Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk"

Transkript

1 Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk Týdenní dotace: 3 hodiny cvičení Výstup: Klasifikovaný zápočet Anotace předmětu: - učebnice New Matrix- Intermediate: Unit 1 - My school - Agriculuture in the Czech republic - South Bohemia - Tábor Docházka: min. 75% Požadavky na výstup: - 3 testy v průběhu semestru - klasifikace ústní zkoušení probraných témat v daném semestru - aktivní účast na seminářích - plnění domácích úkolů Gude Kathy: New Matrix Intermediate, OUP 2005 Smith Dluhá, Gabrielle: Angličtina Otázky a odpovědi, Infoa 2007 Murphy, Raymonnd: English Grammar in Use, CUP 2004 Mc Carthy, Michael: English Vocabulary in Use, CUP 2005

2 Požadavky ke studiu z předmětu: Německý jazyk Týdenní dotace: 3 hodiny cvičení Výstup: Klasifikovaný zápočet Anotace předmětu: - učebnice Německy s úsměvem lekce - Nebensätze - Verben - Deklination der Adjektive - Präteritum, Perfekt - Futur, Werden - Mein Lebenslauf - Gesunde Lebensweise - Sport - Wohnen - Ökohäuser - Sucht und Abhängigkeit Docházka: min. 75% Požadavky na výstup: - 3 testy v průběhu semestru - klasifikace ústní zkoušení probraných témat v daném semestru - aktivní účast na seminářích - plnění domácích úkolů - esej na zadané téma - Drmlová, Homolková, Kettnerová, Tsařová Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň 2003, ISBN Koletiv autorů Reálie německy mluvících zemí, Fraus, Plzeň, ISBN Drinková, Hafnerová Schau mal 2, Goethe-Institut, Bratislava ISBN

3 Požadavky ke studiu z předmětu: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Týdenní dotace: přednášky 1 hodina cvičení 1 hodina Výstup: zkouška Anotace předmětu: 1. Předmět sociální psychologie - sociální determinace psychiky - socializace, sociální učení - struktura společenských vztahů - sociální role a sociální postoje - motivace sociálního života, společenské potřeby 2. Sociální percepce - vytváření percepčních soudů, sociální inteligence 3. Sociální komunikace - podstata komunikačního procesu, druhy komunikace - komunikační styly - konvenční a konverzační komunikační styl - operativní komunikační styl - vyjednávací komunikační styl - intimní komunikační styl - verbální komunikace - vedení dialogu, argumentace, paralingvistika - neverbální komunikace 4. Společenské skupiny - klasifikace společenských skupin - struktura skupiny, sociometrie - malé společenské skupiny rodina, školní třída, pracovní tým - velké společenské skupiny, dav, jevy hromadného chování - masová komunikace, masmédia Docházka: min. 75% Požadavky na výstup: - aktivní zapojení do programu seminářů a samostatné řešení problémových úkolů - složení písemné i ústní části zkoušky Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha ISBN Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Svoboda, Praha Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Grada Publishing, Praha ISBN Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Academia, Praha ISBN Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Grada Publishing, Praha ISBN Řezáč, V.: Sociální psychologie. Paido, Brno ISBN

4 Požadavky ke studiu z předmětu:poznatky o EU Týdenní dotace: Výstup: zkouška přednášky - 3 hod Anotace předmětu: Student si osvojí poznatky z okruhů učiva: Ins 1. Historie, instituce a legislativa: His historický vývoj, etapa evr. integrace, ESUO, ESAE, EHS, EOS, EFTA,EHP 1. 1.až 3. pilíř Maastrichtského chrámu, sm, EMI, ESÚB, EÚB, Evropská rada (x Rada Evropy), Evropský parlament, pra pravomoci EP, legislativní práva EP, Evropská komise, pravomoci EK, žaloby ESD, So soud první instance, Rada EU, její pravomoci, ESD, právní akty komunitárního práva, Při primární právo, sekundární právo, legislativní proces, zásada subsidiarity, charakteristika evr evropského práva, prosazování zájmů malých zemí, harmonizace, Sp 2. Společné oblasti: JVT a HMU-vztah, histor. vývoj JVT, základní svobody JVT, výhody a ne nevýhody JVT, pře překážky volného pohybu viditelné a skryté, příklady nových možností vy vyplývajících z celní unie, stupně ekonomické integrace, hospodářská soutěž, rozpočet EU příjmy a výdaje, práva občanů při podnikání, měnová unie, orgány MU, ko konvergenční kritéria, společná zemědělská politika, tržní řády, ochrana JVT v oblasti do dovozu a vývozu zem. produktů, formy pomoci EU zemědělcům, životní prostředí cíle re ekologické legislativy, ochrana vody, ovzduší, odpady, ochrana lesů,finanční ná nástroje ochrany žp, práva občanů z ekologické legislativy, základní lidská práva a svobody, zák základní sociální práva, další práva euroobčana, sociální politika EU, za zaměstnávání a pobyt, volba povolání a příprava, kultura, strukturální fondy, SA územně správní členění- NUTSy, demografické aspekty, Č 3. ČR a EU: Záj zájem ČR o členství, oficiální žádost, asociační dohoda, Kodaňská kritéria, Ag Agenda 2000, hodnotící pravidelná zpráva EK, úkoly a oblasti Národního programu pří přípravy na členství, negociační proces, screening obecně a v výsledky pro ČR, odpovědnost orgánů EU a ČR za společný postoj, uzavírání kapitol, proble blematické oblasti, poslední hodnotící zpráva EK, důležité osobnosti v přidružovacím procesu, postoj občanů ČR ke vstupu do EU, referendum k vstupu do EU, jeho výsledek, výhohody a nevýhody vstupu do EU. Docházka: 75 %

5 König P., Lacina L., Přenosil J. : Učebnice evropské integrace, Barrister, Principal, spol.s r.o. Brno, 2006, ISBN König P., Lacina L.a kol. : Rozpočet a politiky EU, C.H. Beck Praha 2004, ISBN Kolektiv: Cesta k euru, Úřad pro úřední tisky Lucemburk 2007, ISBN Kolektiv: Evropská politika zaměstnanosti a sociální politika, MPSV 2002, ISBN

6 Požadavky ke studiu Výpočetní technika Týdenní dotace: 3 hod. cvičení Výstup: zápočet 1. Operační systémy a nadstavby OS. - operační systém DOS - operační systém MS Windows - ochrana dat, antivirová ochrana, zálohování - nadstavby MS Windows 2. Textové editory. - MS Office - OpenOffice - 602Office Požadavky na výstup: Zápočet je udělován na základě aktivní účasti na cvičení zpracování a prezentace seminární práce na zadané téma. Témata jsou určována vyučujícím. Broža P. : Instalujeme a konfigurujeme počítač. Computer press, Brno 2004 Bednařík J. Hlavenka J.: Microsoft Windows. CP Books, Brno 2005

7 Požadavky ke studiu z předmětu: PODNIKÁNÍ Týdenní dotace : 3 hodiny týdně Výstup: zkouška Anotace předmětu: 1. Živnostenské podnikání Živnost, všeobecné a zvláštní podmínky, Osoby oprávněné provozovat živnost Základní rozdělení živností Příklady, zařazování dle příloh ŽZ Živnostenská oprávnění Ohlášení živnosti, žádost o koncesi Zánik živnostenského oprávnění Živnostenská kontrola ŽÚ, živnostenský rejstřík Porušování ŽZ, lhůty a sankce 2. Obchodní právo Právní úprava Základní pojmy Obchodní jméno Jednání podnikatele, prokura, Obchodní rejstřík Hospodářská soutěž Formy nekalé soutěže Vznik obchodní společnosti Přeměny obchodní společnosti Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Družstvo Obchodní závazkové vztahy Kupní smlouva dle obch. zákoníku Smlouva o dílo Nájemní smlouva Leasingová smlouva 3. Zemědělské a drobné podnikání Zvláštnosti zemědělského podnikání Právní úprava zemědělského podnikání Programy podpor, zásady Význam drobného podnikání Podnikatelský záměr Docházka : min. 75 %

8 Požadavky na výstup: Zápočet udělen za splnění požadované docházky jinak splnění zápočtového testu. Ústní zkouška. Doporučená literatura : Dědič J. :Učebnice práva, Prospektrum, 1995 Kolektiv : Vybrané vzory smluv a podání, EPP,Ostrava 1998 Zákon č.455/1991 Sb. včetně novel a souvisejících předpisů ( Živnostenský zákon ) Zákon č.513/1991 Sb. včetně novel a souvisejících předpisů ( Obchodní zákoník ) Zákon 252/1997 Sb. (zákon o zemědělství

9 Požadavky ke studiu z předmětu: OBECNÁ DENDROLOGIE Týdenní dotace: 1 hodina přednáška 1 hodina cvičení Výstup: zápočet Anotace předmětu: - Úvod do dendrologie - Botanicko-morfologické rozlišovací znaky dřevin - Dendrologické hodnoty dřevin - Funkční použití dřevin v krajinářské tvorbě - Rozmnožování dřevin - Školkařství - Výsadba dřevin - Přesazování dřevin - Ošetřování dřevin na stanovišti - Využití základních estetických zákonitostí při výsadbě dřevin Docházka: min. 75 % Požadavky na výstup: Požadavky pro udělení zápočtu: - úspěšné absolvování zápočtových testů (nejhůře známka 3) - odevzdání seminární práce na zadané téma - rozsah minimálně 3 strany A4 - termín odevzdání do za zimní semestr Böhm Č.,Vaněk V.: Okrasné dřeviny. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1981 Hieke K.: Praktická dendrologie. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1978 Nekolová I.: Listnaté dřeviny od A do Ž I. díl. Vydala Mgr. L. Kumpánová, Praha 2002 Nekolová I.: Listnaté dřeviny od A do Ž II. díl. Vydala Mgr. L. Kumpánová, Praha 2004 Pasečný P., Listnaté dřeviny pro zahrady a skalky. Praha, ISBN Pasečný P., Listnaté dřeviny pro zahrady a skalky II. Praha, ISBN X Pikula J.: Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny ČR. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2003 Kremer B.,P., Stromy. Praha, ISBN Hecker U., Stromy a keře. Praha, ISBN

10 Požadavky pro udělení zápočtu z předmětu Vybrané kapitoly z biologie Požadavky pro udělení zápočtu - docházka na přednáškách minimálně 75 % - úspěšné absolvování zápočtových testů (nejhůře známka 3) - odevzdání seminární práce téma související s probíranou látkou v daném semestru - rozsah minimálně 3 strany - minimálně 3 zdroje informací - termín odevzdání je stanoven vyučujícím na základě organizace semestru Vyučující si vyhrazuje právo na změnu požadavků pro udělení zápočtu během semestru. Seminární práce z předmětu Vybrané kapitoly z biologie Úvodní stránka název školy - název seminární práce - autor, datum odevzdání Text seminární práce minimálně 3 strany písmo Times New Roman - velikost písma 12 - řádkování 1,5 - zarovnání textu do bloku - obrázky se do rozsahu práce nepočítají Zdroje seminární práce minimálně 3 zdroje - uvedení dle platných pravidel

11 Termín odevzdání stanoven vyučujícím na základě organizace semestru Práce, které nebudou splňovat uvedené požadavky budou vráceny k přepracování a doplnění Práce odevzdané po uvedeném termínu vyučujícím nebudou přijaty Vyučující si vyhrazuje právo na změnu uvedených požadavků během semestru

12 Požadavky ke studiu z předmětu: CHEMIE Týdenní dotace: 1 hod přednášky 1 hod cvičení 0 hod Výstup: zápočet 1. Stavba atomu 1.1. Elektronový obal atomu 1.2. Elektronové konfigurace prvků 2. Názvosloví anorganických sloučenin: 2.1. Binární sloučeniny 2.2. Kyseliny 2.3. Soli kyselin 2.4. Polykyseliny a jejich soli 2.5. Thiosoli a soli-hydráty 3. Chemická vazba 3.1. Polarita vazby 3.2. Vazba kovalentní, iontová, kovová a koordinační 4. Stechiometrické výpočty 4.1. Fyzikální jednotky, základní pojmy 4.2. Výpočty ze vzorce sloučeniny 4.3. Výpočty objemu plynu 5. Zápis chemického děje 5.1. Psaní chemických rovnic 5.2. Výpočty z rovnic 6. Kinetika a termodynamika chemického děje 6.1. Chemická rovnováha 7. Chemická teorie roztoků 7.1. Druhy reakcí probíhajících ve vodných roztocích, el. disociace sloučenin 8. Mechanismus protolytických reakcí 8.1. Iontový součin vody a ph 8.2. Vznik a hydrolýza solí, ph roztoků solí 9. Mechanismus redoxních reakcí 9.1. Vyčíslování oxidačně-redukčních rovni 10. Mechanismus vylučovacích reakcí 11. Mechanismus komplexotvorných reakcí 12. Příprava a směšování roztoků 12.1.Výpočty pro přípravu a směšování roztoků Docházka: min. 75 % Požadavky na výstup: Splnění průběžných testů z probraného učiva na minimálně 50 % jejich celkového bodového ohodnocení. Pro jednotlivé testy není hranice úspěšnosti stanovena. Při nesplnění docházky závěrečný souhrnný test. Benda, J., Šafaříková, M. : Chemie Učebnice pro střední zemědělské školy. Credit, Praha 1997 Vacík, J. : Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1995 Gažo, J.: Všeobecná a anorganická chémia, SNTL 1974

Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk

Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk Týdenní dotace: 3 hodiny cvičení Výstup: Klasifikovaný zápočet Anotace předmětu: - učebnice New Matrix Intermediate : Unit 4 - English speaking countries:

Více

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů Třísemestrový kurz aktuálních gramotností 1. Základní informace Kurz je koncipován v souladu s 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studium je organizováno kombinací prezenční formy

Více

Požární bezpečnost staveb a technologií

Požární bezpečnost staveb a technologií Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více