pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ"

Transkript

1 Z á p i s z 94. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 1. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni:pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D.; Nepil, Ing. Kroutil, Ing. Šašek, Ing. Matoušová a Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová (= 8 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen radní MČ ); p. Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ, p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář starosty (OKS) ÚMČ, p. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské části (OOZ) OKS ÚMČ, p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, pí Bc. Šibravová, referentka OOZ OKS ÚMČ. Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 94. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů Rady MČ. Ověřovatel zápisu Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtnera, MBA. Rada MČ schválila zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtnera, MBA, ověřovatelem zápisu ze své 94. schůze. (6 pro schválení 2 se zdrželi hlasování.) strana 1/25

2 Pořad jednání Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 94. schůze Rady MČ: 1. Schválení zápisu z 92. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 4. října 2017 (str. 7) 2. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 (str. 7) 3. Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Projektová příprava veřejného prostranství křižovatky Palmovka" (str. 6) 4. Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Výstavba parku s volným pohybem psů s agility prvky v ul. Sokolovská" (k usn. č. Usn RMC 0544/2017) (str. 8) 5. Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Obsluha odpadkových košů" (str. 8) 6. Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Přistavování a svoz VOK a BIO VOK" (str. 9) Materiály k operativnímu projednávání dle 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8 7. Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného na 6. prosince 2017 (str. 19) 8. Návrh Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2018 a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2018 (informace pro ZMČ) (str. 19) 9. Návrh projednání dokumentů "Analytická studie oblasti Palmovka" a "Intervence Palmovka" (str. 19) 10. Návrh uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu pozemku", uzavřené mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a Spolkem Softballový klub Joudrs Praha (str. 20) 11. Návrh uzavření Dodatku č. 3 k "Nájemní smlouvě o nájmu prostorů sloužících k podnikání" a Dodatku č. 2 k "Nájemní smlouvě o nájmu pozemku" v areálu Základní školy, Praha 8, Glowackého 6, mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a obchodní korporací SEBR s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0590/2016) (str. 20) 12. Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 v kulturním domě LÁDVÍ, se sídlem na adrese Binarova čp (Burešova č. or. 2), Praha 8 Kobylisy (str. 20) 13. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, Praha 8, pronajatém Obvodnímu ústavu sociálně - zdravotnických služeb, na dobu neurčitou (str. 21) strana 2/25

3 14. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši ,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 27, v domě čp. 429, na k. ú. Bohnice a na adrese Poznaňská 45, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str.21 ) 15. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši ,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 2, v domě čp. 540, na k. ú. Karlín a na adrese Jirsíkova 4, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 21) 16. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši ,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 43, v domě čp. 522, na k. ú. Bohnice a na adrese Cafourkova 5, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 21) 17. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši ,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 43, v domě čp. 524, na k. ú. Bohnice a na adrese Cafourkova 9, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 22) 18. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši ,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 4, v domě čp. 474, na k. ú. Bohnice a na adrese Radomská 11, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 22) 19. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši ,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 1, v domě čp. 150, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 43, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 22) 20. Různé A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání (str. 25) B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, zástupců Starosty městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 (dále jen radní MČ ) a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob (str. 25) C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl (str. 9 až 25 a 22 až 24) 21. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 25) Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 6. bodu pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C19 Návrh výběru prodávajícího a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Dodávka 1 ks komunálního nosiče nářadí"(str. 9), ozn. C30 Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Provádění zimní údržby chodníků a schodišť" (str. 10), strana 3/25

4 ozn. C6 Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace parku a náměstí Krakov" (str. 10), ozn. C7 Návrh výběru prodávajícího a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup nového užitkového automobilu pro potřeby ÚMČ Praha 8" (str. 11), ozn. C12 Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení - otevřeného řízení" podle ust. 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky "Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí" (str. 11), ozn. C13 Návrh uzavření "Prováděcí smlouvy 2017_086" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností AutoCont CZ a.s. (str.12 ), ozn. C14 Návrh uzavření "Prováděcí smlouvy 2017_087" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností exe, a.s. (str. 12), ozn. C8 Návrh Odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j.: MCP /2017, spis. zn. MCP /2016/OV. Jb ze dne , vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, o umístění stavby "Obchodní centrum Ládví na pozemcích parc. č. 2364/145, 2364/292, 2364/150, 2364/1, 2364/155, 2364/145, všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 13), ozn. C15 Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (str. 13), ozn. C11 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Ochrana herpetofauny číslo 01/68, jako "obdarovaným" (str. 14), ozn. C18 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a Dětským baletem Praha z.s., jako "obdarovaným" (str. 14), ozn. C20 Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Kupní smlouvě" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Dodávka mobilních kluzišť" (str. 15), ozn. C21 Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a Michalem Škaloudem, v souvislosti s nájmem bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. 15), ozn. C22 Návrh odpisu neoprávněné a nedobytné pohledávky ve výši ,33 Kč za ACTHERM, spol. s r.o. (IČO: ) (str. 16), strana 4/25

5 ozn. C23 Návrh uzavření Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 části pozemku parc. č. 585/340 na k. ú. Bohnice v Praze 8 (str. 16), ozn. C24 Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech s pečovatelskou službou - na k. ú. Libeň a Kobylisy, na dobu neurčitou (str. 16), ozn. C26 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 532, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 8, Praha 8, na dobu určitou (str. 17), ozn. C27 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 534, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 12, Praha 8, na dobu určitou (str. 17), ozn. C28 Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 46/51, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 čp. 46, prostor č. 505, na k. ú. Karlín a na adrese U Nádražní lávky 3, Praha 8 (str. 18), ozn. C29 Návrh projednání žádosti o odkup nemovitosti - pozemku parc. č. 767/203 na k.ú. Karlín (str. 18), a ozn. C25 Návrh výběru dodavatele a uzavření Smlouvy na zajištění správy, údržby a vytápění objektů, ve kterých sídlí Úřad městské části Praha 8 (str. 18), po projednání výše uvedeného 19. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující aktuální materiály, předložené k operativnímu projednávání dle 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: ozn. C Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech s pečovatelskou službou - na k. ú. Libeň a Kobylisy, na dobu neurčitou (str. 22), ozn. C1 Návrh odstoupení od "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 NP č. 504, čp. 12, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, Praha 8 (str. 23), ozn. C2 Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů", v objektu ve vlastnictví Bytového družstva SOPO, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 NP č. 501, čp. 29, na k. ú. Karlín a na adrese Pobřežní 48, Praha 8 (str. 23), strana 5/25

6 ozn. C3 Návrh uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a na k. ú. Střížkov, na dobu určitou (str. 23), ozn. C4 Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" umístění a provozování NTL plynovodu na pozemcích parc. č. 2596/43, 2596/57, 2601/11 a 2596/87, vše na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 23), ozn. C5 Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" umístění a provozování NTL plynovodu na pozemku parc. č. 2601/11 na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 24), ozn. C9 Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" části pozemku parc. č. 693/163, k. ú. Karlín, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem K Olympiku, za účelem zřízení předzahrádek (str. 24), ozn. C10 Návrh úpravy platu panu Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 (9210) (str. 24), ozn. C16 Návrh Informace o poskytnutí dokumentů, týkajících se hospodaření společnosti Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. (IČO: ) Kontrolnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (str. 24), a ozn. C17 Návrh uzavření Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 v bývalé základní škole Chabařovická, na k. ú. Kobylisy a na adrese Chabařovická 4/čp. 1125, Praha 8 (str. 24), Zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilgus Ph.D., přítomné informoval, že stahuje z projednávání na dnešní schůzi RMČ výše uvedený 3 bod navrženého pořadu jednání. Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že doplňuje pořad jednání o materiály ozn. C20, C21, C22, C23, C24 C26, C27, C28, C29 a C25, které budou zařazeny za materiál ozn. C18 a materiál ozn. C30, který bude zařazený za materiál ozn. C19 s ohledem na ust. 7 ust. 4 Jednacího řádu RMČ Praha 8. K navrženému pořadu jednání 94. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. Rada MČ po projednání pořad jednání své 94. schůze schválila. (7 pro schválení strana 6/25

7 K bodu 1 Schválení zápisu z 92. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 4. října 2017 K zápisu z 92. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 4. října 2017 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. Rada MČ zápis ze své 92. schůze, konané dne 4. října 2017, schválila. (7 pro schválení K bodu 2 Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0628/2017, strana 7/25

8 K bodu 4 Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Výstavba parku s volným pohybem psů s agility prvky v ul. Sokolovská" (k usn. č. Usn RMC 0544/2017) Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, pí Mgr. Ziaťková, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0629/2017, (6 pro přijetí návrhu 2 se zdrželi hlasování.) K bodu 5 Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Obsluha odpadkových košů" Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, pí Mgr. Ziaťková, vedoucí OŽP ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0630/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). strana 8/25

9 K bodu 6 Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Přistavování a svoz VOK a BIO VOK" Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, pí Mgr. Ziaťková, vedoucí OŽP ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0631/2017, 1 nehlasoval.) K bodu 20 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C19 Návrh výběru prodávajícího a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Dodávka 1 ks komunálního nosiče nářadí". Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, pí Mgr. Ziaťková, vedoucí OŽP ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0632/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). strana 9/25

10 Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C30 Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Provádění zimní údržby chodníků a schodišť". Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, pí Mgr. Ziaťková, vedoucí OŽP ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0633/2017, Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C6 Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace parku a náměstí Krakov". Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, Omluvena: pí Mgr. Vaněčková, vedoucí odboru kancelář Starosty (OKS) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0634/2017, (6 pro přijetí návrhu 2 se zdrželi hlasování.) strana 10/25

11 Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C7 Návrh výběru prodávajícího a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup nového užitkového automobilu pro potřeby ÚMČ Praha 8". Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, Omluvena: pí Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0635/2017, (6 pro přijetí návrhu 2 se zdrželi hlasování.) Radní MČ p. Ing. Šašek uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C12 Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení - otevřeného řízení" podle ust. 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky "Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Hložanka, v zastoupení pověřeného vedoucího oddělení provozu ICT OKS ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0636/2017, (6 pro přijetí návrhu 2 se zdrželi hlasování.) strana 11/25

12 Radní MČ p. Ing. Šašek uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C13 Návrh uzavření "Prováděcí smlouvy 2017_086" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností AutoCont CZ a.s.. Přizvaný: p. Hložanka v zastoupení pověřeného vedoucího oddělení provozu ICT OKS ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0637/2017, (6 pro přijetí návrhu 2 se zdrželi hlasování.) Radní MČ p. Ing. Šašek uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C14 Návrh uzavření "Prováděcí smlouvy 2017_087" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností exe, a.s. Přizvaný: p. Mrzena, pověřený vedením oddělení provozu ICT OKS ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0638/2017, strana 12/25

13 Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C8 Návrh Odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j.: MCP /2017, spis. zn. MCP /2016/OV. Jb ze dne , vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, o umístění stavby "Obchodní centrum Ládví na pozemcích parc. č. 2364/145, 2364/292, 2364/150, 2364/1, 2364/155, 2364/145, všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8. Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta městské části (OAMČ) OÚRV ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0639/2017, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C15 Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8. Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0640/2017, strana 13/25

14 Radní MČ pí Ing. Matoušová uvedla aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C11 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Ochrana herpetofauny číslo 01/68, jako "obdarovaným". Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením odboru kultury, mládeže, sportu a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ V diskusi vystoupil p. Petrus. Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0641/2017, (6 pro přijetí návrhu 2 se zdrželi hlasování.) Uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová uvedla aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C18 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a Dětským baletem Praha z.s., jako "obdarovaným". Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedoucí OKSMPP ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0642/2017, strana 14/25

15 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C20 Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Kupní smlouvě" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Dodávka mobilních kluzišť". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0643/2017, (6 pro přijetí návrhu 2 se zdrželi hlasování.) Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C21 Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a Michalem Škaloudem, v souvislosti s nájmem bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0644/2017, strana 15/25

16 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C22 Návrh odpisu neoprávněné a nedobytné pohledávky ve výši ,33 Kč za ACTHERM, spol. s r.o. (IČO: ). Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0645/2017, Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C23 Návrh uzavření Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 části pozemku parc. č. 585/340 na k. ú. Bohnice v Praze 8. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0646/2017, Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C24 Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech s pečovatelskou službou - na k. ú. Libeň a Kobylisy, na dobu neurčitou. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0647/2017, 1 proti návrhu.) strana 16/25

17 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C26 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 532, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 8, Praha 8, na dobu určitou. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ V diskusi vystoupili pp. Ing. Šašek a Nepil. Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0648/2017, Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C27 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 534, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 12, Praha 8, na dobu určitou. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0649/2017, strana 17/25

18 Zástupce Starosty MČ p. Nepil aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C28 Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 46/51, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 čp. 46, prostor č. 505, na k. ú. Karlín a na adrese U Nádražní lávky 3, Praha 8. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0650/2017, Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C29 Návrh projednání žádosti o odkup nemovitosti - pozemku parc. č. 767/203 na k.ú. Karlín. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ usnesení č. Usn RMC 0651/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C25 Návrh výběru dodavatele a uzavření Smlouvy na zajištění správy, údržby a vytápění objektů, ve kterých sídlí Úřad městské části Praha 8. usnesení č. Usn RMC 0652/2017, strana 18/25

19 Operativní rozhodování Rady MČ Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. Body 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, C, C1, C2, C3, C4, C5, C9, C10, C16, C17 Z 8 radních MČ přítomných hlasování 7 pro přijetí návrhu 1 se zdržel hlasování. K bodu 7 Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného na 6. prosince 2017 Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0653/2017, K bodu 8 Návrh Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2018 a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2018 (informace pro ZMČ) Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0654/2017, K bodu 9 Návrh projednání dokumentů "Analytická studie oblasti Palmovka" a "Intervence Palmovka" Zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. usnesení č. Usn RMC 0655/2017, strana 19/25

20 K bodu 10 Návrh uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu pozemku", uzavřené mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a Spolkem Softballový klub Joudrs Praha Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. usnesení č. Usn RMC 0656/2017, K bodu 11 Návrh uzavření Dodatku č. 3 k "Nájemní smlouvě o nájmu prostorů sloužících k podnikání" a Dodatku č. 2 k "Nájemní smlouvě o nájmu pozemku" v areálu Základní školy, Praha 8, Glowackého 6, mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a obchodní korporací SEBR s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0590/2016) Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. usnesení č. Usn RMC 0657/2017, K bodu 12 Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 v kulturním domě LÁDVÍ, se sídlem na adrese Binarova čp (Burešova č. or. 2), Praha 8 Kobylisy Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. usnesení č. Usn RMC 0658/2017, strana 20/25

21 K bodu 13 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, Praha 8, pronajatém Obvodnímu ústavu sociálně - zdravotnických služeb, na dobu neurčitou Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0659/2017, K bodu 14 Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši ,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 27, v domě čp. 429, na k. ú. Bohnice a na adrese Poznaňská 45, Praha 8 (materiál pro ZMČ) Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0660/2017, K bodu 15 Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši ,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 2, v domě čp. 540, na k. ú. Karlín a na adrese Jirsíkova 4, Praha 8 (materiál pro ZMČ) Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0661/2017, K bodu 16 Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši ,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 43, v domě čp. 522, na k. ú. Bohnice a na adrese Cafourkova 5, Praha 8 (materiál pro ZMČ) Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0662/2017, strana 21/25

22 K bodu 17 Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši ,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 43, v domě čp. 524, na k. ú. Bohnice a na adrese Cafourkova 9, Praha 8 (materiál pro ZMČ) Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0663/2017, K bodu 18 Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši ,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 4, v domě čp. 474, na k. ú. Bohnice a na adrese Radomská 11, Praha 8 (materiál pro ZMČ) Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0664/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi x hlasy přítomných radních MČ). K bodu 19 Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši ,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 1, v domě čp. 150, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 43, Praha 8 (materiál pro ZMČ) Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0665/2017, C Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech s pečovatelskou službou - na k. ú. Libeň a Kobylisy, na dobu neurčitou - Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0666/2017, strana 22/25

23 C1 Návrh odstoupení od "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 NP č. 504, čp. 12, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, Praha 8 - Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0667/2017, C2 Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů", v objektu ve vlastnictví Bytového družstva SOPO, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 NP č. 501, čp. 29, na k. ú. Karlín a na adrese Pobřežní 48, Praha 8 - Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0668/2017, C3 Návrh uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a na k. ú. Střížkov, na dobu určitou - Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0669/2017, C4 Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" umístění a provozování NTL plynovodu na pozemcích parc. č. 2596/43, 2596/57, 2601/11 a 2596/87, vše na k. ú. Kobylisy, obec Praha - Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0670/2017, strana 23/25

24 C5 Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" umístění a provozování NTL plynovodu na pozemku parc. č. 2601/11 na k. ú. Kobylisy, obec Praha - Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0671/2017, C9 Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" části pozemku parc. č. 693/163, k. ú. Karlín, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem K Olympiku, za účelem zřízení předzahrádek. - Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0672/2017, C10 Návrh úpravy platu panu Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 (9210) - Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA usnesení č. Usn RMC 0673/2017, C16 Informace o poskytnutí dokumentů, týkajících se hospodaření společnosti Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. (IČO: ) Kontrolnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 - Zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0674/2017, C17 Návrh uzavření Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 v bývalé základní škole Chabařovická, na k. ú. Kobylisy a na adrese Chabařovická 4/čp. 1125, Praha 8 - Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA usnesení č. Usn RMC 0675/2017, strana 24/25

25 K bodu 20 A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání Přítomným uvedená aktuální písemná Informace nebyla předložena. K bodu 20 B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, zástupců Starosty městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět neuplatnil. K bodu 21 Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 Starosta MČ p. Petrus uvedl Návrh časového plánu schůze Rady městské části Praha 8, plánované na středu dne 15. listopadu 2017 od 14:00 hodin. Současně připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé záležitosti. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Rada MČ vzala přípravu své schůze dne 15. listopadu 2017 se souhlasem na vědomí. Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ i přísedícím za jejich aktivní účast a 94. schůzi Rady MČ ve 14:40 hodin ukončil. Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0628/2017 až Usn RMC 0675/ Roman P e t r u s Starosta městské části Praha 8 Ověřovatel zápisu: PhDr. Ing. Matěj F i ch t n e r, MBA zástupce Starosty městské části Praha 8 strana 25/25

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 108. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 118. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ). Z á p i s z 92. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. října 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 116. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 25. července 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 106. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 14. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 11. dubna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 107. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pátek dne 23. března 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil;

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 122. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 17. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ.

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ. Z á p i s z 97. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. listopadu 2017 od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA.

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 120. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. září 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 103. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. února 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 12. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 20. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 113. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 22. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s ze 75. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. března 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 102. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. ledna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s z 81. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 31. května 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 121. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 3. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ.

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. Z á p i s ze 7. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 4. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 100. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. prosince 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 10. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ.

Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ. Z á p i s z 95. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 115. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve čtvrtek dne 28. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ.

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s z 89. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 30. srpna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 v přízemí městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 77. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. dubna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 16. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 10. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 2. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 21. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 21. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 27. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 123. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. listopadu 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 25. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. května 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 13. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 26. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 6. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. prosince 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 23. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 28. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ).

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ). Z á p i s z 19. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pondělí dne 15. dubna 2019 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc,

Více

Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ

Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ zápis ze 120. schůze Rady Městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. června 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomní: pp. Ing. Janků; Švarc, Mgr. Ludková, Gros;

Více

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne 11.01.2016 Přítomni: p. Kopal, p. Čáp, p. Gros, pí Ing. Kroutil, pí Ing. Kuchtová, Ph.D., p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Jednání

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Z á p i s z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Přítomni: p. Kopal, p. Gros, p. Čáp, p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Omluveny: pí Ing. Kroutil a pí Ing. Kuchtová,

Více

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne 06.12.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 10:45

Více

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 23. 1. 2019 s místem konání Na Košince 502/1 v zasedací místnosti v přízemí budovy od 16.00 h Přítomni: dle prezenční listiny Tajemnice:

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek Zápis č. 8 z 8. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 1. března 2016 v 17,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Městská část Praha Rada městské části ze dne USNESENI

Městská část Praha Rada městské části ze dne USNESENI Městská část Praha 8 47. Rada městské části ze dne 06.04.2016, USNESENI č. Usn RMC 0188/2016 k návrhu prominutí a odpisu dluhu evidovaného v programu DES vř celkové výši 118 690 Kč, vedeného na bytě č.

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis. z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Zápis z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Zápis. Zápis průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.11.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 11:00

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 29.08.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp Zápis č. 14 z 14. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 4. ledna 2017 v 16,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing. Jan

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 6. schůze, konané dne 23. 3. 2011 od 15:00 hodin v sídle FK Viktoria Žižkov a.s., Seifertova třída, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 23. schůze, konané dne 12. 12. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Z Á P I S. z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 21.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 25. dubna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. T. Slabihoudek,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 8. schůze, konané dne 10.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 15. května 2018 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Mgr. J. Schejbal, p.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 5. schůze, konané dne 26.02.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Ing. Vladislava

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 21. schůze, konané dne 12. 9. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

P R O G R A M 2. zasedání nové Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 2. zasedání nové Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 2. zasedání nové Rady MČ Praha 4 dne 12. 12. 2018 1. Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc listopad 2018, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018. 2. Návrh k zastupování městské

Více

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. října 2016 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 25. schůze, konané dne 29.11.2013 od 10:00 hodin pracovna starostky, I. patro, Havlíčko nám. 9, Praha 9 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Ing. Vladislava

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 4. schůze, konané dne 17.02.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k jednání:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis č. 26/2017 z 26. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 26/2017 z 26. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 26/2017 z 26. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 12. září 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

Zápis č. 4. Omluveni: p. Michal Fišer, MBA, p. Jakub Čáp, p. Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., Host: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA, vedoucí odboru správy majetku

Zápis č. 4. Omluveni: p. Michal Fišer, MBA, p. Jakub Čáp, p. Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., Host: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA, vedoucí odboru správy majetku Zápis č. 4 z 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 18. března 2019 v 16:00, v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Mgr. Martin

Více

Ing. Vladimír Novák 1. zástupce starosty městské části Praha 10. V Praze dne: Č.j.: P /2016. S v o l á v á m

Ing. Vladimír Novák 1. zástupce starosty městské části Praha 10. V Praze dne: Č.j.: P /2016. S v o l á v á m Ing. Vladimír Novák 1. zástupce starosty městské části Praha 10 V Praze dne: 24. 5. 2016 Č.j.: P10-055659/2016 S v o l á v á m 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, a to na středu 1. 6. 2016

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 10. schůze, konané dne 27.04.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Zápis. Zápis průběhu 5. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 5. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 5. schůze rady městského obvodu konané dne 10.01.2019 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 7 Omluveno: 2 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 10:15

Více

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16.

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16. V Brně dne 18. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Z Á P I S z XIV. zasedání Zastupitelstva městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 20. schůze, konané dne 31.08.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Vladislava

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2018 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ZÁPIS z 24. schůze, konané dne 13.11.2013 od 15:00 hodin pracovna starostky, I. patro, Havlíčko nám. 9, Praha 9 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Z Á P I S. z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny

Z Á P I S. z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny Z Á P I S z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 27.6. 2018 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 11 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Ověřovatelé

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 1. schůze, konané dne 15.01.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 22. schůze, konané dne 26.09.2016 od 15:25 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Vladislava

Více