1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn"

Transkript

1 Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009

2 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní ochrany d tí ízený Ministerstvem práce a sociálních v cí (dále jen MPSV ). V lednu 2009 rezignovala na funkci editelky Ú adu Lenka Pavlová. V návaznosti na tuto skute nost byl Ú ad veden Mariánem Ho kem, nám stkem ministra práce a sociálních v cí pro sociální slu by, ve ejnou správu a sociáln -právní ochranu. Novým editelem Ú adu byl ke dni 2. b ezna 2009 jmenován Zden k Kapitán. Po nástupu nového editele do funkce byly zhodnoceny zm ny v innosti Ú adu a p ipraven soubor stabiliza ních opat ení, jejich cílem je postupná transformace Ú adu do podoby moderní, otev ené a efektivní instituce ve ejné správy pracující v mezích zákonných pravidel neformálními metodami vedoucími k poskytování kvalitní ve ejné slu by. Základ t chto opat ení byl vt len do Koncepce innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí do konce roku 2010 schválené Ministerstvem práce a sociálních v cí, která stanovila m itelné cíle ve ty ech oblastech: 1. stabilizace agend, zejm. revize spis, p echod na systém elektronické evidence a stanovení rámcových pracovních postup, 2. navázání hlub í spolupráce s OSPOD a zahrani ními úst edními orgány a ostatními spolupracujícími subjekty, 3. st hování ÚMPOD do prostor odpovídajících povaze jeho innosti a postavení jako úst edního orgánu podle haagských úml uv a jiných dokument, 4. odpovídající finan ní zaji t ní úpravou rozpo tu ÚMPOD zejména pro následující roky. V rámci stabilizace agend p itom koncepce innosti p edpokládala p edev ím soubor technických a personálních opat ení sm ujících k tomu, aby byl Ú ad jako orgán sociáln -právní ochrany schopen poskytovat kvalitní sociální práci. Prost edkem k dosa ení tohoto cíle je zejména zavedení systému soustavného vzd lávání, zapojení psycholog do odborných agend Ú adu a zavedení systému odbor né supervize. V pr b hu roku do lo k etným personálním zm nám, zejména pak v d sledku navý ení po tu systematizovaných pracovních míst z 15 na 20 a z d vodu dal ích organiza ních a stabiliza ních zm n. Z rozhodnutí editele Ú adu byla zm n na organiza ní struktura Ú adu. Na konci roku zam stnával Ú ad v rámci uvedených 20 systemizovaných míst celkem 21 osobu editele, zástupkyni editele, 11 právník, 2 psycholo ky a 6 administrativních zam stnanc (kanclé e, sekretá ku ú adu, dv zam stnankyn ekonomického úseku, dv zam stnankyn spisovny). Ke dni se Ú ad p est hoval do nových, v t ích a jeho postavení lépe odpovídajících prostor na ilingrov nám stí 3/4 v Brn. Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 2/14

3 P ed st hováním Ú adu prob hla rovn revize archivní slu by Ú adu spojená zejména se skartací starých spis ; po konzultaci s Národním archivem byl vydán nový spisový a skarta ní ád. Po provedení prvotní revize spisové agendy a po revizi archivní slu by byl v agend Ú adu ke konci roku 2009 celkem ivý spis v rejst ících UM a Spr (agenda právní ochrany a správních podání, které nejsou spojeny s pot ebou právní ochrany ve vztahu ke konkrétnímu dít ti). Podrobnosti týkající se po tu spis jsou uvedeny tabulce 1; tzv. ervené v ci jsou p ípady, kdy je ádána pomoc od zahrani ního orgánu, a modré jsou v ci, kde zahrani ní orgán ádá pomoc od orgán eské republiky. Stát ervené modré Argentina 0 1 Arménie 1 0 Austrálie 16 1 Belgie 11 1 Bosna a Hercegovina 1 1 Bulharsko 4 1 Dánsko 3 0 Francie 10 6 Holandsko Chile 1 0 Chorvatsko 4 0 Irsko 6 3 Itálie 56 6 Izrael 1 3 Jugoslávie 1 0 Kanada 9 6 Kolumbie 1 0 Kostarika 0 1 Kypr 3 1 Libye 3 0 Litva 0 1 Ma arsko 8 1 Makedonie 2 1 Malajsie 0 1 Mexiko 2 2 Mongolsko 0 1 Nový Zéland 3 0 Nigérie 1 0 Norsko 1 0 Palestina 1 0 Polsko Portugalsko 2 1 Rakousko Rumunsko 3 0 ecko 24 4 Slovensko Slovinsko 3 0 Spojené arabské emiráty 1 0 Spojené království 37 8 Spolková republika N mecko Srbsko 5 4 pan lsko 23 3 védsko 11 5 výcarsko 32 9 Tunisko 2 0 Turecko 0 1 Ukrajina 6 3 USA Vietnam 1 0 Celkem Tab. 1: Po et ivých spis k Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 3/14

4 Ú adu do lo v roce 2009 celkem podání (oproti v roce 2008), tj. v pr m ru 702 na jednoho zam stnance a na jednoho odborného referenta a ode lo písemností (oproti v roce 2008), tj. v pr m ru 753 na jednoho zam stnance a na jednoho odbor ného referenta. Spisy, v nich je poskytována právní ochrana, jsou vedeny ve spisovém rejst íku UM, v n m p ibylo celkem 366 nových v cí (176 ervených a 190 modrých); nejv t í ást z nich se týká p ípad ve vztahu ke Slovensku (142), Spolkové republice N mecko (56) a Polsku (38). V agend mezinárodních adopcí bylo do evidence d tí vhodných k osvojení do ciziny za azeno celkem 68 d tí. Ú ad za adil do evidence 18 adatel (pár ) o osvojení dít te. V íjnu 2009 bylo dokon ena revize spisové agendy mezinárodního osvojení, která se v d sledku personálních zm n v roce 2008 nacházela v neuspokojivém stavu a v n kterých v cech docházelo p i vy izování v cí k pr tah m. Zam stnanci Ú adu se v pr b hu roku 2009 aktivn ú astnili jako kolitelé na vzd lávacích akcích. V ervnu 2009 se uskute nilo pracovní setkání se zástupci orgán sociáln -právní ochrany d tí, kde byly p edstaveny v echny agendy Ú adu i nová koncepce innosti Ú adu. Ú ad se ú astnil pilotního b hu kolení konzulárních pracovník na Ministerstvu zahrani ních v cí. 1.2 Jednotlivé agendy Ú adu Vymáhání vý ivného Právním p edpokladem vymáhání vý ivného je existence mezinárodn -smluvní (p ípadn unijní) úpravy vymáhání vý ivného nebo zachování vzájemnosti mezi dot enými státy a p edpokladem faktickým je, e zahrani ní orgány také plní úkoly, které pro n z mezinárodn právních závazk vyplývají. Pom rn vysoká je úsp nost vymáhací procedury z N mecka, Rakouska, Slovenska, védska a z n kterých stát USA. Dlouhodob se neda í vy e it patnou spolupráci s p ijímacími orgány nap. Itálie nebo ecka, Ú ad se ve své innosti proto sna í intenzivn j í komunikací motivovat i faktické p edpoklady vymáhání vý ivného. Proto v roce 2009 bylo zahájeno vymáhání vý ivného i ze stát, z nich dosud vymáháno nebylo, a to zejména pr o malou úsp nost d íve zahájených ízení (nap. Turecko, státy bývalé Jugoslávie, Bulharsko) a rovn byly zahájeny p ípravy na mechanismech zintezivn ní spolupráce s n kterými státy (postupn by to m li být v první fázi Polsko, Itálie a Ukrajina). Personální posílení ú adu a zavedení racionalizovaných pracovních postup vedlo ke zvý ení ástky vymo eného vý ivného z ciziny pro eské oprávn né (v roce 2009 bylo Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 4/14

5 vymo eno tisíc K oproti tisíc m K v roce 2008). Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce 2. Vymo ené Stát vý ivné (v tis. K ) Austrálie 203 Belgie 10 Dánsko 94 Francie 126 Holandsko 17 Itálie 188 Kanada 213 Polsko 273 Rakousko Slovensko Spojené království 41 Spolková republika N mecko pan lsko 75 védsko 41 výcarsko 520 USA Celkem Tab. 2: Vymo ené vý ivné z ciziny Pro oprávn né v cizin od povinných v eské republice Ú ad za stejné období vymohl a do ciziny p evedl tisíc K. Vzhledem k tomu, e celá ada opat ení musela být implementována postupn (vyjednávání, osobní komunikace s povinnými, uzavírání dohod o placení vý ivného atd.) a rovn je vázána na uskute n ní soudního ízení, projeví se ve v t ím rozsahu a v roce 2010; tomu nasv d uje i vývoj vymo ených ástek v prvním tvrtletí roku Podstatnou okolností rovn je, e s ohledem na sociologická hlediska je spí e vý ivné vymáháno pro oprávn né v eské republice, ne naopak. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce 3. Stát Vymo ené vý ivné (v tis. K ) Austrálie 20 Francie 14 Holandsko 177 Jugoslávie 58 Kanada 4 Litva 12 Mongolsko 1 Spolková republika N mecko 182 Polsko 465 Rakousko 273 Slovensko védsko 13 výcarsko 15 USA 84 Turecko 14 Celkem Tab. 3: Vymo ené vý ivné do ciziny Ú ad zahájil p i vymáhání vý ivného rovn intenzivn j í spolupráci s mnohými institucemi p i hledání povinných v eské republice (nap. s Cizineckou policii, m stskými a obecními ú ady, Ministerstvem vnitra Centrální evidenci obyvatel, okresními správami sociálního zabezpe ení, eskou správou sociálního zabezpe ení a ú ady práce). Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 5/14

6 1.2.2 Návraty protiprávn p emíst ných nebo zadr ených d tí a zabezpe ování styku s d tmi Jako úst ední orgán podle haagské Úmluvy o ob anskoprávních aspektech mezinárodních únos d tí z roku 1980 (publikována vyhlá kou. 34/1998 Sb.) a také jako úst ední orgán podle na ízení Rady (ES). 2201/2003 o p íslu nosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve v cech man elských a ve v cech rodi ovské zodpov dnosti a o zru ení na ízení (ES). 1347/2000 (dále jen na ízení Brusel IIa ) e í Ú ad také p ípady protiprávních p emíst ní nebo zadr ení d tí a styku rodi s d tmi. Ú ad postoupil v roce 2009 do ciziny v 28 p ípadech ádosti o návrat d tí a ve 2 p ípadech ádost o výkon práva styku s d tmi. Za stejné období obdr el z ciziny 13 ádostí o návrat dít te a 4 ádosti o zabezpe ení práva styku s d tmi. Z uvedených 17 p ípad bylo 11 s podporou Ú adu vy e eno bez soudního ízení, ze zbývajících 6 ve 4 p ípadech ú ad dosáhl dohody b hem soudního ízení a pouze ve dvou p ípadech do lo k meritornímu soudnímu ízení; bylo p itom rozhodnuto o navr ácení, prozatím bez nutnost i nuceného výkonu rozhodnutí. I v roce 2009 p evá ná ást d tí byla neoprávn n p emíst na nebo zadr ena matkami. Podrobnosti o geografickém rozd lení p ípad vyplývají z tabulky 4. Stát Modré ervené Arménie 1 Austrálie 2 Irsko 1 1 Ji ní Korea 1 Kanada 2 Libanon 1 Libye 1 Mexiko 1 Nizozemí 1 1 Palestina 1 Rakousko 1 Rumunsko 1 ecko 1 Slovensko 3 2 Slovinsko 1 Spojené království 3 4 Spolková republika N mecko 1 5 pan lsko 1 1 védsko 1 1 výcarsko 2 Trinidad a Tobago 1 Tunisko 1 Ukrajina 1 USA 2 Celkem Tab. 4: Únosy a realizace práva styku podle stát P ípady ádostí o výkon práva styku s dít tem jsou dlouhodobého charakteru a p i rozporných stanoviscích rodi mohou být v evidenci i adu let. V oblasti únos je výborná spolupráce se Spojeným královstvím, kdy je adateli o navrácení obvykle ustanoven dobrý advokát, který podá návrh k soudu. Soud také precizn formuluje okolnosti návratu dít te a zajistí jeho p epravu. V p ípadech protiprávn p emíst ných d tí do eské republiky se Ú ad v dy pokou el o vyjednávání (o neformální mediaci v zájmu dosa ení smírného e ení), byla vyu ívána pomoc ze strany psycholog zam stnanc Ú adu i externích Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 6/14

7 spolupracovník. Ú ad nevyu íval slu eb externích mediátor, co by p iná elo zvý ené náklady pro strany sporu. V ad p ípad Ú ad spolupracoval s Ministerstvem spravedlnosti ustanoveným sty ným soudcem ve v cech rodinného práva Lubomírem Ptá kem. Sty ný soudce velmi ú inn pomáhal zprost edkovat komunikaci se zahrani ními soudy, byl nápomocen p i objas ování eské právní úpravy u cizích státních orgán. B hem roku 2009 se stále nepoda ilo vy e it otázku právní pomoci a zastupování navrhovatel v ízeních o navrácení dít te p ed eskými soudy, pokud si navrhovatel sám nevyhledá a neuhradí slu by advokáta. Na základ ádosti Ú adu M stský a Krajský soud v Brn (soudy p íslu né k ízení o navrácení dít te) informují e Ú ad jako úst ední orgán pode Úmluvy o ob anskoprávních únosech d tí v dy o probíhajících ízeních a osobní ú ast zástupc Ú adu jako ve ejnosti je p ipu t na i u ústních jednáních p ed t mito soudy Agenda mezinárodního osvojení Od druhé p li roku 2009 byla zavád na racionaliza ní opat ení v agend mezinárodního osvojení zalo ení a zahájení innosti Poradního sboru Ú adu pro náhradní rodinnou pé i, v t í míra zapojení psycholog, precizn j í odborná pravidla spárování d tí vhodných k mezinárodnímu osvojení se zahr ani ními adateli o osvojení, upevn ní pravidel pro monitoring výchovného prost edí po p emíst ní dít te do zahrani í do p edosvojitelské a pozd ji do osvojitelské pé e, byly navázány bli í vazby se za ízeními, kde d ti vhodné k osvojení vykonávají ústavní výchovu atd.; rovn bylo p ipravováno nové metodické doporu ení Ú adu pro osvojení do ciziny. D sledkem toho je nejen celkové zkvalitn ní re imu mezinárodního osvojení, ale rovn nar st po tu d tí sv ených do p edosvojitelské pé e do zahrani í. V roce 2008 byly osvojeny 24 d ti, v roce d tí a dosavadní vývoj racionaliza ních opat ení dovoluje u init odhad, e v roce 2010 bude do ciziny sv eno do p edadop ní pé e 35 a 40 d tí, pro n nebyla nalezena vhodná forma náhradní rodinné pé e v eské republice. adatelský pár ze státu po et Dánsko 5 Island 1 Itálie 1 Rakousko 4 Spolková republika N mecko 2 pan lsko 2 védsko 1 výcarsko 2 Celkem 18 Tab. 5: P vod adatel o osvojení za azených do evidence Ú adu Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 7/14

8 Stát po et d tí Dánsko 7 Francie 1 Itálie 9 N mecko 5 védsko 6 Celkem 28 Tab. 6: Umíst ní d tí do p edadop ní pé e v cizin Zásadní koncep ní zm nou pro el rovn proces interakce (kontaktu dít te s vytipovanými osvojiteli), a to s akcentem na v t í zapojení Ú adu, orgánu sociáln právní ochrany (opatrovníka) a za ízení do pr b hu interakce Dal í innosti V roce 2009 zna n vzrostl po et ádostí postupovaných do ciziny podle l. 55 na ízení Brusel IIa, kdy byly pro et ovány pom ry d tí eských ob an, kte í ijí v cizin nap. ve výchov jiné osoby ne rodi e, nebo nad jejich výchovou byl eským soudem na ízen dohled. Ú ad ádal prost ednictvím zahrani ních úst edních orgán o pro et ení pom r v naléhavých p ípadech; z dlouhodobého hlediska pak doporu oval postoupení v ci k projednání vhodn ji umíst nému soudu. Tyto p ípady se nej ast ji týkaly sousedních zemí (Spolkové republiky N mecko a Rakouska) a Velké Británie. Naprostá v t ina spolupracujících zahrani ních orgán striktn plní pouze ty úkoly, které jsou jim ulo eny mezinárodními smlouvami výslovn a není ochotna p istoupit na neformální a asov progresivní metody práce, které jsou Ú adem preferovány. Ú ad intenzivn spolupracoval s místními orgány sociáln -právní ochrany d tí. astá byla ádost o zastoupení Ú adu jako kolizního opatrovníka dít te u soudních jednání. Ú ad byl asto ustanovován kolizním opatrovníkem i v ízeních, kde je cizí prvek nepodstatný, v ichni ú astníci se zdr ují na území eské republiky a místn p íslu ný orgán sociáln -právní ochrany d tí by mohl funkci kolizního opatrovníka vykonávat efektivn ji. Se soudy byly vyjas ovány otázky uznání a výkonu rozhodnutí soud lenských stát Evropské unie, kdy byl konzultován vztah mezi haagskou Úmluvou o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vy ivovací povinnosti z roku 1973 (publikována vyhlá kou. 132/1976 Sb.) a na ízením Rady (ES). 44/2001 o p íslu nosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v ob anských a obchodních v cech; v t chto v cech byla dosa ena v zásad jednotná pr axe, která vede k efektivnímu postupu, kter ý co nejmén zat uje dot ené státní orgány. Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 8/14

9 2 Zpráva o hospoda ení 2.1 Údaje o majetku Hmotný investi ní majetek Ú adu byl v roce 2009 zvý en jednak o ástku , -- K, kdy bylo Ú adu z MPSV p evedeno Multifunk ní za ízení Xerox WCP 7328, a také o ástku ,-- K odpovídající hodnot slu ebního vozidla koda Superb p evedeného na Ú ad rovn z MPSV. V roce 2009 bylo na Ú adu také provedeno vy azení hmotného investi ního majetku. Jednalo se jak o vy azení z ú tovací skupiny nábytek, a to v celkové hodnot ,55 K (viz dále). Dále byl ze skupiny kancelá ské stroje vy azen investi ní majetek v celkové hodnot ,40 K (pov t inou vy azená výpo etní technika). Ve kerý tento majetek byl zlikvidován komer ním subjektem. Dále do lo k p evodu osobního automobilu koda Octavia z Ú adu na Policii eské republiky, a tak byl p eveden majetek v hodnot ,-- K. V roce 2009 do lo k nákupu kancelá ského nábytku na vybavení nových prostor Ú adu v ástce 1, ,25 K. Dále byly zakoupeny p ístroje do kuchyn k varné konvice, kávovar a lednice v celkové hodnot ,75 K. B hem roku 2009 bylo na Ú ad p evedeno z MPSV ve keré vybavení novými osobními po íta i. Byly zakoupeny dal í drobné kancelá ské stroje a pom cky. Celková ástka vydaná za toto vybavení je ,38 K. V roce 2009 nedo lo k ádnému vy azení nehmotného majetku (software). V roce 2009 do lo pouze k navý ení nehmotného majetku, a to z d vodu nákupu nového programového vybavení, zejména pr ogramu ASPI a informa ního systému Gordic. Ke konci roku 2009 byl stav majetku Ú adu následující: Nehmotný majetek software v celkové hodnot , ,34 K Hmotný investi ní majetek v celkové hodnot , ,48 K Hmotný majetek nábytek v celkové hodnot , ,42 K Hmotný majetek kancelá ské stroje v celkové hodnot... 1, ,93 K Celková hodnota ú tovaného majetku , ,17 K Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 9/14

10 2.2 Rozpo et a jeho erpání Celkové zhodnocení pln ní rozpo tu Ú adu P ehled pln ní rozpo tu (s uvedením pen ních údaj v tisících K ) je uveden v Tabulce 7. Ukazatel Skute nost 2008 Schválený rozpo et 2009 Upravený rozpo et 2008 Skute nost 2008 Pln ní uprav. rozpo tu v % P íjmy celkem 0,33 2,0 2,0 72,00 3,604,83 Výdaje celkem 9,709,00 8,501,00 17,838,00 17,628,36 98,82 B né výdaje 9,709,00 8,501,00 17,838,00 17,628,36 98,82 Investi ní výdaje Tab. 7: P ehled pln ní rozpo tu V pr b hu roku 2009 Ú adu provedl deset rozpo tových opat ení; dal í ty icet t i rozpo tová opat ení byla provedena jako p esun v rámci rozpo tu organizace. Rozpo et platových výdaj Ú adu byl zvý en o ástku tisíc K, a to rozpo tovým opat ením MPSV. Tyto prost edky byly ur eny pro trvalé navý ení po tu funk ních míst Ú adu o 5 osob p evodem 2 funk ních míst z eské správy sociálního zabezpe ení, 1 funk ního místa z ú adu práce a 2 funk ních míst ze Státního ú adu inspekce práce. Z této ástky bylo 300 tisíc K ur eno na úhradu ostatních plateb za provedenou práci k zaji t ní ú asti dal ích odborník p i e ení slo itých p ípad a k zabezpe ení realizace spisového systému. Dále byl rozpo et navý en rozpo tovým opat ením MPSV o ástku 820 tisíc K ; finan ní prost edky byly ur eny na pokrytí v cných výdaj. Dal ím rozpo tovým opat ením MPSV byly posíleny v rozpo tu Ú adu prost edky b ných výdaj o ástku 130 tisíc K, z toho 120 tisíc K na tvorbu webových str ánek, tvorbu jednotného desi gnu Ú adu v etn odpovídajících manuál a 10 tisíc K na poho t ní p i pracovním setkání Ú adu s orgány sociáln -právní ochrany. K dal ímu navý ení prost edk na b né výdaje Ú adu do lo rozpo tovým opat ením MPSV o ástku tisíc K. Tyto prost edky byly pou ity na úhradu rozdílu nájemného v prostorách nového sídla, k po ízení nábytku a k pokrytí náklad na st hování. Dal í prost edky ur ené na úhradu závazk, které vznikly v minulosti a nebyly doposud e eny, nebo vznikly v d sledku nutnosti e ení akutních provozních problém v innosti Ú adu, byly do rozpo tu Ú adu p evedeny rozpo tovým opat ením MPSV, a to v ástce ve vý i tisíc K. Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 10/14

11 Rozpo tovým opat ením MPSV do lo do rozpo tu Ú adu k p evodu ástky 193 tisíce K, která byla ur ena k úhrad náklad jazykových mutací webových stránek, na jazykové vzd lání zam stnanc a k navý ení limitu na poho t ní a dary. Rozpo et Ú adu byl rozpo tovým opat ením MPSV navý en o ástku tis. K ur enou na nákup progr amového vybavení ke z ízení spisové slu by. K poslednímu navý ení rozpo tu ú ad Ú adu do lo rozpo tovým opat ením MPSV k nákupu literatury, resp. pro vybavení knihovny Ú adu. B hem roku 2009 do lo také ke dv ma rozpo tovým opat ením, kterými dochází pouze k p esunu výdajových prost edk. Jeden p esun byl u ástky 8 tisíc K z polo ky povinného pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti na náhradu platu za dobu do asné pracovní neschopnosti nebo karantény, ke druhému p esunu prost edk ve vý i 423 tisíce K do lo z prost edk na platy ve prosp ch ostatních plateb za provedenou práci. 2.3 erpání rozpo tových prost edk v jednotlivých tvrtletích Rozpo et Ú adu byl erpán v pr b hu roku s ur itými výkyvy, a to s p ihlédnutím k postupnému zavád ní optimaliza ních a stabiliza ních opat ení Ú adu a také s ohledem na posílení rozpo tu Ú adu k provedení t chto opat ení v závislosti na vývoji ve ejných financí a ve druhé p li roku. Tento vývoj prezentuje tabulka 8. Ukazatel I. tvrtletí II. tvrtletí III. tvrtletí IV. tvrtletí Výdaje celkem 11,29% 29,43% 45,60% 98,82% B né výdaje 11,29% 29,43% 45,60% 98,82% Invest.výdaje Tab. 8: Pr b h erpání rozpo tu 2.4 Rozpo tové p íjmy a výdaje Rozpo tové p íjmy Pro rok 2009 byl Ú adu stanoven rozpo et p íjm ástkou 2.000,-- K. K inily p íjmy Ú adu ,-- K, co bylo v rozhodující mí e ovlivn no prodejem pro Ú ad nepot ebného majetku v souvislosti se st hováním. Uvedený majetek, zejména nábytek, se nepoda ilo umístit v jiných organiza ních slo kách státu, a proto byl na základ znaleckého posudku prodán zejména do oblasti ve ejného vysokého kolství. Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 11/14

12 2.4.2 Rozpo tové výdaje Upravený rozpo et Ú adu inil tisíc K. Jeho kone ná vý e byla v rozhodující mí e ovlivn na st hováním Ú adu a po ízením komplexního informa ního systému, e ícího rovn problematiku spisové slu by. V obou p ípadech lo o mimo ádné jednorázové údaje, které nebudou v dal ím období opakovány. Kone ná vý e rozpo tu byla rovn ovlivn na nár stem po tu zam stnanc, kterým bylo e eno nezbytné personální posílení Ú adu. 2.5 Vnit ní a vn j í kontroly Ve dnech 21. a byla na základ písemného pov ení, vydaného editelkou odboru interního auditu a kontroly MPSV, provedena mimo ádná ve ejnosprávní kontrola, realizovaná kontrolními zam stnanci odboru ekonomického a odboru interního auditu a kontr oly MPSV. Kontrolní innosti byly provád ny postupn podle odborné p íslu nosti jednotlivých len kontrolní skupiny a kontrolní zji t ní byla zpracována do spole ného výstupu uspo ádaného podle obsahu zji t ní. Záv ry z této kontroly byly p edm tem projednání kolegiem ministra práce a sociálních v cí dne 26. února 2009, na základ kterého byla p ijata Instrukce nám stka ministra. 5/2009 o ustanovení pracovního týmu pro stabilizaci Ú adu. Sou ástí instrukce byla i opat ení s pr b nými i konkrétními termíny. Pln ní takto stanovených úkol se posléze projevilo v jednotlivých rozpo tových opat eních, kterými byly v pr b hu roku vytvá eny podmínky pro napln ní p ijatých opat ení (viz vý e). Dal í kontrolou byla ve ejnosprávní kontrola Finan ního editelství v Brn zam ená na hospoda ení v letech 2007 a Kontrola vyústila ve zpracování protokolu, ke kterému vyjád il Ú ad ve stanoveném termínu námitky, je byly zákonným postupem vypo ádány. 2.6 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a ú elnosti vynakládání výdaj Významným ukazatelem hospodárnosti je nákladovost na jednoho zam stnance, která je v uplynulých 5 letech násl edující. Jak je uvedeno v p edchozích díl ích bodech této kapitoly, rok 2009 je zatí en neopakovatelnými a jednorázovými vlivy a aktivitami, které ovlivnily výsledek hospoda ení roku. Jedním z t chto vliv je i úhrada náklad a realizace inností, které nebyly hrazeny v roce 2008, a tak významn ovlivnily i zvý ení nákladovosti v roce Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 12/14

13 Pro dal í období je mo no p edpokládat, také v souvislosti s p ijatými opat eními, dal í sni ování nákladovosti a zvy ování hospodárnosti innosti Ú adu. Vývoj nákladovosti na jednoho zam stnance je sumarizován v tabulce 9. Rok nákladovost na jednoho zam stnance ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K Tab. 9: Nákladovost na jednoho zam stnance v letech 2005 a Údaje o výdajích na ú ast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich po ádání a o výdajích nebo nákladech na zahrani ní slu ební cesty Nejvy í míru erpání v této skupin výdaj vykázal Ú ad na polo ce cestovné, a to v nejv t ím objemu pro vnitrostátní slu ební cesty. Cestovné bylo poskytnuto také v souvislosti s následujícími zahrani ními pracovními cestami: - T. Vykydal a R. Janda ve dnech 27. a nav tívili spolupracující organizaci pro mezinárodní osvojení ve Spol kové republice N mecko, - S. Dostálová ve dnech 2. a nav tívila spolupracující orgány a organizace v Londýn, - M. Nováková se ve dnech 14. a zú astnila neformální konference úst edních evropských stát pro mezinárodní osvojení v Oslu, - M. Nováková se ve dnech 9. a zú astnila zasedání zvlá tní komise Haagské konference mezinárodního práva soukromého, - S. Kopecká se ve dnech a zú astnila spole né konference Rady Evropy a Evropské komise k revizi Evropské úmluvy o osvojení d tí, - Dne se delegace zástupc Ú adu zú astnila pracovního setkání s Centrom pre medzinárodnoprávnú ochranu detí a mláde e v Bratislav. Ostatní finan ní prost edky byly pou ity na úhradu tuzemských slu ebních cest k ú asti p i jednáních u soud, k náv t vám kojeneckých ústav a d tských domov (zejména k výkonu asistence p i interakcích v agend mezinárodních adopcí) orgán sociáln právní ochrany a k ú asti na jednáních na Mi nisterstvu práce a sociálních v cí a dal ích úst edních orgán státní správy. Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 13/14

14 3 Záv re né hodnocení Rok 2009 se stal obdobím stabilizace Ú adu a vytvo ení základ pro jeho fungování podle princip nebyrokratické a efektivní ve ejné správy. Byly polo eny základy pro vytvo ení standardizovaných pracovních postup, které budou v roce 2010 prov ovány v praxi tak, aby mohly být na metodi cké úrovni kodifikovány. Brno 28. erven 2010 JUDr. Zden k K a p i t á n, Ph.D. editel Ú adu Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 14/14

Zpráva o činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v roce 2008

Zpráva o činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v roce 2008 Zpráva o činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v roce 2008 A) Zpráva o činnosti I. Obecně Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen Úřad ) vykonával svoji činnost jako orgán sociálně

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Metodické pokyny Obsah

Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny... 1 1. Úvod... 2 2. Definice... 2 2.1. Zahrnutí příjemci... 2 2.2. Kategorie plnění... 2 2.2.1. Plnění poskytovaná zdravotnickým odborníkům... 2 2.2.2. Plnění poskytovaná

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly

P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly P O K Y N ředitele odboru interního auditu a kontroly Ročník: 2012 V Praze 15. června 2012 Číslo: 10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI ODBORU INTERNÍHO

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 Příloha č. 1 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno...

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Z á p i s z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 24.11.2010 v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Zahájení: 15,30 hodin P ítomni: Mgr. Marek lapal Bc. Igor Fu ík Ing. Daniela

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci

Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci Vymezení pojmu a definice případové konference Případová konference je odborná diskuse zainteresovaných

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘÍKAZ - úplné znění 3/2014. Tento Příkaz je závazný pro všechny zaměstnance Úřadu při realizaci majetku.

VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘÍKAZ - úplné znění 3/2014. Tento Příkaz je závazný pro všechny zaměstnance Úřadu při realizaci majetku. Strana: 1/15 1. Věc: Postupy při realizaci majetku 2. Osobní působnost (závaznost): Tento Příkaz je závazný pro všechny zaměstnance Úřadu při realizaci majetku. 3. Obsah: Zásady jednotných postupů při

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Legislativa v oblasti NRP

Legislativa v oblasti NRP Kampaň jako pojem...nábor Legislativa v oblasti NRP Zn. Náhradní rodič Bojové úsilí, tažení, propagační akce (slovník cizích slov) Série komunikačních aktivit využívajících nástrojů reklamní komunikace

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 25/3.7.2 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 5.9.2014 Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA DiS.,

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK V roce 2004 byla vyvinuta jednoduchá aplikace, sloužící studentům amerického Harvardu ke sdílení informací a komunikaci. Díky obrovské popularitě se již po pár týdnech

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Zde ka Niklasová 3. 11. 2014 editelka odboru ve ejných dražeb a realitní innosti Základní východiska

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 Červen 2014 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Eviden ní štítek Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Tato žádost slouží pro ú ely ur ení p íslušnosti k právním

Více

Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady

Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady - Podklad pro Výbor pro EU - Předkládací zpráva Ministerstvo

Více

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 ÚČASTNÍCI ZASEDÁNÍ: Ing. Tomáš Klíma, Ing. Michal Kuba, Gabriela Adámková, Ing. Radek Neužil LL.M, Ing. Jan Sadecký

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více