ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008"

Transkript

1 Řešení problematiky veřejn ejné podpory v Regionáln lním m operačním m programu regionu soudržnosti Jihozápad Červen 2008 PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

2 OBSAH: ÚVOD 3 I. OBECNÉ POKYNY 4 Klasifikace projektů z pohledu veřejné podpory 4 Odpovědnost a posuzování projektů 4 Příjemci veřejné podpory a jejich povinnosti 5 Monitoring řídícího orgánu 6 II. PŘEHLED INTERVENCÍ 7 Relevantní legislativa 7 Vysvětlení způsobu klasifikace jednotlivých oblastí podpor 8 III. POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ 12 Existence veřejné podpory 12 Použití konkrétních pravidel 13 IV. KOMUNIKACE SE ŽADATELI O PODPORU 14 Prohlášení ke způsobilým výdajům 14 Prohlášení k pravidlu de minimis 14 Klauzule o vrácení podpory 15 PRIORITNÍ OSA: DOSTUPNOST CENTER Modernizace regionální silniční sítě 16 Metodický postup Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 18 Metodický postup Modernizace vozového parku veřejné dopravy 21 Metodický postup Rozvoj regionálních letišť 24 Metodický postup Rozvoj místních komunikací 27 Metodický postup 27 PRIORITNÍ OSA: STABILIZACE A ROZVOJ MĚST A OBCÍ Integrované projekty rozvojových center (nad 50 tis.) 28 Metodický postup 29

3 2.2 Rozvojové projekty spádových center (5-50 tis.) 34 Metodický postup Revitalizace částí měst a obcí (0,5-5 tis.) 36 Metodický postup 36 Podmínky udělení podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 38 Metodický postup Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 41 Metodický postup Rozvoj zdravotnické péče 45 Metodický postup 45 PRIORITNÍ OSA: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 48 Metodický postup Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cest. ruchu 52 Metodický postup Rozvoj služeb cest. ruchu, marketingu a produktů cest. ruchu 56 Metodický postup 57 ANALÝZA RELEVANTNÍCH PRAVIDEL VEŘEJNÉ PODPORY 60 Podpora de minimis 60 Podpora malým a středním podnikům 61 Regionální podpora 65 Dopravní politika 68 Regionální letiště 73 Základní, střední a vyšší odborné školství 76 Sociální a zdravotní politika 78 Červen

4 ÚVOD Cílem tohoto dokumentu je objasnění způsobu aplikace pravidel veřejné podpory v regionálním operačním programu JIHOZÁPAD. První kapitola obsahuje základní pokyny k aplikaci pravidel veřejné podpory. Představuje konkrétní zásady pro posuzování projektů v praxi, přičemž v tomto směru je více orientována na procesní aspekty. Druhá kapitola přináší praktický přehled, jaká pravidla veřejné podpory mají být pro konkrétní oblasti podpory vždy použita. Třetí kapitola přehledně rozebírá základní otázky, které by si posuzovatelé projektů při aplikaci pravidel veřejné podpory měli klást. Charakter otázek je ilustrativní. Ukazuje, jak se pravidla popsaná v předchozí kapitole aplikují v praxi. Čtvrtá kapitola se váže k dokumentaci pro komunikaci poskytovatele podpory a jejího žadatele. Dále navazuje text, který se vztahuje ke konkrétním oblastem intervencí ROP Jihozápad. V samotném závěru je obsažena stručná analýza pravidel poskytování veřejné podpory, které jsou pro ROP JZ významné. * * * * * Postupy obsažené v materiálu představují odborný názor společnosti PBA Group/Úřadu Regionální rady, neboť závazné stanovisko v dané věci může poskytnout pouze Evropská komise jako svrchovaná autorita v otázkách pravidel veřejné podpory. Červen

5 I. OBECNÉ POKYNY Klasifikace projektů z pohledu veřejné podpory Obecně platí, že dotace na projekty financované z fondů EU nesmí zakládat zakázanou veřejnou podporu. To znamená, že přijatelnými projekty pro regionální operační program Jihozápad jsou jen takové, jejichž financování buď nezakládá veřejnou podporu, případně pokud ji zakládá, dotace je povolena na základě výjimky ze zákazu veřejné podpory (zvláštního předpisu Evropské komise). V souladu s článkem 87 Smlouvy ES dotace na projekt zakládá veřejnou podporu, je-li financována státem nebo ze státních prostředků, zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a tím narušuje nebo hrozí narušit soutěž na trhu a pokud nepříznivě ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Výjimkami se rozumí právní předpisy, které přijaly orgány EU s cílem definovat množinu takových podpor, které nejsou v rozporu s právem EU. Nad rámec těchto předpisů může podporu schválit pouze Evropská komise. Množina výjimek - relevantních předpisů EU - pro oblast veřejné podpory významných pro ROP Jihozápad vyplývá z druhé kapitoly tohoto dokumentu. Odpovědnost a posuzování projektů Odpovědným subjektem za dodržování pravidel veřejné podpory v regionálním operačním programu Jihozápad je řídící orgán. V rámci procesu posuzování žádostí dochází ke kontrole projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. Tato kontrola probíhá u každého projektu v souladu s příslušnou legislativou EU, přičemž základní přístupy pro hodnocení projektů jsou předmětem právě tohoto dokumentu viz dále části věnované popisu jednotlivých oblastí podpor (nemají za cíl nahradit práci s právními předpisy EU pro oblast veřejné podpory, ale zjednodušit ji). Časový ani věcný rozsah činnosti spojený s běžnou kontrolou veřejné podpory není tímto dokumentem nijak stanoven. Podstatné je dosažení jednoznačného závěru v rámci posuzování projektu. Závěrem se rozumí uvedení informace, zda projekt nezakládá, či zakládá veřejnou podporu, případně, jaké pravidlo se aplikuje. V případě pochybností spojených se správnou aplikací pravidel veřejné podpory u posuzovaného projektu je řídící orgán oprávněn pozastavit řízení ve věci schválení podpory z operačního programu. Obnovit ho může pouze tehdy, jsou-li dané pochybnosti odstraněny. O postupu ve věci odstranění pochybností je žadatel informován řídícím orgánem ve stanovené lhůtě. Červen

6 Vhodným přístupem při přetrvávání pochybností může být získání odborného stanoviska od třetích subjektů, mezi něž patří zejména poradní názor ÚOHS. V případě dlouhodobých pochybností bude získán závazný názor Evropské komise. Pro zajištění transparentnosti procesu posuzování a pro lepší orientaci žadatelů o dotace jsou Úřadem regionální rady vydávána tzv. předběžná stanoviska ve věci veřejné podpory. Bližší informace o jejich vydávání jsou na internetových stránkách RR Jihozápad. Zvláštní pozornost je věnována případům, kdy je nutné volit mezi více aplikovatelnými pravidly veřejné podpory. V podstatě vždy je možné volit mezi odpovídajícími pravidly a pravidlem de minimis. Úřad RR se v tomto případě drží zásady, že pravidlu de minimis je lépe se v praxi vyhnout z důvodu problematického prověřování naplnění podmínek jeho aplikace. Pravidla veřejné podpory jsou rovněž v relevantní míře promítnuta do těch částí výzev, které se týkají podporovaných aktivit, oprávněných žadatelů o podporu, výše podpory a vymezených způsobilých výdajů. Současně je náležitá pozornost věnována správnému používání pojmů a definic (například vymezení MSP, podniku ve smyslu práva EU, apod.) Má se rovněž za to, že podpora má motivační účinek, pokud příjemci umožňuje provést činnosti nebo projekty, které by se bez této podpory neuskutečnily. Regionální podpora má motivační účinek rovněž tehdy, pokud by se bez podpory investiční projekt neuskutečnil v dané podporované oblasti. Příjemci veřejné podpory a jejich povinnosti V rámci režimů podle článku 87 Smlouvy ES mohou být příjemci veřejné podpory soukromé nebo veřejné subjekty, pokud provádí hospodářskou činnost. Jejich právní forma není rozhodující. Konkrétní podmínky udělení a výše podpory vyplývají z jednotlivých relevantních předpisů ES. Projekty, které obdrží podporu z regionálního operačního programu Jihozápad, nesmí obdržet žádnou jinou podporu z veřejných zdrojů na stejné způsobilé výdaje tohoto projektu. Tento závazek bude explicitně uveden v rámci smluvního vztahu mezi žadatelem a poskytovatelem podpory v regionálním operačním programu Jihozápad. U projektů, jejichž financování nezakládá veřejnou podporu, ale vytváří příjmy, způsobilé výdaje nepřevýší současnou hodnotu investičních nákladů po odečtení současné hodnoty čistého příjmu z investice za konkrétní referenční období, jak je to definováno v článku 55 nařízení 1083/2006 ES. Projektem vytvářejícím příjmy se Červen

7 rozumí jakákoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. Veškerá zakázaná podpora (tj. poskytnutá v rozporu s pravidly EU) musí být ze strany příjemce navrácena, a to včetně úroků stanovených v souladu s nařízením Rady ES 794/2004. Monitoring řídícího orgánu Řídící orgán povinně shromažďuje informace o veřejných podporách poskytnutých v předcházejícím období a o probíhajících programech veřejné podpory. Zajišťuje, aby příslušné dokumenty obsahovaly dostatečné informace pro to, aby mohlo být posouzeno, zda podmínky uplatnění výjimky byly respektovány (např. relevantní informace prokazující možnost kvalifikace společnosti jako MSP v případě, že tomuto podniku byl tento typ podpory přiznán). Roční záznamy týkající se blokových výjimek musí být uchovávány po dobu 10 let od data poskytnutí veřejné podpory na jejich základě. Podobně je nezbytné zachovat informace o udělené podpoře de minimis v průběhu dalších 10 let od data jejího poskytnutí. Červen

8 II. PŘEHLED INTERVENCÍ Relevantní legislativa Výčet legislativy, která je aplikovaná v rámci ROP Jihozápad, je patrný z následujícího textu (ten je zaměřen jen na vývoj v právní oblasti) a tabulky, která je níže uvedena. Nejčastěji používaným předpisem je nařízení Komise 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu. V této souvislosti je vhodné uvést, že v Evropská komise připravuje nové nařízení o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašujících určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (tzv. obecnou nebo též superblokovou výjimku). Předpokládá se, že dané nařízení by mohlo vstoupit v platnost v polovině roku 2008 s tím, že zároveň bude zrušena celá řada dosud platných předpisů definujících specifické blokové výjimky, mimo jiné i výše uvedenou blokovou výjimku pro vnitrostátní regionální podporu. Pokud jde o přechodná ustanovení, podstatné jsou tyto skutečnosti: - Nové nařízení by se mělo použít na podporu poskytnutou před jeho vstupem v platnost, pokud tato podpora splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení - Podpora poskytnutá před vstupem nového nařízení v platnost, která nesplňuje podmínky v něm stanovené, splňuje však podmínky stanovené v nařízení ES 1628/2006, je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy - Jakákoliv jiná podpora poskytnutá před vstupem tohoto nařízení v platnost, která nesplňuje podmínky v něm stanovené, bude Komisí posouzena v souladu s příslušnými rámcovými předpisy, pokyny, sděleními a oznámeními - Po skončení doby platnosti tohoto nařízení zůstávají programy podpor, které jsou vyňaty podle tohoto nařízení, vyňaty ještě po přechodné období šesti měsíců s výjimkou režimů regionální podpory. Platnost režimů regionální podpory, které byly vyňaty podle nařízení 1628/2006, končí s koncem platnosti schválených map regionální podpory Bude-li navrhované nařízení přijato v popisované podobě, pak z výše uvedeného nevyplývá nic jiného než, že výzvy ROP Jihozápad, které budou vypisované po přijetí daného nařízení, budou muset vzít v úvahu dikci nového nařízení. Vedle právního předpisu k regionální podpoře je při implementaci ROP Jihozápad možné uplatnění zvláštního předpisu k problematice dopravní politiky (předpokládá se okrajové použití). Také pro tuto oblast je charakteristický nový přístup Evropské komise, který vyústil v přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. Nové nařízení má nicméně vstoupit v platnost až v prosinci 2009, neboť členské státy mají mít dostatek času, aby se připravily na Červen

9 změny z něho vyplývající. Ve vztahu k ROP Jihozápad ale po této ani po věcné stránce z nového předpisu nevyplývají žádné podstatné změny. Více informací k předmětné legislativě je uvedeno v závěru dokumentu. Vysvětlení způsobu klasifikace jednotlivých oblastí podpor Tato pasáž uvádí orientačním (nikoliv vyčerpávajícím) způsobem, jaká pravidla veřejné podpory jsou v ROP Jihozápad použita. Intervence (aktivita), u které je uvedeno nezakládá veřejnou podporu znamená, že v rámci posuzování projektů je nutné vyloučit (resp. nejsou přípustné) ty projekty, v jejichž případě by poskytnutí finančních prostředků veřejnou podporu zakládalo. Neznamená to tedy a priori, že by veřejná podpora v těchto intervencích nemusela být předmětem kontroly. U intervencí (aktivit), které mají předepsanou výhradní aplikaci konkrétního pravidla veřejné podpory, se jedná o veřejnou podporu vždy (tj. dané pravidlo se použije pro všechny projekty, které budou v rámci intervence předkládané). U ostatních intervencí (aktivit) se rozlišuje, jestli veřejnou podporu zakládají či nikoliv (vyplývá z dikce zakládá-li veřejnou podporu ). Podle toho se buď se aplikuje některé z předepsaných pravidel, pokud daná intervence veřejnou podporu zakládá, nebo se o veřejnou podporu nejedná, a pak u předkládaných projektů není nutné žádná specifická pravidla aplikovat. Oblast podpory 1.1. Modernizace regionální silniční sítě 1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu Financované aktivity Modernizace, popř. výstavba železničních stanic a zastávek Modernizace, popř. výstavba autobusových nádraží a zastávek Výstavba nebo modernizace dopravních terminálů pro veřejnou dopravu Výstavba nebo modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu Budování nebo modernizace informačních systémů ve veřejné dopravě Technické prostředky pro rozvoj integrovaných dopravních systém Uplatňovaná pravidla VP Nezakládá veřejnou podporu. Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se pravidla dle nařízení 1107/70 ES Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se pravidla dle nařízení1107/70 ES Nezakládá veřejnou podporu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se pravidla dle nařízení1628/2006 ES Nezakládá veřejnou podporu Nezakládá veřejnou podporu Červen

10 1.3. Příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace Nákup, popř. modernizace kolejových vozidel pro přepravu osob Nezakládá veřejnou podporu Článek 73 Smlouvy ES Modernizace vozového parku veřejné dopravy Nákup jiných než kolejových vozidel pro přepravu osob Článek 73 Smlouvy ES Přestavba autobusů na ekologický pohon Článek 73 Smlouvy ES Výstavba doprovodné infrastruktury k ekologickým formám veřejné dopravy (např. stanice CNG a LPG) Pokyny společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí 1.4. Rozvoj regionálních letišť Výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť Zlepšení technického a bezpečnostního vybavení letišť Uplatní se podmínky dané rozhodnutím Evropské komise Nezakládá veřejnou podporu Napojení veřejných letišť na silniční síť Nezakládá veřejnou podporu 1.5. Rozvoj místních komunikací Nezakládá veřejnou podporu 2.1. Integrované projekty rozvojových center Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Příprava rozvojových území pro podnikání a služby Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací Modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu Nezakládá veřejnou podporu 2.2. Rozvojové projekty spádových center Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech Stavební obnova a dostavba náměstí a dalších veřejných prostranství, vč. architektonických prvků Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Nezakládá veřejnou podporu Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Červen

11 Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené Příprava rozvojových území pro podnikání a služby Nezakládá veřejnou podporu Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP 2.3. Revitalizace částí měst a obcí Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech Stavební obnova a dostavba náměstí a dalších veřejných prostranství, vč. architektonických prvků Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu Revitalizace památkově chráněných objektů a území Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené Příprava rozvojových území pro podnikání a služby Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu. Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP 2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky Pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky Nezakládá veřejnou podporu Nezakládá veřejnou podporu 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci Rozvoj sítě sociálních služeb Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy 2.6. Rozvoj zdravotnické péče Nákup a modernizace vybavení zařízení sociálních služeb Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti Rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických zařízení Rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče (zdravotnické záchranné služby) Nákup a modernizace vybavení zdravotnických zařízení Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Červen

12 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení Výstavba a rekonstrukce sportovněrekreační vybavenosti pro cestovní ruch Nezakládá veřejnou podporu. Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP 3.2.Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cest. ruchu Výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst Stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek Komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo na přilehlých plochách Budování doprovodných informačních systémů a značení v památkově chráněných územích nebo objektech Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Nezakládá veřejnou podporu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Nezakládá veřejnou podporu Nezakládá veřejnou podporu Restaurování movitých kulturních památek Nezakládá veřejnou podporu Pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP 3.3. Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu Služby na podporu rozvoje cestovního ruchu a kultury Zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu (např. budování a rozvoj internetových informačních systémů cestovního ruchu, tvorba rezervačních a objednávkových systémů) Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se pravidlo de minimis Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se pravidlo de minimis Propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících produkty cestovního ruchu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se pravidlo de minimis Podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se pravidlo de minimis Červen

13 III. POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ Proces posuzování projektů je rozdělen do dvou základních fází: zjišťování existence veřejné podpory, a v případě jejího prokázání, určení konkrétních pravidel, které umožní její poskytnutí. Existence veřejné podpory Postup pro posouzení, respektive zjištění existence veřejné podpory je založen na uplatňování následujícího okruhu otázek: - Kdo je skutečným příjemcem podpory? Je jím subjekt, který projekt předkládá, nebo užitek z dotace na projekt bude mít třetí subjekt, kterého lze označit za cílového příjemce podpory? Komentář: I nekomerční projekt předkládaný veřejným subjektem může zvýhodňovat v konečné fázi soukromé podnikatele. - Bude přínos z realizace projektu dostupný plošně všem podnikům (případně občanům nebo jiným cílovým skupinám) ve všech odvětvích hospodářství a bez územního omezení (adekvátně se posoudí vůči občanům a jiným subjektům)? Nebo má z realizace projektu užitek konkrétní subjekt, případně skupina subjektů? Komentář: Pokud se jedná o obecně přístupnou infrastrukturu, o veřejnou podporu se nejedná. V opačném případě je nutné prověřit, jestli jsou naplněny i ostatní podmínky pro kvalifikaci veřejné podpory. - Lze realizaci projektu označit za ekonomickou aktivitu, která je nebo může být potencionálně provozována za účelem zisku? Komentář: Pokud ano, je naplněna jedna ze základních podmínek pro kvalifikaci veřejné podpory. - Je tato ekonomická aktivita vykonávaná jako služba ve veřejném zájmu? Komentář: Pokud ano, nemusí se jednat o veřejnou podporu nebo se může jednat o povolenou veřejnou podporu za předpokladu, že dotace je součástí kompenzace nákladů spojených s poskytováním těchto služeb. - Na jakém trhu se daný subjekt pohybuje, resp. má tato aktivita místní charakter nebo může být potencionálně vykonávaná subjekty z jiných členských států EU (má přeshraniční dopad)? Komentář: Pokud je trh otevřen zahraničním podnikatelům nebo na tomto trhu dochází k přeshraničnímu obchodu, pak je naplněna poslední podmínka, nezbytná pro kvalifikaci veřejné podpory. Taková dotace musí být tedy poskytnuta v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory. Červen

14 Použití konkrétních pravidel V návaznosti na prokázání existence veřejné podpory je určení konkrétních pravidel, která bude možné aplikovat (tj. jaká výjimka ze zákazu veřejné podpory bude použita), spojeno s následujícím okruhem otázek: - Podle jakých pravidel je nutné postupovat (v ROP Jihozápad budou podpory udělovány, kromě podpor notifikovaných Evropské komisi, výlučně na základě 2 pravidel: pro vnitrostátní regionální podporu a podporu de minimis)? - Které sektory nebo oblasti aktivit jsou vyloučené z možnosti poskytnutí podpory v tomto režimu (např. nákup vozového parku je vyloučen z pravidel o vnitrostátní regionální podpoře)? - Splňuje podnik definici příjemce podpory podle těchto pravidel (např. je malým a středním podnikem)? - Naplňuje projekt cíle, které si tato pravidla povolující poskytnutí podpory kladou za cíl (např. má projekt skutečně dopad na regionální rozvoj)? - Jakou výši podpory je možné poskytnout (stanoveno v daných pravidlech nebo v rozhodnutí Evropské komise)? - Na jaké uznatelné náklady je podporu možné poskytnout (každá pravidla stanovují přesně z pohledu veřejné podpory způsobilé výdaje)? - Získal projekt dříve již jinou podporu a jakou (důležité z pohledu zákazu kumulace podpor na shodné způsobilé náklady a především z hlediska uplatnění pravidla de minimis)? - Získal ji na stejné uznatelné náklady (kromě podpor de minimis je možné podpory kumulovat, pokud nejsou poskytnuty na stejné náklady)? Červen

15 IV. KOMUNIKACE SE ŽADATELI O PODPORU Žadatel o podporu získává informaci k veřejné podpoře nejpozději ve výzvě. Dále se uplatní následující typy prohlášení a smluvních ujednání: Prohlášení ke způsobilým výdajům Žadatel o podporu dále vyplní v rámci dokumentace k předkládanému projektu prohlášení, ve kterém závazně bude deklarovat, že na stejné způsobilé výdaje, na které nyní chce čerpat podporu, neobdržel dříve žádný jiný příspěvek z veřejných rozpočtů ČR a EU. Žadatel tímto prohlašuje, že na projekt, který se vztahuje k této žádosti o podporu nebyly na stejné způsobilé výdaje dříve získány žádné jiné finanční příspěvky z veřejných rozpočtů ČR a EU. Prohlášení k pravidlu de minimis Ve vztahu k pravidlu de minimis bude vyžadováno specifické čestné prohlášení, které se bude vázat k informaci o získaných podporách žadatele de minimis v posledních třech letech. Jako žadatel se tímto ucházím o podporu z ROP Jihozápad, která mi bude poskytnuta v režimu de minimis (dle ustanovení nařízení EU 1998/2006). Podle tohoto pravidla celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku EUR. Celková částka podpory de minimis udělená každému jednotlivému podniku činnému v odvětví silniční dopravy nepřesáhne EUR v kterémkoliv období tří fiskálních let. Tyto stropy se uplatní nezávisle na formě podpory nebo jejím sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je podpora poskytnutá členským státem zcela nebo částečně financována ze zdrojů Společenství. Období se stanoví podle roků používaných podnikem k daňovým účelům. Níže uvádím skutečnosti, které se váží k aplikaci daného pravidla. Prohlašuji, že v případě pochybností o dříve získaných podporách se obrátím na dotčený orgán s cílem vyjasnění jejich klasifikace. Jsem si vědom, že níže uvedené typy podpor, které nejsou uvedeny vyčerpávajícím způsobem, mohou spadat do kategorie de minimis a jako takové zakládat veřejnou podporu ve smyslu práva EU. - dotace získaná z veřejných rozpočtů - půjčka získaná od veřejných subjektů za zvýhodněných podmínek - školení či poradenské služby od veřejných institucí získaných zdarma či za zvýhodněných podmínek Červen

16 - podpora na investice či projekty ochrany životního prostředí z veřejných zdrojů - reklama zdarma ve veřejné lokální televizi či jiných veřejných médiích (například podporu turistických produktů) - nákup pozemku či jiných nemovitostí za menší než tržní cenu Prohlašuji, že výše podpory udělená v posledních třech letech v režimu de minimis činila: Letos, loňský rok, předloňský rok, CELKEM Jméno, pozice, organizace, datum, podpis Klauzule o vrácení podpory U projektů, které zakládají veřejnou podporu, bude v rámci smlouvy uvedeno ustanovení z něhož bude vyplývat informace o typu výjimky, která na získanou podporu byla aplikována. U dotací poskytnutých v režimu de minimis bude navíc žadateli o tuto podporu vystaveno specifické osvědčení (takové osvědčení mu ulehčí situaci pro pozdější kontrolu a zejména v případě podání dalších žádostí o podporu v budoucnosti). Každá smlouva s žadatelem bude obsahovat klauzuli o povinnosti navrácení podpory v případě jejího nezákonného poskytnutí (platí, že na podporu není právní nárok, přičemž tato klauzule brání pozdějším případným námitkám o přijetí podpory v dobré víře ze strany jejího příjemce). Žadatel si je vědom skutečnosti, že získaný finanční příspěvek z fondů EU nesmí v sobě zakládat zakázanou veřejnou podpory. Žadatel se výslovně zavazuje spolupracovat s poskytovatelem podpory (řídícím orgánem) způsobem, který ve vztahu k získanému finančnímu příspěvku z fondu EU vždy a za všech okolností povede k zajištění souladu s pravidly EU pro oblast veřejné podpory. Červen

17 PRIORITNÍ OSA: DOSTUPNOST CENTER 1.1 Modernizace regionální silniční sítě Forma podpory a její výše Formou podpory v rámci oblasti podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace). Způsobilé výdaje budou hrazeny z ERDF maximálně do výše 85 %, ve zbylé části z národních veřejných zdrojů. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí ,- Kč. Aplikace pravidel veřejné podpory V rámci této intervence nebudou poskytovány podpory, které zakládají veřejnou podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES. Je vyloučeno, aby podpora byla poskytnuta na projekty výstavby silnic, ze kterých mají přímý individuální užitek pouze vybrané hospodářské subjekty. Metodický postup Podmínky udělení podpory V případě infrastrukturních projektů je základní otázkou, zda přínos z realizace projektu je dostupný plošně všem jejím budoucím uživatelům bez omezení nebo zda z realizace projektu má užitek konkrétní subjekt, případně skupina subjektů. Zjišťování existence veřejné podpory Udělování podpory v rámci této intervence bylo nastaveno tak, aby veřejná podpora nebyla poskytována, což vyžaduje zpřístupnění výstupu projektů všem subjektům bez omezení. Proto byla vyloučena možnost financování účelových komunikací. Co se rozumí pod pojmem účelová komunikace? Účelová komunikace je taková, ze které má přímý užitek pouze vybraný hospodářský subjekt nebo skupina subjektů. Jako příklad lze uvést příjezdovou komunikaci k průmyslové zóně (viz níže). Červen

18 Aktivita: Napojení rozvojových ploch na nadřazenou silniční síť a) Projekt napojení rozvojových ploch, ve kterém se stále jedná o obecnou infrastrukturu, tj. využívanou veřejně i k jiným účelům než výlučně k účelům dotčeného podniku nebo skupiny podniků, kteří sídlí v rozvojové zóně. O veřejnou podporu se nejedná. V každém případě může být silnice vedena maximálně k hranici rozvojových ploch. Pokud bude toto naplněno, podpora může být udělena. b) Projekt napojení rozvojových ploch, ve kterém se jedná o účelovou komunikaci O veřejnou podporu se jedná, pokud je dotčen přeshraniční obchod. Lze předpokládat, že u většiny průmyslových zón bude obchod mezi členskými státy dotčen. Za těchto okolností nemůže být podpora poskytnuta. Specifickými jsou z tohoto hlediska rozvojové zóny, kde jsou umístěna obchodní střediska a jiné objekty občanské vybavenosti. Lze předpokládat, že v tomto případě se jedná o veřejnou infrastrukturu, jelikož zpřístupňuje objekty běžné občanské vybavenosti. Financování komunikace, která napojuje takový typ obchodní zóny nezakládá veřejnou podporu, přestože může být označena za účelovou. Ostatní aktivity: Projekty napojení regionu na nadřazenou silniční síť, propojení center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, napojení venkovských oblastí a příhraničních oblastí na centra, zlepšení dostupnosti hraničních přechodů a snížení negativního vliv dopravy na obyvatelstvo. O veřejnou podporu se nejedná, protože jejich předmětem není naplňování ekonomické činnosti. Červen

19 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu Forma podpory a její výše Formou podpory v rámci oblasti podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace). Způsobilé výdaje budou hrazeny z ERDF maximálně do výše 85 %, ve zbylé části z národních veřejných zdrojů. V případě projektů nezakládajících veřejnou podporu bude dotace poskytnuta až do výše 100 % způsobilých výdajů projektu. U projektů zakládajících veřejnou podporu bude dotace poskytnuta do výše stanovené v rozhodnutí Evropské komise vydaném na základě notifikace, případně v souladu s pravidlem de minimis. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí ,- Kč. Aplikace pravidel veřejné podpory U projektů, které jsou zaměřeny na budování infrastruktury ve vlastnictví krajů, obcí nebo organizací jimi zřízených, z níž budou mít stejný užitek a k níž budou mít rovný přístup bez dalšího zvýhodnění všichni provozovatelé dopravy (případně všichni účastníci dopravního provozu v případě budování integrovaných dopravních systému) se nejedná o veřejnou podporu a podpora bude udělena až do výše 100 % způsobilých výdajů. U projektů výstavby či modernizace odstavných ploch pro vozidla se nejedná o veřejnou podporu, pokud parkování nebude zpoplatněno a nebude mít přímý ekonomický dopad na trh. V případě projektů výstavby či modernizace placeného parkoviště, jehož provoz může narušovat tržní prostředí, bude aplikováno nařízení č 1628/2006 o vnitrostátní regionální investiční podpoře, pokud budou splněny podmínky z něho vyplývající (tj. projekty, které by nesplnily jeho podmínky, nebudou akceptovány). U projektů výstavby železničních stanic a zastávek, výstavby autobusových nádraží a zastávek, kde příjemcem podpory budou provozovatelé drážní a autobusové dopravy, v závislosti na ekonomické stránce projektu dotace hrozí zakládat veřejnou podporu, kterou by bylo nezbytné notifikovat v souladu s nařízením 1107/70 EHS (předpokládají se ale projekty, které veřejnou podporu zakládat nebudou a notifikaci tedy spíše nebude nutné provádět). Podpora koncepcí studií a projektů týkajících se dostupnosti regionu, budování a modernizace informačních systémů a rozvoj integrovaných dopravních systémů nezakládá veřejnou podporu. Červen

20 Metodický postup Podmínky udělení podpory V případě infrastrukturních projektů je základní otázkou, zda přínos z realizace projektu je dostupný plošně všem jejím budoucím uživatelům bez omezení nebo zda z realizace projektu má užitek konkrétní subjekt, případně skupina subjektů. Obecným trendem v Evropské unii je pozvolné otevírán trhu s infrastrukturou konkurenci, nicméně v České republice je tento trh téměř nerozvinutý. S ohledem na cíl zajišťování jednotné politiky v dané oblasti chce Evropská komise o daných podporách rozhodovat sama. Zjišťování existence veřejné podpory V případě této oblasti podpory není poskytnutí veřejné podpory vyloučeno. Dotace, které v této intervenci zakládají veřejnou podporu a nelze je povolit na základě platných pravidel poskytování veřejné podpory (vnitrostátní regionální investiční podpory), budou notifikována za účelem jejího předběžného schválení Evropskou komisí. Aktivita: Projekty modernizace, popř. výstavby železničních stanic a zastávek a autobusových zastávek a nádraží a) Projekty modernizace nebo výstavby stanic, zastávek a nádraží, které jsou ve vlastnictví kraje nebo obcí a jsou zpřístupněny všem provozovatelům a uživatelům dopravy. O veřejnou podporu se nejedná, jde o výstavbu veřejné infrastruktury. b) Projekty modernizace nebo výstavby stanic, zastávek a nádraží, které jsou ve vlastnictví kraje nebo obcí, ale jsou využívány výlučně jediným dopravcem. O veřejnou podporu se jedná za předpokladu, že dojde k natolik významnému zvýhodnění dopravce, že může být touto podporou dotčen přeshraniční efekt. Podpora na projekt modernizace a výstavby stanic ve vlastnictví krajů a obcí jdoucí ve prospěch jediného dopravce může představovat zvýhodnění daného dopravce, nicméně tohoto zvýhodnění musí být natolik významné, aby byla porušena hospodářská soutěž a přeshraniční efekt. U výstavby stanic, které využívá jediný dopravce, se z definice jedná o linky veřejné dopravy (většinou provozované ve veřejném zájmu), na kterých neexistuje konkurence, a nemusí tedy hrozit porušení hospodářské soutěže a zvýhodnění nemusí mít takový dopad, aby byl dotčen přeshraniční obchod. c) Projekty modernizace nebo výstavby stanic, zastávek a nádraží, které jsou ve vlastnictví dopravců (např. vlastnictví nádraží v případě Českých drah). Červen

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS PŘÍLOHA Č. 1 SMĚRNICE S 2/2010 o poskytování veřejných podpor a podpor de minimis METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS 1 VEŘEJNÁ PODPORA Veřejnou podporou se rozumí podpora poskytovaná

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách)

Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách) 10. 10. 2014 Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách) Upozornění Následující text je nutno chápat jako doporučení

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více