ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008"

Transkript

1 Řešení problematiky veřejn ejné podpory v Regionáln lním m operačním m programu regionu soudržnosti Jihozápad Červen 2008 PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

2 OBSAH: ÚVOD 3 I. OBECNÉ POKYNY 4 Klasifikace projektů z pohledu veřejné podpory 4 Odpovědnost a posuzování projektů 4 Příjemci veřejné podpory a jejich povinnosti 5 Monitoring řídícího orgánu 6 II. PŘEHLED INTERVENCÍ 7 Relevantní legislativa 7 Vysvětlení způsobu klasifikace jednotlivých oblastí podpor 8 III. POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ 12 Existence veřejné podpory 12 Použití konkrétních pravidel 13 IV. KOMUNIKACE SE ŽADATELI O PODPORU 14 Prohlášení ke způsobilým výdajům 14 Prohlášení k pravidlu de minimis 14 Klauzule o vrácení podpory 15 PRIORITNÍ OSA: DOSTUPNOST CENTER Modernizace regionální silniční sítě 16 Metodický postup Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 18 Metodický postup Modernizace vozového parku veřejné dopravy 21 Metodický postup Rozvoj regionálních letišť 24 Metodický postup Rozvoj místních komunikací 27 Metodický postup 27 PRIORITNÍ OSA: STABILIZACE A ROZVOJ MĚST A OBCÍ Integrované projekty rozvojových center (nad 50 tis.) 28 Metodický postup 29

3 2.2 Rozvojové projekty spádových center (5-50 tis.) 34 Metodický postup Revitalizace částí měst a obcí (0,5-5 tis.) 36 Metodický postup 36 Podmínky udělení podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 38 Metodický postup Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 41 Metodický postup Rozvoj zdravotnické péče 45 Metodický postup 45 PRIORITNÍ OSA: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 48 Metodický postup Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cest. ruchu 52 Metodický postup Rozvoj služeb cest. ruchu, marketingu a produktů cest. ruchu 56 Metodický postup 57 ANALÝZA RELEVANTNÍCH PRAVIDEL VEŘEJNÉ PODPORY 60 Podpora de minimis 60 Podpora malým a středním podnikům 61 Regionální podpora 65 Dopravní politika 68 Regionální letiště 73 Základní, střední a vyšší odborné školství 76 Sociální a zdravotní politika 78 Červen

4 ÚVOD Cílem tohoto dokumentu je objasnění způsobu aplikace pravidel veřejné podpory v regionálním operačním programu JIHOZÁPAD. První kapitola obsahuje základní pokyny k aplikaci pravidel veřejné podpory. Představuje konkrétní zásady pro posuzování projektů v praxi, přičemž v tomto směru je více orientována na procesní aspekty. Druhá kapitola přináší praktický přehled, jaká pravidla veřejné podpory mají být pro konkrétní oblasti podpory vždy použita. Třetí kapitola přehledně rozebírá základní otázky, které by si posuzovatelé projektů při aplikaci pravidel veřejné podpory měli klást. Charakter otázek je ilustrativní. Ukazuje, jak se pravidla popsaná v předchozí kapitole aplikují v praxi. Čtvrtá kapitola se váže k dokumentaci pro komunikaci poskytovatele podpory a jejího žadatele. Dále navazuje text, který se vztahuje ke konkrétním oblastem intervencí ROP Jihozápad. V samotném závěru je obsažena stručná analýza pravidel poskytování veřejné podpory, které jsou pro ROP JZ významné. * * * * * Postupy obsažené v materiálu představují odborný názor společnosti PBA Group/Úřadu Regionální rady, neboť závazné stanovisko v dané věci může poskytnout pouze Evropská komise jako svrchovaná autorita v otázkách pravidel veřejné podpory. Červen

5 I. OBECNÉ POKYNY Klasifikace projektů z pohledu veřejné podpory Obecně platí, že dotace na projekty financované z fondů EU nesmí zakládat zakázanou veřejnou podporu. To znamená, že přijatelnými projekty pro regionální operační program Jihozápad jsou jen takové, jejichž financování buď nezakládá veřejnou podporu, případně pokud ji zakládá, dotace je povolena na základě výjimky ze zákazu veřejné podpory (zvláštního předpisu Evropské komise). V souladu s článkem 87 Smlouvy ES dotace na projekt zakládá veřejnou podporu, je-li financována státem nebo ze státních prostředků, zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a tím narušuje nebo hrozí narušit soutěž na trhu a pokud nepříznivě ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Výjimkami se rozumí právní předpisy, které přijaly orgány EU s cílem definovat množinu takových podpor, které nejsou v rozporu s právem EU. Nad rámec těchto předpisů může podporu schválit pouze Evropská komise. Množina výjimek - relevantních předpisů EU - pro oblast veřejné podpory významných pro ROP Jihozápad vyplývá z druhé kapitoly tohoto dokumentu. Odpovědnost a posuzování projektů Odpovědným subjektem za dodržování pravidel veřejné podpory v regionálním operačním programu Jihozápad je řídící orgán. V rámci procesu posuzování žádostí dochází ke kontrole projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. Tato kontrola probíhá u každého projektu v souladu s příslušnou legislativou EU, přičemž základní přístupy pro hodnocení projektů jsou předmětem právě tohoto dokumentu viz dále části věnované popisu jednotlivých oblastí podpor (nemají za cíl nahradit práci s právními předpisy EU pro oblast veřejné podpory, ale zjednodušit ji). Časový ani věcný rozsah činnosti spojený s běžnou kontrolou veřejné podpory není tímto dokumentem nijak stanoven. Podstatné je dosažení jednoznačného závěru v rámci posuzování projektu. Závěrem se rozumí uvedení informace, zda projekt nezakládá, či zakládá veřejnou podporu, případně, jaké pravidlo se aplikuje. V případě pochybností spojených se správnou aplikací pravidel veřejné podpory u posuzovaného projektu je řídící orgán oprávněn pozastavit řízení ve věci schválení podpory z operačního programu. Obnovit ho může pouze tehdy, jsou-li dané pochybnosti odstraněny. O postupu ve věci odstranění pochybností je žadatel informován řídícím orgánem ve stanovené lhůtě. Červen

6 Vhodným přístupem při přetrvávání pochybností může být získání odborného stanoviska od třetích subjektů, mezi něž patří zejména poradní názor ÚOHS. V případě dlouhodobých pochybností bude získán závazný názor Evropské komise. Pro zajištění transparentnosti procesu posuzování a pro lepší orientaci žadatelů o dotace jsou Úřadem regionální rady vydávána tzv. předběžná stanoviska ve věci veřejné podpory. Bližší informace o jejich vydávání jsou na internetových stránkách RR Jihozápad. Zvláštní pozornost je věnována případům, kdy je nutné volit mezi více aplikovatelnými pravidly veřejné podpory. V podstatě vždy je možné volit mezi odpovídajícími pravidly a pravidlem de minimis. Úřad RR se v tomto případě drží zásady, že pravidlu de minimis je lépe se v praxi vyhnout z důvodu problematického prověřování naplnění podmínek jeho aplikace. Pravidla veřejné podpory jsou rovněž v relevantní míře promítnuta do těch částí výzev, které se týkají podporovaných aktivit, oprávněných žadatelů o podporu, výše podpory a vymezených způsobilých výdajů. Současně je náležitá pozornost věnována správnému používání pojmů a definic (například vymezení MSP, podniku ve smyslu práva EU, apod.) Má se rovněž za to, že podpora má motivační účinek, pokud příjemci umožňuje provést činnosti nebo projekty, které by se bez této podpory neuskutečnily. Regionální podpora má motivační účinek rovněž tehdy, pokud by se bez podpory investiční projekt neuskutečnil v dané podporované oblasti. Příjemci veřejné podpory a jejich povinnosti V rámci režimů podle článku 87 Smlouvy ES mohou být příjemci veřejné podpory soukromé nebo veřejné subjekty, pokud provádí hospodářskou činnost. Jejich právní forma není rozhodující. Konkrétní podmínky udělení a výše podpory vyplývají z jednotlivých relevantních předpisů ES. Projekty, které obdrží podporu z regionálního operačního programu Jihozápad, nesmí obdržet žádnou jinou podporu z veřejných zdrojů na stejné způsobilé výdaje tohoto projektu. Tento závazek bude explicitně uveden v rámci smluvního vztahu mezi žadatelem a poskytovatelem podpory v regionálním operačním programu Jihozápad. U projektů, jejichž financování nezakládá veřejnou podporu, ale vytváří příjmy, způsobilé výdaje nepřevýší současnou hodnotu investičních nákladů po odečtení současné hodnoty čistého příjmu z investice za konkrétní referenční období, jak je to definováno v článku 55 nařízení 1083/2006 ES. Projektem vytvářejícím příjmy se Červen

7 rozumí jakákoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. Veškerá zakázaná podpora (tj. poskytnutá v rozporu s pravidly EU) musí být ze strany příjemce navrácena, a to včetně úroků stanovených v souladu s nařízením Rady ES 794/2004. Monitoring řídícího orgánu Řídící orgán povinně shromažďuje informace o veřejných podporách poskytnutých v předcházejícím období a o probíhajících programech veřejné podpory. Zajišťuje, aby příslušné dokumenty obsahovaly dostatečné informace pro to, aby mohlo být posouzeno, zda podmínky uplatnění výjimky byly respektovány (např. relevantní informace prokazující možnost kvalifikace společnosti jako MSP v případě, že tomuto podniku byl tento typ podpory přiznán). Roční záznamy týkající se blokových výjimek musí být uchovávány po dobu 10 let od data poskytnutí veřejné podpory na jejich základě. Podobně je nezbytné zachovat informace o udělené podpoře de minimis v průběhu dalších 10 let od data jejího poskytnutí. Červen

8 II. PŘEHLED INTERVENCÍ Relevantní legislativa Výčet legislativy, která je aplikovaná v rámci ROP Jihozápad, je patrný z následujícího textu (ten je zaměřen jen na vývoj v právní oblasti) a tabulky, která je níže uvedena. Nejčastěji používaným předpisem je nařízení Komise 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu. V této souvislosti je vhodné uvést, že v Evropská komise připravuje nové nařízení o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašujících určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (tzv. obecnou nebo též superblokovou výjimku). Předpokládá se, že dané nařízení by mohlo vstoupit v platnost v polovině roku 2008 s tím, že zároveň bude zrušena celá řada dosud platných předpisů definujících specifické blokové výjimky, mimo jiné i výše uvedenou blokovou výjimku pro vnitrostátní regionální podporu. Pokud jde o přechodná ustanovení, podstatné jsou tyto skutečnosti: - Nové nařízení by se mělo použít na podporu poskytnutou před jeho vstupem v platnost, pokud tato podpora splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení - Podpora poskytnutá před vstupem nového nařízení v platnost, která nesplňuje podmínky v něm stanovené, splňuje však podmínky stanovené v nařízení ES 1628/2006, je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy - Jakákoliv jiná podpora poskytnutá před vstupem tohoto nařízení v platnost, která nesplňuje podmínky v něm stanovené, bude Komisí posouzena v souladu s příslušnými rámcovými předpisy, pokyny, sděleními a oznámeními - Po skončení doby platnosti tohoto nařízení zůstávají programy podpor, které jsou vyňaty podle tohoto nařízení, vyňaty ještě po přechodné období šesti měsíců s výjimkou režimů regionální podpory. Platnost režimů regionální podpory, které byly vyňaty podle nařízení 1628/2006, končí s koncem platnosti schválených map regionální podpory Bude-li navrhované nařízení přijato v popisované podobě, pak z výše uvedeného nevyplývá nic jiného než, že výzvy ROP Jihozápad, které budou vypisované po přijetí daného nařízení, budou muset vzít v úvahu dikci nového nařízení. Vedle právního předpisu k regionální podpoře je při implementaci ROP Jihozápad možné uplatnění zvláštního předpisu k problematice dopravní politiky (předpokládá se okrajové použití). Také pro tuto oblast je charakteristický nový přístup Evropské komise, který vyústil v přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. Nové nařízení má nicméně vstoupit v platnost až v prosinci 2009, neboť členské státy mají mít dostatek času, aby se připravily na Červen

9 změny z něho vyplývající. Ve vztahu k ROP Jihozápad ale po této ani po věcné stránce z nového předpisu nevyplývají žádné podstatné změny. Více informací k předmětné legislativě je uvedeno v závěru dokumentu. Vysvětlení způsobu klasifikace jednotlivých oblastí podpor Tato pasáž uvádí orientačním (nikoliv vyčerpávajícím) způsobem, jaká pravidla veřejné podpory jsou v ROP Jihozápad použita. Intervence (aktivita), u které je uvedeno nezakládá veřejnou podporu znamená, že v rámci posuzování projektů je nutné vyloučit (resp. nejsou přípustné) ty projekty, v jejichž případě by poskytnutí finančních prostředků veřejnou podporu zakládalo. Neznamená to tedy a priori, že by veřejná podpora v těchto intervencích nemusela být předmětem kontroly. U intervencí (aktivit), které mají předepsanou výhradní aplikaci konkrétního pravidla veřejné podpory, se jedná o veřejnou podporu vždy (tj. dané pravidlo se použije pro všechny projekty, které budou v rámci intervence předkládané). U ostatních intervencí (aktivit) se rozlišuje, jestli veřejnou podporu zakládají či nikoliv (vyplývá z dikce zakládá-li veřejnou podporu ). Podle toho se buď se aplikuje některé z předepsaných pravidel, pokud daná intervence veřejnou podporu zakládá, nebo se o veřejnou podporu nejedná, a pak u předkládaných projektů není nutné žádná specifická pravidla aplikovat. Oblast podpory 1.1. Modernizace regionální silniční sítě 1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu Financované aktivity Modernizace, popř. výstavba železničních stanic a zastávek Modernizace, popř. výstavba autobusových nádraží a zastávek Výstavba nebo modernizace dopravních terminálů pro veřejnou dopravu Výstavba nebo modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu Budování nebo modernizace informačních systémů ve veřejné dopravě Technické prostředky pro rozvoj integrovaných dopravních systém Uplatňovaná pravidla VP Nezakládá veřejnou podporu. Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se pravidla dle nařízení 1107/70 ES Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se pravidla dle nařízení1107/70 ES Nezakládá veřejnou podporu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se pravidla dle nařízení1628/2006 ES Nezakládá veřejnou podporu Nezakládá veřejnou podporu Červen

10 1.3. Příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace Nákup, popř. modernizace kolejových vozidel pro přepravu osob Nezakládá veřejnou podporu Článek 73 Smlouvy ES Modernizace vozového parku veřejné dopravy Nákup jiných než kolejových vozidel pro přepravu osob Článek 73 Smlouvy ES Přestavba autobusů na ekologický pohon Článek 73 Smlouvy ES Výstavba doprovodné infrastruktury k ekologickým formám veřejné dopravy (např. stanice CNG a LPG) Pokyny společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí 1.4. Rozvoj regionálních letišť Výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť Zlepšení technického a bezpečnostního vybavení letišť Uplatní se podmínky dané rozhodnutím Evropské komise Nezakládá veřejnou podporu Napojení veřejných letišť na silniční síť Nezakládá veřejnou podporu 1.5. Rozvoj místních komunikací Nezakládá veřejnou podporu 2.1. Integrované projekty rozvojových center Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Příprava rozvojových území pro podnikání a služby Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací Modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu Nezakládá veřejnou podporu 2.2. Rozvojové projekty spádových center Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech Stavební obnova a dostavba náměstí a dalších veřejných prostranství, vč. architektonických prvků Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Nezakládá veřejnou podporu Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Červen

11 Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené Příprava rozvojových území pro podnikání a služby Nezakládá veřejnou podporu Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP 2.3. Revitalizace částí měst a obcí Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech Stavební obnova a dostavba náměstí a dalších veřejných prostranství, vč. architektonických prvků Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu Revitalizace památkově chráněných objektů a území Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené Příprava rozvojových území pro podnikání a služby Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu. Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP 2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky Pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky Nezakládá veřejnou podporu Nezakládá veřejnou podporu 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci Rozvoj sítě sociálních služeb Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy 2.6. Rozvoj zdravotnické péče Nákup a modernizace vybavení zařízení sociálních služeb Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti Rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických zařízení Rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče (zdravotnické záchranné služby) Nákup a modernizace vybavení zdravotnických zařízení Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Nezakládá veřejnou podporu, není-li dotčen obchod mezi členskými státy Červen

12 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení Výstavba a rekonstrukce sportovněrekreační vybavenosti pro cestovní ruch Nezakládá veřejnou podporu. Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP 3.2.Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cest. ruchu Výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst Stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek Komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo na přilehlých plochách Budování doprovodných informačních systémů a značení v památkově chráněných územích nebo objektech Zakládá veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Nezakládá veřejnou podporu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP Nezakládá veřejnou podporu Nezakládá veřejnou podporu Restaurování movitých kulturních památek Nezakládá veřejnou podporu Pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se nařízení 1628/2006 s navýšením pro MSP 3.3. Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu Služby na podporu rozvoje cestovního ruchu a kultury Zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu (např. budování a rozvoj internetových informačních systémů cestovního ruchu, tvorba rezervačních a objednávkových systémů) Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se pravidlo de minimis Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se pravidlo de minimis Propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících produkty cestovního ruchu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se pravidlo de minimis Podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se pravidlo de minimis Červen

13 III. POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ Proces posuzování projektů je rozdělen do dvou základních fází: zjišťování existence veřejné podpory, a v případě jejího prokázání, určení konkrétních pravidel, které umožní její poskytnutí. Existence veřejné podpory Postup pro posouzení, respektive zjištění existence veřejné podpory je založen na uplatňování následujícího okruhu otázek: - Kdo je skutečným příjemcem podpory? Je jím subjekt, který projekt předkládá, nebo užitek z dotace na projekt bude mít třetí subjekt, kterého lze označit za cílového příjemce podpory? Komentář: I nekomerční projekt předkládaný veřejným subjektem může zvýhodňovat v konečné fázi soukromé podnikatele. - Bude přínos z realizace projektu dostupný plošně všem podnikům (případně občanům nebo jiným cílovým skupinám) ve všech odvětvích hospodářství a bez územního omezení (adekvátně se posoudí vůči občanům a jiným subjektům)? Nebo má z realizace projektu užitek konkrétní subjekt, případně skupina subjektů? Komentář: Pokud se jedná o obecně přístupnou infrastrukturu, o veřejnou podporu se nejedná. V opačném případě je nutné prověřit, jestli jsou naplněny i ostatní podmínky pro kvalifikaci veřejné podpory. - Lze realizaci projektu označit za ekonomickou aktivitu, která je nebo může být potencionálně provozována za účelem zisku? Komentář: Pokud ano, je naplněna jedna ze základních podmínek pro kvalifikaci veřejné podpory. - Je tato ekonomická aktivita vykonávaná jako služba ve veřejném zájmu? Komentář: Pokud ano, nemusí se jednat o veřejnou podporu nebo se může jednat o povolenou veřejnou podporu za předpokladu, že dotace je součástí kompenzace nákladů spojených s poskytováním těchto služeb. - Na jakém trhu se daný subjekt pohybuje, resp. má tato aktivita místní charakter nebo může být potencionálně vykonávaná subjekty z jiných členských států EU (má přeshraniční dopad)? Komentář: Pokud je trh otevřen zahraničním podnikatelům nebo na tomto trhu dochází k přeshraničnímu obchodu, pak je naplněna poslední podmínka, nezbytná pro kvalifikaci veřejné podpory. Taková dotace musí být tedy poskytnuta v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory. Červen

14 Použití konkrétních pravidel V návaznosti na prokázání existence veřejné podpory je určení konkrétních pravidel, která bude možné aplikovat (tj. jaká výjimka ze zákazu veřejné podpory bude použita), spojeno s následujícím okruhem otázek: - Podle jakých pravidel je nutné postupovat (v ROP Jihozápad budou podpory udělovány, kromě podpor notifikovaných Evropské komisi, výlučně na základě 2 pravidel: pro vnitrostátní regionální podporu a podporu de minimis)? - Které sektory nebo oblasti aktivit jsou vyloučené z možnosti poskytnutí podpory v tomto režimu (např. nákup vozového parku je vyloučen z pravidel o vnitrostátní regionální podpoře)? - Splňuje podnik definici příjemce podpory podle těchto pravidel (např. je malým a středním podnikem)? - Naplňuje projekt cíle, které si tato pravidla povolující poskytnutí podpory kladou za cíl (např. má projekt skutečně dopad na regionální rozvoj)? - Jakou výši podpory je možné poskytnout (stanoveno v daných pravidlech nebo v rozhodnutí Evropské komise)? - Na jaké uznatelné náklady je podporu možné poskytnout (každá pravidla stanovují přesně z pohledu veřejné podpory způsobilé výdaje)? - Získal projekt dříve již jinou podporu a jakou (důležité z pohledu zákazu kumulace podpor na shodné způsobilé náklady a především z hlediska uplatnění pravidla de minimis)? - Získal ji na stejné uznatelné náklady (kromě podpor de minimis je možné podpory kumulovat, pokud nejsou poskytnuty na stejné náklady)? Červen

15 IV. KOMUNIKACE SE ŽADATELI O PODPORU Žadatel o podporu získává informaci k veřejné podpoře nejpozději ve výzvě. Dále se uplatní následující typy prohlášení a smluvních ujednání: Prohlášení ke způsobilým výdajům Žadatel o podporu dále vyplní v rámci dokumentace k předkládanému projektu prohlášení, ve kterém závazně bude deklarovat, že na stejné způsobilé výdaje, na které nyní chce čerpat podporu, neobdržel dříve žádný jiný příspěvek z veřejných rozpočtů ČR a EU. Žadatel tímto prohlašuje, že na projekt, který se vztahuje k této žádosti o podporu nebyly na stejné způsobilé výdaje dříve získány žádné jiné finanční příspěvky z veřejných rozpočtů ČR a EU. Prohlášení k pravidlu de minimis Ve vztahu k pravidlu de minimis bude vyžadováno specifické čestné prohlášení, které se bude vázat k informaci o získaných podporách žadatele de minimis v posledních třech letech. Jako žadatel se tímto ucházím o podporu z ROP Jihozápad, která mi bude poskytnuta v režimu de minimis (dle ustanovení nařízení EU 1998/2006). Podle tohoto pravidla celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku EUR. Celková částka podpory de minimis udělená každému jednotlivému podniku činnému v odvětví silniční dopravy nepřesáhne EUR v kterémkoliv období tří fiskálních let. Tyto stropy se uplatní nezávisle na formě podpory nebo jejím sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je podpora poskytnutá členským státem zcela nebo částečně financována ze zdrojů Společenství. Období se stanoví podle roků používaných podnikem k daňovým účelům. Níže uvádím skutečnosti, které se váží k aplikaci daného pravidla. Prohlašuji, že v případě pochybností o dříve získaných podporách se obrátím na dotčený orgán s cílem vyjasnění jejich klasifikace. Jsem si vědom, že níže uvedené typy podpor, které nejsou uvedeny vyčerpávajícím způsobem, mohou spadat do kategorie de minimis a jako takové zakládat veřejnou podporu ve smyslu práva EU. - dotace získaná z veřejných rozpočtů - půjčka získaná od veřejných subjektů za zvýhodněných podmínek - školení či poradenské služby od veřejných institucí získaných zdarma či za zvýhodněných podmínek Červen

16 - podpora na investice či projekty ochrany životního prostředí z veřejných zdrojů - reklama zdarma ve veřejné lokální televizi či jiných veřejných médiích (například podporu turistických produktů) - nákup pozemku či jiných nemovitostí za menší než tržní cenu Prohlašuji, že výše podpory udělená v posledních třech letech v režimu de minimis činila: Letos, loňský rok, předloňský rok, CELKEM Jméno, pozice, organizace, datum, podpis Klauzule o vrácení podpory U projektů, které zakládají veřejnou podporu, bude v rámci smlouvy uvedeno ustanovení z něhož bude vyplývat informace o typu výjimky, která na získanou podporu byla aplikována. U dotací poskytnutých v režimu de minimis bude navíc žadateli o tuto podporu vystaveno specifické osvědčení (takové osvědčení mu ulehčí situaci pro pozdější kontrolu a zejména v případě podání dalších žádostí o podporu v budoucnosti). Každá smlouva s žadatelem bude obsahovat klauzuli o povinnosti navrácení podpory v případě jejího nezákonného poskytnutí (platí, že na podporu není právní nárok, přičemž tato klauzule brání pozdějším případným námitkám o přijetí podpory v dobré víře ze strany jejího příjemce). Žadatel si je vědom skutečnosti, že získaný finanční příspěvek z fondů EU nesmí v sobě zakládat zakázanou veřejnou podpory. Žadatel se výslovně zavazuje spolupracovat s poskytovatelem podpory (řídícím orgánem) způsobem, který ve vztahu k získanému finančnímu příspěvku z fondu EU vždy a za všech okolností povede k zajištění souladu s pravidly EU pro oblast veřejné podpory. Červen

17 PRIORITNÍ OSA: DOSTUPNOST CENTER 1.1 Modernizace regionální silniční sítě Forma podpory a její výše Formou podpory v rámci oblasti podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace). Způsobilé výdaje budou hrazeny z ERDF maximálně do výše 85 %, ve zbylé části z národních veřejných zdrojů. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí ,- Kč. Aplikace pravidel veřejné podpory V rámci této intervence nebudou poskytovány podpory, které zakládají veřejnou podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES. Je vyloučeno, aby podpora byla poskytnuta na projekty výstavby silnic, ze kterých mají přímý individuální užitek pouze vybrané hospodářské subjekty. Metodický postup Podmínky udělení podpory V případě infrastrukturních projektů je základní otázkou, zda přínos z realizace projektu je dostupný plošně všem jejím budoucím uživatelům bez omezení nebo zda z realizace projektu má užitek konkrétní subjekt, případně skupina subjektů. Zjišťování existence veřejné podpory Udělování podpory v rámci této intervence bylo nastaveno tak, aby veřejná podpora nebyla poskytována, což vyžaduje zpřístupnění výstupu projektů všem subjektům bez omezení. Proto byla vyloučena možnost financování účelových komunikací. Co se rozumí pod pojmem účelová komunikace? Účelová komunikace je taková, ze které má přímý užitek pouze vybraný hospodářský subjekt nebo skupina subjektů. Jako příklad lze uvést příjezdovou komunikaci k průmyslové zóně (viz níže). Červen

18 Aktivita: Napojení rozvojových ploch na nadřazenou silniční síť a) Projekt napojení rozvojových ploch, ve kterém se stále jedná o obecnou infrastrukturu, tj. využívanou veřejně i k jiným účelům než výlučně k účelům dotčeného podniku nebo skupiny podniků, kteří sídlí v rozvojové zóně. O veřejnou podporu se nejedná. V každém případě může být silnice vedena maximálně k hranici rozvojových ploch. Pokud bude toto naplněno, podpora může být udělena. b) Projekt napojení rozvojových ploch, ve kterém se jedná o účelovou komunikaci O veřejnou podporu se jedná, pokud je dotčen přeshraniční obchod. Lze předpokládat, že u většiny průmyslových zón bude obchod mezi členskými státy dotčen. Za těchto okolností nemůže být podpora poskytnuta. Specifickými jsou z tohoto hlediska rozvojové zóny, kde jsou umístěna obchodní střediska a jiné objekty občanské vybavenosti. Lze předpokládat, že v tomto případě se jedná o veřejnou infrastrukturu, jelikož zpřístupňuje objekty běžné občanské vybavenosti. Financování komunikace, která napojuje takový typ obchodní zóny nezakládá veřejnou podporu, přestože může být označena za účelovou. Ostatní aktivity: Projekty napojení regionu na nadřazenou silniční síť, propojení center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, napojení venkovských oblastí a příhraničních oblastí na centra, zlepšení dostupnosti hraničních přechodů a snížení negativního vliv dopravy na obyvatelstvo. O veřejnou podporu se nejedná, protože jejich předmětem není naplňování ekonomické činnosti. Červen

19 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu Forma podpory a její výše Formou podpory v rámci oblasti podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace). Způsobilé výdaje budou hrazeny z ERDF maximálně do výše 85 %, ve zbylé části z národních veřejných zdrojů. V případě projektů nezakládajících veřejnou podporu bude dotace poskytnuta až do výše 100 % způsobilých výdajů projektu. U projektů zakládajících veřejnou podporu bude dotace poskytnuta do výše stanovené v rozhodnutí Evropské komise vydaném na základě notifikace, případně v souladu s pravidlem de minimis. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí ,- Kč. Aplikace pravidel veřejné podpory U projektů, které jsou zaměřeny na budování infrastruktury ve vlastnictví krajů, obcí nebo organizací jimi zřízených, z níž budou mít stejný užitek a k níž budou mít rovný přístup bez dalšího zvýhodnění všichni provozovatelé dopravy (případně všichni účastníci dopravního provozu v případě budování integrovaných dopravních systému) se nejedná o veřejnou podporu a podpora bude udělena až do výše 100 % způsobilých výdajů. U projektů výstavby či modernizace odstavných ploch pro vozidla se nejedná o veřejnou podporu, pokud parkování nebude zpoplatněno a nebude mít přímý ekonomický dopad na trh. V případě projektů výstavby či modernizace placeného parkoviště, jehož provoz může narušovat tržní prostředí, bude aplikováno nařízení č 1628/2006 o vnitrostátní regionální investiční podpoře, pokud budou splněny podmínky z něho vyplývající (tj. projekty, které by nesplnily jeho podmínky, nebudou akceptovány). U projektů výstavby železničních stanic a zastávek, výstavby autobusových nádraží a zastávek, kde příjemcem podpory budou provozovatelé drážní a autobusové dopravy, v závislosti na ekonomické stránce projektu dotace hrozí zakládat veřejnou podporu, kterou by bylo nezbytné notifikovat v souladu s nařízením 1107/70 EHS (předpokládají se ale projekty, které veřejnou podporu zakládat nebudou a notifikaci tedy spíše nebude nutné provádět). Podpora koncepcí studií a projektů týkajících se dostupnosti regionu, budování a modernizace informačních systémů a rozvoj integrovaných dopravních systémů nezakládá veřejnou podporu. Červen

20 Metodický postup Podmínky udělení podpory V případě infrastrukturních projektů je základní otázkou, zda přínos z realizace projektu je dostupný plošně všem jejím budoucím uživatelům bez omezení nebo zda z realizace projektu má užitek konkrétní subjekt, případně skupina subjektů. Obecným trendem v Evropské unii je pozvolné otevírán trhu s infrastrukturou konkurenci, nicméně v České republice je tento trh téměř nerozvinutý. S ohledem na cíl zajišťování jednotné politiky v dané oblasti chce Evropská komise o daných podporách rozhodovat sama. Zjišťování existence veřejné podpory V případě této oblasti podpory není poskytnutí veřejné podpory vyloučeno. Dotace, které v této intervenci zakládají veřejnou podporu a nelze je povolit na základě platných pravidel poskytování veřejné podpory (vnitrostátní regionální investiční podpory), budou notifikována za účelem jejího předběžného schválení Evropskou komisí. Aktivita: Projekty modernizace, popř. výstavby železničních stanic a zastávek a autobusových zastávek a nádraží a) Projekty modernizace nebo výstavby stanic, zastávek a nádraží, které jsou ve vlastnictví kraje nebo obcí a jsou zpřístupněny všem provozovatelům a uživatelům dopravy. O veřejnou podporu se nejedná, jde o výstavbu veřejné infrastruktury. b) Projekty modernizace nebo výstavby stanic, zastávek a nádraží, které jsou ve vlastnictví kraje nebo obcí, ale jsou využívány výlučně jediným dopravcem. O veřejnou podporu se jedná za předpokladu, že dojde k natolik významnému zvýhodnění dopravce, že může být touto podporou dotčen přeshraniční efekt. Podpora na projekt modernizace a výstavby stanic ve vlastnictví krajů a obcí jdoucí ve prospěch jediného dopravce může představovat zvýhodnění daného dopravce, nicméně tohoto zvýhodnění musí být natolik významné, aby byla porušena hospodářská soutěž a přeshraniční efekt. U výstavby stanic, které využívá jediný dopravce, se z definice jedná o linky veřejné dopravy (většinou provozované ve veřejném zájmu), na kterých neexistuje konkurence, a nemusí tedy hrozit porušení hospodářské soutěže a zvýhodnění nemusí mít takový dopad, aby byl dotčen přeshraniční obchod. c) Projekty modernizace nebo výstavby stanic, zastávek a nádraží, které jsou ve vlastnictví dopravců (např. vlastnictví nádraží v případě Českých drah). Červen

PRIORITNÍ OSA: DOSTUPNOST CENTER

PRIORITNÍ OSA: DOSTUPNOST CENTER Srpen 2007 OBSAH: I. ÚVOD 3 Předmět zadání 3 Struktura výstupu 3 II. NÁVRH ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ VEŘEJNÉ PODPORY 4 Obecné pokyny k aplikaci pravidel veřejné podpory v ROP JIHOZÁPAD 4 Prováděcí dokument 4 Metodický

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

3. dubna 2007 Praha Mgr. Zuzana Havlíková. Veřejná podpora v ROP NUTS2 Střední Čechy

3. dubna 2007 Praha Mgr. Zuzana Havlíková. Veřejná podpora v ROP NUTS2 Střední Čechy 3. dubna 2007 Praha Mgr. Zuzana Havlíková Veřejná podpora v ROP NUTS2 Střední Čechy Základní pravidla veřejné podpory základní pravidla VP čl. 87 89 Smlouvy o založení EHS z roku 1957 upřesňování základních

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007.

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007. Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007 Marek Stavinoha KONFERENCE DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Brno, 6. října

Více

Veřejná podpora obecný úvod

Veřejná podpora obecný úvod Veřejná podpora obecný úvod Ing. Gabriela Kinclová Oddělení veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Jihlava, duben 2016 Struktura prezentace I. Veřejná podpora definice (rozbor jednotlivých

Více

Veřejná podpora ve strukturálních fondech EU & Manuál služeb obecného hospodářského zájmu

Veřejná podpora ve strukturálních fondech EU & Manuál služeb obecného hospodářského zájmu Veřejná podpora ve strukturálních fondech EU & Manuál služeb obecného hospodářského zájmu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jaroslav RICHTER Odbor rozpočtu vedoucí oddělení finančního řízení programů

Více

Regionální operační program NUTS II Jihozápad Oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci

Regionální operační program NUTS II Jihozápad Oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci Regionální operační program NUTS II Jihozápad Oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci České Budějovice 12.2.2008 ROP JZ 2007-2013 Spadá mezi regionální operační programy vcíli Konvergence

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Čechy Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Cestovní ruch... 3 Prioritní osa 3 - Integrovaný

Více

Klíčové faktory zpracování žádosti veřejná podpora, finanční a ekonomická analýza

Klíčové faktory zpracování žádosti veřejná podpora, finanční a ekonomická analýza Klíčové faktory zpracování žádosti, finanční a ekonomická analýza Pro stanovení výše dotace je nutné nejdříve posoudit, zda projekt podléhá režimu poskytování veřejné podpory (4 znaky) podpora (dotace,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

Veřejná podpora , Moravské Křižánky

Veřejná podpora , Moravské Křižánky Veřejná podpora 9.6.2011, Moravské Křižánky Veřejná podpora - pojem Definici obsahuje článek čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU přímo účinný právní akt - nestanoví-li tato Smlouva jinak, jsou s vnitřním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,

Více

Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice

Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice Libuše Bílá Praha, 18.7.2013 Struktura prezentace pojmy veřejná podpora a výzkumná organizace právní rámec EU v oblasti VaVaI vybrané případy

Více

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o.

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů České Budějovice 6. 1. 2011 Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Program

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA Identifikace výzvy Operační

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012:

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Podpora kultury a kulturních projektů

Podpora kultury a kulturních projektů Podpora kultury a kulturních projektů Ing. Gabriela Kinclová Oddělení veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Brno, květen 2016 Struktura prezentace I. Východiska úpravy veřejné podpory v

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Veřejná podpora 1. (základní informace)

Veřejná podpora 1. (základní informace) Veřejná podpora 1 (základní informace) Veřejná podpora není obecně přípustná. Veřejná podpora, která splňuje všechna kritéria uvedená v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU je v zásadě neslučitelná se

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Mezi povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace z IROP patří:

Mezi povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace z IROP patří: Důvodová zpráva Žádost o vyjádření objednatele o jednoznačném úmyslu uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby s DPMLJ, a.s., jako vnitřním provozovatelem Stručný obsah: Tento materiál informuje radu města

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 2. 2004 na základě žádosti Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 24. 2. 2004 č.j.

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP Operační programy nejsou stále definitivně schváleny Evropskou komisí. Navrhované pritority a oblasti intervence v rámci Regionálních operačních programů

Více

Vybrané otázky z pravidel pro veřejnou podporu

Vybrané otázky z pravidel pro veřejnou podporu Vybrané otázky z pravidel pro veřejnou podporu Libuše Bílá odbor veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Praha, 19. 6. 2014 Struktura prezentace I. Definiční znaky veřejné podpory II. Právní

Více

Přílohy XI. Postup Fondu při výběru akcí k podpoře:

Přílohy XI. Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: Přílohy XI Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

METODICKÝ POKYN Veřejná podpora ROP Severozápad PŘÍLOHA Č. 8 PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODICKÝ POKYN Veřejná podpora ROP Severozápad PŘÍLOHA Č. 8 PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODICKÝ POKYN Veřejná podpora ROP Severozápad PŘÍLOHA Č. 8 PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE 1 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD 1 14. 3. 2008 I. Novotný ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL:

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

VEŘEJNÁ PODPORA. Zdroj bolení hlavy nebo prospěšná pravidla? Dan Michal,

VEŘEJNÁ PODPORA. Zdroj bolení hlavy nebo prospěšná pravidla? Dan Michal, VEŘEJNÁ PODPORA. Zdroj bolení hlavy nebo prospěšná pravidla? Dan Michal, 12. 11. 2015 Prezentace část první Teorie: Proč pravidla veřejné podpory a jak fungují o Důvod pro existenci pravidel o Výklad hlavních

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 5 FINANČNÍ OPRAVY ZA NEDODRŽENÍ POSTUPU, STANOVENÉHO V ZVZ A V MPZ VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Finanční

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více