World of Plants Sources for Botanical Courses

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "World of Plants Sources for Botanical Courses"

Transkript

1 Botanika 4 Řasy, houby úvod, říše Protozoa, říše Chromista

2 Řasy, houby a houbám podobné organismy eukaryotní organismy jednobuněčné jedna buňka plní všechny funkce jsou jednojaderné i mnohojaderné mnohobuněčné primitivní až pletivné stélky dnes řazeny do čtyř říší eukaryot Protozoa Chromista Fungi Plantae

3 Řasy (Algae) = biologická skupina organismů s podobnými vlastnostmi fotoautotrofní organismy se schopností aerobní fotosyntézy fotosyntetické pigmenty chlorofyl a, b, c, d karotenoidy (karoteny a xantofyly) chloroplasty mají kruhovou molekulu DNA, ale různý počet membrán nezávisle na systematickém a vývojovém zařazení vykazují řasy podobný vývoj buněk a stélek

4 Buňky a stélky řas bičíkovci (monády) jednojaderné jednotlivé buňky nebo jejich kolonie buňka má kapkovitý tvar a polární stavbu přední konec s bičíky obvykle soužícími k pohybu ve vodním prostředí, zadní konec je zaoblený tuto stavbu mají i nepohlavní zoospory a pohyblivé gamety často obsahuje stigma světločivná skvrna Chlamydomonas Obrázek: Dartmouth Electron Microscope Facility, Dartmouth College; public domain Chlamydomonas_% x%29.jpg

5 Buňky a stélky řas rhizopodová (= měňavkovitá) buňka jednojaderná nebo mnohojaderná buňka krytá plazmalemou tvořící na povrchu panožky sloužící k pohybu a dosažení potravy buňka může mít bičík a/nebo stigma Amoeba Obrázek Maulucioni: CC BY-SA 4.0

6 Buňky a stélky řas kapsální (gleomorfní) buňka jednojaderné jednotlivé buňky, často žijící v koloniích často polární stavba buňky buňky obklopeny homogenním nebo vrstevnatým slizem pokud mají bičíky, pak jsou tyto bičíky nefunkční = pseudocilie

7 Buňky a stélky řas kokální buňka jednojaderná nebo vícejaderná buňka s pevnou a často vícevrstevnatou nebo mineralizovanou buněčnou stěnou u rozsivek uzavřená v dvoudílné frustule mnohojaderné kokální buňky = cenoblasty Chlorella Obrázek NEON_ja: CC BY-SA Chlorella_vulgaris_NIES2170.jpg

8 Buňky a stélky řas vláknitá (trichální) stélka mnohobuněčná stélka tvořená řadou buněk vlákna nevětvená nebo větvená (nepravé větvení) větve morfologicky i funkčně rovnocenné Ulothrix Obrázek T.Voekler: CC BY-SA 3.0

9 Buňky a stélky řas heterotrichální stélka mnohobuněčná rozvětvená stélka s morfologicky i funkčně rozlišenými větvemi Draparnaldia Obrázek Diatoms of the Southern California Bight erata1_big.jpg

10 Buňky a stélky řas pseudoparenchymatická (pletivná) stélka odvozená od trichální a heterotrichální schopnost dělení buněk až ve 3 kolmých rovinách buňky prostorově uspořádány a funkčně i morfologicky diferencovány (rhizoidy, kauloid, fyloidy) Laminaria Obrázek Gabriele Kothe-Heinrich: CC BY-SA /800px-Laminaria_digitata_hyperborea_Helgoland.JPG

11 Buňky a stélky řas sifonokladální stélka vláknitá nebo vakovitá jednoduchá nebo větvená mnohojaderné buňky odděleny přepážkami Cladophora Obrázek JN;

12 Buňky a stélky řas sifonální (trubicovitá) stélka vakovitá nebo vláknitá vždy mnohojaderná (často jediná b.) bez příčných přihrádek nepřehrádkované mycelium (Vaucheria) přehrádkovaná s morfologicky i funkčně rozlišenými sifony (Caulerpa) Caulerpa Obrázek Derek Keats; CC BY _% %29.jpg/800px-The_green_alga_Caulerpa_sp%2C_photographed_at_San_Sebastao%2C_Brazil_% %29.jpg

13 Význam a využití řas primární producenti organické hmoty mořský a sladkovodní fytoplankton při přemnožení vznikají vodní květy, vegetační zbarvení vody pokrm (e.g. Porphyra) surovina potaš, soda, jód akvakultura, biotechnologie seaweed farming Obrázek: Moongateclimber; public domain Seaweed_farm_uroa_zanzibar.jpg

14 Houby a houbám podobné organismy různá pojetí užší říše houby (Fungi) = vlastní houby širší i další skupiny organizmů z říše Chromista společné znaky eukaryotní buňky heterotrofní (nemají plastidy), stélkaté organismy paraziti, saprofyti, symbionti mykorhiza, lichenismus produktem metabolismu je glykogen

15 Houby a houbám podobné organismy další časté znaky chitin je dominantní složkou buněčné stěny ale neplatí to u všech skupin houbových organismů stélka často trubicovitá s nepřehrádkovanými (mnohojadernými) nebo přehrádkovanými (jednojadernými i vícejadernými) vlákny (= hyfy), ty se mohou dále větvit a splétat v podhoubí (= mycelium) stélka může být i rhizopodová nebo kokální speciálním typem stélky je plazmodium = mnohojaderná struktura protoplazmy krytá plazmatickou membránou s amorfní nebo častěji vláknitou strukturou u některých hub tvorba sporangií (plodnic) nebo jednoduchých plodniček sorokarpů (bez buněčné stěny) a sporokarpů (s buněčnou stěnou)

16 Význam hub a houbám podobných organismů v přírodě a pro člověka dekompozitoři rozkládají organické látky na anorganické symbióza mykorhiza lichenismus pokrm antibiotika plísně Obrázek Andrew Bossi: CC BY-SA _Mushroom_Farm.JPG/800px-IMG_0408_-_Hungary_-_Mushroom_Farm.JPG

17 Říše Protozoa v novém pojetí v podstatě bazální skupina eukaryot, která dala základ ostatním eukaryotickým říším z podstaty parafyletická jednobuněčné eukaryotní organismy, které nepatří do jiných říší

18 Třída Euglenophycae(krásnoočka) systematické řazení (Ruggiero et al., 2015) Říše Protozoa Oddělení Euglenozoa stigma v cytoplazmě zásobní látkou paramylon výživa fagotrofnía osmotrofníu nezelených fotosyntéza u zelených chlorofyl a, b, β-karoten, xantofyly chloroplast získán sekundární endosymbiózou se zelenou řasou (nikoliv sinicí) výskyt téměř ve všech sladkovodních biotopech s čistou i značně znečištěnou vodou žijí i v močůvce a silážových vodách bioindikátory a modelové organismy druhově nejbohatší je řád Euglenida (dříve Euglenales)

19 Třída Euglenophycae(krásnoočka) fotosyntetizující zástupci Euglena (krásnoočko) asi 50 autotrofních druhů Euglena gracilis je populárním laboratorním druhem Euglena viridis - indikátor znečistěných vod Euglena sp. Obrázek JN;

20 Třída Euglenophycae(krásnoočka) cvičení 2, vzorek 1 kultura Euglena (krásnoočko) Euglena sp. Obrázek JN;

21 Říše Chromista heterotrofní a některé sekundárně autotrofní organismy pokud mají chloroplasty, tak ty mají na povrchu 4 membrány, až na ojedinělé výjimky mají původ v ruduchách existují i terciální symbiózy* bičíkatá stádia mají pleuronematické (péřité) bičíky s 2 řadami mastigonem (to platí pro většinu pohyblivých, zdaleka ne pro všechny)

22 Třída Cryptophyceae (skrytěnky) systematické řazení (Ruggiero et al., 2015) Říše Chromista (podříše Hacrobia) Oddělení Cryptista výživa fotoheterotrofní (převážně fagotrofní) u nás výskyt z jara tvoří první maximum biomasy v některých rybnících a přehradách mohou způsobovat vegetační zbarvení vody některé produkují toxiny Cryptomonas patří k suverénně nejhojnějším Obrázek Picturepest: CC BY-SA _160x_% %29.jpg/574px-Cryptomonas_platyuris_-_160x_% %29.jpg

23 Oddělení Haptophyta systematické řazení (Ruggiero et al., 2015) Říše Chromista (podříše Hacrobia) bičíky bez mastigonemy tři bičíky třetí = haptonema chloroplasty se 4 membránami produkce šupin z polysacharidových mikrofibril a kalcitových kokolitů (označení kokolitky)

24 Oddělení Haptophyta mořské, často kosmopolitní, organismy významná role v horninotvorných procesech vytvoření mocných sedimentů kalcitu (CaCO 3 ) vázáno obrovské množství CO 2 způsobují masivní bílé mořské zákaly Obrázek NASA, public domain Obrázek Alison R. Taylor: CC BY-SA png/600px-Emiliania_huxleyi_coccolithophore_%28PLoS%29.png

25 Třída Dinophyceae (obrněnky) systematické řazení (Ruggiero et al., 2015) Říše Chromista (podříše Harosa/SAR - Halvaria) Oddělení Miozoa většinou jednobuněční bičíkovci b. je asymetrická, rozdělená na dvě nestejné části dvojice bičíků liší se délkou a funkcí delší slouží k rychlému pohybu kratší uložen v příčné rýze zajišťuje rotaci buňky a přísun potravy b. kryta mnohovrstevnou tékou (amfiesma) s alveolárními vezikuly (= váčky) pod plazmatickou membránou jsou buď prázdné (nahé obrněnky) nebo obsahují celulózní destičky pevný pancíř

26 Třída Dinophyceae (obrněnky) výživa u druhů s chloroplasty (3 membrány na povrchu) mixotrofní často přítomná stigma zásobní látkou škrob důležitá součást mořského fytoplanktonu vyskytují se i brakické a sladkovodní druhy významná produkce toxinů intoxikace i přes potravní řetězec saxitoxin 1000x toxičtější než kyanid, 50x toxičtější než kurare brevitoxin zůstává ve vodě i po rozpadu b. k otravě stačí i vdechování aerosolu hromadné úhyny ryb čítající miliony jedinců ročně na otravu onemocní asi osob

27 Třída Dinophyceae (obrněnky) zástupce Ceratium Ceratium hirundinella se přemnožuje na podzim ve sladkých stojatých vodách Ceratium sp. Obrázek Keisotyo: CC BY-SA png/600px-Emiliania_huxleyi_coccolithophore_%28PLoS%29.png

28 Oddělení Ochrophyta/Heterokontophyta systematické řazení (Ruggiero et al., 2015) Říše Chromista (podříše Harosa/SAR - Halvaria) rozsáhlá skupina převážně fotoautotrofních řas dva rozdílné bičíky jeden delší pleuronematický (pohyb buňky), jeho povrch nese dvě řady tuhých trubicovitých mastigonem druhý kratší akronematický (zužující se a ukončený tenkým vláknem, u mnohých redukovaný) na bázi s fotoreceptorem Třída Bacillariophyceae (rozsivky) Třída Phaeophyceae (hnědé řasy) Třída Chrysophyceae (zlativky)* Třída Xanthophyceae (různobrvky)

29 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) nejvýznamnější producenti biomasy a atmosférického kyslíku v mořích vazba na určité ekologické podmínky bioindikátory využití při studiu kvality vod dá se rychle určit znečištění vody rozsivky jsou nejrozšířenější skupinou řas a jsou v podstatě všudypřítomné jednobuněčné žijí buď samostatně nebo v koloniích buňka je uzavřena v dvoudílné křemité schránce (frustule)

30 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) frustula má paprsčitou symetrii u centrických rozsivek bilaterální symetrii u penátních rozsivek Valvární pohled Pleurální pohled Obrázek nahoře Hannes Grobe/AWI: CC BY 3.0

31 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) frustula je složená ze dvou přibližně stejných částí (ték), které do sebe zapadají jako víko a dno krabičky, okrajová část se jmenuje pleura určování rozsivek je založeno na struktuře frustuly zejména plochy misky (valvární pohled) Obrázek JN;

32 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) tvoří kvartérní horniny, kde jsou frustuly stmeleny různými materiály: křemelina, diatomit (mocnost až 300 m) Obrázek Kostas Tsobanoglou: CC BY-SA 4.0

33 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) Podtřída Bacillariophycidae penátní Navicula (loděnka) perifyton (porůstající ponořené substráty) Obrázek JN;

34 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) Podtřída Coscinodiscophycidae centrické s paprsčitou symetrií, mořské i sladkovodní mezi naše nejběžnější planktonní rozsivky patří centrické rozsivky: Stephanodiscus Obrázek Kristian Peters: CC BY-SA 3.0

35 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) Podtřída Fragilariophycidae penátní rozsivky s bilaterální symetrií ve sladkovodním planktonu najdeme například rod Fragillaria Obrázek Kristian Peters: CC BY-SA 3.0

36 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) cvičení 2, vzorek 2 rybník na konci zimy viz další fotky

37 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) typ Pinnularia Obrázek JN;

38 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) typ Meridion Obrázek JN;

39 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) typ Navicula Obrázek JN;

40 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) typ Nitzschia Obrázek JN;

41 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) typ Cymbella Obrázek JN;

42 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) typ Tabellaria Obrázek JN;

43 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) typ Gomphonema Obrázek JN;

44 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) typ Asterionella Obrázek JN;

45 Třída Bacillariophyceae (rozsivky) typ Diatoma Obrázek JN;

46 Třída Phaeophyceae (hnědé řasy) většinou mořské, porůstají skalnatá pobřeží do hloubky až 100 m nejvýznamnější z mořských makrofyt co do produkce organické hmoty stélky vždy mnohobuněčné, přirostlé k podkladu (od několika cm po desítky metrů) u složitějších pletivná stélka rozlišena na rhizoidy, kauloid a fyloidy

47 Třída Phaeophyceae (hnědé řasy) účastní se na koloběhu síry v přírodě, produkují organobromidy v buněčné stěně jsou obsaženy alginové kyseliny a jejich soli algináty využití člověkem tradiční krmivo, topivo, jídlo, hnojivo, surovina pro výrobu potaše, sody a jodu dnes hlavně potravina, farmaceutický, potravinářský a textilní průmysl, balneologie, kosmetika

48 Třída Phaeophyceae (hnědé řasy)* Řád Dictyotales Padina pavonia inkrustovaná vápencem, hojná ve Středozemním moři Obrázek Matthieu Sontag: CC BY-SA Padina_Pavonica.JPG

49 Třída Phaeophyceae (hnědé řasy) Řád Fucales bez střídání generací, G redukován pouze na gamety nebo množení fragmentací stélky Fucus skalnaté pobřeží severní polokoule hospodářsky pěstovány jako potravina Obrázek Anne Burgess: CC BY-SA _geograph.org.uk_-_ jpg

50 Třída Phaeophyceae (hnědé řasy)* Řád Fucales Sargassum (hroznovice) benticky po celé zeměkouli Obrázek Graça Gaspar: CC BY-SA Sargassum_muticum_stranded.jpg

51 Třída Phaeophyceae (hnědé řasy) Řád Laminariales Laminaria běžný temperátní až boreální rod chaluh pěstována Obrázek Hans Hillewaert: CC BY-SA px-laminaria_digitata_%28at_low_tide%29.jpg

52 Třída Phaeophyceae (hnědé řasy) Řád Laminariales Nereocystis severoamerické pobřeží Tichého oceánu, až 30 m dlouhá pěstován Obrázek Pbsouthwood: CC BY-SA JPG/800px-Dense_kep_forest_with_understorey_P JPG

53 Třída Phaeophyceae (hnědé řasy) Řád Laminariales Macrocystis podmořské lesy těžiště v SV Tichém oceánu pěstován Obrázek Dana Roeber Murray: CC BY-NC-SA 3.0

54 Třída Chrysophyceae(zlativky)* malá skupina bičíkovců se dvěma nestejnými bičíky, z nichž jeden bývá často velmi malý jejich výživa je smíšená živí se fotosyntézou i přijímají rozpuštěné organické látky z vody a pohlcují drobné bakterie a rozsivky velmi významní jsou mořští zástupci, u nás jsou součástí planktonu hlavně v čistých stojatých vodách při přemnožení způsobují žlutohnědé zbarvení vody a zhoršují kvalitu pitné vody

55 Třída Chrysophyceae(zlativky)* Řád Chromulinales v jarním planktonu rybníků můžeme najít například Chrysococcus rufescens nebo mnohobuněčné kolonie několika druhů rodu Dinobryon Dinobryon Obrázek Frank Fox: CC BY-SA Mikrofoto.de-Dinobryon_divergens.jpg

56 Třída Xanthophyceae (různobrvky) různobrvky jsou poměrně nejednotnou skupinou řas s nejrůznějšími typy stélek mají vývojový paralelismus (morfologická podobnost) se zelenými řasami většina sladkovodních

57 Třída Xanthophyceae (různobrvky) Řád Tribonematales v našich sladkých vodách je hojný rod Tribonema s nevětvenými vlákny, buňky jsou jednojaderné, s dvoudílnou buněčnou stěnou, jejíž segmenty připomínají písmeno H Obrázek JN;

58 Oddělení Pseudofungi /Oomycota(oomycety) systematické řazení (Ruggiero et al., 2015) Říše Chromista (podříše Harosa/SAR - Halvaria) vodní i suchozemské organismy saprofyté nebo fakultativní i obligátní parazité stélky podle umístění v hostiteli endobiotické (uvnitř protoplastu hostitelských b.) intercelulární (v mezibuněčných prostorách) stélka většiny druhů tvořena vláknitým, větveným nepřehrádkovaným (jednobuněčným) myceliem (mnohojaderné), na kterém vznikají rozmnožovací struktury

59 Oddělení Pseudofungi /Oomycota(oomycety) nepohlavní rozmnožování je rozmanité (zoospory pohyblivé, aplanospory nepohyblivé ) pohlavní rozmnožování hologamie (splývání celých stélek) nebo specializovaná gametangia oogametangiogamie význam pro člověka - významní parazité brambor, vinné révy, tabáku + endoparazité komárů mohou redukovat jejich stavy

60 Oddělení Pseudofungi /Oomycota(oomycety) Řád Peronosporales Plasmopara viticola (vřetenatka révová) žluté skvrny na svrchní straně listů révy vinné Obrázek Rude: CC BY-SA w-back.jpg/800px-mildew-back.jpg Obrázek vpravo Pancrat: CC BY-SA g/330px-germination_zoospore.svg.png

61 Oddělení Pseudofungi /Oomycota(oomycety) Řád Peronosporales zástupci napadají i jiné kulturní plodiny Peronospora brassicae (vřetenatka kapustová) Peronospora destructor (vřetenatka cibulová) Pseudoperonospora cubensis (vřetenatka okurková) Peronospora humuli (vřetenatka chmelová) Peronospora tabacina napadá tabák Albugo candida (plíseň bělostná) napadá zástupce čeledi Brasiccaceae

62 Oddělení Pseudofungi /Oomycota(oomycety) Řád Phythiales Phytophthora infestans (plíseň bramborová) Obrázek AfroBrazilian: CC BY-SA Phytophthora_infestans_01.JPG

63 Řád Phythiales Phytophtora infestans (plíseň bramborová) životní cyklus Oddělení Pseudofungi /Oomycota(oomycety) Obrázek M. Piepenbring: CC BY-SA nbring%29.png/800px-07_08_life_cycle%2c_phytophthora_infestans_on_potato%2c_peronosporales%2c_oomycota_%28m._piepenbring%29.png

64 Řád Plasmodiophorida (nádorovky) systematické řazení (Ruggiero et al., 2015) Říše Chromista (podříše Harosa/SAR - Rhizaria) Oddělení Cercozoa Třída Phytomyxea obligátní endoparazité řas, některých hub a cévnatých rostlin velký negativní hospodářský význam škody na kulturních plodinách v zemědělství

65 Řád Plasmodiophorida (nádorovky) životní cyklus trofická fáze tvoří paraplazmodia (mnohojaderné útvary) v průběhu životního cyklu vytvářejí i sekundární paraplazmodia (diploidní), která způsobují hypertrofie (zvětšení) a hyperplazii (zmnožení b.) na rostlinách výživa je osmotrofní (jsou to endoparazité) buněčná stěna je z chitinu rozmnožovací fáze pohyblivé zoospory klidová stádia kulovité odpočívací výtrusy s chitinovou stěnou

66 Řád Plasmodiophorida (nádorovky) vývojový cyklus Obrázek M. Piepenbring: CC BY-SA ng%29.png/800px-08_08_ciclo_de_vida%2c_plasmodiophora_brassicae_en_col%2c_plasmodiophoromycetes_%28m._piepenbring%29.png

67 Řád Plasmodiophorida (nádorovky) Plasmodiophora brassicae (nádorovka kapustová) způsobuje nádorovitost košťálové zeleniny obranou je vhodná agrotechnika (nepěstovat na zamořeném pozemku 5-8 let Brassicaceae, snížení kyselosti půdy vápnění, nepřevlhčovat, fungicidy, ) Obrázek: Leafhopper65, public domain

68 Řád Plasmodiophorida (nádorovky) Spongospora subterranea způsobuje prašnou strupovitost bramborových hlíz v ČR se vyskytuje podstatně vzácněji než obecná strupovitost brambor, především ve vlhkých půdách Poznámka hojnou obecnou strupovitost způsobují baktérie rodu Streptomyces

69 Třída Imbricatea* systematické řazení (Ruggiero et al., 2015) Říše Chromista (podříše Harosa/SAR - Rhizaria) Oddělení Cercozoa testate amoebae with shells built from siliceous scales of great intricacy, heterotrophs v rodu Paulinella existují dva druhy s endosymbiontem sinicí získanou primární endosymbiózou!!!!!

70 Třída Chlorarachnea* systematické řazení (Ruggiero et al., 2015) Říše Chromista (podříše Harosa/SAR - Rhizaria) Oddělení Cercozoa specifická skupina tropických mořských řas na rozdíl od ostatních zástupců říše Chromista, mají chloroplasty nikoliv od ruduch, ale od zelených řas (stejně jako Euglenophycae- krásnoočka)

71 Použité zdroje Texty Kalina, T. & Váňa J. (2005). Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Praha, Karolinum. Novák, J. & Skalický, M. (2009). Botanika - cytologie, histologie, organologie, systematika. Praha, Powerprint. Simpson, M. G. (2010). Plant Systematics. Burlington, Elsevier. Systém Ruggiero, M. A., Gordon, D. P., Orrell, T. M., Bailly, N., Bourgoin, T., Brusca, R. C., Cavalier-Smith, T., Guiry, M. D., Kirk, P. M. (2015). A Higher Level Classification of All Living Organisms. PLoS ONE: 10 (4): e doi: /journal.pone Obrázky JN; obrázky z ostatních zdrojů jsou vždy označeny místem svého původu

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta TŘÍDA: Dinophyceae ŘÁD: Gonyaulacales Ceratium (TP) ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta

Více

Heterokontní řasy a ruduchy (oddělení Heterokontophyta, Rhodophyta)

Heterokontní řasy a ruduchy (oddělení Heterokontophyta, Rhodophyta) Heterokontní řasy a ruduchy (oddělení Heterokontophyta, Rhodophyta) Oddělení Heterokontophyta Pleuronematický bičík (pohybový) Akronematický bičík Chromatofory se 4 membránami Chlorofyl a, c Fukoxantin,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Heterokontní (oddělení Heterokontophyta), skrytěnky (Cryptophyta), obrněnky (Dinophyta), krásnoočka (Euglenophyta)

Heterokontní (oddělení Heterokontophyta), skrytěnky (Cryptophyta), obrněnky (Dinophyta), krásnoočka (Euglenophyta) Heterokontní (oddělení Heterokontophyta), skrytěnky (Cryptophyta), obrněnky (Dinophyta), krásnoočka (Euglenophyta) Oddělení Heterokontophyta Pleuronematický bičík (pohybový) Akronematický bičík Chromatofory

Více

(CHROMISTA) Chromofyty (Chromophyta) Milan Dundr

(CHROMISTA) Chromofyty (Chromophyta) Milan Dundr (CHROMISTA) Chromofyty (Chromophyta) Milan Dundr Hnědé řasy, chromofyty (Chromophyta) barviva: chlorofyl a chlorofyl c - karoten Hnědé řasy, chromofyty (Chromophyta) barviva: fukoxanthin hnědý jiné xanthofyly

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Autor. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 16 Chromista

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Autor. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 16 Chromista Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 16 Chromista Ročník 1. Datum tvorby 25.11.2012 Anotace -pro žáky jako

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 4. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 4. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 4. praktické cvičení ŘÍŠE: Chromista Přehled pozorovaných objektů ODDĚLENÍ: Heterocontophyta (syn. Chromophyta) TŘÍDA: Bacillariophyceae podtřída: Coscinodiscophycidae

Více

Botanika bezcévných rostlin 3. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 3. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 3. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Chromista (Chromalveolata) ODDĚLENÍ: Heterokontophyta TŘÍDA: Chrysophyceae Hydrurus foetidus TŘÍDA: Synurophyceae Synura

Více

ŘÍŠE (REGNUM): ROSTLINY (PLANTAE) Podříše (Subregnum): Nižší rostliny řasy (Thallobionta)

ŘÍŠE (REGNUM): ROSTLINY (PLANTAE) Podříše (Subregnum): Nižší rostliny řasy (Thallobionta) ŘÍŠE (REGNUM): ROSTLINY (PLANTAE) Charakteristickým znakem všech jaderných organismů je eukaryotická buňka. Jaderné organismy jsou rozdělené do tří říší: rostliny, houby a živočichové. Charakteristickým

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických

Více

Botanika bezcévných rostlin 2. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 2. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 2. praktické cvičení ŘÍŠE: Amoebozoa ODDĚLENÍ: Myxomycota TŘÍDA: Myxomycetes Přehled pozorovaných objektů Myxomycetes trofická fáze (OP) ŘÁD: Liceales Lycogala (HB) ŘÁD: Physarales

Více

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy HYDROBOTANIKA CHLOROPHYTA zelené řasy ODDĚLENÍ: CHLOROPHYTA - zelené řasy Zelené řasy jsou velice široká skupina. Její příslušníci mají všechny druhy stélek, jen rhizopodiální typ se vyskytuje pouze jako

Více

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy HYDROBOTANIKA CHLOROPHYTA zelené řasy ODDĚLENÍ: CHLOROPHYTA - zelené řasy Zelené řasy jsou velice široká skupina. Její příslušníci mají všechny druhy stélek, jen rhizopodiální typ se vyskytuje pouze jako

Více

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita řas a hub: 2. přednáška Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita řas a hub: 2. přednáška Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta Barbora Chattová Fylogeneze a diverzita řas a hub: 2. přednáška Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta Euglenophyta (krásnoočka) Cryptophyta (skrytěnky) Dinophyta (obrněnky) Chromophyta (hnědé řasy) Rhodophyta

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 5. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 5. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 5. praktické cvičení ŘÍŠE: Plantae ODDĚLENÍ: Chlorophyta TŘÍDA: Trebouxiophyceae Chlorella (PP) Trebouxia (PP) Stichococcus (PP) TŘÍDA: Chlorophyceae Chlamydomonas

Více

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae ODDĚLENÍ: Chlorophyta TŘÍDA: Trebouxiophyceae Chlorella (PP) Trebouxia (PP) Stichococcus (PP) TŘÍDA: Chlorophyceae

Více

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 2. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 2. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 2. praktické cvičení ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Myxomycota TŘÍDA: Myxomycetes Přehled pozorovaných objektů Myxomycetes trofická fáze (OP) ŘÁD: Liceales Lycogala

Více

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE TREBOUXIOPHYCEAE TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída je zatím nejméně jasnou skupinou v novém systému zelených řas. Podle fragmentárních poznatků jsou do třídy Pleurastrophyceae řazeny kokální a vláknité

Více

NIŽŠÍ ROSTLINY - řasy

NIŽŠÍ ROSTLINY - řasy Maturitní téma č.8 NIŽŠÍ ROSTLINY - řasy CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY ŘAS Rostlinnou říši dělíme na dvě základní skupiny - nižší rostliny (Algobionta) a vyšší rostliny (Cormobionta). Mezi nižší rostliny řadíme

Více

chlorofyl a chlorofyl c

chlorofyl a chlorofyl c Systém a evoluce řas HEN Řasy = Algae různé autotrofní fotosyntetizující vodní organismy, které nemusí být navzájem příliš příbuzné Fylogeneticky jde o nesourodou skupinu Systematicky jsou řazeny do dvou

Více

Třída: XANTHOPHYCEAE

Třída: XANTHOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: XANTHOPHYCEAE Celková chrakteristika Asi 600 druhů v 90 rodech. Dříve byla tato skupina nazývána Heterokontae, neboli různobrvky, dnes bývá nazývána v některých moderních textech Tribophyceae

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 3. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 3. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 3. praktické cvičení ŘÍŠE: Chromista (Chromalveolata) ODDĚLENÍ: Heterokontophyta TŘÍDA: Phaeophyceae ŘÁD: Dictyotales Dictyota (HB) Padina (HB) ŘÁD: Fucales Fucus

Více

ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Řasy (dříve nesprávně označovány jako podříše nižších rostlin v rámci rostlinné říše) představují velmi různorodou skupinu organismů od několika mikrometrů velkých

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 2. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 2. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 2. praktické cvičení ŘÍŠE: Chromista (Chromalveolata) ODDĚLENÍ: Heterokontophyta TŘÍDA: Chrysophyceae Hydrurus foetidus (TP) TŘÍDA: Synurophyceae Synura petersenii

Více

trubicovitá pletivná vláknitá, větvená vláknitá

trubicovitá pletivná vláknitá, větvená vláknitá ŘASY METODICKÝ LIST PRO UČITELE (STŘEDNÍ ŠKOLY) řešení doplňující otázky/úkolu z pracovního listu doplňující informace k tomu, co žáci uvidí v mikroskopu a je vhodné je na to upozornit doplňující informace,

Více

Vlastnosti řas Tělo řas Rozmnožování řas Životní prostředí řas. Jaké jsou rozdíly v zařazení řas ve starších a novějších systémech?

Vlastnosti řas Tělo řas Rozmnožování řas Životní prostředí řas. Jaké jsou rozdíly v zařazení řas ve starších a novějších systémech? Vlastnosti řas Tělo řas Rozmnožování řas Životní prostředí řas Jaké jsou rozdíly v zařazení řas ve starších a novějších systémech? Řasy řazeny do 1 ze 3 říší: ROSTLINY Červená vývojová větev Hnědá vývojová

Více

Otázka: Nižší rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Evka NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA

Otázka: Nižší rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Evka NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA Otázka: Nižší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Evka NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA oddělení Ruduchy, Zelené řasy a Mechorosty eukaryotické autotrofní organismy tělo tvoří jednobuněčná nebo mnohobuněčná

Více

Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů ODDĚLENÍ: Rhodophyta TŘÍDA: Bangiophyceae ŘÁD: Bangiales Porphyra (HB) TŘÍDA: Florideophyceae ŘÁD: Gelidiales Gelidium (HB) ŘÁD: Gigartinales

Více

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají nové a nové rody. Stavbou stélek a rozmnožováním i ekologií

Více

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA)

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA) HYDROBOTANIKA Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA) Celková charakteristika Relativně malá skupinka co do počtu druhů (500 recentních druhů v 50 rodech), ale zejména mořští zástupci mají značný ekologický

Více

Otázka: Prvoci a chromista. Předmět: Biologie. Přidal(a): Olinka95. Prvoci. Základy: Způsob výživy

Otázka: Prvoci a chromista. Předmět: Biologie. Přidal(a): Olinka95. Prvoci. Základy: Způsob výživy Otázka: Prvoci a chromista Předmět: Biologie Přidal(a): Olinka95 Prvoci Základy: Způsob výživy 1. 1. Autotrofní (samoživné): výživa anorganickými látkami, které syntetizují na látky organické. - Fotoautotrofní:

Více

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA)

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA) HYDROBOTANIKA Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA) Celková charakteristika Relativně malá skupinka co do počtu druhů (500 recentních druhů v 50 rodech), ale zejména mořští zástupci mají značný ekologický

Více

plodnice většinou makroskopický útvar vyrůstají za příznivých podmínek z podhoubí a sloužící k rozšíření výtrusů (jen u vyšších hub)

plodnice většinou makroskopický útvar vyrůstají za příznivých podmínek z podhoubí a sloužící k rozšíření výtrusů (jen u vyšších hub) Otázka: Houby Předmět: Biologie Přidal(a): cathrinefirth CHARAKTERISTIKA početná a různorodá skupina znaky rostlin (nepohyblivost) i znaky živočichů (heterotrofní výživa org. látky, zásobní látka glykogen)

Více

TŘÍDA: CHLAMYDOPHYCEAE Třída obsahuje jednotlivě žijící i cenobiální bičíkovce, řasy s kapsální (gleomorfní) a kokální stélkou. Pohyb zajišťují dva

TŘÍDA: CHLAMYDOPHYCEAE Třída obsahuje jednotlivě žijící i cenobiální bičíkovce, řasy s kapsální (gleomorfní) a kokální stélkou. Pohyb zajišťují dva CHLAMYDOPHYCEAE TŘÍDA: CHLAMYDOPHYCEAE Třída obsahuje jednotlivě žijící i cenobiální bičíkovce, řasy s kapsální (gleomorfní) a kokální stélkou. Pohyb zajišťují dva až čtyři stejně dlouhé bičíky vyrůstající

Více

Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ

Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíle praktického cvičení z Botaniky bezcévných rostlin: - na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci

Více

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají nové a nové rody. Stavbou stélek a rozmnožováním i ekologií

Více

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje Otázka: Houby a nižší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): LenkaKrchova Houby fungia Samostatná říše- napůl živočich a rostlina Eukaryotické heterotrofní organismy, které se rozmnožují výtrusy. Tělo se

Více

HYDROBOTANIKA. Třída: PHAEOPHYCEAE

HYDROBOTANIKA. Třída: PHAEOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: PHAEOPHYCEAE Celková charakteristika Název pochází z řeckého phaios = hnědý. Stélky chaluh jsou buď mikroskopická vlákna, nebo až několik desítek metrů velké pletivné stélky. Skoro

Více

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů "říše" Plantae; podříše Viridiplantae Oddělení: Chlorophyta; třída: Ulvophyceae a) Ulva b) Cladophora c) Anadyomene d) Valonia

Více

-1-slovné názvosloví rod (latinsky velkým písmenem; česky malým písmenem)

-1-slovné názvosloví rod (latinsky velkým písmenem; česky malým písmenem) Otázka: Nižší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Peta NIŽŠÍ ROSTLINY A MECHOROSTY SYSTÉM, CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KLASIFIKACE ROSTLIN -18. st. C. LINNÉ vytvořil 1. smysluplný systém živých organismů,

Více

Systém a mikroskopování řas - RUDUCHY

Systém a mikroskopování řas - RUDUCHY PL 4 /LP 2 Systém a mikroskopování řas - RUDUCHY Teorie: Řasy představují důležitou skupinu eukaryotních organismů. Jejich život je spjat s vlhkem a vodou. Řasy jsou organismy autotrofní (fotosyntetyzují)

Více

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae ODDĚLENÍ: Glaucophyta TŘÍDA: Glaucophyceae Glaucocystis (PP) ODDĚLENÍ: Rhodophyta TŘÍDA: Bangiophyceae Porphyridium

Více

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14. Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0016 Kapitoly z biologie sinic a řas Petr Hašler Katedra

Více

Lesnická botanika speciální přednáška 3

Lesnická botanika speciální přednáška 3 Lesnická botanika speciální přednáška 3 Řasy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fylogenetický strom www.sinicearasy.cz Glaucocystis

Více

Impérium: Eukarya. Oddělení: Dinophyta (Dinoflagellata) - obrněnky. Oddělení: Euglenophyta krásnoočka, eugleny. Oddělení: Cryptophyta skrytěnky

Impérium: Eukarya. Oddělení: Dinophyta (Dinoflagellata) - obrněnky. Oddělení: Euglenophyta krásnoočka, eugleny. Oddělení: Cryptophyta skrytěnky Systém sinic a řas Impérium: Prokarya Říše: Bacteria Oddělení: Cyanophyta (Cyanobacteria) sinice Třída : Cyanophyceae- sinice Řád: Chroococcales Řád: Oscillatoriales Řád: Nostocales Impérium: Eukarya Říše:

Více

HYDROBOTANIKA. Třída: PHAEOPHYCEAE

HYDROBOTANIKA. Třída: PHAEOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Celková charakteristika Název pochází z řeckého phaios = hnědý. Stélky chaluh jsou buď mikroskopická vlákna, nebo až několik desítek metrů velké pletivné stélky. Skoro všechny jsou mořské,

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Biologická klasifikace rostlin BOT/BIKR Petr Hašler Katedra botaniky PřF UP Řasy sekundární symbiózy Dinophyta (obrněnky) Převážně

Více

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. a evoluce nižších rostlin a hub. RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D.

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. a evoluce nižších rostlin a hub. RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie EUKARYA Protozoa - Euglenophyta, Dinophyta & Chromista - Cryptophyta, Heterokontophyta Bi2BP_BHNP Základy systému a evoluce nižších

Více

Zemědělská botanika. joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz

Zemědělská botanika. joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz Zemědělská botanika Vít Joza joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz Biologický systém (část 1) říše: Protozoa (prvoci) oddělení: Myxomycota (hlenky) Euglenophyta (krásnoočka, eugleny) Dinophyta (obrněnky) říše: Chromista

Více

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY Zelené řasy Zelené řasy je významné oddělení jednobuněčných i mnohobuněčných stélkatých zelených rostlin. Představují blízké příbuzné vyšších rostlin, které se z jedné linie zelených řas vyvinuly. Stavba-

Více

H O U B Y. (Fungi, Mycota) B. Voženílková

H O U B Y. (Fungi, Mycota) B. Voženílková H O U B Y (Fungi, Mycota) B. Voženílková Charakteristické rysy hub Houby mají ze všech původců rostlinných chorob největší význam. Ve středoevropských podmínkách je jimi vyvoláno asi 82-84 % všech ekonomicky

Více

ZELENÉ ŘASY (CHLOROPHYTA)

ZELENÉ ŘASY (CHLOROPHYTA) ZELENÉ ŘASY (CHLOROPHYTA) metodický list Zelené řasy lze rozdělit dle tříd, toto rozdělení je ale pro žáky málo srozumitelné a navíc systém není jednotný. Volila jsem proto rozdělení podle typů stélky.

Více

Typy stélek. Rozdělení řas, charakteristické znaky hlavních skupin a jejich systematické zařazení; ekologický význam, řasy jako symbiotické organismy.

Typy stélek. Rozdělení řas, charakteristické znaky hlavních skupin a jejich systematické zařazení; ekologický význam, řasy jako symbiotické organismy. Otázka: Řasy Předmět: Biologie Přidal(a): Don Typy stélek. Rozdělení řas, charakteristické znaky hlavních skupin a jejich systematické zařazení; ekologický význam, řasy jako symbiotické organismy. Řasy

Více

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Třída: RAPHIDOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: RAPHIDOPHYCEAE Celková charakteristika Malá skupina jednobuněčných bičíkovců zahrnuje jen devět rodů. Jejich buňky jsou poměrně velké (až 100 µm). Žijí jak ve sladké vodě, tak i v

Více

primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka

primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka přirozená jezera (ledovcová, tektonická, ) tůně rybníky přehradní nádrže umělé tůně (lomy, pískovny) Dělení stojatých

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

Název: ŘASY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková

Název: ŘASY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název: ŘASY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie, geografie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

HYDROBOTANIKA. Oddělení: DINOPHYTA

HYDROBOTANIKA. Oddělení: DINOPHYTA HYDROBOTANIKA Oddělení: DINOPHYTA Celková charakteristika Většinou jsou to bičíkovci, jen velmi vzácně mají rhizopodiální, kokální nebo trichální organizaci stélky. Mají velmi mnoho specifických rysů pancíř,

Více

Třída Xanthophyceae tváří se jak zelené ale jsou hnědé

Třída Xanthophyceae tváří se jak zelené ale jsou hnědé Třída Xanthophyceae tváří se jak zelené ale jsou hnědé RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie věd ČR, Brno Centrum pro cyanobakterie a

Více

Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum. Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum. Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum ŘÍŠE: Chromista/SAR Přehled pozorovaných objektů ODDĚLENÍ: Peronosporomycota (Oomycota) TŘÍDA: Peronosporomycetes (Oomycetes ) ŘÁD: Peronosporales Pseudoperonospora

Více

Obrazový atlas zástupců využitelných pro fykologická/ algologická pozorování na střední škole

Obrazový atlas zástupců využitelných pro fykologická/ algologická pozorování na střední škole Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Obrazový atlas zástupců využitelných pro fykologická/ algologická pozorování na

Více

Algologie ve výuce biologie a přírodopisu

Algologie ve výuce biologie a přírodopisu Algologie ve výuce biologie a přírodopisu Petra Vágnerová, Plzeň Algologie je věda, která zkoumá sinice a řasy. Tyto skupiny nejsou v rámci biologie a přírodopisu probírány jako jeden tematický celek,

Více

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 Opakování Prokarytotické organismy Opakování Prokaryotické organismy Nemají jádro, ale jen 1 chromozóm neoddělený od cytoplazmy membránou Patří sem archea, bakterie

Více

Oddělení: CRYPTOPHYTA

Oddělení: CRYPTOPHYTA HYDROBOTANIKA Oddělení: CRYPTOPHYTA Celková charakteristika Jsou to volně žijící bičíkovci, mořští i sladkovodní, důležití jsou zejména pro plankton jarních stojatých vod. Oddělení: CRYPTOPHYTA Stavba

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

CHROMOPHYTA hnědé řasy

CHROMOPHYTA hnědé řasy HYDROBOTANIKA CHROMOPHYTA hnědé řasy Velká skupina řas, která dle současného členění zahrnuje šest tříd s těmito společnými znaky: V jejich chloroplastech je chlorofyl a a c1 a c2, většinou i xanthofyl

Více

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Třída: RAPHIDOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: RAPHIDOPHYCEAE Celková charakteristika Malá skupina jednobuněčných bičíkovců zahrnuje jen devět rodů. Jejich buňky jsou poměrně velké (až 100 µm). Žijí jak ve sladké vodě, tak i v

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Seminární práce Biologie Maturitní okruh č. 18 Mykologie

Seminární práce Biologie Maturitní okruh č. 18 Mykologie Seminární práce Biologie Maturitní okruh č. 18 Mykologie Hubert Šváb (3. ročník) Houby (Fungi) Mykologie: Věda zabývající se studiem hub (z řec. mýkés -houba) Nejstarší doklady o houbách pocházejí z prvohor,

Více

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor: Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Určeno: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:

Více

CHROMOPHYTA hnědé řasy

CHROMOPHYTA hnědé řasy HYDROBOTANIKA CHROMOPHYTA hnědé řasy Velká skupina řas, která dle současného členění zahrnuje šest tříd s těmito společnými znaky: V jejich chloroplastech je chlorofyl a a c1 a c2, většinou i xanthofyl

Více

Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických

Více

Nárostová společenstva řas a sinic ve vodních ekosystémech I. Jana Veselá Přírodovědecká fakulta UK Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny

Nárostová společenstva řas a sinic ve vodních ekosystémech I. Jana Veselá Přírodovědecká fakulta UK Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Nárostová společenstva řas a sinic ve vodních ekosystémech I. Jana Veselá Přírodovědecká fakulta UK Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Rozsivky Bacillariophyta, Diatoms, Kieselalgen Kam patří v

Více

Diverzita autotrofních protist

Diverzita autotrofních protist Diverzita autotrofních protist Po stopách evoluce primárních producentů Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK Protista Eukaryotické organismy s jednoduchou organizací stélky Dlouhá evoluční historie Protista

Více

Fytopatologická praktika

Fytopatologická praktika Fytopatologická praktika zygomycety 4 Ing. Dagmar Palovčíková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Systém hub 4 (5) dobře odlišené

Více

CHLOROPHYCEAE zelenivky

CHLOROPHYCEAE zelenivky CHLOROPHYCEAE zelenivky Zelenivky jsou řasy s jednobuněčnou (monadoidní, kokální, cenoblastickou) a mnohobuněčnou (vláknitou, heterotrichální) stélkou. Žijí jednotlivě, v koloniích nebo v cenobiích. Volně

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr Hašler: Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb 1 Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr H a š l e r Algologická laboratoř, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého

Více

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita rostlin: řasy a sinice

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita rostlin: řasy a sinice Barbora Chattová Fylogeneze a diverzita rostlin: řasy a sinice Euglenophyta (krásnoočka) Cryptophyta (skrytěnky) Dinophyta (obrněnky) Chromophyta (hnědé řasy) Rhodophyta (ruduchy) Chlorophyta (zelené řasy)

Více

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové 1/7 3.2.02.9 jednobuněční živočichové cíl - popsat stavbu, tvar, pohyb, výskyt a rozmnožování prvoků - uvést zástupce - jednobuněční živočichové, tvoří je jedna buňka, která vykonává všechny životní funkce

Více

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita rostlin 1. přednáška Cyanobacteria, Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita rostlin 1. přednáška Cyanobacteria, Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta Barbora Chattová Fylogeneze a diverzita rostlin 1. přednáška Cyanobacteria, Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta Euglenophyta (krásnoočka) Cryptophyta (skrytěnky) Dinophyta (obrněnky) Chromophyta (hnědé

Více

VZORKOVÁNÍ FYTOPLANKTONU

VZORKOVÁNÍ FYTOPLANKTONU Rostliny ve vodním prostředí HYDROBIOLOGIE - CVIČENÍ VODNÍ AUTOTROFNÍ ORGANISMY FYTOPLANKTON A MAKROFYTA MILOSLAV PETRTÝL KZR, FAPPZ, ČZU Mikroskopické i makroskopické vodní rostliny jsou primárním článkem

Více

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň www.alga.cz eustigmatos@gmail.com

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Buňka Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: 27. 10. 2012 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0702 VY_32_INOVACE_BIO.prima.02_buňka Škola Gymnázium, Třeboň, Na Sadech

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 4.2.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 4.2.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 4.2.2014 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Základní struktura života Téma klíčová slova Názvy organismů, viry,

Více

Po stopách rané evoluce primárních producentů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK

Po stopách rané evoluce primárních producentů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK Po stopách rané evoluce primárních producentů Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK Protista Eukaryotické organismy s jednoduchou organizací stélky Dlouhá evoluční historie Protista Protista Historicky

Více

RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D.

RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie Chromista - Heterokontophyta Phaeophyceae & Plantae - Glaucophyta, Rhodophyta 4. přednáška z cyklu přednášek předmětu Bi1090 Systém

Více

5 (1) HOUBY A LIŠEJNÍKY Jsou stélkaté heterotrofní eukaryotní organismy, které se na Zemi objevily už v průběhu

5 (1) HOUBY A LIŠEJNÍKY Jsou stélkaté heterotrofní eukaryotní organismy, které se na Zemi objevily už v průběhu 5 (1) HOUBY A LIŠEJNÍKY Jsou stélkaté heterotrofní eukaryotní organismy, které se na Zemi objevily už v průběhu prvohor. Jejich tělo nejčastěji tvoří jednoduchá vláknitá nebo větvená stélka (na jednotlivé

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Mikroskopické houby (Bi6620) Klasifikace houbových organizmů

Mikroskopické houby (Bi6620) Klasifikace houbových organizmů MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Mikroskopické houby (Bi6620) Klasifikace houbových organizmů http://botany.upol.cz/atlasy/system/gallery.php?entry=pseudoperonospora+cubensis

Více

ročník 6. č. 17 název

ročník 6. č. 17 název č. 17 název Řasy anotace V pracovních listech se žáci seznámí s řasami. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

Obecná charakteristika hub

Obecná charakteristika hub Fyziologie hub Prvá část: Charakteristiku hub na základě výživy Ekologická charakteristika výživy hub Chemické zdroje výživy hub Druhá část Fyziologie růstu a rozmnožování Způsoby stanovení růstu, způsoby

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. základní projevy života

Více