Ìpojn ch vozidel a k daj m v registrech idië je nutnè celou problematiku projednat s Ministerstvem dopravy»r. RozhodnutÌ, zda bude poûadavku obecnì policie vyhovïno, je v hradnï v p sobnosti ministerstva, kterè by mïlo v tomto smïru iniciovat legislativnì pravu. Z hlediska z kona Ë. 101/2000 Sb., o ochranï osobnìch daj a o zmïnï nïkter ch z kon, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, jde o stanovenì prost edk a zp sobu zpracov nì, kterè je podle ß 5 odst. 1 pìsm. b) tohoto z kona povinnostì spr vce osobnìch daj, resp. p ÌpadnÈ budoucì pr vnì pravy.

5 VÏstnÌk adu pro ochranu osobnìch daj 41/2006 Strana 2481 Stanovisko Ë. 4/2006 kvïten 2006 Zve ejúov nì osobnìch daj v draûebnì vyhl öce Problematika ve ejn ch draûeb a tedy i draûebnìch vyhl öek je upravena z konem Ë. 26/2000 Sb., o ve ejn ch draûb ch, ve znïnì pozdïjöìch p edpis (d le jen Ñz kon o ve ejn ch draûb chì). Podle ustanovenì ß 43 odst. 1 pìsm. b) z kona o ve ejn ch draûb ch draûebnìk vyhl sì kon nì draûby draûebnì vyhl ökou, v nìû uvede oznaëenì draûebnìka, navrhovatele, vlastnìka p edmïtu draûby, dluûnìka, pop ÌpadÏ z stavce, jeli osobou odliönou od vlastnìka p edmïtu draûby. V souladu s poûadavkem ß 11 tèhoû z kona musejì b t osoby a vïci oznaëov ny zp sobem vyluëujìcìm jejich z mïnu. Vzhledem k tomu, ûe ß 43 odst. 1 pìsm. b) z kona o ve ejn ch draûb ch rozsah osobnìch daj, nezbytn ch pro ozna- ËenÌ osob ve smyslu poûadavku ß 11 uvedenèho z kona, neuv dì, je t eba vych zet z obecnèho pr vnìho p edpisu, tedy ze z kona Ë. 101/2000 Sb., o ochranï osobnìch daj a zmïnï nïkter ch z kon, ve znïnì pozdïjöìch p edpis (d le jen Ñz kon o ochranï osobnìch daj ì). Jedn se konkrètnï o ß 5 odst. 1 pìsm. d) z kona o ochranï osobnìch daj, podle kterèho je spr vce povinen shromaûôovat osobnì daje odpovìdajìcì pouze stanovenèmu Ëelu a v rozsahu nezbytnèm pro naplnïnì stanovenèho Ëelu. Pro plnïnì povinnostì stanoven ch z konem o ochranï osobnìch daj musì b t ËastnÌk ÌzenÌ vûdy schopen zvolen rozsah osobnìch daj zpracov van ch k uvedenèmu Ëelu n leûitï zd vodnit, tj. specifikovat, proë je kaûd jednotliv daj k dosaûenì stanovenèho Ëelu zpracov nì nezbytn. Z hlediska minim lnìho rozsahu nezbytnèho k tomu, aby fyzick osoba byla dostateënï urëena, nepochybnï staëì daje v rozsahu jmèno, p ÌjmenÌ, bydliötï a rok, pop ÌpadÏ datum narozenì. Tyto daje jsou pro vylou- ËenÌ z mïny subjektu daj postaëujìcì.»ast m n zorem je, ûe jedin m dostaëujìcìm identifik torem spolehlivï vyluëujìcìm z mïnu je rodnè ËÌslo. Z konnè limity vyuûìv nì rodn ch ËÌsel upravuje ß 13 odst. 7 z kona Ë. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodn ch ËÌslech a o zmïnï nïkter ch z kon, ve znïnì pozdïjöì p edpis (o evidenci obyvatel). Ten stanovì, ûe rodnè ËÌslo je opr vnïna uûìvat nebo rozhodovat o jeho vyuûìv nì v mezìch stanoven ch z konem v luënï fyzick osoba, kterè bylo rodnè ËÌslo p idïleno, nebo jejì z konn z stupce; jinak lze rodnè ËÌslo vyuûìvat jen v p Ìpadech stanoven ch v ß 13c odst. 1 z kona o evidenci obyvatel. Zde je stanoveno, ûe rodn ËÌsla lze vyuûìvat jen: a) jde-li o Ëinnost ministerstev, jin ch spr vnìch ad, org n povï en ch v konem st tnì spr vy, soud, vypl vajìcì z jejich z konem stanovenè p sobnosti, nebo not pro pot ebu vedenì Centr lnì evidence z vïtì; b) stanovì-li tak zvl ötnì z kon, nebo c) se souhlasem nositele rodnèho ËÌsla nebo jeho z konnèho z stupce. Je nutno takè upozornit na ustanovenì ß 13 odst. 3 z kona o evidenci obyvatel, kde je mimo jinè stanoveno, ûe prvnì dvojëìslì rodnèho ËÌsla vyjad uje poslednì dvï ËÌslice roku narozenì, druhè dvojëìslì vyjad uje mïsìc narozenì, u ûen zv öenè o 50, t etì dvojëìslì vyjad uje den narozenì. Z tohoto ustanovenì je z ejmè, ûe kaûd, kdo m p Ìstup k rodnèmu ËÌslu, m z roveú p Ìstup i k datu narozenì jednotliv ch osob. P i zohlednïnì povinnostì stanoven ch z konem o ochranï osobnìch daj v souvislosti s limity dan mi z konem o evidenci obyvatel, tedy s poûadavkem existence nïkterèho ze t Ì pr vnìch titul, zast v ad pro ochranu osobnìch daj n zor, ûe rodnè ËÌslo je pro identifikaci fyzickè osoby dajem nadbyteën m a jeho pouûitì bez z konnèho opr vnïnì lze povaûovat za poruöenì z kona o evidenci obyvatel, ale souëasnï i za poruöenì z kona o ochranï osobnìch daj. Stanovisko Ë. 5/2006 kvïten 2006 Poskytov nì osobnìch daj p i kontrolnì Ëinnosti Pr vnìm dem»r nejsou v slovnï upraveny dvï ot zky z sadnìho v znamu, kterè se vztahujì k zp ÌstupÚov nì osobnìch daj p i prov dïnì r zn ch druh kontrol, a to zda je kontrolovan subjekt povinen kontrolnìm org n m osobnì daje poskytnout bez souhlasu subjektu daj a pokud ano, v jakèm rozsahu. Pr vnì p edpisy regulujìcì oblast kontroly p izn vajì kontrolnìm org n m öirok opr vnïnì v oblasti p Ìstupu k daj m, informacìm i dokument m kontrolovanèho subjektu. Z kladnìm pr vnìm p edpisem upravujìcìm tato opr vnïnì je z kon Ë. 552/1991 Sb., o st tnì kontrole, ve znïnì pozdïjöìch p edpis (d le jen Ñz kon o st tnì kontroleì). Podle ustanovenì ß 11 pìsm. d) tohoto z kona jsou kontrolnì pracovnìci p i prov dïnì kontroly opr vnïni poûadovat na kontrolovan ch osob ch poskytnutì pravdiv ch a pln ch informacì o zjiöùovan ch a souvisejìcìch skuteënostech: Podle pìsm. b) tèhoû paragrafu mohou poûadovat mimo jinè p edloûenì origin lnìch doklad a dalöìch pìsemnostì a podle pìsm. e) tèhoû paragrafu jsou opr vnïni v od vodnïn ch p Ìpadech takovè doklady zajiöùovat. V souvislosti s kontrolou zamï enou nap. na hospoda enì kontrolovanè osoby m ûe b t tedy poûadavek kontrolnìch pracovnìk na poskytnutì informacì a doklad obsahujìcìch i osobnì daje povaûov n za adekv tnì jejich povinnosti zjistit p i kontrole skuteën stav vïci a kontrolnì zjiötïnì prok zat doklady, uloûenè ustanovenìm ß 12 odst. 1 z kona o st tnì kontrole. VyuûitÌ rodn ch ËÌsel je pak umoûnïno ustanovenìm ß 13c

6 Strana 2482 VÏstnÌk adu pro ochranu osobnìch daj 41/2006 odst. 1 pìsm. a) z kona Ë. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodn ch ËÌslech a o zmïnï nïkter ch z kon (z kon o evidenci obyvatel), ve znïnì pozdïjöìch p edpis. Lze konstatovat, ûe p ed nì osobnìch daj pro Ëel provedenì st tnì kontroly je moûnè bez souhlasu subjektu daj, a to zcela v souladu s ß 5 odst. 2 pìsm. a) z kona Ë. 101/2000 Sb., o ochranï osobnìch daj a o zmïnï nïkter ch z kon, ve znïnì pozdïjöìch p edpis (d le jen Ñz kon o ochranï osobnìch daj ì). Zde je stanoveno, ûe spr vce osobnìch daj m ûe daje zpracov vat bez souhlasu subjektu daj, jestliûe prov dì zpracov nì nezbytnè pro dodrûenì pr vnì povinnosti spr vce. Pr vnì povinnost spr vce je v tomto p ÌpadÏ zaloûena ustanovenìm ß 14 odst. 1 z kona o st tnì kontrole, podle nïhoû jsou kontrolovanè osoby povinny vytvo it z kladnì podmìnky k provedenì kontroly, zejmèna jsou povinny poskytnout souëinnost odpovìdajìcì opr vnïnìm kontrolnìch pracovnìk. Vöechny podklady, kterè budou v r mci kontroly vyûadov ny, musejì b t p imï enè Ëelu konkrètnì kontroly, p iëemû tento Ëel je urëov n zvl ötnìmi (hmotnïpr vnìmi) p edpisy, kterè zakl dajì jednotliv m subjekt m pr vo ke kontrole jinèho subjektu. DalöÌm z konem upravujìcìm oblast kontroly je z kon Ë. 320/2001 Sb., o finanënì kontrole ve ve ejnè spr vï a o zmïnï nïkter ch z kon (z kon o finanënì kontrole), ve znïnì pozdïjöìch p edpis. UstanovenÌ ß 13 odst. 1 z kona o finanënì kontrole uv dì, ûe vz jemnè vztahy mezi kontrolnìmi org ny a kontrolovan mi osobami p i v konu ve ejnospr vnì kontroly na mìstï se ÌdÌ Ë stì t etì z kona o st tnì kontrole, nestanovì-li tento z kon jinak. Tedy i p i v konu kontroly podle tohoto z kona se postupuje v öe popsan m zp sobem. Speci lnì pravu obsahuje ustanovenì ß 13 odst. 2, podle nïhoû zamïstnanci kontrolnìho org nu p i ve ejnospr vnì kontrole vykon vanè na mìstï u pr vnickè nebo fyzickè osoby, kter je ûadatelem o ve ejnou finanënì podporu nebo jejìm p Ìjemcem, mohou pouûìvat kontrolnì opr vnïnì podle tohoto z kona. Podle Ë sti t etì z kona o st tnì kontrole vöak pouze v rozsahu nezbytnèm ke splnïnì Ëelu tèto kontroly. Podle d vodovè zpr vy k n vrhu z kona o finanënì kontrole je Ëelem tohoto z kona ÑovÏ ovat, zda ve ejnè prost edky jsou vyuûìv ny v souladu s pr vnìmi p edpisy, pop. v souladu se stanoven mi pravidly, zda je s majetkem st tu nakl d no hospod rnï a zda je chr nïn p ed negativnìmi jevyì. Pro vymezenì p edmïtu ve ejnospr vnì kontroly u p Ìjemc ve ejnè finanënì podpory bude rozhodujìcì obsah rozhodnutì, smlouvy nebo dohody o poskytnutì ve ejnè finanënì podpory. Nejd leûitïjöì zjiötïnì plynoucì z tèto kontroly by mïlo spoëìvat v tom, zda ve ejn finanënì podpora byla pouûita skuteënï na Ëel, na kter byla poskytnuta, a zda byla pouûita v souladu s podmìnkami obsaûen mi ve smlouvï nebo v rozhodnutì. UvedenÈ ustanovenì ß 13 odst. 2 nebr nì vyûadov nì a shromaûôov nì doklad obsahujìcìch osobnì daje. V slovnï vöak potvrzuje obecnou z sadu t kajìcì se pr ce s jakkoliv chr nïn mi Ëi specificky vyuûìvan mi daji Ëi materi ly. Vöechny podklady, kterè budou v r mci kontroly vyûadov ny, musejì vöak b t p imï enè cìl m konkrètnì kontroly a sv m rozsahem by mïly b t zamï eny na zodpovïzenì pouze takov ch ot zek a problèm, kterè je nutno v r mci kontroly zjistit a provï it. O finanënì kontrole a z konu o st tnì kontrole se zmiúuje takè z kon Ë. 218/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (rozpoëtov pravidla). Podle ustanovenì ß 39 odst. 2 tohoto z kona ministerstvo financì, zemnì finanënì org ny, spr vci kapitol a krajskè ady zajiöùujì kontrolu hospoda enì s prost edky st tnìho rozpoëtu, jin mi penïûnìmi prost edky st tu a prost edky N rodnìho fondu podle zvl ötnìho pr vnìho p edpisu, kter m je z kon o st tnì kontrole. Podle ustanovenì ß 20 odst. 4 tèhoû z kona spr vci kapitol, organizaënì sloûky st tu, p ÌspÏvkovÈ organizace, zemnì samospr vnè celky, st tnì fondy a ostatnì p Ìjemci prost edk poskytnut ch ze st tnìho rozpoëtu jsou povinni p edkl dat daje pot ebnè pro pr bïûnè hodnocenì plnïnì st tnìho rozpoëtu. Podle odst. 5 citovanèho paragrafu nesplnïnì povinnosti p edloûit daje je d vodem, aby dalöì poskytov nì rozpoëtov ch prost edk bylo pozastaveno, a to aû do splnïnì uvedenè povinnosti. ShodnÏ formulovan opr vnïnì kontrolujìcìch a na nï navazujìcì povinnosti kontrolovan ch subjekt obsahujì i ustanovenì ß 21 a n sl. z kona Ë. 166/1993 Sb., o NejvyööÌm kontrolnìm adu, ve znïnì pozdïjöìch p edpis (d le jen Ñz kon o NK ì). KontrolnÌ org ny majì podle ß 12 odst. 2 z kona o st tnì kontrole (ß 22 odst. 2 z kona o NK ) nejen povinnost p edat neprodlenï p evzatè doklady kontrolovanè osobï, pominou-li d vody jejich p evzetì a povinnost zajistit dnou ochranu odebran ch origin lnìch doklad proti jejich ztr tï, zniëenì, poökozenì nebo zneuûitì, ale takè povinnost zachov vat mlëenlivost o vöech skuteënostech, o kter ch se dozvïdïly p i v konu kontroly a nezneuûìt znalosti tïchto skuteënostì. Je nutnè upozornit na novou pravu obsaûenou v z konï Ë. 61/2006 Sb., kter m se mïnì z kon Ë. 106/1999 Sb., o svobodnèm p Ìstupu k informacìm, ve znïnì pozdïjöìch p edpis, z kon Ë. 121/2000 Sb., o pr vu autorskèm, o pr vech souvisejìcìch s pr vem autorsk m a o zmïnï nïkter ch z kon (autorsk z kon), ve znïnì z kona Ë. 81/2005 Sb., a z kon Ë. 128/2000 Sb., o obcìch (obecnì z ÌzenÌ), ve znïnì pozdïjöìch p edpis. UstanovenÌ ß 11 odst. 3 tohoto z kona Ìk, ûe informace, kterè zìskal povinn subjekt od t etì osoby p i plnïnì kol v r mci kontrolnì, dozorovè, dohledovè nebo obdobnè Ëinnosti prov dïnè na z kladï zvl ötnìho pr vnìho p edpisu, podle kterèho se na nï vztahuje povinnost mlëenlivosti anebo jin postup chr nìcì je p ed zve ejnïnìm nebo zneuûitìm, se neposkytujì. Povinn subjekt poskytne pouze ty informace, kterè p i plnïnì tïchto kol vznikly. Ani obavy z poruöenì mlëenlivosti nebo jinè povinnosti chr nìcì zìskanè daje nezbavujì kontrolovan subjekt povinnosti poskytnout poûadovanè informace a dokumenty v souladu s opr vnïnìmi, kter kontrolnìm pracovnìk m d v z kon. P i dodrûov nì pr vnìch p edpis v pr bïhu kontroly nejen v öe zmìnïn ch z kon, ale i p edpis hmotnïpr vnìch, upravujìcìch opr vnïnì ke kontrole, se ned automaticky vyvozovat, ûe doch zì k poruöov nì z kona o ochranï osobnìch daj. K tomu by mohlo dojìt v p ÌpadÏ, ûe by kontrolnì org ny osobnì daje d le zpracov valy v rozporu s Ëelem (kontrola), pro kter jim byly poskytnuty.

7 VÏstnÌk adu pro ochranu osobnìch daj 41/2006 Strana 2483 III. SDÃLENÕ ÿadu»esko-slovenskè setk nì Ve ValticÌch se 21. b ezna 2006 uskuteënilo p telskè pracovnì setk nì z stupc ËeskÈho adu pro ochranu osobnìch daj a slovenskèho radu na ochranu osobn ch dajov. JednÌm ze z sadnìch bod jedn nì byly ot zky t kajìcì se problematiky ochrany osobnìch daj po zaëlenïnì obou st t do schengenskèho prostoru. Ochr nci osobnìch daj obou st t se shodli na tom, ûe historick v voj, minul spoleën st tnost a p edevöìm souëasnè nadstandardnì pracovnì i p telskè vztahy umoûúujì obïma stran m shodnè n hledy a postoje p i prosazov nì spoleën ch cìl v oblasti ochrany osobnìch daj. ObÏ strany dospïly ke spoleënèmu ujedn nì, kterè zakotvily v memorandu o spolupr ci. PlnÈ znïnì memoranda je k dispozici takè na webov ch str nk ch adu na adrese 01:05&u1=&u2=&t=. Memorandum o spolupr ci mezi adem pro ochranu osobnìch daj»eskè republiky a radom na ochranu osobn ch dajov Slovenskej republiky Valtice 21. b ezna 2006 U vïdomì spoleën ch cìl, posl nì a pr vnìch v chodisek p i ochranï soukromì ñ tohoto z kladnìho pr va garantovanèho Listinou z kladnìch pr v a svobod i stavou, u vïdomì toho, ûe pr vnì normy, prosazujìcì ochranu osobnìch daj, nabyly pro ochranu soukromì na p elomu tisìciletì z sadnìho v znamu, u vïdomì obdobn ch problèm s ochranou osobnìch daj vyvst vajìcìch v souëasnèm svïtï v adï st t, a tìm spìöe ve st tech s obdobn m historick m v vojem a minulou spoleënou st tnostì a u vïdomì nadstandardnìch pracovnìch i p telsk ch vztah dospïly obï strany k spoleënèmu ujedn nì, ûe je t eba vyhodnotit evaluaënì mise EU z nora a b ezna 2006, spojenè se vstupem obou st t do schengenskèho prostoru, s cìlem harmonizovat postupy p i ochranï osobnìch daj, je t eba soustavnï spolupracovat p i ochranï osobnìch daj v oblasti t etìho pilì e pr va ES, budou usilovat o vytvo enì spoleënèho projektu v r mci exekutivy EU, zvyöujìcìho roveú ochrany osobnìch daj, se budou minim lnï jednou roënï setk vat ke vz jemn m konzultacìm a ûe budou usilovat o spolupr ci p i ochranï soukromì, kterè je ohroûov no jak v vojem nov ch technologiì, tak snahami nadmïrnï zasahovat do soukromèho a rodinnèho ûivota. RNDr. Igor NÏmec p edseda OO»R Mgr. Gyula Veszelei p edseda OO SR

8 Strana 2484 VÏstnÌk adu pro ochranu osobnìch daj 41/2006

9 VÏstnÌk adu pro ochranu osobnìch daj 41/2006 Strana 2485 IV. Materi ly z ednìho vïstnìku EvropskÈ unie P Ìloha VÏstnÌku adu pro ochranu osobnìch daj (s ñ 2495)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Strana 2496 VÏstnÌk adu pro ochranu osobnìch daj 41/2006 VÏstnÌk adu pro ochranu osobnìch daj Vydavatel: ad pro ochranu osobnìch daj Adresa redakce: ad pro ochranu osobnìch daj, Pplk. Sochora 27, Praha 7 Redakce: Miluöe Nejedl, tel.: , fax: internetov adresa: Administrace: PÌsemnÈ objedn vky p edplatnèho, zmïny adres a poëtu odebìran ch v tisk ñ SEVT, a. s., Peka ova 4, Praha 8-Bohnice, telefon: , , fax: , ñ P edpokl danè roënì p edplatnè se stanovuje za dod vku kompletnìho roënìku a je od p edplatitel vybìr no formou z loh ve v öi ozn menè ve VÏstnÌku a pro tento rok ËinÌ 450 KË ñ Vych zì podle pot eby ñ Tiskne: SPRINT SERVIS, Lovosick 31, Praha 9. Distribuce: P edplatnè, jednotlivè Ë stky na objedn vku i za hotovè ñ SEVT, a. s., Peka ova 4, Praha 8-Bohnice, telefon: , , fax: ; drobn prodej v prodejn ch SEVT, a. s. ñ Praha 5, Eliöky PeökovÈ 14, tel./fax: , ñ Praha 4, Jihlavsk 405, tel.: ñ Brno,»esk 14, tel.: ñ Ostrava, roh ul. N draûnì a Denisovy, tel.: ñ»eskè BudÏjovice,»esk 3, tel.: a ve vybran ch knihkupectvìch. DistribuËnÌ podmìnky p edplatnèho: JednotlivÈ Ë stky jsou expedov ny p edplatitel m neprodlenï po dod nì z tisk rny. Objedn vky novèho p edplatnèho jsou vy izov ny do 15 dn a pravidelnè dod vky jsou zahajov ny od nejbliûöì Ë stky po ovï enì hrady p edplatnèho, nebo jeho z lohy.» stky vyölè v dobï od zaevidov nì p edplatnèho do jeho hrady jsou doposìl ny jednor zovï. ZmÏny adres a poëtu odebìran ch v tisk jsou prov dïny do 15 dn. Lh ta pro uplatnïnì reklamacì je stanovena na 15 dn od data rozesl nì, po tèto lh tï jsou reklamace vy izov ny jako bïûnè objedn vky za hradu. V pìsemnèm styku vûdy uv dïjte I» (pr vnick osoba) a kmenovè ËÌslo p edplatitele. Pod v nì novinov ch z silek povoleno ÿpp Praha. ISSN

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK»ESK TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad» stka 2 RoËnÌk 2011 Praha 25. nora 2011 OBSAH: OddÌl st tnì spr vy A. NormativnÌ Ë st 9. Opat enì obecnè povahy Ë. OOP/10/11.2010-14, kter m se mïnì opat

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004 OBSAH. » stka 33 2. Ëervence 2004 Cena 58,- KË. vod... 2234. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004 OBSAH. » stka 33 2. Ëervence 2004 Cena 58,- KË. vod... 2234. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004» stka 33 2. Ëervence 2004 Cena 58,- KË OBSAH vod... 2234 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch subjekt v obdobì od 6. 5. 2004 do 21. 6. 2004........................................

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH» st metodick ñ Koncepce poradensk ch sluûeb poskytovan ch ve ökole (Ë.j.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 153/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

V RO»NÕ ZPR VA»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2007

V RO»NÕ ZPR VA»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2007 Profil barev: Obecn profil tiskærny CMYK Sazba 200 lpi płi 45 stupn ch 100 100 95 95»T 75»ESK TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad se sìdlem Sokolovsk 219, Praha 9 PoötovnÌ adresa:»esk TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad PoötovnÌ p ihr

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 449. Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního

Více

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Kancelář hejtmana Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967 e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz,

Více

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE Strana 2 Zastupitelé schválili Program rozvoje města (dokonëenì ze str. 1) Na analytickou Ë st navazuje n vrhov, kter v prioritnìch oblastech - lidskè zdroje, ekonomika, ûivotnì prost edì a infrastruktura

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Školení starostů obcí Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Osnova historie požární prevence povinnosti obce v samostatné působnosti povinnosti obce v přenesené působnosti povinnosti obce jakožto

Více

U MichelskÈho lesa 366, 140 00 Praha 4 tel.: 241 471 022 e-mail: prospektrum@iol.cz I»O: 16188870

U MichelskÈho lesa 366, 140 00 Praha 4 tel.: 241 471 022 e-mail: prospektrum@iol.cz I»O: 16188870 TIRÁŽ Vyd v, tiskne a objedn vky vy izuje: PROSPEKTRUM Æ spol. s r.. o. U MichelskÈho lesa 366, 40 00 Praha 4 tel.: 24 47 022 e-mail: prospektrum@iol.cz I»O: 688870 RedakËnÌ rada: JUDr. Ladislav Derka

Více

Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav Informace dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím ) 1. Název Masarykův onkologický ústav 2. Důvod a způsob založení povinného

Více

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. září 2008 POZEMKOVÉ ÚPRAVY

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. září 2008 POZEMKOVÉ ÚPRAVY MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY 65 září 2008 POZEMKOVÉ ÚPRAVY PozemkovÈ pravy Z Ì 2008 Ë. 65 MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY - st ednì pozemkov ad TÏönov 17 Tel.: 221 811 111 117 05 Praha

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

PojistnÈ rozpravy 14 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2004

PojistnÈ rozpravy 14 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2004 PojistnÈ rozpravy 14 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2004 ISSN 0862-6162 2 PojistnÈ rozpravy 14 OBSAH K radik lnì zmïnï ËeskÈho pojistnèho pr va... 5 On the Issues of a Radical Change in the Czech Insurance

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2012

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2012 Nový stavební zákon a související předpisy Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2012 Poznámky k vybraným Ustanovením nového stavebního Zákona a předpisů souvisejících Vybrané rozsudky soud

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1 Správní orgány str. 1 Spis 17 Na rozdíl od dosavadního zákona, který ponechával vedení spisu pouze na interních předpisech, byla nyní v zájmu právní jistoty jeho úprava zařazena přímo do správního řádu.

Více

Ve lhůtě 30 dnů, podle 8 odst. 2 zákona, může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření s konkrétními připomínkami k žádosti.

Ve lhůtě 30 dnů, podle 8 odst. 2 zákona, může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření s konkrétními připomínkami k žádosti. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 81699/2012 V Olomouci dne 21.9.2012 SpZn: KÚOK/74765/2012/OŽPZ/414 Sp. a skart. znak: 209.1

Více

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. březen 2008 POZEMKOVÉ ÚPRAVY

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. březen 2008 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 63 MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY březen 2008 POZEMKOVÉ ÚPRAVY PozemkovÈ pravy B ezen 2008 Ë. 63 MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY - st ednì pozemkov ad TÏönov 17 Tel.: 221 811 111 117 05

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

I. D o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 316 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

I. D o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 316 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů: Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2003 4. volební období 129 USNESENÍ hospodářského výboru z 19. schůze konané dne 1. října 2003 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002,

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002, 205/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Slovo starostky. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

Slovo starostky. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE Slovo starostky V ûenì spoluobëanè, jaro je tady a s nìm i dalöì vyd nì naöeho Zpravodaje. V poslednìm Zpravodaji jsem V s sezn mila s kroky, na kter ch se pracuje a kterè jiû probïhly. Nav ûu tedy na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 50 Rozeslána dne 25. dubna 2016 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 50 Rozeslána dne 25. dubna 2016 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 50 Rozeslána dne 25. dubna 2016 Cena Kč 29, O B S A H : 132. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí

Více

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 1 Jednací řád zastupitelstva Obce Havlovice Zastupitelstvo Obce HAVLOVICE (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle 96 zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Metodika vydávání periodického tisku

Metodika vydávání periodického tisku Metodika vydávání periodického tisku Vydávání periodického tisku, jeho šíření a postavení vydavatele a dále ustanovení o ochraně proti zneužívání svobody projevu, slova a tisku jsou upraveny zákonem č.

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s.

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. (dále jen sdružení ) bylo založeno podle zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hošťálková, okres Vsetín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SM - KAMEROVÝ SYSTÉM - PROVOZOVÁNÍ Č.j.: 1-20/2016 Vypracoval: Schválil: Mgr. Miloš Sobotka, ředitel školy Mgr. Miloš Sobotka, ředitel

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Změny na úseku územní identifikace k 1. 7. 2010

Změny na úseku územní identifikace k 1. 7. 2010 Změny na úseku územní identifikace k 1. 7. 2010 V souvislosti s přijetím zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, který zavádí tzv. základní registry, byl přijat doprovodný zákon č. 227/2009 Sb.,

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIII V Praze dne 6. června 2005 částka 8 Cena 15 Kč Výměr MF č. 02/2005, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2005 2 CENOVÝ

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 39 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 39 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 39 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 71, O B S A H : 96. Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech Strana 1850 Sbírka zákonů č. 96

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ stavební úřad Mag~strát města ĺ/ĺ7vĺrrvj2 ~~ Jihlava, dne: 285.2015 Č.j: MMJ/SÚ/1 544/2015-5 JID: 90473/2015/MMJ Vyřizuje: Ing. Kateřina Jánská E-mail: katerina.janska jihlava-city.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín čp. 154, 756 21 RATIBOŘ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala dne: 22. 3. 2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah VODNÕK............................................ 2 Komunikovat nejen o komunikacìch...................... 2 RADNICE............................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva..............................

Více

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 Systém ASPI - stav k 9.3.2010 do částky 22/2010 Sb. a 10/2010 Sb.m.s. Obsah a text 84/1990 Sb. - stav k 10. 3.2010 Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna:

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q N VOD K POUéIÕ EXERNÕ VENILA»NÕ JEDNOKY CE850 Q UPOZORNÃNÕ -------------------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony 121 9 121 Návrh zákona, kterým o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o související zákony 717 z 6 uplyne 17. 2013 2013 ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se m ní zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách

Více

Starosta Města Rokytnice v Orlických horách

Starosta Města Rokytnice v Orlických horách Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách č.tel. 494 379 021 email: podatelna@mu.rokytnice.cz Starosta Města Rokytnice v Orlických horách O Z N A

Více

Směrnice rady města č. 3/2015 Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice rady města č. 3/2015 Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Město Strana č. 10/16 Městský úřad se ve své činnosti řídí: Příloha č. 2 na úseku samostatné působnosti zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení (nařízeními vlády

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 65 Rozeslána dne 29. června 2015 Cena Kč 43, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 65 Rozeslána dne 29. června 2015 Cena Kč 43, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 65 Rozeslána dne 29. června 2015 Cena Kč 43, O B S A H : 157. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Co poskytuje Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Kapitola 13. ODBOR KONTROLY

Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 1. Co je manželství Právní řád ČR: Podle zákona o rodině je manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem požadovaným způsobem.

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

Právní regulace dopravy na pozemních komunikacích. Filip Dienstbier, 16. 2. 2007

Právní regulace dopravy na pozemních komunikacích. Filip Dienstbier, 16. 2. 2007 Právní regulace dopravy na pozemních komunikacích Filip Dienstbier, 16. 2. 2007 Osnova kurzu I. přehled právní regulace dopravy na poz. kom. dopravní cesta z. č. 13/1997 Sb. dopravní prostředky z. č. 56/2001

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2004 Cena:?? Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2004 Cena:?? Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2004 Cena:?? Kč OBSAH» st normativnì SmÏrnice MäMT pro st tnì zkouöky z psanì na kl vesnici,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Vyřizuje: Milena Pecnová Telefon: 267 994 541 Fax: 272 936 383 E-mail: milena.pecnova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 ChladniËka na vìno N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 D leûitè pokyny pro zachov nì bezpeënosti Funkce vaöì novè chladniëky na vìno se moûn odliöujì od funkcì vaöeho spot ebiëe, kter dosud pouûìv

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR Volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě č. 65 se sídlem v Šumperku vyhlásil prezident republiky na dny 12. a 13. října 2012. Volby se budou konat společně

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VÌce Ëelov vysavaë pro mokrè i suchè vys v nì N vod k pouûitì 822 949 252-0503 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2 31 A = motorov hlava B = otoën spìnaë C = kolèbkov p

Více