ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon) Druh zadávacího ízení otevené ízení

2 Obsah zadávací dokumentace 1. Údaje o oznámení zadávacího ízení 2. Identifikace Zadavatele 3. Vymezení pedmtu zakázky 3.1. Obecné vymezení pedmtu plnní 3.2. Vymezení pedmtu plnní dle klasifikace CPV 3.3. Technické podmínky pedmtu plnní 4. Technické požadavky 5. Doba a místo plnní veejné zakázky 6. Požadavky na kvalifikaci Dodavatel 6.1. Požadavky na prokázání kvalifikace Uchaze 6.2. Pravost a stáí doklad prokazující splnní kvalifikace 6.3. Prokázání ásti kvalifikace prostednictvím Subdodavatele 6.4. Prokázání kvalifikace zahraniní osoby 6.5. Další požadavky na prokázání kvalifikace 6.6. Spolená nabídka nkolika Dodavatel 6.7. Zvláštní zpsoby prokázání kvalifikace 6.8. Základní kvalifikaní pedpoklady 6.9. Profesní kvalifikaní pedpoklady Ekonomická a finanní zpsobilost k veejné zakázce Technické kvalifikaní pedpoklady 7. Požadavky na zpsob zpracování nabídkové ceny 7.1. Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen 7.2. Zpsob zpracování nabídkové ceny 7.3. Podmínky zmny nabídkové ceny 7.4. Dodatené služby a dodávky 8. Obchodní a platební podmínky 9. Zadávací lhta a poskytnutí jistoty 9.1. Zadávací lhta 9.2. Délka zadávací lhty 9.3. Poskytnutí jistoty 10. Zpsob hodnocení nabídek 11. Podmínky a lhta pro podání nabídek Podmínky pro podání nabídek Lhta pro podání nabídek 12. Požadavky na obsah a lenní nabídky Obsah nabídky Obsahové lenní nabídky 13. Dodatené informace 14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami 15. Další podmínky a práva Zadavatele

3 1. Údaje o oznámení zadávacího ízení 1.1. Pedbžné oznámení Oznámení pedbžných informací bylo na Vstník veejných zakázek zasláno dne , zveejnní probhlo dne pod Evidenním íslem formuláe a Evidenním íslem zakázky Veejná zakázka bude spolufinancována z Operaního programu Technická pomoc Oznámení o zahájení zadávacího ízení Oznámení o zakázce bylo na Vstník veejných zakázek zasláno dne , uveejnno dne pod Evidenním íslem formuláe a Evidenním íslem zakázky Identifikace Zadavatele Název: eská republika Ministerstvo financí (dále jen Zadavatel i Ministerstvo financí ) Sídlo: Letenská 525/15, Praha 1, PS Kód právní normy: 325 organizaní složka státu I: DI: CZ Jménem Zadavatele jedná: Webové stránky Zadavatele: Profil zadavatele: Kontaktní osoba: . Ing. Stanislav Sluka, editel Odboru - Finanní =6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73 Jitka Thámová fax:

4 3. Vymezení pedmtu zakázky 3.1. Obecné vymezení pedmtu plnní a) Zajištní pronájmu osobních automobil pro auditorskou innost v rámci auditního systému u prostedk erpaných ze strukturálních fond a Fondu soudržnosti formou operativního leasingu po dobu 48 msíc. b) V rámci pronájmu vozidel formou operativního leasingu bude zajišována komplexní služba pro 27 osobních automobil. c) Zakázka je realizována v rámci projektu Operaního programu Technická pomoc (OPTP). Zadávací ízení podléhá Pravidlm pro výbr dodavatele v rámci OPTP a souasn zákonu. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní. Aktuální verze Pravidel je zveejnna na webových stránkách MMR. Píjemcem OPTP je Odbor 52 Auditní orgán Centrální harmonizaní jednotka Ministerstva financí Vymezení pedmtu plnní dle klasifikace CPV Osobní vozidla Pronájem nebo leasing vlastního majetku 3.3. Technické podmínky pedmtu plnní Nedílnou souástí pronájmu vozidel budou tyto náležitosti: a) zákonné pojištní; b) havarijní pojištní; c) záruní a pozáruní servis; d) servis pneumatik vetn výmny a uskladnní zimních pneumatik; e) dálniní známka; f) asistenní služby v pípad dopravní nehody; g) elektronická kniha jízd s on-line pístupem poveným zamstnancm ministerstva financí; h) ipové karty k erpání pohonných hmot (PHM budou útovány nad rámec pedmtu smlouvy). 4. Technické požadavky a) Vozidlo, které bude pedmtem pronájmu, bude nové, maximální stav tachometru v dob pedání k užívání bude 100 km. b) Z hlediska rozsahu provozu vozidel se pedpokládá poet 15 tis. najetých kilometr za rok pro každé z vozidel. c) Vozidla budou splovat emisní limity EURO 5 a emise CO2, aby mohla být zaazena do kategorie EPV Ekologicky pátelské vozidlo. Specifikace emisních limit je uvedena v píloze. 6 d) Specifikace rozsahu a technických požadavk na jednotlivá vozidla je uvedena v píloze. 6. e) Osm (8) vozidel bude dislokováno trvale mimo území Hlavního msta Prahy, a to v eských Budjovicích, Brn, Hradci Králové, Ostrav a Olomouci. f) V souladu s Pírukou v Operaním programu Technická pomoc je nutné zajistit publicitu zveejnním symbol formou samolepící nálepky na vozidlech. Vizuální podoba loga je uvedena v píloze. 7.

5 5. Doba a místo plnní veejné zakázky Místem plnní (dodání) je Ministerstvo financí, Letenská 525/15, Praha 1. Pedpokládaný termín zahájení dodávek služeb souvisejících s pronájmem bude od 1. bezna 2013 a budou poskytovány po dobu 48 msíc. Pedpokládané ukonení pevzetí vozidel bude v termínu do 1. bezna Požadavky na kvalifikaci Dodavatel 6.1. Požadavky na prokázání kvalifikace Uchaze Kvalifikovaným pro plnní veejné zakázky je Dodavatel, který a) splní základní kvalifikaní pedpoklady podle 53 zákona, b) splní profesní kvalifikaní pedpoklady podle 54 písm. a) a b) zákona, c) pedloží estné prohlášení o své ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku, d) splní technické kvalifikaní pedpoklady podle požadavk Zadavatele ( 56 zákona) Pravost a stáí doklad prokazující splnní kvalifikace Dodavatel pedkládá doklady prokazující splnní kvalifikace ve form prosté kopie. Bude-li Zadavatel ped uzavením smlouvy o poskytování dodávek požadovat, aby Dodavatel pedložil originály nebo ovené kopie doklad prokazujících splnní kvalifikace, je Uchaze, se kterým má být uzavena smlouva podle 82 zákona, povinen je pedložit Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad a výpis z obchodního rejstíku nesmjí být starší 90 kalendáních dn ke dni podání nabídky Kvalifikaci nesplní Dodavatel, který neposkytne údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem a v rozsahu stanoveném Zadavatelem, nebo poskytne údaje neúplné nebo nepravdivé. Dodavatelé, kteí nesplní kvalifikaci, musí být ze zadávacího ízení vyloueni ( 60 odst. 1 zákona) Prokázání ásti kvalifikace prostednictvím Subdodavatele Pokud není Dodavatel schopen prokázat splnní urité ásti kvalifikace požadované Zadavatelem dle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávnn splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prokázat prostednictvím Subdodavatele (to neplatí v pípad kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) zákona). V takovém pípad je však Dodavatel povinen pedložit Zadavateli: a) doklady prokazující splnní základního kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona Subdodavatelem (prohlášení, že Subdodavatel není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek) a profesního kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) zákona Subdodavatelem (výpis z obchodního rejstíku Subdodavatele) a b) smlouvu uzavenou mezi Uchazeem a Subdodavatelem, z níž vyplývá jednoznaný a konkrétn stanovený závazek Subdodavatele k poskytnutí uritého plnní ureného k plnní veejné zakázky Dodavatelem i k poskytnutí vcí i práv, s nimiž bude Dodavatel oprávnn disponovat v rámci plnní veejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém Subdodavatel prokázal splnní nkteré ásti kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

6 Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v nabídce specifikoval ásti veejné zakázky, které má v úmyslu zadat Subdodavateli. Zadavatel souasn požaduje, aby Dodavatel v nabídce uvedl Identifikaní údaje každého Subdodavatele. K tomu použije pílohu. 1 Krycí list nabídky. V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona Zadavatel požaduje, aby veškeré hlavní innosti vyplývající z povahy pedmtu veejné zakázky, byly plnny výhradn Dodavatelem a nelze je tedy plnit prostednictvím subdodavatele. Konkrétn se tím myslí vlastnictví vozidel urených k pronájmu. Prostednictvím subdodavatele je možné plnit veškeré vedlejší innosti související s plnním pedmtu této veejné zakázky, a to napíklad: servis pneumatik vetn jejich výmny a uskladnní, asistenní služby apod Prokázání kvalifikace zahraniní osoby Nevyplývá-li ze zvláštního právního pedpisu jinak, prokazuje dle 51 odst. 7 zákona zahraniní Dodavatel splnní kvalifikace zpsobem podle právního ádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydlišt, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veejným Zadavatelem. Pokud se podle právního ádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahraniního Dodavatele uritý doklad nevydává, je zahraniní Dodavatel povinen prokázat splnní takové ásti kvalifikace estným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnní má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahraniního Dodavatele stanovena, uiní o této skutenosti estné prohlášení. Doklady prokazující splnní kvalifikace pedkládá zahraniní Dodavatel v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka, pokud Zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v pípad, prokazuje-li splnní kvalifikace doklady vystavenými v jiném než eském jazyce Dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území eské republiky.povinnost pipojit k dokladm úedn ovený peklad do eského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Další požadavky na prokázání kvalifikace estné prohlášení Uchazee V pípadech, kdy Zadavatel v rámci prokázání splnní kvalifikace požaduje pedložení estného prohlášení Dodavatele, musí takové estné prohlášení obsahovat Zadavatelem požadované údaje a musí být souasn podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele. Pokud za Dodavatele jedná zmocnnec na základ plné moci, musí být v nabídce pedložena plná moc v originále, nebo v úedn ovené kopii Zmny v kvalifikaci Dojde-li do doby rozhodnutí o výbru nejvhodnjší nabídky k jakékoliv zmn v kvalifikaci Dodavatele, která by jinak znamenala nesplnní kvalifikace podle 60 zákona, je Dodavatel povinen nejpozdji do 7 pracovních dn tuto skutenost Zadavateli písemn oznámit, a souasn do 10 ti pracovních dn pedložit, potebné dokumenty prokazující splnní kvalifikace v plném rozsahu od oznámení této skutenosti Zadavateli.

7 Tato povinnost se vztahuje obdobn na Dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím veejného Zadavatele podle 81 zákona možné uzavít smlouvu, a to až do doby uzavení smlouvy. V takovém pípad musí Dodavatel, s nímž uzavírá veejný Zadavatel smlouvu, pedložit potebné dokumenty prokazující splnní kvalifikace v plném rozsahu nejpozdji pi uzavení smlouvy Lhta pro prokázání kvalifikace Dodavatel je povinen prokázat splnní kvalifikace ve lht pro podání nabídek Spolená nabídka nkolika Dodavatel Má-li být pedmt veejné zakázky plnn nkolika Dodavateli spolen a za tímto úelem podávají, i hodlají podat, spolenou nabídku, je každý z Dodavatel povinen prokázat splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 50 odst. 1, písm. a) zákona a profesního kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnní kvalifikace podle 50 odst. 1, písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni Uchazei spolen. V pípad prokazování splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prostednictvím subdodavatele se pedchozí odstavec 6.3. použije obdobn. V pípad, že má být pedmt veejné zakázky plnn podle 51 odst. 5 zákona spolen nkolika Dodavateli, jsou veejnému Zadavateli povinni pedložit souasn s doklady prokazujícími splnní kvalifikaních pedpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito Dodavatelé budou vi Zadavateli a tetím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s veejnou zakázkou zavázáni spolen a nerozdíln, a to po celou dobu plnní veejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z veejné zakázky. Požadavek na závazek podle vty první, aby Dodavatelé byli zavázáni spolen a nerozdíln, platí, pokud zvláštní právní pedpis, nebo Zadavatel, nestanoví jinak Zvláštní zpsoby prokázání kvalifikace Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatel Pedloží-li Dodavatel Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatel ve lht pro prokázání splnní kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona a profesních kvalifikaních pedpoklad podle 54 zákona v rozsahu, v jakém doklady prokazující splnní tchto profesních kvalifikaních pedpoklad pokrývají požadavky veejného Zadavatele na prokázání splnní profesních kvalifikaních pedpoklad pro plnní veejné zakázky. V pípad, že splnní základního kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. k) zákona nebude dosud ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatel uvedeno, je Dodavatel povinen prokázat tento kvalifikaní pedpoklad estným prohlášením vedle poskytnutého výpisu. Výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatel nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky Použití výpisu ze zahraniního seznamu kvalifikovaných Dodavatel Zadavatel, v souladu s 143 zákona, pijme výpis ze zahraniního seznamu kvalifikovaných Dodavatel (dále jen zahraniní seznam ), popípad píslušný zahraniní certifikát, které jsou vydávány ve stát, který je souástí Evropského

8 hospodáského prostoru, nebo jiném stát, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavená Evropskou unií nebo eskou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis i zahraniní certifikát vydán ve stát, v nmž má Dodavatel sídlo i místo podnikání, popípad bydlišt. Výpis ze zahraniního seznamu, pop. píslušný zahraniní certifikát pedkládá zahraniní Dodavatel v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraniního seznamu i zahraniního certifikátu musí vyplývat, že zahraniní Dodavatel prokázal splnní: a) základních kvalifikaních pedpoklad, které jsou v píslušném stát obdobou kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1 zákona, b) profesních kvalifikaních pedpoklad, které jsou v píslušném stát obdobou kvalifikaních pedpoklad podle 54 zákona nebo, c) technických kvalifikaních pedpoklad, které jsou v píslušném stát obdobou kvalifikaních pedpoklad podle 56 odst. 1 písm. a) zákona. Výpis ze zahraniního seznamu kvalifikovaných Dodavatel nesmí být starší 3 msíc ke dni podání nabídky. Výpis ze zahraniního seznamu i zahraniní certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnní kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popípad splnní její píslušné ásti Prokazování klasifikace certifikátem Pedloží-li Dodavatel veejnému Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných Dodavatel, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, ve lht pro prokázání splnní kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejmén k poslednímu dni lhty pro prokázání splnní základních kvalifikaních pedpoklad, nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v nm uvedených údaj, prokázání splnní kvalifikace Dodavatelem Základní kvalifikaní pedpoklady Splnní základních kvalifikaních pedpoklad Základní kvalifikaní pedpoklady stanovené v 53, odst. 1 zákona spluje Dodavatel, a) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prospch organizované zloinecké skupiny, trestný in úasti na organizované zloinecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, pijetí úplatku, podplacení, nepímého úplatkáství, podvodu, úvrového podvodu, vetn pípad, kdy jde o pípravu nebo pokus nebo úastenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem Dodavatele i lenem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí tento pedpoklad splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí Dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt;

9 b) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání Dodavatele podle zvláštních právních pedpis nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem Dodavatele i lenem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí tento pedpoklad splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí Dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt; c) který v posledních tech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutže formou podplácení podle zvláštního právního pedpisu; d) vi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních tech letech neprobhlo insolvenní ízení, v nmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostauje k úhrad náklad insolvenního ízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pedpis; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt Dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejném zdravotním pojištní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt Dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt Dodavatele; i) který nebyl v posledních tech letech pravomocn disciplinárn potrestán, i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opatení dle zvláštních právních pedpis, je li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné zpsobilosti podle zvláštních právních pedpis; pokud Dodavatel vykonává tuto innost prostednictvím svého odpovdného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost Dodavatele, vztahuje se tento pedpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek; k) kterému nebyla v posledních tech letech pravomocn uložena pokuta za umožnní výkonu nelegální práce podle zvláštního právního pedpisu Prokázání základních kvalifikaních pedpoklad Dodavatel v souladu s 53 odst. 3 zákona pedloží doklady, jimiž prokáže splnní základních kvalifikaních pedpoklad dle 53 odst. 1 zákona a to v následujícím rozsahu: k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona výpis z evidence Rejstíku trest R, který nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky. Jde-li o právnickou osobu, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak všechny statutární orgány nebo každý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem Dodavatele i lenem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické

10 osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí Dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. c), d) a e) zákona estné prohlášení, které nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky a z kterého jednoznan vyplývá splnní píslušného kvalifikaního pedpokladu. estné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. f) zákona potvrzení píslušného finanního úadu a ve vztahu ke spotební dani estné prohlášení, které nesmjí být starší 90 dn ke dni podání nabídky. estné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. g) zákona estné prohlášení, které nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky a z kterého jednoznan vyplývá splnní píslušného kvalifikaního pedpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišovnám. estné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. h) zákona potvrzení od píslušného pracovišt správy sociálního zabezpeení, které nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. i), j) a k) zákona estné prohlášení, které nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky a z kterého jednoznan vyplývá splnní píslušného kvalifikaního pedpokladu. estné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele. Vzor estného prohlášení o splnní základních kvalifikaních pedpoklad je k této zadávací dokumentaci piložen jako její píloha Profesní kvalifikaní pedpoklady Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokáže Dodavatel, který pedloží: dle 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, dle 54 písm. b) zákona doklad o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím pedmtu veejné zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci. Dodavatel je povinen tyto doklady pedložit minimáln v rozsahu oprávnní nutného pro ádné plnní pedmtu veejné zakázky v rozsahu lánku 3., bod 3.1. a 3.2. této Zadávací dokumentace. Doklady pedloží Dodavatel v prosté kopii; Zadavatel bude požadovat ped podpisem smlouvy pedložení originál, nebo ovených kopií doklad, kterými Dodavatel prokazuje splnní profesních kvalifikaních pedpoklad dle 54 zákona.

11 6.10. Ekonomická a finanní zpsobilost k veejné zakázce Dodavatel v souladu s 50, odst. 1, písm. c) pedloží estné prohlášení o své ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku. Vzor estného prohlášení o splnní ekonomické a finanní zpsobilosti je k této zadávací dokumentaci piložen jako její píloha Technické kvalifikaní pedpoklady V souladu s ustanovením 56, odst. 1 zákona Zadavatel vymezuje tyto technické kvalifikaní pedpoklady pro poskytování dodávek pronájmu: a) seznam významných dodávek poskytnutých formou pronájmu vozidel v posledních 3 letech; b) minimální úrove tchto kvalifikaních pedpoklad je v souladu s 56, odst. 5 písm. c) zákona stanovena na pronájem minimáln 50 vozidel ron v posledních tech letech; c) splnní tchto kvalifikaních pedpoklad bude prokázáno osvdeními objednatel o ádném plnní tchto dodávek; tato osvdení musí zahrnovat název spolenosti vetn adresy, rozsah a dobu poskytnutí dodávek v. konstatování, že dodávky byly poskytnuty ádn a odborným zpsobem. Splnní tchto kvalifikaních pedpoklad lze prokázat též smlouvou s jinou osobou a dokladem o uskutenní plnní dodavatele, není-li možné osvdení získat z dvod spoívajících na její stran. 7. Požadavky na zpsob zpracování nabídkové ceny 7.1. Požadavky na jednotné zpracování nabídkových cen Nabídkovou cenou se, pro úely tohoto zadávacího ízení, rozumí celková výše provozních náklad vozového parku vetn náklad na plný rozsah veškerých služeb dle bodu 3.3, vyjma útování PHM, které bude provádno mimo smlouvu. Jednotkovou cenou se rozumí cena za pronájem jednoho vozu za jeden msíc plnní veejné zakázky, vetn všech poplatk a veškerých dalších náklad s plnním veejné zakázky souvisejících dle bodu 3.3. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše pípustná za celou dobu plnní veejné zakázky v lenní: celková nabídková cena bez dan z pidané hodnoty (DPH) % sazba a vypotená výše DPH celková nabídková cena vetn DPH Nabídková cena bude uvedena v K, za správnost urení sazby DPH nese odpovdnost Uchaze.

12 7.2. Zpsob zpracování nabídkové ceny Uchaze uvede nabídkovou cenu do Krycího listu nabídky dle pílohy. 1 této Zadávací dokumentace v této struktue: a) nabídková cena za pronájem 1 ks vozidla kategorie A po dobu 1 msíce b) nabídková cena za pronájem 18 ks vozidel kategorie A po dobu 48 msíc c) nabídková cena za pronájem 1 ks vozidla kategorie B po dobu 1 msíce d) nabídková cena za pronájem 9 ks vozidel kategorie B po dobu 48 msíc e) nabídková cena za pronájem 27 vozidel kategorie A a kategorie B po dobu 1 msíce f) nabídková cena za pronájem 27 vozidel kategorie A a kategorie B po dobu 48 msíc 7.3. Podmínky zmny nabídkové ceny Zmna nabídkové ceny je možná pouze v pípad, že v prbhu realizace pedmtu plnní veejné zakázky dojde k legislativním zmnám sazeb DPH, a to pouze o tuto legislativní zmnu. Zmnu ceny bude Uchaze povinen písemn oznámit Zadavateli a dvod zmny doložit. 8. Obchodní a platební podmínky S vybraným Dodavatelem bude uzavena Smlouva o pronájmu osobních automobil na dobu uritou v souladu s 82 zákona. Zadavatel jako souást zadávací dokumentace pedkládá, formou Pílohy. 5, platební a obchodní podmínky ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona. Ustanovení z Pílohy. 5 musí být obsažena v podepsaném návrhu smlouvy, který pedkládá Uchaze jako souást své nabídky. Souástí návrhu smlouvy budou jako píloha ke smlouv piloženy Povinnosti dodavatele v rámci programu OPTP (Operaní program Technická pomoc) v ZD uvedeny v píloze Zadávací lhta a poskytnutí jistoty 9.1. Zadávací lhta Zadávací lhtou je lhta, po kterou jsou Uchazei svými nabídkami vázáni. Zadávací lhta zaíná bžet okamžikem skonení lhty pro podání nabídek a koní dnem doruení oznámení Zadavatele o výbru nejvhodnjší nabídky. Zadávací lhta se prodlužuje Uchazem, s nimiž mže Zadavatel v souladu se zákonem uzavít smlouvu, až do doby uzavení smlouvy dle 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího ízení (viz 43 odst. 3 zákona). Zadávací lhta nebží v pípadech uvedených v 43 odst. 4 a 5 zákona Délka zadávací lhty V souladu s 43 odst. 2 zákona Zadavatel stanoví délku zadávací lhty na 90 dn Poskytnutí jistoty Zadavatel nepožaduje, aby Uchaze k zajištní svých povinností vyplývajících z úasti v zadávacím ízení poskytl jistotu ve smyslu 67 zákona.

13 10. Zpsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veejné zakázky je, ve smyslu ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek bude provedeno dle 79 odst. 4 zákona. Pi hodnocení pro plátce DPH rozhoduje cena bez DPH, pro neplátce DPH cena s DPH ( 79 odst. 2 zákona). 11. Podmínky a lhta pro podání nabídek Podmínky pro podání nabídek Uchaze mže podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku mže podat i více Uchaze spolen ( 69 zákona). Uchaze, který podal nabídku v zadávacím ízení, nesmí být souasn subdodavatelem, jehož prostednictvím jiný Uchaze v tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci. V pípad podání spolené nabídky budou uvedeny identifikaní údaje všech Uchaze. Pokud Uchaze podá více nabídek samostatn nebo spolen s dalšími Uchazei, nebo je Subdodavatelem, jehož prostednictvím jiný Uchaze v tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel všechny nabídky podané takovým Uchazeem vyadí. Uchazee, jehož nabídka byla vyazena, Zadavatel bezodkladn vylouí z úasti v zadávacím ízení. Vylouení Uchazee vetn dvodu Zadavatel bezodkladn písemn oznámí Uchazei. Uchaze pedloží nabídku v písemné form ve dvou písemných vyhotoveních (1x originál a 1x kopie); nabídku je též nutné pedložit v elektronické podob (CD jako souástí nabídky bude obsahovat nabídku ve formátu pdf a návrh smlouvy ve formátu doc, i docx). Jednotlivé listy nabídky vetn píloh budou ádn oíslovány vzestupnou íselnou adou a budou pevn svázané tak, aby nemohlo dojít k neoprávnné manipulaci. Všechny dokumenty budou ádn itelné, bez škrt a pepis. Uchazei nenáleží žádná úhrada náklad, které vynaložil na úast v této veejné zakázce. Souástí nabídky musí být v souladu s 68 odst. 3 zákona: - seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních 3 letech od konce lhty pro podání nabídek byli v pracovnprávním, funkním i obdobném pomru u Zadavatele, - má-li Dodavatel formu akciové spolenosti, seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lht pro podání nabídek, - prohlášení Uchazee o tom, že neuzavel a neuzave zakázanou dohodu podle zvláštního právního pedpisu v souvislosti se zadávanou veejnou zakázkou. Vzor estného prohlášení o tchto skutenostech je k této zadávací dokumentaci piložen jako její píloha. 4.

14 11.2. Lhta pro podání nabídky Nabídky se podávají ve lht pro podání nabídek v jedné uzavené obálce, která musí být na pední stran oznaená Veejná zakázka Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) NEOTEVÍRAT odd. 232/T. Na obálce musí být uvedena obchodní firma nebo název a adresa dodavatele. Nabídka bude doruena doporuen poštou, nebo pedána osobn v podateln, na adrese Zadavatele: eská republika Ministerstvo financí, Letenská 525/15, P.O.BOX 77, Praha 1 nejpozdji do 10:00 hodin dne Doruené nabídky jsou zaznamenány do seznamu nabídek podle poadového ísla nabídky, data a hodiny doruení. 12. Požadavky na obsah a lenní nabídky Obsah nabídky V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikaní údaje o Uchazei v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona. Nabídka musí být zpracována ve všech ástech v eském jazyce (výjimku tvoí odborné názvy a údaje), nebo úedn oveném pekladu do eského jazyka, a podepsána oprávnnou osobou. Zadavatel požaduje, aby souasn s nabídkou pedložil Uchaze vyplnný a podepsaný návrh smlouvy o pronájmu vozidel, který ve svém textu bude zahrnovat obchodní podmínky Zadavatele uvedené v píloze. 5 této zadávací dokumentace. Podrobná pedepsaná struktura nabídky je uvedena v bodu této zadávací dokumentace. Uchaze v nabídce výslovn uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi Uchazeem a Zadavatelem. Pokud podává nabídku více Uchaze spolen (spolená nabídka), uvedou v nabídce krom kontaktní adresy dle pedchozí vty též osobu, která bude zmocnna zastupovat tyto Uchazee pi styku se Zadavatelem v prbhu zadávacího ízení. V pípad, že ást zakázky bude plnna formou subdodávky (prostednictvím tetí osoby), požaduje Zadavatel, aby Uchaze v nabídce specifikoval ásti veejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu i více Subdodavatelm, a aby souasn uvedl identifikaní údaje a kontaktní údaje každého takového Subdodavatele. Uchaze tuto podmínku Zadavatele splní uvedením požadovaných údaj v krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoí pílohu. 1 této zadávací dokumentace (u Subdodavatele je Uchaze povinen uvést jeho identifikaní údaje dle 17 písm. d) zákona). Tím není dotena výluná odpovdnost Uchazee za poskytování ádného plnní. V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona Zadavatel požaduje, aby veškeré hlavní innosti vyplývající z povahy pedmtu veejné zakázky, byly plnny výhradn Dodavatelem a nelze je tedy plnit prostednictvím subdodavatele. Konkrétn se tím myslí vlastnictví vozidel urených k pronájmu.

15 12.2. Obsahové lenní nabídky Nabídka bude podána v následující struktue: - vyplnný formulá "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikaní údaje Dodavatele, nabídkovou cenu dílí i celkovou, opatený podpisem oprávnné osoby/osob Dodavatele v souladu se zpsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstíku nebo zástupcem zmocnným k tomuto úkonu podle právních pedpis (plná moc pak musí být souástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky), - návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávnnou jednat jménem nebo za Uchazee, popípad zmocnncem Dodavatele a opatený otiskem razítka, - doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad, - doklady prokazující splnní profesních kvalifikaních pedpoklad, - estné prohlášení o ekonomické a finanní zpsobilosti Dodavatele plnit veejnou zakázku, - doklady prokazující technické kvalifikaní pedpoklady dle požadavk Zadavatele stanovených v bod další doklady a dokumenty dle podmínek zadávací dokumentace, píp. dle poteb Dodavatele 13. Dodatené informace Dodavatel je oprávnn požadovat po Zadavateli dodatené informace k zadávací dokumentaci za podmínek 49 odst. 1 zákona. Žádost musí být písemná a musí být doruena Zadavateli nejpozdji 6 pracovních dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. Žádost lze též doruit v elektronické podob ová adresa: s náležitostmi podle vyhlášky. 9/2011 Sb., v platném znní, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostedky, elektronické nástroje a elektronické úkony pi zadávání veejných zakázek. 14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskutení dne v 10:30 hod. v budov Ministerstva financí, Letenská 525/15, Praha 1. Sraz Uchaze, kteí se zúastní otevírání obálek, bude dne v 10:25 hodin u recepce Ministerstva financí, Letenská 525/15, Praha 1. Za každého uchazee, který doruil nabídku ve lht pro podání nabídek, je oprávnn být pítomen pi otevírání obálek s nabídkami jeden zástupce; zástupce Uchazee je povinen prokázat svoji totožnost, píp. pedložit oprávnní jednat jménem Uchazee.

16 15. Další podmínky a práva Zadavatele Zadavatel nepipouští varianty nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo na zmnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to bu na základ žádostí Uchaze o dodatené informace, nebo z vlastního podntu. V pípad zrušení zadávacího ízení bude Zadavatel postupovat v souladu s ustanovením 84 zákona. Zadavatel Uchazem nehradí náklady spojené s úastí v tomto zadávacím ízení. Zadavatel si vyhrazuje právo ovit a provit údaje uvedené jednotlivými Uchazei v nabídkách. Zadavatel vylouí Uchazee ze zadávacího ízení v pípad, že Uchaze uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Nedílnou souástí této zadávací dokumentace jsou pílohy: Píloha. 1 Krycí list nabídky Píloha. 2 Vzor estného prohlášení k prokázání základních kvalifikaních pedpoklad Píloha. 3 Vzor estného prohlášení o splnní ekonomické a finanní zpsobilosti Uchazee Píloha. 4 Vzor estného prohlášení dle 68 odst. 3 zákona Píloha. 5 Obchodní a platební podmínky Píloha. 6 Specifikace rozsahu a technické parametry osobních vozidel pro MF-AO Píloha. 7 Povinnosti dodavatele v rámci programu OPTP (Operaní program Technická pomoc)

17 Píloha. 1 Krycí list nabídky k zadávacímu ízení na veejnou zakázku Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) 1. Základní identifikaní údaje 1.1. Zadavatel Zadavatel ve smyslu zákona eská republika Ministerstvo financí Právní forma Organizaní složka státu, kód 325 Název zadavatele Zadavatelský útvar eská republika Ministerstvo financí Odbor - Finanní Sídlo Letenská 525/15, Praha 1 I/DI Telefon/fax Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele Kontaktní osoba: /telefon /CZ ústedna Ing. Stanislav Sluka, editel odboru - Finanní Jitka Thámová fax Uchaze Obchodní firma nebo název Právní forma Sídlo/místo podnikání Telefon/fax I/DI Spisová znaka v obchodním rejstíku Bankovní spojení Tit., jméno, píjmení, funkce Tit., jméno, píjmení, funkce lenové statutárního orgánu Tit., jméno, píjmení, funkce Tit., jméno, píjmení, funkce Tit., jméno, píjmení, funkce Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele /telefon Poznámka: Podává-li nabídku fyzická osoba, uvede v bodu 1.2. následující údaje: obchodní firma nebo jméno, píjmení, místo podnikání, píp. místo trvalého pobytu, I a DI, bylo-li pidleno, kontaktní spojení ( , telefon, fax), bankovní spojení

18 2. Nabídková cena Návaznost na bod 7 Zadávací dokumentace Cena bez DPH Výše DPH (sazba. %) Cena celkem vetn DPH Nabídková cena za plnní VZ celkem Kategorie A + B 27 vozidel/ 48 msíc pronájmu Kategorie A + B 27 vozidel / 1 msíc pronájmu Kategorie A 1 vozidlo / 1 msíc pronájmu Kategorie A 18 vozidel/ 48 msíc pronájmu Kategorie B 1 vozidlo / 1 msíc pronájmu Kategorie B 9 vozidel/ 48 msíc pronájmu Poznámka: Uchaze doplní do hlaviky tabulky platnou sazbu DPH 3. Mna, ve které je nabídková cena v bodu 2 uvedena: K (koruny eské) 4. Seznam osob, jejichž pomocí uchaze pedpokládá realizaci zakázky: Jedná se o spolenou nabídku ANO x) NE x) Je uritá ást kvalifikace prokázána prostednictvím subdodavatele ANO x) NE x) Bude ást veejné zakázky plnna subdodavatelsky ANO x) NE x) x) Nehodící se škrtne

19 Seznam subdodavatel, kterým má dodavatel v úmyslu zadat ásti zakázky Obchodní firma nebo název Právní forma Sídlo/místo podnikání 1. Telefon/fax I/DI Specifikace ásti VZ, kterou hodlá dodavatel zadat subdodavateli % podíl na plnní VZ Obchodní firma nebo název Právní forma Sídlo/místo podnikání 2. Telefon/fax I/DI Specifikace ásti VZ, kterou hodlá dodavatel zadat subdodavateli % podíl na plnní VZ Poznámka: poet vyplnných tabulek bude úmrný potu subdodavatel 5. Osoba oprávnná jednat za uchazee Podpis oprávnné soby Titul, jméno píjmení Funkce Podávám/me tuto nabídku a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme podmínky zadávacího ízení. Prohlašuji/jeme, že veškeré údaje v nabídce jsou pravdivé. V. dne

20 Píloha. 2 estné prohlášení k prokázání základních kvalifikaních pedpoklad k zadávacímu ízení na veejnou zakázku Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) estn prohlašuji, že jako uchaze o veejnou zakázku spluji základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ): c) který v posledních tech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutže formou podplácení podle zvláštního právního pedpisu; d) vi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních tech letech neprobhlo insolvenní ízení, v nmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostauje k úhrad náklad insolvenního ízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pedpis; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky i ve vztahu ke spotební dani, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejné zdravotní pojištní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele; i) který nebyl v posledních tech letech pravomocn disciplinárn potrestán, i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opatení dle zvláštních právních pedpis, je li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné zpsobilosti podle zvláštních právních pedpis; pokud dodavatel vykonává tuto innost prostednictvím svého odpovdného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento pedpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek; k) kterému nebyla v posledních tech letech pravomocn uložena pokuta za umožnní výkonu nelegální práce podle zvláštního právního pedpisu ( 5 písm. e) bod 3 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, v úinném znní). V.. dne.. Podpis osoby oprávnné jednat jménem i za uchazee:.

21 Píloha. 3 estné prohlášení o splnní ekonomické a finanní zpsobilosti Uchazee k zadávacímu ízení na veejnou zakázku Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) obchodní firma / jméno a píjmení 1 se sídlem / trvale bytem... I:.. spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl, vložka.. jejímž jménem jedná. estn prohlašuje, že je ekonomicky a finann zpsobilý splnit tuto veejnou zakázku. V.. dne.. Podpis osoby oprávnné jednat jménem i za uchazee:. 1 Identifikaní údaje doplní uchaze dle skutenosti, zda se jedná o uchazee fyzickou i právnickou osobu.

22 Píloha. 4 estné prohlášení dle 68 odst. 3 zákona k zadávacímu ízení na veejnou zakázku Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) obchodní firma / jméno a píjmení 1 se sídlem / trvale bytem... I:.. spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl, vložka.. jejímž jménem jedná. estn prohlašuje, že: pedkládá seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních tech (3) letech od konce lhty pro podání nabídek byli v pracovnprávním, funkním i obdobném pomru u zadavatele: /ALTERNATIVN/ 1 Identifikaní údaje doplní uchaze dle skutenosti, zda se jedná o uchazee fyzickou i právnickou osobu.

23 žádný z jeho statutárních orgán nebo len statutárních orgán v posledních tech (3) letech od konce lhty pro podání nabídek nebyl v pracovnprávním, funkním i obdobném pomru u zadavatele; má formu akciové spolenosti a pedkládá seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lht pro podání nabídek: /ALTERNATIVN/ nemá formu akciové spolenosti; neuzavel a neuzave zakázanou dohodu podle zvláštního právního pedpisu 2 v souvislosti se zadávanou veejnou zakázkou. V.. dne.. Podpis osoby oprávnné jednat jménem i za uchazee:. 2 Zákon. 143/2001 Sb., o ochran hospodáské soutže a o zmn nkterých zákon (zákon o ochran hospodáské soutže), ve znní pozdjších pedpis.

24 Píloha. 5 Platební a obchodní podmínky Platební podmínky Cena, platební podmínky a fakturace 1. Celková cena uvedená ve smlouv je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona. 526/1990 Sb., o cenách, ve znní pozdjších pedpis a je cenou nepekroitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací pedmtu smlouvy, vetn náklad souvisejících s pípadnými celními poplatky, dopravou do místa plnní apod. 2. Celková dohodnutá smluvní cena za pedmt plnní za celé období trvání smlouvy iní: bez DPH..,- K, slovy (..), DPH.. 0%.,- K, slovy (..), vetn DPH.,- K, slovy (..), Celková dohodnutá smluvní cena za roní plnní iní: bez DPH.,- K, slovy (..), DPH.. 0%.,- K, slovy (..), vetn DPH.,- K, slovy (..), 2. Právo fakturovat pedmt plnní vzniká po jeho pevzetí a potvrzení dodacího listu. 3. Vystavený daový doklad/ faktura musí obsahovat: a) rozpis položek pedmtu plnní pesn dle smlouvy, b) uvedení jejich jednotkových cen, c) zakázkové íslo smlouvy, d) úplné bankovní spojení dodavatele vetn zejména ísla útu, e) veškeré náležitosti dle 28 odst. 2 zákona. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis, f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení 13a obchodního zákoníku, 4. Spolen s fakturou daovým dokladem je Dodavatel povinen pedložit dodací doklad, který musí obsahovat jednoznané oznaení dodávky i služby, a to vetn pesných názv položek, jejich poet, jednotkové ceny, znaku (výrobce), typ, výrobní ísla a u nehmotného majetku ísla licencí. Originál dodacího dokladu pipojený k faktue musí být s pedepsanými jmény zástupc obou smluvních stran a musí být tmito zástupci vlastnorun iteln podepsán. 1

25 5. Fakturace za služby spojené s pedmtem smlouvy bude probíhat msín, vždy po ukonení fakturaního období. V souladu s bodem 5.7. Píruky pro žadatele a píjemce v Operaním programu Technická pomoc bude financování z Operaního programu Technická pomoc ukoneno Pro období po tomto datu zadavatel zajistí financování z navazujícího projektu, pípadn ze státního rozpotu. 6. Splatnost ádn vystavené faktury daového dokladu iní 21 dn ode dne doruení Objednateli. 7. V roce, v nmž je uskuteováno plnní, musí být faktura doruena Objednateli nejpozdji do , nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 8. Zadavatel má právo fakturu daový doklad Dodavateli ped uplynutím lhty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje, chybí-li na faktue daovém dokladu nkterá z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu nebo obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh i množství pedmtu plnní než dohodnuté ve smlouv. Nová lhta splatnosti v délce 21 dn pone plynout ode dne doruení opravené faktury daového dokladu Objednateli. 9. Da z pidané hodnoty bude útována v souladu se zákonem. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis, ke dni uskutenní zdanitelného plnní. 10. Platby budou probíhat výhradn v korunách eských a rovnž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této mn. Obchodní podmínky Dodání pedmtu plnní smlouvy 1. Dodavatel se zavazuje, že pedmt plnní bude nový, nepoužívaný, vcn a právn bezvadný a odpovídající právním pedpism a závazným i doporuujícím normám platným v eské republice. 2. Pedmt plnní musí vyhovovat bezpenostním standardm, jejichž použití je obvyklé u obdobných produkt, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám Zadavatele. 3. Ped uskutenním pedání pedmtu plnní bude Dodavatel prokazateln informovat oprávnného zástupce Zadavatele uvedeného ve smlouv o pipravenosti k pedání. Datum pevzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Zadavatele tak, aby mezi doruením oznámení a datem pevzetí uplynulo nejmén pt (5) pracovních dní. 4. Pedání pedmtu plnní bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávnným zástupcem Zadavatele v míst plnní. Pechod vlastnictví a nebezpeí škody 1. Zadavatel nabývá práva k užívání pedmtu plnní dnem pevzetí pedmtu plnní Zadavatelem. 2

26 2. Zadavatel je oprávnn užívat pedmt plnní od data jeho protokolárního pevzetí a nebezpeí škody na pedmtu plnní pechází na Zadavatele pevzetím tohoto plnní. Za užití pedmtu plnní podle pedchozí vty se však nepovažuje jeho ovování a testování. Sankce smluvní pokuta a úrok z prodlení 1. V pípad prodlení Dodavatele s plnním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této smlouvy i právních pedpis má Zadavatel právo uplatnit vi Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pt setin procenta) z celkové ceny pedmtu plnní vetn DPH za každý i zapoatý den prodlení. 2. Pi nedodržení termínu splatnosti ádn vystavené faktury daového dokladu Zadavatelem, je Dodavatel oprávnn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se ídí naízením vlády. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok z prodlení a poplatku z prodlení podle obanského zákoníku, v platném znní. 3. Jakékoliv omezování výše pípadných sankcí se nepipouští. 4. Žádná ze smluvních stran není odpovdná za prodlení svých závazk v rozsahu, v jakém je prodlení zpsobeno prodlením s plnním závazk druhé smluvní strany, zejména v pípad neposkytnutí požadované souinnosti vymezené ve smlouv. 5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti splnit závazek stanovený touto smlouvou. 6. Okolnosti vyluující odpovdnost podle 374 obchodního zákoníku nemají v souladu s 300 obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu. 7. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouv není doteno právo smluvních stran na náhradu zpsobené škody v plné výši. Náhrada škody 1. Dodavatel odpovídá v plné výši za veškeré škody zpsobené Zadavateli porušením svých povinností. Dodavatel odpovídá zejména za škody zpsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody zpsobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé v dsledku vad plnní. O náhrad škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku. 2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše i druhu náhrady škody se nepipouští. Ochrana informací 1. Ob smluvní strany berou na vdomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podob zveejnn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o veejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez asového omezení. 2. Ob smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpístupnit tetím osobám dvrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znní pozdjších pedpis, není tímto ustanovením dotena. 3. Za dvrné informace se považují veškeré následující informace: a) veškeré informace poskytnuté Zadavatelem Dodavateli v souvislosti s touto smlouvou; 3

27 b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlenlivosti Zadavatele; c) veškeré další informace, které budou Zadavatelem oznaeny jako dvrné ve smyslu ustanovení 152 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis. 4. Povinnost zachovávat mlenlivost uvedená v tomto lánku se nevztahuje na informace: a) které je Zadavatel povinen poskytnout tetím osobám podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znní pozdjších pedpis b) které jsou nebo se stanou všeobecn a veejn pístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Dodavatele; c) u nichž je Dodavatel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ped pijetím tchto informací od Zadavatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlenlivosti z jiných dvod; d) které budou Dodavateli po uzavení této smlouvy sdleny bez závazku mlenlivosti tetí stranou, jež rovnž není ve vztahu k nim nijak vázána; e) jejichž sdlení se vyžaduje ze zákona. 5. Dvrné informace zahrnují rovnž veškeré informace získané náhodn nebo bez vdomí Zadavatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv tetí strany, které se týkají Zadavatele i plnní této smlouvy. 6. Smluvní strany se zavazují, že nezpístupní jakékoliv tetí osob dvrné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpeení tchto informací. Dodavatel je povinen zabezpeit veškeré dvrné informace Zadavatele proti odcizení nebo jinému zneužití. 7. Dodavatel se zavazuje, že dvrné informace užije pouze za úelem plnní této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Zadavatele pípustná. 8. Dodavatel je povinen svého pípadného subdodavatele zavázat povinností mlenlivosti a respektováním práv Zadavatele nejmén ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 9. Trvání povinnosti mlenlivosti podle tohoto lánku je stanoveno následovn: a) v pípad smluv, jejichž pedmtem je opakované plnní, po dobu 5 let od ukonení smluvního vztahu; b) v pípad smluv s jednorázovým plnním po dobu 5 let od skonení záruní doby. 10. Závazky vyplývající z tohoto lánku vetn závaz vyplývajících z odst. 1 není Dodavatel oprávnn vypovdt ani jiným zpsobem jednostrann ukonit. 11. V pípad, že nkterá ze smluvních stran poruší nkterou z povinností vyplývajících z tohoto lánku, je druhá smluvní strana oprávnna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši K (slovy: jedno sto tisíc korun eských) za každý pípad porušení. Ukonení smluvního vztahu 1. Smlouva se uzavírá na dobu uritou a to: od data úinnosti smlouvy do 2. Smluvní vztah vzniklý na základ této smlouvy skoní uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto lánku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotena práva z poskytnutí licencí na dobu neuritou, 4

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT STEDNÍ ECHY, NÁMSTÍ REPUBLIKY 3, 110 00 PRAHA 1 ODBOR HOSPODÁSKO SPRÁVNÍ #37904/S/2012-HSPH@A 37904/S/2012-HSPH

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace pro veejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt Zadavatel: Huslenky 494, 756 02 Huslenky, I: 003 03 828 Osoba zastupující Zadavatele v ízení:

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

*)+,-.. '/0- &.' 1-2&.3).-2& $4 #!-2351-/

*)+,-.. '/0- &.' 1-2&.3).-2& $4 #!-2351-/ !" #$%&%'&#'()! *)+,-.. '/0- &.' 1-2&.3).-2& $4 #!-2351-/ 67)-1-2351-8-2351-9:89;&> #-?&.3+2-3* -" 3.-#& *1%?5&. 1. PREAMBULE svazek 1 zadávací dokumentace - Podmínky a požadavky pro zpracování

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách

ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách ZADAVATEL Msto Lomnice nad Popelkou Husovo námstí 6,512 51 Lomnice nad Popelkou tel.: 481 671 020, fax.: 481 629 026 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon): Digitalizace provozů v rozsahu stavby Nemocnice Znojmo rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Pavilon Farmacie II inverzní mikroskop Tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zák.č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že:

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že: Příloha č. 3 ZD ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ E o splnění kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek dle vybraných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Já (my), níže podepsaný

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání:

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby pro projekty REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13143196 ODDÍL 1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Březen 2014

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci:

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci: Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Údaje o uchazeči Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní stravovacích poukázek pro poteby R eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách,

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více