MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA."

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková Vedoucí práce: Mgr. Radim Štěrba

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně dne 17. dubna 2008 Lucie Pištěková 1

3 Poděkování Ráda bych poděkovala Mgr. Radimu Štěrbovi za cenné připomínky, rady a názory, které mi pomohly při zpracování diplomové práce. V neposlední řadě děkuji Pavlovi za trpělivost, pochopení a velkou podporu. 2

4 Obsah OBSAH... 3 ÚVOD GLOBÁLNÍ VÝCHOVA VZNIK KONCEPCE GLOBÁLNÍ VÝCHOVY HISTORIE A ROZŠÍŘENÍ GLOBÁLNÍ VÝCHOVY CHARAKTERISTIKA KONCEPCE GLOBÁLNÍ VÝCHOVY FORMY VÝUKY PODLE KLASICKÉ A GLOBÁLNÍ VÝCHOVY FILOZOFICKÁ VÝCHODISKA GLOBÁLNÍ KONCEPCE VÝCHOVY CHARAKTER GLOBÁLNÍ PODSTATY SVĚTA Prostorová globalita Časová globalita Vnitřní lidský rozměr globality PEDAGOGICKÉ PRINCIPY KONCEPCE GLOBÁLNÍ VÝCHOVY CÍLE GLOBÁLNÍ VÝCHOVY OBLASTI ROZVÍJENÉ V SYSTÉMU GLOBÁLNÍ VÝCHOVY SMĚRY A PŘÍSTUPY V GLOBÁLNÍ VÝCHOVĚ Torontský model Tmavě zelený přístup Systémové myšlení Křesťansky orientovaná globální výchova Konstruktivismus v globální výchově a rozvojová výchova Dobrodružství ve třídě a kmeny Globální perspektiva ve výchově GLOBÁLNÍ UČITEL GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁNÍ (GRV) PODSTATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZNAM GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V SOUČASNÉM SVĚTĚ VYMEZENÍ GRV CÍLE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ METODY A TECHNIKY GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Myšlenková mapa Práce ve skupinkách Diskuze Projektové vyučování Učení ke spolupráci Brainstorming Reflexe VYUŽITÍ MODELU EVOKACE UVĚDOMĚNÍ VÝZNAMU REFLEXE PŘI AKTIVNÍM VYUČOVÁNÍ KONCEPT TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÉ VÝUKY PROMĚNA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU PROMĚNA VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚ NA PRAHU 21. STOLETÍ HISTORICKÝ KONTEXT PROJEKTOVÉ VÝUKY Projektová výuka v odkazech pedagogických reformátorů 18. a 19. století Odkaz projektové metody ve 20. století Pragmatická pedagogika Projektová metoda a její odkaz ve 20. století Tvůrce teoretického rámce projektové metody John Dewey Zakladatel projektové metody William Heard Kilpatrick Základní kameny projektové metody v české reformní pedagogice Potřeba jiné výchovy a vzdělávání v ČR projektová výuka v 90. letech 20. století

5 3.4 TEORETICKÁ REFLEXE PROJEKTOVÉ METODY, PROJEKTU, VZTAHU MEZI PROBLÉMEM A PROJEKTEM A PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ Projekt Projektová metoda Projekt a problém Projektové vyučování a výuka FÁZE ŘEŠENÍ PROJEKTU Realizace projektu Prezentace výstupu projektu Hodnocení projektu TYPOLOGIE PROJEKTŮ Hlediska, podle kterých jsou projekty zařazovány Navrhovatel Účel projektu Délka projektu Místo, prostředí projektu Počet zúčastněných Způsob organizace projektu Informační zdroje projektu VÝHODY A NEVÝHODY PROJEKTOVÉ VÝUKY Přednosti a negativa z hlediska žáka Přednosti a negativa z hlediska učitele ANIMACE JAKO SOUČÁST PROJEKTU GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKTOVÁ VÝUKA A ANIMACE Cíle animace Nástin metodické struktury animace PROJEKT GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁVRAT DO LESŮ. JAK ZACHRÁNÍM SVŮJ STROM? PROJEKT A RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVRH PROJEKTU REALIZACE PROJEKTU PRŮBĚH PROJEKTU Nerealizované části projektu Návrat do lesů. Zachráním svůj strom? Realizované části projektu Návrat do lesů. Zachráním svůj strom? ZÁVĚR RESUMÉ SUMMARY POUŽITÉ PRAMENY: SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHY:

6 Úvod Téma své diplomové práce jsem si vybrala na základě zájmu o globální rozvojové vzdělávání. S touto problematikou jsem se setkala na kurzech Globálního rozvojového vzdělávání v rámci vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Bylo to pro mne motivací poprat se s výzvou sepsání diplomové práce na toto téma. Během své reflexe při pedagogické praxi jsem došla ke zjištění, že globální problémy jsou ve výuce občanské výchovy velmi zanedbávány. Ačkoliv Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zohledňuje problematiku globálního myšlení a environmentální výchovy, vzhledem k současnému významu globálních problémů není tématické zaměření výuky dostačující. Globální výchova není však jen pouhou tematickou částí, neboť je to i způsob myšlení a vzdělávání. V úvodu své práce se zabývám vymezením globální výchovy. Důležitou součástí je i ontologie globální výchovy a její zařazení v myšlenkových proudech o globální podstatě současného světa. Dále pracuji s archetypálním modelem globálního učitele. Definuji klíčové vlastnosti a dovednosti, které by měl mít a ovládat. Druhou významnou kapitolu tvoří podstata, význam, vymezení, cíle, témata, metody a techniky globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Pro tuto část mi byly velkou inspirací kurzy GRV, z nichž pochází řada námětů. Globální rozvojové vzdělávání uplatňuje alternativní výukové metody. Metody, jejichž cílem je kooperace a naučení se respektování a přijímání jiných názorů a pohledů na svět. Ve třetí části definuji teorie spojené s projektovou výukou. Konkrétněji se zabývám vznikem a vývojem projektové výuky a jejím začleněním do dnešního vyučování v českém školství. Dále se zaměřuji na teoretickou reflexi mezi projektem a vymezeným problémem. Pojednávám o projektovém plánování a typologii projektu, v kapitolách popisuji významné náležitosti, které musí projekt obsahovat. K projektové výuce jsem přiřadila prvek animace, který vychází a používá se ve výtvarné pedagogice. S animací jsem se seznámila během studia výtvarné výchovy a samotný koncept animace lze využít k oživení výuky občanské výchovy. Při sestavování projektů jsem vycházela z třífázového modelu učení. Samostatnou kapitolu mé diplomové práce tvoří návrhy projektů spadajících do oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Vytvořila jsem návrhy dvou dlouhodobých projektů. Projekt Návrat do lesů. Zachráním svůj strom o kácení 5

7 tropických deštných pralesů o důsledcích jejich znehodnocování a celkovém vztahu ke stromům. Projekt Vnímáme minulost o holocaustu s cílem dosáhnout hlubšího porozumění tomuto fenoménu. Díky realizaci dvou dílčích částí z projektu o tropických deštných pralesech jsme měla možnost zhodnotit i zpětnou vazbu studentů, která potvrdila smysl provedení projektu. Hlavním cílem mé práce je přiblížení globálního rozvojového vzdělávání do českého prostředí a především studentům skrze projekty. Chtěla bych těmito projekty vzbudit zájem o globální rozvojová témata. Dalším cílem je představit možný a netradiční způsob vyučování GRV studentům pedagogických fakult a lidem zajímajícícm se o nové směry v pedagogice. Nejvýznamnější literaturou související s tímto tématem jsou knihy Pike a Selbyho Globální výchova, Cvičení a hry pro globální výchovu I., II. Z těchto autorů vychází všichni současní čeští autoři zabývající se danou problematikou. Druhým významným zdrojem informací a inspirací GRV je příručka Společný svět editovaná autory Ondřejem Nádvorníkem a Andreou Volfovou pro vzdělávací program Varianty. Další publikací pojednávající o kapitole projektové výuky je kniha Jany Kratochvílové Teorie a praxe projektové výuky a kniha editovaná Josefem Valentou Pohledy projektová metoda ve škole a za školou. 6

8 1. Globální výchova 7

9 Definic globální výchovy je několik, nejvýstižnější jsem objevila v Pedagogickém slovníku. Globální výchova je přístup ke vzdělávání, podporující porozumění a spolupráci mezi lidmi, zahrnuje učení o problémech a jevech, které přesahují hranice států, které jsou celosvětové, globální povahy, zvl. ekologické, kulturní, ekonomické, politické a technické problémy. Zdůrazňuje společné perspektivy, potřeby a vize, vnímání a chápání problémů z různých pohledů, kooperativní učení, kritické myšlení a zodpovědné jednání, respektující rozdíly interkulturní, etnické, národní, regionální, lokální, skupinové i individuální. V zahraničí představuje nový proud ve vzdělávání, který má již povahu hnutí. Realizuje se především na středních školách ve formě praktických aktivit, mezipředmětových témat a komplexních projektů. (Průcha, Walterová, Mareš 2003: s. 69) 1.1 Vznik koncepce globální výchovy Model globální výchovy představuje nový alternativní přístup k člověku v procesu jeho vývoje v současné složité a nelehké době. Globální výchova obsahuje systém principů a poznatků stávající pedagogické teorie (např. tolerance osobnosti žáka, zpevnění výchovné složky ve výuce, využití aktivizačních metod a her, demokratičnost a svoboda ve výuce). Nová doba a začátek nového století nám přinesli v oblastech jako výchova a vzdělávání nové možnosti a koncepce k řešení situace současného člověka. Důvody, které nás k tomu vedou, jsou obsaženy ve třech okruzích. Prvním problémem je krize euroamerické společnosti, která je spojena s nutnými změnami v chování člověka. Konec 20. století je provázen častými na sebe navazujícími kritickými jevy, většinou globálního charakteru. Jsou to oblasti, které postihují jedince, ale i lidstvo jako celek. Lidstvo se ocitá v nové situaci, kdy je ohrožen celý svět. Člověk se stále více obklopuje technickou vymožeností a jeho život je naplněn blahobytem a pohodlím, ale stále více se vyskytují problémy nazývané jako globální problémy lidstva. Převažující egocentrismus se stává problémem, člověk přestává myslet na druhé a jeho prioritou je získávání hmotných statků. Někteří konzervativci napadají pokrok jako příčinu zkaženého vývoje moderní novodobé společnosti. Samotná idea za to však nemůže. Lidé si sami zvolili systém 8

10 hodnot, který je však založen na bezohledném přístupu k přírodě. V nynější době jsou ohroženy veškeré hodnotové systémy založené na principech úcty k přírodě, snášenlivosti a kooperaci mezi lidmi. Řešení této krizové situace je spojováno s procesem výchovy člověka, kdy výchova kultivuje osobnost a kulturu člověka. Výchova připravuje člověka k tomu, aby si osvojil a dále rozvíjel výsledky této civilizace, kriticky přistupoval k jejich možným negativním důsledkům, anticipoval je, utvářel hodnoty spjaté se současnou globální situací lidstva, jako jsou pocit globálnosti, tolerance, konkrétní zodpovědnost. (Skalková 1995: s. 46) Další oblastí je stávající krize školy a výchovy. Problémem se stává zprostředkování učiva, nezájem a strach dětí ve vztahu k institucionalizované školní výchově. Je tedy nezbytné posílit spolupráci školy, rodiny a místního společenství. Je nutné posílit sociální statut a prestiž učitele, zkvalitnit jejich odbornou přípravu. Kritické výhrady se pohybují v širokých dimenzích, postihují různé aspekty, ale koneckonců mají společný směr. Poukazují na skutečnost, že škola není s to uspokojivě plnit své funkce v přípravě mládeže pro život v podmínkách soudobé, dynamicky se měnící společnosti, v níž dochází k transformaci cílů a hodnot. (Skalková 1993: s. 52) Vyučovací hodiny jsou napěchované učivem, jež je zaměřeno jedním směrem, stále je orientováno na pamětní osvojování. Studenti často nechápou smysl svého vzdělávání. Celý proces vzdělávání by měl být zaměřen na umění učit se, pracovat s informacemi, na komunikaci, spolupráci a rozhodování. Cílem výchovy je zařadit člověka do společnosti v souladu s veškerými tendencemi současného světa. Třetí okruh, který má obrovský vliv na vznik nové koncepce výchovy je rozvoj věd o člověku. Významný vliv přináší nové pedagogické myšlení, které se zabývá vědeckými obory a disciplínami, jež zkoumají nové pojetí člověka a jeho vývoj. Proces výchovy nabízí nové možnosti pojetí školní výchovy. Globální krizové jevy, již dnes výrazně ovlivňují směr pedagogiky. Z kontextu stávajících problémů vyplývají nové aktuální cíle výchovy a vzdělání člověka pro novou budoucnost. Pedagogika dnešní doby usiluje o změnu současné školy a zejména o humanizování procesu vzdělání a výchovy. 9

11 1.2 Historie a rozšíření globální výchovy Za nový směr v pedagogice je označována globální výchova global education, která byla zpracována v osmdesátých letech na univerzitě v Yorku. Dnes se globální výchova rozšířila po celém světě, přestože jejími základními centry jsou anglofonní země. V České republice se ujala díky překladu knih Grahama Pika a Davida Selbyho. Toto učení vyvolalo obrovský zájem. Zatím se globální výchova rozšířila jen málo a objevuje se pouze v některých střediscích globální výchovy. (Činčera 2007: s. 21) 1.3 Charakteristika koncepce globální výchovy Globální výchova integruje řadu nadčasových prvků a charakteristik klasických i netradičních pedagogických směrů, které poukazují na nové pojetí světa. Rychle se měnící svět vyžaduje novou kvalitu výchovy, novou soustavu, jež není zaměřená pouze na lokální systémy, ale je zaměřená globálně. Jde především o přizpůsobení potřeb člověka v dnešním globalizovaném světě, o vzájemnou kontinuitu mezi člověkem a přírodou. Podstatou globální výchovy je především zodpovědnost za lidské jednání a celkové porozumění lokálnímu i globálnímu světu. Svět by měl být chápán jako globální celek, lidé by měli respektovat a chránit přírodu, zajímat se o ekologii a přizpůsobovat rozvoj společnosti zvyšujícím se požadavkům životního prostředí, které je dnes více ohrožováno. 1.4 Formy výuky podle klasické a globální výchovy Klasická výchova: Znalosti přicházejí ústy učitele nebo ze stránek knih a publikací; nejdůležitější dovedností je dobře si učivo zapamatovat; názor jednotlivce ztrácí hodnotu, pokud ho neumíme prosadit a nedostatečně ho zdůrazňujeme; city jsou nepatřičné a je třeba je ovládat; hlavním cílem vzdělávání je být schopen dělat věci lépe a rychleji než ostatní; 10

12 vědomosti přicházejí v oddělených, nesouvislých blocích; úspěch je odměněn, neúspěch potrestán; učební plán každého jednotlivce musí být řízen a kontrolován nějakou autoritou. (Pike, Selby 1994: s. 54) Globální výchova Porozumět procesu vzájemné závislosti; rozvíjet smysl pro vlastní sebehodnocení a podporovat úctu k druhým; rozvíjet dovednost kritického myšlení; porozumět pojmu mír na všech úrovních, od osobní až po mezinárodní, snažit se předcházet konfliktům a pokud to nelze, naučit se tyto konflikty řešit; porozumět pojmu lidská práva a podporovat jejich dodržování; chápat, jak vznikají předsudky a rozvíjet způsoby, jak proti nim bojovat. (Pike, Selby 1994: s. 55) 1.4 Filozofická východiska globální koncepce výchovy Díky zrození moderní novodobé vědy vzniklo mechanistické pojetí světa. Prvním autorem moderních teorií týkající se tohoto pojetí světa byl René Descartes. Chápal přírodu jako dokonalý mechanismus, jež je ovládán přesnými zákony. Mechanistické myšlení posílilo oddělení rozumu od citů a vládu ducha nad realitou. Mechanistické pojetí světa tedy odděluje člověka od přírody a zaměřuje se na pouhou analýzu. Odpůrci mechanistického pojetí světa objevují nové holistické pojetí světa. Globální výchovu a její filozofické východisko můžeme charakterizovat z perspektivy přírodního prostoru a také z hlediska času z lidského pohledu. Všechny jevy a události jsou dynamicky propojené. S tímto pohledem přišli koncem 20. století odpůrci mechanistického pojetí a objevují nový. myšlenkový směr, který se nazývá holismus. Lidstvo by mělo hledat rovnováhu mezi sebeprosazováním a příslušnosti k celku. Podstatou přežití je evoluce směřující ke stále složitějším strukturám systému. Obecná teorie systémů spojila vědní obory a neodmyslitelně ovlivnila náš život a vývoj. Teorie systémů nabízí metodu, umožňující rozumně se zabývat 11

13 složitými skutečnostmi a problémy, které překonávají a ohrožují přežití naší civilizace. Systémové pojetí světa vidí veškeré procesy jako vzájemně propojené. Tato propojenost a globalita má svůj rozměr prostorový, časový a lidský (vnitřní). (Horká, Hrdličková 1998: s. 16) 1.5 Charakter globální podstaty světa Podstata světa je již z principu své existence globální. Po dlouhá období historie to nebylo zřejmé, jelikož přírodní a sociální systémy mohly existovat izolovaně, bez vzájemného vlivu. Po průmyslové revoluci, tedy až v posledních staletích, se tato globalita začíná výrazněji etablovat v lidských životech. Tato globalita se projevuje v prostorové, časové a vnitřní dimenzi Prostorová globalita Současné globální vztahy se liší od minulých vztahů četností, hloubkou, tedy dosahem a počtem zainteresovaných lidí, ale i měřítkem, které znamená zvyšující se počet lidských činností a oborů ovlivněných globální podstatou světa. Globalita ovlivňuje propojenost a fungování světa. Propojení světa často pociťujeme v oblasti životního prostředí. Ničení tropických deštných pralesů, jak někteří vědci předpovídají může vážně ohrozit koloběh kyslíku na obou polokoulích. (Pike, Selby 1994: s. 21) Podle teorie systémů musíme problémy a jevy vždy chápat v nejrůznějších směrech, oblastech a souvislostech propojeně Časová globalita Čas a prostor jsou neoddělitelně propojené jevy. Změny světa v čase nejsou žádnou novinkou. Tou je rychlost, s jakou se svět mění. Pike a Selby to dokládají například grafem sledujícím závislost cestovní rychlosti na čase. Od 17. do 19. století vzrostla cestovní rychlost o 10 km/hod. Ze století 19. do konce století 20. tento nárůst již dělal zhruba km/hod. Rychlost, s jakou v dnešní době dochází k sociálním a technologickým změnám, znemožňuje některým lidem se přizpůsobit. Další jejich 12

14 přežití bude záležet na jejich schopnosti adaptace. Změny budou vyžadovat neustálé průběžné posuzování hodnot. Je nutné zamýšlet se nad procesem, který povede k pozitivní budoucnosti světa a člověka. Základní pojetí budoucnosti, tedy globálního propojení budoucnosti předpokládá: existenci různých budoucností, zdůrazňuje podíl na vědomé volbě, ovlivnitelnost jednotlivci nebo skupinou lidský faktor formuje budoucnost zdůrazňuje neopakovatelnost přítomnosti a určuje směr pro všechny budoucí generace potřeba lidské kontroly poukazuje na fakt, že je vhodnější předcházet špatnému, než se učit z krize budoucnost pomáhá motivovat jednání v přítomnosti a zpětně formuje budoucnost Vnitřní lidský rozměr globality Tím, že si uvědomíme dva předchozí rozměry globality, pochopíme následující třetí dimenzi. Lidský rozměr globality vychází z myšlenky vzájemné závislosti povahy a stavu globálně chápaného světa a povahy bytí jednotlivce. Pozitivní změny globální koncepce jsou závislé na kvalitě lidského činitele, kterého musíme kladně motivovat a zaktivizovat jej k dosažení pozitivní budoucnosti. Jednou z možných cest je v této souvislosti i proces výchovy a vzdělání, který je pojatý v duchu koncepce globální výchovy. Jednotlivé motivy globální výchovy se dělí do čtyř dimenzí: Prostorová dimenze je zaměřená na pochopení uvědomění vzájemné závislosti, propojení lokální a globální roviny, pochopení vztahů uvnitř systému. Dimenze problémů ukazuje souvislosti mezi studenty a problémy, vzájemnou propojenost problémů i pluralitu pohledů na problémy. Časová dimenze je zaměřená zejména na problém budoucnosti pravděpodobné, možné, preferované. Vnitřní dimenze vede studenty k porozumění vlastním schopnostem a dovednostem a k jejich rozvoji. (Činčera 2007: s. 21) 13

15 Základní myšlenkou globální výchovy je respekt k pluralitě různých vrstev a forem v rámci přírody, společnosti, člověka a jeho kultury a předurčuje následující skutečnosti: kvalita je více ceněna spolupráce je upřednostňována před samostatnou prací preferuje se život ve shodě s přírodou soutěž není žádoucí práce přestává být pouhou rutinou a stává se přínosem pro člověka samého 1.6 Pedagogické principy koncepce globální výchovy Globální výchova není alternativní výchovný systém, ale je to výchova, která především usiluje o vzdělávání a rozšiřování povědomí o nutnosti spolupráce mezi člověkem a přírodou. Moderní vzdělávací systémy odrážejí různorodé problémy a skutečnosti naší tolik rozvinuté civilizace. Globální výchova se pokouší o nápravu a předcházení těmto skutečnostem, na které se snaží poukazovat. Případné problémy pak učí řešit. Všichni kolem nás se snaží čerpat z přírodního bohatství naší Země. Lidé znají pouze peníze a moc, ale všichni pomalu pozapomínají na citlivý a ohleduplný přístup k ostatním a ke své Zemi. V životě některých lidí postrádáme aktivní přístup k celosvětovým problémům. Dnešní globální výchova je zaměřena na potřeby a požadavky současného člověka. Středem zájmu je dítě, student, člověk, který je nedílnou součástí celého světa. Člověk je tvor, který se během celého svého života neustále vzdělává. Je tvořivý, má specifické vlastnosti, které charakterizují jeho osobnost. Pomocí globální výchovy se jedinec stává člověkem, utváří vztahy mezi lidmi, učí se spolupracovat a žít ve společenství. Je to proces, jež je neustále aktivní, celoživotní a především založený na lidské zkušenosti či poznání. Tyto koncepce lze charakterizovat těmito znaky: Vzdělání a výchova jsou dynamické a otevřené vztahy mezi lidmi. Vzdělání působí v mnoha vrstvách života učícího se jedince kulturní, morální ekologické, ekonomické, politické; umožňuje učit se, uvažovat, přijímat i pochybovat ve všech těchto rovinách. 14

16 Každý člověk v sobě skrývá vnitřní potencionál, jehož podstatu teprve průběžně odkrýváme; lidská inteligence se projevuje rozmanitými způsoby a v různé kapacitě a všechny si zaslouží respekt. Systémové, globální myšlení zahrnuje diskurzní i kontextuální, intuitivní, tvořivé i mechanické postupy. Výchova a vzdělání je proces celoživotní všechny životní situace proces učení navozují a usnadňují. Učení je současně procesem jak vnitřního rozvoje a sebepoznání, tak i schopností spolupracovat. Učení je aktivním procesem, vnitřně motivujícím, podporujícím a podněcujícím lidského ducha. Systémový učební plán je interdisciplinární a zahrnuje rovinu jak místní (úroveň komunity), tak globální (svět). (Horká, Hrdličková 1998: s. 18) Zde jsou uvedeny znaky, které charakterizují důležitost a význam globální výchovy. Jsou to znaky, které rozvíjí a formují jedince. Jedinec se stává důležitým prvkem celého globálního světa, učí se komunikaci, spolupráci a ohleduplnosti. Autorky Horká a Hrdličková dále uvádí principy globální výchovy, které objasňují jejich důležitost v rámci systému vzdělávání. I. Princip vzdělání pro rozvoj člověka s důrazem na všelidské hodnoty demokracie a humanity 1. Systém je založen na potřebách dítěte. 2. Respektována je touha po vlastním úspěchu. 3. Otázka či dobrý dotaz je důležitější, než samotná správná odpověď. 4. Představivost, tvořivost a originalita je základem celkového rozvoje. II. Princip respektování dítěte, žáka, studenta člověka a jeho individuality, úcta k němu, princip vzájemného učení a ovlivňování 1. Důležité je tedy především rozvíjet individuální nadání, talent a inteligenci dítěte. 2. Rodiče a učitelé mají stejný úkol, rozvíjet nadání, talent, duchovní kvality poctivost, vcítění, respekt, toleranci, lásku. 3. Pomocí osnov dosahujeme předem stanovených cílů. 4. Hodnocení by mělo podporovat rozvoj inteligence, talentu, vloh a duchovních kvalit jedince. 15

17 III. Princip ústřední úlohy zkušenosti 1. Učíme se činností, tedy praxí nikoli instrukcí či teorií. 2. Vyučování je založené na zpětné vazbě a především komunikaci. 3. Důležitá je práce se skutečnými dokumenty, knihami apod. Samostatné, tvořivé psaní je mnohem efektivnější než zaškrtávání v testech a pracovních listech. IV. Princip systémového pojetí výchovy a vzdělání 1. Na rozvoji všech aspektů schopností dětí, žáků, studentů se podílí celá komunita. Učitelé, rodiče a učící se jsou v tomto procesu partnery. 2. Všichni zúčastnění mají jasnou představu o cíli, kterým je mnohostranný rozvoj osobnosti. V. Princip nové role učitele a vzdělávacích institucí 1. Učitel je pomocníkem při procesu, při kterém se jedinec optimálně rozvíjí. 2. Učitelé respektují rodiče a plně s nimi spolupracují. 3. Rodiče a učitelé jsou sami modely zvídavosti a zvou děti ke společné cestě za poznáním. VI. Princip svobodného výběru 1. Je důležité, aby všeobecné vzdělání bylo všem společné. 2. Každá individualita je jiná, i při zachování společného všeobecného vzdělání by měla mít řadu příležitostí, voleb a možností vzdělání. 3. Svoboda volby zvyšuje u studentů zodpovědnost za vlastní chování a rozvoj. VII. Princip výchova jako participace na demokracii 1. Děti a mládež se učí demokratickému procesu jako jeho přímí účastníci. 2. Život v rodině, škole, ve třídě, v kolektivech dětí, žáků a studentů je spravován demokraticky na principu společného rozhodování. VIII. Princip vzdělání pro globální občanství (světoobčanství) 1. V rámci vyučování je důležité mít multikulturní a interkulturní orientaci, chápat různé kultury a zvyky. 2. Díky společným zájmům a zvykům může vzniknout láska ke všem ostatním lidem. IX. Princip vzdělání pro uvědomělou péči o Zemi. 1. Děti a mládež mají mnoho příležitostí komunikovat s přírodou přímo při svých hrách, na vycházkách a výletech, při sportu, ale i při studiu, prostřednictvím vědeckých přístrojů. 16

18 2. S přírodou seznamují masmédia, přírodu zobrazují různé druhy umění. 3. Je důležité, aby se každý podílel na ochraně a zvelebování přírody. X. Princip duchovního rozměr ve výchově 1. V soužití s obcí se v dětech a mládeži rozvíjí pocit sounáležitosti, lásky a porozumění pro potřeby druhých. 2. Je třeba vycházet z každodenní zkušenosti při výchově k empatii a soucitu. (Horká, Hrdličková 1998: s ) 1.7 Cíle globální výchovy Podstatou globální výchovy je pět základních cílů, jejichž propojením se student učí systémově. Zároveň je plně připraven na život v globálním světě. Uvědomění si systému studenti by si měli osvojit schopnost myslet a jednat systémově, pomocí systémového učení by měli pochopit podstatu světa a získat holistické uchopení vlastních schopností a dovedností. Uvědomění si pohledu studenti by měli pochopit, že existuje více pohledů na svět, měli by je respektovat. Uvědomění si sounáležitosti k planetě studenti by měli akceptovat globální podmínky a trendy v současném životě; pochopit pojmy spravedlnost, lidská práva a odpovědnost a být schopni použít je v globálním kontextu, chápat důležitost orientovat se na budoucnost ve vztahu k planetě. Vědomí zapojení a připravenosti - studenti by měli pochopit, že rozhodnutí, která přijmou, a skutky, které vykonají jako jednotlivec nebo skupina, budou mít zásluhu na projevech globální přítomnosti a budoucnosti; měli by si osvojit schopnosti nutné k politickému a sociálnímu jednání vedoucímu k efektivní účasti na demokratickém rozhodovacím procesu na všech stupních. Vědomí procesu studenti by měli pochopit, že učení a osobní rozvoj je nekonečná cesta bez určitého konečného bodu a pochopit, že nové pohledy jsou sice velkým oživením, jsou však i riskantní. (Pike, Selby 1994: s ) 17

19 1.8 Oblasti rozvíjené v systému globální výchovy Pro ilustraci uvádím rozbor rozvíjených oblastí podle Pika a Selbyho v systému učení: Znalosti Dovednosti a Postoje kompetence 1. O sobě sebeuvědomění, vlastní úhel pohledu Práce s informacemi Pozitivní sebepojetí 2. Systémy teorie, světové systémy, závislosti, společné rysy 3. Rozvoj obchodní vztahy, rozvojová pomoc, role žen, populace, zdraví a výživa 4. Životní prostředí ničení ekosystému, přírodní zdroje, ochrana přírody, znečištění 5. Mír a konflikty terorismus, nenásilné protesty, mír 6. Práva a odpovědnost lidská práva, svoboda, předsudky, diskriminace 7. Alternativní vize - budoucnost, udržitelný rozvoj, lidské zdraví a zdraví planety (Pike, Selby 1994: s ) Růst osobnosti Oceňování druhých koncentrace, kondice, tvořivost, hodnoty Mezilidské vztahy Respekt k právu a asertivita, právům komunikace, důvěra, spolupráce, řešení konfliktů Zpětná vazba Vztah k rozhodování, etické nejednoznačnosti soudy, estetičnost Tvořivost tvůrčí Schopnost tvořit myšlení, holistické vnímání, vcítění Postoj ke světu úcta k životu, altruismus 18

20 Globální výchova se především zaměřuje na pochopení problémů světa a porozumění sobě samému. Poukazuje na problematiku životního prostředí, zdraví, médií, technologií, kulturní odlišnosti, budoucnosti, míru, rovnosti, občanství, ekonomiky, spravedlnosti. Zaměřuje se i na rozvoj imaginace, kreativity, dramatické výchovy, komunikačních dovedností a dalších důležitých kompetencí. Tyto skutečnosti globální výchovy nepředstavují nic nového. Jejím cílem je především spojit předchozí a souběžné proudy výchovy k, jako je rozvojová výchova, výchova k míru, výchova k lidským právům, multikulturní výchova a enviromentální výchova, do jednoho systému učení. O zásadní změnu celého kurikula se pokouší globální výchova. Snahou není zavedení nového předmětu do rozvrhu studenta, nýbrž poukazuje na rozvoj řešení aktuálních problémů a na získání patřičných osobnostních kompetencí. 1.9 Směry a přístupy v globální výchově Směry a přístupy globální výchovy, které se objevuji a používají v současné době ve své práci velice dobře zmiňuje Jan Činčera Torontský model Nejčastěji je globální výchova spojovaná s knihami Grahama Pika a Davida Selbyho a tedy především s metodikou, která je nejčastěji užívána v Torontu. Hlavním cílem této metodiky je především diskuze a rozvoj polemiky o problému. Často se používají prostředky založené na diskuzi jako: simulační hry, hry s rolemi, diskusní techniky, práce s textem. Další důležitou skupinou jsou aktivity založené na rozvoji osobnostních kompetencí, zejména týmová spolupráce, sebehodnocení, vytvoření pozitivní nálady ve skupině. Globální výchova umožňuje studentům využití jejich vlastních dispozic. Metodika vychází z poznatků o vztahu příznivé atmosféry a studijních výsledků. V hodinách je prohlubován vztah žáka k sobě a druhým, používá se aktivní a kooperativní výuka a učení prožitkem. Témata, hodnocení a průběh předmětů sestavují všichni společně. Globální výchova může být do škol zaváděna infuzí jednotlivých aktivit do vhodných předmětů nebo integrací skrze předměty. 19

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7. ROČNÍK Člověk a morálka zná rozdíly mezi morální a právní normou, umí co je mravnost na příkladech

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Úvod do klasického tance (ÚKT)

Úvod do klasického tance (ÚKT) Úvod do klasického tance (ÚKT) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Úvod do klasického tance je vyučován v I. a II. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve dvouhodinových blocích. Vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Příloha I.: Stupně aktivity 1

Příloha I.: Stupně aktivity 1 Příloha I.: Stupně aktivity 1 1 MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 134 s. Příloha II.: Rozvíjení vlastností tvořivosti po stupních 2 2 MAŇÁK, J. Rozvoj

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

PONTIS Šumperk o.p.s.

PONTIS Šumperk o.p.s. PONTIS Šumperk o.p.s. Zkušenosti s multikulturní výchovou (MKV) jakožto průřezovým tématem jsou v České republice poměrně krátké. Podoba začlenění MKV do školních vzdělávacích programů se na jednotlivých

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KRÁTKODOBÉ KURZY Multikulturní výchova (obecně) Uvedení do problematiky multikulturalismu, základní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více