OŠETŘOVÁNÍ KLIENTA S LYMSKOU BORELIÓZOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OŠETŘOVÁNÍ KLIENTA S LYMSKOU BORELIÓZOU"

Transkript

1 OŠETŘOVÁNÍ KLIENTA S LYMSKOU BORELIÓZOU ANOTACE Lymská borelióza je bakteriální onemocnění, které může postihovat řadu orgánu ať už lokalizovaně, nebo diseminovaně. Jedná se o antropozoonózu tedy přenos infektu (bakterie) ze zvířete na člověka. Prevence nemoci je poměrně banální záležitostí, snad proto je v mnohých případech tak podceňována. Neléčená či pozdě diagnostikovaná choroba může mít velmi závažné důsledky v kvalitě života jedince, zvláště ve smyslu poruch pohybového aparátu a v oblasti sebeobsluhy. V následujícím textu je popsána klinika a ošetřovatelská péče této infekční nemoci. 1 Tematický okruh Ošetřovatelská péče o klienta s infekční chorobou. Mezioborové přesahy a vazby Somatologie, biologie buněčné organismy. Klinická praxe ošetřování klientů v karanténě. Cílová skupina Žáci 4. ročníku - Zdravotnický asistent, studenti SZŠ a VOŠZ - 3. ročníku. Text je určen pro rozšiřující studium týkající se ošetřovatelské péče o nemocné s infekčními chorobami.

2 Očekávaný výstup cíl Po prostudování kapitoly budete schopni: Popsat příčinu nemoci, původce, příznaky, terapii a prevenci. Definovat ošetřovatelské problémy a navrhnout jejich řešení. 2

3 Předpokládaný čas ke studiu Studium textu - 30 minut. Organizace řízení učební činnosti: Frontální výuka. Samostudium. Skupinová práce. Organizace prostorová Třída s klasickým vybavením tabule, PC, dataprojektor. Klíčové kompetence Rozšíření odborných kompetencí z oblasti šíření a prevence zoonózy. Rozvoj kompetencí k osvojení zásad hygienických požadavků na životní prostředí a akceptaci odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví ostatních občanů. Zdůraznění významu osobní odpovědnosti žáka při řešení enviromentálních problémů souvisejících s epidemiologickou problematikou infekční nemocí. 3 Průřezová témata ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - žák si uvědomí vztah mezi životním prostředím, životním stylem a zdravím jedince a společnosti, žák si osvojí zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI Žák jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování. Respektuje práva klientů vzhledem k sociokulturním zvláštnostem.

4 Klíčová slova ZOONÓZA-KLIENT-INFEKCE-PREVENCE Pomůcky Pracovní stůl notebook, poznámkový blok, psací potřeby, učebnice somatologie a biologie 1. ročník. 4 Obecný cíl kapitoly Po prostudování této kapitoly získáte přehled o klinické a ošetřovatelské problematice u klienta s infekční nemocí zvláště o ošetřovatelských problémech, se kterými se klient/pacient (dále je K/P) potýká. Doporučení pro studium kapitoly Ke studiu této kapitoly je nutné ovládat základní znalosti z somatologie a biologie 1.R - struktuta buňečných organismů. OŠETŘOVÁNÍ K/P S LYMESKOU BORELIÓZOU /LB/

5 Etiologie nemoci - původce: Spirocheta Borrelia burgdorferi Poddruh: Borrelia afzelii (vztah k postižení kůže) Borrelia garinii (predisponuje k onemocnění CNS) *přenašečem je klíště (nebo již i jiný krev sající hmyz) Klinický obraz: Klinické projevy LB se dělí do 3 stádií první a druhé stádium nemoci se řadí do skupiny self-limited dinase, u níž dojde i spontánně k uzdravení. 1. Stádium: Charakteristickým projevem je erythema migrans, které se objeví v místě přisátí klíštěte během několika dnů ev. týdnů lokálně se projeví zarudnutím s centrální výbledí, nebolestivé, někdy svědivé méně charakteristické jsou potíže jako chřipkové příznaky (horečka, třesavka, zimnice, bolesti hlavy, svalů, kloubů, lymfadenitida) 5 2. Stádium: (Odstup několika týdnů až měsíců po infekci) postižení nervové soustavy serózní meningitida (hlavně u dětí), parézy hlav. nervů (III, IV, VI, VII, VIII) je Bannwarthův syndrom), neuritida, myelitida, kardiální postižení (poruchy srdečního rytmu), oční postižení (konjunktivitida, uveitida), migrující artralgie, tendovaginitidy, postižení kůže s nálezem zduření ušního lalůčku, prsní bradavce nebo scrotu je borreliový lymfocytom červenofialové barvy, nebolestivý. 3. Stádium: (Po měsících až letech po infekci) acrodermatitis chronica (kůže akrálních částí rukou a nohou má charakter cigaretového papíru s osvítáním cév), athropicans, chronická encefalitida, presenilní demence, chronická polyneuritida, lymská artritida (koleno, loket, rameno).

6 Diagnóza nemoci: Vyšetření krve na přítomnost protilátek proti LB (metoda ELISA) až po 6 týdnech! Odběr mozkomíšního moku při podezření na neuroborreliózu. EEG při kardiální formě LB. U kloubní formy revmatoidní faktor. U nejasných kožních nálezů vyšetření histologické. Terapie nemoci: ATB (antibiotika). Ve druhém a třetím stádiu i symptomatická léčba protizánětlivá, antiedematózní, analgetická atd. Po doléčení by se pacient měl sledovat v pravidelných 3 měsíčních intervalech 2 roky, pokud je bez potíží, dispenzarizace se ukončí. 6 Prevence: Očkovací látka proti LB pro Evropu (je zatím ve vývoji). Ochrana před klíšťaty, jejich včasné odstranění a desinfekce rány. Včasná diagnostika všech stádií. Prognóza: U řádně léčeného I. a II. stádia je dobrá. U III. stádia záleží na rozsahu změn, ke kterým v rámci onemocnění LB došlo. LB v graviditě: Dochází ke transplacentárnímu přenosu. Může dojít k potratu plodu.

7 Je nutné každé přisátí klíštěte u těhotné sledovat, případě vyš. krev na LB ev. ATB terapii. MOŽNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PROBLÉMY (DLE TAX. NANDA) 1. Problém: NEZNALOST POJMU: URČUJÍCÍ ZNAKY K/P hovoří o nedostatečné znalosti, nepřesně dodržuje pokyny léčby. SOUVISEJÍCÍ FAKTORY - K/P je neobeznámen se zdroji informací, nedostatek orientace v nové problematické záležitosti. Neznalost pojmu v důsledku nedostatečné informovanosti široké veřejnosti projevující se bagatelizací ochrany před klíšťaty v ohrožených lokalitách, pozdním odstraněním klíštěte, pozdní návštěvou lékaře. 5. DOMÉNA VNÍMÁNÍ POZNÁVÁNÍ 7 4. TŘÍDA: POZNÁVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA: DEFICITNÍ NEZNALOST (POTŘEBA POUČENÍ S UPŘESNĚNÍM) OŠETŘOVATELSKÝ CÍL: K/P MAJÍ DOSTATEK INFORMACÍ, NEPODCEŇUJÍ PREVENCI PŘENOSU INFEKČNÍ CHOROBY Ošetřovatelské intervence: Edukace klienta o onemocnění LB. Vysvětlení významu ochrany před klíšťaty (vhodný oděv, obuv, repelenty, po návratu důkladné prohlédnutí). Vysvětlení správného způsobu odstranění klíštěte. Při podezření na erythema migrans ihned vyhledat lékaře. Edukace o očkování (pro Evropskou formu není vyvinuto, jen pro tropické země).

8 2. Problém: INFEKCE URČUJÍCÍ ZNAKY K/P má zarudnutí, horečku, postupně se vytvářející červené skvrny/ nemusí/. SOUVISEJÍCÍ FAKTORY - K/P neodborně odstranil infikované klíště. Riziko přenosu infekce v důsledku neodborné manipulace při odstraňování ponechaného infikovaného klíštěte projevující se bolestí, zarudnutím, teplotou v místě odstranění klíštěte. 11. DOMÉNA BEZPEČNOST OCHRANA 1. TŘÍDA: INFEKCE OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA: INFEKCE, RIZIKO VZNIKU CÍL: VČASNÉ ROZPOZNÁNÍ PRVNÍCH ZNÁMEK INFEKCE 8 Ošetřovatelské intervence: Edukace klienta o správném odstranění klíštěte. Sledovat místo po odstranění klíštěte. 3. Problém: BOLEST: URČUJÍCÍ ZNAKY - sdělení, označení bolesti, bolestivý výraz v obličeji, mimické, nonverbální projevy bolesti, očividné důkazy bolesti. SOUVISEJÍCÍ FAKTORY - poškozující agens, infikované klíště. Akutní bolest z důvodů neodstranění, nebo špatného odstranění infikovaného klíštěte (tedy z důvodů rozvoje onemocnění Boreliózou) projevující se v časném stádiu bolestí svalů, později bolestí hlavy, zad, končetin.

9 12. DOMÉNA: KOMFORT 1. TŘÍDA: TĚLESNÝ KOMFORT AKUTNÍ BOLEST CÍL: KLIENT UDÁVÁ ZMÍRNĚNÍ BOLESTI Ošetřovatelské intervence: Zaznamenej intenzity prvotní bolesti použij škály bolesti. Pravidelně zaznamenávej změny intenzity bolesti. Zajisti vhodnou (úlevovou) polohu. Použij fyzikální terapii ke zmírnění bolesti (aplikace tepla/chladu). Podej analgetika dle ordinace lékaře. 4. Problém: PORUCHA SOBĚSTAČNOSTI: URČUJÍCÍ ZNAKY - neschopnost v zajištění základních potřeb, deficit sebepéče při oblékání, umytí, vyprazdňování, výživě. SOUVISEJÍCÍ FAKTORY - bolest, únava, porucha citlivosti, poruchy hybnosti rovná se rozvoj onemocnění. 9 Porucha soběstačnosti v základních lidských činnostech (výživa, vyprazdňování, hygiena) projevující se neschopností si připravit jídlo, provést důkladně hygienickou péči. 4. DOMÉNA: AKTIVITA ODPOČINEK 5. TŘÍDA: SEBEPÉČE DEFICIT SEBEPÉČE PŘI JÍDLE DEFICIT SEBEPÉČE PŘI OBLÉKÁNÍ A ÚPRAVĚ ZEVNĚJŠKU DEFICIT SEBEPÉČE PŘI KOUPÁNÍ A HYGIENĚ DEFICIT SEBEPÉČE PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ Ošetřovatelský cíl: K/P si zachová co nejvyšší možnou míru sebepéče (zvládne se najíst, s pomocí se umyje a obleče, vyprázdní)

10 Ošetřovatelské intervence: Pomoz klientce s hygienickou péčí, stravováním, oblékáním a vyprazdňováním. Podporuj u K/P co nevyšší možnou soběstačnost. K ruce dej K/P signalizaci, aby si v případě potíží se sebeobsluhou mohla přivolat personál. 4. Problém: SOCIÁLNÍ IZOLACE URČUJÍCÍ ZNAKY - neklid, změna životního stylu a denního režimu. SOUVISEJÍCÍ FAKTORY - omezený tělesný pohyb, bariéry prostředí, absence blízkých osob nebo vrstevníků. Sociální izolace z důvodu dlouhodobé hospitalizace projevující se nespokojeností, neklidem, odmítáním komunikovat. 7. DOMÉNA 3. TŘÍDA: VYKONÁVÁNÍ ROLÍ POŠKOZENÁ SOCIÁLNÍ INTERAKCE Ošetřovatelský cíl: K/P chápe nutnost omezení soc. kontaktů (vzhledem k jejímu zdrav. stavu), ale zapojuje se do kontaktů s personálem, ostatními K/P. Ošetřovatelské intervence: Mluv s K/P, snaž se, aby se necítil/a/ opuštěný/á. Bude-li to možné, zajisti návštěvy rodiny či blízkých. Při zlepšení zdravotního stavu vyvez K/P alespoň na pojízdném vozíku na společné prostory nemocnice.

11 Úkoly 1. Popište a charakterizujte původce nemoci. 2. Definujte příznaky a stádia nemoci. 3. Popište možnosti diagnostiky a léčby nemoci. 4. Definujte základní ošetřovatelské problémy a intervence u K/P s LB ZAŠKRTNĚTE PRAVDIVÉ ODPOVĚDI 1. V listnatém lese chodíme dobře oblečení ANO - NE s vysokou obuví. 2. Difuzil je postřik vhodný k prevenci - nanáší se ANO - NE na oblečení. 3. Klíště odstraňujeme ihned - ještě v lese. ANO - NE 4. Klíště při odstraňování uchopíme za hlavičku. ANO - NE 5. Přisáté klíště předem poléváme olejem. ANO - NE 6. Dezinfikujeme ránu. ANO - NE 7. Očkujeme se proti klíšťatům. ANO - NE *Správné řešení: Jdeme-li do listnatého nebo smíšeného lesa, měli bychom: Mít ochranné oblečení. Používat repelentní prostředky proti klíšťatům. Difuzil není repelent. Co nejdříve odstranit přisátá klíšťata. Klíšťata odstraňovat velmi šetrně. Uchopit klíště u hlavičky nikoli u zadečku. Nikdy klíště nemačkat a nepolévat olejem. Dezinfikovat ránu. Očkovat se proti klíšťatům. 11

12 Informační zdroje BARTŮNĚK P., BOJAR M., HULÍNSKÁ D., JANOVSKÁ D. et al. Lymeská borelióza, 3. vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha 7 : Grada Publishing, a.s, s. ISBN

PARKINSONOVA CHOROBA

PARKINSONOVA CHOROBA 1 PARKINSONOVA CHOROBA Anotace První část výukového materiálu je věnována problematice onemocnění, výskytu v populaci u nás i ve světě. Dále pokračují rozšířené informace o příčinách vzniku a možnostech

Více

11. Ošetřovatelská kasuistika

11. Ošetřovatelská kasuistika 11. Ošetřovatelská kasuistika Afghánská žena hospitalizovaná v České republice pro dekompenzovaný diabetes mellitus s rozvinutými komplikacemi (Kasuistika je modelová, obsahuje v ošetřovatelském plánu

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Komunikace s agresivním pacientem

Komunikace s agresivním pacientem Metodický list č. 1: Název školy: Vypracovala: Komunikace s agresivním pacientem SZŠ Jaselská Mgr. Michaela Madudová Anotace: Metodický list slouží k uvedení do problematiky Komunikace s agresivním pacientem,

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta Bakalářská práce The quality of life of patients with chronic fatigue syndrome Vedoucí práce: RNDr. Jana Leontovyčová, CSc. Autor: Petra Jansová Praha

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S UROLOGICKOU OPERACÍ

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S UROLOGICKOU OPERACÍ 1 Anotace OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S UROLOGICKOU OPERACÍ Urologické operace jsou velmi specifickou záležitostí v klinické praxi. Tento studijní text v sobě zahrnuje obecný přístup k nemocným před a po operacích.

Více

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Jiřina Procházková Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Špačková Brno 2013 1 Prohlášení

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou Jana Mikulíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářské práce je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami s tělesným postižením. Petra Bendová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami s tělesným postižením. Petra Bendová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami s tělesným postižením Petra Bendová Olomouc 2007 Oponent: Ing. Libor Podešva, Ph.D. 1. vydání Sdružení obcí Mikroregionu

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Zámečníková,

Více