Prohlášení Poděkování Anotace Úvod Definování základních předpokladů Nevědomá data Vědomá data...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení... 5. Poděkování... 6. Anotace... 7. 1 Úvod... 8. 2 Definování základních předpokladů... 10. 2.1 Nevědomá data... 11. 2.2 Vědomá data..."

Transkript

1

2 Obsah Prohlášení... 5 Poděkování... 6 Anotace Úvod Definování základních předpokladů Nevědomá data Vědomá data Využívání internetu Závislost studentů na internetu Studenti a internet v Mobilu Komunikace pomocí internetu Analýza a rozbor dat získaných od studentů Struktura dat Hladina významnosti Rozbor prvního log souboru Vyhledávače Sociální sítě Online Hry E-shopy Zpravodajství Portály Podpůrné služby Video

3 4.2.9 Ostatní File hosting Fotografie Web hosting Nezařazeno Rozbor druhého seznamu záznamů Vyhledávače Sociální sítě Online hry E-shopy Zpravodajské stránky Portály Podpůrné služby Video Ostatní File hosting Fotografie Web hosting Nezařazeno Rozbor dat získaných od studentů Dotazník od studentů Souhrn tvrzení Analýza výsledků Porovnání výsledků Závěr Zdroje

4 9 Seznam obrázků, grafů a tabulek Zkratky Přílohy Příloha

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne 20.čevna 2010 Bc. Štěpán Vrba 5

6 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. PhDr.Antonínu Pavlíčkovi, Ph.D. za vedení diplomové práce a také za jeho podporu, trpělivost, rady, inspiraci a diskuze nejen při vypracování této diplomové práce. Rovněž patří můj dík rodině za podporu při studiu a tvorbu potřebného zázemí. Děkuji také přítelkyni za její velkou trpělivost se mnou při práci na tomto tématu a její podporu. Děkuji 6

7 Anotace Tato práce si klade za cíl zpřehlednit a zprůhlednit vztah středoškoláků k internetu. Činnosti a obsah, které vyhledávají. Zjištění skutečného současného stavu, potvrzení či vyvrácení obecně uznávaných názorů, ale také potvrzení či vyvrácení jejich vlastního vnímání. Co si myslí, že hledají a co skutečně dělají na internetu. 7

8 1 Úvod K rozboru preferencí středoškolských studentů v oblasti internetu a k získání základních dat byl použit vzorek 340 studentů střední školy, jejíž specializace je zaměřena na výpočetní techniku. Vzhledem tomu, že tento vzorek studentů středních škol zahrnoval všechny studenty jedné konkrétní střední školy, lze toto množství studentů považovat za vzorek středoškoláků s dostatečnou vypovídající hodnotou. Podkladový materiál byl získán ze sledování četnosti návštěv mladých lidí ve věkovém rozmezí od 16 do 20 let věku, kteří jsou studenty střední školy, na internetových sítích dostupných v České republice, a to nejen na sociálních sítích. Rozvojem internetu v celosvětovém měřítku se staly dostupnými pro všechny resp. téměř pro všechny obyvatele zeměkoule, internetové sítě, které jsou v současné době používány na všech kontinentech. S ohledem na tuto skutečnost by se dalo říci, samozřejmě s určitými odchylkami, že došlo ke sledování četnosti návštěv studentů středních škol na všech internetových sítích, které jsou provozovány v celém světě. Z důvodu omezení možnosti ovlivnění statistického vyhodnocení nejvíce navštěvovaných stránek obdobími, kdy lze předpokládat, že bude návštěvnost stránek určitým působem ovlivněna jako např. vánočními svátky, prázdninami či jinými významnými událostmi, které mohou výběr navštěvovaných stránek určitým způsobem zkreslit, byl vybrán týden mimo shora uvedená období. Jednalo se tudíž o obvyklý týden středoškolských studentů v průběhu školního roku, ačkoliv nelze samozřejmě vyloučit ovlivnění každého jednotlivého studena subjektivními důvody na jeho straně. Důvodem proč nebyla sledována četnost návštěv studentů na internetu, a to zejména na sociálních sítí např. v období před vánočními svátky je naprosto zřejmý. Většina obyvatel totiž, a to nejen v České republice, ale i v dalších částech světa, kde je dodržována tradice křesťanských svátků, chce podle svých možností obdarovat své bližní dárky, které by je potěšily popř. považují pořízení dárků za svoji povinnost. Lze proto předpokládat, že s rozvojem internetu stále více lidí hledá nejen svoji inspiraci na pořízení dárků, ale i jejich nákup, prostřednictvím internetu. Rovněž tak lze předpokládat, že v období před prázdninami, a to jak v zimním období, tak i v období před letními prázdninami, bude určité procento osob sledovat nabídky cestovních kanceláří nebo se budou jen inspirovat prohlížením stránek týkajících se různých destinací, které by chtěli navštívit popř. destinací, které by si někdy v budoucnosti přáli jednou navštívit. Samozřejmě také může 8

9 dojít k ovlivnění četnosti návštěv různých stránek při různých významných politických, kulturních či jiných událostech. Vzhledem ke všem shora uvedených důvodům, byl vybrán pro určení statisticky obvyklého období první týden v prosinci roku 2009 a první týden v březnu Jednalo se tudíž o týdny, z nichž jeden byl situován do období po již uplynulých vánočních svátcích a druhý po uplynutí pololetního hodnocení studentů, kdy by studenti mohli být ovlivněni např. nervozitou z výsedků svého studia. Samozřejmě nelze zcela stoprocentně vyloučit jakékoliv ovlivnění všech studentů, které jak již je uvedeno výše, mohou být ovlivněni soukromými událostmi, které se vztahují pouze k určitému konkrétnímu člověku jako je např. onemocnění, rozchod s osobu blízkou, rodinné vztahy apod. Tyto vlivy na jednotlivého studenta však nelze žádným způsobem eliminovat, ale protože se tyto vlivy mohou vyskytovat u všech osob na celém světě a u všech věkových kategorií, je nutno tyto nepředvídatelné vlivy považovat za obvyklé a odpovídající danému sledovanému vzorku studentů. Vybrané hodnocené období by však nemělo být ovlivněno žádnými vnějšími vlivy, které by se dotýkaly všech studentů a tudíž byly vyloučeny vnější možnosti ovlivnění výsledků zkoumání. 9

10 2 Definování základních předpokladů Z důvodu získání dostatečně vypovídajícího vzorku musely být eliminovány, případně zmírněny všechny faktory, jež by mohly ovlivnit výsledný vzorek dat jakýmkoliv způsobem. Mezi tyto faktory, které jak již je shora uvedeno, mohou ovlivnit výsledky zkoumání, se dá počítat například blízkost různých svátků a prázdnin. Situace, kdy školní rok na střední škole začíná v září tj. v období po uplynutí volna skončením letních prázdnin, může negativně ovlivnit výsledky zkoumání. V době po prázdninách jsou totiž studenti plni dojmů a různých zážitků a tudíž se chtějí pochlubit či svěřit se svými zážitky ostatním, využívají v této době různé sociální sítě ve větší míře, než mimo toto období. Avšak již v listopadu čekají studenty podzimní prázdniny a v prosinci vánoční svátky. S ohledem na tyto skutečnosti musel sběr dat proběhnout v neutrální dobu. Dalším významným faktorem jsou samotné vánoční svátky a vánoční prázdniny. V této době resp. těsně před vánočními svátky, a to přibližně měsíc před nimi, se na internetu nejvíce navštěvují stránky různých elektronických obchodů zvané e-shopy, kde studenti vyhledávají různé produkty - dárky, které by někomu chtěli koupit, ale i dárky, které by si přáli dostat. Návštěvnost e-shopů je v této době vskutku enormní, čímž by došlo k ovlivnění výsledů zkoumání. Nesmí se však zapomenout ani na možnost hledání informací o produktech, jejich srovnávání a porovnávání, které předchází případné koupi produktu, a to například i v klasickém kamenném obchodě a nikoliv pouze nákup dárků přes internet. Tímto se do pole internetových stránek ovlivněných vánocemi přidávají různé specializované portály a fóra. Z těchto a dalších důvodů byl vybrán termín sběru dat pokud možno neutrální. Během dalších měsíců čekají studenty další prázdniny, svátky, či životní rozhodnutí, které nelze všechny rozebírat podrobně. Nejvýznamnější rozhodnutí hromadného charakteru, které se vztahuje na určitou skupinu studentů, jsou přijímací zkoušky na vysokou školu či pouhý výběr vysoké školy, na které mají studenti zájem studovat po úspěšném složení maturitních zkoušek. Maturita, jako další faktor ovlivňující preference obsahu internetu a sociálních sítí, reprezentuje specifický vliv. Díky množství vypracovaných či různě předpřipravených témat k maturitě na internetu, volí studenti snazší formu získávání těchto informací stažením z internetu, místo vypracování maturitních témat 10

11 vlastními silami. ovlivnit výsledky zkoumání. Takto by bylo možné rozebírat jednotlivá období, která mohou Pro získání dat, jako podkladů od stanoveného vzorku studentů, pro analýzu využití internetu studenty středních škol, lze použít dva způsoby. Jedním z těchto způsobů je získávání dat bez vědomí uživatelů a druhým způsobem je získávání dat s vědomím uživatelů. 2.1 Nevědomá data Sběr informací bez toho aniž by studenti o tomto sběru dat věděli je výhodný z důvodu objektivnosti těchto dat, neboť v tomto případě nedochází k ovlivnění získaných údajů ze strany studentů. Během školního roku byly ve dvou cyklech ukládány veškeré navštívené internetové stránky studenty po dobu jednoho týdne. Přibližný počet stránek navštívených během každého týdne dosahuje hodnoty 1,3 milionu stránek. Podrobný rozbor těchto záznamů je uveden v následujících kapitolách k tomu určených. 2.2 Vědomá data Hlavní nevýhodou získávání dat s vědomím uživatele je fakt, že při tomto sběru dat dáváme prostor jednotlivým subjektům možnost zkreslit sledované údaje, popř. upravit odpovědi bez ohledu na skutečnost, jestli odpovědi jsou či nejsou pravdivé. Vzhledem k možnosti ovlivnění sledovaných údajů, se snižuje vypovídající hodnotu takto získaných informací. 11

12 2.3 Využívání internetu Do dnešního dne nejsou známy statistické výsledky používání internetu v České republice za rok K dispozici jsou pouze výsledky zveřejněné Českým statistickým úřadem za rok Z těchto zveřejněných výsledků vyplývá, že v posledních třech měsících roku 2008 použilo internet 97 % českých studentů, tj. o 43 procent více, než je průměr za celou českou internetovou populaci, jež v roce 2008 činila 54% občanů České republiky. Velmi podobná situace jako v České republice panovala i ostatních evropských zemích, s výjimkou několika jihoevropských států, jako je Řecko, Bulharsko, Kypr, Itálie a Rumunsko, kde podíl studentů používajících internet je nižší než 90 %. Z uvedeného lze jednoznačně konstatovat, že používání internetu studenty je běžnou záležitostí v celé Evropě. 1 Každý den v roce 2008 využívalo internet 65 % českých studentů, což ve srovnání s evropským průměrem je o 10 procentních bodů méně. Po Rumunsku, Řecku, Kypru, Bulharsku, Chorvatsku a Irsku se s touto hodnotou řadíme na 7. místo od konce a tudíž na 22. místě v rámci celé Evropy. Naproti tomu v Nizozemsku a v severní Evropě je k internetu každý den připojeno více než 90 % studentů. Nejvíce je internet využíván v Dánsku, kde každý den využívá internetového připojení 93 % studentů středních škol. 1 Zdroj Eurostat 12

13 Graf 1 - Studenti využívající internet každý den, 2. čtvrtletí 2008 (% studentů 16+) Zdroj: ČSÚ Ve většině, a to především vyspělých zemí EU, se studenti k internetu připojují nejčastěji doma. V České republice doma surfuje 80 % studentů, čímž se blížíme evropskému průměru, který činí 81 %. Stejně tak jako počítač, tak i internet, čeští studenti využívají hojně také ve školách, a to až 88 % studentů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí. Z uvedeného plyne závěr, že jen necelá polovina českých domácností je připojena k internetu a tudíž studenti musí využívat internet ve škole, ale svědčí to také o tom, že velká část českých škol má již připojení k internetu 2. Evropský průměr studentů, kteří se připojují k internetu ve škole je, oproti České republice, podstatně nižší, a to jen 67 %. Možnost připojení k internetu na jiných místech, jako jsou např. knihovny, internetové kavárny či úřady, využívá v České republice poměrně malý podíl studentů, a to pouze 9 % z nich. 2 Tvrzení ČSÚ 13

14 Graf 2 - Místa používání internetu studenty, 2 čtvrtletí 2008 (% studentů 16+) Zdroj: ČSÚ 2.4 Závislost studentů na internetu. Na Marylandské Univerzitě byl proveden výzkum o závislosti studentů na internetu. Při tomto výzkumu byl dvěma stům studentů na 24 hodin odebrán přístup, jak na internet, tak i byly odebrány mobilní telefony, měly zakázány hry a sledování televize. Po určité době bylo vypozorováno, že studenti začali být neklidní, dokonce se začali projevovat i pocity úzkosti. Tyto negativní výsledky se postupně zvyšovaly. Závěr provedeného výzkumu - studenti bez medií prostě nemohli normálně fungovat. Lidé si již nemohou nebo ani nechtějí představit život bez mobilního telefonu, notebooku, Mp3 přehrávače a televize. Je to smutné, ale je to tak. Studenti si nejvíce stěžovali na nemožnost posílat sms zprávy, y a dokonce, že nemohly mít přístup ani k sociálním sítím a IM. Někteří ze studentů si dokonce začali připouštět, že jsou opravdu závislými na internetu, a to bylo pro ně dost hrozné zjištění. Mladým lidem se začíná vymykat realita a mají 14

15 jen svůj virtuální svět, bez kterého si už nedokážou život představit. Bez těchto věcí jako je internet, se cítí osamoceni. Závislostí na internetu, posílaní sms zpráv a hraní videoher se začala dokonce zabývat už i speciální centra, která se snaží lidi těchto závislostí zbavit. Například v minulém roce byla zřízená klinika u sídla Microsoftu v Redmondu ReSTART, která pomáhá lidem zbavit se návyku na internetu, hrách a posílání sms zpráv. Z průzkumu Marylandské univerzity také vyplynulo, že lidé nejsou závislými na určité značce zařízení nebo na určité věci, ale spíše jsou závislými na tom, co konkrétní dané zařízení poskytuje za službu a co zprostředkovává Studenti a internet v Mobilu. Díky společnosti Vodafone, která dělala průzkum využívání internetu prostřednictvím mobilního telefonu, bylo dosaženo následujících výsledků. Studenti si bez surfování na internetu v mobilu nedokážou představit svůj každodenní život, a to jak ve škole na hodinách, tak při různých cestách či o přestávkách mezi vyučovacími hodinami. Studenti, a to 45% z nich na internetu v mobilním telefonu denně desítky minut využívá surfování, stejně tak jako třeba telefonování nebo posíláni sms zpráv. Při nedostatku času na vyhledávání informací nebo při nemožnosti se dostat k pevnému připojení k internetu, nejčastěji využívají studenti mobilní verzi internetu, a to zejména 70% při cestování a 43% o přestávkách ve škole. 15

16 Docela značný počet studentů se také snaží podvádět při zkouškách, a to právě díky možnosti připojení internetu v mobilním telefonu. Služby, které studenti prostřednictvím mobilního telefonu převážně používají, jsou následující: 82 % komunikuje se svými přáteli přes komunitní alias sociální sítě a instant messengery 73 % vyřizuje elektronickou poštu 68 % vyhledává informace o dopravním spojení 64 % si čte zprávy Jedním z hlavních důvodů, proč je internet v mobilu studenty tak využíván, je ta skutečnost, že studenti internet používají při cestách k čerpání informací nebo také ke spojení se s přáteli, např. na různých chatech, komunitních portálech, nebo i na některých z instant messengerů, jako je třeba ICQ, Yahoo IM nebo MSN. Většinou denně stráví student na surfování v mobilním telefonu přibližně půl až jednu hodinu denně. Tento výzkum realizoval Vodafone ve spolupráci s agenturou Data Collect v červnu 2009 na vzorku 600 studentů ve věku let, zákazníků všech mobilních operátorů v ČR. 16

17 2.6 Komunikace pomocí internetu Komunikace pomocí internetu je v dnešní době už samozřejmostí, a to hlavně u mladých lidí, kteří komunikují nejvíce pomocí elektronické pošty v podobě ů. V žádné z Evropských zemí není v procentuelním propočtu podíl používání elektronické pošty menší než 63%. Země jižní Evropy, jako například Kypr, Itálie, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, ale také třeba i Polsko a Irsko využívají elektronickou poštu v průměru 85%, což je průměr EU27, což je průměr 27 členských států Evropské unie po rozšíření v roce Nejvíce byli y, co se týče přijímání a odesílání pošty, využívány v Lucembursku nebo v Rakousku. Graf 3 - činosti studentů na internetu Zdroj: ČSÚ Pokud se týká např. programu skype, což je telefonování přes internet, tak tuto službu oproti předchozímu průzkumu využívali spíše méně vyspělé země, jako např. Lotyšsko nebo Litva. Čeští studenti se v tomto případě umístili na 3. místě, a to v rozsahu 50%. 17

18 Telefonování přes skype je zdarma a tím je pravděpodobně ovlivněna ta skutečnost, že je tento program natolik studenty využíván, neboť telefonování pomocí mobilního telefonu je docela dost cenově nákladné, a proto nové státy EU využívají tuto možnost telefonování více než např. třeba v Nizozemí nebo i Irsku, kde tento způsob telefonování využívá jen 8% všech lidí. Graf 4 - telefonování přes internet Zdroj: ČSÚ Více než využívání možnosti spojení se s přáteli pomocí skypu, mladí lidé využívají chatování na různých seznamkách nebo pomoci softwaru ICQ, MSN, či jiných instant messengerů popř. na různých fórech. Díky softwaru ICQ, se tak čeští studenti přibližují průměru EU27, který činí 66%. Nejvíce se však používá chatování ve Španělsku, Portugalsku a Lucembursku, kde až 85% studentů využívalo chat v roce Pokud se týká navštěvnosti online seznamek, bylo zjištěno Českým statistickým úřadem, že stránky jsou více navštěvovány dívkami než chlapci. V roce 2007 navštívilo online seznamku 15% dívek a 13% chlapců ve věku od 16 let a výš. Studenti na druhou stranu využívají internet i k pomoci ve vzdělávání, neboť si vyhledávají různé informace, které jim pomáhají připravit se na zkoušky, vyučovací hodiny, ale v některých případech dokonce používají internet i k nahromadění informací nad rozsah stanovený v rámci výuky, a to z vlastního zájmu. Na internetu tak načerpávají 18

19 obsáhlejší informace, které studenti internet využívají za účelem vyhledání různých vzdělávacích kurzů. V průměru používá internet za účelem pomoci se vzděláváním 85% českých studentů, a to na rozdíl od průměru EU27, který činí 67%. Graf 5 - vzdělávání na internetu Zdroj: ČSÚ Samozřejmě nejnavštěvovanějšími stránkami na internetu jsou on-line zprávy, a to jak z domova, tak ze světa, nabídky práce nebo brigád, rozesílání životopisů, on-line hry, on-line sledování filmů, dále pak stahování filmů a hudby, rovněž tak i sociální sítě a chaty, různé e-shopy, vyhledávání spojení pro cestování, čtení nebo zakládání různých blogů, hledání ubytování apod. Ve vyhledávání informací se čeští studenti hodně přibližují 68%, což je průměr pro EU27. 19

20 Graf 6 - Graf pro přiblížení procentuelního výpočtu Zdroj: ČSÚ K výpočetní technice má v České republice přístup téměř 100% studentů, a to např. doma, ve škole nebo v internetových kavárnách. Podle sledovanosti u nás denně zasedne k počítači 73% studentů, v Norsku nebo v Dánsku je to však až 95%. Průměr EU27 přitom však činí 85%. Nejméně studentů zasedá k počítači v Rumunsku, a to jen 66% studentů. Studenti používají internet téměř stále, kdy jsou připojeni v domácím prostředí pomocí počítače nebo ve škole, ale také kdekoliv venku, pomocí notebooku či mobilního telefonu. Nejvíce jsou však počítače používány ve školách. V používání počítačů ve škole, jsou čeští studenti na prvním místě ze všech Evropských zemí. Pokud se týká používání počítače doma, tak čeští studenti využívají počítač doma v 91%, naopak Nizozemci využívají domácí připojení ve 100%. V Rumunsku použilo počítač doma jen 71% studentů. Všechny tyto výpočty vyplývají z vybavenosti domácností výpočetní technickou a internetem domácností zemí sociálně slabších. 20

21 Čeští studenti věnují daleko více času vyhledáváním informací na internetu, než čtení knih. Graf 7 - vyhledávání informací Zdroj: ČSÚ Studenti tráví nejvíce svého volného času stahováním a přehráváním hudby, her a filmů. Graf 8 - činnosti na internetu Zdroj: ČSÚ 21

22 Méně využívanou sítí je u českých studentů peer to peer, což je sdílení souborů na bázi přímého propojení, v doslovném překladu to znamená rovný s rovným. Z čehož vyplývá, že ani jedna strana není v řídící pozici či v pozici serveru. Naopak nejvíce navštěvované jsou stránky pro stahování či přehrávání hudby či filmů, nakupování přes různé e-shopy a sledování televize. 72% studentů hledá na internetu informace o produktech a službách, dále 53% studentů hledá informace ohledně studia a práce, 40% studentů využívá internet pro online komunikaci pomocí ICQ, AOL, MSN Messenger a dalších aplikací. 13% studentů pravidelně navštěvuje různé on-line seznamky a asi tak 26% studentů denně poslouchá pomocí internetu on-line rádio. Studenti také získávají na internetu informace z politiky nebo společenského života. Pomocí internetu mají větší možnost se informovat, než aby se spoléhali na to, že mohou získat informace o současném politickém, kulturním a společenském dění ve školách. Internet a televize jsou nejvíce využívány jako zdroj pro získávání informací. 22

23 4 Analýza a rozbor dat získaných od studentů Původní předpoklad identifikace uživatelů na základě jejich uživatelských jmen či IP adres se v průběhu získávání informací ukázal jako mylný. Díky projektu Eduroam, jehož je zkoumaná škola součástí, došlo k anonymizaci studentů a tím i nemožnost prokázání informace, kterou stránku si vyžádal tem který konkrétní student. Do celého log souboru se totiž studenti zaznamenávali skrze síť Eduroam ze svých notebooků či mobilních telefonů. S ohledem na tuto skutečnost jsou tato data spíše statistického charakteru, avšak ne zcela nic neříkající. Veškerá data se importovala do MySQL databáze, čímž se zjednodušila manipulace s daty. Import byl proveden pomocí PHP skriptu 3. Použitý PHP skript reprezentuje postup rozdělení dat do jednotlivých sloupců v tabulce. Tímto postupem z jednoho řádku v Log souboru vznikne jeden záznam v databázi, na kterou můžeme následně provádět SQL dotazy. select count(*) pocet, domena from log group by domena order by pocet 3 PHP skript je vypsaný v příloze 23

24 4.1 Struktura dat Seznam domén získaný z databáze bylo nadále nutné kategorizovat. Pro zpřehlednění bylo zapotřebí webové stránky rozřadit do skupin, jež by reprezentovaly společný obsah s tím, že by daná skupina měla reprezentovat dostatečné množství požadavků během jednoho týdne. Z tohoto důvodu bylo nutné zobecnit pojmenování kategorií tak, aby maximálně vystihovalo obsah každé z nich. První kategorií jsou vyhledávače. Do této kategorie byly zvoleny veškeré stránky zabývající se převážně vyhledáváním dle klíčových slov, případně fulltext vyhledávače. Typickým představitelem vyhledávače je google.com. Druhou kategorií jsou sociální sítě. Stránky, kde je definovaná forma, avšak nikoliv obsah. Obsah těchto stránek si vytvářejí sami návštěvníci. Mohou to být různé blogy, fóra, seznamovací stránky, kde si uživatelé vytvářejí svou stránku či profil tak, aby je co nejlépe vystihoval a případně zvýšil jejich šanci najít si partnera, a také sociální sítě jako takové. Jednotlivými kategoriemi jsou: - Vyhledávače - Sociální sítě - Online Hry - E-shopy - Zpravodajské - Portály - Podpůrné služby - Video - Ostatní - File hosting - Fotky - Webhosting - Nezařazené 24

25 Jednotlivé kategorie se mohou i překrývat, avšak byl zvolen primární účel dané webové stránky. Například některé portály by mohly být zařazeny jak do kategorie Vyhledávače tak i Zpravodajské weby, atd. Díky značné unifikaci obsahu a ve snaze o pokud možno co nejširší portfolio služeb poskytované jednotlivými portály, není přesná kategorizace možná. Z důvodu velkého množství unikátních domén druhého řádu, což je například seznam.cz, kde.cz značí národní TLD doménu České republiky, i když v adresním řádku mohlo být napsáno Díky anonymizaci a počitatelnosti výsledků se záznamy zpracovávají jen pomocí unikátních domén druhého řádu pod doménami prvního řádu tudíž seznam.cz. Z uvedeného vyplývá, že pokud některá doména poskytuje webhosting na doméně třetího řádu, tak takovéto rozlišení nebude zaznamenáváno Hladina významnosti Do kategorií byly umístěny jen záznamy splňující hladinu významnosti o hodnotě 200+ záznamů. Tato hodnota byla stanovena jako dostatečně vypovídající, jelikož při průměrném množství ,5 záznamů za týden představuje hodnota 200 záznamů jen 0,00015% 25

26 4.2 Rozbor prvního log souboru Celkový počet záznamů dosáhl hodnoty stránek, jejichž velikost přesahovala 800MB textových dat. Z těchto dat plných záznamů představují internetové stránky školy. Toto číslo se může zdát poněkud vysoké, avšak u střední školy využívající informační systém, jehož prostřednictvím se veškeré informace ke studentům dostávají skrz webové stránky, je toto číslo očekávatelné. Nelze ani opomenout záznamy mail serveru, které taktéž obsahuje. Doména Procenta Stránky školy 20,16% facebook.com 8,06% seznam.cz 4,39% google.com 3,05% lide.cz 2,32% google-analytics.com 2,08% idnes.cz 1,81% Tabulka 1 - první soubor náhled Nad daty byl proveden SQL dotaz, který spočítal výskyty všech domén v databázi, řazených od nejčastějšího výskytu po nejnižší. Kategorie Procenta Stránky školy 20,20% Podpůrné služby 14,70% Sociální sítě 11,50% Portály 11,40% Nezařazeno 10,50% Online hry 8,60% Ostatní 8,30% Vyhledávače 6,70% E-shopy 3,00% Zpravodajství 2,70% Video 2,40% Webhosting 1,00% Fotky 0,20% File hosting 0,10% Tabulka 2 - procentuální rozložení záznamů do kategorií V tabulce 2 byly vyjmuty stránky školy z kategorie Ostatní, do které byly zařazeny v rozboru kvůli možnému ovlivnění procentuálního rozložení záznamů dat. 26

27 4.2.1 Vyhledávače V kategorii vyhledávačů bylo označeno celkem záznamů, které reprezentují 6,697% z celkového počtu záznamů. Doména Počet Procenta seznam.cz ,39045% google.com ,05077% centrum.cz ,59137% google.cz ,26950% yahoo.com 495 0,03834% googleadservices.com 324 0,02509% atlas.cz 278 0,02153% 1188.cz 217 0,01681% live.com 208 0,01611% bing.com 203 0,01572% Tabulka 3 - Vyhledávač Pří pohledu na tabulku je vidět, že stejné domény druhého řádu mají rozdílné domény prvního řádu a tudíž se v seznamu objevují vícenásobné výskyty. Tím mohou být reprezentovány různé jazykové a národní mutace daných vyhledávačů, avšak taktéž se může jednat o pouhou shodu jmen a domény, které budou mít stejnou doménu druhého řádu a odlišnou doménu prvního řádu, mohou mít naprosto rozdílný obsah i vlastníky. Dále doména szn.cz je ekvivalentní s doménou seznam.cz a tudíž je nutné jednotlivé domény při kategorizaci testovat a tím i ověřovat duplicity. Pro úplnost byly do tabulky vyhledávačů přidány záznamy českých portálů, které odpovídají specifikaci této kategorie. Tyto portály byly přidány pro úplnost výpisu a pro porovnání počtu záznamů, avšak nejsou započítány do procent ani do počtu záznamů. 27

28 4.2.2 Sociální sítě V kategorii sociálních sítí se nachází veškeré webové stránky poskytující blogy, seznamování, zájmová fóra a ostatní stránky, jejichž obsah vytvářejí samotní uživatelé těchto stránek. Na prvních místech se umístila skupina domén facebook.com s celkovým počtem záznamů. Na druhém místě v tabulce se umístila stránka lide.cz, která patří do skupiny českého portálu seznam.cz. Tato stránka s odkazy za týden získala 2,32% ze všech záznamů skrze všechny kategorie. Třetí místo obsadilo rande.cz s 2303 záznamy. Ještě před pár lety nejnavštěvovanější česká sociální síť mezi středoškoláky libimseti.cz získala pouze 996 záznamů, což znamená zisk ani ne setiny zisku domény facebook.com. Sociální sítě libimseti.cz liveperson.net rande.cz lide.cz Záznamy facebook.com Graf 9 - sociální sítě 28

29 Doména Počet Procenta fbcdn.net ,28155% facebook.com ,67415% lide.cz ,31945% rande.cz ,17836% facebook.com: ,10107% liveperson.net ,07938% libimseti.cz 996 0,07714% blog.cz 871 0,06746% complex.com 868 0,06722% xicht.cz 832 0,06444% programujte.com 806 0,06242% blogspot.com 569 0,04407% hofyland.cz 512 0,03965% fotopatracka.cz 496 0,03841% amateri.cz 480 0,03717% Tabulka 4 - Sociální sítě Celkový součet ,50693% Facebook.com 7. června 2010 v 19:57 bylo na české mutaci světově největší sociální sítě 4 registrováno lidí i5, z čehož bylo lidí ve věku středoškoláků 6. Díky tomuto jich bylo na českém facebooku přes 25 procent. V Německu bylo v ten samý den na německé mutaci facebook.com středoškoláků z celkového počtu lidí, což je 21procent. 4 Tvrzení /default.aspx 5 Zdroj Facebook.com sekce pro inzerenty - 6 Průměrný středoškolák let Převzato z metodiky Českého statistického úřadu 29

30 4.2.3 Online Hry Kategorie online her sdružuje pod sebou veškeré stránky, které nějakým způsobem poskytují či zprostředkovávají online hraní. Nejčastější skupinou jsou stránky zprostředkovávající flash hry třetích stran. Méně početnou skupinou jsou stránky pro klasické hry hrající se online. Nejpočetnější z nich jsou stránky pro hru Counter Strike. První tři místa v tabulce získaly stránky, které zprostředkovávají Online flash hry, s odkazy ze odkazů v této kategorii získaly tyto stránky, což znamená v procentuálním vyjádření zisk 28,5% v této kategorii právě pro tyto tři zprostředkovatelské stránky. Online hry herna.biz aionsource.com ko-champs.cz zynga.com webgames.cz divokekmeny.cz travian.cz herni.cz onlinovky.cz superhry.cz Záznamy Graf 10 - Online hry Na čtvrtém a pátém místě jsou domény travian.cz a divokekmeny.cz. Obě tyto domény poskytují online herní svět, ve kterém se buduje město či vesnice a bojuje, spolupracuje, obchoduje, vytváří koalice či spolky s ostatními hráči. Největší rozdíl oproti hrám v první skupině je ten, že tyto herní světy poskytují hráčům autonomní virtuální svět, kde hra probíhá neustále, i když hráč není připojen. Taková hra může trvat i několik měsíců a hráči hrají vzájemně proti sobě, nikoliv proti hernímu AI, které se vyskytuje v předchozí skupině her. S odkazy reflektují jen 11,9% všech online her. 30

31 Až na sedmém místě se umístila stránka zynga.com, která se dostala do povědomí uživatelů internetu díky sociální síti facebook.com, na které zpřístupňovala své flash hry komukoliv kdo chtěl hrát tyto hry s tím, že mohl pozvat přátele z kontakt listu, se kterými mohl spolupracovat. Každý hráč mohl sdílet své úspěchy na zdi a tím se o to podělit s ostatními hráči. Další zajímavou stránkou v tabulce je aionsource.com, která neposkytuje přímo hraní online, avšak je to domovská stránka pro hru Aion source. Tato MMORPG 7 hra vytváří virtuální herní svět, ve kterém si každý hráč vytvoří svou vlastní postavu, za kterou hraje formou RPG 8. doména počet Procenta superhry.cz ,10570% onlinovky.cz ,71390% herni.cz ,62360% travian.cz ,53810% divokekmeny.cz ,39583% webgames.cz ,33511% zynga.com ,26471% ko-champs.cz ,25069% aionsource.com ,25000% herna.biz ,22831% Tabulka 5 - online hry Celkový součet ,57821% 7 MMORPG (Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game počítačová hra na hrdiny o více hráčích kde může najednou hrát i tisíce hráčů 8 Role playing game hraní v roli z pohledu třetí osoby 31

32 4.2.4 E-shopy Kategorii E-shopů ovládl s 36,6% jediný e-shop, a to alza.cz. Tento elektronický obchod s výpočetní technikou předstihl všechny ostatní obchody o více než řád v desetinné čárce, jelikož druhý v pořadí, taktéž obchod s výpočetní technikou, získal 3,7% ze všech odkazů. To, že se na prvních dvou místech umístily elektronické obchody s výpočetní technikou, není tak překvapující fakt, jelikož zkoumaní studenti chodí na střední školu se zaměřením na výpočetní techniku. Až na třetím místě se umístil obchod amazon.com. Tento obchod není specializovaným e-shopem, nýbrž obchodem s univerzálním zbožím, a to výpočetní technikou, elektronikou, knihami, vybavením pro domácnosti a spoustou dalších kategorií zboží. Amozon.com je jedním z největších celosvětových e-shopů dodávajících zboží i do České republiky. doména počet Procenta alza.cz ,11213% czechcomputer.cz ,11207% amazon.com ,10626% prodejparfemu.cz ,10076% webtrh.cz ,09720% executive-outcomes.info ,09340% armyburza.cz ,08713% aukro.cz 807 0,06250% kasa.cz 769 0,05956% darujlampion.cz 708 0,05483% Tabulka 6 - E-shopy Celkový součet ,03846% 32

33 4.2.5 Zpravodajství Kategorii zpravodajství zcela ovládla jediná stránka, a to idnes.cz, která představuje celých 66% veškerých odkazů v této kategorii. Druhá stránka s dostatečnou hladinou významnosti jsou novinky.cz s 19,6% ze všech odkazů v kategorii zpravodajství. Avšak ze všech stránek navštěvovaných studenty během jednoho týdne představovalo zpravodajství pouze 2,7%, čímž určitě nepředstavuje žádnou velmi významnou část náplně času stráveného studenty na internetu. doména počet Procenta idnes.cz ,81202% novinky.cz ,53802% frekvence1.cz 926 0,07172% iinfo.cz 732 0,05669% wetterspiegel.de 700 0,05421% lidovky.cz 650 0,05034% msn.com 593 0,04593% tyden.cz 361 0,02796% ct24.cz 257 0,01990% ceskenoviny.cz 231 0,01789% Tabulka 7 - zpravodajství Celkový součet ,74169% 33

34 4.2.6 Portály Kategorii portálů reprezentuje 11,4% všech odkazů za týden. 38,3% odkazů v této kategorii představuje doména seznam.cz, která tímto dominuje v této kategorii. Před druhým portálem v pořadí, má tato doména náskok o odkazů. Druhý portál dosáhl pouze odkazů, což je méně než samotný odstup od prvního v pořadí. Procentuálně vyjádřeno, dosáhl portál centrum.cz na hodnotu 13,9%, čímž se první dva portály dostaly přes padesát procent v celé skupině portálů. doména počet Procenta seznam.cz ,39045% centrum.cz ,59137% zive.cz ,61260% super.cz ,27834% mobilmania.cz ,27106% linux.cz ,20887% wallpapers.org ,19718% ihned.cz ,19524% tiscali.cz ,15667% rozzlobenimuzi.com ,15311% Tabulka 8 - portály Celkový součet ,44490% 34

35 4.2.7 Podpůrné služby Kategorií podpůrných služeb se studenti zabývají jen okrajově nebo o ní vůbec nevědí. Jedná se o domény poskytující služby reklamních bannerů, statistiky či jiné služby administrátorů webových serverů, avšak taktéž mohou poskytovat reklamní služby třetím stranám. Nejpočetnější podpůrnou službou je služba google-analytics.com, která patří do rodiny služeb společnosti google, jejíž hlavní činností je vyhledávač. Druhou nejpočetnější podpůrnou službou je služba gemius.pl, jejíž hlavní činností je výzkum trhu. Podpůrné služby toplist.cz scorecardresearch.com hithere.com adocean.pl billboard.cz gstatic.com bbelements.com im.cz ytimg.com doubleclick.net gemius.pl google-analytics.com Záznamy Z ryze českých domén zabývající se podpůrnými službami, je nejznámější doména billboard.cz, která se zabývá zprostředkováním reklamy. Druhou českou doménou, kterou uživatelé internetu mohou běžně znát, je doména toplist.cz, poskytující služby statistiky návštěvnosti. Další stránkou, avšak nikoliv co se objemu zaznamenaných záznamů týče, je doména im.cz. Prostřednictvím této domény společnost seznam.cz poskytuje reklamu a umožňuje tím částečné odpoutání od vlastního portálu seznam.cz, jelikož společnost 35

36 seznam.cz poskytuje vícero služeb. Do jejího portfolia patří taktéž stránka mapy.cz, jejímž pomocí se dá orientovat v mapě, hledat adresy, taktéž plánovat trasy apod. Jednou z nejdůležitějších částí portfolia pro reklamu jsou prodejní portály sbazar.cz, sauto.cz, zbozi.cz, atd., které všechny prodávají reklamu skrz stránku im.cz doména počet Procenta google-analytics.com ,08409% gemius.pl ,75169% doubleclick.net ,04018% ytimg.com ,99883% im.cz ,71700% bbelements.com ,63041% gstatic.com ,62097% billboard.cz ,52044% adocean.pl ,49837% hithere.com ,48815% scorecardresearch.com ,45368% toplist.cz ,44044% Tabulka 9 - podpůrné služby Celkový součet ,69370% 36

37 4.2.8 Video V kategorii video jsou zařazeny stránky poskytující jak službu hostování video souborů nebo převážně přehrávání videa online. Podstatnou část této kategorie představují zejména zahraniční poskytovatelé služeb, avšak s lokalizací i do českého jazyka. V následující tabulce je vidět, že se v této kategorii vyskytují pouze dvě stránky českého původu, a to freevideo.cz a stream.cz. Video viddler.com vfs.com stream.cz pornhub.com googlevideo.com media-imdb.com Záznamy megavideo.com youtube.com freevideo.cz Na prvním místě se umístila stránka freevideo.cz, jež svým návštěvníkům poskytuje soubory s erotickým obsahem. Tato stránka představuje 25% všech stránek v této kategorii. Tato čísla by mohla vzbuzovat dojem, že studenti věnují čtvrtinu svého času stráveného na internetu, sledováním pornografie online, avšak tato kategorie reprezentuje pouze 2,36% ze všech stránek, jejichž odkazy se zaznamenávaly během týdne. Z uvedeného plyne závěr, že freevideo.cz představuje pouze 0,6% času stráveného na internetu. Druhou českou stránkou je stream.cz, který se svými 494 odkazy za týden reprezentuje 0,038% ze všech odkazů. V této kategorii tím stream.cz představuje 1,6% odkazů. Stream.cz představuje první rozsáhlejší internetovou televizi. 37

38 Druhou stránkou v této kategorii představuje youtube.com, který s 6835 zaznamenanými odkazy, reprezentuje 22,5% odkazů v kategorii. Další stránky zahrnuté do této kategorie nezaznamenaly dostatečný počet záznamů, tak aby tyto záznamy mohly ovlivnit výsledky hodnocení celé této kategorie, potažmo v hodnocení všech kategorií. doména počet Procenta freevideo.cz ,59502% youtube.com ,52935% megavideo.com ,11021% media-imdb.com ,09046% googlevideo.com 568 0,04399% pornhub.com 547 0,04236% stream.cz 494 0,03826% vfs.com 391 0,03028% viddler.com 283 0,02192% Tabulka 10 - video Celkový součet ,35639% 38

39 4.2.9 Ostatní Do kategorie ostatní byly umístěny stránky, které nejsou zahrnuty do žádné z ostatních kategorií. Kromě stránek školy, díky které výzkum proběhl, se zde nacházejí stránky různého zaměření. Ostatní symantec.com cvut.cz microsoft.com icq.com meebo.com miag.cz wikipedia.org mapy.cz apple.com vseznal.cz Doména školy Záznamy Graf 11 - Ostatní Stránka školy, jejíž název byl z důvodu anonymity přepsán v tabulce na doména školy, reprezentuje 20,2% ze všech shromážděných odkazů, což v této kategorii představuje 71% všech záznamů. Toto číslo by se mohlo zdát závratné, avšak na dané škole je provozován informační systém školy, na kterém jsou studentům zveřejňovány informace, známky, absence, atd. a také neposlední řadě služba web mailu, kde každý student má svůj vlastní ový účet a většina oficiální komunikace probíhá právě pomocí ů. Rovněž studenti si mezi sebou posílají y a tudíž je logické, že přes 20 procent veškerých záznamů návštěv studentů na internetu bude právě na stránky školy. Dále se v této kategorii nachází Appel.com, kterýžto jako výrobce osobních počítačů, ale taktéž i mobilních telefonů iphone, obsadil třetí pozici v této kategorii. Právě díky mobilním telefonům a jejich napojení na itunes a appstore získal appel.com celkem 8340 záznamů, což představuje 2,27% odkazů v kategorii. 39

40 Ostatní cvut.cz icq.com miag.cz Záznamy mapy.cz vseznal.cz Graf 12 - Ostatní detail doména počet Procenta Doména školy ,16430% vseznal.cz ,22652% apple.com ,64590% mapy.cz ,56915% wikipedia.org ,33472% miag.cz ,32799% meebo.com ,31645% icq.com ,27494% microsoft.com ,26177% cvut.cz ,20368% symantec.com ,12376% Tabulka 11 - ostatní Celkový součet ,45967% 40

41 File hosting Pouze 0,14% všech záznamů představují záznamy z kategorie file hosting. Pro tuto kategorii bylo zapotřebí porušit pravidlo hladiny významnosti 200+, která byla určena jako dostatečná, jelikož hodnota 200 záznamů představuje v poměru s celkovým počtem záznamů pouze 0,017%. Vzhledem k tomu, že kategorie file hosting nedosáhla stanovené hladiny významnosti, byly z důvodu úplnosti přehledu návštěvnosti jednotlivých kategorií zahrnuty do domén v této kategorii také domény s nedostatečným počtem záznamů, avšak splňující podmínky pro danou kategorii. První dvě stránky pro sdílení souborů sdružují více než polovinu všech stránek z této kategorie. Mezi nejznámější stránky pro sdílení souborů v České republice patří czshare.com, hellshare.com. Průkopníkem těchto služeb byl rapidshare.com. doména počet Procenta czshare.com 669 0,05181% sharethis.com 521 0,04035% hellshare.com 311 0,02409% rapidshare.com 207 0,01603% 4shared.com 24 0,00186% rapidshare-searchengine.com 22 0,00170% usershare.net 16 0,00124% sharepoint-intranet.cz 14 0,00108% up2share.com 2 0,00015% shareit.com 2 0,00015% Tabulka 12 - file hosting Celkový součet ,13847% 41

42 Fotografie Pouze necelé tři tisíce záznamů spadá do kategorie fotografií. V této kategorii se vyskytují stránky, které umožňují svým uživatelům sdílet své fotografie na internetu, případně slouží jako poskytovny databází fotografií. Na první pozici v kategorii fotografií dosáhla stránka imdb.com, která s 48,1% odkazů, obsadila pouze desetinu procenta z celkového počtu záznamů. doména počet Procenta imdb.com ,10525% photobucket.com 960 0,07435% imageshack.us 690 0,05344% jalbum.net 592 0,04585% yimg.com 559 0,04329% drunksexgirls.net 506 0,03919% hobbygalerie.cz 453 0,03508% picsearch.com 430 0,03330% alliphonewallpapers.com 409 0,03168% worldpressphoto.org 396 0,03067% Tabulka 13 - fotky Celkový součet ,21879% Celkový počet domén v této kategorii je 28, což představuje velmi malé, téměř zanedbatelné procento ze všech zaznamenaných stránek. 42

43 Web hosting Do kategorie web hosting byly zařazeny veškeré stránky poskytující web hostingové služby jako hlavní náplň činnosti stránky doména počet Procenta amazonaws.com 600 0,04647% answers.com 312 0,02416% blogger.com 382 0,02958% bluekai.com 296 0,02292% casalemedia.com 256 0,01983% cdr.cz 252 0,01952% console-forum.net 232 0,01797% digitalriver.com 227 0,01758% directtrack.com 296 0,02292% eflnet.com 235 0,01820% .cz 302 0,02339% estranky.cz 437 0,03384% Tabulka 14 - Web hosting Celkový součet ,99767% Počet domén v kategorii web hostingových služeb je 35. Podíl těchto domén je zcela bezvýznamný a nemůže ovlivnit výsledky ostatních kategorií. 43

44 Nezařazeno Do kategorie nezařazeno spadají všechny ostatní stránky, jež se nacházejí pod hadinou významnosti. Celkový počet těchto stránek je Avšak v průměru připadá pouhých 30,5 záznamu na jednu doménu. Doména Počet Procenta otto-shop.cz 199 0,01541% smsmania.cz 199 0,01541% edgecastcdn.net 199 0,01541% peugeot-club.com 198 0,01533% socialdynamics.cz 198 0,01533% affox.cz 198 0,01533% ceskatelevize.cz 198 0,01533% ipodtouchfans.com 197 0,01526% oldercherry.com 196 0,01518% nadruhou.net 196 0,01518% Celkový součet ,47341%

45 4.3 Rozbor druhého seznamu záznamů Druhý zkoumaný log soubor činnosti studentů byl získaný z jejich aktivity na internetu v týdnu od 4. do 8. března roku 2010 tj. jeden týden před jarními prázdninami. Celkem během tohoto týdne bylo zaznamenáno odkazů. Data z log souboru byla zpracována pomocí php souboru, který je importoval do MySQL databáze. Nad těmito daty byl proveden SQL dotaz, který sumarizoval jejich obsah. Doména Procenta Doména školy 10,7434% fbcdn.net 8,3733% facebook.com 6,0821% seznam.cz 4,5197% google.com 3,5102% gemius.pl 1,9777% centrum.cz 1,9698% google.cz 1,8885% google-analytics.com 1,8272% mapy.cz 1,6282% Tabulka 15- náhled dat druhého logu 45

46 4.3.1 Vyhledávače V kategorii vyhledávačů suverénně převládl vyhledávač google.com spolu s českou mutací google.cz se zaznamenanými odkazy, čímž získal 94,4% všech záznamů v kategorii vyhledávačů a 5,4% ze všech zaznamenaných záznamů. Doména Počet Procenta google.com ,53535% google.cz ,90197% heureka.cz ,08296% mozilla.com 730 0,05556% firmy.cz 682 0,05190% aol.com 632 0,04810% googleadservices.com 424 0,03227% live.com 399 0,03037% bing.com 245 0,01865% Tabulka 16 - vyhledávače Celkový součet ,75712% 46

47 4.3.2 Sociální sítě V kategorii sociálních sítí, jejichž obsah vytvářejí samotní uživatelé, se na prvních místech se opětovně umístila skupina domén facebook.com s celkovým počtem záznamů, což představuje celých 90,1% ze všech záznamů zaznamenaných během týdne v této kategorii. Sociální sítě libimseti.cz fotopatracka.cz blog.cz Záznamy lide.cz facebook.com Graf 13- sociální sítě Na druhém místě a na třetím místě v tabulce se umístila stránka lide.cz, která patří do skupiny českého portálu seznam.cz. Tato stránka se 7522 odkazy za týden získala 0,57% ze všech záznamů skrze všechny kategorie. Čtvrtou pozici obsadila stránka fotopatracka.cz, která slouží fotografů a modelkám k navazování kontaktu. Případně modelingovým agenturám shánějícím nové tváře či spolupracovníky 47

48 Doména Počet Procenta fbcdn.net ,43316% facebook.com ,12562% lide.cz ,57247% blog.cz ,41988% facebook.com: ,28540% fotopatracka.cz ,09978% libimseti.cz ,09909% console-forum.net ,08463% hofyland.cz 964 0,07337% vw-club.cz 818 0,06225% rande.cz 759 0,05776% farmville.com 732 0,05571% myspacecdn.com 621 0,04726% badoo.com 366 0,02785% libilose.cz 321 0,02443% Tabulka 17 - sociální sítě Celkový součet ,46866% Ještě před pár lety nejnavštěvovanější česká sociální síť mezi středoškoláky libimseti.cz získala pouze 1311 záznamů, což představuje ani ne setinu z počtu záznamů skupiny domén facebook.com. 48

49 4.3.3 Online hry V kategorii online her sdružujících pod sebou veškeré stránky, které nějakým způsobem poskytují či zprostředkovávají hraní na internetu se na prvních třech místech se umístily stránky naprosto rozdílného pojetí. První z nich je ikariam.cz, což je budovatelsky dobyvačná hra, která obsahuje herní světy, ve kterých se hráč stará o svůj lid a národ, bojuje, obchoduje, atd. Druhé místo co do počtu záznamů obsadila stránka superhry.cz, jež zprostředkovává online flash hry třetích stran. Na třetím místě se umístila stránka společnosti zynga.com, která poskytuje online hry převážně na sociální síti facebook.com. Doména Počet Procenta ikariam.cz ,89998% superhry.cz ,66906% zynga.com ,52155% onlinovky.cz ,31669% miag.cz ,27241% aionsource.com ,25405% travian.cz ,23425% pokemonindigo.com ,20365% damoria.com ,19428% stanjames.com ,17660% Tabulka 18 - online hry Celkem záznamů ,41751% 49

50 4.3.4 E-shopy Kategorii E-shopů opětovně ovládl s 34,1% jediný e-shop, a to alza.cz. Tento elektronický obchod s výpočetní technikou předstihl všechny ostatní obchody o více než řád v desetinné čárce, jelikož druhý v pořadí, taktéž obchod s výpočetní technikou získal 7,3% ze všech odkazů v této kategorii. I v tomto případě byl tento výsledek očekávaný s ohledem na odborné zaměření školy. E-shopy mironet.cz autosamolepky.cz aukro.cz zbozi.cz cpress.cz fler.cz bazos.cz dealextreme.com czechcomputer.cz alza.cz Záznamy Graf 14 - E-shopy Až na třetím místě se umístil obchod dealextreme.com. Tento internetový obchod není specializovaným e-shopem, nýbrž obchodem s univerzálním zbožím, a to jak s výpočetní technikou, elektronikou, knihami, věcmi do domácnosti a atd., a to za velmi výhodné ceny. Dealextreme.com je jedním z největších celosvětových e-shopů dodávajících zboží i do České republiky. Na rozdíl od českých e-shopů poskytuje tento hongkongský e-shop bezplatnou dopravu do České republiky. Tuto službu neposkytuje žádný z e-shopů, které se umístily na prvních dvou místech. 50

51 Doména Počet Procenta alza.cz ,00917% czechcomputer.cz ,21607% dealextreme.com ,21043% bazos.cz ,14521% fler.cz ,13768% cpress.cz ,12215% zbozi.cz ,10290% aukro.cz ,08745% autosamolepky.cz ,08668% mironet.cz ,07945% Tabulka 19 - e-shopy Celkový součet ,95626% 51

52 4.3.5 Zpravodajské stránky Kategorii zpravodajství zcela ovládla stránka idnes.cz, která představuje celých 43,6% veškerých odkazů v této kategorii. Druhou stránkou s dostatečnou hladinou významnosti jsou novinky.cz s 27,6% ze všech odkazů v kategorii zpravodajství. Avšak ze všech stránek otvíraných za jeden týden představovalo zpravodajství 3,7%, což určitě představuje velmi nepatrnou část náplně času stráveného studenty na internetu. Doména Počet Procenta idnes.cz ,62897% novinky.cz ,03223% sport.cz ,28022% ihned.cz ,16195% pocasi.cz ,12185% lidovky.cz ,10191% tyden.cz 589 0,04483% ceskenoviny.cz 503 0,03828% ceskatelevize.cz 491 0,03737% cn.cz 458 0,03486% Tabulka 20 - zpravodajství Celkový součet ,73894% 52

53 4.3.6 Portály Kategorie portálů reprezentuje cca 9% všech odkazů za týden. 50,6% odkazů v této kategorii představuje doména seznam.cz, čímž tento portál dominuje v této kategorii. Před druhým portálem v pořadí má náskok o odkazů. Druhý portál centrum.cz dosáhl pouze záznamů. Procentuálně vyjádřeno dosáhl portál centrum.cz na hodnotu 22% záznamů v kategorii. Tímto se tyto první dva portály v pořadí dostaly přes sedmdesát procent v celé skupině portálů. Doména Počet Procenta seznam.cz ,55206% centrum.cz ,98393% motorkari.cz ,08410% szn.cz 981 0,07466% msn.com 815 0,06203% warforum.cz 736 0,05601% rozzlobenimuzi.com 692 0,05267% taky.cz 668 0,05084% proklik.cz 583 0,04437% jobs.cz 571 0,04346% Tabulka 21 - portály Celkový součet ,99193% 53

54 4.3.7 Podpůrné služby Kategorií podpůrných služeb, kterou se studenti zabývají jen okrajově nebo o ní nemají žádné informace nebo je neužívají, jsou domény poskytující služby reklamních bannerů, statistiky, jiné služby administrátorů webových serverů popř. poskytují reklamní služby třetím stranám. Nejpočetnější podpůrnou službou je služba gemius.pl, jejíž hlavní činností je výzkum trhu. Z ryze českých domén zabývající se podpůrnými službami je doména bbmedia.cz zabývající se zprostředkování reklamy. Další ryze české společnosti se do první desítky v kategorii vůbec nedostali. Doména Počet Procenta gemius.pl ,99185% google-analytics.com ,84032% wikimedia.org ,04600% gstatic.com ,03025% ytimg.com ,00315% doubleclick.net ,86312% windowsupdate.com ,50519% edgesuite.net ,12915% bbmedia.cz ,10548% 2mdn.net ,09178% Tabulka 22 - podpůrné služby Celkový součet ,62483% 54

55 4.3.8 Video V kategorii video jsou obsaženy stránky poskytující službu hostování video souborů a zejména přehrávání videa online. Převážnou část této kategorie představují zahraniční poskytovatelé služeb. V následující tabulce se vyskytují pouze čtyři stránky českého původu a to freevideo.cz, stream.cz, sex-doma.cz a ceknito.cz. První stránku v této kategorii představuje youtube.com, který s 6479 zaznamenanými odkazy reprezentuje 50,4% odkazů v kategorii. Díky tomuto počtu záznamů představuje celou polovinu veškerých odkazů z této kategorie. Video sex-doma.cz megavideo.com stream.cz Záznamy freevideo.cz youtube.com Graf 15 - video Na druhém místě se umístila česká stránka freevideo.cz, jež svým návštěvníkům poskytuje soubory s erotickým obsahem. Tato stránka představuje 13,2% ze všech stránek v této kategorii. Toto procento by mohlo vzbuzovat dojem, že studenti věnují čtvrtinu svého času stráveného na internetu sledováním pornografie online, avšak tato kategorie reprezentuje pouze 0,97% všech stránek, jejichž odkazy se zaznamenávaly během týdne. Z uvedeného plyne závěr, že freevideo.cz představuje pouze 0,01% času stráveného na internetu. 55

56 Druhou českou stránkou je stream.cz, který se svými 1222 odkazy za týden reprezentuje 0,093% ze všech odkazů. V této kategorii tím stream.cz představuje 9,5% odkazů. Doména Počet Procenta youtube.com ,49309% freevideo.cz ,12923% stream.cz ,09300% megavideo.com 757 0,05761% sex-doma.cz 752 0,05723% viddler.com 677 0,05152% googlevideo.com 482 0,03668% griffinovi-familyguyonline.cz 328 0,02496% videoegg.com 241 0,01834% ceknito.cz 208 0,01583% Tabulka 23 - video Celkový součet ,97751% 56

57 4.3.9 Ostatní Do kategorie ostatní byly umístěny stránky, které nesplňují žádnou z předešlých kategorií. Ostatní wikipedia.org apptrackr.org vseznal.cz bbelements.com adocean.pl zive.cz apple.com im.cz icandosystem.org mapy.cz Záznamy Graf 16 - Ostatní První z nich jsou mapy.cz s záznamy, což představuje 9,1% záznamů v kategorii. Mapy.cz poskytují mapová data zdarma veřejnosti, avšak zdarma jen potud, pokud není porušen některý z autorských zákonů. Na druhém místě se umístila stránka icandosystem.org, která se zabývá relaxací a využíváním potenciálu lidského těla. Dále se v této kategorii nachází Appel.com, který jako výrobce osobních počítačů, ale taktéž i mobilních telefonu iphone obsadil i v tomto dalším log souboru třetí pozici v kategorii. Právě díky mobilním telefonům a jejich napojení na itunes a appstore získal appel.com celkem 9560 záznamů, což představuje 4% v kategorii. 57

58 Doména Počet Procenta mapy.cz ,63986% icandosystem.org ,90642% im.cz ,73336% apple.com ,72757% zive.cz ,64911% adocean.pl ,60093% bbelements.com ,56707% vseznal.cz ,50215% apptrackr.org ,43426% wikipedia.org ,38647% Tabulka 24 - ostatní Celkový součet ,02610% 58

59 File hosting Pouze 0,65% všech záznamů představují záznamy z kategorie file hosting. Pro tuto kategorii bylo opětovně zapotřebí porušit pravidlo hladiny významnosti Záznamy rapid4download.com czshare.cz rapidshare.com Záznamy czshare.com uloz.to Graf 17 - File hosting První stránka pro sdílení souborů uloz.to představuje 67,8% všech záznamů v kategorii file hosting. Mezi nejznámější stránky pro sdílení souborů v české republice patří uloz.to, czshare.com a hellshare.com. Průkopník těchto služeb v celosvětovém měřítku byl rapidshare.com. 59

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. 1 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD ČEŠI A INTERNET Romana Malečková Tisková konference, 26.11. 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Domácnosti a informační technologie (% domácností) počítač internet

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za duben 2010 1.června 2010, Café Louvre 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Netmonitor Consumer 4. Agenda SPIR 3 1. Výsledky

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Snadno dohledatelní budete v rámci vyhledávání

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Snadno dohledatelní budete v rámci vyhledávání

Více

Co je Seznam.cz. Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu. Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech

Co je Seznam.cz.  Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu. Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2012 13. června 2012, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Analýzy kampaní

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za červenec 2010 2. září 2010, Café Louvre 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum (SEKV) 4. Agenda SPIR

Více

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 1. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - JEDNOTLIVCI V posledních dvanácti měsících před šetřením používalo internet ve vztahu

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za říjen (NM) a listopad (AdM) 2013 12. prosince 2013, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Mobilní internet v ČR 3. Výsledky AdMonitoring

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu

Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu Březnový netpanel omnibusový výzkum agentury Mediaresearch, který probíhá na internetovém panelu respondentů, se tentokrát dotazoval na využívání mobilních

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za červenec 2009 27.8.2009, Café Louvre 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Kontinuální výzkum (SEKV) 4. Stav nové metodiky

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20 ČEŠI A IN NTERNET VROCE 2012 Romana Malečková Tisková konference, 4.12.2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/20 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využívání ICT zjišťuje se přístup a využívání

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Graf 1: Domácnosti s počítačem (% domácností) celkem 65% 67% 59% 54% 48% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ve druhém čtvrtletí roku 2012

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2014 12. března 2014, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za říjen (NM) a listopad (AdM) 2014 16. prosince 2014, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR

Více

15 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20%

15 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20% 15 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20% 2) Můj věk je méně než 20 let 0 0% 21-30 let 1 7% 31-40 let 2 13% 41-50 let 4 27% 51-60 let 7 47% 61 a více 1 7% 3) Učím na Základní

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za září (NM) a říjen (AdM) 2011 15. listopadu 2011, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za leden 2010 17.3.2010, Café Louvre 2 1. Odhad inzertních výkonů 2. Výsledky AdMonitoring 3. Výsledky NetMonitor 4. Kontinuální výzkum

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR Výsledky za červenec 2009 27.8.2009, Café Louvre 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Kontinuální výzkum (SEKV) 4. Stav nové metodiky NetMonitoru 5.

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2013 12. června 2013, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Mobilní internet v ČR 3. Výsledky AdMonitoring

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56%

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 16 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 2) Můj věk je méně než 10 let 0 0% 11 let 4 25% 12 let 2 13% 13 let 2 13% 14 let 4 25% 15 let 4 25% 16 let 0 0% 17 let 0 0% více

Více

umět definovat pojmy média a nová média; umět se orientovat na zpravodajských serverech; schopni poslouchat rádio prostřednictvím Internetu.

umět definovat pojmy média a nová média; umět se orientovat na zpravodajských serverech; schopni poslouchat rádio prostřednictvím Internetu. POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 MÉDIA A INTERNET Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování tohoto odstavce

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2014 12. června 2014, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Kontinuální výzkum

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za srpen 2015 16. září 2015, Klub cestovatelů 1 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 1. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - JEDNOTLIVCI Rok 2011 byl, co se týká využívání internetu ve vztahu k veřejné správě,

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za duben 2011 1. června 2011, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Agenda SPIR 3 1. Výsledky AdMonitoring

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za září (NM) a říjen (AdM) 2011 15. listopadu 2011, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2015 16. června 2015, Klub cestovatelů 1 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2 1.

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za leden 2012 + inzertní odhady 2011/2012 1. března 2012, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky

Více

Segment s nejvyšším potenciálem

Segment s nejvyšším potenciálem PODTITUL Graf B8 Domácnosti s osobním počítačem 2010 2005 Segment s nejvyšším potenciálem Nizozemsko Lucembursko Švédsko Dánsko Německo 78% 92% 75% 90% 80% 90% 84% 88% 70% 86% Spojené království 70% 83%

Více

TOPlist.cz - audit návštěvnosti webových stránek. TOPlist Profi

TOPlist.cz - audit návštěvnosti webových stránek. TOPlist Profi TOPlist Profi Přehled návštěvnosti serveru za měsíc: Leden 2008 T O P list () Toplist Žižkova 472 29301 Mladá Boleslav telefon: 0603/418782 email: pavel@toplist.cz TOPlist Profi je nezávislý audit návštěvnoti

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Produktový list Letáky

Produktový list Letáky Produktový list Letáky O službě Kupi.cz je největší český server s nabídkou akcí a letáků z maloobchodních řetězců. Kupi nyní rozdistribuuje přes 2,5 miliónů unikátních letáků měsíčně, uživatelé si prohlédnou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za říjen (NM) a listopad (AdM) 2013 12. prosince 2013, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Mobilní internet v ČR 3. Výsledky AdMonitoring

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze- Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za srpen 2016 22. 9. 2016, KLUB CESTOVATELŮ Masarykovo nábřeží 22, Praha 1 1 OBSAH 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

TOPlist.cz - audit návštěvnosti webových stránek. TOPlist Profi

TOPlist.cz - audit návštěvnosti webových stránek. TOPlist Profi TOPlist Profi Přehled návštěvnosti serveru za měsíc: Květen 2006 T O P list () Toplist Žižkova 472 29301 Mladá Boleslav telefon: 0603/418782 email: pavel@toplist.cz TOPlist Profi je nezávislý audit návštěvnoti

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

TOPlist.cz - audit návštěvnosti webových stránek. TOPlist Profi

TOPlist.cz - audit návštěvnosti webových stránek. TOPlist Profi TOPlist Profi Přehled návštěvnosti serveru za měsíc: Říjen 2005 T O P list () Toplist Žižkova 472 29301 Mladá Boleslav telefon: 0603/418782 email: pavel@toplist.cz TOPlist Profi je nezávislý audit návštěvnoti

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze- Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za listopad 2016, aktivity a plány SPIR pro rok 2017 4. 1. 2017, art & event gallery ČERNÁ LABUŤ Na Poříčí 25, Praha

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

Vybavenost domácností počítačem a internetem

Vybavenost domácností počítačem a internetem Vybavenost domácností počítačem a internetem Graf 1: Domácnosti vybavené osobním počítačem, internetem a vysokorychlostním internetem, 2. čtvrtletí sledovaného roku (% všech domácností) osobní počítač

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za listopad 2015 17. prosince 2015, Klub cestovatelů 1 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0460 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0460 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0460 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2014 12. března 2014, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-14

Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Offline a online komunikace po sítích Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic 22. 2. 2014 v České Těšíně 22. 2 2014 v Cieszynie Page 1 Program konference I 8.00 9.00 Registrace 9.00

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2013 14. března 2013, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring

Více

Základní informace o šetření

Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Respondenti dle věku a pohlaví

Respondenti dle věku a pohlaví ECSM 2014 výsledky průzkumu Průzkumu, který proběhl v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, se zúčastnilo celkem 478 respondentů, z čehož 466 dotazníků bylo použitelných pro další zpracování.

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu O projektu Kamzasportem.cz je služba provozovaná internetovým serverem Ronnie.cz, který je nejvlivnějším médiem

Více