ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické úspory budovy OSSZ Klatovy, Kollárova 528 podlimitní veejná zakázka Akce je realizována s dotací z Fondu soudržnosti EU v rámci Operaního programu životního prostedí ást zadávací dokumentace Název ásti zadávací dokumentace 1(z celkem 2) Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadavatel: veejný Typ veejné zakázky: na stavební práce Zadavatel veejné zakázky eská republika - eská správa sociálního zabezpeení se sídlem Kížová 25, Praha 5, PS

2 I. ÁST INFORMACE O ZADAVATELI Zadavatel Název: eská republika - eská správa sociálního zabezpeení Sídlo: ížová 1292/25, Praha 5 O: DI: Statutární orgán zadavatele: neplátce prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústední editel Osoba oprávnná jednat: Kontaktní osoba: Ing. Jan Halí, editel sekce ekonomicko-správní Bc. Ludmila Hnutová, oddlení centrálního zadávání veejných zakázek Tel. spojení: Datová schránka: 49kaiq3 Bankovní spojení: NB, poboka Praha, íslo útu /0710 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veejné zakázky je organizaní složkou státu a správním orgánem, který zabezpeuje výbr pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, dále provádí zejména chodové pojištní a zajišuje agendu nemocenského pojištní. II. ÁST OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se zákonem. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ), s cílem zajistit transparentní, nediskriminaní a rovné zacházení. Zadávací dokumentace spolu s písemnou výzvou k podání nabídky obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky dodavatelem, vetn pesného vymezení rozsahu požadovaného plnní. Zadávací ízení je realizováno v souladu se zákonem. Dodavatel je povinen se pi zpracování nabídky tímto zákonem ídit, a to zejména v otázkách prokazování splnní kvalifikace a podání nabídky. Zadavatel uveejnil na svém profilu zadavatele na adrese textovou ást zadávací dokumentace ode dne uveejnní výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním ízení. ásti zadávací dokumentace, které nebyly uveejnny na 2

3 profilu zadavatele, pedá i odešle zadavatel dodavateli nejpozdji do 2 pracovních dn ode dne doruení písemné žádosti dodavatele. Zadávací dokumentaci tvoí soubor dokument: ást 1. Podrobné podmínky zadávací dokumentace ást 2. Projektová dokumentace pro provádní stavby v. neocenného položkového rozpotu stavby v elektronické podob (CD) Žádost o poskytnutí tch ástí dokumentace, které nebyly uveejnny na profilu zadavatele, musí být písemná (za písemnou se považuje i elektronická forma), zaslaná na uvedenou adresu kontaktní osoby. Žádost musí obsahovat: název veejné zakázky název právnické osoby jméno a píjmení fyzické osoby Sídlo vetn PS O DI poštovní adresu pro písemnou korespondenci kontaktní osobu (jméno a funkce) tel. spojení, ásti zadávací dokumentace, které nebyly uveejnny na profilu zadavatele, budou dodavateli poskytnuty bezplatn. ípadné dotazy k zadávací dokumentaci mohou dodavatelé podat výhradn písemn, a to na korespondenní adresu kontaktní osob zadavatele uvedené v ásti I. zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doruena nejpozdji 5 pracovních dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. Požádá-li dodavatel o dodatené informace, odešle zadavatel požadované informace nejpozdji do 3 pracovních dn ode dne doruení požadavku. Dodatené informace, vetn pesného znní požadavku, odešle zadavatel souasn všem dodavatelm, kteí požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel rovnž uveejní dodatené informace vetn pesného znní žádosti stejným zpsobem, jakým uveejnil textovou ást zadávací dokumentace, tj. na svém profilu zadavatele na adrese Dojde-li k rozporu mezi zadávacími podmínkami upravenými ve výzv k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace a touto zadávací dokumentací, platí znní zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci. III. ÁST EDMT VEEJNÉ ZAKÁZKY edmtem plnní veejné zakázky jsou stavební práce pro realizaci stavby OSSZ Klatovy Energetické úspory budovy OSSZ Klatovy, Kollárova 528. Souástí veejné zakázky (a tudíž i souástí nabídkové ceny dodavatele) je též: 1. Zajištní všech pípravných prací nezbytných pro realizaci díla (nap. zábor chodník, pozemk, parkování vozidel stavby apod.). 3

4 2. Zajištní všech doklad nutných pro pedání a pevzetí díla a pro jeho uvedení do trvalého provozu, zejména všech revizních zpráv, protokol a zápis o zkouškách a meních, certifikát a prohlášení o shod na použité materiály a výrobky píp. dalších doklad nutných pro oznámení stavebnímu úadu o užívání dokonené stavby dle 120 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis. 3. Úprava dokumentace skuteného provedení díla (ve dvou písemných vyhotoveních) v rozsahu a podrobnostech výkresové ásti projektové dokumentace, jež tvoí souást pílohy. 1 této zadávací dokumentace. Bližší popis pedmtu veejné zakázky je uveden v píloze. 1 této zadávací dokumentace. IV. ÁST ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY Zadavatel pikládá v Píloze. 1 této zadávací dokumentace závazný návrh Smlouvy, který obsahuje závaznou úpravu smluvních podmínek realizace pedmtu veejné zakázky. Dodavatel pedloží v rámci své nabídky jako návrh smlouvy tento text závazného návrhu Smlouvy doplnný o údaje v závazném návrhu Smlouvy oznaené jako k doplnní (údaje jsou oznaeny tímto zpsobem: [ ]). ípadnou úpravu jiných než shora uvedených ástí textu závazného návrhu Smlouvy pípadn doplování jiných než shora uvedených ástí textu závazného návrhu Smlouvy, bude považovat zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. V. ÁST OBCHODNÍ PODMÍNKY VEEJNÉ ZAKÁZKY Úplné znní obchodních podmínek (vetn podmínek platebních) je uvedeno v závazném návrhu Smlouvy, který tvoí Pílohu této zadávací dokumentace. VI. ÁST MÍSTO A DOBA PLNNÍ Místo plnní Místem plnní veejné zakázky je budova zadavatele na adrese Kollárova 528, Klatovy. Doba plnní Zadavatel požaduje plnní veejné zakázky v tchto termínech: edání a pevzetí staveništ: do 15 dn ode dne úinnosti smlouvy Zahájení stavebních prací: do 10 dn od pedání a pevzetí staveništ Dokonení stavebních prací: do 4 msíc od zahájení stavebních prací edání a pevzetí díla: do 15 dn od dokonení stavebních prací VII. ÁST POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 4

5 Dodavatel je povinen v souladu s 50 zákona prokázat, že je kvalifikovaným pro plnní veejné zakázky. Veškeré doklady prokazující splnní kvalifikace musí být doloženy v eském jazyce, pípadn v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka. Povinnost ipojit k dokladm úedn ovený peklad do eského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad a výpis z obchodního rejstíku nesmjí být starší 90 (devadesáti) dn ke dni podání nabídky. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnní urité ásti kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávnn splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prokázat prostednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém pípad povinen zadavateli edložit doklady podle 51 odst. 4 zákona, tj.: a) doklad, prokazující splnní základního kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatelem, b) doklad, prokazující splnní profesního kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem, c) smlouvu uzavenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnní ureného k plnní veejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí vcí i práv, s nimiž bude dodavatel oprávnn disponovat v rámci plnní veejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnní kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávnn prostednictvím subdodavatele prokázat splnní kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. Má-li být pedmt veejné zakázky plnn nkolika dodavateli spole a za tímto úelem podávají i hodlají podat spolenou nabídku, je každý z dodavatel povinen prokázat splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnní kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé spole. Dodavatelé podávající spolenou nabídku jsou zadavateli povinni pedložit souasn s doklady prokazujícími splnní kvalifikaních pedpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vi veejnému zadavateli a tetím osobám z jakýchkoli právních vztah vzniklých v souvislosti s veejnou zakázkou zavázáni spole a nerozdíln, a to po celou dobu plnní veejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z veejné zakázky. Zahraniní dodavatel je pi prokazování splnní kvalifikace povinen se ídit 51 odst. 7 zákona. Dodavatel je oprávnn v souladu s 127 zákona využít k prokázání splnní kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel. Tento výpis nahrazuje prokázání splnní základních kvalifikaních edpoklad podle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikaních pedpoklad podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnní tchto profesních kvalifikaních edpoklad pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnní profesních kvalifikaních edpoklad pro plnní veejné zakázky. Zadavatel pijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 (ti) msíce. Zadavatel stanoví, že kvalifikovaným pro plnní veejné zakázky je dodavatel, který splní níže uvedené kvalifikaní pedpoklady v požadovaném rozsahu: 5

6 1. Splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1 zákona prokáže dodavatel pedložením následujících doklad: a) výpis z evidence Rejstíku trest viz 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, b) potvrzení píslušného finanního úadu a ve vztahu ke spotební dani estného prohlášení viz 53 odst. 1 písm. f) zákona, c) potvrzení píslušného orgánu i instituce viz 53 odst. 1 písm. h) zákona, d) estného prohlášení ohledn dalších požadovaných skuteností viz 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona. 2. Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokáže dodavatel podle 54 písm. a), b) a d) zákona: a) výpisem z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán i výpisem z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dokladem o oprávnní k podnikání podle zvláštních pedpis v rozsahu odpovídajícím edmtu této veejné zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci. c) doklad osvující odbornou zpsobilost osoby odpovdné za provádní píslušných prací, emž jeho odborná zpsobilost bude doložena osvením o autorizaci inženýra nebo technika inného ve výstavb vydaným KAIT podle zákona. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt a o výkonu povolání autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, ve znní pozdjších pedpis, pro obor pozemní stavby. 3. Ekonomickou a finanní zpsobilost splnit veejnou zakázku prokáže dodavatel edložením estného prohlášení. 4. Technické kvalifikaní pedpoklady dle 56 zákona prokáže dodavatel, který pedloží: v souladu s 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 (pt) let. K tomuto seznamu pak dodavatel pipojí osvení objednatel o ádném plnní alespo 5 nejvýznamnjších z tchto stavebních prací. Za nejvýznamnjší stavební práce pro úely prokázání splnní této ásti kvalifikace budou považovány stavební práce, u nichž byla hodnota finanního rozsahu plnní nejmén ,- K (tyi miliony korun eských) bez DPH u každé z nich. Tato osvení musí zahrnovat: - identifikace objednatele (jméno, adresa, IO, kontaktní osoba objednatele), - kontaktní osoba objednatele, u které je referenci možno ovit, - edmt plnní, - cenu, - dobu a místo provádní stavebních prací, - údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny ádn a odborn. V souladu s 62 odst. 3 zákona prokáže dodavatel splnní kvalifikaních pedpoklad edložením estného prohlášení, z jehož obsahu bude zejmé, že dodavatel výše uvedené kvalifikaní pedpoklady požadované zadavatelem spluje. estné prohlášení musí být podepsané dodavatelem i osobou oprávnnou zastupovat dodavatele. V pípad podpisu jinou osobou zadavatel uvádí, že pro zajištní plynulého a transparentního 6

7 prhu zadávacího ízení je vhodné, aby originál i úedn ovená kopie zmocnní takovéto osoby byl doložen v nabídce. Dodavatel, se kterým má být uzavírána smlouva dle 82 zákona, je povinen ped jejím uzavením pedložit zadavateli originály nebo úedn ovené kopie doklad prokazujících splnní kvalifikace. Nesplnní této povinnosti se bude považovat za neposkytnutí souinnosti k uzavení smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. VIII. ÁST POŽADAVEK NA ZPSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Požadavky na zpsob zpracování nabídkové ceny Zadavatel stanoví, že za nabídkovou cenu bude považována celková cena za pedmt veejné zakázky specifikovaný v ásti III. této zadávací dokumentace. Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými ve výzv, v zadávací dokumentaci a jejích pílohách. Nabídková cena v K, kterou zapracuje dodavatel ímo do návrhu smlouvy, bude uvedena v lenní cena bez DPH, výše DPH a cena v. DPH. Podmínky pekroení nabídkové ceny Nabídková cena je cenou nejvýše pípustnou a mže být pekroena pouze v souvislosti se zmnou daových pedpis mající prokazatelný vliv na cenu pedmtu plnní. Z jakýchkoliv jiných dvod nesmí být nabídková cena pekroena. Doložení výpotu nabídkové ceny Dodavatel je povinen vyplnit ílohu. 2 závazného návrhu Smlouvy Specifikace Díla a celkové ceny Díla položkový rozpoet (výkaz výmr s cenami). IX. ÁST PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POŽADAVKY JINÉ Nabídka bude zpracována písemn, výlu v eském jazyce a podepsána dodavatelem nebo osobou oprávnnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude pedložena v listinné podob v jednom originále v písemné form a dále je rovnž vhodné pedložení jedné kopie v elektronické form na vhodném médiu (CD). Za úelem efektivní kontroly nabídek pi otevírání obálek s nabídkami a následn pi posouzení a hodnocení nabídek je vhodné, aby dodavatel pedložil nabídku ve 3 vyhotoveních (tj. 1 originál a 2 kopie). Za úelem odlišení originálu nabídky s originály úedních listin je nutné originál nabídky oznait jako Originál a další výtisky jako Kopie. Dodavatel doruí nabídku v uzavené, neporušené obálce iteln oznaené názvem veejné zakázky a nápisem NEOTEVÍRAT na poštovní adresu zadavatele. 7

8 Lhta a místo pro podání nabídky je uvedena ve výzv k podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Takovou nabídku Zadavatel v souladu s 71 odst. 5 zákona neotvírá a bezodkladn vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhty pro podání nabídek. Dodavatel na obálce iteln uvede adresu, na níž je možné zaslat toto vyrozumní. Takto pozd doruená nabídka se dodavateli v souladu s 155 odst. 1 zákona nevrací. Každý dodavatel mže podat pouze jedinou nabídku. Nabídka vetn všech požadovaných doklad musí být zpracována v eském jazyce. V pípad doklad, které jsou v jiném jazyce, než eském, musí být k tmto dokumentm piložen úedn ovený peklad do eského jazyka; to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce. Zadavatel doporuuje, aby nabídka i jednotlivé kopie veškerých pípadných píloh byly dostateným zpsobem zajištny proti manipulaci s jednotlivými listy.. Zadavatel doporuuje jako jeden z možných bezpenostních prvk použití provázku a pelepek opatených podpisem dodavatele nebo osoby oprávnné zastupovat dodavatele a jeho razítkem. Veškeré doklady i prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány dodavatelem i osobou oprávnnou zastupovat dodavatele; v pípad podpisu jinou osobou je vhodné, aby byl originál nebo úedn ovená kopie jejího zmocnní doložen v nabídce. Je vhodné, aby byly veškeré doklady kvalitním zpsobem vytištny tak, aby byly dobe itelné. Žádný doklad by neml obsahovat opravy a pepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Je vhodné, aby byly všechny listy každého ze svazk oíslovány pržnou íselnou adou poínající íslem 1. Dále není poteba, aby dodavatel oísloval listy, které se vztahují na úední doklady, resp. jejich úedn ovené kopie.. Vkládá-li dodavatel do svazku jako jeho souást i pílohu nkterý samostatný celek, který má již listy oíslovány vlastní íselnou adou, není nutné, aby tyto listy ísloval znovu pržnou íselnou adou; to však platí pouze tehdy, je-li íslování list samostatného celku a pržné íslování list svazku zeteln odlišeno. Zadavatel nepipouští varianty nabídek. Dodavatel je povinen pedložit v nabídce doplnný závazný návrh Smlouvy, který tvoí Pílohu. 1 této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem i osobou oprávnnou zastupovat dodavatele. V pípad podpisu jinou osobou zadavatel uvádí, že pro zajištní plynulého a transparentního prhu zadávacího ízení je vhodné, aby originál nebo úedn ovené kopie zmocnní takové osoby byly doloženy v nabídce. Zadavatel za úelem usnadnní práce komise pro otevírání obálek a hodnotící komise doporuuje, aby dodavatel použil pi kompletaci nabídky následujícího azení dokument: 1) Krycí list nabídky, na kterém dodavatel uvede: identifikaní údaje dle 17 písmeno d) zákona, nabídkovou cenu zpracovanou podle ásti VIII. této zadávací dokumentace, 8

9 zástupce dodavatele poveného pro styk se zadavatelem, jeho telefon, fax, a ID své datové schránky, pokud ji má zízenu (pokud dodavatel datovou schránku nemá, pak tuto skutenost uvede), podpis dodavatele nebo osoby oprávnné zastupovat dodavatele, Podává-li nabídku více dodavatel spole, bude za krycím listem v nabídce vložen originál nebo úedn ovená kopie listiny obsahující zmocnní pro dodavatele, který je oprávnn za skupinu dodavatel jednat v tomto zadávacím ízení, a z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vi Zadavateli a jakýmkoliv tetím osobám z jakýchkoliv závazk vzniklých v souvislosti s plnním pedmtu veejné zakázky i vzniklých v dsledku prodlení i jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plnním pedmtu veejné zakázky zavázáni spole a nerozdíln. Dále budou následovat: 2) Obsah s lenním dle kapitol a odkazy na první stránky jednotlivých kapitol. 3) Doklad prokazující splnní kvalifikaních pedpoklad viz ást VII. této zadávací dokumentace. 4) Podepsaný návrh smlouvy. 5) Považuje-li dodavatel za vhodné, uvede další doplující informace jdoucí nad rámec výše definované struktury. Souástí nabídky musí být dle ust. 68 odst. 3 zákona rovnž: a) seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních 3 letech od konce lhty pro podání nabídek byli v pracovnprávním, funkním i obdobném pomru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové spolenosti, seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lh pro podání nabídek c) prohlášení dodavatele o tom, že neuzavel a neuzave zakázanou dohodu podle zvláštního právního pedpisu v souvislosti se zadávanou veejnou zakázkou. X. ÁST PROHLÍDKA MÍSTA PLNNÍ Termín prohlídky místa plnní veejné zakázky je dne Sraz všech úastník je v 11:00 hodin ped budovou OSSZ Klatovy na adrese Kollárova 528, Klatovy. Zadavatel organizuje jednotný termín prohlídky místa plnní, a to bez možnosti jakéhokoliv náhradního termínu. V pípad, že se nkterý z dodavatel prohlídky místa plnní nezúastní, nemže z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnní. XI. ÁST HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Hodnotícím kritériem pro zadání této veejné zakázky je dle ust. 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena zpracovaná v souladu s ástí VIII. této zadávací dokumentace. 9

10 Zadavatel stanoví, že pi hodnocení nabídkové ceny je rozhodná cena v K vetn DPH platné v dob podání nabídky. Jako nejvhodnjší bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ostatní sestupn podle výše nabídkové ceny. XII. ÁST ZÁVR Zadavatel nehradí náklady na úast v zadávacím ízení, nabídky zadavatel v souladu s 155 zákona dodavatelm nevrací. Termín a místo otvírání obálek s nabídkami je stanoven ve výzv k podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami se mže zúastnit zástupce dodavatele, který podal nabídku do konce lhty pro podání nabídek. Zástupce dodavatele se prokáže plnou mocí úastnit se jednání podepsanou osobou oprávnnou za dodavatele jednat, pokud sám není touto osobou. Všichni dodavatelé jsou svojí nabídkou vázáni do data uvedeného ve výzv k podání nabídek Zadavatel si vyhrazuje právo uveejnit rozhodnutí dle 60 odst. 2 zákona, 76 odst. 6 zákona a 81 odst. 4 zákona na svém profilu zadavatele na adrese: V takovém pípad se píslušná rozhodnutí považují za doruená okamžikem uveejnní na profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit i zmnit zadávací podmínky v prhu lhty pro podání nabídek v souladu se zákonem. ílohy: íloha. 1 závazný návrh Smlouvy V Praze dne Ing. Jan Halí editel sekce ekonomicko-správní 10

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY SSZ Investi ní akce malého rozsahu - strojní; ást EPS Podlimitní ve ejná zakázka Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb.,

Více

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Klub ekonom škol,o.s. Radlická 1302/76 150 00 Praha 5-Smíchov IO:64936759 Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz Identifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

Do 6 síc od zahájení stavebních prací.

Do 6 síc od zahájení stavebních prací. ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. Stavební úpravy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE SSZ Datové centrum SSZ Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel veejné

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Kvalifikační dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Kvalifikační dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na ve ejnou zakázku. 16/2014-23-38

Výzva k podání nabídek na ve ejnou zakázku. 16/2014-23-38 Výzva k podání nabídek na ve ejnou zakázku. 16/2014-23-38 Generální oprava hydraulického výtahu a zajišt ní servisu a oprav výtah a zdvihacích za ízení v budovách úst edí SSZ a v centrálním archivu eská

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19 Magistrát msta Frýdku-Místku, Radniní.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního ádu, oddlení stavebního ádu.j.: SÚ/4034/2008/Kr Frýdek-Místek 15. srpna 2008 Vyizuje: Ing.Krupová.tel.558609245,

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Generální oprava obžného výtahu (páternosteru) na hlavní budov ústedí SSZ Nadlimitní veejná zakázka Zadavatel veejné zakázky: eská republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci VODOHOSPODÁSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnov, Antonína Dvoáka 287, IO 46295934, DI CZ49295934 zastoupené editelkou VHS Turnov paní Marcelou ervovou, jako zadavatel, vyhlašuje poptávkové ízení na podání

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Rekonstrukce cesty H2 v k.ú. Jakubovice

Rekonstrukce cesty H2 v k.ú. Jakubovice Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí Sídlem: Tvardkova 1191 562 01 Ústí nad Orlicí Zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D. ředitelkou pozemkového úřadu IČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů UPOL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

I. ZADÁVÁNÍ VZMR PROSTŘEDNICTVÍM E-AUKCE

I. ZADÁVÁNÍ VZMR PROSTŘEDNICTVÍM E-AUKCE I. ZADÁVÁNÍ VZMR PROSTŘEDNICTVÍM E-AUKCE Příloha č. 1a) k Pravidlům Stanovení základních postupů 1. VZMR budou zadávány prostřednictvím aukčního software PROe.biz. 2. Zadávání VZMR prostřednictvím e-aukce

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU Obnova vozového parku Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis Obsah: I. ást Informace o centrálním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 12/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) DIVADLO

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70932581 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serveru pro VM Ware cluster ESX do IS Celní správy Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadané v zadávacím řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva číslo 06/2012 Pro výběr zhotovitele stavby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., - veřejná zakázka malého rozsahu na

Více

Statutární město Karlovy Vary. zastoupené. Zadávací dokumentace

Statutární město Karlovy Vary. zastoupené. Zadávací dokumentace Statutární město Karlovy Vary zastoupené odborem majetku města Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 2035/ 21, 361 20 Karlovy Vary Tel. ústředna 353 118 111, Fax 353 118 400, E-mail: l.pokorny@mmkv.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb ubytovny pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel: Město Kosmonosy Adresa: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy Zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou IČO: 00508870 Kód NUTS: CZ0207 Kód

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.10 Název veřejné zakázky: Název zadavatele: IČ a DIČ zadavatele: Kontaktní adresa

Více