ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon) Druh zadávacího ízení otevené ízení

2 Obsah zadávací dokumentace 1. Údaje o oznámení zadávacího ízení 2. Identifikace Zadavatele 3. Vymezení pedmtu zakázky 3.1. Obecné vymezení pedmtu plnní 3.2. Vymezení pedmtu plnní dle klasifikace CPV 3.3. Technické podmínky pedmtu plnní 4. Technické požadavky 5. Doba a místo plnní veejné zakázky 6. Požadavky na kvalifikaci Dodavatel 6.1. Požadavky na prokázání kvalifikace Uchaze 6.2. Pravost a stáí doklad prokazující splnní kvalifikace 6.3. Prokázání ásti kvalifikace prostednictvím Subdodavatele 6.4. Prokázání kvalifikace zahraniní osoby 6.5. Další požadavky na prokázání kvalifikace 6.6. Spolená nabídka nkolika Dodavatel 6.7. Zvláštní zpsoby prokázání kvalifikace 6.8. Základní kvalifikaní pedpoklady 6.9. Profesní kvalifikaní pedpoklady Ekonomická a finanní zpsobilost k veejné zakázce Technické kvalifikaní pedpoklady 7. Požadavky na zpsob zpracování nabídkové ceny 7.1. Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen 7.2. Zpsob zpracování nabídkové ceny 7.3. Podmínky zmny nabídkové ceny 7.4. Dodatené služby a dodávky 8. Obchodní a platební podmínky 9. Zadávací lhta a poskytnutí jistoty 9.1. Zadávací lhta 9.2. Délka zadávací lhty 9.3. Poskytnutí jistoty 10. Zpsob hodnocení nabídek 11. Podmínky a lhta pro podání nabídek Podmínky pro podání nabídek Lhta pro podání nabídek 12. Požadavky na obsah a lenní nabídky Obsah nabídky Obsahové lenní nabídky 13. Dodatené informace 14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami 15. Další podmínky a práva Zadavatele

3 1. Údaje o oznámení zadávacího ízení 1.1. Pedbžné oznámení Oznámení pedbžných informací bylo na Vstník veejných zakázek zasláno dne , zveejnní probhlo dne pod Evidenním íslem formuláe a Evidenním íslem zakázky Veejná zakázka bude spolufinancována z Operaního programu Technická pomoc Oznámení o zahájení zadávacího ízení Oznámení o zakázce bylo na Vstník veejných zakázek zasláno dne , uveejnno dne pod Evidenním íslem formuláe a Evidenním íslem zakázky Identifikace Zadavatele Název: eská republika Ministerstvo financí (dále jen Zadavatel i Ministerstvo financí ) Sídlo: Letenská 525/15, Praha 1, PS Kód právní normy: 325 organizaní složka státu I: DI: CZ Jménem Zadavatele jedná: Webové stránky Zadavatele: Profil zadavatele: Kontaktní osoba: . Ing. Stanislav Sluka, editel Odboru - Finanní =6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73 Jitka Thámová fax:

4 3. Vymezení pedmtu zakázky 3.1. Obecné vymezení pedmtu plnní a) Zajištní pronájmu osobních automobil pro auditorskou innost v rámci auditního systému u prostedk erpaných ze strukturálních fond a Fondu soudržnosti formou operativního leasingu po dobu 48 msíc. b) V rámci pronájmu vozidel formou operativního leasingu bude zajišována komplexní služba pro 27 osobních automobil. c) Zakázka je realizována v rámci projektu Operaního programu Technická pomoc (OPTP). Zadávací ízení podléhá Pravidlm pro výbr dodavatele v rámci OPTP a souasn zákonu. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní. Aktuální verze Pravidel je zveejnna na webových stránkách MMR. Píjemcem OPTP je Odbor 52 Auditní orgán Centrální harmonizaní jednotka Ministerstva financí Vymezení pedmtu plnní dle klasifikace CPV Osobní vozidla Pronájem nebo leasing vlastního majetku 3.3. Technické podmínky pedmtu plnní Nedílnou souástí pronájmu vozidel budou tyto náležitosti: a) zákonné pojištní; b) havarijní pojištní; c) záruní a pozáruní servis; d) servis pneumatik vetn výmny a uskladnní zimních pneumatik; e) dálniní známka; f) asistenní služby v pípad dopravní nehody; g) elektronická kniha jízd s on-line pístupem poveným zamstnancm ministerstva financí; h) ipové karty k erpání pohonných hmot (PHM budou útovány nad rámec pedmtu smlouvy). 4. Technické požadavky a) Vozidlo, které bude pedmtem pronájmu, bude nové, maximální stav tachometru v dob pedání k užívání bude 100 km. b) Z hlediska rozsahu provozu vozidel se pedpokládá poet 15 tis. najetých kilometr za rok pro každé z vozidel. c) Vozidla budou splovat emisní limity EURO 5 a emise CO2, aby mohla být zaazena do kategorie EPV Ekologicky pátelské vozidlo. Specifikace emisních limit je uvedena v píloze. 6 d) Specifikace rozsahu a technických požadavk na jednotlivá vozidla je uvedena v píloze. 6. e) Osm (8) vozidel bude dislokováno trvale mimo území Hlavního msta Prahy, a to v eských Budjovicích, Brn, Hradci Králové, Ostrav a Olomouci. f) V souladu s Pírukou v Operaním programu Technická pomoc je nutné zajistit publicitu zveejnním symbol formou samolepící nálepky na vozidlech. Vizuální podoba loga je uvedena v píloze. 7.

5 5. Doba a místo plnní veejné zakázky Místem plnní (dodání) je Ministerstvo financí, Letenská 525/15, Praha 1. Pedpokládaný termín zahájení dodávek služeb souvisejících s pronájmem bude od 1. bezna 2013 a budou poskytovány po dobu 48 msíc. Pedpokládané ukonení pevzetí vozidel bude v termínu do 1. bezna Požadavky na kvalifikaci Dodavatel 6.1. Požadavky na prokázání kvalifikace Uchaze Kvalifikovaným pro plnní veejné zakázky je Dodavatel, který a) splní základní kvalifikaní pedpoklady podle 53 zákona, b) splní profesní kvalifikaní pedpoklady podle 54 písm. a) a b) zákona, c) pedloží estné prohlášení o své ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku, d) splní technické kvalifikaní pedpoklady podle požadavk Zadavatele ( 56 zákona) Pravost a stáí doklad prokazující splnní kvalifikace Dodavatel pedkládá doklady prokazující splnní kvalifikace ve form prosté kopie. Bude-li Zadavatel ped uzavením smlouvy o poskytování dodávek požadovat, aby Dodavatel pedložil originály nebo ovené kopie doklad prokazujících splnní kvalifikace, je Uchaze, se kterým má být uzavena smlouva podle 82 zákona, povinen je pedložit Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad a výpis z obchodního rejstíku nesmjí být starší 90 kalendáních dn ke dni podání nabídky Kvalifikaci nesplní Dodavatel, který neposkytne údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem a v rozsahu stanoveném Zadavatelem, nebo poskytne údaje neúplné nebo nepravdivé. Dodavatelé, kteí nesplní kvalifikaci, musí být ze zadávacího ízení vyloueni ( 60 odst. 1 zákona) Prokázání ásti kvalifikace prostednictvím Subdodavatele Pokud není Dodavatel schopen prokázat splnní urité ásti kvalifikace požadované Zadavatelem dle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávnn splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prokázat prostednictvím Subdodavatele (to neplatí v pípad kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) zákona). V takovém pípad je však Dodavatel povinen pedložit Zadavateli: a) doklady prokazující splnní základního kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona Subdodavatelem (prohlášení, že Subdodavatel není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek) a profesního kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) zákona Subdodavatelem (výpis z obchodního rejstíku Subdodavatele) a b) smlouvu uzavenou mezi Uchazeem a Subdodavatelem, z níž vyplývá jednoznaný a konkrétn stanovený závazek Subdodavatele k poskytnutí uritého plnní ureného k plnní veejné zakázky Dodavatelem i k poskytnutí vcí i práv, s nimiž bude Dodavatel oprávnn disponovat v rámci plnní veejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém Subdodavatel prokázal splnní nkteré ásti kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

6 Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v nabídce specifikoval ásti veejné zakázky, které má v úmyslu zadat Subdodavateli. Zadavatel souasn požaduje, aby Dodavatel v nabídce uvedl Identifikaní údaje každého Subdodavatele. K tomu použije pílohu. 1 Krycí list nabídky. V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona Zadavatel požaduje, aby veškeré hlavní innosti vyplývající z povahy pedmtu veejné zakázky, byly plnny výhradn Dodavatelem a nelze je tedy plnit prostednictvím subdodavatele. Konkrétn se tím myslí vlastnictví vozidel urených k pronájmu. Prostednictvím subdodavatele je možné plnit veškeré vedlejší innosti související s plnním pedmtu této veejné zakázky, a to napíklad: servis pneumatik vetn jejich výmny a uskladnní, asistenní služby apod Prokázání kvalifikace zahraniní osoby Nevyplývá-li ze zvláštního právního pedpisu jinak, prokazuje dle 51 odst. 7 zákona zahraniní Dodavatel splnní kvalifikace zpsobem podle právního ádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydlišt, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veejným Zadavatelem. Pokud se podle právního ádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahraniního Dodavatele uritý doklad nevydává, je zahraniní Dodavatel povinen prokázat splnní takové ásti kvalifikace estným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnní má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahraniního Dodavatele stanovena, uiní o této skutenosti estné prohlášení. Doklady prokazující splnní kvalifikace pedkládá zahraniní Dodavatel v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka, pokud Zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v pípad, prokazuje-li splnní kvalifikace doklady vystavenými v jiném než eském jazyce Dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území eské republiky.povinnost pipojit k dokladm úedn ovený peklad do eského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Další požadavky na prokázání kvalifikace estné prohlášení Uchazee V pípadech, kdy Zadavatel v rámci prokázání splnní kvalifikace požaduje pedložení estného prohlášení Dodavatele, musí takové estné prohlášení obsahovat Zadavatelem požadované údaje a musí být souasn podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele. Pokud za Dodavatele jedná zmocnnec na základ plné moci, musí být v nabídce pedložena plná moc v originále, nebo v úedn ovené kopii Zmny v kvalifikaci Dojde-li do doby rozhodnutí o výbru nejvhodnjší nabídky k jakékoliv zmn v kvalifikaci Dodavatele, která by jinak znamenala nesplnní kvalifikace podle 60 zákona, je Dodavatel povinen nejpozdji do 7 pracovních dn tuto skutenost Zadavateli písemn oznámit, a souasn do 10 ti pracovních dn pedložit, potebné dokumenty prokazující splnní kvalifikace v plném rozsahu od oznámení této skutenosti Zadavateli.

7 Tato povinnost se vztahuje obdobn na Dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím veejného Zadavatele podle 81 zákona možné uzavít smlouvu, a to až do doby uzavení smlouvy. V takovém pípad musí Dodavatel, s nímž uzavírá veejný Zadavatel smlouvu, pedložit potebné dokumenty prokazující splnní kvalifikace v plném rozsahu nejpozdji pi uzavení smlouvy Lhta pro prokázání kvalifikace Dodavatel je povinen prokázat splnní kvalifikace ve lht pro podání nabídek Spolená nabídka nkolika Dodavatel Má-li být pedmt veejné zakázky plnn nkolika Dodavateli spolen a za tímto úelem podávají, i hodlají podat, spolenou nabídku, je každý z Dodavatel povinen prokázat splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 50 odst. 1, písm. a) zákona a profesního kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnní kvalifikace podle 50 odst. 1, písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni Uchazei spolen. V pípad prokazování splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prostednictvím subdodavatele se pedchozí odstavec 6.3. použije obdobn. V pípad, že má být pedmt veejné zakázky plnn podle 51 odst. 5 zákona spolen nkolika Dodavateli, jsou veejnému Zadavateli povinni pedložit souasn s doklady prokazujícími splnní kvalifikaních pedpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito Dodavatelé budou vi Zadavateli a tetím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s veejnou zakázkou zavázáni spolen a nerozdíln, a to po celou dobu plnní veejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z veejné zakázky. Požadavek na závazek podle vty první, aby Dodavatelé byli zavázáni spolen a nerozdíln, platí, pokud zvláštní právní pedpis, nebo Zadavatel, nestanoví jinak Zvláštní zpsoby prokázání kvalifikace Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatel Pedloží-li Dodavatel Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatel ve lht pro prokázání splnní kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona a profesních kvalifikaních pedpoklad podle 54 zákona v rozsahu, v jakém doklady prokazující splnní tchto profesních kvalifikaních pedpoklad pokrývají požadavky veejného Zadavatele na prokázání splnní profesních kvalifikaních pedpoklad pro plnní veejné zakázky. V pípad, že splnní základního kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. k) zákona nebude dosud ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatel uvedeno, je Dodavatel povinen prokázat tento kvalifikaní pedpoklad estným prohlášením vedle poskytnutého výpisu. Výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatel nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky Použití výpisu ze zahraniního seznamu kvalifikovaných Dodavatel Zadavatel, v souladu s 143 zákona, pijme výpis ze zahraniního seznamu kvalifikovaných Dodavatel (dále jen zahraniní seznam ), popípad píslušný zahraniní certifikát, které jsou vydávány ve stát, který je souástí Evropského

8 hospodáského prostoru, nebo jiném stát, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavená Evropskou unií nebo eskou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis i zahraniní certifikát vydán ve stát, v nmž má Dodavatel sídlo i místo podnikání, popípad bydlišt. Výpis ze zahraniního seznamu, pop. píslušný zahraniní certifikát pedkládá zahraniní Dodavatel v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraniního seznamu i zahraniního certifikátu musí vyplývat, že zahraniní Dodavatel prokázal splnní: a) základních kvalifikaních pedpoklad, které jsou v píslušném stát obdobou kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1 zákona, b) profesních kvalifikaních pedpoklad, které jsou v píslušném stát obdobou kvalifikaních pedpoklad podle 54 zákona nebo, c) technických kvalifikaních pedpoklad, které jsou v píslušném stát obdobou kvalifikaních pedpoklad podle 56 odst. 1 písm. a) zákona. Výpis ze zahraniního seznamu kvalifikovaných Dodavatel nesmí být starší 3 msíc ke dni podání nabídky. Výpis ze zahraniního seznamu i zahraniní certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnní kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popípad splnní její píslušné ásti Prokazování klasifikace certifikátem Pedloží-li Dodavatel veejnému Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných Dodavatel, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, ve lht pro prokázání splnní kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejmén k poslednímu dni lhty pro prokázání splnní základních kvalifikaních pedpoklad, nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v nm uvedených údaj, prokázání splnní kvalifikace Dodavatelem Základní kvalifikaní pedpoklady Splnní základních kvalifikaních pedpoklad Základní kvalifikaní pedpoklady stanovené v 53, odst. 1 zákona spluje Dodavatel, a) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prospch organizované zloinecké skupiny, trestný in úasti na organizované zloinecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, pijetí úplatku, podplacení, nepímého úplatkáství, podvodu, úvrového podvodu, vetn pípad, kdy jde o pípravu nebo pokus nebo úastenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem Dodavatele i lenem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí tento pedpoklad splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí Dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt;

9 b) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání Dodavatele podle zvláštních právních pedpis nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem Dodavatele i lenem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí tento pedpoklad splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí Dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt; c) který v posledních tech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutže formou podplácení podle zvláštního právního pedpisu; d) vi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních tech letech neprobhlo insolvenní ízení, v nmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostauje k úhrad náklad insolvenního ízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pedpis; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt Dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejném zdravotním pojištní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt Dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt Dodavatele; i) který nebyl v posledních tech letech pravomocn disciplinárn potrestán, i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opatení dle zvláštních právních pedpis, je li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné zpsobilosti podle zvláštních právních pedpis; pokud Dodavatel vykonává tuto innost prostednictvím svého odpovdného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost Dodavatele, vztahuje se tento pedpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek; k) kterému nebyla v posledních tech letech pravomocn uložena pokuta za umožnní výkonu nelegální práce podle zvláštního právního pedpisu Prokázání základních kvalifikaních pedpoklad Dodavatel v souladu s 53 odst. 3 zákona pedloží doklady, jimiž prokáže splnní základních kvalifikaních pedpoklad dle 53 odst. 1 zákona a to v následujícím rozsahu: k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona výpis z evidence Rejstíku trest R, který nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky. Jde-li o právnickou osobu, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak všechny statutární orgány nebo každý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem Dodavatele i lenem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické

10 osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí Dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. c), d) a e) zákona estné prohlášení, které nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky a z kterého jednoznan vyplývá splnní píslušného kvalifikaního pedpokladu. estné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. f) zákona potvrzení píslušného finanního úadu a ve vztahu ke spotební dani estné prohlášení, které nesmjí být starší 90 dn ke dni podání nabídky. estné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. g) zákona estné prohlášení, které nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky a z kterého jednoznan vyplývá splnní píslušného kvalifikaního pedpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišovnám. estné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. h) zákona potvrzení od píslušného pracovišt správy sociálního zabezpeení, které nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. i), j) a k) zákona estné prohlášení, které nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky a z kterého jednoznan vyplývá splnní píslušného kvalifikaního pedpokladu. estné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele. Vzor estného prohlášení o splnní základních kvalifikaních pedpoklad je k této zadávací dokumentaci piložen jako její píloha Profesní kvalifikaní pedpoklady Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokáže Dodavatel, který pedloží: dle 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, dle 54 písm. b) zákona doklad o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím pedmtu veejné zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci. Dodavatel je povinen tyto doklady pedložit minimáln v rozsahu oprávnní nutného pro ádné plnní pedmtu veejné zakázky v rozsahu lánku 3., bod 3.1. a 3.2. této Zadávací dokumentace. Doklady pedloží Dodavatel v prosté kopii; Zadavatel bude požadovat ped podpisem smlouvy pedložení originál, nebo ovených kopií doklad, kterými Dodavatel prokazuje splnní profesních kvalifikaních pedpoklad dle 54 zákona.

11 6.10. Ekonomická a finanní zpsobilost k veejné zakázce Dodavatel v souladu s 50, odst. 1, písm. c) pedloží estné prohlášení o své ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku. Vzor estného prohlášení o splnní ekonomické a finanní zpsobilosti je k této zadávací dokumentaci piložen jako její píloha Technické kvalifikaní pedpoklady V souladu s ustanovením 56, odst. 1 zákona Zadavatel vymezuje tyto technické kvalifikaní pedpoklady pro poskytování dodávek pronájmu: a) seznam významných dodávek poskytnutých formou pronájmu vozidel v posledních 3 letech; b) minimální úrove tchto kvalifikaních pedpoklad je v souladu s 56, odst. 5 písm. c) zákona stanovena na pronájem minimáln 50 vozidel ron v posledních tech letech; c) splnní tchto kvalifikaních pedpoklad bude prokázáno osvdeními objednatel o ádném plnní tchto dodávek; tato osvdení musí zahrnovat název spolenosti vetn adresy, rozsah a dobu poskytnutí dodávek v. konstatování, že dodávky byly poskytnuty ádn a odborným zpsobem. Splnní tchto kvalifikaních pedpoklad lze prokázat též smlouvou s jinou osobou a dokladem o uskutenní plnní dodavatele, není-li možné osvdení získat z dvod spoívajících na její stran. 7. Požadavky na zpsob zpracování nabídkové ceny 7.1. Požadavky na jednotné zpracování nabídkových cen Nabídkovou cenou se, pro úely tohoto zadávacího ízení, rozumí celková výše provozních náklad vozového parku vetn náklad na plný rozsah veškerých služeb dle bodu 3.3, vyjma útování PHM, které bude provádno mimo smlouvu. Jednotkovou cenou se rozumí cena za pronájem jednoho vozu za jeden msíc plnní veejné zakázky, vetn všech poplatk a veškerých dalších náklad s plnním veejné zakázky souvisejících dle bodu 3.3. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše pípustná za celou dobu plnní veejné zakázky v lenní: celková nabídková cena bez dan z pidané hodnoty (DPH) % sazba a vypotená výše DPH celková nabídková cena vetn DPH Nabídková cena bude uvedena v K, za správnost urení sazby DPH nese odpovdnost Uchaze.

12 7.2. Zpsob zpracování nabídkové ceny Uchaze uvede nabídkovou cenu do Krycího listu nabídky dle pílohy. 1 této Zadávací dokumentace v této struktue: a) nabídková cena za pronájem 1 ks vozidla kategorie A po dobu 1 msíce b) nabídková cena za pronájem 18 ks vozidel kategorie A po dobu 48 msíc c) nabídková cena za pronájem 1 ks vozidla kategorie B po dobu 1 msíce d) nabídková cena za pronájem 9 ks vozidel kategorie B po dobu 48 msíc e) nabídková cena za pronájem 27 vozidel kategorie A a kategorie B po dobu 1 msíce f) nabídková cena za pronájem 27 vozidel kategorie A a kategorie B po dobu 48 msíc 7.3. Podmínky zmny nabídkové ceny Zmna nabídkové ceny je možná pouze v pípad, že v prbhu realizace pedmtu plnní veejné zakázky dojde k legislativním zmnám sazeb DPH, a to pouze o tuto legislativní zmnu. Zmnu ceny bude Uchaze povinen písemn oznámit Zadavateli a dvod zmny doložit. 8. Obchodní a platební podmínky S vybraným Dodavatelem bude uzavena Smlouva o pronájmu osobních automobil na dobu uritou v souladu s 82 zákona. Zadavatel jako souást zadávací dokumentace pedkládá, formou Pílohy. 5, platební a obchodní podmínky ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona. Ustanovení z Pílohy. 5 musí být obsažena v podepsaném návrhu smlouvy, který pedkládá Uchaze jako souást své nabídky. Souástí návrhu smlouvy budou jako píloha ke smlouv piloženy Povinnosti dodavatele v rámci programu OPTP (Operaní program Technická pomoc) v ZD uvedeny v píloze Zadávací lhta a poskytnutí jistoty 9.1. Zadávací lhta Zadávací lhtou je lhta, po kterou jsou Uchazei svými nabídkami vázáni. Zadávací lhta zaíná bžet okamžikem skonení lhty pro podání nabídek a koní dnem doruení oznámení Zadavatele o výbru nejvhodnjší nabídky. Zadávací lhta se prodlužuje Uchazem, s nimiž mže Zadavatel v souladu se zákonem uzavít smlouvu, až do doby uzavení smlouvy dle 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího ízení (viz 43 odst. 3 zákona). Zadávací lhta nebží v pípadech uvedených v 43 odst. 4 a 5 zákona Délka zadávací lhty V souladu s 43 odst. 2 zákona Zadavatel stanoví délku zadávací lhty na 90 dn Poskytnutí jistoty Zadavatel nepožaduje, aby Uchaze k zajištní svých povinností vyplývajících z úasti v zadávacím ízení poskytl jistotu ve smyslu 67 zákona.

13 10. Zpsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veejné zakázky je, ve smyslu ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek bude provedeno dle 79 odst. 4 zákona. Pi hodnocení pro plátce DPH rozhoduje cena bez DPH, pro neplátce DPH cena s DPH ( 79 odst. 2 zákona). 11. Podmínky a lhta pro podání nabídek Podmínky pro podání nabídek Uchaze mže podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku mže podat i více Uchaze spolen ( 69 zákona). Uchaze, který podal nabídku v zadávacím ízení, nesmí být souasn subdodavatelem, jehož prostednictvím jiný Uchaze v tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci. V pípad podání spolené nabídky budou uvedeny identifikaní údaje všech Uchaze. Pokud Uchaze podá více nabídek samostatn nebo spolen s dalšími Uchazei, nebo je Subdodavatelem, jehož prostednictvím jiný Uchaze v tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel všechny nabídky podané takovým Uchazeem vyadí. Uchazee, jehož nabídka byla vyazena, Zadavatel bezodkladn vylouí z úasti v zadávacím ízení. Vylouení Uchazee vetn dvodu Zadavatel bezodkladn písemn oznámí Uchazei. Uchaze pedloží nabídku v písemné form ve dvou písemných vyhotoveních (1x originál a 1x kopie); nabídku je též nutné pedložit v elektronické podob (CD jako souástí nabídky bude obsahovat nabídku ve formátu pdf a návrh smlouvy ve formátu doc, i docx). Jednotlivé listy nabídky vetn píloh budou ádn oíslovány vzestupnou íselnou adou a budou pevn svázané tak, aby nemohlo dojít k neoprávnné manipulaci. Všechny dokumenty budou ádn itelné, bez škrt a pepis. Uchazei nenáleží žádná úhrada náklad, které vynaložil na úast v této veejné zakázce. Souástí nabídky musí být v souladu s 68 odst. 3 zákona: - seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních 3 letech od konce lhty pro podání nabídek byli v pracovnprávním, funkním i obdobném pomru u Zadavatele, - má-li Dodavatel formu akciové spolenosti, seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lht pro podání nabídek, - prohlášení Uchazee o tom, že neuzavel a neuzave zakázanou dohodu podle zvláštního právního pedpisu v souvislosti se zadávanou veejnou zakázkou. Vzor estného prohlášení o tchto skutenostech je k této zadávací dokumentaci piložen jako její píloha. 4.

14 11.2. Lhta pro podání nabídky Nabídky se podávají ve lht pro podání nabídek v jedné uzavené obálce, která musí být na pední stran oznaená Veejná zakázka Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) NEOTEVÍRAT odd. 232/T. Na obálce musí být uvedena obchodní firma nebo název a adresa dodavatele. Nabídka bude doruena doporuen poštou, nebo pedána osobn v podateln, na adrese Zadavatele: eská republika Ministerstvo financí, Letenská 525/15, P.O.BOX 77, Praha 1 nejpozdji do 10:00 hodin dne Doruené nabídky jsou zaznamenány do seznamu nabídek podle poadového ísla nabídky, data a hodiny doruení. 12. Požadavky na obsah a lenní nabídky Obsah nabídky V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikaní údaje o Uchazei v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona. Nabídka musí být zpracována ve všech ástech v eském jazyce (výjimku tvoí odborné názvy a údaje), nebo úedn oveném pekladu do eského jazyka, a podepsána oprávnnou osobou. Zadavatel požaduje, aby souasn s nabídkou pedložil Uchaze vyplnný a podepsaný návrh smlouvy o pronájmu vozidel, který ve svém textu bude zahrnovat obchodní podmínky Zadavatele uvedené v píloze. 5 této zadávací dokumentace. Podrobná pedepsaná struktura nabídky je uvedena v bodu této zadávací dokumentace. Uchaze v nabídce výslovn uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi Uchazeem a Zadavatelem. Pokud podává nabídku více Uchaze spolen (spolená nabídka), uvedou v nabídce krom kontaktní adresy dle pedchozí vty též osobu, která bude zmocnna zastupovat tyto Uchazee pi styku se Zadavatelem v prbhu zadávacího ízení. V pípad, že ást zakázky bude plnna formou subdodávky (prostednictvím tetí osoby), požaduje Zadavatel, aby Uchaze v nabídce specifikoval ásti veejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu i více Subdodavatelm, a aby souasn uvedl identifikaní údaje a kontaktní údaje každého takového Subdodavatele. Uchaze tuto podmínku Zadavatele splní uvedením požadovaných údaj v krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoí pílohu. 1 této zadávací dokumentace (u Subdodavatele je Uchaze povinen uvést jeho identifikaní údaje dle 17 písm. d) zákona). Tím není dotena výluná odpovdnost Uchazee za poskytování ádného plnní. V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona Zadavatel požaduje, aby veškeré hlavní innosti vyplývající z povahy pedmtu veejné zakázky, byly plnny výhradn Dodavatelem a nelze je tedy plnit prostednictvím subdodavatele. Konkrétn se tím myslí vlastnictví vozidel urených k pronájmu.

15 12.2. Obsahové lenní nabídky Nabídka bude podána v následující struktue: - vyplnný formulá "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikaní údaje Dodavatele, nabídkovou cenu dílí i celkovou, opatený podpisem oprávnné osoby/osob Dodavatele v souladu se zpsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstíku nebo zástupcem zmocnným k tomuto úkonu podle právních pedpis (plná moc pak musí být souástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky), - návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávnnou jednat jménem nebo za Uchazee, popípad zmocnncem Dodavatele a opatený otiskem razítka, - doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad, - doklady prokazující splnní profesních kvalifikaních pedpoklad, - estné prohlášení o ekonomické a finanní zpsobilosti Dodavatele plnit veejnou zakázku, - doklady prokazující technické kvalifikaní pedpoklady dle požadavk Zadavatele stanovených v bod další doklady a dokumenty dle podmínek zadávací dokumentace, píp. dle poteb Dodavatele 13. Dodatené informace Dodavatel je oprávnn požadovat po Zadavateli dodatené informace k zadávací dokumentaci za podmínek 49 odst. 1 zákona. Žádost musí být písemná a musí být doruena Zadavateli nejpozdji 6 pracovních dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. Žádost lze též doruit v elektronické podob ová adresa: s náležitostmi podle vyhlášky. 9/2011 Sb., v platném znní, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostedky, elektronické nástroje a elektronické úkony pi zadávání veejných zakázek. 14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskutení dne v 10:30 hod. v budov Ministerstva financí, Letenská 525/15, Praha 1. Sraz Uchaze, kteí se zúastní otevírání obálek, bude dne v 10:25 hodin u recepce Ministerstva financí, Letenská 525/15, Praha 1. Za každého uchazee, který doruil nabídku ve lht pro podání nabídek, je oprávnn být pítomen pi otevírání obálek s nabídkami jeden zástupce; zástupce Uchazee je povinen prokázat svoji totožnost, píp. pedložit oprávnní jednat jménem Uchazee.

16 15. Další podmínky a práva Zadavatele Zadavatel nepipouští varianty nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo na zmnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to bu na základ žádostí Uchaze o dodatené informace, nebo z vlastního podntu. V pípad zrušení zadávacího ízení bude Zadavatel postupovat v souladu s ustanovením 84 zákona. Zadavatel Uchazem nehradí náklady spojené s úastí v tomto zadávacím ízení. Zadavatel si vyhrazuje právo ovit a provit údaje uvedené jednotlivými Uchazei v nabídkách. Zadavatel vylouí Uchazee ze zadávacího ízení v pípad, že Uchaze uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Nedílnou souástí této zadávací dokumentace jsou pílohy: Píloha. 1 Krycí list nabídky Píloha. 2 Vzor estného prohlášení k prokázání základních kvalifikaních pedpoklad Píloha. 3 Vzor estného prohlášení o splnní ekonomické a finanní zpsobilosti Uchazee Píloha. 4 Vzor estného prohlášení dle 68 odst. 3 zákona Píloha. 5 Obchodní a platební podmínky Píloha. 6 Specifikace rozsahu a technické parametry osobních vozidel pro MF-AO Píloha. 7 Povinnosti dodavatele v rámci programu OPTP (Operaní program Technická pomoc)

17 Píloha. 1 Krycí list nabídky k zadávacímu ízení na veejnou zakázku Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) 1. Základní identifikaní údaje 1.1. Zadavatel Zadavatel ve smyslu zákona eská republika Ministerstvo financí Právní forma Organizaní složka státu, kód 325 Název zadavatele Zadavatelský útvar eská republika Ministerstvo financí Odbor - Finanní Sídlo Letenská 525/15, Praha 1 I/DI Telefon/fax Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele Kontaktní osoba: /telefon /CZ ústedna Ing. Stanislav Sluka, editel odboru - Finanní Jitka Thámová fax Uchaze Obchodní firma nebo název Právní forma Sídlo/místo podnikání Telefon/fax I/DI Spisová znaka v obchodním rejstíku Bankovní spojení Tit., jméno, píjmení, funkce Tit., jméno, píjmení, funkce lenové statutárního orgánu Tit., jméno, píjmení, funkce Tit., jméno, píjmení, funkce Tit., jméno, píjmení, funkce Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele /telefon Poznámka: Podává-li nabídku fyzická osoba, uvede v bodu 1.2. následující údaje: obchodní firma nebo jméno, píjmení, místo podnikání, píp. místo trvalého pobytu, I a DI, bylo-li pidleno, kontaktní spojení ( , telefon, fax), bankovní spojení

18 2. Nabídková cena Návaznost na bod 7 Zadávací dokumentace Cena bez DPH Výše DPH (sazba. %) Cena celkem vetn DPH Nabídková cena za plnní VZ celkem Kategorie A + B 27 vozidel/ 48 msíc pronájmu Kategorie A + B 27 vozidel / 1 msíc pronájmu Kategorie A 1 vozidlo / 1 msíc pronájmu Kategorie A 18 vozidel/ 48 msíc pronájmu Kategorie B 1 vozidlo / 1 msíc pronájmu Kategorie B 9 vozidel/ 48 msíc pronájmu Poznámka: Uchaze doplní do hlaviky tabulky platnou sazbu DPH 3. Mna, ve které je nabídková cena v bodu 2 uvedena: K (koruny eské) 4. Seznam osob, jejichž pomocí uchaze pedpokládá realizaci zakázky: Jedná se o spolenou nabídku ANO x) NE x) Je uritá ást kvalifikace prokázána prostednictvím subdodavatele ANO x) NE x) Bude ást veejné zakázky plnna subdodavatelsky ANO x) NE x) x) Nehodící se škrtne

19 Seznam subdodavatel, kterým má dodavatel v úmyslu zadat ásti zakázky Obchodní firma nebo název Právní forma Sídlo/místo podnikání 1. Telefon/fax I/DI Specifikace ásti VZ, kterou hodlá dodavatel zadat subdodavateli % podíl na plnní VZ Obchodní firma nebo název Právní forma Sídlo/místo podnikání 2. Telefon/fax I/DI Specifikace ásti VZ, kterou hodlá dodavatel zadat subdodavateli % podíl na plnní VZ Poznámka: poet vyplnných tabulek bude úmrný potu subdodavatel 5. Osoba oprávnná jednat za uchazee Podpis oprávnné soby Titul, jméno píjmení Funkce Podávám/me tuto nabídku a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme podmínky zadávacího ízení. Prohlašuji/jeme, že veškeré údaje v nabídce jsou pravdivé. V. dne

20 Píloha. 2 estné prohlášení k prokázání základních kvalifikaních pedpoklad k zadávacímu ízení na veejnou zakázku Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) estn prohlašuji, že jako uchaze o veejnou zakázku spluji základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ): c) který v posledních tech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutže formou podplácení podle zvláštního právního pedpisu; d) vi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních tech letech neprobhlo insolvenní ízení, v nmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostauje k úhrad náklad insolvenního ízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pedpis; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky i ve vztahu ke spotební dani, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejné zdravotní pojištní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele; i) který nebyl v posledních tech letech pravomocn disciplinárn potrestán, i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opatení dle zvláštních právních pedpis, je li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné zpsobilosti podle zvláštních právních pedpis; pokud dodavatel vykonává tuto innost prostednictvím svého odpovdného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento pedpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek; k) kterému nebyla v posledních tech letech pravomocn uložena pokuta za umožnní výkonu nelegální práce podle zvláštního právního pedpisu ( 5 písm. e) bod 3 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, v úinném znní). V.. dne.. Podpis osoby oprávnné jednat jménem i za uchazee:.

21 Píloha. 3 estné prohlášení o splnní ekonomické a finanní zpsobilosti Uchazee k zadávacímu ízení na veejnou zakázku Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) obchodní firma / jméno a píjmení 1 se sídlem / trvale bytem... I:.. spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl, vložka.. jejímž jménem jedná. estn prohlašuje, že je ekonomicky a finann zpsobilý splnit tuto veejnou zakázku. V.. dne.. Podpis osoby oprávnné jednat jménem i za uchazee:. 1 Identifikaní údaje doplní uchaze dle skutenosti, zda se jedná o uchazee fyzickou i právnickou osobu.

22 Píloha. 4 estné prohlášení dle 68 odst. 3 zákona k zadávacímu ízení na veejnou zakázku Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) obchodní firma / jméno a píjmení 1 se sídlem / trvale bytem... I:.. spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl, vložka.. jejímž jménem jedná. estn prohlašuje, že: pedkládá seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních tech (3) letech od konce lhty pro podání nabídek byli v pracovnprávním, funkním i obdobném pomru u zadavatele: /ALTERNATIVN/ 1 Identifikaní údaje doplní uchaze dle skutenosti, zda se jedná o uchazee fyzickou i právnickou osobu.

23 žádný z jeho statutárních orgán nebo len statutárních orgán v posledních tech (3) letech od konce lhty pro podání nabídek nebyl v pracovnprávním, funkním i obdobném pomru u zadavatele; má formu akciové spolenosti a pedkládá seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lht pro podání nabídek: /ALTERNATIVN/ nemá formu akciové spolenosti; neuzavel a neuzave zakázanou dohodu podle zvláštního právního pedpisu 2 v souvislosti se zadávanou veejnou zakázkou. V.. dne.. Podpis osoby oprávnné jednat jménem i za uchazee:. 2 Zákon. 143/2001 Sb., o ochran hospodáské soutže a o zmn nkterých zákon (zákon o ochran hospodáské soutže), ve znní pozdjších pedpis.

24 Píloha. 5 Platební a obchodní podmínky Platební podmínky Cena, platební podmínky a fakturace 1. Celková cena uvedená ve smlouv je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona. 526/1990 Sb., o cenách, ve znní pozdjších pedpis a je cenou nepekroitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací pedmtu smlouvy, vetn náklad souvisejících s pípadnými celními poplatky, dopravou do místa plnní apod. 2. Celková dohodnutá smluvní cena za pedmt plnní za celé období trvání smlouvy iní: bez DPH..,- K, slovy (..), DPH.. 0%.,- K, slovy (..), vetn DPH.,- K, slovy (..), Celková dohodnutá smluvní cena za roní plnní iní: bez DPH.,- K, slovy (..), DPH.. 0%.,- K, slovy (..), vetn DPH.,- K, slovy (..), 2. Právo fakturovat pedmt plnní vzniká po jeho pevzetí a potvrzení dodacího listu. 3. Vystavený daový doklad/ faktura musí obsahovat: a) rozpis položek pedmtu plnní pesn dle smlouvy, b) uvedení jejich jednotkových cen, c) zakázkové íslo smlouvy, d) úplné bankovní spojení dodavatele vetn zejména ísla útu, e) veškeré náležitosti dle 28 odst. 2 zákona. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis, f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení 13a obchodního zákoníku, 4. Spolen s fakturou daovým dokladem je Dodavatel povinen pedložit dodací doklad, který musí obsahovat jednoznané oznaení dodávky i služby, a to vetn pesných názv položek, jejich poet, jednotkové ceny, znaku (výrobce), typ, výrobní ísla a u nehmotného majetku ísla licencí. Originál dodacího dokladu pipojený k faktue musí být s pedepsanými jmény zástupc obou smluvních stran a musí být tmito zástupci vlastnorun iteln podepsán. 1

25 5. Fakturace za služby spojené s pedmtem smlouvy bude probíhat msín, vždy po ukonení fakturaního období. V souladu s bodem 5.7. Píruky pro žadatele a píjemce v Operaním programu Technická pomoc bude financování z Operaního programu Technická pomoc ukoneno Pro období po tomto datu zadavatel zajistí financování z navazujícího projektu, pípadn ze státního rozpotu. 6. Splatnost ádn vystavené faktury daového dokladu iní 21 dn ode dne doruení Objednateli. 7. V roce, v nmž je uskuteováno plnní, musí být faktura doruena Objednateli nejpozdji do , nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 8. Zadavatel má právo fakturu daový doklad Dodavateli ped uplynutím lhty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje, chybí-li na faktue daovém dokladu nkterá z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu nebo obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh i množství pedmtu plnní než dohodnuté ve smlouv. Nová lhta splatnosti v délce 21 dn pone plynout ode dne doruení opravené faktury daového dokladu Objednateli. 9. Da z pidané hodnoty bude útována v souladu se zákonem. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis, ke dni uskutenní zdanitelného plnní. 10. Platby budou probíhat výhradn v korunách eských a rovnž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této mn. Obchodní podmínky Dodání pedmtu plnní smlouvy 1. Dodavatel se zavazuje, že pedmt plnní bude nový, nepoužívaný, vcn a právn bezvadný a odpovídající právním pedpism a závazným i doporuujícím normám platným v eské republice. 2. Pedmt plnní musí vyhovovat bezpenostním standardm, jejichž použití je obvyklé u obdobných produkt, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám Zadavatele. 3. Ped uskutenním pedání pedmtu plnní bude Dodavatel prokazateln informovat oprávnného zástupce Zadavatele uvedeného ve smlouv o pipravenosti k pedání. Datum pevzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Zadavatele tak, aby mezi doruením oznámení a datem pevzetí uplynulo nejmén pt (5) pracovních dní. 4. Pedání pedmtu plnní bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávnným zástupcem Zadavatele v míst plnní. Pechod vlastnictví a nebezpeí škody 1. Zadavatel nabývá práva k užívání pedmtu plnní dnem pevzetí pedmtu plnní Zadavatelem. 2

26 2. Zadavatel je oprávnn užívat pedmt plnní od data jeho protokolárního pevzetí a nebezpeí škody na pedmtu plnní pechází na Zadavatele pevzetím tohoto plnní. Za užití pedmtu plnní podle pedchozí vty se však nepovažuje jeho ovování a testování. Sankce smluvní pokuta a úrok z prodlení 1. V pípad prodlení Dodavatele s plnním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této smlouvy i právních pedpis má Zadavatel právo uplatnit vi Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pt setin procenta) z celkové ceny pedmtu plnní vetn DPH za každý i zapoatý den prodlení. 2. Pi nedodržení termínu splatnosti ádn vystavené faktury daového dokladu Zadavatelem, je Dodavatel oprávnn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se ídí naízením vlády. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok z prodlení a poplatku z prodlení podle obanského zákoníku, v platném znní. 3. Jakékoliv omezování výše pípadných sankcí se nepipouští. 4. Žádná ze smluvních stran není odpovdná za prodlení svých závazk v rozsahu, v jakém je prodlení zpsobeno prodlením s plnním závazk druhé smluvní strany, zejména v pípad neposkytnutí požadované souinnosti vymezené ve smlouv. 5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti splnit závazek stanovený touto smlouvou. 6. Okolnosti vyluující odpovdnost podle 374 obchodního zákoníku nemají v souladu s 300 obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu. 7. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouv není doteno právo smluvních stran na náhradu zpsobené škody v plné výši. Náhrada škody 1. Dodavatel odpovídá v plné výši za veškeré škody zpsobené Zadavateli porušením svých povinností. Dodavatel odpovídá zejména za škody zpsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody zpsobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé v dsledku vad plnní. O náhrad škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku. 2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše i druhu náhrady škody se nepipouští. Ochrana informací 1. Ob smluvní strany berou na vdomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podob zveejnn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o veejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez asového omezení. 2. Ob smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpístupnit tetím osobám dvrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znní pozdjších pedpis, není tímto ustanovením dotena. 3. Za dvrné informace se považují veškeré následující informace: a) veškeré informace poskytnuté Zadavatelem Dodavateli v souvislosti s touto smlouvou; 3

27 b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlenlivosti Zadavatele; c) veškeré další informace, které budou Zadavatelem oznaeny jako dvrné ve smyslu ustanovení 152 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis. 4. Povinnost zachovávat mlenlivost uvedená v tomto lánku se nevztahuje na informace: a) které je Zadavatel povinen poskytnout tetím osobám podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znní pozdjších pedpis b) které jsou nebo se stanou všeobecn a veejn pístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Dodavatele; c) u nichž je Dodavatel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ped pijetím tchto informací od Zadavatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlenlivosti z jiných dvod; d) které budou Dodavateli po uzavení této smlouvy sdleny bez závazku mlenlivosti tetí stranou, jež rovnž není ve vztahu k nim nijak vázána; e) jejichž sdlení se vyžaduje ze zákona. 5. Dvrné informace zahrnují rovnž veškeré informace získané náhodn nebo bez vdomí Zadavatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv tetí strany, které se týkají Zadavatele i plnní této smlouvy. 6. Smluvní strany se zavazují, že nezpístupní jakékoliv tetí osob dvrné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpeení tchto informací. Dodavatel je povinen zabezpeit veškeré dvrné informace Zadavatele proti odcizení nebo jinému zneužití. 7. Dodavatel se zavazuje, že dvrné informace užije pouze za úelem plnní této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Zadavatele pípustná. 8. Dodavatel je povinen svého pípadného subdodavatele zavázat povinností mlenlivosti a respektováním práv Zadavatele nejmén ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 9. Trvání povinnosti mlenlivosti podle tohoto lánku je stanoveno následovn: a) v pípad smluv, jejichž pedmtem je opakované plnní, po dobu 5 let od ukonení smluvního vztahu; b) v pípad smluv s jednorázovým plnním po dobu 5 let od skonení záruní doby. 10. Závazky vyplývající z tohoto lánku vetn závaz vyplývajících z odst. 1 není Dodavatel oprávnn vypovdt ani jiným zpsobem jednostrann ukonit. 11. V pípad, že nkterá ze smluvních stran poruší nkterou z povinností vyplývajících z tohoto lánku, je druhá smluvní strana oprávnna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši K (slovy: jedno sto tisíc korun eských) za každý pípad porušení. Ukonení smluvního vztahu 1. Smlouva se uzavírá na dobu uritou a to: od data úinnosti smlouvy do 2. Smluvní vztah vzniklý na základ této smlouvy skoní uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto lánku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotena práva z poskytnutí licencí na dobu neuritou, 4

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Pavilon farmacie II informační systém zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více