Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace pro veejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt Zadavatel: Huslenky 494, Huslenky, I: Osoba zastupující Zadavatele v ízení: H & B REAL, a.s. Smetanova 1484, Vsetín, I: Strana 1 (celkem 15)

2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název zakázky Zadavatel Adresa sídla : : I : Statutární orgán Osoba zastupující Zadavatele v ízení Adresa Kontaktní osoba : Huslenky 494, Huslenky : Oldich Surala, starosta : H & B REAL, a.s. : H & B REAL, a.s., Smetanova 1484, Vsetín : Ing. Lukáš Vachala Telefon : Fax : Termín uveejnní : Získání Zadávacích podmínek Termín pro podání nabídky : : Zadávací podmínky veejné zakázky (dále jen Zadávací podmínky), tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace (dále jen Výzva) a její pílohy jsou k dispozici v elektronické podob a jsou uveejnny v elektronickém nástroji KDV v sekci PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY. Elektronický nástroj KDV je pístupný z internetové adresy: Stažení Zadávacích podmínek je možné po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu bhu lhty pro podání nabídek. Stažení Zadávacích podmínek uchazei, kteí nebyli Zadavatelem vyzváni k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace dle l. 2.1 písm. d) Výzvy, je možné pouze na základ písemné žádosti adresované osob zastupující Zadavatele v ízení : do 12:00 hodin Místo podání nabídky : H & B REAL, a.s., Ing. Lukáš Vachala, Smetanova 1484, Vsetín, Strana 2 (celkem 15)

3 Zpsob podání nabídky : doruení osobn nebo poštou 2. VYMEZENÍ PEDMTU ZAKÁZKY 2.1 Kategorizace zakázky a) legislativní rámec - Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostedk SFŽP R ze dne , - zákon. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen Zákon), - Smrnice MŽP. 06/2014 pro pedkládání žádostí a poskytování finanních prostedk pro projekty z OPŽP vetn spolufinancování ze SFŽP R a státního rozpotu R kapitoly 315 (životní prostedí), - Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdroj EU, nespadajících pod aplikaci zákona. 137/2006 sb., o veejných zakázkách, v programovém období (dále jen Závazné postupy), - Závazné pokyny pro žadatele a píjemce podpory v OPŽP, verze ke dni , úinná od (dále jen Závazné pokyny). b) zatídní Zadavatele - v souladu s 2 odst. 1 písm. c) Zákona je obec Huslenky veejným zadavatelem, - vzhledem k pedmtu veejné zakázky Zadavatel není plátcem DPH. c) zatídní zakázky podle rozsahu - pedpokládaná hodnota zakázky: 1,0 mil. K bez DPH, s možností dílího plnní; pedpokládaná hodnota dílího plnní A 550 tis. K bez DPH, dílího plnní B 450 tis. K bez DPH, - zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná v souladu s 18 odst. 5 Zákona mimo režim Zákona. d) zpsob vyhlášení a uveejnní veejné zakázky - zaslání Výzvy 5ti vybraným dodavatelm, - uveejnní na úední desce Zadavatele, - uveejnní na webových stránkách Zadavatele. 2.2 Pedmt zakázky Vymezení pedmtu zakázky Pedmtem zakázky je dodávka následujících zaízení: A)velkoobjemový kontejner (11 ks), z toho: aa) kontejner vanový, objem min. 2,8 m3 (2 ks), ab) kontejner vanový, objem min. 5,5 m3 (2 ks), ac) kontejner vanový, objem min. 10,4 m3 (3 ks), ad) kontejner vanový, objem min. 10,5 m3 (4 ks). B) jednonápravový traktorový návs s jednoramenným nosiem kontejneru (1 ks). Strana 3 (celkem 15)

4 Zadavatel pipouští dílí plnní pedmtu zakázky (dále jen Dílí plnní). Jednotlivá Dílí plnní jsou oznaena písmeny A (dodávka velkoobjemových kontejner) a B (dodávka jednonápravového traktorového návsu s jednoramenným nosiem kontejneru). Dodavatel je pro svou nabídku oprávnn zvolit kterékoliv z Dílích plnní pop. ob Dílí plnní souasn. Každé z Dílích plnní bude Zadavatelem hodnoceno samostatn. Zadávací podmínky jsou shodné pro ob Dílí plnní, není-li uvedeno jinak. Souástí pedmtu zakázky je také doprava do místa plnní vetn pípadného použití zvedací a manipulaní techniky. Souástí pedmtu zakázky je také záruní servis dodávaného zaízení. Souástí pedmtu dodávky je v pípad Dílího plnní B také uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu 3 pracovník po dobu 4 hodin Specifikace technických parametr pedmtu zakázky Specifikace požadavk na technické parametry dodávky je uvedena v Píloze. 1 Technické specifikace dodávky. Tyto požadavky a technické parametry (specifikace dodávky) jsou závazné a musí být dohledatelné v nabídce uchazee, zejména v technické dokumentaci viz kap. 6, l. 6.5 Výzvy. Tyto požadavky a technické parametry definují úrove kvalitativního standardu dodávaného zaízení, který musí splnit všichni uchazei o pedmtnou dodávku Jiné požadavky týkající se pedmtu zakázky Pedmt zakázky i jeho dílí ásti musí být nové, resp. nebyly pedmtem odpisu. 2.3 Servisní a záruní podmínky Servisní a záruní podmínky pro Dílí plnní A i B: a) odstranní vady v co nejkratším termínu dle její závažnosti, b) oprava v míst plnní záruky nebo v záruním servisu, který je nejblíže místu plnní; náklady na pepravu pedmtu zakázky do a z místa záruního servisu hradí prodávající, c) minimální záruní dobu 24 msíc s tím, že záruní doba zaíná bžet dnem následujícím po splnní termínu doruení dodávky. Servisní a záruní podmínky pouze pro Dílí plnní B: d) dostupnost technické podpory (tzn. telefonická servisní linka, servisní on-line komunikace pop. help-desk) platí pouze v pracovních dnech, a to v rozsahu min. 6:00-15:00 hodin, e) zapoetí bezplatného servisního zásahu (tzv. rychlost servisního zásahu) nejpozdji do 24 hodin od okamžiku nahlášení závady pomocí technické podpory (viz písm. a výše) s tím, že tato lhta bží pouze v rámci pracovních dn, Podrobn jsou servisní a záruní podmínky specifikovány v Píloze. 4 Výzvy. Strana 4 (celkem 15)

5 Splnní servisních a záruních podmínek je vázáno na smluvní sankce, viz kap. 5, l. 5.2, odst níže. 3. DOBA A MÍSTO PLNNÍ Uchaze ve své nabídce navrhne termín doruení dodávky, definovaný jako poet kalendáních dn, které následují po dni podpisu kupní smlouvy obma smluvními stranami. Zadavatel stanovuje jako limitní termín doruení dodávky max. 60 kalendáních dn. Splnním termínu doruení dodávky se rozumí fyzické dodání všech ástí dodávky ve struktue a potu dle kap. 2, l. 2.2, odst do místa plnní s tím, že a) v pípad Dílího plnní B je souástí splnní termínu doruení také uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu 3 pracovník po dobu 4 hodin, b) mezi Zadavatelem/kupujícím a dodavatelem/prodávajícím bude sepsán Protokol o pedání a pevzetí dodávky (platí pro ob Dílí plnní). Splnní termínu doruení dodávky je vázáno na smluvní sankci, viz kap. 5, l. 5.2, odst níže. Místem plnní je sídlo spolenosti Služby obce Huslenky s.r.o., Huslenky 699, lokalita Hrachoveek, Huslenky. 4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKANÍCH PEDPOKLAD 4.1 Základní kvalifikaní pedpoklady Základní kvalifikaní pedpoklady spluje dodavatel, a) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prospch organizované zloinecké skupiny, trestný in úasti na organizované zloinecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, pijetí úplatku, podplácení, nepímého úplatkáství, podvodu, úvrového podvodu, vetn pípad, kdy jde o pípravu nebo pokus nebo úastenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt, b) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání dodavatele podle zvláštních právních pedpis nebo došlo k Strana 5 (celkem 15)

6 zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutže formou podplácení podle zvláštního právního pedpisu, d) vi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobhlo insolvenní ízení, v nmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostauje k úhrad náklad insolvenního ízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pedpis, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejné zdravotní pojištní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opatení podle zvláštních právních pedpis, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné zpsobilosti podle zvláštních právních pedpis; pokud dodavatel vykonává tuto innost prostednictvím odpovdného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento pedpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocn uložena pokuta za umožnní výkonu nelegální práce podle zvláštního pedpisu. Dodavatel prokazuje splnní základních kvalifikaních pedpoklad pedložením estného prohlášení (viz Píloha. 2 Výzvy) v rozsahu dle kap. 4, l. 4.1 písm. a) k). Podpisem Pílohy. 2 uchaze potvrdí toto estné prohlášení. Strana 6 (celkem 15)

7 4.2 Profesní kvalifikaní pedpoklady Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokáže dodavatel, který pedloží: a) výpis z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím pedmtu zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci. Pozn.: Zadavatel upozoruje, že pedmtem zakázky je v souladu s l. 2.2 Výzvy: a) dodávka technologických zaízení, b) záruní servis. 4.3 Technické kvalifikaní pedpoklady Splnní technických kvalifikaních pedpoklad prokáže dodavatel, který pedloží pehled referenních zakázek na dodávky obdobného charakteru v letech , a to v následujícím rozsahu: a) Dílí plnní A 3 referenní zakázky týkající se dodávky velkoobjemových kontejner pro svoz BRO, každá z nich v hodnot min. 400 tis. K bez DPH, b) Dílní plnní B 3 referenní zakázky týkající se dodávky jednonápravových traktorových návs s jednoramenným nosiem kontejneru, každá z nich v hodnot min. 300 tis. K bez DPH. Reference budou obsahovat obchodní název spolenosti (objednatele), sídlo spolenosti (objednatele), specifikaci zakázky, rok její realizace a výši investice (v K bez DPH). Seznam referenních zakázek vyplní uchaze do píslušné tabulky uvedené v Píloze Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatel Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatel ( 126 Zákona) mohou prokázat splnní kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatel. Takovýto výpis nahrazuje splnní základních a profesních kvalifikaních pedpoklad dle kap. 4, l. 4.1 a 4.2 Výzvy v rozsahu odpovídajícím údajm uvedených ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel. Splnní technických kvalifikaních pedpoklad (kap. 4, l. 4.3 Výzvy) musí dodavatel prokázat samostatn. 4.5 Prokázání kvalifikace u nabídky podané více dodavateli Podává-li nabídku více dodavatel spolen, musí každý z nich prokázat splnní základních kvalifikaních pedpoklad (kap. 4, l. 4.1 Výzvy), splnní profesních kvalifikaních pedpoklad v rozsahu odpovídajícím podílu jednotlivých dodavatel na plnní pedmtu zakázky (kap. 4, l. 4.2 Výzvy). Splnní technických kvalifikaních pedpoklad (kap. 4, l. 4.3 Výzvy) prokazují dodavatelé spolen. Podává-li nabídku více dodavatel spolen, jsou povinni piložit k nabídce originál nebo úedn ovenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vi Strana 7 (celkem 15)

8 Zadavateli a jakýmkoliv tetím osobám z jakýchkoliv závazk vzniklých v souvislosti s plnním pedmtu zakázky i vzniklých v dsledku prodlení i jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plnním pedmtu zakázky zavázáni spolen a nerozdíln. 4.6 Prokázání kvalifikace zahraniního dodavatele Zahraniní osoba prokazuje splnní kvalifikace zpsobem podle právního ádu platného v zemi jejího sídla, místa podnikání nebo bydlišt nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatel, a to v rozsahu stanoveném Výzvou. Doklady prokazující splnní kvalifikace pedkládá zahraniní dodavatel v pvodním jazyce s pipojením jejich pekladu do eského jazyka. Povinnost pipojit k dokladm peklad do eského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 4.7 Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnní ásti kvalifikace požadované v kap. 4, l , je oprávnn splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prokázat prostednictvím subdodavatele. Subdodavatel se však v takovém pípad musí podílet na plnní pedmtu zakázky dle kap. 2, l Krom doklad prokazujících chybjící ást kvalifikace je dodavatel v takovém pípad povinen pedložit: a) estné prohlášení subdodavatele dle kap. 4, l. 4.1 v rozsahu písm. j), b) výpis z obchodního rejstíku týkající se subdodavatele dle kap. 4, l. 4.2 písm. a), c) smlouvu uzavenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnní ásti pedmtu zakázky vetn jeho vcného vymezení, pípadn k poskytnutí vcí i práv, s nimiž je dodavatel oprávnn disponovat v rámci plnní pedmtu zakázky. 4.8 Pravost a stáí doklad Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad (viz kap. 4, l vyplnná a podepsaná Píloha. 2) doloží dodavatel v originále. Doklady prokazující splnní profesních kvalifikaních pedpoklad (viz kap. 4, l. 4.2 Výzvy) je dodavatel povinen pedložit v prosté kopii s tím, že kopírovaný výpis z obchodního rejstíku (dle kap. 4, l. 4.2 písm. a)) nesmí být starší než 90 kalendáních dn (vztaženo k poslednímu dni lhty pro podání nabídek). Doklady prokazující splnní technických kvalifikaních pedpoklad (viz kap. 4, l. 4.3) vyplnná a podepsaná Píloha. 3, doloží dodavatel v originále. V pípad prokazování ásti kvalifikaních pedpoklad dle kap. 4, l. 4.4 dodavatel dokládá prostou kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel (kopírovaný originál nesmí být starší 90ti kalendáních dn, vztaženo k poslednímu dni lhty pro podání nabídek). V pípad prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele postupuje dodavatel obdobn. V pípad požadavku uvedeného v kap. 4, l. 4.7 písm. c) smlouva se subdodavatelem dodavatel pedkládá originál nebo úedn ovenou kopii. Strana 8 (celkem 15)

9 5. ZPSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY 5.1 Nabídková cena Nabídková cena bude uvedena v následující struktue: a) nabídková cena bez DPH, b) DPH, c) nabídková cena s DPH. Nabídkovou cenu uchazee uvede v CZK. Zahraniní dodavatel uvede pouze cenu bez DPH. Nabídkovou cenu v pedepsané struktue uchaze uvede do Pílohy. 4. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše pípustná. Není-li uchaze registrovaným plátcem DPH, uvede tuto skutenost do poznámky k nabídkové cen. Nabídková cena bude zpracována pro každé Dílí plnní samostatn (viz Píloha. 4 Obchodní podmínky). Nabídková cena musí obsahovat všechny náklady, které vybraný dodavatel bude mít s realizací pedmtu zakázky spojeny a které mohl pi zpracování nabídky pedpokládat. Nabídková cena musí zahrnovat také nezbytnou dopravu do místa plnní, vetn pípadného použití zvedací a manipulaní techniky. Nabídková cena musí v pípad Dílího plnní B zahrnovat i uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu 3 pracovník po dobu 4 hodin. Nabídková cena musí zahrnovat také záruní servis dodávaného zaízení. 5.2 Platební podmínky Zálohy Zadavatel neposkytuje zálohy Fakturace Cenu za dodávku uhradí Zadavatel na základ faktury vystavené vybraným uchazeem/prodávajícím nejdíve ke dni splnní termínu doruení dodávky Lhta splatnosti Zadavatel stanovuje lhtu splatnosti faktury vystavené vybraným dodavatelem v souladu s kap. 5, l. 5.2, odst na 14 dn. Zadavatel souasn stanovuje lhtu splatnosti majetkových sankcí dle odst Výzvy na 30 dn. Strana 9 (celkem 15)

10 5.2.4 Majetkové sankce Souástí platebních a obchodních podmínek jsou majetkové sankce, vážící se na splnní níže uvedených podmínek. Majetkové sankce pro Dílí plnní A i B: a) Dodržení termínu doruení dodávky Splnní termínu doruení dodávky (viz kap. 3 výše) je vázáno na smluvní sankci, jejíž výše je stanovena na 500,- K za každý i zapoatý kalendání den prodlení. b) Dodržení lhty splatnosti Dodržení lhty splatnosti faktury vystavené prodávajícím za podmínek uvedených v Píloze. 4 se váže na smluvní sankci ve výši 500,- K za každý i zapoatý kalendání den prodlení. Majetkové sankce pouze pro Dílí plnní B: c) Dodržení podmínky zajištní technické podpory po dobu záruky Splnní podmínky zajištní technické podpory (viz l. 2.3 písm. c) výše) je vázáno na smluvní sankci výši 250,- K za každý i zapoatý pracovní den nedostupnosti tchto služeb. d) Dodržení podmínky dodržení rychlosti servisního zásahu po dobu záruky Splnní podmínky dodržení rychlosti servisního zásahu(viz l. 2.3 písm. d) výše) je vázáno na smluvní sankci výši 250,- K za každý zapoatý pracovní den prodlení se zapoetím servisního zásahu Ostatní ustanovení Ostatní ustanovení platebních podmínek jsou uvedena v Píloze. 4 Obchodní podmínky. 6. POŽADAVKY NA OBSAH, ZPSOB ZPRACOVÁNÍ A PEDLOŽENÍ NABÍDKY Nabídka musí být zpracována v eském jazyce, v písemné form, ve dvojím vyhotovení (1 originál + 1 kopie) a musí obsahovat tyto náležitosti: 6.1 Doklady o splnní základních kvalifikaních pedpoklad Tyto doklady uchaze pedloží v rozsahu a provedení uvedených v kap. 4, l. 4.1 Výzvy vyplnná a podepsaná Píloha Doklady o splnní profesních kvalifikaních pedpoklad Tyto doklady uchaze pedloží v rozsahu a provedení uvedených v kap. 4, l. 4.2 Výzvy: a) výpis z Obchodního rejstíku, b) doklad o oprávnní k podnikání. Pi prokazování kvalifikace prostednictvím subdodavatele uchaze postupuje dle kap. 4, l. 4.7 Výzvy. Strana 10 (celkem 15)

11 6.3 Doklady o splnní technických kvalifikaních pedpoklad Uchaze pedloží vyplnnou a podepsanou Pílohu. 3 Pehled referenních zakázek. Pi prokazování kvalifikace prostednictvím subdodavatele uchaze postupuje dle kap. 4, l. 4.7 Výzvy. 6.4 Obchodní podmínky Zadavatel jako souást Zadávacích podmínek veejné zakázky pedkládá ve smyslu 44 odst. 3 písm. a) Zákona Obchodní podmínky pro zakázku na dodávky (dále jen Obchodní podmínky). Obchodní podmínky stanovené pro veejnou zakázku jsou vymezeny ve form a struktue kupní smlouvy, viz Píloha. 4. Dodavatel do této pílohy doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaní údaje, nabídkovou cenu, záruní dobu a další požadované údaje) a takto doplnnou vzorovou kupní smlouvu pedloží jako svj návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávnnou za uchazee jednat a podepisovat v souladu se zpsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstíku popípad zmocnncem uchazee a opaten otiskem razítka (je-li souástí podpisu). Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Dodavatel nemusí vzorovou kupní smlouvu (Píloha. 4) použít a mže pedložit svj návrh smlouvy. V takovém pípad je však povinen zapracovat do svého návrhu kupní smlouvy veškerá práva a povinnosti vyplývající ze vzorové smlouvy, tj. pedložený návrh kupní smlouvy musí respektovat stanovené Obchodní podmínky a v žádné ásti nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s Obchodními podmínkami a které by znevýhodovalo Zadavatele. V pípad nejasností v obsahu Obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si pípadné nejasnosti vyjasnit ješt v prbhu lhty pro podání nabídek zpsobem a ve lht dle kap. 11, l Výzvy. 6.5 Technická dokumentace Nabídka uchazee bude obsahovat technickou dokumentaci dodávaného zaízení ve form prospekt, nákres nebo výkres, piemž a) technické parametry dodávky musí splovat požadavky uvedené v Píloze. 1 Výzvy, b) technická dokumentace musí zahrnovat všechny položky dle kap. 2, l. 2.2, odst a Pílohy. 1 Výzvy, c) splnní požadovaný technických parametr uvedených v Píloze. 1 Výzvy musí být z pedložené technické dokumentace patrné. V pípad, že technická dokumentace obsažená v nabídce uchazee nesplní podmínky uvedené v l. 6.5 výše, Zadavatel si vyhrazuje právo takovou nabídku vyadit z dalšího hodnocení a vylouit uchazee z úasti v zadávacím ízení. Strana 11 (celkem 15)

12 7. HODNOCENÍ NABÍDEK Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria výše nabídnuté celkové ceny vetn DPH (K). Každé Dílí plnní je hodnoceno samostatn. Hodnocení provede komise jmenovaná Zadavatelem. Hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem. Nejvýhodnjší nabídce v daném kritériu bude piazeno 100 bod, bodová hodnota ostatních nabídek bude stanovena jako podíl nejvýhodnjší nabídky vi ostatním jednotlivým nabídkám a násobením stem. Nejvýhodnjší nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vetn DPH. 8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY Všechny doklady o plnní smluvních povinností, písemné dokumenty, úetní doklady apod. budou vybraným dodavatelem zhotovitelem dodány Zadavateli v potebném potu 2 stejnopis. 9. MÍSTO A DOBA V NÍŽ LZE PODÁVAT NABÍDKY Nabídky je možno podávat do do 12:00 hod. Rozhodující je datum doruení nabídky, nikoli datum odeslání, resp. datum poštovního razítka. Nabídky došlé po tomto termínu budou z výbrového ízení vyloueny. Nabídky je nutno podávat na adresu osoby zastupující Zadavatele v ízením, tj. spolenosti H & B REAL, a.s., Ing. Lukáš Vachala, Smetanova 1484, Vsetín. Nabídky musí být podány poštou nebo osobn proti pedávacímu protokolu, vždy však v písemné tištné form a v zalepené obálce, oznaené NEOTEVÍRAT, oznaené nápisem VEEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY SYSTÉM PRO SBR A SVOZ BRO HUSLENKY, s uvedením adresy, na kterou je nutno nabídky podávat a adresy uchazee. Uchaze souasn na obálku uvede, kterého Dílího plnní se jeho nabídka týká. 10. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskutení dne ve 13:00 hodin v sídle Zadavatele, tj. Huslenky 494, Huslenky, v zasedací místnosti, za pítomnosti len k tomu úelu Zadavatelem ustanovené komise. S ohledem na ustanovení 18 odst. 5 Zákona se otevírání obálek koná bez pítomnosti uchaze. Strana 12 (celkem 15)

13 11. DALŠÍ PODMÍNKY 11.1 Nabídka dodavatele 1) Nabídka musí být zpracována v eském jazyce vytištna tak, aby byla dobe itelná a neobsahovala takové opravy a pepisy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl. 2) Nabídka vetn veškerých požadovaných doklad a píloh bude opatena proti manipulaci. Zadavatel doporuuje svázání do jednoho svazku, pelepení páskou na pední a zadní stran nabídky s otiskem razítka uchazee s parafou statutárního zástupce nebo osoby k tomu oprávnné. V pípad kroužkové vazby nebo vazby v kroužkovém poadai Zadavatel doporuuje zabezpeit nabídku proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku s nálepkami a s otiskem razítka uchazee s parafou statutárního zástupce nebo osoby k tomu oprávnné. 3) Všechny dokumenty vyžadující podpis budou podepsány statutárním zástupcem uchazee nebo osobou k tomu oprávnnou (osoba povená podpisem na základ plné moci - v takovém pípad doloží uchaze v nabídce i originál plné moci nebo její úedn ovenou kopii). 4) Pokud se v Zadávacích podmínkách vyskytnou obchodní názvy nkterých výrobk nebo dodávek, pípadn jiná oznaení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení požadovaného standardu kvality a uchaze je oprávnn navrhnout jiné, technicky a kvalitativn srovnatelné ešení, kompatibilní s technologiemi používanými Zadavatelem. Tuto kompatibilitu je uchaze povinen ovit konzultací se Zadavatelem ješt ped podáním své nabídky ve výbrovém ízení. 5) Lhta, po kterou jsou uchazei svými nabídkami vázáni (zadávací lhta), je 60 kalendáních dn a zaíná bžet dnem následujícím po skonení lhty pro podání nabídek. Podáním nabídky uchaze potvrzuje, že s takto stanovenou zadávací lhtou souhlasí. 6) Nabídky ani jejich ásti se uchazem nevrací. 7) Uchazei nenáleží žádná náhrada náklad, které vynaložil na úast v této soutži. 8) Odevzdáním nabídky uchaze souhlasí s podmínkami soutže. 9) Zadavatel nepipouští variantní ešení. 10) Rekapitulace povinného obsahu nabídky dodavatele: a) doklady prokazující splnní kvalifikaních pedpoklad: estné prohlášení dodavatele, vyplnná a podepsaná Píloha. 2, originál, výpis z Obchodního rejstíku, kopie, doklad o oprávnní k podnikání, kopie, Pehled referenních zakázek, vyplnná a podepsaná Píloha. 3, originál. b) návrh smlouvy vyplnná a podepsaná Píloha. 4, návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávnnou za uchazee jednat a podepisovat v souladu se zpso- Strana 13 (celkem 15)

14 bem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstíku popípad zmocnncem uchazee a opaten otiskem razítka (je-li souástí podpisu), originál, c) Technická dokumentace v rozsahu a form uvedené v kap. 6, l. 6.5, d) v pípad prokazování kvalifikace prostednictvím subdodavatele: doklady v rozsahu a form dle kap. 4, l Námitky V souladu s ustanovením odst Závazných pokyn lze proti úkonm Zadavatele inným v souvislosti s pedmtnou veejnou zakázkou podat námitku, a to do 5ti dn od doruení informace o výsledku veejné zakázky, píp. o vylouení ze zadávacího ízení. Námitky se podávají na adresu Zadavatele, v písemné form. V námitce musí stžovatel uvést, kdo ji podává, proti jakému úkonu Zadavatele a v em je spatováno porušení daného legislativního rámce (viz l. 2.1 Výzvy) Dodatené informace a doplnní Zadávacích podmínek Uchazei mají právo požadovat po Zadavateli dodatené informace nebo doplnní Zadávacích podmínek, a to prostednictvím komunikaního rozhraní elektronického nástroje KDV, které je uvedeno u pedmtné zakázky. Na takto vyžádané dodatené informace Zadavatel odpoví nejpozdji do 3 pracovních dn od doruení dotazu. Zadavatel však stanovuje nejzazší lhtu pro podání žádosti o dodatené informace na 5 pracovních dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek (tj. do ) Další práva Zadavatele 1) Zadavatel si vyhrazuje právo na upesnní podmínek soutže. 2) Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení soutže v kterémkoliv okamžiku až do uzavení kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to bez udání dvodu a v souladu se Závaznými postupy. 3) Pokud uchaze s nejvhodnjší nabídkou odmítne uzavít kupní smlouvu se Zadavatelem nebo mu neposkytne dostatenou souinnost, vyhrazuje si Zadavatel právo uzavít kupní smlouvu s uchazeem, jehož nabídka byla hodnocena v poadí jako druhá. Postup dle pedchozí vty mže Zadavatel opakovat pro uchazee, který se umístil na tetím míst v poadí, pokud odmítne uzavení kupní smlouvy první i druhý v poadí. Lhta pro poskytnutí dostatené souinnosti je stanovena na 15 kalendáních dn ode dne odeslání oznámení o výsledku zadávacího ízení. 12. OSTATNÍ 1) Pedmt veejné zakázky je spolufinancován z Operaního programu Životní prostedí, prioritní osy. 4 Zkvalitnní nakládání s odpady a odstraování starých ekologických zátží, výzva ) Pedpokládaný termín vyrozumní uchaze o výsledku zadávacího ízení je Strana 14 (celkem 15)

15 3) Pílohy Výzvy: Píloha. 1 - Technické specifikace dodávky Píloha. 2 - estné prohlášení dodavatele o splnní ZKP Píloha. 3 - Pehled referenních zakázek Píloha. 4 - Obchodní podmínky V Huslenkách, dne Oldich Surala v.r. starosta Strana 15 (celkem 15)

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin.

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin. Město Černošín Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro Výzva k podání nabídky dle závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, Města Černošín

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky OBEC DUBENEC Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBEC ŘÍČANY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), dle Závazných

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 173747,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více