ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008"

Transkript

1 Řešení problematiky veřejn ejné podpory v Regionáln lním m operačním m programu regionu soudržnosti Jihozápad Červen 2008 PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

2 OBSAH: ÚVOD 3 I. OBECNÉ POKYNY 4 Klasifikace projektů z pohledu veřejné podpory 4 Odpovědnost a posuzování projektů 4 Příjemci veřejné podpory a jejich povinnosti 5 Monitoring řídícího orgánu 6 II. PŘEHLED INTERVENCÍ 7 Relevantní legislativa 7 Vysvětlení způsobu klasifikace jednotlivých oblastí podpor 8 III. POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ 12 Existence veřejné podpory 12 Použití konkrétních pravidel 13 IV. KOMUNIKACE SE ŽADATELI O PODPORU 14 Prohlášení ke způsobilým výdajům 14 Prohlášení k pravidlu de minimis 14 Klauzule o vrácení podpory 15 PRIORITNÍ OSA: DOSTUPNOST CENTER Modernizace regionální silniční sítě 16 Metodický postup Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 18 Metodický postup Modernizace vozového parku veřejné dopravy 21 Metodický postup Rozvoj regionálních letišť 24 Metodický postup Rozvoj místních komunikací 27 Metodický postup 27 PRIORITNÍ OSA: STABILIZACE A ROZVOJ MĚST A OBCÍ Integrované projekty rozvojových center (nad 50 tis.) 28 Metodický postup 29

3 2.2 Rozvojové projekty spádových center (5-50 tis.) 34 Metodický postup Revitalizace částí měst a obcí (0,5-5 tis.) 36 Metodický postup 36 Podmínky udělení podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 38 Metodický postup Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 41 Metodický postup Rozvoj zdravotnické péče 45 Metodický postup 45 PRIORITNÍ OSA: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 48 Metodický postup Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cest. ruchu 52 Metodický postup Rozvoj služeb cest. ruchu, marketingu a produktů cest. ruchu 56 Metodický postup 57 ANALÝZA RELEVANTNÍCH PRAVIDEL VEŘEJNÉ PODPORY 60 Podpora de minimis 60 Podpora malým a středním podnikům 61 Regionální podpora 65 Dopravní politika 68 Regionální letiště 73 Základní, střední a vyšší odborné školství 76 Sociální a zdravotní politika 78 Červen

4 ÚVOD Cílem tohoto dokumentu je objasnění způsobu aplikace pravidel veřejné podpory v regionálním operačním programu JIHOZÁPAD. První kapitola obsahuje základní pokyny k aplikaci pravidel veřejné podpory. Představuje konkrétní zásady pro posuzování projektů v praxi, přičemž v tomto směru je více orientována na procesní aspekty. Druhá kapitola přináší praktický přehled, jaká pravidla veřejné podpory mají být pro konkrétní oblasti podpory vždy použita. Třetí kapitola přehledně rozebírá základní otázky, které by si posuzovatelé projektů při aplikaci pravidel veřejné podpory měli klást. Charakter otázek je ilustrativní. Ukazuje, jak se pravidla popsaná v předchozí kapitole aplikují v praxi. Čtvrtá kapitola se váže k dokumentaci pro komunikaci poskytovatele podpory a jejího žadatele. Dále navazuje text, který se vztahuje ke konkrétním oblastem intervencí ROP Jihozápad. V samotném závěru je obsažena stručná analýza pravidel poskytování veřejné podpory, které jsou pro ROP JZ významné. * * * * * Postupy obsažené v materiálu představují odborný názor společnosti PBA Group/Úřadu Regionální rady, neboť závazné stanovisko v dané věci může poskytnout pouze Evropská komise jako svrchovaná autorita v otázkách pravidel veřejné podpory. Červen

5 I. OBECNÉ POKYNY Klasifikace projektů z pohledu veřejné podpory Obecně platí, že dotace na projekty financované z fondů EU nesmí zakládat zakázanou veřejnou podporu. To znamená, že přijatelnými projekty pro regionální operační program Jihozápad jsou jen takové, jejichž financování buď nezakládá veřejnou podporu, případně pokud ji zakládá, dotace je povolena na základě výjimky ze zákazu veřejné podpory (zvláštního předpisu Evropské komise). V souladu s článkem 87 Smlouvy ES dotace na projekt zakládá veřejnou podporu, je-li financována státem nebo ze státních prostředků, zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a tím narušuje nebo hrozí narušit soutěž na trhu a pokud nepříznivě ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Výjimkami se rozumí právní předpisy, které přijaly orgány EU s cílem definovat množinu takových podpor, které nejsou v rozporu s právem EU. Nad rámec těchto předpisů může podporu schválit pouze Evropská komise. Množina výjimek - relevantních předpisů EU - pro oblast veřejné podpory významných pro ROP Jihozápad vyplývá z druhé kapitoly tohoto dokumentu. Odpovědnost a posuzování projektů Odpovědným subjektem za dodržování pravidel veřejné podpory v regionálním operačním programu Jihozápad je řídící orgán. V rámci procesu posuzování žádostí dochází ke kontrole projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. Tato kontrola probíhá u každého projektu v souladu s příslušnou legislativou EU, přičemž základní přístupy pro hodnocení projektů jsou předmětem právě tohoto dokumentu viz dále části věnované popisu jednotlivých oblastí podpor (nemají za cíl nahradit práci s právními předpisy EU pro oblast veřejné podpory, ale zjednodušit ji). Časový ani věcný rozsah činnosti spojený s běžnou kontrolou veřejné podpory není tímto dokumentem nijak stanoven. Podstatné je dosažení jednoznačného závěru v rámci posuzování projektu. Závěrem se rozumí uvedení informace, zda projekt nezakládá, či zakládá veřejnou podporu, případně, jaké pravidlo se aplikuje. V případě pochybností spojených se správnou aplikací pravidel veřejné podpory u posuzovaného projektu je řídící orgán oprávněn pozastavit řízení ve věci schválení podpory z operačního programu. Obnovit ho může pouze tehdy, jsou-li dané pochybnosti odstraněny. O postupu ve věci odstranění pochybností je žadatel informován řídícím orgánem ve stanovené lhůtě. Červen

6 Vhodným přístupem při přetrvávání pochybností může být získání odborného stanoviska od třetích subjektů, mezi něž patří zejména poradní názor ÚOHS. V případě dlouhodobých pochybností bude získán závazný názor Evropské komise. Pro zajištění transparentnosti procesu posuzování a pro lepší orientaci žadatelů o dotace jsou Úřadem regionální rady vydávána tzv. předběžná stanoviska ve věci veřejné podpory. Bližší informace o jejich vydávání jsou na internetových stránkách RR Jihozápad. Zvláštní pozornost je věnována případům, kdy je nutné volit mezi více aplikovatelnými pravidly veřejné podpory. V podstatě vždy je možné volit mezi odpovídajícími pravidly a pravidlem de minimis. Úřad RR se v tomto případě drží zásady, že pravidlu de minimis je lépe se v praxi vyhnout z důvodu problematického prověřování naplnění podmínek jeho aplikace. Pravidla veřejné podpory jsou rovněž v relevantní míře promítnuta do těch částí výzev, které se týkají podporovaných aktivit, oprávněných žadatelů o podporu, výše podpory a vymezených způsobilých výdajů. Současně je náležitá pozornost věnována správnému používání pojmů a definic (například vymezení MSP, podniku ve smyslu práva EU, apod.) Má se rovněž za to, že podpora má motivační účinek, pokud příjemci umožňuje provést činnosti nebo projekty, které by se bez této podpory neuskutečnily. Regionální podpora má motivační účinek rovněž tehdy, pokud by se bez podpory investiční projekt neuskutečnil v dané podporované oblasti. Příjemci veřejné podpory a jejich povinnosti V rámci režimů podle článku 87 Smlouvy ES mohou být příjemci veřejné podpory soukromé nebo veřejné subjekty, pokud provádí hospodářskou činnost. Jejich právní forma není rozhodující. Konkrétní podmínky udělení a výše podpory vyplývají z jednotlivých relevantních předpisů ES. Projekty, které obdrží podporu z regionálního operačního programu Jihozápad, nesmí obdržet žádnou jinou podporu z veřejných zdrojů na stejné způsobilé výdaje tohoto projektu. Tento závazek bude explicitně uveden v rámci smluvního vztahu mezi žadatelem a poskytovatelem podpory v regionálním operačním programu Jihozápad. U projektů, jejichž financování nezakládá veřejnou podporu, ale vytváří příjmy, způsobilé výdaje nepřevýší současnou hodnotu investičních nákladů po odečtení současné hodnoty čistého příjmu z investice za konkrétní referenční období, jak je to definováno v článku 55 nařízení 1083/2006 ES. Projektem vytvářejícím příjmy se Červen

7 rozumí jakákoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. Veškerá zakázaná podpora (tj. poskytnutá v rozporu s pravidly EU) musí být ze strany příjemce navrácena, a to včetně úroků stanovených v souladu s nařízením Rady ES 794/2004. Monitoring řídícího orgánu Řídící orgán povinně shromažďuje informace o veřejných podporách poskytnutých v předcházejícím období a o probíhajících programech veřejné podpory. Zajišťuje, aby příslušné dokumenty obsahovaly dostatečné informace pro to, aby mohlo být posouzeno, zda podmínky uplatnění výjimky byly respektovány (např. relevantní informace prokazující možnost kvalifikace společnosti jako MSP v případě, že tomuto podniku byl tento typ podpory přiznán). Roční záznamy týkající se blokových výjimek musí být uchovávány po dobu 10 let od data poskytnutí veřejné podpory na jejich základě. Podobně je nezbytné zachovat informace o udělené podpoře de minimis v průběhu dalších 10 let od data jejího poskytnutí. Červen

8 II. PŘEHLED INTERVENCÍ Relevantní legislativa Výčet legislativy, která je aplikovaná v rámci ROP Jihozápad, je patrný z následujícího textu (ten je zaměřen jen na vývoj v právní oblasti) a tabulky, která je níže uvedena. Nejčastěji používaným předpisem je nařízení Komise 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu. V této souvislosti je vhodné uvést, že v Evropská komise připravuje nové nařízení o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašujících určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (tzv. obecnou nebo též superblokovou výjimku). Předpokládá se, že dané nařízení by mohlo vstoupit v platnost v polovině roku 2008 s tím, že zároveň bude zrušena celá řada dosud platných předpisů definujících specifické blokové výjimky, mimo jiné i výše uvedenou blokovou výjimku pro vnitrostátní regionální podporu. Pokud jde o přechodná ustanovení, podstatné jsou tyto skutečnosti: - Nové nařízení by se mělo použít na podporu poskytnutou před jeho vstupem v platnost, pokud tato podpora splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení - Podpora poskytnutá před vstupem nového nařízení v platnost, která nesplňuje podmínky v něm stanovené, splňuje však podmínky stanovené v nařízení ES 1628/2006, je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy - Jakákoliv jiná podpora poskytnutá před vstupem tohoto nařízení v platnost, která nesplňuje podmínky v něm stanovené, bude Komisí posouzena v souladu s příslušnými rámcovými předpisy, pokyny, sděleními a oznámeními - Po skončení doby platnosti tohoto nařízení zůstávají programy podpor, které jsou vyňaty podle tohoto nařízení, vyňaty ještě po přechodné období šesti měsíců s výjimkou režimů regionální podpory. Platnost režimů regionální podpory, které byly vyňaty podle nařízení 1628/2006, končí s koncem platnosti schválených map regionální podpory Bude-li navrhované nařízení přijato v popisované podobě, pak z výše uvedeného nevyplývá nic jiného než, že výzvy ROP Jihozápad, které budou vypisované po přijetí daného nařízení, budou muset vzít v úvahu dikci nového nařízení. Vedle právního předpisu k regionální podpoře je při implementaci ROP Jihozápad možné uplatnění zvláštního předpisu k problematice dopravní politiky (předpokládá se okrajové použití). Také pro tuto oblast je charakteristický nový přístup Evropské komise, který vyústil v přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. Nové nařízení má nicméně vstoupit v platnost až v prosinci 2009, neboť členské státy mají mít dostatek času, aby se připravily na Červen

9 změny z něho vyplývající. Ve vztahu k ROP Jihozápad ale po této ani po věcné stránce z nového předpisu nevyplývají žádné podstatné změny. Více informací k předmětné legislativě je uvedeno v závěru dokumentu. Vysvětlení způsobu klasifikace jednotlivých oblastí podpor Tato pasáž uvádí orientačním (nikoliv vyčerpávajícím) způsobem, jaká pravidla veřejné podpory jsou v ROP Jihozápad použita. Intervence (aktivita), u které je uvedeno nezakládá veřejnou podporu znamená, že v rámci posuzování projektů je nutné vyloučit (resp. nejsou přípustné) ty projekty, v jejichž případě by poskytnutí finančních prostředků veřejnou podporu zakládalo. Neznamená to tedy a priori, že by veřejná podpora v těchto intervencích nemusela být předmětem kontroly. U intervencí (aktivit), které mají předepsanou výhradní aplikaci konkrétního pravidla veřejné podpory, se jedná o veřejnou podporu vždy (tj. dané pravidlo se použije pro všechny projekty, které budou v rámci intervence předkládané). U ostatních intervencí (aktivit) se rozlišuje, jestli veřejnou podporu zakládají či nikoliv (vyplývá z dikce zakládá-li veřejnou podporu ). Podle toho se buď se aplikuje některé z předepsaných pravidel, pokud daná intervence veřejnou podporu zakládá, nebo se o veřejnou podporu nejedná, a pak u předkládaných projektů není nutné žádná specifická pravidla aplikovat. Oblast podpory 1.1. Modernizace regionální silniční sítě 1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu Financované aktivity Modernizace, popř. výstavba železničních stanic a zastávek Modernizace, popř. výstavba autobusových nádraží a zastávek Výstavba nebo modernizace dopravních terminálů pro veřejnou dopravu Výstavba nebo modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu Budování nebo modernizace informačních systémů ve veřejné dopravě Technické prostředky pro rozvoj integrovaných dopravních systém Uplatňovaná pravidla VP Nezakládá veřejnou podporu. Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se pravidla dle nařízení 1107/70 ES Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se pravidla dle nařízení1107/70 ES Nezakládá veřejnou podporu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se pravidla dle nařízení1628/2006 ES Nezakládá veřejnou podporu Nezakládá veřejnou podporu Červen

10 1.3. Příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace Nákup, popř. modernizace kolejových vozidel pro přepravu osob Nezakládá veřejnou podporu Článek 73 Smlouvy ES Modernizace vozového parku veřejné dopravy Nákup jiných než kolejových vozidel pro přepravu osob Článek 73 Smlouvy ES Přestavba autobusů na ekologický pohon Článek 73 Smlouvy ES Výstavba doprovodné infrastruktury k ekologickým formám veřejné dopravy (např. stanice CNG a LPG) Pokyny společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí 1.4. Rozvoj regionálních letišť Výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť Zlepšení technického a bezpečnostního vybavení letišť Uplatní se podmínky dané rozhodnutím Evropské komise Nezakládá veřejnou podporu Napojení veřejných letišť na silniční síť Nezakládá veřejnou podporu 1.5. Rozvoj místních komunikací Nezakládá veřejnou podporu 2.1. Integrované projekty rozvojových center Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Příprava rozvojových území pro podnikání a služby Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací Modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu Nezakládá veřejnou podporu 2.2. Rozvojové projekty spádových center Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech Stavební obnova a dostavba náměstí a dalších veřejných prostranství, vč. architektonických prvků Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Nezakládá veřejnou podporu Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Červen

11 Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené Příprava rozvojových území pro podnikání a služby Nezakládá veřejnou podporu Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP 2.3. Revitalizace částí měst a obcí Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech Stavební obnova a dostavba náměstí a dalších veřejných prostranství, vč. architektonických prvků Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu Revitalizace památkově chráněných objektů a území Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené Příprava rozvojových území pro podnikání a služby Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu. Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP 2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky Pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky Nezakládá veřejnou podporu Nezakládá veřejnou podporu 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci Rozvoj sítě sociálních služeb Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy 2.6. Rozvoj zdravotnické péče Nákup a modernizace vybavení zařízení sociálních služeb Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti Rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických zařízení Rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče (zdravotnické záchranné služby) Nákup a modernizace vybavení zdravotnických zařízení Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Červen

12 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení Výstavba a rekonstrukce sportovněrekreační vybavenosti pro cestovní ruch Nezakládá veřejnou podporu. Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP 3.2.Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cest. ruchu Výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst Stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek Komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo na přilehlých plochách Budování doprovodných informačních systémů a značení v památkově chráněných územích nebo objektech Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Nezakládá veřejnou podporu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Nezakládá veřejnou podporu Nezakládá veřejnou podporu Restaurování movitých kulturních památek Nezakládá veřejnou podporu Pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP 3.3. Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu Služby na podporu rozvoje cestovního ruchu a kultury Zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu (např. budování a rozvoj internetových informačních systémů cestovního ruchu, tvorba rezervačních a objednávkových systémů) Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se pravidlo de minimis Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se pravidlo de minimis Propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících produkty cestovního ruchu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se pravidlo de minimis Podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se pravidlo de minimis Červen

13 III. POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ Proces posuzování projektů je rozdělen do dvou základních fází: zjišťování existence veřejné podpory, a v případě jejího prokázání, určení konkrétních pravidel, které umožní její poskytnutí. Existence veřejné podpory Postup pro posouzení, respektive zjištění existence veřejné podpory je založen na uplatňování následujícího okruhu otázek: - Kdo je skutečným příjemcem podpory? Je jím subjekt, který projekt předkládá, nebo užitek z dotace na projekt bude mít třetí subjekt, kterého lze označit za cílového příjemce podpory? Komentář: I nekomerční projekt předkládaný veřejným subjektem může zvýhodňovat v konečné fázi soukromé podnikatele. - Bude přínos z realizace projektu dostupný plošně všem podnikům (případně občanům nebo jiným cílovým skupinám) ve všech odvětvích hospodářství a bez územního omezení (adekvátně se posoudí vůči občanům a jiným subjektům)? Nebo má z realizace projektu užitek konkrétní subjekt, případně skupina subjektů? Komentář: Pokud se jedná o obecně přístupnou infrastrukturu, o veřejnou podporu se nejedná. V opačném případě je nutné prověřit, jestli jsou naplněny i ostatní podmínky pro kvalifikaci veřejné podpory. - Lze realizaci projektu označit za ekonomickou aktivitu, která je nebo může být potencionálně provozována za účelem zisku? Komentář: Pokud ano, je naplněna jedna ze základních podmínek pro kvalifikaci veřejné podpory. - Je tato ekonomická aktivita vykonávaná jako služba ve veřejném zájmu? Komentář: Pokud ano, nemusí se jednat o veřejnou podporu nebo se může jednat o povolenou veřejnou podporu za předpokladu, že dotace je součástí kompenzace nákladů spojených s poskytováním těchto služeb. - Na jakém trhu se daný subjekt pohybuje, resp. má tato aktivita místní charakter nebo může být potencionálně vykonávaná subjekty z jiných členských států EU (má přeshraniční dopad)? Komentář: Pokud je trh otevřen zahraničním podnikatelům nebo na tomto trhu dochází k přeshraničnímu obchodu, pak je naplněna poslední podmínka, nezbytná pro kvalifikaci veřejné podpory. Taková dotace musí být tedy poskytnuta v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory. Červen

14 Použití konkrétních pravidel V návaznosti na prokázání existence veřejné podpory je určení konkrétních pravidel, která bude možné aplikovat (tj. jaká výjimka ze zákazu veřejné podpory bude použita), spojeno s následujícím okruhem otázek: - Podle jakých pravidel je nutné postupovat (v ROP Jihozápad budou podpory udělovány, kromě podpor notifikovaných Evropské komisi, výlučně na základě 2 pravidel: pro vnitrostátní regionální podporu a podporu de minimis)? - Které sektory nebo oblasti aktivit jsou vyloučené z možnosti poskytnutí podpory v tomto režimu (např. nákup vozového parku je vyloučen z pravidel o vnitrostátní regionální podpoře)? - Splňuje podnik definici příjemce podpory podle těchto pravidel (např. je malým a středním podnikem)? - Naplňuje projekt cíle, které si tato pravidla povolující poskytnutí podpory kladou za cíl (např. má projekt skutečně dopad na regionální rozvoj)? - Jakou výši podpory je možné poskytnout (stanoveno v daných pravidlech nebo v rozhodnutí Evropské komise)? - Na jaké uznatelné náklady je podporu možné poskytnout (každá pravidla stanovují přesně z pohledu veřejné podpory způsobilé výdaje)? - Získal projekt dříve již jinou podporu a jakou (důležité z pohledu zákazu kumulace podpor na shodné způsobilé náklady a především z hlediska uplatnění pravidla de minimis)? - Získal ji na stejné uznatelné náklady (kromě podpor de minimis je možné podpory kumulovat, pokud nejsou poskytnuty na stejné náklady)? Červen

15 IV. KOMUNIKACE SE ŽADATELI O PODPORU Žadatel o podporu získává informaci k veřejné podpoře nejpozději ve výzvě. Dále se uplatní následující typy prohlášení a smluvních ujednání: Prohlášení ke způsobilým výdajům Žadatel o podporu dále vyplní v rámci dokumentace k předkládanému projektu prohlášení, ve kterém závazně bude deklarovat, že na stejné způsobilé výdaje, na které nyní chce čerpat podporu, neobdržel dříve žádný jiný příspěvek z veřejných rozpočtů ČR a EU. Žadatel tímto prohlašuje, že na projekt, který se vztahuje k této žádosti o podporu nebyly na stejné způsobilé výdaje dříve získány žádné jiné finanční příspěvky z veřejných rozpočtů ČR a EU. Prohlášení k pravidlu de minimis Ve vztahu k pravidlu de minimis bude vyžadováno specifické čestné prohlášení, které se bude vázat k informaci o získaných podporách žadatele de minimis v posledních třech letech. Jako žadatel se tímto ucházím o podporu z ROP Jihozápad, která mi bude poskytnuta v režimu de minimis (dle ustanovení nařízení EU 1998/2006). Podle tohoto pravidla celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku EUR. Celková částka podpory de minimis udělená každému jednotlivému podniku činnému v odvětví silniční dopravy nepřesáhne EUR v kterémkoliv období tří fiskálních let. Tyto stropy se uplatní nezávisle na formě podpory nebo jejím sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je podpora poskytnutá členským státem zcela nebo částečně financována ze zdrojů Společenství. Období se stanoví podle roků používaných podnikem k daňovým účelům. Níže uvádím skutečnosti, které se váží k aplikaci daného pravidla. Prohlašuji, že v případě pochybností o dříve získaných podporách se obrátím na dotčený orgán s cílem vyjasnění jejich klasifikace. Jsem si vědom, že níže uvedené typy podpor, které nejsou uvedeny vyčerpávajícím způsobem, mohou spadat do kategorie de minimis a jako takové zakládat veřejnou podporu ve smyslu práva EU. - dotace získaná z veřejných rozpočtů - půjčka získaná od veřejných subjektů za zvýhodněných podmínek - školení či poradenské služby od veřejných institucí získaných zdarma či za zvýhodněných podmínek Červen

16 - podpora na investice či projekty ochrany životního prostředí z veřejných zdrojů - reklama zdarma ve veřejné lokální televizi či jiných veřejných médiích (například podporu turistických produktů) - nákup pozemku či jiných nemovitostí za menší než tržní cenu Prohlašuji, že výše podpory udělená v posledních třech letech v režimu de minimis činila: Letos, loňský rok, předloňský rok, CELKEM Jméno, pozice, organizace, datum, podpis Klauzule o vrácení podpory U projektů, které zakládají veřejnou podporu, bude v rámci smlouvy uvedeno ustanovení z něhož bude vyplývat informace o typu výjimky, která na získanou podporu byla aplikována. U dotací poskytnutých v režimu de minimis bude navíc žadateli o tuto podporu vystaveno specifické osvědčení (takové osvědčení mu ulehčí situaci pro pozdější kontrolu a zejména v případě podání dalších žádostí o podporu v budoucnosti). Každá smlouva s žadatelem bude obsahovat klauzuli o povinnosti navrácení podpory v případě jejího nezákonného poskytnutí (platí, že na podporu není právní nárok, přičemž tato klauzule brání pozdějším případným námitkám o přijetí podpory v dobré víře ze strany jejího příjemce). Žadatel si je vědom skutečnosti, že získaný finanční příspěvek z fondů EU nesmí v sobě zakládat zakázanou veřejnou podpory. Žadatel se výslovně zavazuje spolupracovat s poskytovatelem podpory (řídícím orgánem) způsobem, který ve vztahu k získanému finančnímu příspěvku z fondu EU vždy a za všech okolností povede k zajištění souladu s pravidly EU pro oblast veřejné podpory. Červen

17 PRIORITNÍ OSA: DOSTUPNOST CENTER 1.1 Modernizace regionální silniční sítě Forma podpory a její výše Formou podpory v rámci oblasti podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace). Způsobilé výdaje budou hrazeny z ERDF maximálně do výše 85 %, ve zbylé části z národních veřejných zdrojů. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí ,- Kč. Aplikace pravidel veřejné podpory V rámci této intervence nebudou poskytovány podpory, které zakládají veřejnou podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES. Je vyloučeno, aby podpora byla poskytnuta na projekty výstavby silnic, ze kterých mají přímý individuální užitek pouze vybrané hospodářské subjekty. Metodický postup Podmínky udělení podpory V případě infrastrukturních projektů je základní otázkou, zda přínos z realizace projektu je dostupný plošně všem jejím budoucím uživatelům bez omezení nebo zda z realizace projektu má užitek konkrétní subjekt, případně skupina subjektů. Zjišťování existence veřejné podpory Udělování podpory v rámci této intervence bylo nastaveno tak, aby veřejná podpora nebyla poskytována, což vyžaduje zpřístupnění výstupu projektů všem subjektům bez omezení. Proto byla vyloučena možnost financování účelových komunikací. Co se rozumí pod pojmem účelová komunikace? Účelová komunikace je taková, ze které má přímý užitek pouze vybraný hospodářský subjekt nebo skupina subjektů. Jako příklad lze uvést příjezdovou komunikaci k průmyslové zóně (viz níže). Červen

18 Aktivita: Napojení rozvojových ploch na nadřazenou silniční síť a) Projekt napojení rozvojových ploch, ve kterém se stále jedná o obecnou infrastrukturu, tj. využívanou veřejně i k jiným účelům než výlučně k účelům dotčeného podniku nebo skupiny podniků, kteří sídlí v rozvojové zóně. O veřejnou podporu se nejedná. V každém případě může být silnice vedena maximálně k hranici rozvojových ploch. Pokud bude toto naplněno, podpora může být udělena. b) Projekt napojení rozvojových ploch, ve kterém se jedná o účelovou komunikaci O veřejnou podporu se jedná, pokud je dotčen přeshraniční obchod. Lze předpokládat, že u většiny průmyslových zón bude obchod mezi členskými státy dotčen. Za těchto okolností nemůže být podpora poskytnuta. Specifickými jsou z tohoto hlediska rozvojové zóny, kde jsou umístěna obchodní střediska a jiné objekty občanské vybavenosti. Lze předpokládat, že v tomto případě se jedná o veřejnou infrastrukturu, jelikož zpřístupňuje objekty běžné občanské vybavenosti. Financování komunikace, která napojuje takový typ obchodní zóny nezakládá veřejnou podporu, přestože může být označena za účelovou. Ostatní aktivity: Projekty napojení regionu na nadřazenou silniční síť, propojení center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, napojení venkovských oblastí a příhraničních oblastí na centra, zlepšení dostupnosti hraničních přechodů a snížení negativního vliv dopravy na obyvatelstvo. O veřejnou podporu se nejedná, protože jejich předmětem není naplňování ekonomické činnosti. Červen

19 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu Forma podpory a její výše Formou podpory v rámci oblasti podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace). Způsobilé výdaje budou hrazeny z ERDF maximálně do výše 85 %, ve zbylé části z národních veřejných zdrojů. V případě projektů nezakládajících veřejnou podporu bude dotace poskytnuta až do výše 100 % způsobilých výdajů projektu. U projektů zakládajících veřejnou podporu bude dotace poskytnuta do výše stanovené v rozhodnutí Evropské komise vydaném na základě notifikace, případně v souladu s pravidlem de minimis. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí ,- Kč. Aplikace pravidel veřejné podpory U projektů, které jsou zaměřeny na budování infrastruktury ve vlastnictví krajů, obcí nebo organizací jimi zřízených, z níž budou mít stejný užitek a k níž budou mít rovný přístup bez dalšího zvýhodnění všichni provozovatelé dopravy (případně všichni účastníci dopravního provozu v případě budování integrovaných dopravních systému) se nejedná o veřejnou podporu a podpora bude udělena až do výše 100 % způsobilých výdajů. U projektů výstavby či modernizace odstavných ploch pro vozidla se nejedná o veřejnou podporu, pokud parkování nebude zpoplatněno a nebude mít přímý ekonomický dopad na trh. V případě projektů výstavby či modernizace placeného parkoviště, jehož provoz může narušovat tržní prostředí, bude aplikováno nařízení č 1628/2006 o vnitrostátní regionální investiční podpoře, pokud budou splněny podmínky z něho vyplývající (tj. projekty, které by nesplnily jeho podmínky, nebudou akceptovány). U projektů výstavby železničních stanic a zastávek, výstavby autobusových nádraží a zastávek, kde příjemcem podpory budou provozovatelé drážní a autobusové dopravy, v závislosti na ekonomické stránce projektu dotace hrozí zakládat veřejnou podporu, kterou by bylo nezbytné notifikovat v souladu s nařízením 1107/70 EHS (předpokládají se ale projekty, které veřejnou podporu zakládat nebudou a notifikaci tedy spíše nebude nutné provádět). Podpora koncepcí studií a projektů týkajících se dostupnosti regionu, budování a modernizace informačních systémů a rozvoj integrovaných dopravních systémů nezakládá veřejnou podporu. Červen

20 Metodický postup Podmínky udělení podpory V případě infrastrukturních projektů je základní otázkou, zda přínos z realizace projektu je dostupný plošně všem jejím budoucím uživatelům bez omezení nebo zda z realizace projektu má užitek konkrétní subjekt, případně skupina subjektů. Obecným trendem v Evropské unii je pozvolné otevírán trhu s infrastrukturou konkurenci, nicméně v České republice je tento trh téměř nerozvinutý. S ohledem na cíl zajišťování jednotné politiky v dané oblasti chce Evropská komise o daných podporách rozhodovat sama. Zjišťování existence veřejné podpory V případě této oblasti podpory není poskytnutí veřejné podpory vyloučeno. Dotace, které v této intervenci zakládají veřejnou podporu a nelze je povolit na základě platných pravidel poskytování veřejné podpory (vnitrostátní regionální investiční podpory), budou notifikována za účelem jejího předběžného schválení Evropskou komisí. Aktivita: Projekty modernizace, popř. výstavby železničních stanic a zastávek a autobusových zastávek a nádraží a) Projekty modernizace nebo výstavby stanic, zastávek a nádraží, které jsou ve vlastnictví kraje nebo obcí a jsou zpřístupněny všem provozovatelům a uživatelům dopravy. O veřejnou podporu se nejedná, jde o výstavbu veřejné infrastruktury. b) Projekty modernizace nebo výstavby stanic, zastávek a nádraží, které jsou ve vlastnictví kraje nebo obcí, ale jsou využívány výlučně jediným dopravcem. O veřejnou podporu se jedná za předpokladu, že dojde k natolik významnému zvýhodnění dopravce, že může být touto podporou dotčen přeshraniční efekt. Podpora na projekt modernizace a výstavby stanic ve vlastnictví krajů a obcí jdoucí ve prospěch jediného dopravce může představovat zvýhodnění daného dopravce, nicméně tohoto zvýhodnění musí být natolik významné, aby byla porušena hospodářská soutěž a přeshraniční efekt. U výstavby stanic, které využívá jediný dopravce, se z definice jedná o linky veřejné dopravy (většinou provozované ve veřejném zájmu), na kterých neexistuje konkurence, a nemusí tedy hrozit porušení hospodářské soutěže a zvýhodnění nemusí mít takový dopad, aby byl dotčen přeshraniční obchod. c) Projekty modernizace nebo výstavby stanic, zastávek a nádraží, které jsou ve vlastnictví dopravců (např. vlastnictví nádraží v případě Českých drah). Červen

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Klíčové faktory zpracování žádosti veřejná podpora, finanční a ekonomická analýza

Klíčové faktory zpracování žádosti veřejná podpora, finanční a ekonomická analýza Klíčové faktory zpracování žádosti, finanční a ekonomická analýza Pro stanovení výše dotace je nutné nejdříve posoudit, zda projekt podléhá režimu poskytování veřejné podpory (4 znaky) podpora (dotace,

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012:

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Veřejná podpora ve strukturálních fondech EU & Manuál služeb obecného hospodářského zájmu

Veřejná podpora ve strukturálních fondech EU & Manuál služeb obecného hospodářského zájmu Veřejná podpora ve strukturálních fondech EU & Manuál služeb obecného hospodářského zájmu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jaroslav RICHTER Odbor rozpočtu vedoucí oddělení finančního řízení programů

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o.

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů České Budějovice 6. 1. 2011 Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Program

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Verze 1 13. února 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Zástupce ředitele odboru územního plánování MMR, vedoucí oddělení koncepčního a metodického 1 ÚLOHA ÚZEMNÍHO

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 2. 2004 na základě žádosti Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 24. 2. 2004 č.j.

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ROP JIHOVÝCHOD

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ROP JIHOVÝCHOD UDRŽITELNOST PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ROP JIHOVÝCHOD RRA JM, 19. 2. 2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Obecný rámec Stálost operací čl. 57 nařízení 1083/2006

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu)

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu) Příloha č. 7: Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 předložených

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 2 ke dni 01. 02. 2009 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Ing.

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA A REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA A REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA A REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Řídící orgán Operačního programu Doprava Ministerstvo dopravy ČR IČ: 66003008 se sídlem nábř.

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. revize č. 3 ke dni 15. 1. 2010 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY MODERNIZACE

Více

Přílohy XI. Postup Fondu při výběru akcí k podpoře:

Přílohy XI. Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: Přílohy XI Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou

Více

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 15. 11. 2000

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008)

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.05.2013 C(2013) 2363 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Výzkumná organizace jako příjemce veřejné podpory

Výzkumná organizace jako příjemce veřejné podpory jako příjemce veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum AV ČR Liblice, 20. 2. 2008 Výzkumná organizace (čl. 2.2. písm. d) Rámce Společenství) = subjekt (vysoká škola, výzkumný

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více