KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )"

Transkript

1 KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny - II ZADAVATEL eská republika eská správa sociálního zabezpeení Sídlo: Kížová 25, Praha 5 O: DI: neplátce Bankovní spojení: NB, poboka Praha, íslo útu /0710 Statutární zástupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústední editel SSZ DRUH ZADÁVACÍHO ÍZENÍ Nadlimitní veejná zakázka na služby realizovaná v užším ízení za úelem uzavení rámcové smlouvy s jedním uchazeem ÍSLO JEDNACÍ.j. zadavatele: 2/ OSOBA OPRÁVNNÁ JEDNAT JMÉNEM ZADAVATELE Ing. Milan Shrbený, vrchní editel úseku informaních a komunikaních technologií KONTAKTNÍ OSOBA Bc. Ludmila Hnutová ID datové schránky: 49kaiq3 tel.: ADRESA PROFILU ZADAVATELE

2 Obsah 1. Základní informace Klasifikace pedmtu veejné zakázky Užší ízení Úvodní informace k pedmtu veejné zakázky a technickým podmínkám Základní rozdlení pedmtu plnní Podrobný popis pedmtu a rozsahu veejné zakázky zadávací dokumentace Místo plnní veejné zakázky Doba plnní veejné zakázky Oznámení zahájení ízení Zahájení ízení Kvalifikace Základní informace a podmínky Základní kvalifikaní pedpoklady podle 53 ZVZ Profesní kvalifikaní pedpoklady podle 54 ZVZ Prohlášení o ekonomické a finanní zpsobilosti Technické kvalifikaní pedpoklady podle 56 ZVZ Jiné požadavky a podmínky zadavatele ve vztahu ke kvalifikaci Obecné podmínky Upozornní a výhrady Formální náležitosti Dodatené informace Místo a lhta pro podání žádosti o úast... 12

3 1. Základní informace 1.1. Klasifikace pedmtu veejné zakázky CPV POPIS Analýza systém a programovací služby Vývoj programového vybavení na zakázku Systémové a technické poradenské služby Systémové a podprné služby Informaní technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora 1.2. Užší ízení Zadavatel zadává veejnou zakázku za úelem uzavení rámcové smlouvy s jedním uchazeem ve smyslu 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to v užším ízení ve smyslu 28 ZVZ Na základ oznámení o zakázce dodavatelé nejprve pedkládají žádosti o úast a doklady k prokázání splnní kvalifikace, a to ve lh stanovené zadavatelem v oznámení o zakázce Dodavatelé, kteí ádn a vas podají žádost o úast a prokáží splnní kvalifikace stanovené v kvalifikaní dokumentaci, budou zadavatelem vyzváni k podání nabídek ve lh stanovené zadavatelem v písemné výzv k podání nabídek Úvodní informace k pedmtu veejné zakázky a technickým podmínkám Pedmtem veejné zakázky je zajištní komplexních služeb, které zajistí zadavateli stabilní rozvoj a podporu centrálního aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny (dále jen APV ). Pedmtem plnní veejné zakázky bude analytická innost a návrhy ešení jednotlivých úprav APV, vývojové a konzultaní práce, vytváení nových verzí APV, upgrade a update APV, údržba a podpora provozu APV, zpracování uživatelské, vývojové a provozní dokumentace, školení uživatel APV, podpora testování, podpora nasazení do produkce, záruní uživatelská podpora a expertní podpora. edmt plnní veejné zakázky sestává z: Poskytování aplikaní podpory (APV pro oblast Správy údajové základny). Rozvoj APV pro oblast Správy údajové základny, tj. zapracování úprav do stávajícího APV (legislativní zmny, úpravy v aplikacích na základ požadavk metodik a návrh uživatel), vývoj a sestavení nových komunikaních rozhraní se stávajícími i nov vytvoenými aplikacemi a vypracování píslušné dokumentace.

4 1.3.2 Vzhledem k tomu, že Zadavatel využívá APV pro oblast Správy údajové základny, je nutné metody, postupy a nástroje pi zavádní dalších zmn pizpsobit stávajícím aplikacím pi dodržení standardssz. Zadavatel požaduje ešení, které bude brát ohled na co nejnižší náklady jak pi implementaci zmn, tak i pro vlastní provoz a údržbu aplikací za jednozna definované kvality, bude minimalizovat náklady na vývoj systému, jeho údržbu, minimalizovat náklady na integraci s již zavedenými systémy a predikovat možnosti budoucí funkcionality s ohledem na nástup nových technologií a zaízení Zadavatel požaduje vypracování komplexní nabídky, která zajistí zadavateli podporu a zapracování legislativních zmn a požadavk metodik od pevzetí aplikace do servisu a zahájení aplikaní podpory po dobu plnní, stanovenou v této kvalifikaní dokumentaci Základní rozdlení pedmtu plnní Plnní veejné zakázky tvoí: a) Zajištní aplikaní podpory b) Zajištní rozvoje aplikace 1.5. Podrobný popis pedmtu a rozsahu veejné zakázky zadávací dokumentace Pedmt plnní bude v podrobnostech stanoven a popsán v zadávací dokumentaci a jejích ílohách Zadavatel uveejní zadávací dokumentaci, v. všech jejích píloh, na profilu zadavatele a souasn ji poskytne na CD/DVD jako pílohu výzvy k podání nabídek s výjimkou dokument uvedených v l zadávací dokumentace, které budou v souladu s 152 ZVZ poskytnuty jen uchazem, kteí prokáží splnní kvalifikace a kteí uzavou se zadavatelem dohodu o mlenlivosti a nezpístupnní informací a údaj, jež tvoí pílohu H. zadávací dokumentace Místo plnní veejné zakázky Veejná zakázka bude plnna v prostorách zadavatele, zejména v sídle zadavatele a v pípad poteby na jeho jednotlivých pracovištích (jednotlivá PracovištSSZ a OSSZ) Doba plnní veejné zakázky Rámcová smlouva bude uzavena na dobu uritou, a to do doby vyerpání maximálních limit pro erpání služeb dle l. 1.3 a 1.4 pílohy. 2 k rámcové smlouv ( Cena plnní ), nejdéle však na dobu 48 msíc od podpisu rámcové smlouvy Jednotlivá dílí plnní veejné zakázky budou zahájena od okamžiku nabytí úinnosti íslušných dílích smluv uzavených s vybraným uchazeem, na základ kterých budou zadávány jednotlivé dílí veejné zakázky.

5 2. Oznámení zahájení ízení 2.1. Zahájení ízení Kvalifikace 3.1. Základní informace a podmínky Dodavatel je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v souladu s 50 a 51 ZVZ v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Kvalifikovaným pro plnní veejné zakázky je dodavatel, který: (a) splní základní kvalifikaní pedpoklady podle 53 ZVZ, (b) splní profesní kvalifikaní pedpoklady podle 54 ZVZ, (c) edloží estné prohlášení o své ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku a (d) splní technické kvalifikaní pedpoklady podle 56 ZVZ Veškeré doklady prokazující splnní kvalifikace dodavatel pedloží v kopii; pokud dodavatele zastupuje zmocnnec na základ plné moci, musí být v žádosti o úast pedložen originál i edn ovená kopie plné moci. Zadavatel má právo v souladu s 57 odst. 1 ZVZ požadovat po vybraném uchazei ped uzavením rámcové smlouvy pedložení originál nebo úedn ovených kopií doklad prokazujících splnní kvalifikace a vybraný uchaze je povinen tyto doklady pedložit. Pípadné nepedložení doklad bude zadavatelem kvalifikováno jako neposkytnutí souinnosti k uzavení smlouvy ve smyslu 82 odst. 4 ZVZ Dodavatel je povinen prokázat splnní kvalifikace ve lh pro podání žádosti o úast Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad a výpis z obchodního rejstíku, pokud je v nm dodavatel zapsán, nesmjí být starší 90 kalendáních dn ke dni podání žádosti o úast V pípadech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje pedložení prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být souasn podepsáno dodavatelem i osobou oprávnnou dodavatele zastupovat Pokud není dodavatel schopen prokázat splnní urité ásti kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávnn splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prokázat prostednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém pípad povinen zadavateli pedložit doklady podle 51 odst. 4 ZVZ, tj.: (a) doklad, prokazující splnní základního kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ subdodavatelem, (b) doklad, prokazující splnní profesního kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem,

6 (c) smlouvu uzavenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnní ureného k plnní veejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí vcí i práv, s nimiž bude dodavatel oprávnn disponovat v rámci plnní veejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnní kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Dodavatel není oprávnn prostednictvím subdodavatele prokázat splnní kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ Má-li být pedmt veejné zakázky plnn nkolika dodavateli spole a za tímto úelem podávají i hodlají podat spolenou nabídku, je každý z dodavatel povinen prokázat splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnní kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé spole. Dodavatelé podávající spolenou nabídku jsou zadavateli povinni pedložit souasn s doklady prokazujícími splnní kvalifikaních pedpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vi veejnému zadavateli a tetím osobám z jakýchkoli právních vztah vzniklých v souvislosti s veejnou zakázkou zavázáni spole a nerozdíln, a to po celou dobu plnní veejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z veejné zakázky. Pokud se dodavatelé spojí pro úely podání spolené nabídky až po prokázání splnní kvalifikace, pedloží smlouvu dle tohoto lánku nejpozdji s podáním spolené nabídky Zahraniní dodavatel je pi prokazování splnní kvalifikace povinen se ídit podle 51 odst. 7 ZVZ Základní kvalifikaní pedpoklady podle 53 ZVZ Základní kvalifikaní pedpoklady splní dodavatel: a) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prospch organizované zloinecké skupiny, trestný in úasti na organizované zloinecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, pijetí úplatku, podplacení, nepímého úplatkáství, podvodu, úvrového podvodu, vetn pípad, kdy jde o pípravu nebo pokus nebo úastenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento edpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt, b) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání dodavatele podle zvláštních právních pedpis nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak

7 její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutže formou podplácení podle zvláštního právního pedpisu, d) vi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobhlo insolvenní ízení, v nmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostauje k úhrad náklad insolvenního ízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pedpis, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejné zdravotní pojištní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opatení podle zvláštních právních pedpis, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné zpsobilosti podle zvláštních právních pedpis; pokud dodavatel vykonává tuto innost prostednictvím odpovdného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento pedpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocn uložena pokuta za umožnní výkonu nelegální práce podle zvláštního právního pedpisu. Dodavatel prokáže splnní základních kvalifikaních pedpoklad zpsobem podle 53 odst. 3 ZVZ edložením: a) výpis z evidence Rejstíku trest (viz bod a) a b) výše), b) potvrzení píslušného finanního úadu (viz písm. f) výše), c) potvrzení píslušného orgánu i instituce (viz písm. h) výše), d) estného prohlášení (viz písm. c), d) e), g), i), j), k) a ve vztahu ke spotební dani písm. f) výše) Profesní kvalifikaní pedpoklady podle 54 ZVZ Profesní kvalifikaní pedpoklady prokáže dodavatel pedložením:

8 a) výpisu z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dokladu o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím edmtu veejné zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci Prohlášení o ekonomické a finanní zpsobilosti Dodavatel v žádosti o úast pedloží estné prohlášení o své ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku podle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ Technické kvalifikaní pedpoklady podle 56 ZVZ Technické kvalifikaní pedpoklady významné zakázky (reference): Rozsah požadovaných informací a doklad: Dodavatel pedloží seznam významných zakázek poskytnutých dodavatelem v posledních tech letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; pílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvení vydané veejným zadavatelem, pokud byly zakázky poskytovány veejnému zadavateli, nebo 2. osvení vydané jinou osobou, pokud byly zakázky poskytovány jiné osob než veejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutení plnní dodavatele, není-li souasn možné osvení podle bodu 2 od této osoby získat z dvod spoívajících na její stran. Zpsob prokázání splnní tchto kvalifikaních pedpoklad: edložení seznamu dle pedchozího odstavce, z nhož bude patrné splnní níže vymezené úrovn kvalifikaního pedpokladu. Tento seznam bude pedložen v podob tabulky, ve které budou strukturovan uvedeny následující údaje: 1. název objednatele, 2. název zakázky, 3. celkový rozsah plnní (ve finanním vyjádení v K), 4. doba a místo provedení prací. Osvení vyhotovené objednatelem musí obsahovat veškeré údaje nutné k posouzení toho, zda je naplnna níže uvedená definice významné zakázky. Vymezení minimální úrovn kvalifikaního pedpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti pedmtu plnní veejné zakázky: Dodavatel splní technický kvalifikaní pedpoklad, pokud dle výše uvedeného osví, že v posledních tech letech realizoval minimáln ti rzné zakázky v oblasti informaních

9 systém (software), jejichž pedmtem byla aplikaní podpora a rozvoj informaního systému (tj. analýza, návrh, realizace, integrace, testování a provozní podpora), a souasn: a) u minimáln dvou z tchto tí zakázek inila hodnota jejich pedmtu plnní nejmén 15 mil. K bez DPH (pro každou takovou zakázku), b) u minimáln jedné z tchto tí zakázek inila hodnota jejího pedmtu plnní nejmén 40 mil. K bez DPH, c) edmtem alespo jedné ze zakázek uvedených pod písm. a) a b) byl dodávaný informaní systém pro rozvoj údajové základny organizace, pemž výsledný systém sploval minimáln následující parametry: poet uživatel: minimáln 350 z toho min. 100 souasn užívajících aplikaci v rzných regionálních pobokách (po celé R), použití ešení s vysokou dostupností, aplikaní ást ešení je vytvoená v technologii.net nebo Java Technické kvalifikaní pedpoklady osvení o vzdlání a odborné kvalifikaci osob odpovdných za poskytování píslušných služeb: Rozsah požadovaných informací a doklad: Seznam níže specifikovaných odpovdných osob dodavatele (len realizaního týmu), osvení o vzdlání a odborné kvalifikaci tchto osob. Zpsob prokázání splnní tchto kvalifikaních pedpoklad: Dodavatel pedloží: a) seznam níže specifikovaných odpovdných osob dodavatele, z nhož bude patrné splnní níže vymezené úrovn kvalifikaního pedpokladu, b) doklady o dosaženém vzdlání a profesní kvalifikaci len týmu (vysvení, diplomy, certifikáty) v požadované úrovni, c) profesní životopis zpracovaný v níže uvedených podrobnostech, z nhož budou ejmé: jméno a píjmení lena realizaního týmu, oznaení pozice v realizaním týmu, údaje o dosaženém vzdlání, vetn uvedení vysoké školy instituce, oznaení relevantní certifikace, celková délka praxe v píslušném oboru. Vymezení minimální úrovn kvalifikaního pedpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti pedmtu plnní veejné zakázky: Realizaní tým musí být tvoen minimáln šesti odborníky (jeden len týmu nemže zastávat více než jednu pozici), kteí splují níže uvedené podmínky: a) Projektový manažer: VŠ vzdlání, minimáln 5 let praxe v projektovém managementu,

10 platný certifikát z oblasti projektového managementu (nap. Prince 2 Practitioner, IPMA C nebo certifikát obdobné nebo vyšší úrovn). b) Procesní analytik: VŠ vzdlání, minimáln 5 let praxe v oboru procesní a business analýzy. c) Architekt informaního systému: VŠ vzdlání, minimáln 5 let praxe na pozici SW architekta, platný certifikát z oblasti vývoje SW. (nap. TOGAF Foundation nebo certifikát obdobné nebo vyšší úrovn). d) Tester: SŠ vzdlání, minimáln 3 roky praxe na pozici testera e) 2x senior vývojá: VŠ vzdlání, minimáln 5 let praxe vývoje SW, platný certifikát z oblasti vývoje SW (nap. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD), Oracle Certified Professional Java SE 7 Programmer, Oracle Certified Professional Java EE nebo certifikát obdobné nebo vyšší úrovn). 4. Jiné požadavky a podmínky zadavatele ve vztahu ke kvalifikaci 4.1. Obecné podmínky Údaje uvedené v jednotlivých ástech kvalifikaní dokumentace vetn oznámení o zakázce se navzájem doplují a vymezují závazné podmínky a požadavky zadavatele na prokázání splnní kvalifikace jako nezbytného pedpokladu pro další úast zájemce v zadávacím ízení. Tmito údaji je dodavatel povinen se pi zpracování žádosti o úast ídit Pokud kvalifikaní dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a píjmení, specifická oznaení výrobk a služeb, které platí pro uritou osobu nebo její organizaní složku za píznané, patenty na vynálezy, užitné vzory, prmyslové vzory, ochranné známky nebo oznaení pvodu, zadavatel umožuje použití i jiných, kvalitativn a technicky obdobných ešení Upozornní a výhrady Zadavatel si vyhrazuje právo ovit informace obsažené v dokladech pedložených dodavatelem u tetích osob Zadavatel je oprávnn zrušit zadávací ízení v pípadech podle 84 ZVZ.

11 Dodavateli nevzniká právo na jakoukoliv úhradu náklad spojených s úastí v tomto zadávacím ízení Jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminaní prh zadávacího ízení, zejména pak jednání, v jejichž sledku by mohlo dojít k narušení soutže mezi dodavateli v rámci zadávacího ízení. 5. Formální náležitosti 5.1. Veškeré doklady a dokumenty pedkládané k prokázání splnní kvalifikace budou zpracovány v eském jazyce vyjma doklad o dosaženém vzdlání, které mohou být i v latinském jazyce (viz též 51 odst. 7 ZVZ). Dokumenty budou kvalitním zpsobem vytištny tak, aby byly dobe itelné, a nebudou obsahovat opravy a pepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl Žádosti o úast spole s doklady k prokázání splnní kvalifikace se podávají v uzavené obálce opatené na uzaveních razítkem nebo jinou vhodnou formou (nap. peetí), prokazující, že s obálkou ani jejím obsahem nebylo ped otevíráním obálek manipulováno, oznaené názvem veejné zakázky, tj. Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny - II a s uvedením výzvy Neotevírat, na které musí být uvedena adresa dodavatele Každý dodavatel mže podat pouze jedinou žádost o úast. Jednu žádost o úast mže podat i více dodavatel spole. Pokud dodavatel podá více žádostí o úast samostatn nebo spole s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny žádosti o úast podané takovým dodavatelem vyadí Zadavatel doporuuje, aby dodavatel pedložil spole s písemnou žádostí o úast a doklady k prokázání splnní kvalifikace rovnž jednu listinnou kopii žádosti o úast a doklad k prokázání splnní kvalifikace. Originál žádosti o úast bude na titulní stran oznaen slovem Originál, kopie žádosti o úast slovem Kopie. 6. Dodatené informace 6.1. Dodavatel je oprávnn po zadavateli požadovat písemn dodatené informace k zadávacím podmínkám podle 49 ZVZ Žádosti o poskytnutí dodatených informací mohou dodavatelé v písemné form zasílat na adresu sídla zadavatele k rukám kontaktní osoby uvedené v záhlaví této kvalifikaní dokumentace, pípadn prostednictvím elektronické pošty na ovou adresu kontaktní osoby uvedené v záhlaví této kvalifikaní dokumentace i datovou zprávou do datové schránky, jejíž ID je uvedeno v záhlaví této kvalifikaní dokumentace Žádost musí být zadavateli doruena v zákonné lh. V žádosti o poskytnutí dodatených informací musí být uvedeny identifikaní a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veejné zakázce se žádost vztahuje Zadavatel odešle dodatené informace k zadávacím podmínkám a pípadné související dokumenty v zákonné lh všem dodavatelm, kteí požádali o poskytnutí kvalifikaní

12 dokumentace nebo kterým byla kvalifikaní dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy souasn uveejní dodatené informace vetn pesného znní žádosti na profilu zadavatele. 7. Místo a lhta pro podání žádosti o úast 7.1. Lhta pro podání žádosti o úast: do , 12:00 hod Žádost o úast musí být uvedené lh podána do podatelny v sídle zadavatele na adrese: eská republika eská správa sociálního zabezpeení, Kížová 25, Praha 5 Žádost o úast mže být podána na výše uvedené adrese také osobn v pracovní dny v dob od 8:00 do 17:00 hodin (pondlí, steda), do 16:00 hodin (úterý a tvrtek), do 14:00 hodin (pátek). Za vasné doruení žádosti o úast nese odpovdnost dodavatel. V Praze dne Ing. Milan Shrbený vrchní editel úseku informaních a komunikaních technologií SSZ

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU SOCIÁLNÍ SÍT Sociální sít elektronických komunikací srov. služby a reklamn podpoené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více