Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace pro veejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt Zadavatel: Huslenky 494, Huslenky, I: Osoba zastupující Zadavatele v ízení: H & B REAL, a.s. Smetanova 1484, Vsetín, I: Strana 1 (celkem 15)

2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název zakázky Zadavatel Adresa sídla : : I : Statutární orgán Osoba zastupující Zadavatele v ízení Adresa Kontaktní osoba : Huslenky 494, Huslenky : Oldich Surala, starosta : H & B REAL, a.s. : H & B REAL, a.s., Smetanova 1484, Vsetín : Ing. Lukáš Vachala Telefon : Fax : Termín uveejnní : Získání Zadávacích podmínek Termín pro podání nabídky : : Zadávací podmínky veejné zakázky (dále jen Zadávací podmínky), tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace (dále jen Výzva) a její pílohy jsou k dispozici v elektronické podob a jsou uveejnny v elektronickém nástroji KDV v sekci PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY. Elektronický nástroj KDV je pístupný z internetové adresy: Stažení Zadávacích podmínek je možné po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu bhu lhty pro podání nabídek. Stažení Zadávacích podmínek uchazei, kteí nebyli Zadavatelem vyzváni k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace dle l. 2.1 písm. d) Výzvy, je možné pouze na základ písemné žádosti adresované osob zastupující Zadavatele v ízení : do 12:00 hodin Místo podání nabídky : H & B REAL, a.s., Ing. Lukáš Vachala, Smetanova 1484, Vsetín, Strana 2 (celkem 15)

3 Zpsob podání nabídky : doruení osobn nebo poštou 2. VYMEZENÍ PEDMTU ZAKÁZKY 2.1 Kategorizace zakázky a) legislativní rámec - Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostedk SFŽP R ze dne , - zákon. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen Zákon), - Smrnice MŽP. 06/2014 pro pedkládání žádostí a poskytování finanních prostedk pro projekty z OPŽP vetn spolufinancování ze SFŽP R a státního rozpotu R kapitoly 315 (životní prostedí), - Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdroj EU, nespadajících pod aplikaci zákona. 137/2006 sb., o veejných zakázkách, v programovém období (dále jen Závazné postupy), - Závazné pokyny pro žadatele a píjemce podpory v OPŽP, verze ke dni , úinná od (dále jen Závazné pokyny). b) zatídní Zadavatele - v souladu s 2 odst. 1 písm. c) Zákona je obec Huslenky veejným zadavatelem, - vzhledem k pedmtu veejné zakázky Zadavatel není plátcem DPH. c) zatídní zakázky podle rozsahu - pedpokládaná hodnota zakázky: 1,0 mil. K bez DPH, s možností dílího plnní; pedpokládaná hodnota dílího plnní A 550 tis. K bez DPH, dílího plnní B 450 tis. K bez DPH, - zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná v souladu s 18 odst. 5 Zákona mimo režim Zákona. d) zpsob vyhlášení a uveejnní veejné zakázky - zaslání Výzvy 5ti vybraným dodavatelm, - uveejnní na úední desce Zadavatele, - uveejnní na webových stránkách Zadavatele. 2.2 Pedmt zakázky Vymezení pedmtu zakázky Pedmtem zakázky je dodávka následujících zaízení: A)velkoobjemový kontejner (11 ks), z toho: aa) kontejner vanový, objem min. 2,8 m3 (2 ks), ab) kontejner vanový, objem min. 5,5 m3 (2 ks), ac) kontejner vanový, objem min. 10,4 m3 (3 ks), ad) kontejner vanový, objem min. 10,5 m3 (4 ks). B) jednonápravový traktorový návs s jednoramenným nosiem kontejneru (1 ks). Strana 3 (celkem 15)

4 Zadavatel pipouští dílí plnní pedmtu zakázky (dále jen Dílí plnní). Jednotlivá Dílí plnní jsou oznaena písmeny A (dodávka velkoobjemových kontejner) a B (dodávka jednonápravového traktorového návsu s jednoramenným nosiem kontejneru). Dodavatel je pro svou nabídku oprávnn zvolit kterékoliv z Dílích plnní pop. ob Dílí plnní souasn. Každé z Dílích plnní bude Zadavatelem hodnoceno samostatn. Zadávací podmínky jsou shodné pro ob Dílí plnní, není-li uvedeno jinak. Souástí pedmtu zakázky je také doprava do místa plnní vetn pípadného použití zvedací a manipulaní techniky. Souástí pedmtu zakázky je také záruní servis dodávaného zaízení. Souástí pedmtu dodávky je v pípad Dílího plnní B také uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu 3 pracovník po dobu 4 hodin Specifikace technických parametr pedmtu zakázky Specifikace požadavk na technické parametry dodávky je uvedena v Píloze. 1 Technické specifikace dodávky. Tyto požadavky a technické parametry (specifikace dodávky) jsou závazné a musí být dohledatelné v nabídce uchazee, zejména v technické dokumentaci viz kap. 6, l. 6.5 Výzvy. Tyto požadavky a technické parametry definují úrove kvalitativního standardu dodávaného zaízení, který musí splnit všichni uchazei o pedmtnou dodávku Jiné požadavky týkající se pedmtu zakázky Pedmt zakázky i jeho dílí ásti musí být nové, resp. nebyly pedmtem odpisu. 2.3 Servisní a záruní podmínky Servisní a záruní podmínky pro Dílí plnní A i B: a) odstranní vady v co nejkratším termínu dle její závažnosti, b) oprava v míst plnní záruky nebo v záruním servisu, který je nejblíže místu plnní; náklady na pepravu pedmtu zakázky do a z místa záruního servisu hradí prodávající, c) minimální záruní dobu 24 msíc s tím, že záruní doba zaíná bžet dnem následujícím po splnní termínu doruení dodávky. Servisní a záruní podmínky pouze pro Dílí plnní B: d) dostupnost technické podpory (tzn. telefonická servisní linka, servisní on-line komunikace pop. help-desk) platí pouze v pracovních dnech, a to v rozsahu min. 6:00-15:00 hodin, e) zapoetí bezplatného servisního zásahu (tzv. rychlost servisního zásahu) nejpozdji do 24 hodin od okamžiku nahlášení závady pomocí technické podpory (viz písm. a výše) s tím, že tato lhta bží pouze v rámci pracovních dn, Podrobn jsou servisní a záruní podmínky specifikovány v Píloze. 4 Výzvy. Strana 4 (celkem 15)

5 Splnní servisních a záruních podmínek je vázáno na smluvní sankce, viz kap. 5, l. 5.2, odst níže. 3. DOBA A MÍSTO PLNNÍ Uchaze ve své nabídce navrhne termín doruení dodávky, definovaný jako poet kalendáních dn, které následují po dni podpisu kupní smlouvy obma smluvními stranami. Zadavatel stanovuje jako limitní termín doruení dodávky max. 60 kalendáních dn. Splnním termínu doruení dodávky se rozumí fyzické dodání všech ástí dodávky ve struktue a potu dle kap. 2, l. 2.2, odst do místa plnní s tím, že a) v pípad Dílího plnní B je souástí splnní termínu doruení také uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu 3 pracovník po dobu 4 hodin, b) mezi Zadavatelem/kupujícím a dodavatelem/prodávajícím bude sepsán Protokol o pedání a pevzetí dodávky (platí pro ob Dílí plnní). Splnní termínu doruení dodávky je vázáno na smluvní sankci, viz kap. 5, l. 5.2, odst níže. Místem plnní je sídlo spolenosti Služby obce Huslenky s.r.o., Huslenky 699, lokalita Hrachoveek, Huslenky. 4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKANÍCH PEDPOKLAD 4.1 Základní kvalifikaní pedpoklady Základní kvalifikaní pedpoklady spluje dodavatel, a) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prospch organizované zloinecké skupiny, trestný in úasti na organizované zloinecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, pijetí úplatku, podplácení, nepímého úplatkáství, podvodu, úvrového podvodu, vetn pípad, kdy jde o pípravu nebo pokus nebo úastenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt, b) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání dodavatele podle zvláštních právních pedpis nebo došlo k Strana 5 (celkem 15)

6 zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutže formou podplácení podle zvláštního právního pedpisu, d) vi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobhlo insolvenní ízení, v nmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostauje k úhrad náklad insolvenního ízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pedpis, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejné zdravotní pojištní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opatení podle zvláštních právních pedpis, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné zpsobilosti podle zvláštních právních pedpis; pokud dodavatel vykonává tuto innost prostednictvím odpovdného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento pedpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocn uložena pokuta za umožnní výkonu nelegální práce podle zvláštního pedpisu. Dodavatel prokazuje splnní základních kvalifikaních pedpoklad pedložením estného prohlášení (viz Píloha. 2 Výzvy) v rozsahu dle kap. 4, l. 4.1 písm. a) k). Podpisem Pílohy. 2 uchaze potvrdí toto estné prohlášení. Strana 6 (celkem 15)

7 4.2 Profesní kvalifikaní pedpoklady Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokáže dodavatel, který pedloží: a) výpis z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím pedmtu zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci. Pozn.: Zadavatel upozoruje, že pedmtem zakázky je v souladu s l. 2.2 Výzvy: a) dodávka technologických zaízení, b) záruní servis. 4.3 Technické kvalifikaní pedpoklady Splnní technických kvalifikaních pedpoklad prokáže dodavatel, který pedloží pehled referenních zakázek na dodávky obdobného charakteru v letech , a to v následujícím rozsahu: a) Dílí plnní A 3 referenní zakázky týkající se dodávky velkoobjemových kontejner pro svoz BRO, každá z nich v hodnot min. 400 tis. K bez DPH, b) Dílní plnní B 3 referenní zakázky týkající se dodávky jednonápravových traktorových návs s jednoramenným nosiem kontejneru, každá z nich v hodnot min. 300 tis. K bez DPH. Reference budou obsahovat obchodní název spolenosti (objednatele), sídlo spolenosti (objednatele), specifikaci zakázky, rok její realizace a výši investice (v K bez DPH). Seznam referenních zakázek vyplní uchaze do píslušné tabulky uvedené v Píloze Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatel Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatel ( 126 Zákona) mohou prokázat splnní kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatel. Takovýto výpis nahrazuje splnní základních a profesních kvalifikaních pedpoklad dle kap. 4, l. 4.1 a 4.2 Výzvy v rozsahu odpovídajícím údajm uvedených ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel. Splnní technických kvalifikaních pedpoklad (kap. 4, l. 4.3 Výzvy) musí dodavatel prokázat samostatn. 4.5 Prokázání kvalifikace u nabídky podané více dodavateli Podává-li nabídku více dodavatel spolen, musí každý z nich prokázat splnní základních kvalifikaních pedpoklad (kap. 4, l. 4.1 Výzvy), splnní profesních kvalifikaních pedpoklad v rozsahu odpovídajícím podílu jednotlivých dodavatel na plnní pedmtu zakázky (kap. 4, l. 4.2 Výzvy). Splnní technických kvalifikaních pedpoklad (kap. 4, l. 4.3 Výzvy) prokazují dodavatelé spolen. Podává-li nabídku více dodavatel spolen, jsou povinni piložit k nabídce originál nebo úedn ovenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vi Strana 7 (celkem 15)

8 Zadavateli a jakýmkoliv tetím osobám z jakýchkoliv závazk vzniklých v souvislosti s plnním pedmtu zakázky i vzniklých v dsledku prodlení i jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plnním pedmtu zakázky zavázáni spolen a nerozdíln. 4.6 Prokázání kvalifikace zahraniního dodavatele Zahraniní osoba prokazuje splnní kvalifikace zpsobem podle právního ádu platného v zemi jejího sídla, místa podnikání nebo bydlišt nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatel, a to v rozsahu stanoveném Výzvou. Doklady prokazující splnní kvalifikace pedkládá zahraniní dodavatel v pvodním jazyce s pipojením jejich pekladu do eského jazyka. Povinnost pipojit k dokladm peklad do eského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 4.7 Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnní ásti kvalifikace požadované v kap. 4, l , je oprávnn splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prokázat prostednictvím subdodavatele. Subdodavatel se však v takovém pípad musí podílet na plnní pedmtu zakázky dle kap. 2, l Krom doklad prokazujících chybjící ást kvalifikace je dodavatel v takovém pípad povinen pedložit: a) estné prohlášení subdodavatele dle kap. 4, l. 4.1 v rozsahu písm. j), b) výpis z obchodního rejstíku týkající se subdodavatele dle kap. 4, l. 4.2 písm. a), c) smlouvu uzavenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnní ásti pedmtu zakázky vetn jeho vcného vymezení, pípadn k poskytnutí vcí i práv, s nimiž je dodavatel oprávnn disponovat v rámci plnní pedmtu zakázky. 4.8 Pravost a stáí doklad Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad (viz kap. 4, l vyplnná a podepsaná Píloha. 2) doloží dodavatel v originále. Doklady prokazující splnní profesních kvalifikaních pedpoklad (viz kap. 4, l. 4.2 Výzvy) je dodavatel povinen pedložit v prosté kopii s tím, že kopírovaný výpis z obchodního rejstíku (dle kap. 4, l. 4.2 písm. a)) nesmí být starší než 90 kalendáních dn (vztaženo k poslednímu dni lhty pro podání nabídek). Doklady prokazující splnní technických kvalifikaních pedpoklad (viz kap. 4, l. 4.3) vyplnná a podepsaná Píloha. 3, doloží dodavatel v originále. V pípad prokazování ásti kvalifikaních pedpoklad dle kap. 4, l. 4.4 dodavatel dokládá prostou kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel (kopírovaný originál nesmí být starší 90ti kalendáních dn, vztaženo k poslednímu dni lhty pro podání nabídek). V pípad prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele postupuje dodavatel obdobn. V pípad požadavku uvedeného v kap. 4, l. 4.7 písm. c) smlouva se subdodavatelem dodavatel pedkládá originál nebo úedn ovenou kopii. Strana 8 (celkem 15)

9 5. ZPSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY 5.1 Nabídková cena Nabídková cena bude uvedena v následující struktue: a) nabídková cena bez DPH, b) DPH, c) nabídková cena s DPH. Nabídkovou cenu uchazee uvede v CZK. Zahraniní dodavatel uvede pouze cenu bez DPH. Nabídkovou cenu v pedepsané struktue uchaze uvede do Pílohy. 4. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše pípustná. Není-li uchaze registrovaným plátcem DPH, uvede tuto skutenost do poznámky k nabídkové cen. Nabídková cena bude zpracována pro každé Dílí plnní samostatn (viz Píloha. 4 Obchodní podmínky). Nabídková cena musí obsahovat všechny náklady, které vybraný dodavatel bude mít s realizací pedmtu zakázky spojeny a které mohl pi zpracování nabídky pedpokládat. Nabídková cena musí zahrnovat také nezbytnou dopravu do místa plnní, vetn pípadného použití zvedací a manipulaní techniky. Nabídková cena musí v pípad Dílího plnní B zahrnovat i uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu 3 pracovník po dobu 4 hodin. Nabídková cena musí zahrnovat také záruní servis dodávaného zaízení. 5.2 Platební podmínky Zálohy Zadavatel neposkytuje zálohy Fakturace Cenu za dodávku uhradí Zadavatel na základ faktury vystavené vybraným uchazeem/prodávajícím nejdíve ke dni splnní termínu doruení dodávky Lhta splatnosti Zadavatel stanovuje lhtu splatnosti faktury vystavené vybraným dodavatelem v souladu s kap. 5, l. 5.2, odst na 14 dn. Zadavatel souasn stanovuje lhtu splatnosti majetkových sankcí dle odst Výzvy na 30 dn. Strana 9 (celkem 15)

10 5.2.4 Majetkové sankce Souástí platebních a obchodních podmínek jsou majetkové sankce, vážící se na splnní níže uvedených podmínek. Majetkové sankce pro Dílí plnní A i B: a) Dodržení termínu doruení dodávky Splnní termínu doruení dodávky (viz kap. 3 výše) je vázáno na smluvní sankci, jejíž výše je stanovena na 500,- K za každý i zapoatý kalendání den prodlení. b) Dodržení lhty splatnosti Dodržení lhty splatnosti faktury vystavené prodávajícím za podmínek uvedených v Píloze. 4 se váže na smluvní sankci ve výši 500,- K za každý i zapoatý kalendání den prodlení. Majetkové sankce pouze pro Dílí plnní B: c) Dodržení podmínky zajištní technické podpory po dobu záruky Splnní podmínky zajištní technické podpory (viz l. 2.3 písm. c) výše) je vázáno na smluvní sankci výši 250,- K za každý i zapoatý pracovní den nedostupnosti tchto služeb. d) Dodržení podmínky dodržení rychlosti servisního zásahu po dobu záruky Splnní podmínky dodržení rychlosti servisního zásahu(viz l. 2.3 písm. d) výše) je vázáno na smluvní sankci výši 250,- K za každý zapoatý pracovní den prodlení se zapoetím servisního zásahu Ostatní ustanovení Ostatní ustanovení platebních podmínek jsou uvedena v Píloze. 4 Obchodní podmínky. 6. POŽADAVKY NA OBSAH, ZPSOB ZPRACOVÁNÍ A PEDLOŽENÍ NABÍDKY Nabídka musí být zpracována v eském jazyce, v písemné form, ve dvojím vyhotovení (1 originál + 1 kopie) a musí obsahovat tyto náležitosti: 6.1 Doklady o splnní základních kvalifikaních pedpoklad Tyto doklady uchaze pedloží v rozsahu a provedení uvedených v kap. 4, l. 4.1 Výzvy vyplnná a podepsaná Píloha Doklady o splnní profesních kvalifikaních pedpoklad Tyto doklady uchaze pedloží v rozsahu a provedení uvedených v kap. 4, l. 4.2 Výzvy: a) výpis z Obchodního rejstíku, b) doklad o oprávnní k podnikání. Pi prokazování kvalifikace prostednictvím subdodavatele uchaze postupuje dle kap. 4, l. 4.7 Výzvy. Strana 10 (celkem 15)

11 6.3 Doklady o splnní technických kvalifikaních pedpoklad Uchaze pedloží vyplnnou a podepsanou Pílohu. 3 Pehled referenních zakázek. Pi prokazování kvalifikace prostednictvím subdodavatele uchaze postupuje dle kap. 4, l. 4.7 Výzvy. 6.4 Obchodní podmínky Zadavatel jako souást Zadávacích podmínek veejné zakázky pedkládá ve smyslu 44 odst. 3 písm. a) Zákona Obchodní podmínky pro zakázku na dodávky (dále jen Obchodní podmínky). Obchodní podmínky stanovené pro veejnou zakázku jsou vymezeny ve form a struktue kupní smlouvy, viz Píloha. 4. Dodavatel do této pílohy doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaní údaje, nabídkovou cenu, záruní dobu a další požadované údaje) a takto doplnnou vzorovou kupní smlouvu pedloží jako svj návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávnnou za uchazee jednat a podepisovat v souladu se zpsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstíku popípad zmocnncem uchazee a opaten otiskem razítka (je-li souástí podpisu). Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Dodavatel nemusí vzorovou kupní smlouvu (Píloha. 4) použít a mže pedložit svj návrh smlouvy. V takovém pípad je však povinen zapracovat do svého návrhu kupní smlouvy veškerá práva a povinnosti vyplývající ze vzorové smlouvy, tj. pedložený návrh kupní smlouvy musí respektovat stanovené Obchodní podmínky a v žádné ásti nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s Obchodními podmínkami a které by znevýhodovalo Zadavatele. V pípad nejasností v obsahu Obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si pípadné nejasnosti vyjasnit ješt v prbhu lhty pro podání nabídek zpsobem a ve lht dle kap. 11, l Výzvy. 6.5 Technická dokumentace Nabídka uchazee bude obsahovat technickou dokumentaci dodávaného zaízení ve form prospekt, nákres nebo výkres, piemž a) technické parametry dodávky musí splovat požadavky uvedené v Píloze. 1 Výzvy, b) technická dokumentace musí zahrnovat všechny položky dle kap. 2, l. 2.2, odst a Pílohy. 1 Výzvy, c) splnní požadovaný technických parametr uvedených v Píloze. 1 Výzvy musí být z pedložené technické dokumentace patrné. V pípad, že technická dokumentace obsažená v nabídce uchazee nesplní podmínky uvedené v l. 6.5 výše, Zadavatel si vyhrazuje právo takovou nabídku vyadit z dalšího hodnocení a vylouit uchazee z úasti v zadávacím ízení. Strana 11 (celkem 15)

12 7. HODNOCENÍ NABÍDEK Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria výše nabídnuté celkové ceny vetn DPH (K). Každé Dílí plnní je hodnoceno samostatn. Hodnocení provede komise jmenovaná Zadavatelem. Hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem. Nejvýhodnjší nabídce v daném kritériu bude piazeno 100 bod, bodová hodnota ostatních nabídek bude stanovena jako podíl nejvýhodnjší nabídky vi ostatním jednotlivým nabídkám a násobením stem. Nejvýhodnjší nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vetn DPH. 8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY Všechny doklady o plnní smluvních povinností, písemné dokumenty, úetní doklady apod. budou vybraným dodavatelem zhotovitelem dodány Zadavateli v potebném potu 2 stejnopis. 9. MÍSTO A DOBA V NÍŽ LZE PODÁVAT NABÍDKY Nabídky je možno podávat do do 12:00 hod. Rozhodující je datum doruení nabídky, nikoli datum odeslání, resp. datum poštovního razítka. Nabídky došlé po tomto termínu budou z výbrového ízení vyloueny. Nabídky je nutno podávat na adresu osoby zastupující Zadavatele v ízením, tj. spolenosti H & B REAL, a.s., Ing. Lukáš Vachala, Smetanova 1484, Vsetín. Nabídky musí být podány poštou nebo osobn proti pedávacímu protokolu, vždy však v písemné tištné form a v zalepené obálce, oznaené NEOTEVÍRAT, oznaené nápisem VEEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY SYSTÉM PRO SBR A SVOZ BRO HUSLENKY, s uvedením adresy, na kterou je nutno nabídky podávat a adresy uchazee. Uchaze souasn na obálku uvede, kterého Dílího plnní se jeho nabídka týká. 10. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskutení dne ve 13:00 hodin v sídle Zadavatele, tj. Huslenky 494, Huslenky, v zasedací místnosti, za pítomnosti len k tomu úelu Zadavatelem ustanovené komise. S ohledem na ustanovení 18 odst. 5 Zákona se otevírání obálek koná bez pítomnosti uchaze. Strana 12 (celkem 15)

13 11. DALŠÍ PODMÍNKY 11.1 Nabídka dodavatele 1) Nabídka musí být zpracována v eském jazyce vytištna tak, aby byla dobe itelná a neobsahovala takové opravy a pepisy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl. 2) Nabídka vetn veškerých požadovaných doklad a píloh bude opatena proti manipulaci. Zadavatel doporuuje svázání do jednoho svazku, pelepení páskou na pední a zadní stran nabídky s otiskem razítka uchazee s parafou statutárního zástupce nebo osoby k tomu oprávnné. V pípad kroužkové vazby nebo vazby v kroužkovém poadai Zadavatel doporuuje zabezpeit nabídku proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku s nálepkami a s otiskem razítka uchazee s parafou statutárního zástupce nebo osoby k tomu oprávnné. 3) Všechny dokumenty vyžadující podpis budou podepsány statutárním zástupcem uchazee nebo osobou k tomu oprávnnou (osoba povená podpisem na základ plné moci - v takovém pípad doloží uchaze v nabídce i originál plné moci nebo její úedn ovenou kopii). 4) Pokud se v Zadávacích podmínkách vyskytnou obchodní názvy nkterých výrobk nebo dodávek, pípadn jiná oznaení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení požadovaného standardu kvality a uchaze je oprávnn navrhnout jiné, technicky a kvalitativn srovnatelné ešení, kompatibilní s technologiemi používanými Zadavatelem. Tuto kompatibilitu je uchaze povinen ovit konzultací se Zadavatelem ješt ped podáním své nabídky ve výbrovém ízení. 5) Lhta, po kterou jsou uchazei svými nabídkami vázáni (zadávací lhta), je 60 kalendáních dn a zaíná bžet dnem následujícím po skonení lhty pro podání nabídek. Podáním nabídky uchaze potvrzuje, že s takto stanovenou zadávací lhtou souhlasí. 6) Nabídky ani jejich ásti se uchazem nevrací. 7) Uchazei nenáleží žádná náhrada náklad, které vynaložil na úast v této soutži. 8) Odevzdáním nabídky uchaze souhlasí s podmínkami soutže. 9) Zadavatel nepipouští variantní ešení. 10) Rekapitulace povinného obsahu nabídky dodavatele: a) doklady prokazující splnní kvalifikaních pedpoklad: estné prohlášení dodavatele, vyplnná a podepsaná Píloha. 2, originál, výpis z Obchodního rejstíku, kopie, doklad o oprávnní k podnikání, kopie, Pehled referenních zakázek, vyplnná a podepsaná Píloha. 3, originál. b) návrh smlouvy vyplnná a podepsaná Píloha. 4, návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávnnou za uchazee jednat a podepisovat v souladu se zpso- Strana 13 (celkem 15)

14 bem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstíku popípad zmocnncem uchazee a opaten otiskem razítka (je-li souástí podpisu), originál, c) Technická dokumentace v rozsahu a form uvedené v kap. 6, l. 6.5, d) v pípad prokazování kvalifikace prostednictvím subdodavatele: doklady v rozsahu a form dle kap. 4, l Námitky V souladu s ustanovením odst Závazných pokyn lze proti úkonm Zadavatele inným v souvislosti s pedmtnou veejnou zakázkou podat námitku, a to do 5ti dn od doruení informace o výsledku veejné zakázky, píp. o vylouení ze zadávacího ízení. Námitky se podávají na adresu Zadavatele, v písemné form. V námitce musí stžovatel uvést, kdo ji podává, proti jakému úkonu Zadavatele a v em je spatováno porušení daného legislativního rámce (viz l. 2.1 Výzvy) Dodatené informace a doplnní Zadávacích podmínek Uchazei mají právo požadovat po Zadavateli dodatené informace nebo doplnní Zadávacích podmínek, a to prostednictvím komunikaního rozhraní elektronického nástroje KDV, které je uvedeno u pedmtné zakázky. Na takto vyžádané dodatené informace Zadavatel odpoví nejpozdji do 3 pracovních dn od doruení dotazu. Zadavatel však stanovuje nejzazší lhtu pro podání žádosti o dodatené informace na 5 pracovních dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek (tj. do ) Další práva Zadavatele 1) Zadavatel si vyhrazuje právo na upesnní podmínek soutže. 2) Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení soutže v kterémkoliv okamžiku až do uzavení kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to bez udání dvodu a v souladu se Závaznými postupy. 3) Pokud uchaze s nejvhodnjší nabídkou odmítne uzavít kupní smlouvu se Zadavatelem nebo mu neposkytne dostatenou souinnost, vyhrazuje si Zadavatel právo uzavít kupní smlouvu s uchazeem, jehož nabídka byla hodnocena v poadí jako druhá. Postup dle pedchozí vty mže Zadavatel opakovat pro uchazee, který se umístil na tetím míst v poadí, pokud odmítne uzavení kupní smlouvy první i druhý v poadí. Lhta pro poskytnutí dostatené souinnosti je stanovena na 15 kalendáních dn ode dne odeslání oznámení o výsledku zadávacího ízení. 12. OSTATNÍ 1) Pedmt veejné zakázky je spolufinancován z Operaního programu Životní prostedí, prioritní osy. 4 Zkvalitnní nakládání s odpady a odstraování starých ekologických zátží, výzva ) Pedpokládaný termín vyrozumní uchaze o výsledku zadávacího ízení je Strana 14 (celkem 15)

15 3) Pílohy Výzvy: Píloha. 1 - Technické specifikace dodávky Píloha. 2 - estné prohlášení dodavatele o splnní ZKP Píloha. 3 - Pehled referenních zakázek Píloha. 4 - Obchodní podmínky V Huslenkách, dne Oldich Surala v.r. starosta Strana 15 (celkem 15)

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Zámecké regionální centrum Sloupno Článek 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona č.137/2006 Sb.) Název veřejného

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pro veřejnou zakázku na dodávky pro projekt CZ.1.07/1.1.24/01.0134 DODÁVKA ICT PRO PROJEKT ROZVOJ 2014 ZADAVATEL: Vyšší odborná škola, Střední odborná

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): SU - Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava DODÁVKA PRVKŮ SÍŤOVÉ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU Článek I Základní údaje o zadavateli Zadavatel: ZŠaMŠ Staré Město, okres Frýdek-Místek Sídlo: Jamnická 270, 738

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dotovaný zadavatel, společnost ABREX s.r.o., jejímž jménem jedná Radek Bukovský, jednatel společnosti (dále jako zadavatel ), vyhlašuje podle Závazných postupů pro zadávání zakázek

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Název zadavatele: Regulace vytápění

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj KOJETÍN REVITALIZACE ZELENĚ INTRAVILÁNU OBCE

Evropský fond pro regionální rozvoj KOJETÍN REVITALIZACE ZELENĚ INTRAVILÁNU OBCE Zadavatel: Zastoupený: Evropská unie Ladislav Venc starosta obce Adresa: IČ: 00267651 Telefon: +420 605956025 Email: l.venc@seznam.cz Zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku financovanou

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. " Nová serverovna hlavní budova čp. 91 "

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY.  Nová serverovna hlavní budova čp. 91 ZADAVATEL: Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, 181 02 Praha 8 IČ: 00064220 Zastoupená :MUDr Hollý Martin ředitel léčebny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zájemce: ZAKÁZKA " Nová serverovna hlavní budova čp.

Více

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin.

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin. Město Černošín Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro Výzva k podání nabídky dle závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, Města Černošín

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více