1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn"

Transkript

1 Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009

2 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní ochrany d tí ízený Ministerstvem práce a sociálních v cí (dále jen MPSV ). V lednu 2009 rezignovala na funkci editelky Ú adu Lenka Pavlová. V návaznosti na tuto skute nost byl Ú ad veden Mariánem Ho kem, nám stkem ministra práce a sociálních v cí pro sociální slu by, ve ejnou správu a sociáln -právní ochranu. Novým editelem Ú adu byl ke dni 2. b ezna 2009 jmenován Zden k Kapitán. Po nástupu nového editele do funkce byly zhodnoceny zm ny v innosti Ú adu a p ipraven soubor stabiliza ních opat ení, jejich cílem je postupná transformace Ú adu do podoby moderní, otev ené a efektivní instituce ve ejné správy pracující v mezích zákonných pravidel neformálními metodami vedoucími k poskytování kvalitní ve ejné slu by. Základ t chto opat ení byl vt len do Koncepce innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí do konce roku 2010 schválené Ministerstvem práce a sociálních v cí, která stanovila m itelné cíle ve ty ech oblastech: 1. stabilizace agend, zejm. revize spis, p echod na systém elektronické evidence a stanovení rámcových pracovních postup, 2. navázání hlub í spolupráce s OSPOD a zahrani ními úst edními orgány a ostatními spolupracujícími subjekty, 3. st hování ÚMPOD do prostor odpovídajících povaze jeho innosti a postavení jako úst edního orgánu podle haagských úml uv a jiných dokument, 4. odpovídající finan ní zaji t ní úpravou rozpo tu ÚMPOD zejména pro následující roky. V rámci stabilizace agend p itom koncepce innosti p edpokládala p edev ím soubor technických a personálních opat ení sm ujících k tomu, aby byl Ú ad jako orgán sociáln -právní ochrany schopen poskytovat kvalitní sociální práci. Prost edkem k dosa ení tohoto cíle je zejména zavedení systému soustavného vzd lávání, zapojení psycholog do odborných agend Ú adu a zavedení systému odbor né supervize. V pr b hu roku do lo k etným personálním zm nám, zejména pak v d sledku navý ení po tu systematizovaných pracovních míst z 15 na 20 a z d vodu dal ích organiza ních a stabiliza ních zm n. Z rozhodnutí editele Ú adu byla zm n na organiza ní struktura Ú adu. Na konci roku zam stnával Ú ad v rámci uvedených 20 systemizovaných míst celkem 21 osobu editele, zástupkyni editele, 11 právník, 2 psycholo ky a 6 administrativních zam stnanc (kanclé e, sekretá ku ú adu, dv zam stnankyn ekonomického úseku, dv zam stnankyn spisovny). Ke dni se Ú ad p est hoval do nových, v t ích a jeho postavení lépe odpovídajících prostor na ilingrov nám stí 3/4 v Brn. Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 2/14

3 P ed st hováním Ú adu prob hla rovn revize archivní slu by Ú adu spojená zejména se skartací starých spis ; po konzultaci s Národním archivem byl vydán nový spisový a skarta ní ád. Po provedení prvotní revize spisové agendy a po revizi archivní slu by byl v agend Ú adu ke konci roku 2009 celkem ivý spis v rejst ících UM a Spr (agenda právní ochrany a správních podání, které nejsou spojeny s pot ebou právní ochrany ve vztahu ke konkrétnímu dít ti). Podrobnosti týkající se po tu spis jsou uvedeny tabulce 1; tzv. ervené v ci jsou p ípady, kdy je ádána pomoc od zahrani ního orgánu, a modré jsou v ci, kde zahrani ní orgán ádá pomoc od orgán eské republiky. Stát ervené modré Argentina 0 1 Arménie 1 0 Austrálie 16 1 Belgie 11 1 Bosna a Hercegovina 1 1 Bulharsko 4 1 Dánsko 3 0 Francie 10 6 Holandsko Chile 1 0 Chorvatsko 4 0 Irsko 6 3 Itálie 56 6 Izrael 1 3 Jugoslávie 1 0 Kanada 9 6 Kolumbie 1 0 Kostarika 0 1 Kypr 3 1 Libye 3 0 Litva 0 1 Ma arsko 8 1 Makedonie 2 1 Malajsie 0 1 Mexiko 2 2 Mongolsko 0 1 Nový Zéland 3 0 Nigérie 1 0 Norsko 1 0 Palestina 1 0 Polsko Portugalsko 2 1 Rakousko Rumunsko 3 0 ecko 24 4 Slovensko Slovinsko 3 0 Spojené arabské emiráty 1 0 Spojené království 37 8 Spolková republika N mecko Srbsko 5 4 pan lsko 23 3 védsko 11 5 výcarsko 32 9 Tunisko 2 0 Turecko 0 1 Ukrajina 6 3 USA Vietnam 1 0 Celkem Tab. 1: Po et ivých spis k Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 3/14

4 Ú adu do lo v roce 2009 celkem podání (oproti v roce 2008), tj. v pr m ru 702 na jednoho zam stnance a na jednoho odborného referenta a ode lo písemností (oproti v roce 2008), tj. v pr m ru 753 na jednoho zam stnance a na jednoho odbor ného referenta. Spisy, v nich je poskytována právní ochrana, jsou vedeny ve spisovém rejst íku UM, v n m p ibylo celkem 366 nových v cí (176 ervených a 190 modrých); nejv t í ást z nich se týká p ípad ve vztahu ke Slovensku (142), Spolkové republice N mecko (56) a Polsku (38). V agend mezinárodních adopcí bylo do evidence d tí vhodných k osvojení do ciziny za azeno celkem 68 d tí. Ú ad za adil do evidence 18 adatel (pár ) o osvojení dít te. V íjnu 2009 bylo dokon ena revize spisové agendy mezinárodního osvojení, která se v d sledku personálních zm n v roce 2008 nacházela v neuspokojivém stavu a v n kterých v cech docházelo p i vy izování v cí k pr tah m. Zam stnanci Ú adu se v pr b hu roku 2009 aktivn ú astnili jako kolitelé na vzd lávacích akcích. V ervnu 2009 se uskute nilo pracovní setkání se zástupci orgán sociáln -právní ochrany d tí, kde byly p edstaveny v echny agendy Ú adu i nová koncepce innosti Ú adu. Ú ad se ú astnil pilotního b hu kolení konzulárních pracovník na Ministerstvu zahrani ních v cí. 1.2 Jednotlivé agendy Ú adu Vymáhání vý ivného Právním p edpokladem vymáhání vý ivného je existence mezinárodn -smluvní (p ípadn unijní) úpravy vymáhání vý ivného nebo zachování vzájemnosti mezi dot enými státy a p edpokladem faktickým je, e zahrani ní orgány také plní úkoly, které pro n z mezinárodn právních závazk vyplývají. Pom rn vysoká je úsp nost vymáhací procedury z N mecka, Rakouska, Slovenska, védska a z n kterých stát USA. Dlouhodob se neda í vy e it patnou spolupráci s p ijímacími orgány nap. Itálie nebo ecka, Ú ad se ve své innosti proto sna í intenzivn j í komunikací motivovat i faktické p edpoklady vymáhání vý ivného. Proto v roce 2009 bylo zahájeno vymáhání vý ivného i ze stát, z nich dosud vymáháno nebylo, a to zejména pr o malou úsp nost d íve zahájených ízení (nap. Turecko, státy bývalé Jugoslávie, Bulharsko) a rovn byly zahájeny p ípravy na mechanismech zintezivn ní spolupráce s n kterými státy (postupn by to m li být v první fázi Polsko, Itálie a Ukrajina). Personální posílení ú adu a zavedení racionalizovaných pracovních postup vedlo ke zvý ení ástky vymo eného vý ivného z ciziny pro eské oprávn né (v roce 2009 bylo Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 4/14

5 vymo eno tisíc K oproti tisíc m K v roce 2008). Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce 2. Vymo ené Stát vý ivné (v tis. K ) Austrálie 203 Belgie 10 Dánsko 94 Francie 126 Holandsko 17 Itálie 188 Kanada 213 Polsko 273 Rakousko Slovensko Spojené království 41 Spolková republika N mecko pan lsko 75 védsko 41 výcarsko 520 USA Celkem Tab. 2: Vymo ené vý ivné z ciziny Pro oprávn né v cizin od povinných v eské republice Ú ad za stejné období vymohl a do ciziny p evedl tisíc K. Vzhledem k tomu, e celá ada opat ení musela být implementována postupn (vyjednávání, osobní komunikace s povinnými, uzavírání dohod o placení vý ivného atd.) a rovn je vázána na uskute n ní soudního ízení, projeví se ve v t ím rozsahu a v roce 2010; tomu nasv d uje i vývoj vymo ených ástek v prvním tvrtletí roku Podstatnou okolností rovn je, e s ohledem na sociologická hlediska je spí e vý ivné vymáháno pro oprávn né v eské republice, ne naopak. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce 3. Stát Vymo ené vý ivné (v tis. K ) Austrálie 20 Francie 14 Holandsko 177 Jugoslávie 58 Kanada 4 Litva 12 Mongolsko 1 Spolková republika N mecko 182 Polsko 465 Rakousko 273 Slovensko védsko 13 výcarsko 15 USA 84 Turecko 14 Celkem Tab. 3: Vymo ené vý ivné do ciziny Ú ad zahájil p i vymáhání vý ivného rovn intenzivn j í spolupráci s mnohými institucemi p i hledání povinných v eské republice (nap. s Cizineckou policii, m stskými a obecními ú ady, Ministerstvem vnitra Centrální evidenci obyvatel, okresními správami sociálního zabezpe ení, eskou správou sociálního zabezpe ení a ú ady práce). Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 5/14

6 1.2.2 Návraty protiprávn p emíst ných nebo zadr ených d tí a zabezpe ování styku s d tmi Jako úst ední orgán podle haagské Úmluvy o ob anskoprávních aspektech mezinárodních únos d tí z roku 1980 (publikována vyhlá kou. 34/1998 Sb.) a také jako úst ední orgán podle na ízení Rady (ES). 2201/2003 o p íslu nosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve v cech man elských a ve v cech rodi ovské zodpov dnosti a o zru ení na ízení (ES). 1347/2000 (dále jen na ízení Brusel IIa ) e í Ú ad také p ípady protiprávních p emíst ní nebo zadr ení d tí a styku rodi s d tmi. Ú ad postoupil v roce 2009 do ciziny v 28 p ípadech ádosti o návrat d tí a ve 2 p ípadech ádost o výkon práva styku s d tmi. Za stejné období obdr el z ciziny 13 ádostí o návrat dít te a 4 ádosti o zabezpe ení práva styku s d tmi. Z uvedených 17 p ípad bylo 11 s podporou Ú adu vy e eno bez soudního ízení, ze zbývajících 6 ve 4 p ípadech ú ad dosáhl dohody b hem soudního ízení a pouze ve dvou p ípadech do lo k meritornímu soudnímu ízení; bylo p itom rozhodnuto o navr ácení, prozatím bez nutnost i nuceného výkonu rozhodnutí. I v roce 2009 p evá ná ást d tí byla neoprávn n p emíst na nebo zadr ena matkami. Podrobnosti o geografickém rozd lení p ípad vyplývají z tabulky 4. Stát Modré ervené Arménie 1 Austrálie 2 Irsko 1 1 Ji ní Korea 1 Kanada 2 Libanon 1 Libye 1 Mexiko 1 Nizozemí 1 1 Palestina 1 Rakousko 1 Rumunsko 1 ecko 1 Slovensko 3 2 Slovinsko 1 Spojené království 3 4 Spolková republika N mecko 1 5 pan lsko 1 1 védsko 1 1 výcarsko 2 Trinidad a Tobago 1 Tunisko 1 Ukrajina 1 USA 2 Celkem Tab. 4: Únosy a realizace práva styku podle stát P ípady ádostí o výkon práva styku s dít tem jsou dlouhodobého charakteru a p i rozporných stanoviscích rodi mohou být v evidenci i adu let. V oblasti únos je výborná spolupráce se Spojeným královstvím, kdy je adateli o navrácení obvykle ustanoven dobrý advokát, který podá návrh k soudu. Soud také precizn formuluje okolnosti návratu dít te a zajistí jeho p epravu. V p ípadech protiprávn p emíst ných d tí do eské republiky se Ú ad v dy pokou el o vyjednávání (o neformální mediaci v zájmu dosa ení smírného e ení), byla vyu ívána pomoc ze strany psycholog zam stnanc Ú adu i externích Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 6/14

7 spolupracovník. Ú ad nevyu íval slu eb externích mediátor, co by p iná elo zvý ené náklady pro strany sporu. V ad p ípad Ú ad spolupracoval s Ministerstvem spravedlnosti ustanoveným sty ným soudcem ve v cech rodinného práva Lubomírem Ptá kem. Sty ný soudce velmi ú inn pomáhal zprost edkovat komunikaci se zahrani ními soudy, byl nápomocen p i objas ování eské právní úpravy u cizích státních orgán. B hem roku 2009 se stále nepoda ilo vy e it otázku právní pomoci a zastupování navrhovatel v ízeních o navrácení dít te p ed eskými soudy, pokud si navrhovatel sám nevyhledá a neuhradí slu by advokáta. Na základ ádosti Ú adu M stský a Krajský soud v Brn (soudy p íslu né k ízení o navrácení dít te) informují e Ú ad jako úst ední orgán pode Úmluvy o ob anskoprávních únosech d tí v dy o probíhajících ízeních a osobní ú ast zástupc Ú adu jako ve ejnosti je p ipu t na i u ústních jednáních p ed t mito soudy Agenda mezinárodního osvojení Od druhé p li roku 2009 byla zavád na racionaliza ní opat ení v agend mezinárodního osvojení zalo ení a zahájení innosti Poradního sboru Ú adu pro náhradní rodinnou pé i, v t í míra zapojení psycholog, precizn j í odborná pravidla spárování d tí vhodných k mezinárodnímu osvojení se zahr ani ními adateli o osvojení, upevn ní pravidel pro monitoring výchovného prost edí po p emíst ní dít te do zahrani í do p edosvojitelské a pozd ji do osvojitelské pé e, byly navázány bli í vazby se za ízeními, kde d ti vhodné k osvojení vykonávají ústavní výchovu atd.; rovn bylo p ipravováno nové metodické doporu ení Ú adu pro osvojení do ciziny. D sledkem toho je nejen celkové zkvalitn ní re imu mezinárodního osvojení, ale rovn nar st po tu d tí sv ených do p edosvojitelské pé e do zahrani í. V roce 2008 byly osvojeny 24 d ti, v roce d tí a dosavadní vývoj racionaliza ních opat ení dovoluje u init odhad, e v roce 2010 bude do ciziny sv eno do p edadop ní pé e 35 a 40 d tí, pro n nebyla nalezena vhodná forma náhradní rodinné pé e v eské republice. adatelský pár ze státu po et Dánsko 5 Island 1 Itálie 1 Rakousko 4 Spolková republika N mecko 2 pan lsko 2 védsko 1 výcarsko 2 Celkem 18 Tab. 5: P vod adatel o osvojení za azených do evidence Ú adu Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 7/14

8 Stát po et d tí Dánsko 7 Francie 1 Itálie 9 N mecko 5 védsko 6 Celkem 28 Tab. 6: Umíst ní d tí do p edadop ní pé e v cizin Zásadní koncep ní zm nou pro el rovn proces interakce (kontaktu dít te s vytipovanými osvojiteli), a to s akcentem na v t í zapojení Ú adu, orgánu sociáln právní ochrany (opatrovníka) a za ízení do pr b hu interakce Dal í innosti V roce 2009 zna n vzrostl po et ádostí postupovaných do ciziny podle l. 55 na ízení Brusel IIa, kdy byly pro et ovány pom ry d tí eských ob an, kte í ijí v cizin nap. ve výchov jiné osoby ne rodi e, nebo nad jejich výchovou byl eským soudem na ízen dohled. Ú ad ádal prost ednictvím zahrani ních úst edních orgán o pro et ení pom r v naléhavých p ípadech; z dlouhodobého hlediska pak doporu oval postoupení v ci k projednání vhodn ji umíst nému soudu. Tyto p ípady se nej ast ji týkaly sousedních zemí (Spolkové republiky N mecko a Rakouska) a Velké Británie. Naprostá v t ina spolupracujících zahrani ních orgán striktn plní pouze ty úkoly, které jsou jim ulo eny mezinárodními smlouvami výslovn a není ochotna p istoupit na neformální a asov progresivní metody práce, které jsou Ú adem preferovány. Ú ad intenzivn spolupracoval s místními orgány sociáln -právní ochrany d tí. astá byla ádost o zastoupení Ú adu jako kolizního opatrovníka dít te u soudních jednání. Ú ad byl asto ustanovován kolizním opatrovníkem i v ízeních, kde je cizí prvek nepodstatný, v ichni ú astníci se zdr ují na území eské republiky a místn p íslu ný orgán sociáln -právní ochrany d tí by mohl funkci kolizního opatrovníka vykonávat efektivn ji. Se soudy byly vyjas ovány otázky uznání a výkonu rozhodnutí soud lenských stát Evropské unie, kdy byl konzultován vztah mezi haagskou Úmluvou o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vy ivovací povinnosti z roku 1973 (publikována vyhlá kou. 132/1976 Sb.) a na ízením Rady (ES). 44/2001 o p íslu nosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v ob anských a obchodních v cech; v t chto v cech byla dosa ena v zásad jednotná pr axe, která vede k efektivnímu postupu, kter ý co nejmén zat uje dot ené státní orgány. Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 8/14

9 2 Zpráva o hospoda ení 2.1 Údaje o majetku Hmotný investi ní majetek Ú adu byl v roce 2009 zvý en jednak o ástku , -- K, kdy bylo Ú adu z MPSV p evedeno Multifunk ní za ízení Xerox WCP 7328, a také o ástku ,-- K odpovídající hodnot slu ebního vozidla koda Superb p evedeného na Ú ad rovn z MPSV. V roce 2009 bylo na Ú adu také provedeno vy azení hmotného investi ního majetku. Jednalo se jak o vy azení z ú tovací skupiny nábytek, a to v celkové hodnot ,55 K (viz dále). Dále byl ze skupiny kancelá ské stroje vy azen investi ní majetek v celkové hodnot ,40 K (pov t inou vy azená výpo etní technika). Ve kerý tento majetek byl zlikvidován komer ním subjektem. Dále do lo k p evodu osobního automobilu koda Octavia z Ú adu na Policii eské republiky, a tak byl p eveden majetek v hodnot ,-- K. V roce 2009 do lo k nákupu kancelá ského nábytku na vybavení nových prostor Ú adu v ástce 1, ,25 K. Dále byly zakoupeny p ístroje do kuchyn k varné konvice, kávovar a lednice v celkové hodnot ,75 K. B hem roku 2009 bylo na Ú ad p evedeno z MPSV ve keré vybavení novými osobními po íta i. Byly zakoupeny dal í drobné kancelá ské stroje a pom cky. Celková ástka vydaná za toto vybavení je ,38 K. V roce 2009 nedo lo k ádnému vy azení nehmotného majetku (software). V roce 2009 do lo pouze k navý ení nehmotného majetku, a to z d vodu nákupu nového programového vybavení, zejména pr ogramu ASPI a informa ního systému Gordic. Ke konci roku 2009 byl stav majetku Ú adu následující: Nehmotný majetek software v celkové hodnot , ,34 K Hmotný investi ní majetek v celkové hodnot , ,48 K Hmotný majetek nábytek v celkové hodnot , ,42 K Hmotný majetek kancelá ské stroje v celkové hodnot... 1, ,93 K Celková hodnota ú tovaného majetku , ,17 K Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 9/14

10 2.2 Rozpo et a jeho erpání Celkové zhodnocení pln ní rozpo tu Ú adu P ehled pln ní rozpo tu (s uvedením pen ních údaj v tisících K ) je uveden v Tabulce 7. Ukazatel Skute nost 2008 Schválený rozpo et 2009 Upravený rozpo et 2008 Skute nost 2008 Pln ní uprav. rozpo tu v % P íjmy celkem 0,33 2,0 2,0 72,00 3,604,83 Výdaje celkem 9,709,00 8,501,00 17,838,00 17,628,36 98,82 B né výdaje 9,709,00 8,501,00 17,838,00 17,628,36 98,82 Investi ní výdaje Tab. 7: P ehled pln ní rozpo tu V pr b hu roku 2009 Ú adu provedl deset rozpo tových opat ení; dal í ty icet t i rozpo tová opat ení byla provedena jako p esun v rámci rozpo tu organizace. Rozpo et platových výdaj Ú adu byl zvý en o ástku tisíc K, a to rozpo tovým opat ením MPSV. Tyto prost edky byly ur eny pro trvalé navý ení po tu funk ních míst Ú adu o 5 osob p evodem 2 funk ních míst z eské správy sociálního zabezpe ení, 1 funk ního místa z ú adu práce a 2 funk ních míst ze Státního ú adu inspekce práce. Z této ástky bylo 300 tisíc K ur eno na úhradu ostatních plateb za provedenou práci k zaji t ní ú asti dal ích odborník p i e ení slo itých p ípad a k zabezpe ení realizace spisového systému. Dále byl rozpo et navý en rozpo tovým opat ením MPSV o ástku 820 tisíc K ; finan ní prost edky byly ur eny na pokrytí v cných výdaj. Dal ím rozpo tovým opat ením MPSV byly posíleny v rozpo tu Ú adu prost edky b ných výdaj o ástku 130 tisíc K, z toho 120 tisíc K na tvorbu webových str ánek, tvorbu jednotného desi gnu Ú adu v etn odpovídajících manuál a 10 tisíc K na poho t ní p i pracovním setkání Ú adu s orgány sociáln -právní ochrany. K dal ímu navý ení prost edk na b né výdaje Ú adu do lo rozpo tovým opat ením MPSV o ástku tisíc K. Tyto prost edky byly pou ity na úhradu rozdílu nájemného v prostorách nového sídla, k po ízení nábytku a k pokrytí náklad na st hování. Dal í prost edky ur ené na úhradu závazk, které vznikly v minulosti a nebyly doposud e eny, nebo vznikly v d sledku nutnosti e ení akutních provozních problém v innosti Ú adu, byly do rozpo tu Ú adu p evedeny rozpo tovým opat ením MPSV, a to v ástce ve vý i tisíc K. Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 10/14

11 Rozpo tovým opat ením MPSV do lo do rozpo tu Ú adu k p evodu ástky 193 tisíce K, která byla ur ena k úhrad náklad jazykových mutací webových stránek, na jazykové vzd lání zam stnanc a k navý ení limitu na poho t ní a dary. Rozpo et Ú adu byl rozpo tovým opat ením MPSV navý en o ástku tis. K ur enou na nákup progr amového vybavení ke z ízení spisové slu by. K poslednímu navý ení rozpo tu ú ad Ú adu do lo rozpo tovým opat ením MPSV k nákupu literatury, resp. pro vybavení knihovny Ú adu. B hem roku 2009 do lo také ke dv ma rozpo tovým opat ením, kterými dochází pouze k p esunu výdajových prost edk. Jeden p esun byl u ástky 8 tisíc K z polo ky povinného pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti na náhradu platu za dobu do asné pracovní neschopnosti nebo karantény, ke druhému p esunu prost edk ve vý i 423 tisíce K do lo z prost edk na platy ve prosp ch ostatních plateb za provedenou práci. 2.3 erpání rozpo tových prost edk v jednotlivých tvrtletích Rozpo et Ú adu byl erpán v pr b hu roku s ur itými výkyvy, a to s p ihlédnutím k postupnému zavád ní optimaliza ních a stabiliza ních opat ení Ú adu a také s ohledem na posílení rozpo tu Ú adu k provedení t chto opat ení v závislosti na vývoji ve ejných financí a ve druhé p li roku. Tento vývoj prezentuje tabulka 8. Ukazatel I. tvrtletí II. tvrtletí III. tvrtletí IV. tvrtletí Výdaje celkem 11,29% 29,43% 45,60% 98,82% B né výdaje 11,29% 29,43% 45,60% 98,82% Invest.výdaje Tab. 8: Pr b h erpání rozpo tu 2.4 Rozpo tové p íjmy a výdaje Rozpo tové p íjmy Pro rok 2009 byl Ú adu stanoven rozpo et p íjm ástkou 2.000,-- K. K inily p íjmy Ú adu ,-- K, co bylo v rozhodující mí e ovlivn no prodejem pro Ú ad nepot ebného majetku v souvislosti se st hováním. Uvedený majetek, zejména nábytek, se nepoda ilo umístit v jiných organiza ních slo kách státu, a proto byl na základ znaleckého posudku prodán zejména do oblasti ve ejného vysokého kolství. Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 11/14

12 2.4.2 Rozpo tové výdaje Upravený rozpo et Ú adu inil tisíc K. Jeho kone ná vý e byla v rozhodující mí e ovlivn na st hováním Ú adu a po ízením komplexního informa ního systému, e ícího rovn problematiku spisové slu by. V obou p ípadech lo o mimo ádné jednorázové údaje, které nebudou v dal ím období opakovány. Kone ná vý e rozpo tu byla rovn ovlivn na nár stem po tu zam stnanc, kterým bylo e eno nezbytné personální posílení Ú adu. 2.5 Vnit ní a vn j í kontroly Ve dnech 21. a byla na základ písemného pov ení, vydaného editelkou odboru interního auditu a kontroly MPSV, provedena mimo ádná ve ejnosprávní kontrola, realizovaná kontrolními zam stnanci odboru ekonomického a odboru interního auditu a kontr oly MPSV. Kontrolní innosti byly provád ny postupn podle odborné p íslu nosti jednotlivých len kontrolní skupiny a kontrolní zji t ní byla zpracována do spole ného výstupu uspo ádaného podle obsahu zji t ní. Záv ry z této kontroly byly p edm tem projednání kolegiem ministra práce a sociálních v cí dne 26. února 2009, na základ kterého byla p ijata Instrukce nám stka ministra. 5/2009 o ustanovení pracovního týmu pro stabilizaci Ú adu. Sou ástí instrukce byla i opat ení s pr b nými i konkrétními termíny. Pln ní takto stanovených úkol se posléze projevilo v jednotlivých rozpo tových opat eních, kterými byly v pr b hu roku vytvá eny podmínky pro napln ní p ijatých opat ení (viz vý e). Dal í kontrolou byla ve ejnosprávní kontrola Finan ního editelství v Brn zam ená na hospoda ení v letech 2007 a Kontrola vyústila ve zpracování protokolu, ke kterému vyjád il Ú ad ve stanoveném termínu námitky, je byly zákonným postupem vypo ádány. 2.6 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a ú elnosti vynakládání výdaj Významným ukazatelem hospodárnosti je nákladovost na jednoho zam stnance, která je v uplynulých 5 letech násl edující. Jak je uvedeno v p edchozích díl ích bodech této kapitoly, rok 2009 je zatí en neopakovatelnými a jednorázovými vlivy a aktivitami, které ovlivnily výsledek hospoda ení roku. Jedním z t chto vliv je i úhrada náklad a realizace inností, které nebyly hrazeny v roce 2008, a tak významn ovlivnily i zvý ení nákladovosti v roce Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 12/14

13 Pro dal í období je mo no p edpokládat, také v souvislosti s p ijatými opat eními, dal í sni ování nákladovosti a zvy ování hospodárnosti innosti Ú adu. Vývoj nákladovosti na jednoho zam stnance je sumarizován v tabulce 9. Rok nákladovost na jednoho zam stnance ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K Tab. 9: Nákladovost na jednoho zam stnance v letech 2005 a Údaje o výdajích na ú ast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich po ádání a o výdajích nebo nákladech na zahrani ní slu ební cesty Nejvy í míru erpání v této skupin výdaj vykázal Ú ad na polo ce cestovné, a to v nejv t ím objemu pro vnitrostátní slu ební cesty. Cestovné bylo poskytnuto také v souvislosti s následujícími zahrani ními pracovními cestami: - T. Vykydal a R. Janda ve dnech 27. a nav tívili spolupracující organizaci pro mezinárodní osvojení ve Spol kové republice N mecko, - S. Dostálová ve dnech 2. a nav tívila spolupracující orgány a organizace v Londýn, - M. Nováková se ve dnech 14. a zú astnila neformální konference úst edních evropských stát pro mezinárodní osvojení v Oslu, - M. Nováková se ve dnech 9. a zú astnila zasedání zvlá tní komise Haagské konference mezinárodního práva soukromého, - S. Kopecká se ve dnech a zú astnila spole né konference Rady Evropy a Evropské komise k revizi Evropské úmluvy o osvojení d tí, - Dne se delegace zástupc Ú adu zú astnila pracovního setkání s Centrom pre medzinárodnoprávnú ochranu detí a mláde e v Bratislav. Ostatní finan ní prost edky byly pou ity na úhradu tuzemských slu ebních cest k ú asti p i jednáních u soud, k náv t vám kojeneckých ústav a d tských domov (zejména k výkonu asistence p i interakcích v agend mezinárodních adopcí) orgán sociáln právní ochrany a k ú asti na jednáních na Mi nisterstvu práce a sociálních v cí a dal ích úst edních orgán státní správy. Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 13/14

14 3 Záv re né hodnocení Rok 2009 se stal obdobím stabilizace Ú adu a vytvo ení základ pro jeho fungování podle princip nebyrokratické a efektivní ve ejné správy. Byly polo eny základy pro vytvo ení standardizovaných pracovních postup, které budou v roce 2010 prov ovány v praxi tak, aby mohly být na metodi cké úrovni kodifikovány. Brno 28. erven 2010 JUDr. Zden k K a p i t á n, Ph.D. editel Ú adu Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 strana 14/14

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

1. Zpráva o výkonu věcné působnosti

1. Zpráva o výkonu věcné působnosti Zpráva o činnosti úřadu za rok 2010 1. Zpráva o výkonu věcné působnosti 1.1 Obecně Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen Úřad ) vykonával svoji činnost jako orgán sociálně-právní ochrany dětí

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990. Inventá. (NAD.: 5) (.

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990. Inventá. (NAD.: 5) (. Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/03 ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990 Inventá (NAD.: 5) (. pom cky: 135) Jana Ratajová, Tomáš Rataj Praha 1998 Obsah Úvod...VII

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více